TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od 01.05.2014 r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia 01.01.2014 r."

Transkrypt

1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla rachunków obowiązuje od r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia r.) RACHUNKI 1 IKS Zero (wycofane) IKS Senior IKS Deponent IKS Classic IKS Med Tandem Prowadzenie rachunku IKS Zwykły (wycofane) SKOK-KONTO (wycofane) 1 miesięczne obciążenie rachunków Członków Kasy z tytułu prowadzenia rachunków 2 0 4,00 2,00 8,00 15,00 15,00 5, opłata za zmianę typu rachunku 20 Nie dotyczy 20 3 odsetki w skali roku od debetu nieprawidłowego/salda ujemnego czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP Przelewy internetowe na rachunki zewnętrzne 4 opłata za przelew internetowy (eskok) Nie dotyczy 0,00 0,00 1,50 Nie dotyczy 5 opłata za przelew internetowy (eskok) na rachunek ZUS/US Nie dotyczy 5,00 5,00 5,00 Nie dotyczy 6 opłata za jednorazowe hasło wysłane w formie SMS do autoryzacji operacji eskok Nie dotyczy 0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy 7 opłata za pojedynczy komunikat wysłany w formie SMS Nie dotyczy 0,30 0,30 0,30 Nie dotyczy Przelewy na rachunki zewnętrzne (wykonywane w placówkach Kasy) do do opłata za przelew na rachunek zewnętrzny lub innej Kasy w kwocie do 1000 pow. 100 do pow. 400 do ,00 pow. 100 do pow. 400 do ,00 9 opłata za przelew na rachunek zewnętrzny lub innej Kasy w kwocie pow pow do % kwoty przelewu, ale nie mniej niż 11 pow ,5% kwoty przelewu ale nie więcej niż 65 0,3% kwoty przelewu, nie więcej niż 60 pow do % kwoty przelewu, ale nie mniej niż 11 pow ,5% kwoty przelewu ale nie więcej niż 65 0,3% kwoty przelewu, nie więcej niż opłata za przelew zewnętrzny na rachunek ZUS/US 5,00 11 opłata za każdy przelew zewnętrzny w ramach zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 6,00 3,00 5,00 2,50 12 opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny 5,00 13 opłata za powiadomienie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia stałego (telefon/list) 5,00 14 opłata za przelew na rachunek w Kasie 0,00 15 opłata za odzyskanie środków w sytuacji, gdy Kasa podjęła działania w celu odzyskania środków, jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Członka Kasy (użytkownika) jest nieprawidłowy 100,00 16 wpłata gotówkowa na rachunek nieprowadzony przez Kasę 3 100,00 Strona 1 z 6

2 Opłaty za dodatkowe czynności dotyczące rachunków i depozytów 17 Złożenie dyspozycji na wypadek śmierci przez posiadacza rachunku 50, opłata za trzecią oraz każdą kolejną w miesiącu wypłatę gotówkową/przelew wewnętrzny z Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka 4 opłata za dodatkowe miesięczne zestawienie obrotów na wskazanym rachunku, w tym Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka opłata za dodatkowe zestawienie obrotów na wskazanym rachunku, w tym Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka (jednorazowo maksymalnie za okres 12 miesięcy) 7,50 6,50 / 10, ,00 / 50, opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie/stanie rachunku 26,00 / 50, opłata za wydanie dodatkowego potwierdzenia wykonania operacji 6,50 / 10, opłata za wydanie Raportu o kontach depozytowych 6,50 / 10, opłata za wydanie szczegółowego rozliczenia wskazanego rachunku depozytowego 6 65,00 / 100, opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości dochodów od odsetek 0,00 / 50, opłata za ustanowienie blokady środków na rachunku na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych 0,00 / 150, opłata za ustalenie przez Kasę nowego adresu Członka Kasy na skutek niewykonania przez Członka Kasy obowiązku poinformowania Kasy o zmianie danych adresowych opłata za przekaz pocztowy kwoty na wskazany adres 1 Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tą która jest wyższa. 2 Dotyczy tylko rachunków aktywnych (z wyłączeniem rachunku Tandem). Rachunek aktywny to rachunek, na którym w dniu pobrania opłaty są środki umożliwiające jej pobranie lub w ciągu miesiąca, za który naliczana jest opłata na rachunku zaksięgowano wpłatę lub wypłatę lub przelew lub transakcję dokonaną kartą VISA. 3 Dotyczy członków nieposiadających rachunku w Kasie. 4 Dotyczy wypłaty gotówką/przelewem na rachunek własny członka Kasy z Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka zlecanych w Placówce Kasy oraz z wykorzystaniem usługi eskok. 5 Opłata dotyczy rachunków założonych po r. 6 Nie dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz Rachunku Systematycznego Oszczędzania Książeczka. 65,00 Zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej S.A. + 15,00 RODZAJE RACHUNKÓW CHARAKTERYSTYKA IKS ZERO 1. Rachunek przeznaczony dla członków Kasy niekorzystających z produktów Kasy, w szczególności lokat, pożyczek, kart VISA, eskok. 2. Dostępne usługi: przelewy zewnętrzne w placówkach Kasy. 3. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). IKS SENIOR 1. Rachunek przeznaczony dla członków Kasy posiadających status emeryta bądź rencisty (świadczenia z ZUS, KRUS, MON, MSWiA, itp.). 2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy. 3. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). IKS DEPONENT 1 Rachunek przeznaczony dla członków Kasy, którzy posiadają jedynie depozyty. 2. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (brak obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). 3. Brak możliwości korzystania z oferty pożyczkowej Kasy. IKS CLASSIC 1. Rachunek przeznaczony dla wszystkich członków Kasy. 2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy. 3. Obsługa rachunku w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok). IKS MED 1. Rachunek przeznaczony dla wszystkich członków Kasy. 2. Możliwość korzystania z wszystkich produktów i usług Kasy. 3. Ubezpieczenie assistance przy regularnych wpływach na rachunek w określonej w umowie kwocie. 4. Obsługa rachunku w placówkach Kasy (możliwość wyboru rachunku z obsługą przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok. Tandem 1. Konto przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. 2. Możliwość korzystania z produktów Kasy przeznaczonych dla przedsiębiorców. 3. Obsługa rachunku tylko w placówkach Kasy (możliwość obsługi przez elektroniczne kanały dostępu, tj. eskok) Strona 2 z 6

3 TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla pożyczek i kredytów 1 obowiązuje od r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia r.) POŻYCZKI/KREDYTY/POŻYCZKI ODNAWIALNEJ KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE 2,3 GOSPODARCZE 1 opłata przygotowawcza opłata za wydanie promesy prowizja za wcześniejszą spłatę 6 przedterminowa częściowa spłata przedterminowa całościowa spłata opłata za wydanie opinii dotyczącej historii kredytowej Członka Kasy opłata za przygotowanie szczegółowego rozliczenia pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej opłata za wydanie zaświadczenia o spłacie / zamknięciu rachunku pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej opłata za wydanie zaświadczenia lub innej informacji o posiadanym kredycie /pożyczce / pożyczce odnawialnej i stanie zadłużenia opłata za zmianę harmonogramu/planu spłaty na wniosek Członka Kasy opłata za sporządzenie odpisu (kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) umowy/aneksu do umowy lub innego dokumentu związanego z umową pożyczki / kredytu /pożyczki odnawialnej (za sztukę) opłata za restrukturzyacj warunków umowy (sporządzenie aneksu) opłata za wezwanie do uzupełnienia dokumentów i opłat należnych z tytułu pożyczki / kredytu /pożyczki odnawialnej opłata za każdorazowe uzyskanie (na zlecenie Wnioskodawcy) przez Kasę odpisu z księgi wieczystej nieruchomości mającej lub stanowiącej zabezpieczenie pożyczki/kredytu w związku z zawarciem/udzieleniem pożyczki/kredytu: odpis zwykły odpis zupełny opłata za zbadanie treści księgi wieczystej nieruchomości przez pracownika Kasy w związku z niewypełnieniem przez pożyczkobiorcę/kredytobiorcę warunków umowy, tj. niedostarczeniem odpisu KW stwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki w trakcie trwania umowy opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na zmniejszenie sumy hipoteki na wniosek pożyczkobiorcy / kredytobiorcy / właściciela nieruchomości opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu /pożyczki odnawialnej w trakcie trwania umowy danej pożyczki/kredytu dla salda zaangażowań do opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu / pożyczki odnawialnej w trakcie trwania umowy danej pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej dla salda zaangażowań pow do ,5% salda zaangażowania (nie więcej niż 500 ) 0,5% salda zaangażowania (nie więcej niż 500 ) 0,5% salda zaangażowania (nie więcej niż 500 ) Strona 3 z 6

4 18 opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu / pożyczki odnawialnej w trakcie trwania umowy danej pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej dla salda zaangażowań pow opłata za zmianę poręczyciela w trakcie trwania umowy pożyczki / kredytu / pożyczki odnawialnej opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconych odsetek opłata z tytułu czynności związanych z ustanawianiem zastawu rejestrowego Opłata za czynności faktyczne zmierzające do wpisania hipoteki 15 0,3% kwoty pożyczki/kredytu (min. 300 nie więcej niż 600 ) 0,3% kwoty pożyczki/kredytu (min. 300 nie więcej niż 600 ) 0,3% kwoty pożyczki/kredytu (min. 300 nie więcej niż 600 ) 23 opłata za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie zastawu rejestrowego w trakcie trwania umowy prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka 16 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty 17 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty 25 opłata z tytułu udzielenia kredytu podwyższonego ryzyka za okres do ustanowienia hipoteki, za rok z góry 18 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty 1 % wartości pożyczki/kredytu w momencie wypłaty opłata za dokonanie przez Kasę oszacowania wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / pożyczki / pożyczki odnawialnej opłata z tyt. przeprowadzenia kontroli wartości zabezpieczenia - w trakcie trwania kredytu / pożyczki / pożyczki odnawialnej prowizja za przedłużenie umowy pożyczki odnawialnej chwilówka na kolejny okres roczny liczona od kwoty przyznanego limitu 5% kwoty przyznanego limitu prowizja za przedłużenie umowy pożyczki odnawialnej na kolejny okres roczny liczona od kwoty przyznanego limitu 3% kwoty przyznanego limitu opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 250 / wymóg wydania kartą 125 3, opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana 500 / wymóg wydania kartą 250 7, opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą 500 opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą Strona 4 z 6

5 37 opłata dodatkowa dla umowy odnawialnej LPP - część nieoprocentowana / wymóg wydania kartą OPŁATY WINDYKACYJNE 21 I RESTRUKTURYZACYJNE 1 opłata za monit SMS (maksymalnie 2 opłaty w miesiącu) 2 opłata za monit telefoniczny (maksymalnie 1 opłata w miesiącu) 3 opłata za zawiadomienie lub wezwanie do zapłaty wysłane do kredytobiorcy lub poręczyciela 4 opłata za czynności windykacji terenowej (maksymalnie 1 opłata w miesiącu) 5 opłata za restrukturyzację (sporządzenie ugody) 22 1) Jeżeli dana czynność objęta jest zakresem dwóch lub więcej opłat wymienionych w niniejszej Tabeli, pobiera się tylko jedną z opłat, tą która jest wyższa. 2) Dotyczy także umów zawartych do dnia 26 marca 2009 r. 3) Kredyty / pożyczki hipoteczne, w tym mieszkaniowe, zabezpieczone obowiązkowo hipoteką. 4) Nie dotyczy pożyczki odnawialnej LPP, LP, chwilówek. 5) W przypadku Pożyczki Konsorcjalnej PFP bez względu na kwotę pożyczki. 6) Wcześniejsza spłata kredytu/pożyczki spłata całości kredytu/pożyczki przed terminem określonym w umowie, lub każda spłata części kredytu/pożyczki nie przewidziana w obowiązującym harmonogramie/planie spłaty, która wymaga sporządzenia nowego harmonogramu/planu spłaty, lub na podstawie aneksu do umowy kredytu/pożyczki zmieniającego wysokość rat lub okres spłaty (jeżeli spłaty kredytu/pożyczki nie odbywają się na podstawie harmonogramu/planu spłaty). OPŁATA POBIERANA JEST od spłacanej kwoty (nadpłaty) TYLKO W CIĄGU PIERWSZYCH 5 LAT okresu kredytowania. OPŁATY NIE POBIERA SIĘ: - po upływie 5 lat od daty uruchomienia pożyczki/kredytu, - jeżeli nadpłata nie przekracza 20% kwoty udzielonego pożyczki/kredytu (dotyczy przypadku częściowej spłaty w ciągu pierwszych 5 lat od je/jego uruchomienia), - w przypadku pożyczek/kredytów, do których stosuje się zapisy ustawy o kredycie konsumenckim 7) Nie dotyczy OLP oraz PFP 8) Nie dotyczy OLP oraz PFP 9) W przypadku pożyczek/kredytów konsumenckich, nie pobiera się opłaty z tytułu: - rozliczenia pożyczki/kredytu spłaconej w całości przed terminem; - zaświadczeń wydawanych w terminie 3 miesięcy od dnia spłaty pożyczki/kredytu w całości oraz od dnia zamknięcia rachunku pożyczki odnawialnej. 10) Opłata nie dot. zmiany harmonogramu spowodowanej wcześniejszą spłatą pożyczki konsumenckiej 11) Nie dotyczy aneksu pożyczki odnawialnej LPP/LP w przypadku podwyższenia limitu/zmiany części nieoprocentowanej/ wzmocnienia zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia. 12) Wezwanie wysyłane raz w miesiącu. 13) Termin określony w umowie. 14) Opłata za zmianę/zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego pożyczki/kredytu / poż. odnawialnej w trakcie trwania umowy danej pożyczki/kredytu nie obejmuje opłaty za wystawienie oświadczenia zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki/zastawu rejestrowego w trakcie trwania umowy. 1,80 9, % kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty (nie mniej niż 100 i nie więcej niż 2500 ) 15) Opłata za czynności faktyczne dokonane przed sądem przez Kasę na zlecenie pożyczkobiorcy, które zmierzają do wpisania hipoteki. 16) Prowizja z tytułu podwyższonego ryzyka występującego w okresie pierwszych trzech miesięcy od wypłaty pożyczki/kredytu, związanego z brakiem na dzień wypłaty pożyczki/kredytu docelowego zabezpieczenia ich spłaty w wysokości 1% kwoty pożyczki/kredytu. Opłata pobierana jest jednorazowo z góry w dniu wypłaty pożyczki/kredytu i nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia docelowego zabezpieczenia spłaty pożyczki/kredytu (tj.: przedłożenia odpisu z ustanowionym zabezpieczeniem w postaci hipoteki przed upływem trzech miesięcy od dnia wypłaty, opłata podlega zwrotowi w części proporcjonalnej przypadającej za okres od ustanowienia docelowego zabezpieczenia spłaty do upływu okresu trzech miesięcy od wypłaty pożyczki/kredytu. 17) Opłata stosowana w przypadku w przypadku zabezpieczenia pożyczki hipoteką. 18) Opłata stosowana w przypadku nie ustanowienia hipoteki w ciągu 12 miesięcy, pożyczkobiorca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty z tytułu przedłużenia okresu podwyższonego ryzyka na kolejne 12 miesięcy w wysokości 1% kapitału pozostałego do spłaty na dzień naliczenia opłaty. Jeżeli tego nie uczyni, upoważnia Kasę do pobrania tej opłaty z jego rachunku osobistego w Kasie (zgodnie z OWU zbiorowego ubezpieczenia kredytu hipotecznego dotyczy Kredytu Mieszkaniowego w Kasie). 19) Opłata pobierana w przypadku, kiedy oszacowania wartości nieruchomości dokonuje pracownik Kasy na podstawie oględzin nieruchomości tj. w przypadku braku operatu szacunkowego lub, gdy jest on starszy niż 6 miesięcy lub mamy do czynienia z nieruchomością niemieszkalną lub w przypadku wystąpienia istotnych i uzasadnionych wątpliwości, co do wartości, czy stanu nieruchomości. 20) Opłata będzie pobierana wyłącznie w przypadku inspekcji dokonywanej z powodu zawinionego przez kredytobiorcę zmniejszenia wartości zabezpieczeń rzeczowych 21) Monit SMS może zostać wykonany do trzeciego dnia przeterminowania, monity telefoniczne wykonywane są do 39 dnia przeterminowania, wysyłka wezwań i zawiadomień następuje do 33 dnia przeterminowania i kierowana jest do Pożyczkobiorcy i każdego z Poręczycieli, czynności windykacji terenowej podejmowane są do 75 dnia przeterminowania. Działania określone w pkt. 1-4 nie są podejmowane równocześnie. Opłaty określone w pkt. 1-4 mogą być pobierane wyłącznie za działania wykonane. Łączna suma opłat za wszystkie czynności określone w pkt. 1-4 nie może przekroczyć w danym miesiącu kwoty 300 dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. 22) Dotyczy wypowiedzianych umów pożyczki/kredytu. Strona 5 z 6

6 TABELA PROWIZJI I OPŁAT dla KART VISA w Kasie POLSKA obowiązuje od r. (zastępuje Tabelę Prowizji i Opłat obowiązującą od dnia r.) KARTA VISA PROWIZJE I OPŁATY Opłaty serwisowe 1 Opłata za wydanie karty 0 2 Miesięczna opłata za obsługę Karty 0 1) 3 Opłata za wznowienie karty po upływie jej ważności 0 4 Opłata za ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 2) 5 Opłata za ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności 0 lub 15 2) 6 Opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro 0 3) 7 Opłata za ponowne wygenerowanie PIN-u* 0 8 Opłata za dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju 2,90 Prowizje od transakcji 9 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 z wydrukiem 0 10 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci SKOK24 bez wydruku 0 11 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 z wydrukiem 0 12 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci SKOK24 bez wydruku 0 13 Prowizja za zmianę PI N w bankomacie sieci SKOK Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 2,50 15 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 z wydrukiem 1 4) 16 Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonych logo SKOK24 bez wydruku 1 4) 17 Prowizja za zmianę PIN w bankomacie sieci ecard oraz GlobalCash oznaczonym logo SKOK Prowizja za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski 4,00 19 Prowizja za zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za granicą 2,90 4) 20 Prowizja za zmianę PIN w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub zagranicą* 2,90 4) 21 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomatach za granicą Polski 3% min. 10,00 22 Prowizja za wypłatę gotówki w ramach usługi cashback** 0 23 Prowizja za wypłatę gotówki w obcym terminalu POS inną niż w ramach usługi cashback 6,00 *dostępne z chwilą uruchomienia usługi **maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 300 zł 1) przez pierwsze 12 m-cy użytkowania karty, po roku 2,50 zł miesięcznie. 2) 0 w przypadku, gdy ponowne wydanie karty następuje z powodu wadliwego wyprodukowania karty przez Wydawcę, 3) przez pierwsze 12 m-cy od daty wygenerowania pierwszej Karty do rachunku, po roku od każdej aktywnej karty wydanej do rachunku - 1,20 zł miesięcznie. 4) dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja. 5) Walutą rozliczeniową dla operacji dokonanych kartami debetowymi Visa jest złoty polski. W przypadku operacji wykonanych w walucie innej niż złoty polski rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty, w której dokonana została operacja na złote polski na podstawie kursu obowiązującego, dla Wydawcy Karty, w systemie VISA International w dniu rozliczenia Operacji przez Visa International. Dodatkowo Wydawca pobiera prowizję za przewalutowanie w wysokości 5% wartości operacji. Kursy walutowe stosowane przez Visa International, dla przeliczania kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na walutę rozliczeniową, publikowane są na stronie internetowej: Strona 6 z 6

TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1

TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT W KASIE UNII LUBELSKIEJ (obowiązuje od 01.03.2011 r.) 1 I. RACHUNKI Zwykłe Senior Depozytariusz Classic Konto e IKS Tandem e Tandem ROR, e-ror (wycofane z oferty) 1. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy

TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy TABELA OPŁAT I PROWIZJI obowiązuje od 04.11.2013. TABELA OPŁAT I PROWIZJI rachunki i przelewy Lp. Nazwa opłaty, prowizji IKS + 1 Miesięczne obciążenie rachunku conków SKOK z tytułu prowadzenia rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD

I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD I TABELA OPŁAT I PROWIZJI - KONTO IKS STANDARD OPŁATY/ PROWIZJE Opłata za otwarcie rachunku (jednorazowo) Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku Opłata miesięczna za telefoniczną informację o saldzie

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na 02.03.2015 r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z dnia 21.04.2015r. Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo