Obliczenia statyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenia statyczne"

Transkrypt

1 Za enia wst pne. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej (PET_CT) Budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej, ze stropami monolitycznymi krzy owo zbrojonymi opartymi na elbetowych podci gach i murowanych cianach dwuwarstwowych, ciany wzmacniane rdzeniami elbetowymi, podci gi wewn trz oparte na elbetowych s upach. Obiekt posadowiony na elbetowych monolitycznej p ycie fundamentowej. 1. Ruszt no ny pod urz dzenia instalacyjne zlokalizowane na dachu 1.1 Ruszt pod Centrale Wentylacyjne Na dachu budynku zaprojektowano dwie Centrale Wentylacyjne o wadze max kg/1 szt. Zebranie obci obliczeniowych - ci ar od niegu na centrali 1.60x(C=0.8)x1.5x(wym. centrali 1.4x4.9) = kn - ci ar centrali 12.0x1.2 = kn kn Obci enia od wiatru nie przyjmuje si (urz dzenia zas oni te jest attyk Przyj to, e obci enie z ww. urz dzenia przekazane b dzie na poprzeczne belki no ne rusztów q= 28.57/(L C =4.90m)=5.83 kn/m Obci enie poprzeczek no nych w rozstawie co c w [kn/mb] q c = 5.83xc/1.4= 4.17x c 1

2 Max reakcje podporowe: R min = 6.84 kn, R max = 8.79 kn Wymiarowanie pr tów rusztu: Rama no na: - pod nica skrajna (belka jednoprz owa dwuwspornikowa) o przekroju I120 ze stali St3SX to SGN= 0.64 < 1 - s upek z zespawanych w przekrój skrzynkowy 2L80x40x6 ze stali jw. SGN= 0.31 < 1 Poprzeczki oparte na pod nicach, w rozstawie co max 0.85m, o przekroju I80 SGN= 0.28 < 1 Pozosta e poprzeczki w p aszczy nie s upków dla zwi kszenia sztywno ci uk adu mi dzy ramami przyj to o przekroju I Ruszt pod Agragat Wody Lodowej Na dachu budynku zaprojektowano Agregat Wody Lodowej o wadze max kg. Zebranie obci obliczeniowych - ci ar od niegu na urz dzeniu 1.60x(C=0.8)x1.5x(wym. centrali 1.1x2.95) = 6.23 kn 2

3 - ci ar centrali 17.0x1.2 = kn kn Przyj to, e obci enie z ww. urz dzenia przekazane b dzie na dwie ramy stalowe q= 0.5x26.63/(L C =3.00m)= 4.44 kn/m Poniewa urz dzenie nie jest w ca ci os oni te od wiatru attyk przyj to obci enie poziome w wielko ci [(q=0.30)x(c z =0.8)x( =2.2)x1.5= 0.80 kn/m 2 ]x(h=1.3m)= 1.04 kn tj nad rusztem poziomym 0.80 m powy ej si y P 1,3 =0.5x1.04=0.52 kn, P 2 =1.04 kn Ww ramy spi te s stalowymi poprzeczkami 3

4 Max reakcje podporowe: R(z) max = (3.87)10.3 kn, R(x) max = 3.38 kn, R(y) max = 1.04 kn Wymiarowanie pr tów rusztu: Rama no na: - pod nica skrajna (belka jednoprz owa o przekroju I140 ze stali St3SX to SGN= 0.67 < 1 - s upek z zespawanych w przekrój skrzynkowy 2L80x60x7 ze stali jw. SGN= 0.65 < 1 Ramy scalone s poprzeczkami skrajnymi z I140, po rednie o przekroju I80 2. Stropodach Zebranie obci obliczeniowych papa wierzchniego krycia przyj to 0,30x1,3 = 0,39 kn/m 2 warstwa ocieplenia z warstwa profiluj gr. max. 4,0cm 0,30x0,45x1,3 = 0,40 kn/m 2 izolacja przeciwwilgociowa przyj to 0,30x1,3 = 0,39 kn/m 2 ci ar stropu w asny gr. 18,0cm 0,18x25,0x1,1 = 4,95 kn/m 2 ci ar sufitu (os ony przeciwradiacyjnej) 0,03x26,0x1,3 = 1,01 kn/m 2 instalacje podwieszane przyj to max. 25kG/ m 2 0,25x1,2 = 0,30 kn/m 2 7,44 kn/m 2 nieg (IV strefa niegowa) 1,60x1,5 = 2,40 kn/m 2 4 9,84 kn/m 2

5 Projektuje si strop typu FILIGRAN, grubo ci 18,0cm. 3. Podci gi elbetowe no ne stropodachu. 3.1 Podci g trzyprz owy w osi 3(2), prz a rozpi to ci 5,40+6,0+4,9m. Zebranie obci obliczeniowych obci enie sta e od ci aru w asnego podci gu 0,24x(0,30+0,18)x25,0x1,1 = 3,17kN/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a skrajnego 4,90m 0,5x4,90x9,84 = 24,11 kn/m obci enie ze stropu trapezowe (c=1,55m) prz a skrajnego 4,90m 0,5x3,35x9,84 = 16,48 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=0,78m), dla prz a rodkowego 6,0m 0,5x5,22x9,84 = 25,68 kn/m obci enie ze stropów, trapezowe (c=2,65m), prz a rodkowego 6,0m 0,5x3,35x9,84 = 16,48 kn/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a skrajnego 5,40m 0,5x5,22x9,84 = 25,68 kn/m obci enie ze stropów, trapezowe (c=2,06m), prz a skrajnego 5,40m 0,5x3,35x9,84 = 16,48 kn/m Obci enia skupione z rusztów pod urz dzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu - dla prz a rodkowego 6.0 m w odleg ci C od podpory po redniej lewej od Agregatu Wody Lodowej C=0.7m to P= 3.87 kn i dla C=1.8 m P=10.30 kn - dla prz a rodkowego jw. od Centrali Wentylacyjnej w odleg ci C od podpory lewej C=3.0m to P= 8.79 kn, C=4.40m to P= 8.79 kn i C=5.60 m to P= 8.79 kn - dla prz a skrajnego 5.40m od jw. w odleg ci od podpory po redniej C=1.0 m to P= 8.79 kn Wykresy si wewn trznych, schemat wymaganego obliczeniowo min zbrojenia 5

6 6

7 7

8 3.2 Podci g przy cienny jednoprz owy 4,0m. Zebranie obci obliczeniowych obci enie trójk tne ze stropu 0,5x4,0x9,84 = 19,68kN/m obci enie równomierne od ci aru w asnego podci gu = 3,17 kn/m obci enie liniowe od cianki attyki (przyj to ciank wys. max. 0,70m) 0,70x(0,24x18,0x1,1+0,02x19,0x1,3) = 3,67 kn/m Wykresy si wewn trznych, schemat wymaganego min zbrojenia 8

9 3.3 Podci g przy cienny trzyprz owy, prz a 4,9+6,0+5,4m. Zebranie obci obliczeniowych obci enie ze stropów trapezowe (c=0,57m), prz o 4,90m 0,5x4,33x9,84 = 21,30 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=1,67m), prz o rodkowe 6,0m 0,5x4,33x9,84 = 21,30 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=1,08m), prz o 5,40m 0,5x4,0x9,84 = 19,68 kn/m obci enie skupione od podci gu poz. 3.2 (0,3 m od podpory rodkowej w prz le skrajnym 5,40m) = 32,78 kn ci ar w asny belki przyj to równomiernie = 3,17 kn/m obci enie liniowe od cianki attyki (przyj to ciank wys. max. 0,70m) 0,70x(0,24x18,0x1,1+0,02x19,0x1,3) = 3,67 kn/m Wykresy si wewn trznych, schemat wymaganego min zbrojenia 9

10 10

11 11

12 3.4 Podci g trzy prz owy w osi C (B) 5,22+3,35+4,33m. Zebranie obci obliczeniowych obci enie równomierne od ci aru w asnego podci gu = 3,17 kn/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a 5,22m 0,5x(5,22x2)x9,84 = 51,36 kn/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a 3,35m 0,5x2x3,55x9,84 = 32,96 kn/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a 4,33m 0,5x2x4,33x9,84 = 42,61 kn/m Wykresy si wewn trznych, schemat wymaganego obliczeniowo min. zbrojenia 12

13 13

14 14

15 3.5 Belka nad otworem okiennym nad wej ciem 2,20m. Zebranie obci obliczeniowych obci enie trójk tne ze stropu 0,5x2,20x9,84 = 10,82kN/m obci enie cianka attyki wysoko ci max. 1,4m (0,25x18,0x1,1+2x0,015x19,0x1,3)x1,4 = 7,97kN/m przyj to konstrukcyjnie belk o przekroju BxH=0,24x0,35m z betonu min. C16/20 ze zbrojeniem pod nym min. 4#12, strzemiona min. Ø6 co 20,0cm. 4. Wie ce, belki wie cowe w poziomie I pi tra przyj to. upy i ciany w poziomie stropu nad I pi trem spina si wie cami elbetowymi z betonu min. C16/20 ze zbrojeniem pod nym z 4#12(34GS), strzemiona wg. rysunków konstrukcyjnych. Nad otworami okiennymi projektuje si prefabrykowane belki typu L-19 po min 2 sztuki, lub wylewane elbetowe ze zbrojeniem pod nym z 4#12(34GS), strzemiona wg. rysunków konstrukcyjnych. 5. ciany I pi tra 15

16 Na poziomie I pi tra projektuje si ciany no ne i samono ne murowane z bloczków systemu SILKA E24 klasy 15 docieplone od zewn trz 15.0 cm p ytami styropianowymi 6. S upy, rdzenie elbetowe poziomu I pi tra 6.1 S upy wewn trzne obci one podci gami poz. 3.4 i 3.1 Zebranie obci obliczeniowych pionowych - reakcje z podci gu poz. 3.1 = kn - reakcje z podci gu poz. 3.4 = kn - ci ar w asny s upa przyj to 0.30x0.30x3.30x25.0x1.1 = 8.17 kn kn Wymiarowanie: - sprawdzenie no no ci s upa wykonano za pomoc programu Kalkulator elbetu KKM elbet 2003, przekrój s upa 30/30.0 cm, dla obci enia pionowego N= kn, M x,y (przyj to 0.10x354.87)= knm, e=0.01m, L H =3.60m, beton C20/25 to powy sze obci enia przeniesie zbrojenie min 3Ø16(34GS) na ka dym boku, strzemiona min Ø6(St0S-b) co 10/20.0 cm 6.2 S upy wewn trzne przy istniej cym budynku Zebranie obci obliczeniowych pionowych - reakcje z podci gu poz. 3.2 = kn - reakcje z podci gu poz. 3.3 = kn - reakcje z podci gu poz. 3.4 = kn - ci ar w asny s upa przyj to 0.30x0.30x3.30x25.0x1.1 = 8.17 kn kn Wymiarowanie: - sprawdzenie no no ci s upa wykonano za pomoc programu Kalkulator elbetu KKM elbet 2003, przekrój s upa 24/30.0 cm, dla obci enia pionowego N= kn, M x,y (przyj to 0.10x247.21)= knm, e=0.01m, L H =3.60m, beton C20/25 to powy sze obci enia przeniesie zbrojenie min 2Ø16(34GS) na ka dym boku, strzemiona min Ø6(St0S-b) co 10/20.0 cm 16

17 6.3 Rdzenie w cianach zewn trznych Przyj to konstrukcyjnie w p aszczy nie cian zewn trznych rdzenie elbetowe o przekroju min 24/30, z betonu C20/25 ze zbrojeniem pod nym 4Ø16(34GS) 7. Strop nad parterem 7.1 Zebranie obci obliczeniowych dla pomieszcze Gamma Kamery. Obci enia sta e gres, terakota gr. max 2,0cm 0,02x22,0x1,3 = 0,57 kn/m 2 szlichta cementowa zbrojona gr. 6,0cm 0,06x24,0x1,3 = 1,87 kn/m 2 styropian max. 7,0cm 0,7x0,45x1,2 = 0,04 kn/m 2 blacha o owiana gr. max. 3mm 0,003x113,4x1,2 = 0,41 kn/m 2 ci ar w asny stropu elbetowego (przyj to gr. 22,0) 0,22x25,0x1,1 = 6,05 kn/m 2 sufit podwieszany z p yty G-K gr. max. 3,0cm 0,03x12,0x1,2 = 0,43 kn/m 2 instalacje podwieszane (przyj to 25,0kG/m 2 ) 0,25x1,3 = 0,33 kn/m 2 Obci enia zmienne 9,70 kn/m 2 obci enie równomierne na ca ej powierzchni przyj to jak dla sal rentgenowskich 5,0x1,3 = 6,50 kn/m 2 obci enie skupione od urz dzenia przyj to max. 50,0kN w dowolnym miejscu stropu 50,0x1,2 = 60,0 kn 7.2 Zebranie obci obliczeniowych dla pozosta ych pomieszcze (opisownia, korytarze, poczekalnia). Obci enia sta e warstwy posadzkowe jw. 0,57+1,87+0,04 = 2,58 kn/m 2 ci ar w asny stropu elbetowego (przyj to gr. 22,0) 0,22x25,0x1,1 = 6,05 kn/m 2 sufit podwieszany z p yty G-K gr. max. 3,0cm 0,03x12,0x1,2 = 0,43 kn/m 2 instalacje podwieszane (przyj to 25,0kG/m 2 ) 0,25x1,3 = 0,33 kn/m 2 9,39 kn/m 2 cianki dzia owe gr. 12,0m o ci arze max. 2,50kN/m 2 ( z ceg y kratówki, 0,12x14,0+2x0,015x19,0=2,25kN/m 2 ) wys. max. 3,5m (3,50/2,65)x1,25x1,2 = 1,98 kn/m 2 11,37 kn/m 2 obci enie zmienne przyj to (jak dla pomieszcze poczekalni) 4,0x1,3 = 5,20 kn/m 2 16,57 kn/m 2 17

18 7.3 Obci enia liniowe od cian podzia u wewn trznego gr cm ciany ceglane silikatowa gr. 24,0cm, wys. max 3,50m 3,50x(0,24x18,0x1,1+2x0,015x19,0x1,3) = 19,22 kn/mb 7.4 Strop nad parterem Strop miedzy osiami 2-4/A-D projektuje si na obci enie równomierne obliczeniowe sta e q 1 =9,70 kn/m 2 Dla stropu w osiach 2-3 / C-d obci enie liniowe w rodku rozpi to ci równoleg e do osi 3 od cianki gr. 24,0 cm q 2 =19,22 kn/mb Obci enie skupione w dowolnym miejscu dla ka dej rozpi to ci ww fragmentu stropów na powierzchni 0,5x0,5m P 1 =60,0kN Projektuje si strop typu FILIGRAN gr. 22,0cm wg. projektu wykonawczego wykonanego przez wybranego wytwórc p yt FILIGRAN. 8. Podci gi nad parterem. 8.1 Podci g trzyprz owy w osi 3, L=5,4+6,0+4,9m. Za enia obliczeniowe: mo liwo ci wykonania na podci gu na prz ach skrajnych ciany gr. 24,0cm obci enie prz se skrajnych od urz dzania ustawionego na stropie w wielko ci N max =50,0kN Zebranie obci obliczeniowych obci enie prz se skrajnych ciana gr. 24,0cm = 19,22kN/m obci enie ci e od ciany, prz o rodkowe, ciana gr. 12,0cm, wys. 3,50m = 10,91kN/m obci enie sta e od ci aru w asnego podci gu 0,3x0,6x25,0x1,1 = 4,95kN/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a skrajnego 4,90m 0,5x4,90x(9,70+6,50) = 39,69 kn/m obci enie ze stropu trapezowe (c=1,55m) prz a skrajnego 4,90m 0,5x3,35x(9,70+6,50) = 27,14 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=0,78m), dla prz a rodkowego 6,0m 0,5x5,22x(11,37+5,20) = 43,25 kn/m obci enie ze stropów, trapezowe (c=2,65m), prz a rodkowego 6,0m 0,5x3,35x(11,37+5,20) = 27,75 kn/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a skrajnego 5,40m 18

19 0,5x5,22x(9,70+6,50) = 42,28 kn/m obci enie ze stropów, trapezowe (c=2,06m), prz a skrajnego 5,40m 0,5x3,35x(9,70+6,50) = 27,14 kn/m obci enie od si y skupionej prz se skrajnych N=50,0x1,2 = 60,0 kn 19

20 8.1a Podci g jednoprz owy w osi 3, L=4,9m. Za enia obliczeniowe: mo liwo ci wykonania na podci gu ciany gr. 24,0cm obci enie prz a od urz dzania ustawionego na stropie w wielko ci N max =50,0kN Zebranie obci obliczeniowych obci enie prz se skrajnych ciana gr. 24,0cm = 19,22kN/m obci enie sta e od ci aru w asnego podci gu 0,3x0,6x25,0x1,1 = 4,95kN/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a skrajnego 4,90m 0,5x4,90x(9,70+6,50) = 39,69 kn/m obci enie ze stropu trapezowe (c=1,55m) prz a skrajnego 4,90m 0,5x3,35x(9,70+6,50) = 27,14 kn/m obci enie od si y skupionej prz se skrajnych N=50,0x1,2 = 60,0 kn M max = knm, Q= kn Wymiarowanie: - stal St3SX, belka zatopiona w stropie elbetowym, przekrój HEM280 - SGN = 0.99 < 1 - SGU: f= 15.12/1.2= 12.6 mm < 14 mm (L/350) 20

21 8.2 Podci g trzyprz owy w osi B (i C), L=5,22+3,35+4,33m. Za enia obliczeniowe: mo liwo ci wykonania na podci gu ciany gr. 24,0cm obci enie od urz dzania ustawionego na stropie w wielko ci 50% N max =0,5x50,0=25,0kN Zebranie obci obliczeniowych obci enie ci e równomierne, prz owe ciana gr. 24,0cm = 19,22kN/m obci enie sta e od ci aru w asnego podci gu = 4,95kN/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a 5,22m 0,5x(5,22x2)x(9,70+6,50) = 84,56 kn/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a 3,35m 0,5x2x3,55x(9,70+6,50) = 57,51 kn/m obci enie ze stropów trójk tne, dla prz a 4,33m 0,5x2x4,33x(11,37+5,20) = 71,75 kn/m obci enie skupione od urz dzenia ustawionego w rodku rozpi to ci prz a 5,22m N=25,0x1,2 = 30,00 kn Schemat belki, wymiarowanie belki, si y wewn trzne, schemat wymaganego zbrojenia 21

22 22

23 8.3 Podci g dwuprz owy w osi 2, L=5,4+6,0m. Za enia obliczeniowe: mo liwo ci wykonania na podci gu na prz ach skrajnych ciany gr. 24,0cm, na prz le rodkowym ciany gr. 12,0cm obci enie prz se skrajnych od urz dzania ustawionego na stropie w wielko ci 50%N max =0,5x50,0=25,0kNkN Zebranie obci obliczeniowych obci enie ci e równomierne, prz owe skrajne ciana gr. 24,0cm = 19,22kN/m obci enie ci e od ciany, prz o rodkowe, ciana gr. 12,0cm, wys. 3,50m = 10,91kN/m obci enie sta e od ci aru w asnego podci gu = 4,95 kn/m 0,5x4,33x(11,37+5,20) = 35,87 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=2,65m), prz o rodkowe 6,0m 0,5x3,35x(11,37+5,20) = 27,75 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=1,67m), prz o rodkowe 6,0m 0,5x4,33x(11,37+5,20) = 35,87 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=2,06m), prz o skrajne 5,40m 0,5x3,35x(9,70+6,50) = 27,14 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=1,08m), prz o skrajne 5,40m 0,5x4,33 x(11,37+5,20) = 35,87 kn/m obci enie skupione od urz dzenia ustawionego w rodku rozpi to ci prz se skrajnych N=25,0x1,2 = 30,00 kn 23

24 Schemat belki, wymiarowanie belki, si y wewn trzne, schemat wymaganego zbrojenia 8.3a Podci g jednoprz owy w osi 2, L=4,9m na przed eniu ww. Za enia obliczeniowe: mo liwo ci wykonania na podci gu na prz ach skrajnych ciany gr. 24,0cm 24

25 obci enie prz se skrajnych od urz dzania ustawionego na stropie w wielko ci 50%N max =0,5x50,0=25,0kN Zebranie obci obliczeniowych obci enie ci e równomierne, prz owe ciana gr. 24,0cm = 19,22kN/m obci enie sta e od ci aru w asnego podci gu = 4,95 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=1,55m), prz o 4,90m 0,5x3,35x(9,70+6,50) = 27,14 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=0,57m), prz o 4,90m 0,5x4,33x(11,37+5,20) = 35,87 kn/m obci enie skupione od urz dzenia ustawionego w rodku rozpi to ci prz se N=25,0x1,2 = 30,00 kn M max = knm, Q= kn Wymiarowanie: - stal St3SX, belka zatopiona w stropie elbetowym, przekrój HEM240 - SGN = 0.71 < 1 - SGU: f= 12.32/1.2= mm < 14 mm (L/350) 8.4 Podci g jednoprz owy przy cienny, L=4,0m. Zebranie obci obliczeniowych obci enie sta e od ci aru w asnego podci gu = 4,95kN/m obci enie ze stropów trójk tne 0,4x4,0x(11,37+5,20) = 33,14kN/m Schemat belki, wymiarowanie belki, si y wewn trzne, schemat wymaganego zbrojenia 25

26 8.5 Podci g przy cienny trzyprz owy w osi 1`, L=4,90+6,0+5,40m. Zebranie obci obliczeniowych obci enie skupione dla prz a skrajnego 5,40m w odleg ci max. 0,30m od podpory wewn trznej, reakcja z podci gu przy ciennego N=43,04 kn = 43,04 kn obci enie sta e od ci aru w asnego podci gu = 4,95 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=0,57m), prz o 4,90m 0,5x4,33x(11,37+5,20) = 38,87 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=1,67m), prz o rodkowe 6,0m 0,5x4,33x(11,37+5,20) = 38,87 kn/m obci enie ze stropów trapezowe (c=1,08m), prz o 5,40m 0,5x4,0x(11,37+5,20) = 33,14 kn/m Schemat belki, wymiarowanie belki, si y wewn trzne, schemat wymaganego zbrojenia 26

27 27

28 28

29 9. ciany parteru ciany zewn trzne parteru projektuje si gr cm, elbetowe, z betonu C20/25, zbrojone wg zasad normowych pionowo pr tami #10(34GS) co 24.0 cm, poziomo pr tami Ø8(St0Sb) co 33cm Tak zbrojona cian mo na obci si ami N< kn/m i dla M< 20.0 knm Max obci enie pionowe ciany parteru: - ze stropodachu 0.5x5.22x9.64 = kn/m - ze stropu nad parterem 0.5x5.22x( ) = kn/m - dodatkowo max 75% od urz dzenia Gammakamery i podobnych przyj to 0.75x60.0/1.0 = kn/m - ci ar w asny ciany elbetowej I pietra i parteru, gr cm 2x3.60x0.18x25.0x1.1 = kn/m kn/m Max moment (od parcia wiatru na cian ) 0.125x[0.30x(+0.8)x1.0x1.8x1.5]x = 0.88 knm/m 29

30 Moment od mimo rodowego obci enia ciany si ami ze stropu (e<0.18/3=0.06m) < x0.06 = 8.88 kn/m 9.76 knm/m 10. S upy, rdzenie elbetowe cian parteru 10.1 S upy wewn trzne obci one podci gami poz. 8.2 i 8.1 Zebranie obci obliczeniowych pionowych - reakcja ze s upa I pi tra = kn - reakcje z podci gu max poz = kn - reakcje z podci gu max poz. 8.2 = kn - ci ar w asny s upa przyj to 0.30x0.40x3.30x25.0x1.1 = kn kn Wymiarowanie: - sprawdzenie no no ci s upa wykonano za pomoc programu Kalkulator elbetu KKM elbet 2003, przekrój s upa 30/40.0 cm, dla obci enia pionowego N= kn, M x (przyj to 0.1x484.9)= 48.5 knm, M y (przyj to 0.1x381.4)= 38.1 knm, e=0.01m, L H =3.90m, beton C20/25 to powy sze obci enia przeniesie zbrojenie min 3#20(34GS) na ka dym boku, strzemiona min Ø6(St0S-b) co 10/20.0 cm 10.2 S upy wewn trzne obci one podci gami poz. 8.2 i 8.3 Zebranie obci obliczeniowych pionowych - reakcja ze s upa I pi tra = kn - reakcje z podci gu max poz. 8.3 = kn - reakcje z podci gu max poz. 8.2 = kn - ci ar w asny s upa przyj to 0.30x0.40x3.30x25.0x1.1 = kn kn Wymiarowanie: - przyj to s up o przekroju i zbrojeniu jak poz

31 10.3 S upy wewn trzne obci one podci gami poz. 8.5 i 8.2 i 8.4 Zebranie obci obliczeniowych pionowych - reakcja ze s upa I pi tra = kn - reakcje z podci gu max poz. 8.2 = kn - reakcje z podci gu max poz. 8.4 = kn - reakcje z podci gu max poz. 8.5 = kn - ci ar w asny s upa przyj to 0.30x0.24x3.30x25.0x1.1 = 6.53 kn kn Wymiarowanie: - sprawdzenie no no ci s upa wykonano za pomoc programu Kalkulator elbetu KKM elbet 2003, przekrój s upa 24/30.0 cm, dla obci enia pionowego N= kn, M x (przyj to 0.08x234.4)= 18.8 knm, M y (przyj to 0.1x116.6)= 11.6 knm, e=0.01m, L H =3.90m, beton C20/25 to powy sze obci enia przeniesie zbrojenie min 3Ø20(34GS) na d szym ka dym boku, strzemiona min Ø6(St0S-b) co 10/20.0 cm 10.4 S upy-rdzenie cian zewn trznych obci one podci gami wewn trznymi Zebranie obci obliczeniowych pionowych - reakcja z rdzenia I pi tra max = kn - reakcje max z podci gu max poz. 8.2 = kn - ci ar w asny s upa-rdzenia (z poziomu dwu kondygnacji) 2x0.30x0.24x3.30x25.0x1.1 = kn kn Wymiarowanie: - sprawdzenie no no ci s upa wykonano za pomoc programu Kalkulator elbetu KKM elbet 2003, przekrój s upa 24/30.0 cm, dla obci enia pionowego N= kn, M x (przyj to 0.08x333.10)= knm, e=0.01m, L H =3.90m, beton C20/25 to powy sze obci enia przeniesie zbrojenie min 3Ø16(34GS) na d szym ka dym boku, strzemiona min Ø6(St0S-b) co 10/20.0 cm 31

32 10.5 Pozosta e rdzenie cian zewn trznych Przyj to konstrukcyjnie rdzenie elbetowe o przekroju 24/30.0 cm, z betonu C20/25, ze zbrojeniem pod nym min 4Ø16(34GS), strzemiona min Ø6(St0S-b) co 10/20.0 cm 11. Posadowienie Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w marcu 2010r. przez mgr M.Winskiewicza stwierdza si, e pod e pod projektowanym pawilonem zbudowane jest z nasypowych piasków i glin piaszczystych w stanie plastycznym i mi kkoplastycznym. W cz ci górnej ww. przewarstwione jest nasypami próchniczymi przeznaczonymi do usuni cia i zast pieniu stabilizowanym cementem piaskiem rednim. Obliczenia elbetowego rusztu i p yty fundamentowej wykonano pos uguj c si programem ABC P yta z firmy ProSoft Gliwice. P yt i rygle fundamentowe wykona z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojnie no ne to stal klasy 34GS i St0S-b, grubo p yty fundamentowej min 30.0 cm, rygle fundamentowe o przekroju BxH= 30/80.0 cm Zebranie obci obliczeniowych równomiernych od warstw posadzkowych nad p yt fundamentow - posadzka np. tarkiet przyj to 0.02x22.0x1.3 = 0.57 kn/m 2 - szlichta betonowa gr. max 10.0 cm 0.10x24.0x1.3 = 3.12 kn/m 2 - p yta no na posadzkowa gr cm 0.18x25.0x1.1 = 4.95 kn/m 2 - piasek zag szczony gr. max 1.0 m 1.00x18.0x1.2 = kn/m kn/m 2 - obci enie u ytkowe 5.0x1.3 = 6.50 kn/m kn/m 2 - od urz dzenia PET na fragmencie p yty o wymiarach 1.20x1.20m 30.0x1.2/1.20x1.20 = 25.0 kn/m 2 32

33 Obci enia liniowe od ciany zewn trznej no nej - ci ar w asny ciany zewn trznej 4.80x(0.24x18.0x1.1+2x0.015x19.9x1.3) = 3.30x(0.18x25.0x1.1+2x0.015x19.0x1.3) = kn/m kn/m - ze stropów przyj to u rednione z pasma stropu szeroko ci 0.25x5.22=1.30m 1.30x( ) = kn/m kn/m Obci enie liniowe od ciany wewn trznej samono nej ustawionej na p ycie fundamentowej 4.30x(0.18x25.0x1.1+2x0.015x19.0x1.3) = kn/m Obci enie liniowe od ciany wewn trznej samono nej ustawionej na belce fundamentowej 3.30x(0.24x25.0x1.1+2x0.015x19.0x1.3) = kn/m Obci enie skupione od s upów, rdzeni elbetowych cian - s up na osiach 2C, 2B 80,14+210,4+278,5+471,5+8,17= 1048,81 kn - s up na osiach 3B, 3C 136,3+210,4+477,8+381,4+8,17= kn - s up na osiach 1 C 46,08+118,7+186,2+116,6+8,17= kN - rdze na osiach 4B, 4C 61,89+156,1+8,17= kn - s up na osiach 2D 15,24+166,8+8,17= kN - rdze na osiach 3D 15,2+333,1+8,17= kN - rdze na osiach 1 D, 1 A, 1B 60,97+47,78+8,17= kn - rdze na osiach 2A, 3A 63,50+159,5+8,17= kn - s up na osiach 1 B = kN 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym,

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym, Obliczenia statyczne.- do projektu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy Inwestor: Gmina Nidzica Założenia przyjęte do obliczeń:

Bardziej szczegółowo

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44

OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 - str.12 - OBLICZE IA STATYCZ O-WYTRZYMAŁOŚCIOWE Wzmocnienia stropu w budynku mieszkalnym w akle ad otecią ul. Dąbrowskiego 44 1. Zestawienia obciążeń jednostkowych Zestawienia obciążeń jednostkowych w

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany

Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno - budowlany BranŜa: Konstrukcyjna posadowienie zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m 3 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZEBUDOWY BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KRAKOWIE OS. STALOWE 16D INWESTOR: PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE ul. MOSIĘŻNICZA 2, 30 965 KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr inż. ZDZISŁAW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA BIURO PROJEKTÓW SZACHMAT SEBASTIAN MATEJKO UL. GDAŃSKA 40/56 31-411 KRAKÓW 501 120 586 biuro@szachmat.com.pl www.szachmat.com.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca zmiany sposobu uŝytkowania i adaptacji poddasza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej

SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej SPIS TREŚCI - załącznik nr 1 do strony tytułowej Strona tytułowa 1 Spis treści 2 CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Opis techniczny Rys. nr K-1; Rzut fundamentów [skala 1:50] Rys. nr K-1A; Stopy żelbetowe St1,St2,St3,St4,Sk1,ława

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o.

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o. CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY L. p. Wyszczególnienie g k γ f g o Obciążenia stałe 1. 2 x papa asfaltowa 0,1200 1,3 0,1400 2. Ocieplenie żużla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO.

KONSTRUKCJA. NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO. nazwa obiektu NOWA SALA GIMNASTYCZNA wraz z TERMOMODERNIZACJĄ i CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY branża KONSTRUKCJA Spis treści

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A. Spis zawartości części obliczeniowej: I. Ściany nośne: 1.1. Ściany fundamentowe

O B L I C Z E N I A. Spis zawartości części obliczeniowej: I. Ściany nośne: 1.1. Ściany fundamentowe Spis zawartości części obliczeniowej: I. Ściany nośne: 1.1. Ściany fundamentowe O B L I C Z E N I A II. Płyty Ŝelbetowe.1. Płyta Ŝelbetowa trybun L4,96m szer. 0,9m;.. Płyta Ŝelbetowa trybun L4,96m szer.

Bardziej szczegółowo

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1

STROPY STROPY RODZAJE, CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA 1 STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do podstawowej grupy elementów budynku, stanowiąc poziome przegrody jego wewnętrznej przestrzeni. W przegrodzie stropowej wyróżnia się część konstrukcyjną, determinującą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie możliwości rozbudowy wiaty magazynowej (zadaszenia) Wiata znajduje się nad częścią istniejącego placu składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Krośnie

Bardziej szczegółowo

1.0. Zebranie obciążeń

1.0. Zebranie obciążeń 1.0. Zebranie obciążeń 1.1. Obciążenia stałe Rodzaj: ciężar Typ: stałe 1.1.1. Przekrycie hali (Obliczenia pkt. 2.0. obciążenie A) Q k = 1,30 kn/m 2. Q o1 = 1,58 kn/m 2, γ f1 = 1,22, Q o2 = 1,15 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

5. ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW śelbetowych

5. ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW śelbetowych 5. ANALIZA NOŚNOŚCI ELEMENTÓW śelbetowych ZAŁOśENIA : - I strefa wiatrowa teren zabudowany - 3 strefa śniegowa - strefa przemarzania 1.00 m - spadek połaci dachu α = 14.00 = 25.0 % - wysokość ściany (

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX 012-633-38-18, e-mail: apa @ architekci.krakow.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX 012-633-38-18, e-mail: apa @ architekci.krakow. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL. JÓZEFITÓW 1/17 TEL/FAX 012-633-38-18, e-mail: apa @ architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA ADRES: CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

OBCIĄŻENIA. współ. obc. Obciążenie oblicz. [kn/m] 1 ława żelbetowa 60x40 cm 25.00 [kn/m 3 ] 0.24 6.00 1.10 6.60

OBCIĄŻENIA. współ. obc. Obciążenie oblicz. [kn/m] 1 ława żelbetowa 60x40 cm 25.00 [kn/m 3 ] 0.24 6.00 1.10 6.60 OBCIĄŻENIA POZ.1 FUNDAMENTY I POSADZKA PRZYZIEMIA Ława fundamentowa L=0,60m 1 ława żelbetowa 60x40 25.00 [kn/m 3 ] 0.24 6.00 1.10 6.60 g k 1=8.36 1.13 g d 1=9.43 Ława fundamentowa L=0,70m 1 ława żelbetowa

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne.

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A II. Część obliczeniowa. 1. Obliczenia statyczne. III. Część formalno-prawna. 1. Oświadczenie projektanta. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

FABRYKADOMÓW BOGUCIN. 26-930 GarbatkaLet.,Bogucin81. e-mail:fdbogucin@fdbogucin.com.pl. Tel. 0-48/ 62-10-199 KATALOG ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

FABRYKADOMÓW BOGUCIN. 26-930 GarbatkaLet.,Bogucin81. e-mail:fdbogucin@fdbogucin.com.pl. Tel. 0-48/ 62-10-199 KATALOG ELEMENTÓW BUDOWLANYCH e-mail:fdbogucin@fdbogucin.com.pl 26-930 GarbatkaLet.,Bogucin81 Tel. 0-48/ 62-10-199 KATALOG ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 26-930 Garbatka-Letnisko Bogucin 81 tel. (0-10xx-48)62-10-199, 241 tel./fax 381-84-84

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, 62-045 Pniewy, działka nr 75/24

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, 62-045 Pniewy, działka nr 75/24 OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ NA ZBOŻE Lubosina, 6-045 Pniewy, działka nr 75/4 Kategoria geotechniczna I dla budynku. Została wykonana opinia geotechniczna

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania:

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania: EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej i kontenera UKE na dachu budynku we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 51 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

XXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2011 ELIMINACJE CENTRALNE

XXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2011 ELIMINACJE CENTRALNE XXIV OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2011 ELIMINACJE CENTRALNE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano wizualizację czterech budowli inżynierskich.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Obiekt: BUDYNEK BURSY SZKOLNEJ Nr 1 Lokalizacja: Zambrów ul. Obwodowa 2 Inwestor: Zarząd Powiatu Zambrowskiego 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 Autor: inŝ.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNOLOGII ROBÓT

OPIS TECHNOLOGII ROBÓT PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY ul. I. Daszyńskiego 59F 43-450 USTROŃ REGON: P-070399967, tel. 609 653 566 NIP 548-005-64-10 OPIS TECHNOLOGII ROBÓT Opis miejsca prowadzonych robót. Budynek wybudowany został

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Pracownia Projektowa Jacek Dobkowski 81-412 Gdynia, Kasztelańska 15/1 tel. 0 601 660 754 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY Remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA o. w Gdańsku z

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ

BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA BranŜa: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/14 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku Skal a Nr rys. Nr strony 1. Rzut fundamentów 1:100 K/01 K/15 2. Poz.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA

przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA przedmiar BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA KRĘGIELNI Z ZAPLECZEM, BUDOWA HOTELU-HALA SPORTOWA Data: 2010-03-01 Budowa: działka nr 1864, 209/4, 209/5 ul. Niezłomnych, ul. Grobla 88-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU DOMU KULTURY NA DZIAŁKA NR 48/6 W ŁUKCIE

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU DOMU KULTURY NA DZIAŁKA NR 48/6 W ŁUKCIE NAZWA I ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU DOMU KULTURY NA DZIAŁKA NR 48/6 W ŁUKCIE TOM: PROJEKT ARCHITEKOTNICZNO - BUDWOLANY BRANśA: konstrukcja STADIUM: budowlano-wykonawcze INWESTOR : Gmina

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ADMINISTARACYJNO-BIUROWEGO

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ADMINISTARACYJNO-BIUROWEGO egz. nr 1 PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania działki, kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynków ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bardziej szczegółowo

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a.

przebudowa poddasza wraz ze zmianą jego sposobu uŝytkowania podstawa opracowania 2 cel opracowania przedmiot opracowania - opis ogólny budynku 3.a. ekspertyza techniczna - dotycząca oceny moŝliwości wykonania przebudowy i zmiany sposobu uŝytkowania części budynku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

II. Zawartość opracowania

II. Zawartość opracowania II. Zawartość opracowania I. Strona tytułowa strona nr 1 II. Zawartość opracowania strona nr 2 III. Opis techniczny strony nr 3 8 W zawartości projektu budowlano-wykonawczego umieszczono TOM II. część

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT. Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki 66/7, 60-771 Poznań Pracownia Architektoniczna Atrium JM ul. Matejki /7, 0-77 Poznań PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek Usługowy Przedszkole Szcześcioodziałowe. Roboty konstrukcyjno-budowlane - etap I. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 SPRAWDZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DLA MIN. ISTNIEJĄCYCH PRZEKROJÓW I MAX. ROZSTAWÓW KROKWI DANE: Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 693,6

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 2. I.3.1. Warunki gruntowe... 2 I.3.2. Warunki wodne... 2

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 2. I.3.1. Warunki gruntowe... 2 I.3.2. Warunki wodne... 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 2 I.1. ZESTAWIENIE NORM... 2 I.2. DANE OGÓLNE... 2 I.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... 2 I.3.1. Warunki gruntowe... 2 I.3.2. Warunki wodne... 2 I.4. OPIS KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ŻELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ŻELBETOWYCH - 1 - Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD Schody Płytowe v.3.0 OLICZENI SCHODÓW ŻELETOWYCH 2005-2014 SPECUD Gliwice utor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia schodów ieg schodowy 1 [obliczenia i szkic

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT W KM 24+800 - PRZĘSŁO 1. NORMY, PRZEPISY, LITERATURA.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT W KM 24+800 - PRZĘSŁO 1. NORMY, PRZEPISY, LITERATURA. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT W KM 24+800 - PRZĘSŁO 1. NORMY, PRZEPISY, LITERATURA. 1.1. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. 1.2. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU

Przedmiar robót. Rozbudowa z adaptacją poddasza budynku OSP w Zagórzu - DOBUDOWA BOKSU Przedmiar robót Data: 2012-05-23 Budowa: Zagórze, ul. Kościelna Obiekt: Strażnica OSP w Zagórzu Zamawiający: Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do części konstrukcyjnej projektu wykonawczego

OPIS TECHNICZNY do części konstrukcyjnej projektu wykonawczego OPIS TECHNICZNY do części konstrukcyjnej projektu wykonawczego 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora 1.2. Projekt budowlany część architektoniczna wykonywana w ramach niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ LIPNO; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 143/2

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ LIPNO; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 143/2 OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ LIPNO; ŚWIETLICA WIEJSKA, DZ. NR 143/2 1. Lokalizacja obiektu: Przyjęto lokalizację obiektu w: - I strefie śniegowej (obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA CZ KONSTRUKCYJNA 2 1. SPIS TRE CI 1. Spis tre ci... 3 2. Spis rysunków... 4 3. Opis techniczny konstrukcyjno budowlany... 5 3.1. Podstawa opracowania... 5 3.2. Przedmiot Inwestycji... 5 3.3. Istniej cy

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA PRZEDSIĘBIORSTWO B.T.L. TOMASZ LEŃ BLIZNE 338A, 36-221 BLIZNE TEL. 501-242-837; e-mail: ljanusz55@o2.pl NIP 686-142-06-23 REGON 180-203-114 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA - EKSPERTYZA BUDOWLANA Zadanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO *KONSTRUKCJA BUDYNKU OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ*

OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO *KONSTRUKCJA BUDYNKU OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ* OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO *KONSTRUKCJA BUDYNKU OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ* TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY NA BUDYNEK MIESZKANIOWY WIELORODZINNY ADRES: Szalejów Górny nr 125, dz. Nr 240, a.m. 2, obręb Szalejów

Bardziej szczegółowo

Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany nagi

Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany nagi Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany nagi Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany z podsufitką Stropy na belkach drewnianych Strop drewniany ze ślepym pułapem Stropy na belkach drewnianych

Bardziej szczegółowo

O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a. w U l a n o w i e

O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a. w U l a n o w i e O p i s t e c h n i c z n y d o p r o j e k t u t r y b u n, z a d a s z e n i a n a t e r e n i e Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w U l a n o w i e Lokalizacja: Działki nr ewid.408;409,1 połoŝone w Ulanowie

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Remont istniejącej wiaty magazynowej ADRES: INWESTOR: BRANŻA: Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 Zakład Oczyszczania i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

AGRO-PROJEKTY 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Hallera 14 tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86

AGRO-PROJEKTY 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Hallera 14 tel./faks (052) 388-15-37, 388-19-86 AGROPROJEKTY 89400 Sępólno Krajeńskie tel./faks (052) 3881537, 3881986 AGROPROJEKTY 89400 Sępólno Krajeńskie tel./faks (052) 3881537, 3881986 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI budynków kamienicy...4

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOBUDOWĄ SCHODÓW NA III PIĘTRZE KLATKI OD STRONY UL.KORCZAKA W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Nazwa obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA

OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA OPIS TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SOCJALNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADAWA 1.Przedmiot opracowania Podstawą formalną opracowania jest zlecenie Inwestora

Bardziej szczegółowo

III. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

III. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA III. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest projekt konstrukcji w zakresie projektu wykonawczego rozbudowy i nadbudowy parterowego łącznika budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE...

STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE... STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE...2 2.PUSTAKI STROPOWE...6 3.BELKI STROPOWE...7 4.ZASADY PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA STROPÓW...8 4.1.Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON

UWM KATEDRA OGRODNICTWA Ławy fundamentowe P.P.U.H. CHECZA. Kontr. Mgr inż. P.CZIRSON 1 Ławy fundamentowe z odsadzkami pod słupy ram głównych 2.1 Charakterystyki materiałów: Beton : B25 fcd = 13,33 (MPa) ciężar objętościowy = 2447,32 (kg/m3) Zbrojenie podłużne : typ 34GS fe = 350,00 (MPa)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont przepompowni ścieków w Rypinie przy ulicy Piłsudskiego, na działce nr 34/4

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont przepompowni ścieków w Rypinie przy ulicy Piłsudskiego, na działce nr 34/4 STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W RYPINIE DZ. NR 34/4 Obiekt : PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO W RYPINIE DZ. NR

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania.

1. Podstawa opracowania. ORZECZENIE TECHNICZNE dotyczące określenia stanu warstw izolacyjnych dachu oraz analiza wykonanych zdjęć termowizyjnych, budynku zajezdni trolejbusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9 Program funkcjonalno-użytkowy dla wyburzenia 9 budynków na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin w ramach zadania p.n. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUBY ZDROWIA Spółka z o o 71-602 SZCZECIN UL. KAPITASKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECINIE ZDROJACH Nazwa przedsiwzicia - zadania inwestycyjnego:

Bardziej szczegółowo

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Widok budynku komunalnego od strony drogi. I.CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. BUDYNEK W ZAKRZEWIE PARCELE GM. BARUCHOWO I.1 Opis ogólny budynku. I.2 Opis szczegółowy budynku. I.3 Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Do Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację budynku na środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1. ZałoŜenia projektowe. 1.1. Konstrukcyjne. Przedmiotowym obiektem jest budynek murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuŝytkowym o rzucie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna Dz.Nr.ew.282 Gmina Koùbiel 05-340 KO BIEL INWESTOR: GMINA KO BIEL ul. Szkolna 1

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Katalog. Nakładów Rzeczowych. nr K-49. Nowe technologie. Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX

Katalog. Nakładów Rzeczowych. nr K-49. Nowe technologie. Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Katalog nr K-49 Nakładów Rzeczowych Nowe technologie Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX Wydawca: Katalog nr K-49 Nakładów Rzeczowych Nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

Zx49 GP2. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-12-12 tel:(0-22) 425-50-30 PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Zx49 GP2. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-12-12 tel:(0-22) 425-50-30 PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU PROJEKTY DOMÓW Pracownia rchitektoniczna www.z00.pl tel: 07-17-12-12 tel:(0-22) 42-0-30 PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ul. Pratulińska 10/2, 03-511 Warszawa tel: +48 22 812 64 67, fax: +48 22 812 47 48 ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok tel: +48 (0-85) 742 49 49, +48 (0-85) 742 43 68, fax: +48 (0-85) 742 43 69 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu "Zuzia"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu Zuzia 1 1 awy fundamentowe B-20 11,18 Stopy fundamentowe B-20 1,64 ciany fundamentowe 68,80 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 286,56 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

Inwestor KRUS Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1A.

Inwestor KRUS Oddział Regionalny w Krakowie, ul. Bratysławska 1A. Nowy Sącz, listopad 04r. Wyniki obliczeń statycznych muru oporowego zabezpieczającego skarpę przy budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 8. Inwestor

Bardziej szczegółowo