Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: mazowieckie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/9.6.2/ Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 1.7 Tytuł projektu: NAZWA TWOJEGO PROJEKTU: Angielski po 50-tce 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Mazowieckie Powiat: Gmina: 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: NAZWA TWOJEJ SZKOŁY 2.2 Status prawny: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - mikro przedsiębiorstwo 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

2 2.5 Adres siedziby: WYDRUK PRÓBNY Ulica: Nr domu: 9 Nr lokalu: Miejscowość: Daszyńskiego Bydgoszcz Kod pocztowy: Telefon: Fax: 2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Janusz Dargiewicz 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Janusz Dargiewicz Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: Bydgoszcz Daszyńskiego Partnerzy: NIE Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

3 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu Podwyższenie kompetencji kluczowych u 120 osób (84K+36M) z województwa mazowieckiego, w zakresie j.angielskiego biznesowego, potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem, w terminie do Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu w zakresie języków obcych Liczba osób dorosłych w wieku lata, które podniosły swoje umiejętności z j.angielskiego biznesowego w ramach projektu Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Listy obecności-na każdych zajęciach; zaświadczenia o ukończeniu kursu - lista wydanych certyfikatów TOEIC - na koniec realizacji każdej edycji szkolenia. Listy obecności-na każdych zajęciach; zaświadczenia o ukończeniu kursu - lista wydanych certyfikatów TOEIC - na koniec realizacji każdej edycji szkolenia Testy wiedzy-po 2 w każdym module Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

4 3.1.3 Cele szczegółowe projektu Podwyższenie kompetencji kluczowych u 120 osób (84K+36M) z województwa mazowieckiego, w zakresie j.angielskiego biznesowego, potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem, w terminie do Podwyższenie kompetencji 120 osób (84K+36M) z województwa mazowieckiego, w zakresie j.angielskiego biznesowego, z wykorzystaniem metody e-learningowej w term. do Wskaźnik pomiaru celu Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu w zakresie języków obcych Liczba osób dorosłych w wieku lata, które podniosły swoje umiejętności z j.angielskiego biznesowego w ramach projektu Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu w zakresie języków obcych Liczba osób dorosłych w wieku lata, które uczestniczyły ramach projektu w szkol. elearningowym z j. ang. biznesowego Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Listy obecności-na każdych zajęciach; zaświadczenia o ukończeniu kursu - lista wydanych certyfikatów TOEIC - na koniec każdej edycji szkolenia. Listy obecności-na każdych zajęciach; zaświadczenia o ukończeniu kursu - lista wydanych certyfikatów TOEIC - na koniec każdej edycji szkolenia Testy wiedzy-po dwa w każdym module Kopia wystawionych zaświadczeń po ukończeniu kursu e-learingowego-na koniec proj. Ilość zaliczonych testów TOEIC Online Practice -2 testy w module, ilość zaliczonych bloków elearningowych- 2 w module szkoleniowym Kopia wystawionych zaświadczeń po ukończeniu kursu e-learingowego-na koniec proj. Ilość zaliczonych testów TOEIC Online Practice -2 testy w module, ilość zaliczonych bloków elearningowych- 2 w module szkoleniowym Kopia wystawionych zaświadczeń po ukończeniu kursu e-learingowego-na koniec proj. Ilość zaliczonych testów TOEIC Online Practice -2 testy w module, ilość zaliczonych bloków elearningowych- 2 w module szkoleniowym 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

5 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób K M O Bezrobotni 0 w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe przedsiębiorstwa 0 Średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa 0 Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

6 3.3 Zadania 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nr Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji 1 Szkolenie j. angielski biznesowy Szkolenie (w oparciu o Stawki Jednostkowe - SJ) dla 108 os.(68k) w 2 edycjach podzielonych na 9 grup po 12 os./gr. śr. 120h na os. (2 moduły po 60h) Szkol. adresowane do os. pragnących podnieść znajomość pełen poziom kompetencji językowych, z A1 na A2 lub z B1 na B2. W szkoleniu zaplanowano wykorzystane innowacyjnych metody nauczania hybrydowego. Każdy z uczestników wykona test LSA-Learning Style Analysis -Analiza Stylu Uczenia. Dzięki temu będzie mógł indywidualnie utrwalać materiał, w dowolnym tempie i zakresie, w sposób, który najlepiej odpowiada jego naturalnemu przyswajaniu wiedzy. Zapewni to skuteczne przekazanie wiedzy, zmniejszy to problem rezygnacji z powodu niepowodz, co jest szczególnie ważne w grupie 50+. Zajęcia w gr. będą realizowane w oparciu i o założenia neurodydaktyki uwzględniające specyfikę uczenia os. dorosłych. Wykorzystane będą zajęcia aktywizujące polegające na prezentowaniu wybranych zagadnień samodzielnie przez (tzw. metoda LdL: uczenie przez nauczanie). Każdy uczestnik będzie musiał także przeprowadzić prezentację biznesową w j.ang. Obiektywna weryfikacja zdobytej wiedzy nastąpi w oparciu o bezstronny egzamin TOEIC i zewn. egzaminatora. Cel szczegółowy projektu Podwyższenie kompetencji kluczowych u 120 osób (84K+36M) z województwa mazowieckiego, w zakresie j.angielskiego biznesowego, potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem, w terminie do Os. odp. za zadanie Asystent/ka. PRODUKTY: -liczba wydanych certyfikat TOEIC - 108, -liczba godz. dydaktycznych godz. lek. 2 Realizacja kursów e-learningowych Kurs e-learningowy ma przyczynić od poszerzenia wiedzy i sprawdzanie jej postępów. Kurs będzie się składać z.: systemu testującego TOEIC Online Practice (TOP) i Systemu Uczącego (SU). TOP odpowiadać będzie za określenie początkowego poziomu kandydatów i monitorowanie ich postępów co 2 m-ce po zakończ. każdego modułu. ( 1 xtop przy rekrutacji + 4xTOP do monitoringu). Podwyższenie kompetencji kluczowych u 120 osób (84K+36M) z województwa mazowieckiego, w zakresie j.angielskiego biznesowego, potwierdzonego międzynarodowym certyfikatem, w terminie do SU będzie wspierał proces edukacji umożliwiając uzupełnianie, powtarzanie i utrwalanie wiedzy przekazywanej na zajęciach zgodnie z ind. preferencjami i potrzebami co wynika z praktyki wnioskodawcy. Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

7 (os.odp. za monitoring Asystent/ka) PRODUKTY: - 120os x 5 testów TOP na os.=600 testów (1 test kwalifikacyjny + 4 monitorujące) - 2 bloki elearningowe w module szkoleniowym (50 ekranów każdy) na os. x 2 moduły x120 os. =480 bloków elearningowych (zaliczenie bloku następuje po prawidłowym wyk. 70% zadań) 3 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 4 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka 3.5 Oddziaływanie projektu 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu Oczekiwany efekt realizacji PO KL Objęcie 1% osób w wieku lata kształceniem ustawicznym w ramach Priorytetu. Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL Dostępne na rynku kursy językowe ze względu na cenę, rzadko pozwalają otrzymać międzynar. certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności i kończą się na zaliczeniu wewn. Niestety, mimo posiadanych um. językowych, weryfikacja aplikacji kandydata odbywa się najczęściej poprzez przesłane dokumenty aplikacyjne, dlatego posiadanie certyfikatu językowego podnosi szansę na uzyskanie zatrudnienia. Proponowana forma szkolenia wesprze 120 os. (w tym 86K) z pow... do , poprzez podniesienie kwalifik. jęz. ang. i potwierdzenie ich certyfikatem międzynar.(uwaga! OSZCZĘDZAMY ZNAKI-NIE LEJEY WODY!!!) spowoduje podniesienie atrakcyjności kandydatów na lokalnym rynku pracy. Dzięki wsparciu EFS możliwe będzie przeprowadzenie szkol. jęz. z zastosow. innowacyjnego, kompleksowego rozwiązania metodycznego dopasowanego do specyfiki edukacji osób 50+, co bez wsparcia z budżetu UE nie byłoby w takim zakresie możliwe. Dzięki zastosowaniu metody hybrydowej szkolenie przyniesie lepsze efekty nauczania dzięki czemu wpłynie pozytywnie na samoocenę uczestników. Taki sukces edukacyjny jest szczególnie ważny dla grupy 50+, spowoduje zwiększenie wiary we własne możliwości i zrozumienie potrzeby ciągłego samokształcenia w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i dostosowania ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Aspekty te stanowią istotną wartość dodaną projektu. Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

8 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu Szkoła językowa... działa od... roku. Prowadzi nauczanie języków obc. ind. i w grupach dla osób dorosłych (w tym 50+) z zakresu języka ogólnego oraz biznesowego wykorzystując innowacje dydaktyczne. Szkoła zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli, również native speakerów. Wnioskodawca w latach przeprowadził kursy dla dorosłych na poziomach A1 - B2. Uczestnicy kursów, to studenci, osoby samozatrudnione i pracujące. Ponadto Wn. prowadził kursy dla firm z różnych branż, Wśród uczestników kursów dla dorosłych 68% stanowiły kobiety. Roczny obrót...(podaj dokładną kwotę PRZYCHODU z PIT36 z 2011)PLN. Szkoła po raz pierwszy będzie realizować projekt współfinansowany ze środków EFS ale uważamy, (TUTUJ PRZYKŁADOWE UZASADNIENIE DLACZEGO WARTO DAĆ PIENIĄDZE DO TEJ SZKOŁY?) że warto dać szansę grupie osób w wieku 50+ skorzystania z innowacyjnego szkolenia "przygotowanego na miarę" specjalnie dla tej grupy. 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem 1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) 2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) 3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) 4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) 5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) 6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników Projekt będzie zarz. zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji zarówno w odniesieniu do zatr. osób jak i podwykonawców. Wobec rekrutowanych pracowników nie będą tworzone bariery związane z płcią czy wiekiem, a W będzie się kierował wyłącznie wiedzą, kwalifikacjami i doświadczeniem kandydatów. W miarę możliwości będą stosowane elastyczne formy zatrudnienia w celu ułatwienia godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Wn przeprowadzi szkol. z zakresu równości szans w proj. dla kadry zarządzającej projektem. Kadra zarządzająca projektem (KZP) będzie korzystać z pomieszczeń biurowych wnioskodawcy (Wn), tel. i łącza internet. Wn zapewni wyposażenie biura proj, konieczne będzie jednak zakupienie 1 komp. dla Asyst. W biurze będzie dostępna pełna dok. proj. oraz możliwość bezpośredniego kontaktu UP z KP. Koszty najmu sal zostały uwzględnione w kosztach przeprowadzenia szkoleń w nawiązaniu do stawek jednostkowych. W ramach cross-financingu zaplawano jedynie zakup zestawu tablicy multimed.z komp i rzutnikiem niezbędnego do realizacji hybrydowej metody nauczania. Wymagania w stos. do Koord. proj. i Asyst: - wykształcenie wyższe; - znajomość zasad realizowania projektów POKL EFS - znajomość dokumentów programowych POKL EFS Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

9 - znajomość rynku szkoleniowego języków obcych - umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy - biegła znajomość komputera (MS Word, MS Excel, Internet) - obywatelstwo polskie - pełna zdolność do czynności prawnych - nieposzlakowana opinia Koordynator/ka projektu będzie odpowiedzialny/na za: - całościowy przebieg projektu - bieżące zarządzanie zadaniami proj. - kontakt z IP2 - nadzór nad kadrą proj. - zarządzanie budżetem proj. - sprawozdawczość - hospitacje WYDRUK PRÓBNY Asystent/ka projektu odpowiedzialny/na za: - rekrutacja i organizacja grup - kontrolę i nadzór realizacji zadań projektu - promocję - współpracę z UP - sprawozdawczość - monitoring i ewaluację kursu stacjonarnego. i elearningowego - nadzór nad dokumentacją szkoleń - wsparcie Koord. w zakresie dokumentacji, wniosków o płatność i innych zadań formalnych monitoring prod. i rezultatów(24m-cy) - będzie realizowany w oparciu o zaprojektowany proces monitoringu dokumentów elektron. (MDE) Podstawą procesu MDE będą elektroniczne bazy danych (zbiór wyników testów TOP, wyniki zadań modułów SU, każdego z uczestnika proj.(up). Szkolenia będą monitor. za pomocą ankiet elektron., wyników testów i zadań, dzienników zajęć i list obec.w ramach monitor. przewidziane są hospitacje KZP na zajęciach. Wskaźniki mierzone będą przez personel projektu przed i po skorzystaniu przez uczestników ze wsparcia w ramach projektu i odbyciu egzaminów. Dane gromadzone będą przynajmniej raz na kwartał. Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

10 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) ,30 zł ,45 zł ,80 zł ,55 zł Koszty bezpośrednie ,50 zł ,00 zł ,50 zł w tym stawki jednostkowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł w tym kwoty ryczałtowe Zadanie 1: Szkolenie j. angielski biznesowy ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zadanie 2: Realizacja kursów e-learningowych ,00 zł ,00 zł Współpraca ponadnarodowa Zarządzanie projektem ,50 zł ,00 zł ,50 zł w tym koszty personelu Koszty pośrednie ,80 zł ,45 zł 7 516,80 zł ,05 zł rozliczane ryczałtem 9,00 % 9,00 % 9,00 % 9,00 % Cross-financing w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 13,19 % 0,00 % 0,00 % 4,81 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Wkład własny w tym wkład niepieniężny w tym wkład prywatny 4.3 Wnioskowane dofinansowanie ( ) ,30 zł ,45 zł ,80 zł ,55 zł 4.4 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT 4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 076,42 zł Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

11 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.* * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

12 OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

13 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - Szkolenie j. angielski biznesowy 1. Edycja 1:Zakup testów LSA (zakup 48 testów dla UP+ 5 dla osób z listy rezerwowej testów) 2. Edycja 1: Zakup materiałów dla uczestników (48 komplety, książka+ćw. x 100zł/komplet) 3. Edycja 1: Zakup i-packa do kursu New English File 4. Edycja 1: Szkolenia j. ang. biznesowego dwumodułowe (4 grupy x 12osób x 60h/grupa x 2 moduły) 5. Edycja 1: Koszt certyfikatu TOEIC (opłata za certyfikaty dla max 48 UP) 6. Edycja 1:Wynagrodzenie uprawnionego egzaminatora TOEIC(umowa cyw.-prawna): 3h/grupę x 6 grup 7. Edycja 2: Zakup testów LSA (zakup 60 testów dla UP+ 5 dla osób z listy rezerwowej testów) 8. Edycja 2: Szkolenie j. ang. biznesowego dwumodułowe (5 grup x 12osób x 60h/grupa x 2 moduły) 9. Edycja 2: Koszt certyfikatu TOEIC (opłata za certyfikaty dla max 60 UP) 10. Edycja 2:Wynagrodzenie uprawnionego egzaminatora TOEIC (umowa cyw.-prawna): 3h/grupę x 6 grup Cross-financing Pomoc publiczna i pomoc de minimis Stawka jednostkowa Zadanie zlecone j.m. Liczba 2013 Cena jednost. Łącznie ,30 zł ,50 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE test 53, NIE NIE NIE NIE komplet 108, ,00 zł NIE NIE NIE NIE sztuka 1, ,00 zł 2 296,00 zł NIE NIE TAK NIE osoba 48,00 482,00 zł NIE NIE NIE NIE certyfikat 48,00 375,00 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 NIE NIE NIE NIE test 0,00 NIE NIE TAK NIE osoba 0,00 NIE NIE NIE NIE certyfikat 0,00 NIE NIE NIE NIE godzina 0, Tablica multimedialna TAK NIE NIE NIE sztuka 1, TAK NIE NIE NIE sztuka 1, Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

14 12. Rzutnik multimedialny krótkiego pola do tabl.multim z uchwytem 13. Komputer multimedialny do sterowania zestawu tabl.multim.+rzutnik 14. Zakup materiałow dla uczestników: teczka na książkę i ćwicznia, zeszyt, długopis, pendrive 8GB Zadanie 2 - Realizacja kursów e-learningowych 15. Edycja 1: Dzierżawa specjalistycznej platformy elearningowej na czas szkolenia dwu modułowego(2 semestry ) 16. Edycja 1: Zakup testów TOEIC ONLINE PRACTICE (240 testów (5 test./up) do rekrutacji i monitoringu postępów dydakt. + 5 dla os. z listy rezerw. ) 17. Edycja 2: Dzierżawa specjalistycznej platformy elearningowejna czas szkolenia dwu modułowego (2 semestry ) 18. Edycja 2: Zakup testów TOEIC ONLINE PRACTICE (300 testów (5 test./up) do rekrutacji i monitoringu postępów dydakt. + 5 dla os. z listy rezerw. ) TAK NIE NIE NIE sztuka 1, NIE NIE NIE NIE sztuka 118, NIE NIE NIE NIE osoba 48, ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE test 245,00 25,00 zł 6 125,00 zł NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 NIE NIE NIE NIE test 0,00 3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 19. NIE NIE NIE NIE 0,00 4. Zadanie - Zarządzanie projektem ,50 zł 20. Koordynator/K projektu (Nota obciążeniowa) 100 h/m-c NIE NIE NIE NIE miesiąc 4, ,00 zł 21. Asystent/ka (umowa o pracę na 1/2 etatu) NIE NIE NIE NIE miesiąc 4, Zakup szafki do przechowywania dokumentacji projektu 23. Zakup artykułu sponsorowanego w lokalnej prasie NIE NIE NIE NIE sztuka 1,00 199,00 zł 199,00 zł NIE NIE NIE NIE sztuka 2, Druk materiałów promocyjnych - ulotek NIE NIE NIE NIE sztuka 5 000,00 0,50 zł Druk materiałów promocyjnych - plakatów NIE NIE NIE NIE sztuka 50,00 2,69 zł 134,50 zł 26. Koszty mailingu terytorialnego NIE NIE NIE NIE sztuka 4,00 143,50 zł 574,00 zł 27. Komputer dla asystenta z oprogramowanie (MS Office) WYDRUK PRÓBNY TAK NIE NIE NIE sztuka 1, Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

15 KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE ,80 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 9,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny WYDRUK PRÓBNY ,19 % 0,00 % ,30 zł Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

16 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - Szkolenie j. angielski biznesowy 1. Edycja 1:Zakup testów LSA (zakup 48 testów dla UP+ 5 dla osób z listy rezerwowej testów) 2. Edycja 1: Zakup materiałów dla uczestników (48 komplety, książka+ćw. x 100zł/komplet) 3. Edycja 1: Zakup i-packa do kursu New English File 4. Edycja 1: Szkolenia j. ang. biznesowego dwumodułowe (4 grupy x 12osób x 60h/grupa x 2 moduły) 5. Edycja 1: Koszt certyfikatu TOEIC (opłata za certyfikaty dla max 48 UP) 6. Edycja 1:Wynagrodzenie uprawnionego egzaminatora TOEIC(umowa cyw.-prawna): 3h/grupę x 6 grup 7. Edycja 2: Zakup testów LSA (zakup 60 testów dla UP+ 5 dla osób z listy rezerwowej testów) 8. Edycja 2: Szkolenie j. ang. biznesowego dwumodułowe (5 grup x 12osób x 60h/grupa x 2 moduły) 9. Edycja 2: Koszt certyfikatu TOEIC (opłata za certyfikaty dla max 60 UP) 10. Edycja 2:Wynagrodzenie uprawnionego egzaminatora TOEIC (umowa cyw.-prawna): 3h/grupę x 6 grup Cross-financing Pomoc publiczna i pomoc de minimis Stawka jednostkowa Zadanie zlecone j.m. Liczba 2014 Cena jednost. Łącznie ,45 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE test 0,00 NIE NIE NIE NIE komplet 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 NIE NIE TAK NIE osoba 48,00 482,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE certyfikat 0,00 NIE NIE NIE NIE godzina 12, NIE NIE NIE NIE test 65, NIE NIE TAK NIE osoba 60,00 482,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE certyfikat 0,00 NIE NIE NIE NIE godzina 0, Tablica multimedialna TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

17 12. Rzutnik multimedialny krótkiego pola do tabl.multim z uchwytem 13. Komputer multimedialny do sterowania zestawu tabl.multim.+rzutnik 14. Zakup materiałow dla uczestników: teczka na książkę i ćwicznia, zeszyt, długopis, pendrive 8GB Zadanie 2 - Realizacja kursów e-learningowych 15. Edycja 1: Dzierżawa specjalistycznej platformy elearningowej na czas szkolenia dwu modułowego(2 semestry ) 16. Edycja 1: Zakup testów TOEIC ONLINE PRACTICE (240 testów (5 test./up) do rekrutacji i monitoringu postępów dydakt. + 5 dla os. z listy rezerw. ) 17. Edycja 2: Dzierżawa specjalistycznej platformy elearningowejna czas szkolenia dwu modułowego (2 semestry ) 18. Edycja 2: Zakup testów TOEIC ONLINE PRACTICE (300 testów (5 test./up) do rekrutacji i monitoringu postępów dydakt. + 5 dla os. z listy rezerw. ) TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0, ,00 zł NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 NIE NIE NIE NIE test 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 60, ,00 zł NIE NIE NIE NIE test 305,00 25,00 zł 7 625,00 zł 3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 19. NIE NIE NIE NIE 0,00 4. Zadanie - Zarządzanie projektem ,00 zł 20. Koordynator/K projektu (Nota obciążeniowa) 100 h/m-c NIE NIE NIE NIE miesiąc 10, Asystent/ka (umowa o pracę na 1/2 etatu) NIE NIE NIE NIE miesiąc 10, Zakup szafki do przechowywania dokumentacji projektu 23. Zakup artykułu sponsorowanego w lokalnej prasie WYDRUK PRÓBNY ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 1, Druk materiałów promocyjnych - ulotek NIE NIE NIE NIE sztuka 0, Druk materiałów promocyjnych - plakatów NIE NIE NIE NIE sztuka 0, Koszty mailingu terytorialnego NIE NIE NIE NIE sztuka 4,00 143,50 zł 574,00 zł TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

18 27. Komputer dla asystenta z oprogramowanie (MS Office) KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2) NIE ,45 zł w tym objęte pomocą publiczną Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK 9,00 % Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3) Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4) Wydatki objęte pomocą pozostałą Wydatki objęte pomocą publiczną i pomoc de minimis Wkład prywatny WYDRUK PRÓBNY 0,00 % 0,00 % ,45 zł Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

19 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Zadanie 1 - Szkolenie j. angielski biznesowy 1. Edycja 1:Zakup testów LSA (zakup 48 testów dla UP+ 5 dla osób z listy rezerwowej testów) 2. Edycja 1: Zakup materiałów dla uczestników (48 komplety, książka+ćw. x 100zł/komplet) 3. Edycja 1: Zakup i-packa do kursu New English File 4. Edycja 1: Szkolenia j. ang. biznesowego dwumodułowe (4 grupy x 12osób x 60h/grupa x 2 moduły) 5. Edycja 1: Koszt certyfikatu TOEIC (opłata za certyfikaty dla max 48 UP) 6. Edycja 1:Wynagrodzenie uprawnionego egzaminatora TOEIC(umowa cyw.-prawna): 3h/grupę x 6 grup 7. Edycja 2: Zakup testów LSA (zakup 60 testów dla UP+ 5 dla osób z listy rezerwowej testów) 8. Edycja 2: Szkolenie j. ang. biznesowego dwumodułowe (5 grup x 12osób x 60h/grupa x 2 moduły) 9. Edycja 2: Koszt certyfikatu TOEIC (opłata za certyfikaty dla max 60 UP) 10. Edycja 2:Wynagrodzenie uprawnionego egzaminatora TOEIC (umowa cyw.-prawna): 3h/grupę x 6 grup Cross-financing Pomoc publiczna i pomoc de minimis Stawka jednostkowa Zadanie zlecone j.m. Liczba 2015 Cena jednost. Łącznie ,80 zł NIE NIE NIE NIE test 0,00 NIE NIE NIE NIE komplet 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 NIE NIE TAK NIE osoba 0,00 NIE NIE NIE NIE certyfikat 0,00 NIE NIE NIE NIE godzina 0,00 NIE NIE NIE NIE test 0,00 NIE NIE TAK NIE osoba 60,00 482,00 zł NIE NIE NIE NIE certyfikat 60,00 375,00 zł ,00 zł ,00 zł NIE NIE NIE NIE godzina 15, Tablica multimedialna TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

20 12. Rzutnik multimedialny krótkiego pola do tabl.multim z uchwytem 13. Komputer multimedialny do sterowania zestawu tabl.multim.+rzutnik 14. Zakup materiałow dla uczestników: teczka na książkę i ćwicznia, zeszyt, długopis, pendrive 8GB Zadanie 2 - Realizacja kursów e-learningowych 15. Edycja 1: Dzierżawa specjalistycznej platformy elearningowej na czas szkolenia dwu modułowego(2 semestry ) 16. Edycja 1: Zakup testów TOEIC ONLINE PRACTICE (240 testów (5 test./up) do rekrutacji i monitoringu postępów dydakt. + 5 dla os. z listy rezerw. ) 17. Edycja 2: Dzierżawa specjalistycznej platformy elearningowejna czas szkolenia dwu modułowego (2 semestry ) 18. Edycja 2: Zakup testów TOEIC ONLINE PRACTICE (300 testów (5 test./up) do rekrutacji i monitoringu postępów dydakt. + 5 dla os. z listy rezerw. ) TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 NIE NIE NIE NIE test 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 NIE NIE NIE NIE test 0,00 3. Zadanie - Współpraca ponadnarodowa 19. NIE NIE NIE NIE 0,00 4. Zadanie - Zarządzanie projektem Koordynator/K projektu (Nota obciążeniowa) 100 h/m-c NIE NIE NIE NIE miesiąc 6, ,00 zł 21. Asystent/ka (umowa o pracę na 1/2 etatu) NIE NIE NIE NIE miesiąc 6, Zakup szafki do przechowywania dokumentacji projektu 23. Zakup artykułu sponsorowanego w lokalnej prasie NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0, Druk materiałów promocyjnych - ulotek NIE NIE NIE NIE sztuka 0, Druk materiałów promocyjnych - plakatów NIE NIE NIE NIE sztuka 0, Koszty mailingu terytorialnego NIE NIE NIE NIE sztuka 0, Komputer dla asystenta z oprogramowanie (MS Office) WYDRUK PRÓBNY TAK NIE NIE NIE sztuka 0,00 Suma kontrolna: FF88-566D A Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 WNIOSEK o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 A. Dane projektu A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów:

Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Spis przykładów: Przykłady wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną Opracowane przykłady metodologii wyliczeń wkładu prywatnego dla projektów objętych pomocą publiczną stanowią materiał pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELAOPOLSAI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEA O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSAIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek/trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Warszawa, 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (4)Wypełnia Realizator Projektu Beneficjent (Realizator) PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1

Instytucja, w której złożony będzie wniosek. Numer wniosku 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wyłonienie organizatorów staży zawodowych w projekcie Konserwator Bis Instytucja, w której złożony będzie wniosek Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia projektu Z angielskim i ICT na Ty. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia projektu Z angielskim i ICT na Ty. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia projektu Z angielskim i ICT na Ty Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Załącznik nr 5.2 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PROJEKTY SYSTEMOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 1 Nr naboru: RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 A. OPIS WNIOSKODAWCY Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Nr naboru: RPMP.09.0.0-IP.0-2-007/5

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU LUBKON - PROGRAM ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU LUBKON - PROGRAM ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU LUBKON - PROGRAM ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami INFORMACJE PODSTAWOWE IMIONA I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER. Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER. Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Załącznik nr 7 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-...

Wzór 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu. Numer projektu: RPMP.08.04.02-12-... Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-2-008/5 wersja: efs_.0 Suma kontrolna:... Wzór Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 204-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie

Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie ECDL szansą dla mieszkańców Dolnego Śląska Załącznik nr 1 Do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie Kwestionariusz rekrutacyjny do udziału w Projekcie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo