REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi złote, zwany dalej Bankiem oraz przez: IPA Sp. z.o.o. z siedzibą w Łódź ul. Zachodnia 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą numer NIP , REGON , (zwanych dalej Organizatorem lub Organizatorami) 2. Do zadań Banku należy bieżące nadzorowanie, czy w związku z przebiegiem Konkursu nie powstaje zagrożenie wystąpienia konfliktów interesów pomiędzy Bankiem a pracownikami mbanku lub Klientami Banku. 3. BRE Bank SA oraz IPA są administratorami danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. BRE Bank SA przetwarza dane w zakresie: adres mail, imię, nazwisko lub nazwa firmy, w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu. IPA przetwarza dane w zakresie wszystkich danych podanych podczas procesu rejestracji, w celu bieżącej obsługi Partnerów i wypłaty wynagrodzeń. 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Konkursem. 5. Fundatorem Nagród, o których mowa w V Regulaminu jest BRE Bank S.A. II. Uczestnictwo w Konkursie 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla Partnerów mbanku, którymi są: a. Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; b. Pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; c. Spółki handlowe; d. Spółki cywilne; e. Organizacje Pożytku Publicznego, które prowadzą działalność odpłatną i mogą wystawić rachunek lub fakturę VAT. zarejestrowanych w Programie Partnerskim mbanku i którzy odesłali do IPA podpisaną umowę uczestnictwa w Programie Partnerskim, zwanych dalej Uczestnikami. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami IPA Spółka z o.o. i BRE Banku S.A oraz członkowie ich najbliższej rodziny /małżonkowie, wstępni, zstępni, przysposobieni i rodzeństwo/. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu Nagród. 3. W celu uczestnictwa w Konkursie Uczestnicy zobowiązani są zadeklarować swój udział poprzez kliknięcie odpowiedzi "TAK" w okienku zawierającym komunikat o Konkursie pojawiającym się po zalogowaniu do konta Partnera na stronie mbank.net.pl. III. Czas trwania Konkursu 1. Konkurs trwa od dnia 8 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia2013 roku włącznie. 2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 roku do godziny 16: Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 15 stycznia 2014 roku za pomocą wiadomości wysłanej na adres podany podczas rejestracji w Programie

2 Partnerskim mbanku. Dodatkowo lista zwycięzców (ID sprzedawcy oraz miejsce w Konkursie) zostanie umieszczona na stronie mbank.net.pl w dniu 15 stycznia 2014 roku. IV. Zasady Konkursu 1. Zadanie konkursowe polega na pozyskaniu przez Uczestnika Konkursu w ramach Programu Partnerskiego mbanku jak największej liczby Nowych Partnerów, którzy w trakcie trwania Konkursu ( r r.) zarejestrują się w Programie Partnerskim mbanku, uzyskają status zaakceptowany, co oznacza, iż zgłoszona strona internetowa Nowego Partnera zostanie zaakceptowana przez upoważnionego pracownika Banku oraz odeślą 2 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy Partnerskiej, którą każdy Nowy Partner może wygenerować po zalogowaniu się do swojego konta Partnerskiego. 2. Poprzez Nowych Partnerów rozumiane są osoby: a. Pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; b. Pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; c. Spółki prawa handlowego; d. Spółki cywilne. e. Organizacje Pożytku Publicznego, które prowadzą działalność odpłatną i mogą wystawić rachunek lub fakturę VAT. posiadające swoją stronę internetową, bloga lub profil na Facebooku i chcące promować ofertę Banku. 3. Dla potrzeb Konkursu będą uwzględniane tylko i wyłącznie rejestracje Nowych Partnerów dokonane za pomocą linków Partnerskich lub materiałów promocyjnych, udostępnionych w Koncie Partnera Uczestnika Konkursu. 4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na podstawie raportu wygenerowanego przez pracownika Banku po zakończeniu Konkursu. 5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu w wyniku naruszenia zasad promowania Programu Partnerskiego mbanku określonych w IV ust 1 oraz zasad Regulaminu Programu Partnerskiego mbanku. V. Nagrody 1. Organizatorzy przewidzieli w Konkursie następujące Nagrody: a. Nagrody główne dla 3 Uczestników Konkursu, którzy pozyskają kolejno największą liczbę Nowych Partnerów. Nagrody przyznawane będą w następującej kolejności: 1 miejsce - dla Uczestnika Konkursu, który pozyska największą liczbę Nowych Partnerów - Nagroda w postaci zestawu gadżetów mbanku: Portfel, ładowarka uniwersalna w formie breloczka, kubek, smycz, długopis do ekranów dotykowych o łącznej wartości 204 zł brutto 2 miejsce - dla Uczestnika Konkursu, który pozyskał drugą w kolejności największą liczbę Nowych Partnerów Nagroda w postaci zestawu gadżetów mbanku: Portfel, pendrive, kubek, smycz, długopis do ekranów dotykowych o łącznej wartości 172 zł brutto 3 miejsce - dla Uczestnika Konkursu, który pozyskał trzecią w kolejności największą liczbę Nowych Partnerów Nagroda w postaci zestawu gadżetów mbanku: Portfel, kubek, smycz, długopis do ekranów dotykowych o łącznej wartości 149 zł brutto Warunkiem otrzymania Nagrody głównej jest pozyskanie minimum 5 Nowych Partnerów. b. Nagroda gwarantowana dla Uczestników Konkursu, którzy pozyskali minimum 2 Nowych Partnerów w postaci zestawu gadżetów mbanku: słuchawki małe, kubek, smycz, długopis eko o łącznej wartości 16 zł brutto. 2. Jeżeli jednym ze zwycięzców w Konkursie zostanie Uczestnik Konkursu zarejestrowany w Programie Partnerskim mbanku jako osoba fizyczna, o której mowa w II ust. 1 lit. a), któremu przyznana została jedna z Nagród głównych określonych w ust. 1 lit. a-b powyżej, wówczas Nagroda będzie składała się z części rzeczowej oraz części pieniężnej stanowiącej 11,11% wartości Nagrody głównej. Nagrody w tym przypadku podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek dochodowy od Nagród obciąża Uczestnika Konkursu jako podatnika, natomiast płatnikiem podatku jest BRE Bank S.A., który z części pieniężnej Nagród potrąci

3 zryczałtowany podatek dochodowy w wys. 10% wartości Nagród i odprowadzi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego. 3. Nagrody określone w ust. 1 lit. a-b powyżej dla Uczestników Konkursu zarejestrowanych w Programie Partnerskim mbanku wymienionych w II ust. 1 lit b, lit d stanowią przychód, który powinien zostać opodatkowany według właściwych zasad opodatkowania działalności gospodarczej. Przychód ten powinien być opodatkowany i rozliczony samodzielnie przez odbiorców przedmiotowych Nagród. 4. Nagrody określone w ust. 1 lit. a-b powyżej dla pozostałych Uczestników Programu Partnerskiego mbanku wymienionych w II ust. 1 lit c, lit e stanowią przychód z działalności gospodarczej, który należy doliczyć do pozostałych przychodów i łączną kwotę należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przychód ten powinien być opodatkowany i rozliczony samodzielnie przez odbiorców przedmiotowych Nagród. 5. W przypadku, jeżeli kilku Uczestników Konkursu pozyska jednakową liczbę Nowych Partnerów, o przyznaniu poszczególnych Nagród przewidzianych w ust. 1 lit. a, decydować będzie kolejność, w której Ci Uczestnicy Konkursu pozyskali ostatniego Nowego Partnera. Jako moment pozyskania Nowego Partnera liczona jest w tym przypadku odnotowana w systemie informatycznym Programu Partnerskiego mbanku chwila złożenia wniosku rejestracyjnego przez Nowego Partnera. Przy równej ilości pozyskanych Nowych Partnerów, Uczestnicy Konkursu, którzy wcześniej pozyskali ostatniego Nowego Partnera, są uwzględniani przy przyznawaniu poszczególnych Nagród przed Uczestnikami Konkursu, którzy ostatniego Nowego Partnera pozyskali później. Jeżeli chwila pozyskania ostatniego Nowego Partnera i liczba pozyskanych Nowych Partnerów przez kilku Uczestników Konkursu będzie jednakowa, o ustaleniu prawa do Nagrody decydować będzie chwila pozyskania pierwszego, a w dalszej kolejności następnych Nowych Partnerów. 6. Nagrody przysługują tylko tym Uczestnikom Konkursu, którzy są zarejestrowani w Programie Partnerskim mbanku i odesłali do IPA podpisaną Umowę uczestnictwa w Programie Partnerskim mbanku. 7. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu tj. 15 stycznia 2014 roku. Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia Konkursu za pośrednictwem poczty polskiej lub pocztą kurierską, na adres podany na formularzu podczas rejestracji w Programie Partnerskim mbanku. 8. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody. VI. Odpowiedzialność Organizatorów 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników Konkursu. 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe uniemożliwiające Uczestnikom Konkursu odbiór Nagród. 3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Konkursu z odbioru Nagrody, BRE Bank SA nie wypłaca ekwiwalentu pieniężnego. VII. Odbiór Nagród 1. Przyznawane Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak i przekazaniu przez Uczestnika Konkursu na rzecz osób trzecich przed ich odbiorem. 2. Nagrody zostaną doręczone listami poleconymi lub pocztą kurierską w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. 3. W razie nieodebrania przesyłki przez Uczestnika Konkursu, przysługujące mu Nagrody uznaje się za nie przyznane, a Uczestnik Konkursu nie ma prawa żądania innej Nagrody, ani ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda pozostaje własnością Banku. 4. Wszyscy Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie konsekwencje nie odebrania Nagrody we wskazany przez Organizatorów sposób. 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności w razie zmiany miejsca zamieszkania podanego przez Uczestnika Konkursu lub adresu do korespondencji Uczestnika Konkursu lub zmiany innych danych, uniemożliwiającej przesłanie Uczestnikowi Konkursu Nagrody. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody i nie może podnosić wobec Organizatorów żadnych roszczeń.

4 6. W przypadku spółek cywilnych Nagroda przyznawana jest do majątku wspólnego jej wspólników. VIII. Komisja 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja powołana przez Bank w składzie dwóch osób. 2. Do zadań Komisji należy w szczególności: a. sprawdzenie czy dany Uczestnik Konkursu spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, b. wyłonienie nagrodzonych Uczestników Konkursu, c. rozpatrywanie reklamacji Uczestników Konkursu. IX. Reklamacje 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik Konkursu może składać pisemnie na adres: IPA Sp. z.o.o Łódź ul. Zachodnia 70 z dopiskiem Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz lub drogą elektroniczną za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie lub w koncie Partnera. 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Konkursu. 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, id Partnera, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Konkursu dotyczące sposobu naprawy szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Konkursu. 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez IPA, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do IPA. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi. 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją. 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Konkursu, może on zwrócić się do IPA o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację. 8. Decyzja IPA w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Konkursu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego. 9. Uczestnik Konkursu ma prawo zwrócenia się o pomoc do: a) Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta), b) Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich. 10. BRE Bank SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. X. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: - w siedzibach Organizatorów, - na stronach internetowych Programu Partnerskiego mbanku: 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu pod nazwą Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin Programu Partnerskiego mbanku. 4. Organizator Konkursu będzie archiwizował dokumenty dotyczące: a) Laureatów Konkursu przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ogłoszenia wyników Konkursu,

5 b) pozostałych Uczestników Konkursu przez okres 3 lat, liczony od dnia wręczania Nagród (dotyczy dokumentacji Konkursu, w tym dokumentacji dotyczącej reklamacji). 5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4 Organizator Konkursu zniszczy dokumentację konkursową.

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. Regulamin promocji Limit na start Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten.

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. I. Organizator. 1. Konkurs organizowany jest przez MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku Spółki Akcyjnej, z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej

- otrzymywanie materiałów marketingowych usług i produktów spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Regulamin świadczenia drogą elektroniczną Usługi pobierania danych w celu oceny zdolności kredytowej dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 10 marca 2014r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo