ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Olsztynie pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego2, Olsztyn utworzony na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Kanclerz - dr inż. Aleksander Socha a firmą... z siedzibą.. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS.. NIP:..., REGON:... zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: o następującej treści: Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia nr 453/2013/PN/DZP realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu.... wyboru oferty w przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych do Instytutu Nauk Politycznych na potrzeby Close neighbours in 21st century new communications and perception realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach Programu Lithuania-Poland-Russia Cross-border Co-operation Programme Nr referencyjny projektu ILPR / Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. 1

2 2 Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę obejmującą przedmiot niniejszej umowy w trzech terminach: 1.1. od dnia zawarcia umowy do dnia r. Wykonawca dostarczy następujący zakres ilościowy przedmiotu zamówienia: a) pozycja nr 1 (koszulka męska) 50 sztuk b) pozycja nr 2 (koszulka damska) 25 sztuk c) pozycja nr 3 (teczka A4 z notatnikiem) 50 sztuk d) pozycja nr 4 (zestaw długopisów) 25 sztuk e) pozycja nr 5 (zestaw długopisów) 25 sztuk f) pozycja nr 6 (torba papierowa laminowana) 25 sztuk g) pozycja nr 7 (zegar biurkowy) 5 sztuk h) pozycja nr 8 (zegar biurkowy) 10 sztuk i) pozycja nr 9 (zegar na biurko) 10 sztuk j) pozycja nr 10 ( brelok do kluczy) 60 sztuk k) pozycja nr 11 (brelok do kluczy z lampką LED) 60 sztuk l) pozycja nr 12 (cienki metalowy długopis) 300 sztuk m) pozycja nr 13 (notatnik z kalkulatorem i notesem) 25 sztuk n) pozycja nr 14 (notes w etui z długopisem) 50 sztuk o) pozycja nr 15 (pendrive 32 GB) 25 sztuk p) pozycja nr 16 (pendrive 64 GB) 25 sztuk q) pozycja nr 17 (pendrive 128 GB) 10 sztuk r) pozycja nr 18 (stojaki reklamowe) 2 sztuki s) pozycja nr 19 (roll up jednostronny) 2 sztuki t) pozycja nr 20 (plakat jednostronny) 200 sztuk u) pozycja nr 21 (plakat jednostronny) 10 sztuk 1.2. od dnia r. do dnia r. następujący zakres ilościowy przedmiotu zamówienia: a) pozycja nr 1 (koszulka męska) 50 sztuk b) pozycja nr 2 (koszulka damska) 50 sztuk c) pozycja nr 3 (teczka A4 z notatnikiem) 100 sztuk d) pozycja nr 4 (zestaw długopisów) 50 sztuk e) pozycja nr 5 (zestaw długopisów) 50 sztuk f) pozycja nr 6 (torba papierowa laminowana) 50 sztuk g) pozycja nr 7 (zegar biurkowy) 10 sztuk h) pozycja nr 8 (zegar biurkowy) 10 sztuk i) pozycja nr 9 (zegar na biurko) 10 sztuk j) pozycja nr 10 ( brelok do kluczy) 130 sztuk k) pozycja nr 11 (brelok do kluczy z lampką LED) 130 sztuk 2

3 l) pozycja nr 12 (cienki metalowy długopis) 400 sztuk m) pozycja nr 13 (notatnik z kalkulatorem i notesem) 50 sztuk n) pozycja nr 14 (notes w etui z długopisem) 100 sztuk o) pozycja nr 15 (pendrive 32 GB) 50 sztuk p) pozycja nr 16 (pendrive 64 GB) 100 sztuk q) pozycja nr 17 (pendrive 128 GB) 30 sztuk r) pozycja nr 19 (roll up jednostronny) 2 sztuki s) pozycja nr 20 (plakat jednostronny) 350 sztuk t) pozycja nr 21 (plakat jednostronny) 30 sztuk 1.3. od dnia r. do dnia r. następujący zakres ilościowy przedmiotu zamówienia: a) pozycja nr 1 (koszulka męska) 50 sztuk b) pozycja nr 2 (koszulka damska) 25 sztuk c) pozycja nr 3 (teczka A4 z notatnikiem) 50 sztuk d) pozycja nr 4 (zestaw długopisów) 25 sztuk e) pozycja nr 5 (zestaw długopisów) 25 sztuk f) pozycja nr 6 (torba papierowa laminowana) 25 sztuk g) pozycja nr 7 (zegar biurkowy) 5 sztuk h) pozycja nr 8 (zegar biurkowy) 10 sztuk i) pozycja nr 9 (zegar na biurko) 10 sztuk j) pozycja nr 10 ( brelok do kluczy) 60 sztuk k) pozycja nr 11 (brelok do kluczy z lampką LED) 60 sztuk l) pozycja nr 12 (cienki metalowy długopis) 300 sztuk m) pozycja nr 13 (notatnik z kalkulatorem i notesem) 25 sztuk n) pozycja nr 14 (notes w etui z długopisem) 50 sztuk o) pozycja nr 15 (pendrive 32 GB) 25 sztuk p) pozycja nr 16 (pendrive 64 GB) 25 sztuk q) pozycja nr 17 (pendrive 128 GB) 10 sztuk r) pozycja nr 19 (roll up jednostronny) 2 sztuki s) pozycja nr 20 (plakat jednostronny) 200 sztuk t) pozycja nr 21 (plakat jednostronny) 10 sztuk 2. Logotypy, nazwę projektu oraz wszelkie elementy graficzne niezbędne do wykonania zamówienia, zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać materiały promocyjne zgodnie z wszelkimi zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu ostateczne projekty materiałów promocyjnych gotowe do wykonania z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3

4 5. Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania materiałów promocyjnych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznych wersji materiałów promocyjnych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian do projektów materiałów promocyjnych po ich zatwierdzeniu. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu prac, a Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o ich postępie. 8. Przedmiot niniejszej umowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane po uprzednim uzgodnieniu daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego. 10. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony. Wykonanie każdego etapu określonego w 2 ust 1 zostanie potwierdzone osobnym protokołem odbioru. 11. Przedstawiciel Zamawiającego: 12. Przedstawiciel Wykonawcy:. 3 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Wynagrodzenie, na podstawie którego Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: PLN w tym obowiązujący podatek VAT (słownie:.) 2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za usługę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, każdorazowo po wykonaniu i dostarczeniu partii materiałów promocyjnych zgodnie z etapami dostaw określonymi w 2 ust. 1 niniejszej umowy, według cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie. 4. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy. 5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 10 umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. 7. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia w przypadku wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 4 i 5. 4

5 4 Rękojmia 1. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu dostawy, jego niewłaściwej jakości lub wadliwości Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu umowy lub wymiany na inny wolny od wad i uszkodzeń w terminie 3 dni liczonych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu. Wystarczającą formą powiadomienia jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy: 4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 5 Prawa majątkowe 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy przechodzą w całości na Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru. 2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: a) Digitalizacja, b) Wprowadzenie od obrotu, c) Utrwalenie dowolną techniką, d) Zwielokrotnienie określoną techniką, e) Wprowadzenie do pamięci komputera, f) Kopiowanie techniką cyfrową i analogową. 6 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1, b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 1 pkt. 1.1., 1.2., 1.3. lub terminu określonego w 4 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2% 5

6 wynagrodzenia określonego w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. 2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w wysokości ustawowej. 3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 7 Warunki odstąpienia od umowy 1. Zamawiający może odstąpić od umowy: a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w 2 ust. 1 pkt. 1.1., 1.2., 1.3. oraz opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi. 2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 8 Zmiany w umowie 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, jeżeli okoliczność ta nie była zależna od Wykonawcy. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanych w ust. 2, strony ustalają nowy termin realizacji przedmiotu umowy. 4. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneks do umowy). 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 6

7 2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Sporządziła: Magdalena Zawisza 7

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Olsztynie w dniu...r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn, utworzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013

DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR.../.../Z/.../2013 DZIAŁ III WZÓR UMOWA NR...../.../Z/.../2013 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy zlecenia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych

Projekt umowy zlecenia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych Projekt umowy zlecenia na wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych W dniu. w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pomiędzy: Gminą Wolin, reprezentowaną przez: Eugeniusza Jasiewicza - Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo