REGULAMIN Konkursu Czego pragną kobiety. 1 - Postanowienia wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Konkursu Czego pragną kobiety. 1 - Postanowienia wstępne"

Transkrypt

1 REGULAMIN Konkursu Czego pragną kobiety 1 - Postanowienia wstępne 1. Konkurs Czego pragną kobiety (dalej: konkurs) nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. 2. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pl. Grunwaldzki 23, Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 22 czerwca 2009 r. do 23 sierpnia 2009 r. 4. Nagrodami w konkursie są: Nagroda główna wycieczka dla dwóch osób na Majorkę w terminie r. o wartości zł brutto wartość łączna.. przelot samolotem charterowym tygodniowy pobyt w hotelu Cala Marsal ****, wyżywienie (śniadania i kolacje HB) opłaty lotniskowe i paliwowe, pakiet ubezpieczeniowy, opiekę rezydenta Voucher do wykorzystania na wycieczkę w terminie Termin realizacji voucheru do szt. aparatów fotograficznych Panasonic o wartości 503,99 zł brutto za sztukę. 2 szt. laptopów marki HP model Vivienne Tam o wartości zł brutto za sztukę 2 szt. pobytów w SPA Nowa Ski w Karpaczu o wartości 855 zł brutto za sztukę. 8 szt. telefonów komórkowych marki Nokia model 7070 o wartości 244,11zł brutto za sztukę Gadżety z logiem iwoman.pl: 300 szt. filiżanek z logiem iwoman.pl, 10 szt. pendrive z logiem iwoman.pl, 270 szt. podkładek pod myszki z logiem iwoman.pl, 234 szt. breloków z logiem iwoman.pl, 170 szt. długopisów z logiem iwoman.pl. 4. Sponsorami nagród są: Nagroda główna - Easygo.pl Sp. z o.o., z siedzibą w: ul. Heweliusza 11, Gdańsk, Nagrody dodatkowe: Laptopy: ML Handel Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Olsztyn, ul. Lubelska 32 SPA: Nowa Ski Karpacz ul. Mostowa 9 Karpacz Telefony komórkowe: Joker24, ul. Kwiska 18, Wrocław Aparaty fotograficzne: P&M Ali A. Sattar, Piotr Czekaj Sp. Jawna, ul. Łopuszańska 5/7, Warszawa Gadżety z logiem iwoman.pl: Money.pl z siedzibą we Wrocławiu , pl. Grunwaldzki Wartość wygranych nie zależy od ilości graczy biorących udział w konkursie.

2 6. Wizerunki nagród, przedstawione na zdjęciach, ze względu na aranżację zdjęcia mogą nieco różnić się od rzeczywistego wyglądu. 7. W konkursie może brać udział każda osoba pełnoletnia, która jest obywatelem polskim i zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora konkursu i ich rodziny. 9. Wzięcie udziału w Konkursie i dokonanie rejestracji w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Organizator konkursu zobowiązuje się przestrzegać w szczególności zasad opisanych w art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych konkursach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora konkursu. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. 10. Informacje o konkursie dostępne są w Internecie pod adresem: 2 Definicje 1. Strona konkursowa strona internetowa znajdująca się pod adresem URL: i wszystkie strony będące rozwinięciem tego adresu URL. 2. Rejestracja rejestracja w konkursie polegająca na podaniu numeru komunikatora gg dla osób zarejestrowanych na portalu osoby nieposiadające profilu w serwisie muszą się zarejestrować w serwisie. 3. Rejestracja pełna przesłanie do Organizatora adresu korespondencyjnego poprzez wypełnienie formularza, udostępnionego na Stronie konkursowej Uczestnikowi, który wygrał nagrodę w konkursie. 4. Edycja tygodniowa konkurs jest przeprowadzany w edycjach tygodniowych, które są liczone od poniedziałku od godziny 10:00 do niedzieli do godziny 24: Uczestnik - osoba, która dokonała poprawnej Rejestracji oraz zaakceptowała regulamin konkursu. 6. Portal iwoman.pl serwis internetowy prowadzony przez Organizatora w domenie oraz na wszystkich stronach będących uzupełnieniem lub rozwinięciem tego adresu URL. 3 Zasady uczestnictwa w Konkursie 1. Jedna osoba może być tylko jednym Uczestnikiem. W przypadku ujawnienia naruszenia tego postanowienia, niezależnie od konsekwencji określonych w 4 pkt 9 Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika z konkursu i anulować przyznane mu nagrody.

3 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 1. Zalogowanie się w serwisie iwoman.pl jeżeli uczestnik nie posiada jeszcze konta rejestruje się podając swoje dane. 2. Ustawienie opisu na komunikatorze gg: 1001 nagród! Opis musi być widoczny przez co najmniej 24 godziny od momentu przesłania rozwiązania konkursowego. 3. W każdym tygodniu trwania konkursu uczestnik będzie miał za zadanie dokończenie wypowiedzi i przesłanie swojej propozycji rozwinięcia tematu opublikowanego na stronie konkursowej. W każdy poniedziałek do godziny 10:00 na stronie konkursowej zostanie opublikowane zdanie do dokończenia w bieżącym tygodniu. W każdym tygodniu wraz z informacją o zdaniu do dokończenia zostanie opublikowana szczegółowa informacja o rodzaju i ilościach nagród do wygrania w bieżącym tygodniu. 4. W każdym tygodniu nowi gracze mogą się przyłączyć do konkursu. 5. Organizator będzie dokonywał sprawdzenia czy spełniony został warunek konieczny status na gg, jeżeli nie zostanie spełniony ten warunek organizator dokona wykluczenia tej osoby z konkursu w danym tygodniu. 6. Co wtorek jury konkursowe wybierze najlepsze wypowiedzi z poprzedniego tygodnia. 7. Na jury konkursowe składa się 3 przedstawicieli organizatora czyli portalu money.pl. Tydzień nr 1 (od do 28.06): 2 nagrody z puli (laptop HP, pobyt w SPA, aparat fotograficzny, telefon Nokia 7070) nagród (filiżanka lub pendrive lub podkładka lub brelok Tydzień nr 2 (od do 05.07): 2 nagrody z puli (laptop HP, pobyt w SPA, aparat Tydzień nr 3 (od do 12.07): 2 nagrody z puli (laptop HP, pobyt w SPA, aparat Tydzień nr 4 (od do 19.07): 2 nagrody z puli (laptop HP, pobyt w SPA, aparat Tydzień nr 5(od do 26.07): 2 nagrody z puli (laptop HP, pobyt w SPA, aparat Tydzień nr 6 (od do 02.08): 2 nagrody z puli (laptop HP, pobyt w SPA, aparat fotograficzny, telefon Nokia 7070) +123 nagród (filiżanka lub pendrive lub podkładka lub brelok

4 Tydzień nr 7( od do 09.08): 2 nagrody z puli (laptop HP, pobyt w SPA, aparat Tydzień nr 8 (od do 16.08) : 2 nagrody z puli (laptop HP, pobyt w SPA, aparat Tydzień 9 (od do 23.08) (FINAŁ): nagroda główna: wycieczka dla dwóch osób na Majorkę w terminie W każdy poniedziałek do godziny 10:00 na stronie konkursowej zostanie opublikowane kolejne zdanie do dokończenia wraz z nagrodami do zdobycia w danym tygodniu. Do finału przechodzą wszystkie osoby nagrodzone z każdego tygodnia. 9. Wyniki finałowe zostaną opublikowane w ciągu tygodnia od dnia zakończenia konkursu, czyli 7 dni liczone od 23 sierpnia 2009r. 4 Nagrody 1. Nagrody wyszczególnione w 1 pkt 4 są rozdzielone na 8 Tygodni konkursowych i przyznawane zgodnie z zapisami 3 pkt W przypadku wygrania nagrody, której wartość przekracza kwotę 760 PLN lub wygrania przez jednego Uczestnika w kilku Tygodniach konkursowych nagród, których łączna wartość przekracza 760 PLN, warunkiem wydania nagród jest uiszczenie przez zwycięzcę należnego podatku dochodowego od nagród w wysokości 10% wartości nagrody na rzecz płatnika podatku (Organizatora konkursu) w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu. Płatnik podatku przekazuje należny podatek na konto właściwego urzędu skarbowego w przewidzianym przez przepisy terminie. 3. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody o wartości powyżej 760 PLN, zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o procedurze uiszczenia należnego podatku. 4. Warunkiem otrzymania nagrody jest dokonanie przez Uczestnika Rejestracji pełnej w terminie do 15 dni liczonych od dnia zakończenia konkursu, czyli do 7 września 2009r. 5. Wszystkie nagrody zostaną przekazane zwycięzcom w terminie do 30 dni liczonym od dnia 7 września 2009r. (czyli od dnia ostatecznego uzupełnienia danych adresowych do wysyłki nagród). 6. Nagrody zostaną przekazane w sposób następujący: przesyłką pocztową lub kurierską na koszt Organizatora lub osobiście (w siedzibie Organizatora). 7. Przekazanie nagrody odbywa się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.

5 8. Organizator nie przewiduje wypłacania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze konkursu nagrody. 9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestni ka konkursu punktów niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną. 10. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z konkursu. 11. Zwycięzca nie może skutecznie domagać się od Organizatora konkursu wydania nagrody jeżeli upłynęło 60 dni od daty zakończenia konkursu, a zwycięzca nie odebrał nagrody w wyznaczonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora konkursu. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora. 5 Reklamacje 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie. 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie Przewodniczący i Sekretarz. 4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia. 5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą. 7. Decyzja Komisji Sprawdzającej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. 6 Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych Organizatora. Wymienione przypadki nieprawidłowości nie mogą być przyczyną potencjalnych reklamacji ze strony Uczestników konkursu. 2. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym Organizatora pod adresem

6 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu, bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Aktualna wersja Regulaminu będzie publikowana w serwisie internetowym Organizatora pod adresem oraz w siedzibie Organizatora i obowiązuje od momentu jej opublikowania.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo