Klub Przyrodników. Świebodzin, r. I. Zamawiający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klub Przyrodników. Świebodzin, 15.01.2015 r. I. Zamawiający"

Transkrypt

1 Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr tel./fax , NIP: PL Świebodzin, r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024 Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski współfinansowanych ze środków instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na WYKONANIE PROJEKTU, PRODUKCJA ORAZ DOSTAWA TABLIC INFORMACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH. I. Zamawiający Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, Świebodzin NIP: , REGON: , KRS: II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, produkcja i dostawa do siedziby Zamawiającego tablic informacyjnych oraz materiałów promocyjnych typu: pamięć USB, smycze, notatniki oraz długopisy. I. TABLICE INFORMACYJNE PROJEKT, PRODUKCJA I DOSTAWA Zakres zadań oraz parametry techniczne: projekt dwóch rodzajów tablic wg wskazań Zamawiającego (przykład tablic - załącznik nr 2) skład graficzny (przewidujący możliwość wprowadzenia poprawek do każdego projektu) produkcja oraz dostawa tablic w miejsce wskazane przez Zamawiającego (okolice Krakowa, miejscowość: Osieczany), Dane techniczne - 97 sztuk: tablice zewnętrzne metalowe nierdzewne z ocynkowanej blachy trwale przymocowane do słupa, który następnie będzie przymocowany do podłoża (gleby); format tablicy: 70 x 40 cm, wysokość słupa 250 cm (+/- 5 cm), średnica słupa 10 cm (+/- 5mm); materiał wykonania słupa: twarde drewno (np. robinia, dąb) impregnowane ciśnieniowo; druk w pełnym kolorze bezpośrednio na podkładzie z blachy; druk zabezpieczony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i blaknięciem. Dane techniczne 2 sztuki: tablice wewnętrzne z pleksy o grubości 7 mm (+/- 2 mm) z możliwością przymocowania do ściany wewnątrz budynku wraz z mechanizmami mocowań; format A4 ( cm, +/- 10 mm); druk w pełnym kolorze na folii zabezpieczonej przed blaknięciem naklejonej na pleksie, tablice powinny mieć okres trwałości (Wykonawca wystawi gwarancję) minimum 5 lat. Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

2 II. MATERIAŁY PROMOCYJNE PROJEKT, PRODUKCJA I DOSTAWA IIa. NOTATNIKI KONFERENCYJNE w zestawie z długopisem 1000 szt. format A5 lub zbliżony, full color, wykonanie projektu całości wraz z przewidzianą możliwością wprowadzania poprawek zgłaszanych przez Zamawiającego, spiralowane po długim boku (spirala w kolorze czarnym), okładka: okładka sztywna z surowca wtórnego (karton) grubości około 1 mm, ewentualne wzmocnienia oprawy w kolorze czarnym, wewnętrznej okładce produktu zamieszczenie 3 rodzajów kolorowych karteczek typu post it: 1 duży bloczek (min. 20 karteczek), 3 średnie bloczki (po min. 20 karteczek), 6 małych bloczków (po min. 20 karteczek); na okładce nadruk (dowolną techniką zaakceptowaną przez Zamawiającego) danych: nazwa projektu wraz z logotypem projektu oraz 6 mniejszych logotypów, liczba kartek w notatniku: 80, specyfikacja papieru: kreda matowa, papier w kratkę, dwustronny, gramatura papieru kartek w środku notatnika: 100 g, na każdej kartce nadruk informacji o projekcie (do uzgodnienia z Zamawiającym). Papier użyty do produkcji ma pochodzić z lasów, w których: - unika się stosowania pestycydów; - zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu; - ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory; - dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych; - nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie; - chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych; Papier posiadający certyfikat FSC będzie uznany za spełniający powyższe kryteria, gumowa tasiemka przytrzymująca długopis, długopis wykonany z drewna i metalu, długopis drewniany, końcówki przykręcana lub wciskana w kolorze czarnym lub srebrnym, uchwyt mocujący metalowy (czarny lub srebrny), wkład niebieski, nadruk czarny. Długopis znakowany w dwóch miejscach, wymiary: 13 x 1,4 cm +/- 5 mm zestaw dostarczony w opakowaniach zbiorczych max. po 50 szt. IIb. PAMIĘĆ USB 300 szt. Pendrive typu nature wykonany z naturalnego twardego drewna pochodzącego z lasów, w których: - unika się stosowania pestycydów; - zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu; - ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory; - dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych; - nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie; - chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych; Strona 2 z 7

3 Drewno pochodzące ze źródła certyfikowanego FSC będzie uznany za spełniający powyższe kryteria. pojemność 8 GB, prędkość transferu min MB/s, grawer na pendrive w dwóch miejscach, zamocowany uchwyt do zaczepienia paska/smyczy, wymiary 55 mm x 20 mm x 10 mm (+/- 5 mm), w komplecie pasek/smycz i pudełko na każdy pendrive. IIc. SMYCZE 250 szt. Smycze reklamowe z monochromatycznym nadrukiem jednostronnym, sublimacyjnym. Długość taśmy 94 cm (+/- 2 cm), szerokość taśmy 15 mm (+/- 2 mm). Smycz na zakończeniu szyta, zakończona metalowym karabińczykiem wraz z odpinanym uchwytem do telefonu. IId. DRUK NAKLEJEK 20 arkuszy A4 Naklejki z logo projektu wydrukowane na papierze świecącym w formacie A4 w pełnym kolorze w rozkładzie: 4 szt. /stronę x 5 arkuszy, 8 szt./stronę x 5 arkuszy, 21szt./stronę x 10 arkuszy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zdjęcia wszystkich oferowanych produktów oraz wizualizację umieszczenia logotypów na produkcie. Dopiero po akceptacji Zamawiającego Wykonawca rozpocznie produkcję poszczególnych elementów zamówienia. Wszystkie produkty muszą zawierać logotypy zgodne z wymogami info-promo dla projektów współfinansowanych z LIFE+ i NFOŚiGW. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie niezbędne logotypy. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego z oferentów. 4. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie wewnętrznych procedur Klubu Przyrodników, tj. rozpoznania rynku, którego elementem jest niniejsze zapytanie. III. Termin wykonania zamówienia i płatność 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: I. Tablice informacyjne projekt, produkcja oraz dostawa 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy (do 10 dni od podpisania umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym projekt tablicy). II. Materiały promocyjne projekt, produkcja oraz dostawa 35 dni kalendarzowych od podpisania umowy (do 8 dni od podpisania umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym projekt). 2. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo odbiorczym. Strona 3 z 7

4 UWAGA! Wykonawca zadba by wystawiona faktura posiadała bezpośrednie odniesienie do projektu, z którego zamówienie jest współfinansowane poprzez wprowadzenie do treści faktury co najmniej określenie: wykonano w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024 Dodatkowo faktura powinna zawierać osobne określenie wartości każdej pozycji. IV. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferent może złożyć jedną ofertę. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 3. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz załączony do niniejszego zapytania i zawierać: Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON (jeśli dotyczy). Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz dane techniczne wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Termin realizacji oferty Datę sporządzenia oferty Podpis Wykonawcy 4. Do oferty Wykonawca załączy wizualizacje przykładowych wcześniejszych realizacji zamówień wykonanych przez siebie o podobnym charakterze np. w postaci zdjęć, portfolio, próbek lub tym podobnych służące Zamawiającemu do oceny ofert. V. Miejsce oraz termin składania ofert 1. Podpisana oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres: lub faksem na nr: do dnia 23 stycznia 2015 r. godz. 12: Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do podmiotów, które złożyły ofertę. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VI. Termin związania ofertą Wykonawca związany jest oferta przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert. VII. Dodatkowe informacje Do kontaktu z oferentami upoważniona jest p. Dorota Horabik tel , lub p. Magdalena Makles, tel.: , ; Strona 4 z 7

5 VIII. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą ową, wykonawcy którego ofertę wybrano. IX. Załączniki 1. Wzór formularza ofertowego załącznik nr Wzór tablic informacyjnych załącznik nr 2. Strona 5 z 7

6 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY zapytania ofertowego z dnia 15 stycznia 2015 r. realizowanego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024 Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WYKONANIE PROJEKTU, PRODUKCJA ORAZ DOSTAWA TABLIC INFORMACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH. Zamawiający: Klub Przyrodników Ul. 1 Maja Świebodzin Wykonawca: Nazwa firmy:. Adres firmy: Telefon kontaktowy:. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15 stycznia 2015 r. zobowiązuję się do realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie Opis przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania, za następującą cenę: Cena brutto (w PLN) : w tym: I. Tablice informacyjne: Tablice informacyjne (97 szt.) zł brutto (cena jednostkowa:. zł brutto) Tablice informacyjne (2 szt.).... zł brutto (cena jednostkowa:. zł brutto) Termin realizacji zamówienia: do.. II. Materiały promocyjne: IIa. Notatniki konferencyjne +długopis (1000 szt.) zł brutto (cena jednostkowa:. zł brutto) IIb. Pamięć USB (300 szt.) zł brutto (cena jednostkowa:. zł brutto) IIc. Smycze (250 szt.). zł brutto (cena jednostkowa:. zł brutto) IId. Druk naklejek (20 ark. A4).. zł brutto Termin realizacji zamówienia: do.. Termin związania ofertą: 30 dni..., dn r. (miejscowość i data)... (podpis Wykonawcy) Strona 6 z 7

7 Załącznik nr 2 WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ - 97 szt. 70 cm 40 cm WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ - 2 szt. format A4 Strona 7 z 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1.0 NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU LIFE11/NAT/PL/423 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93) Skarb Państwa Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Warszawa dn. 15 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

WIP.271.3.2.2012.JJ ZAPYTANIE OFERTOWE

WIP.271.3.2.2012.JJ ZAPYTANIE OFERTOWE WIP.271.3.2.2012.JJ Szydłowiec, 31.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26 500 Szydłowiec 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia 19.11.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/BP/2011. ARTYKUŁY INFORMACYJNO PROMOCYJNE w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/BP/2011. ARTYKUŁY INFORMACYJNO PROMOCYJNE w ramach projektu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/BP/2011 Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS z siedzibą przy ul. Kościuszki 6, 40 049 Katowice realizując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROEKO Jacek Pronobis Konstantynów Łódzki dn. 16.02.2015 ul. Srebrzyńska 5/7 95-050 Konstantynów Łódzki NIP 6611563882, REGON 472146979 Firma PROEKO Jacek Pronobis pragnie poinformować, iż znalazła się

Bardziej szczegółowo

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES Strona1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5) Termin

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia DE-WZP-JC-321-7/13 Warszawa, 2013-02-21 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Szczecin, dn. 27.06.2013 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) TOP-PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo