KARPOL SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU SUROWCÓW, PRODUKTÓW I MASZYN z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARPOL SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU SUROWCÓW, PRODUKTÓW I MASZYN z dnia 22.05.2013"

Transkrypt

1 KARPOL SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU SUROWCÓW, PRODUKTÓW I MASZYN z dnia CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 [Zakres zastosowania] 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej OWZ ) maja pierwszenstwo przed wszystkimi warunkami sprzedazy lub dostaw, stosowanymi przez Dostawce. Warunki stosowane przez Dostawce nie obowiazuja KARPOL takze, gdy KARPOL nie zlozy wyraznego oswiadczenia o braku woli zwiazania sie tymi warunkami. Wszelkie odstepstwa od OWZ wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez osoby upowaznione do reprezentowania KARPOL. 2. OWZ maja zastosowanie do dostaw i swiadczen Dostawcy wykonywanych w oparciu o, m.in.: a) jednorazowe zamówienie lub zlecenie, b) porozumienia ramowe, dlugoterminowe umowy dostawy/zlecenia, c) oferty Dostawcy. 2 [Definicje] W rozumieniu OWZ: a) Dostawca jest kazdy podmiot, który zobowiazuje sie wzgledem KARPOL dostarczyc surowce do produkcji, towary, srodki produkcji, maszyny, czesci zamienne do nich, produkty gotowe, itp.; b) Surowce oznaczaja materialy wykorzystywane przez KARPOL do produkcji wlasnych wyrobów; c) Produkty Gotowe oznaczaja wszelkie wyroby znajdujace sie w ofercie sprzedazowej KARPOL, nabywane od Dostawców; d) Maszyny oznaczaja wszelkie urzadzenia i instalacje, niezbedne do produkcji przez KARPOL wlasnych wyrobów; e) Towarem jest kazdy przedmiot, dostarczany przez Dostawce, w szczególnosci: Surowce, Produkty Gotowe, Maszyny; f) Oferta jest pisemna propozycja Dostawcy dostawy na rzecz KARPOL okreslajaca warunki dostawy (termin oraz miejsce); cene i sposób zaplaty; g) Zamówieniem jest pisemna propozycja zakupu przez KARPOL Towarów, okreslajaca warunki dostawy (termin oraz miejsce) h) Umowa Dostawy oznacza umowe zawarta w wyniku przyjecia Oferty lub potwierdzenia Zamówienia. 3 [Oferta. Zamówienia] 1. Oferty Dostawcy wiaza przez okres 30 dni. Zlozenie Oferty jest jednoznaczne ze zlozeniem oswiadczen, o którym mowa w 3.6. OWZ. KARPOL przyjmuje Oferte poprzez jej akceptacje. Dopuszczalne jest czesciowe przyjecie Oferty poprzez zlozenia zamówienia tylko na niektóre Towary oferowane przez Dostawce w Ofercie. Przyjecie Oferty jest równoznaczne z odmowa stosowania warunków dostawy/sprzedazy Dostawcy. 2. Zamówienia skladane przez KARPOL i nie stanowiace przyjecia Oferty Dostawcy, wymagaja pisemnego (takze Fax lub ) potwierdzenia przez Dostawce w terminie 3 dni roboczych, o ile nie wskazano w Zamówieniu innego terminu. Po uplywie tego terminu Zamówienie przestaje wiazac. 3. Zamówienia KARPOL moga byc przyjete wylaczenie bez zastrzezen, zmian lub uzupelnien, w szczególnosci niedopuszczalne jest zastrzezenie obowiazywania warunków dostawy/sprzedazy Dostawcy. Art k.c. nie stosuje sie. Wszelkie zmiany, zastrzezenia lub uzupelniania Zamówienia w potwierdzeniu zamówienia poczytuje sie za nowa Oferte Dostawcy, wymagajaca pisemnego (takze Fax lub ) potwierdzenia KARPOL. Brak potwierdzenia nowej Oferty oznacza jej odrzucenie. 4. Przyjecie przez KARPOL Oferty Dostawcy lub potwierdzenie przez Dostawce Zamówienia KARPOL jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Dostawy. 5. Jezeli z jakichs powodów Dostawca nie potwierdzi pisemnie Zamówienia i przystapi do jego wykonania, uznaje sie, ze dostawa nastepuje na warunkach wskazanych w Zamówieniu oraz OWZ (bezwarunkowe przyjecie Zamówienia i OWZ). 6. Potwierdzenie Zamówienia przez Dostawce lub zlozenie Oferty przez Dostawce jest jednoznaczne ze zlozeniem przez Dostawce oswiadczenia, ze: a) akceptuje niniejsze OWZ, dokona dostawy w oparciu o OWZ i nie uwaza wskazanych w nich kar umownych za razaco wygórowane; b) Towary spelniaja wszelkie znane mu lub przekazane przez KARPOL wymagania oraz wszelkie normy wynikajace ze standardów oraz z przepisów prawa obowiazujacych w Polsce;

2 c) gwarantuje, ze wszystkie podane w opisach produktów dane odnosza sie do dostarczanych przez Dostawce Towarów. 4 [Platnosci] 1. Cena płatna jest na podstawie zaakceptowanej przez KARPOL, prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie wskazanym na fakturze, nie krótszym jednak niż 30 dni od dnia otrzymania faktury. 2. Termin płatności za zakupiony Towar liczony jest od daty wydania KARPOL Towaru nie wcześniej jednak niż od dnia wpływu faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 3. Płatności następują przelewem na rachunek bankowy podany w treści faktury VAT. 4. W przypadku dokonania przez KARPOL pełnej płatności przed upływem 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT należność brutto pomniejszana jest o skonto w wysokości 3%. 5. W przypadku opóźnienia z dostawa lub wad dostarczonych Towarów KARPOL jest uprawniona do proporcjonalnego wstrzymania płatności do czasu dokonania dostawy zgodnej z Umowa Dostawy. 6. Dostawca nie jest uprawniony bez wcześniejszej pisemnej zgody KARPOL, do przelewu wierzytelności przysługujących mu wobec KARPOL. 7. Jeżeli nie określono inaczej, cena obejmuje całkowicie spakowana dostawę do miejsca określonego w Zamówieniu lub Ofercie oraz wszelkie podatki i inne opłaty związane z dostarczanymi Towarami. 8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego KARPOL. 9. W przypadku przelewów międzynarodowych, KARPOL ponosi koszty operacyjne własnego banku, natomiast Dostawca ponosi koszty operacyjne własnego banku ( Share ). 10. Dopuszczalna jest zaplata przez potracenie. 5 [Terminy dostawy. Opóznienie] 1. Dostawca zobowiazany jest dostarczyc Towary do KARPOL w terminie dostawy wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub Ofercie. Dostawa przed terminem dostawy wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia lub Ofercie wymaga uprzedniego pisemnego (takze Fax lub ) uzgodnienia z KARPOL. 2. Termin dostawy jest dotrzymany, jezeli zamówiony Towar w ilosci i jakosci zgodnej z Zamówieniem lub Oferta zostanie postawiony do dyspozycji KARPOL w miejscu, terminie i na warunkach wskazanych w Zamówieniu lub Ofercie. Po dokonaniu odbioru, Towar zostanie kazdorazowo zbadany przez KARPOL pod wzgledem jego ilosciowej zgodnosci z Zamówieniem lub Oferta. Kontrola jakosciowa dokonana zostanie zgodnie z 8 Czesci I OWZ. 3. Wszelkie dostawy, w tym w szczególnosci dostawy czesciowe, w ilosciach lub jakosci innych niz okreslone w zamówieniu uwaza sie za niezgodne z Umowa Dostawy. 4. W przypadku opóznienia w dostawie przekraczajacego 10 dni KARPOL uprawniona jest - niezaleznie od innych uprawnien - wedlug swojego wyboru do odstapienia od Umowy Dostawy w calosci lub w czesci lub zlecenia osobie trzeciej wykonania Towarów objetych niezrealizowana w terminie dostawa na koszt Dostawcy. Dostawcy nie przysluguja w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia wobec KARPOL, a w szczególnosci roszczenia o zaplate pozostalej czesci ceny lub odszkodowawcze. Dostawca zobowiazany bedzie do zwrotu otrzymanej zaliczki. Niezaleznie od dlugosci okresu opóznienia w dostawie KARPOL uprawniona jest ponadto do zadania naprawienia przez Dostawce szkody poniesionej przez KARPOL w zwiazku z przerwaniem procesu produkcyjnego, w tym takze szkody polegajacej na utraconym zysku, jak równiez szkody poniesionej przez KARPOL polegajacej na koniecznosc zaplaty przez KARPOL kar umownych lub odszkodowan w stosunku do wlasnych kontrahentów, z powodu opóznienia lub z tytuly nienalezytego wykonania umów z kontrahentami lub ich niewykonania. 6 [Przejscie wlasnosci. Przejscie ryzyka] 1. Wlasnosc Towarów i ryzyko ich utraty lub uszkodzenia przechodzi na KARPOL z momentem ich wydania KARPOL. Niedopuszczalne jest zastrzezenie wlasnosci Towar przez Dostawce do czasu uzyskania calkowitej zaplaty lub momentu pózniejszego niz wydanie Towaru. 2. Material, oprzyrzadowanie, sprzet, modele, rysunki, lub inne rzeczy dostarczone przez KARPOL Dostawcy lub zaplacone przez KARPOL oraz wszystkie czesci zamienne sa i pozostaja wlasnoscia KARPOL. Dostawca nie jest uprawniony do wykorzystania powyzszych przedmiotów w zadnym innym celu niz realizacja dostawy na warunkach wskazanych w OWZ. Dostawca ponosi ryzyko utraty powyzszych przedmiotów. 7 [Jakosc] 1. Dostawca zobowiazany jest swiadczyc swoje uslugi i dostarczac Towar wyprodukowany z zastosowaniem uznanych wymogów technicznych. 2. Dostawca zobowiazany jest sprawdzic kazdorazowo, czy okreslone przez KARPOL w Zamówieniu parametry techniczne oraz inne ewentualne wymogi pozwalaja na prawidlowe wytworzenie Towaru tj. w szczególnosci w taki sposób, ze zamówiony Towar bedzie zgodny z odpowiednimi polskimi i europejskimi normami. Dostawca zobowiazuje sie do zgloszenia ewentualnych zastrzezen przed potwierdzeniem Zamówienia. Zlozenie Oferty

3 stanowi potwierdzenie spelnienia powyzszych wymogów i parametrów dla Towarów w niej zawartych. 3. Informacje dotyczace wlasciwosci Towaru beda zamieszczane w obowiazujacych w dniu wydania Towaru opisach produktu oraz zostana dostarczone KARPOL najpózniej w dniu wydania Towaru. 4. Wszelkie zmiany Towaru wymagaja uprzedniej pisemnej zgody KARPOL. 5. Dostawca wraz z Towarem dostarczy wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty, certyfikaty, swiadectwa, itp. 8 [Rekojmia i gwarancja] 1. W odniesieniu do Towarów termin rekojmi i gwarancji wynosi 24 miesiace, liczac od dnia wydania Towarów KARPOL. W przypadku wymiany wadliwych Towarów, okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od nowa od daty dostarczenia Towarów wolnych od wad. 2. Stwierdzone przez KARPOL wady zglaszane beda Dostawcy niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 4 tygodni od dnia wydania Towarów KARPOL, a w przypadku wad ujawnionych w okresie pózniejszym od dnia ich ujawnienia. 3. W przypadku stwierdzenia wad, KARPOL w pierwszej kolejnosci wzywa Dostawce do odbioru wadliwych Towarów i dostarczenia Towarów wolnych od wad na wlasny koszt, w terminie wskazanym przez KARPOL. 4. W przypadku niedostarczenie Towarów wolnych od wad w terminie wskazanym przez KARPOL, KARPOL uprawniona jest wedlug swojego uznania do: a) odstapienia od Umowy Dostawy w calosci lub w czesci, b) zamówienia Towarów wolnych od wad u osoby trzeciej - kazdorazowo na koszt Dostawcy, c) zadania obnizenia ceny Towarów. 5. W kazdym przypadku wystapienia wad, KARPOL moze zadac naprawienia szkody i pokrycia straty poniesionej w zwiazku z niewlasciwym wykonaniem Umowy Dostawy przez Dostawce, w szczególnosci w razie opóznienia sie KARPOL z tego powodu z wykonaniem wlasnych zobowiazan w stosunku do osób trzecich. 6. Wszelkie koszty postepowania reklamacyjnego, w szczególnosci koszty transportu, koszty montazu, demontazu, koszty materialowe oraz koszty pracy ponosi Dostawca. 7. Niezaleznie od powyzszego, KARPOL uprawniony jest do skorzystania z innych przyslugujacych jej w mysl przepisów prawa srodków prawnych w stosunku do Dostawcy z tytulu dostarczenia wadliwego Towaru lub niewlasciwego wykonania Umowy Dostawy. 8. KARPOL uprawniona jest do przelania roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji na osoby trzecie. 9 [Prawa wlasnosci przemyslowej. Prawa autorskie] 1. Dostawca gwarantuje, ze uzycie przez KARPOL dostarczonych przez niego towarów nie narusza praw ochronnych przyslugujacych osobom trzecim, w tym w szczególnosci praw wlasnosci przemyslowej oraz praw autorskich. Dostawca zobowiazany jest zwolnic KARPOL oraz jej klientów od ewentualnych roszczen osób trzecich w tym zakresie. 2. Strony zobowiazuja sie informowac wzajemnie niezwlocznie o znanych im okolicznosciach powodujacych ryzyko naruszenia praw wlasnosci przemyslowej lub praw autorskich osób trzecich oraz podjac wspólne dzialania celem odparcia ewentualnych roszczen osób trzecich. 3. Dostawca oswiadcza, ze z momentem wydania Towaru, przenosi na KARPOL wszelkie majatkowe prawa autorskie do Towaru, na nastepujacych polach eksploatacji: a) obrót Towarem wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem, itp.; b) rozpowszechnianie Towaru publiczne wystawianie, udostepnianie, itp.; c) w zakresie wykonywania zaleznego prawa autorskiego. 4. Na Dostawce nie przechodza jakiekolwiek prawa autorskie (w tym majatkowe prawa autorskie) do dostarczonych przez KARPOL materialów, szkiców, rysunków, dokumentacji, wzorów, itp. 5. Dostawca nie jest uprawniony do wykorzystywania firmy oraz znaku handlowego KARPOL dla wlasnych potrzeb, w szczególnosci w materialach reklamowych lub promocyjnych oraz na stronach internetowych itp., chyba ze zostanie do tego upowazniony na pismie przez KARPOL. 10 [Kary umowne] 1. W przypadku opóznienia w dostawie, KARPOL uprawniony jest do zadania zaplaty kary umownej w wysokosci 0,5% wartosci netto Umowy Dostawy, za kazdy rozpoczety dzien opóznienia. KARPOL uprawniona jest do zadania zaplaty kary umownej niezaleznie od skorzystania z innych uprawnien przewidzianych w OWZ. Laczna kara umowna z tytulu opóznienia w dostawie nie przekroczy 15 % wartosci Zamówienia. 2. W przypadku odstapienia przez KARPOL od Umowy Dostawy z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy, KARPOL uprawniona jest do zadania zaplaty kary umownej w wysokosci 30% wartosci netto Umowy Dostawy. 3. KARPOL uprawniona jest do zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosc zastrzezonych w OWZ kar umownych. 4. KARPOL uprawniony jest do potracenia kary umownej z umówiona cena.

4 11 [Zabezpieczenia] 1. Jezeli w Zamówieniu lub Ofercie uzgodniono zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, Dostawca przedlozy celem zabezpieczenia roszczen KARPOL z tytulu nalezytego wykonania umowy bezwarunkowa, nieodwolalna i platna na pierwsze zadanie gwarancje bankowa prawidlowego wykonania umowy, wystawiona przez renomowany bank polski lub europejski, wedlug zalaczonego wzoru, na kwote kazdorazowo ustalana z KARPOL. 2. Zwrot gwarancji bankowej nastapi po uplywie terminu jej waznosci lub po zakonczeniu wspólpracy z Dostawca. 3. Dostawca zobowiazany jest zastepowac gwarancje bankowa nowa gwarancja bankowa na 30 dni przed wygasnieciem poprzedniej gwarancji bankowej. 4. W przypadku nieprzedlozenia nowej gwarancji bankowej przed uplywem terminu wskazanego w 11.3 Czesci I OWZ, KARPOL uprawniona bedzie do zazadania od gwaranta wyplaty kwoty wskazanej w gwarancji bankowej i zachowania jej w formie kaucji. Kaucja zostanie zwrócona Dostawcy po przedlozeniu nowej gwarancji bankowej, odpowiadajacej trescia poprzedniej gwarancji bankowej, na kwote uzgodniona z KARPOL. 5. Jezeli w Zamówieniu lub Ofercie uzgodniono zabezpieczenie w formie kaucji, KARPOL uprawniona bedzie do potracenia kaucji z faktur wystawionych przez Dostawce, celem zabezpieczenia roszczen KARPOL w stosunku do Dostawcy z tytulu rekojmi i gwarancji. 6. Zwrot kaucji nastapi na pisemne zadanie Dostawcy, zlozone w terminie 30 dni od dnia uplywu okresu rekojmi i gwarancji. 12 [Ubezpieczenie] 1. Dostawca zobowiazany jest do posiadania waznego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w minimalnej wysokosci PLN (jeden milion pln). 2. Dostawca przedlozy KARPOL kopie polisy ubezpieczeniowej w terminie 21 dni od dnia zlozenia pierwszego Zamówienia przez KARPOL lub przyjecia Oferty Dostawcy. Dostawca zobowiazany jest do przedlozenia nowej polisy ubezpieczeniowej w terminie 3 dni przed uplywem waznosci starej polisy ubezpieczeniowej. 13 [Odstapienie] 1. Niezaleznie od innych postanowien OWZ, KARPOL jest uprawniona do odstapienia od poszczególnych Umów Dostawy, w razie nie przedlozenia w terminie nowej gwarancji bankowej ( 11.3 Czesci I OWZ) lub waznej polisy ubezpieczeniowej ( 12.2 Czesci I OWZ), w terminie 3 miesiecy od dnia wygasniecia gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej. 2. Dostawca uprawniony bedzie do odstapienia od Umowy Dostawy w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy Dostawy, jezeli nie zgadza sie na dokonanie dostawy na warunkach przewidzianych w OWZ KARPOL. 3. KARPOl uprawniona bedzie od odstapienia od Umowy Dostawy w przypadku opóznienia Dostawcy z rozpoczeciem lub realizacja Umowy Dostawy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdolal zachowac termin dostawy, KARPOL moze bez wyznaczania dodatkowego terminu odstapic jeszcze przed uplywem terminu dostawy od Umowy Dostawy i Umów Dostaw zawartych na podstawie Zamówien zlozonych po dniu zawarcia Umowy Dostawy, z której rozpoczeciem lub realizacja Dostawca sie opóznia. 4. KARPOL uprawniona bedzie do odstapienia od Umowy Dostawy w calosci lub w czesci w przypadku opóznienia Dostawcy z usuwaniem wad w takim stopniu, ze malo prawdopodobne jest, zeby zdolal zachowac termin na usuniecie wad wyznaczony przez KARPOL. W takim wypadku KARPOL uprawniona bedzie do odstapienia od Umów Dostawy w calosci lub w czesci, zawartych po dniu zawarcia Umowy Dostawy Towarów, które okazaly sie wadliwe. 14 [Sila wyzsza] W przypadku wystapienia sily wyzszej albo innych nieprzewidywalnych, nadzwyczajnych wydarzen, np. strajku, zamieszek, dzialan organów panstwowych, które uniemozliwiaja normalna realizacje umowy, Dostawca ma obowiazek natychmiastowego zawiadomienia KARPOL o pojawieniu sie i zakonczeniu takich wydarzen. W takim wypadku termin dostawy wydluza sie o czas trwania sily wyzszej. KARPOL moze jednak od Umowy Dostawy odstapic w calosci lub w czesci, o ile termin realizacji dostawy bedzie przekraczal o co najmniej polowe pierwotny termin realizacji dostawy. Dostawcy nie przysluguja w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia wobec KARPOL, a w szczególnosci roszczenia o zaplate pozostalej czesci ceny lub odszkodowawcze. Dostawca zobowiazany bedzie do zwrotu otrzymanej zaliczki. 15 [Obowiazek dochowania tajemnicy] 1. Dostawca zobowiazuje sie, w okresie wspólpracy jak i bezterminowo po jej ustaniu, zachowac w tajemnicy wszelkie dokumenty i informacje udostepnione mu przez KARPOL w zwiazku z nawiazaniem wzajemnych stosunków handlowych oraz wykonaniem umowy, a stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa KARPOL. Przez tajemnice przedsiebiorstwa KARPOL rozumie sie w szczególnosci wszelkie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje handlowe, techniczne i technologiczne (w tym rysunki, modele, szablony, wzory),

5 organizacyjne, itp. 2. O powyzszym obowiazku Dostawca zobowiazuje sie pouczyc swoich pracowników i osoby wspólpracujace z nim. Dostawca zobowiazany jest takze nalozyc wyzej wskazany obowiazek na swoich podwykonawców. 16 [Odpowiedzialnosc] 3. Dostawca ponosi pelna odpowiedzialnosc za dzialania swoich pelnomocników, przedstawicieli handlowych oraz osób utrzymujacych w imieniu Dostawcy kontakty handlowo biznesowe z KARPOL oraz za dzialania swoich podwykonawców. 4. Oswiadczenia woli i wiedzy, pracowników Dostawcy lub osób z nim wspólpracujacych, na podstawie innego niz stosunek pracy stosunku prawnego, uwazane sa za oswiadczenia Dostawcy. 17 [Klauzula salwatoryjna] Ewentualna niewaznosc poszczególnych postanowien ogólnych warunków umów nie powoduje niewaznosci pozostalych postanowien oraz porozumien. Niewazne postanowienia zastapione zostaja postanowieniami waznymi, najbardziej odpowiadajacymi celowi gospodarczemu postanowien niewaznych. 18 [Pierwszenstwo stosowania] W razie jakiegokolwiek konfliktu lub niejasnosci pomiedzy przepisami OWZ i/lub jakimkolwiek innym dokumentem, taki konflikt lub niejasnosc zostanie rozwiazana poprzez udzielenie pierwszenstwa w nastepujacym porzadku: a) wszelkie dodatkowe warunki lub wytyczne uzgodnione pisemnie przez strony (takze Fax lub ) w umowie dlugoterminowej lub innej umowie, dolaczone do Zamówienia lub Oferty; b) parametry, wytyczne, rysunki dolaczone do Zamówienia lub Oferty i zweryfikowane przez Dostawce oraz zatwierdzone przez KARPOL; c) Zamówienie; d) OWZ; e) inne dokumenty i umowy podpisane przez strony nie wskazane powyzej. 19 [Postanowienia koncowe] 1. Wszelkie zmiany OWZ wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem Czesci I OWZ. 2. KARPOL zastrzega sobie prawo zmiany OWZ, poprzez umieszczenie nowych OWZ na stronie internetowej Nowe OWZ wiaza Dostawców z uplywem 30 dni od ich opublikowania. 3. W sprawach nie uregulowanych OWZ maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególnosci prawa cywilnego, z wylaczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie miedzynarodowej sprzedazy towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. 4. Sadem wlasciwym do rozstrzygania wszelkich sporów wyniklych na tle umów zawieranych w oparciu o OWZ jest rzeczowo wlasciwy sad dla siedziby KARPOL. 5. Dostawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody KARPOL wykorzystywac w promocji i reklamie swojej dzialalnosci faktu wspólpracy z KARPOL. 6. Przelew praw i obowiazków wynikajacych z umów zawartych w oparciu o OWZ przez Dostawce wymaga pisemnej zgody KARPOL. CZESC II. SUROWCE W odniesieniu do Surowców odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia Czesci I OWZ, z uwzglednieniem ponizszych zmian i uzupelnien. 1 [Cena] 1. Surowce dostarczane beda po cenach wskazanych w cenniku obowiazujacym w dniu zawarcia pierwszej Umowy Dostawy. Cennik zostanie zalaczony do pierwszej Oferty lub potwierdzenia Zamówienia. 2. Zmiana cennika, nastepuje poprzez zlozenie KARPOL pisemnego (takze FAX lub ) oswiadczenia o jego wypowiedzeniu, z zachowaniem dwumiesiecznego okresu wypowiedzenia. Ceny z nowego cennika stosuje sie do Zamówien KARPOL skladanych, po uplywie okresu wypowiedzenia poprzedniego cennika. 2 [Sposób dostawy] O ile w Zamówieniu lub Ofercie nie ustalono inaczej, Dostawa Surowców dokonana zostanie w oparciu o formule CIP siedziba KARPOL (INCOTERMS 2000). CZESC III. PRODUKTY GOTOWE W odniesieniu do Produktów Gotowych, odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia Czesci I OWZ, z uwzglednieniem ponizszych zmian i uzupelnien.

6 1 [Sposób dostawy] O ile w Zamówieniu lub Ofercie nie ustalono inaczej, Dostawa Surowców dokonana zostanie w oparciu o formule CIP siedziba KARPOL (INCOTERMS 2000). 2 [Jakosc] 1. Dostawca ponosi odpowiedzialnosc za przydatnosc zamówionego Produktu Gotowego dla osiagniecia zamierzonego przez KARPOL celu gospodarczego (rodzaj dzialalnosci gospodarczej, warunki uzytkowania, itp.). 2. Dostawca zbada sposób zaprojektowania konstrukcje/przekroje/przebiegi instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej, dokumentacje projektowa w oparciu o która wyprodukuje Produkty Gotowe - pod katem jej ewentualnych wad, w szczególnosci w zakresie optymalizacji przeplywu powietrza, srednicy, grubosci scian (wytrzymalosc scian), sposobu montazu, itd. i w razie potrzeby zglosi KARPOL swoje zastrzezenia na pismie (takze Fax lub ), w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia lub przyjecia Oferty. 3. W razie stwierdzenia koniecznosci zmiany dokumentacji, o której mowa w 2.2 Czesci III OWZ, KARPOL i Dostawca w terminie 14 dni uzgodnia niezbedne zmiany. W takim wypadku termin dostawy ulega wydluzeniu o czas trwania uzgodnien. 4. W razie nieosiagniecia porozumienia co do sposobu zmiany dokumentacji, o której mowa w 2.2 Czesci III OWZ, w okresie wskazanym w 2.3. zd. 1 Czesci III OWZ, KARPOL uprawniona bedzie do odstapienia od Umowy Dostawy w terminie 14 dni od dnia uplywu okresu przewidzianego na dokonanie uzgodnien. 5. W razie koniecznosci zmiany dokumentacji, o której mowa w 2.2 Czesci III OWZ, po terminie wskazanym w 2.2 Czesci III OWZ, Dostawca dokona na wlasny koszt zmian dokumentacji, zgodnie z zaleceniami KARPOL, i w oparciu o nia wyprodukuje Produkty Gotowe. W takim przypadku termin dostawy nie ulega wydluzeniu. CZESC IV. MASZYNY W odniesieniu do Maszyn, odpowiednie zastosowanie znajduja postanowienia Czesci I OWZ, z uwzglednieniem ponizszych zmian i uzupelnien. 1 [Oferta. Zamówienia] Niezaleznie od postanowien 3.6. Czesci I OWZ potwierdzenie Zamówienia przez Dostawce lub przyjecie Oferty przez KARPOL jest jednoznaczne ze zlozeniem przez Dostawce takze oswiadczenia, ze: a) Maszyna bedzie kompatybilna z linia produkcyjna, której element ma stanowic - jezeli w zamówieniu wskazano, ze Maszyna ma stanowic element linii produkcyjnej; b) bedzie on utrzymywal przez okres trwania gwarancji i rekojmi niezbedne zapasy czesci zamiennych umozliwiajace naprawe Maszyny w terminie 7 dni od dnia zgloszenia wady. 2 [Sposób dostawy] O ile w Zamówieniu lub Ofercie nie ustalono inaczej, Dostawa Surowców dokonana zostanie w oparciu o formule CIP siedziba KARPOL (INCOTERMS 2000). 3 [Terminy dostawy. Opóznienie] 5 Czesci I OWZ otrzymuje nastepujace brzmienie: 1. Dostawca zobowiazany jest dostarczyc Maszyne do KARPOL w terminie dostawy wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia. Dostawa przed terminem dostawy wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z KARPOL. 2. Dostawe uwaza sie za dokonana z momentem podpisania protokolu odbioru koncowego bez zastrzezen i z tym momentem na KARPOL przechodzi wlasnosc Maszyny. 3. Wraz z Maszyna, Dostawca dostarczy kompletna dokumentacje techniczna, instrukcje obslugi, karty gwarancyjne, deklaracje zgodnosci przedmiotu dostawy z obowiazujacymi normami, wszelkie atesty, certyfikaty, metki fabryczne, swiadectwa oraz etykiety, jak i wszelkie inne dokumenty i przedmioty, których wymóg posiadania przez KARPOL wynika z przepisów prawa lub tresci Zamówienia oraz które sa konieczne do prawidlowej eksploatacji Maszyny, a takze dokonywania napraw po uplywie okresu gwarancji. 4. W przypadku opóznienia w dostawie przekraczajacego 10 dni KARPOL uprawniona jest - niezaleznie od innych uprawnien - wedlug swojego wyboru do odstapienia od Umowy Dostawy w calosci lub w czesci lub zlecenia osobie trzeciej wykonania Maszyn objetych niezrealizowana w terminie dostawa na koszt Dostawcy. Dostawcy nie przysluguja w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia wobec KARPOL, a w szczególnosci roszczenia o zaplate pozostalej czesci ceny lub odszkodowawcze. Dostawca zobowiazany bedzie do zwrotu otrzymanej zaliczki. Niezaleznie od dlugosci okresu opóznienia w dostawie KARPOL uprawniona jest ponadto do zadania naprawienia przez Dostawce szkody poniesionej przez KARPOL w zwiazku z przerwaniem procesu produkcyjnego, w tym takze szkody polegajacej na utraconym zysku. 4 [Rozruch. Szkolenia] 1. Dostawca zobowiazany jest zlozyc Maszyne w miejscu dostawy, zamontowac ja, przy czym montaz w razie koniecznosci obejmuje podlaczenie i zsynchronizowanie, w obecnosci przedstawicieli KARPOL, Maszyny z

7 pozostala linia produkcyjna (gdy Maszyna ma stanowic jej element) oraz z siecia. 2. Po zamontowaniu Dostawca zobowiazany jest uruchomic przedmiot dostawy i przeprowadzic w obecnosci KARPOL test wstepny, z którego sporzadzony zostanie protokól wstepny. Jezeli wynik testu bedzie pozytywny Maszyna zostanie wlaczona do produkcji. Test wstepny obejmuje sprawdzenie wydajnosci, dokladnosci, precyzji trzymania wymiarów i innych parametrów przez Maszyne przez okres nieprzerwanej pracy wynoszacy minimum 8 godzin. 3. Po 3 dniach od podpisania protokolu wstepnego, sporzadzony zostanie protokól odbioru koncowego. Nieobecnosc Dostawcy na uzgodnionym wspólnie z KARPOL terminie podpisania protokolu odbioru koncowego nie wstrzymuje sporzadzenia protokolu odbioru koncowego. W razie nieobecnosci Dostawcy z przyczyn lezacych po jego stronie, protokól odbioru koncowego moze byc podpisany wylacznie przez KARPOL. 4. W wypadku wystapienia pomiedzy testem wstepnym, a dniem sporzadzenia protokolu odbioru koncowego usterek lub nieprawidlowosci w toku produkcji spowodowanych wadami przedmiotu dostawy, takimi jak np. nietrzymanie wymiarów, Dostawca usunie na wlasny koszt przyczyny usterek. Po dokonaniu naprawy procedura z pkt 1-3 zostanie powtórzona na koszt Dostawcy. W przypadku ponownego wystapienia usterek lub nieprawidlowego funkcjonowania Maszyny, powyzsza procedura bedzie powtarzana az do czasu podpisania protokolu odbioru koncowego bez zastrzezen. 5. Procedura z pkt 1-4 bedzie stosowana takze w przypadkach uruchomienia Maszyny po naprawach gwarancyjnych, o których mowa w 5 Czesci IV OWZ, jezeli przyczyna naprawy byla wada uniemozliwiajaca prawidlowa produkcje, tak jak nieotrzymanie wymiarów, niezachowanie odpowiednich parametrów, itp. 6. Dostawca w ramach ceny zobowiazany jest przeprowadzic szkolenia w zakresie obslugi Maszyny. W szkoleniu wezmie udzial niezbedna do obslugi przedmiotu dostawy w czasie jednej zmiany liczba pracowników KARPOL. Szkolenie zostanie zakonczone wydaniem przez Dostawce certyfikatu potwierdzajacego nabycie przez bioracych udzial w szkoleniu pracowników KARPOL umiejetnosci samodzielnej obslugi Maszyny. Wydanie powyzszych certyfikatów warunkuje sporzadzenie i podpisanie protokolu odbioru koncowego. 5 [Rekojmia i Gwarancja] 8 Czesci I OWZ otrzymuje nastepujace brzmienie 1. W odniesieniu do dostarczanej Maszyny termin rekojmi i gwarancji wynosi 24 miesiace w przypadku pracy dwuzmianowej lub trzyzmianowej oraz 30 miesiecy w przypadku pracy jednozmianowej, kazdorazowo liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego w stanie bez zastrzezen. W przypadku wymiany wadliwych czesci Maszyny, okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie dla wymienionych czesci od nowa od daty ponownego uruchomienia Maszyny lub podpisania protokolu odbioru koncowego bez usterek. W przypadku wymiany calej Maszyny termin rekojmi i gwarancji liczony bedzie od nowa od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego w stanie bez zastrzezen dla nowej Maszyny. Okres przestoju (okres, w którym Maszyna z powodu wady nie bedzie uzywana) wydluza okres rekojmi i gwarancji. 2. Stwierdzone przez KARPOL wady zglaszane beda Dostawcy niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 4 tygodni od dnia dostawy, a w przypadku wad ujawnionych w okresie pózniejszym od dnia ich ujawnienia. Dla oceny zachowania terminu zgloszenia wady decydujaca jest data zgloszenia reklamacji przez KARPOL wedlug jej wyboru faksem, poczta elektroniczna lub za posrednictwem poczty. 3. W przypadku stwierdzenia wad KARPOL w pierwszej kolejnosci wzywa Dostawce do ich usuniecia w wyznaczonym przez KARPOL terminie. 4. Dostawca zobowiazany jest w terminie 48 godzin od zgloszenia wad przekazac KARPOL na pismie swoje stanowisko i wskazac ewentualnie inny termin usuniecia wad. Niezaleznie od tego Dostawca zobowiazany jest w terminie 48 godzin od zgloszenia wad przystapic do ich usuwania. 5. W przypadku wad uniemozliwiajacych proces produkcyjny lub zagrazajacych bezpieczenstwu osób lub mienia KARPOL, Dostawca zobowiazany jest do usuniecia wady w terminie 7 dni. W razie braku mozliwosci usuniecia wady w terminie 7 dni, Dostawca zobowiazany jest do dostarczenia Maszyny zastepczej. 6. W przypadku: a) nieotrzymania przez KARPOL stanowiska Dostawcy w terminie wskazanym w 5.4 Czesci IV OWZ, b) nieusuniecia wad w terminie wskazanym przez Dostawce zgodnie z Czesci IV OWZ, c) gdy wskazany przez Dostawce termin usuniecia wad/dostarczenia rzeczy wolnych od wad jest dluzszy co najmniej o polowe od terminu wskazanego przez KARPOL, d) gdy Dostawca nie przystapil w terminie wskazanym w 5.4. Czesci IV OWZ do usuwania wad e) gdy Dostawca nie dostarczyl Maszyny zastepczej KARPOL jest uprawniona wedlug swojego uznania do: a) odstapienia od Umowy Dostawy, b) usuniecia wad lub zlecenia ich usuniecia osobie trzeciej - kazdorazowo na koszt i ryzyko Dostawcy, c) zadania obnizenia wynagrodzenia.

8 7. Poza wypadkiem, gdy nie zostal jeszcze podpisany protokól odbioru koncowego oraz wypadkiem odstapienia od Umowy Dostawy, KARPOL nie bedzie bez zgody Dostawcy odsylac wadliwej Maszyny. W razie braku mozliwosci usuniecia wady na miejscu, KARPOL w porozumieniu z Dostawca odesle Maszyne do Dostawcy na jego koszt. 8. W kazdym przypadku wystapienia wad KARPOL moze zadac naprawienia szkody poniesionej w zwiazku z wadliwym wykonaniem Umowy Dostawy przez Dostawce. 9. Wszelkie koszty postepowania reklamacyjnego, w szczególnosci koszty transportu, koszty montazu, demontazu, koszty materialowe oraz koszty pracy, w tym koszty dojazdu i zakwaterowania pracowników serwisu Dostawcy ponosi Dostawca. 10. Niezaleznie od powyzszego, KARPOL uprawniony jest do skorzystania z innych przyslugujacych mu w mysl przepisów prawa srodków prawnych w stosunku do Dostawcy z tytulu dostarczenia wadliwego Towaru. 7 [Kara umowna] 10.1 Czesci I OWZ otrzymuje nastepujace brzmienie 1. Niezaleznie od innych uprawnien KARPOL przysluguje roszczenie o zaplate przez Dostawce kary umownej: a) w wysokosci 0,5% wartosci netto Umowy Dostawy, nie wiecej jednak niz 20% za kazdy dzien opóznienia dostawy; b) w wysokosci 0,5% wartosci netto wadliwej Maszyny, nie wiecej jednak niz 20% za kazdy dzien opóznienia z przystapieniem do usuwania wad lub za kazdy rozpoczety dzien po uplywie terminu do usuniecia wad, o którym mowa w Czesci IV OWZ; c) w wysokosci 30% wartosci netto Umowy Dostawy, w przypadku odstapienia przez KARPOL od Umowy Dostawy z przyczyn lezacych po stronie Dostawcy (m.in. brak dostawy w terminie, przyczyny wskazane w 4.6. Czesci IV OWZ). 8 [BHP] W przypadku gdy Dostawca bedzie wykonywal zadania na terenie siedziby KARPOL, Dostawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisów prawa stosowanych do Dostawcy, a takze szczególnych przepisów BHP obowiazujacych na terenie siedziby KARPOL, i dostarczy polise ubezpieczeniowa na warunkach i do wysokosci kwoty zasadnie wymaganej przez KARPOL.

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o

Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o Ogólne Warunki Zakupu firmy PRONAR Sp. z o.o DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) termin: Kupujący oznacza PRONAR Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie

Umowa nr.../2016. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych. w Zespole Szkół w Łęgowie Umowa nr.../2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do wyposażenia sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Łęgowie zawarta w dniu. w Łęgowie pomiędzy Zespołem Szkół Łęgowie ul. Szkolna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór)

UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór) zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 KRS: 0000179093

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:...

WZÓR UMOWY NR... Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez:... Załącznik Nr 3 Zapytania ofertowego Nr WZÓR UMOWY NR... Zawarta w dniu.... roku w Szczecinie Pomiędzy Szkołą z siedzibą Szczecin reprezentowaną przez: zwanego dalej Zamawiającym a... zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych.

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) Pixel sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Jana Pawła II 28 86-031 Osielsko Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) obowiązują o ile nie zostaną uzgodnione

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 -wzór-

UMOWA NR.../2011 -wzór- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2011 UMOWA NR.../2011 -wzór- Zawarta w dniu...r. w Jaśle pomiędzy: 1. Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września z siedzibą w Jaśle przy ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. Sposób realizacji

Przedmiot umowy. Sposób realizacji POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon: 631257822,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu... 2015r. pomiędzy: Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Pan Tadeusz Kwiatkowski Starosta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ. składanych przez. Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp z o.o 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ. składanych przez. Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp z o.o 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ składanych przez Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp z o.o 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień mają zastosowanie do zamówień składanych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą :

UMOWA nr -../2017. zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : Wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr -../2017 zawarta w dniu.. 2016 roku w Poznaniu pomiędzy: firmą : reprezentowaną przez: zwaną dalej Wykonawcą a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OK M.Cz.

UMOWA NR OK M.Cz. UMOWA NR OK.272.1.4.2015.M.Cz. Zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Myszków ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, NIP 577-19-52-646, reprezentowaną przez: Burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka, zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY P.W. LUMAC Sp. z o.o. w KOWALU 1. Informacje wstępne 1.1 Niniejsze warunki sprzedaży regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Lumac Sp. z o.o. Dostawcą Sprzedającym i Odbiorcami

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1...

dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 1... Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy pn. Wzór Umowy zawarta w dniu r pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... dr hab. Dariusza Skarżyńskiego prof. UWr - Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

UMOWA NR... dr hab. Dariusza Skarżyńskiego prof. UWr - Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Postępowanie nr WNB.244.11.2015.AM UMOWA NR... zawarta w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk Biologicznych z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie w imieniu którego działają: Pani Magdalena Mach Surowiec Dyrektor PCEiKZ przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DOSTAWY. Nr ZP. zawarta w dniu roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul.

WZÓR UMOWA DOSTAWY. Nr ZP. zawarta w dniu roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: ZP/383/018/D/010 WZÓR UMOWA DOSTAWY Nr ZP zawarta w dniu...... 2010 roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Zawarta w dniu... 2013 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10 UMOWA nr /S/10 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji Dnia 2010r. w Łodzi pomiędzy Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę przy ul. Sanitariuszek nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do

UMOWA NR (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. wpisanym do Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR (projekt) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, kod pocztowy 90-032,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY PRZEDMIOT DOSTAWY

UMOWA DOSTAWY PRZEDMIOT DOSTAWY UMOWA DOSTAWY Wzór umowy Załącznik nr 5 Umowa zostaje zawarta dnia... w... pomiędzy:...z siedzibą... reprezentowaną przez:......... zwanym dalej Zamawiającym a.......z siedzibą w...,... przy ulicy... wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez:

UMOWA DOSTAWY z siedzibą w... zarejestrowanym w..., pod nr..., NIP..., REGON, reprezentowanym przez: UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu r., pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym - Lublin - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Załącznik nr 4 do SIWZ 16/PN/D/2015 Wzór Umowy do przetargu nr 16/PN/D/2015 na dostawę zewnętrznej obudowy dla konstrukcji nośnej z zamontowanym robotem przemysłowym wykorzystywanym do laserowej obróbki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR z dnia. 1. Przedmiot umowy. 2. Terminy

UMOWA NR z dnia. 1. Przedmiot umowy. 2. Terminy UMOWA NR z dnia Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2013 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-951, Al. Korfantego 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo