ROZEZNANIE RYNKU ZAPYTANIE CENOWE NR 03/PCS-ZP/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZEZNANIE RYNKU ZAPYTANIE CENOWE NR 03/PCS-ZP/2012"

Transkrypt

1 ROZEZNANIE RYNKU ZAPYTANIE CENOWE NR 03/PCS-ZP/2012 Z dnia: r. Dotyczy: Wyboru realizatora usługi wydruk materiałów szkoleniowych i dydaktycznych W związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo danych w podróży szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników branży turystycznej stosując zasadę efektywnego zarządzania finansami firma PC SERVICE D. Nogaj, S. Łabowski przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące realizacji zamówienia określonego w zapytaniu cenowym. I DANE PROJEKTODAWCY - ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa firmy PC SERVICE D. Nogaj, S. Łabowski Adres biura Wysogotowo, ul. Wierzbowa 33, Przeźmierowo Adres biura projektu Ul. Wolności 10, Kalisz Pomorski Telefon/ fax , NIP REGON WWW Osoba do kontaktu Sebastian Łabowski II PRZEDMIOT ZAPYTANIA 1. Opis przedmiotu zapytania W ramach projektu Bezpieczeństwo danych w podróży szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników branży turystycznej zrealizowany zostanie cykl szkoleń dla osób zatrudnionych w branży turystycznej. W ramach szkoleń Uczestnicy wezmą udział w 8-dniowych szkoleniach dotyczących ochrony danych osobowych, podczas których korzystać będą z materiałów szkoleniowych oraz dydaktycznych stworzonych na potrzeby projektu, w skład których wchodzą: 2 podręczniki (o treści dot. ODO, zagadnienia prawnicze, tematyka GIODO oraz zabezpieczanie danych w systemach informatycznych); materiały szkoleniowe (notatniki, długopisy, kalendarzyki itd.); materiały reklamowe (broszury promocyjne, roll-up) oraz pendrivy. 2. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV) handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki materiały reklamowe pamięć przenośna pendrive usługi drukowania i powiązane usługi drukowania usługi związane z drukowaniem usługi projektów graficznych usługi drukowania i dostawy

2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania Wydruk: - segregatorów (format A4, szerokość grzbietu ok. 30 mm, lakierowany, kolor 4+0), 3.1 Materiały szkoleniowe - notatników (format A4, wpinany w segregator, kolor 1+0, papier 80g, wzór kratka, ok. 20 stron), - kalendarzyków (kieszonkowe, rozmiar ok. 5,5x8,5 cm, lakierowane, kolor 4+1), - zakup i oznaczenie długopisów (nadruk), 1 kolor. 3.2 Materiały szkoleniowe II Wydruk: - notatników (format A4, wpinany w segregator, kolor 1+0, papier 80g, wzór kratka, ok. 20 stron) - zakup i oznaczenie długopisów (nadruk), 1 kolor. 3.3 Materiały dydaktyczne Wydruk podręcznika szkoleniowego (format A4, okładka lakierowana - kolor 4+0, wnętrze papier min. 80g - 1 kolor, ok. 80 stron, zaczepy umożliwiające wpięcie podręcznika w segregator). Treści dostarczone przez Zleceniodawcę. 3.4 Materiały dydaktyczne II Wydruk podręcznika szkoleniowego (format A4, okładka lakierowana - kolor 4+0, wnętrze papier min. 80g 1 kolor, ok. 32 stron, zaczepy umożliwiające wpięcie podręcznika w segregator). Treści dostarczone przez Zleceniodawcę. 3.5 Broszury reklamowe Przygotowanie graficzne i wydruk broszur informacyjnych (format: składane A4, kolor 4+4, papier min. 80 g, lakierowany). Treści dostarczone przez Zleceniodawcę. 3.6 Roll-up Wydruk roll-upu (rozmiar standard, kolor 4+0, stelaż + torba ochronna). Treści dostarczone przez Zleceniodawcę. 3.7 Pendrive Parametry: minimum 2 GB, interfejs USB 2.0. Termin realizacji Grudzień 2012 r. Sposób dostawy Zleceniobiorca dostarczy gotowe zamówienie pod adres wskazany przez Zamawiającego w uzgodnionym terminie. Wymagane dokumenty - formularz ofertowy (sporządzony wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania) - oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2) - oświadczenie Oferenta o niezachodzeniu okoliczności wyłączających go z udziału w zapytaniu (załącznik nr 3) - oświadczenie Oferenta o posiadaniu uprawnień do wykonania czynności określ. w zapytaniu (załącznik nr 4) UWAGI Materiały stanowiące przedmiot zapytania muszą posiadać odpowiednie oznaczenia unijne, w szczególności logotypy UE oraz POKL oraz informacje o współfinansowaniu ze środków unijnych. Dla małych materiałów reklamowych (długopis, pendrive) minimum stanowią logotypy unijne. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią wytycznych i prawidłowego oznaczenia materiałów.

3 III TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Termin złożenia oferty W przeciągu 10 dni roboczych od momentu ogłoszenia oferty, nie później niż do dnia r. do godz Sposób złożenia oferty - osobiście w biurze Zamawiającego pod wskazanym w pkt. I (opcjonalnie) adresem (biuro handlowe lub biuro projektu) - pocztą lub kurierem na wskazany w pkt. I adres - pocztą na wskazany w pkt. I adres Ważność oferty Oferta powinna być ważna min. 30 dni od daty jej złożenia. Uwagi 1. Oferty złożone po czasie określonym w terminie złożenia nie będą rozpatrywane. 2. Oferty niekompletne (brak któregokolwiek z wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane. 3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Inne 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru różnych podwykonawców (patrz pkt. VI Wybór oferty ) 3. Kwoty zawarte w zapytaniu powinny być wyrażone w PLN oraz zawierać należny podatek VAT. 4. Oferta powinna być złożona przez Oferenta na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (służy on przejrzystości oceny) załącznik nr 1. IV KRYTERIA OCENY I WAGA PUNKTOWA Kryterium Waga Wzór oceny A. Cena 100 % Najniższa cena: I miejsce 10 pkt. II miejsce 9 pkt. III miejsce 8 pkt. itd. V WYKLUCZENIE Z UDZIAŁU W ZAPYTANIU 1. Wobec Oferenta wszczęto postępowanie upadłościowe lub/ i ogłoszono jego upadłość. 2. Oferent zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie Społeczne. 3. Oferent jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 4. Oferent jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 5. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia. 6. Oferent jest powiązany osobowo lub/ i kapitałowo z Zamawiającym, w szczególności poprzez: - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

4 - posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnienie fun. członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VI WYBÓR OFERTY ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW Ocena ofert Zamawiający dokona oceny zgłoszonych ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym w przeciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia terminu składania ofert. Uzupełnienie oraz pytania 1. Zamawiający w toku oceny oferty może zażądać wyjaśnień dot. oferty od Oferentów dot. treści zawartych w złożonej ofercie. 2. W przypadku wątpliwości dot. przedmiotu zamówienia Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu drogą mailową na wskazany adres, odpowiedź zostanie opublikowana na stronie www Zamawiającego. Unieważnienie zapytania Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość zawieszenia lub całkowitego zamknięcia postępowania w przypadku wykrycia wad w zapytaniu w celu ich usunięcia; - możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn (wówczas Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku zastosowania któregokolwiek z powyższych). W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. Wszelkie zmiany dotyczące treści zapytania Zamawiający upubliczni na stronie internetowej. W przypadku istotnych zmian, termin składania ofert może ulec wydłużeniu lub może zostać rozpisane nowe zapytanie. Wybór oferty 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (odpowiednio dla każdej pozycji zapytania ofertowego co skutkuje tym, że Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu zapytania kilku podwykonawcom, których oferta cenowa okaże się najkorzystniejsza w poszczególnych pozycjach, a podział zlecenia będzie uzasadniony technicznie). 2. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta będzie przekraczała cenowo budżet projektu przewidziany na wykonanie zamówienia, Zamawiający podejmie negocjacje z Oferentem, w celu dostosowania ceny do założeń projektowych. Jeśli Oferent nie podejmie negocjacji lub się z nich wycofa, Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z kolejnym najwyżej ocenionym Oferentem.

5 Informacja o wyborze Termin podpisania umowy Płatności Informacja o wynikach zapytania zostanie rozesłana mailowo do Oferentów biorących udział w postępowaniu. Termin i miejsce podpisania umowy zostaną ustalone drogą telefoniczną między Zamawiającym a Oferentem, którego oferta zostanie wybrana. 1. Płatności dokonywane są przelewem na konto wskazane w umowie przez Zleceniobiorcę. 2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zapłaty za część zlecenia w formie zaliczkowej, przed realizacją zlecenia. VII UPUBLICZNIENIE ZAPYTANIA Zapytanie cenowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz dostępne jest w biurze projektu oraz biurze Zamawiającego. Ponadto zapytanie zostanie wysłane do min. 3 losowo wybranych Oferentów. VIII ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy 2. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym 3. Oświadczenie Oferenta o niezachodzeniu okoliczności wyłączających go z udziału w zapytaniu 4. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu uprawnień do wykonania czynności określonych w zapytaniu

6 Załącznik nr 1 Dotyczy: rozeznania rynku zapytania cenowego nr 03/PCS-ZP/2012 z dnia r. Wybór realizatora usługi wydruk materiałów szkoleniowych i dydaktycznych Dane Oferenta Imię i nazwisko/ nazwa firmy Adres korespondencyjny FORMULARZ OFERTOWY Numer telefonu/ fax NIP Termin ważności oferty Data wpłynięcia oferty (wypełnia Zamawiający) Lp. Przedmiot zapytania Ilość 3.1 Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe II Materiały dydaktyczne Materiały dydaktyczne II Broszury reklamowe Roll-up Pendrive 132 Cena za sztukę (komplet) brutto PLN SUMA brutto PLN.... (data oraz podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty w jego imieniu)

7 Załącznik nr 2 Dotyczy: rozeznania rynku zapytania cenowego nr 03/PCS-ZP/2012 z dnia r. Wybór realizatora usługi wydruk materiałów szkoleniowych i dydaktycznych OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że osoba/ podmiot, który reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Niniejsze oświadczenie oznacza, że NIE JESTEM powiązany ze Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: - uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..... (data oraz podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty w jego imieniu)

8 Załącznik nr 3 Dotyczy: rozeznania rynku zapytania cenowego nr 03/PCS-ZP/2012 z dnia r. Wybór realizatora usługi wydruk materiałów szkoleniowych i dydaktycznych OŚWIADCZENIE OFERENTA O NIEZACHODZENIU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH GO Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - wobec Oferenta nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono jego upadłości; - Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne; - Oferent nie jest osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - Oferent nie jest osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; - Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację zamówienia..... (data oraz podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty w jego imieniu)

9 Załącznik nr 4 Dotyczy: rozeznania rynku zapytania cenowego nr 03/PCS-ZP/2012 z dnia r. Wybór realizatora usługi wydruk materiałów szkoleniowych i dydaktycznych OŚWIADCZENIE OFERENTA O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO WYKONANIA CZYNNOSCI OKREŚLONYCH W ZAPYTANIU Oświadczam, iż w związku z ubieganiem się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) jestem uprawniony do wykonywania działalności i czynności w zakresie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego..... (data oraz podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do złożenia oferty w jego imieniu)

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012

ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 ROZEZNANIE RYNKU - ZAPYTANIE CENOWE NR 04/PCS-ZP/2012 Z dnia: 29.11.2012 r. Dotyczy: Wyboru realizatora usługi nagranie oraz emisja spotów reklamowych W związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/UE4ALL-ZP/2012 Z dnia: 17.12.2012 r. Dotyczy: wyboru trenerów prowadzących szkolenia W związku z realizacją projektu Dane osobowe w podróży bezpieczny wypoczynek stosując zasadę

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 1/2015/II Etap z dnia 11.05.2015 r. Przedmiot zamówienia: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo