MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 569 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 43 MŁODZI EKONOMIŚCI WOBEC KRYZYSU GOSPODARKA. FINANSE. RYNEK PRACY SZCZECIN 2010

2 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski, Ewa Szuszkiewicz, Dariusz Wysocki Edward Włodarczyk przewodniczący Rady Wydawniczej Aleksander Panasiuk przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw Edyta Łongiewska-Wijas redaktor naczelna Wydawnictwa Naukowego Recenzenci dr hab. Beata Filipiak, prof. US prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. UEP dr hab. Wiesław Starowicz, prof. PK dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ dr hab. Robert Tomanek, prof. AE dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US Redaktorzy naukowi dr hab. Beata Filipiak, prof. US dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US dr hab. Elżbieta Załoga, prof. US Sekretarz redakcji mgr Izabela Ostrowska Redaktor Wydawnictwa Krzysztof Gołda Korektor Renata Bacik Skład komputerowy Ewa Radzikowska-Król Wydanie publikacji zrealizowano przy udziale środków finansowych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010 ISSN ISSN X WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Wydanie I. Ark. wyd. 20,0. Ark. druk 23,9. Format B5.

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 MARCIN BĘDZIESZAK Dochody gmin w sytuacji kryzysu gospodarczego 9 BEATA BLOCK Uelastycznienie rynku pracy jako remedium na kryzys gospodarczy ŁUKASZ BRZOSKO Rola i instrumenty banku centralnego w przeciwdziałaniu kryzysom finansowym MICHAŁ BZUNEK Analiza porównawcza portfeli akcyjnych zbudowanych z akcji spółek sektora energetycznego i paliwowego, w obliczu obecnych warunków rynkowych ŁUKASZ CHOLEWA Kryzys finansowy we współczesnych pismach ekonomistów heterodoksyjnych BOGDAN DYLONG Ocena finansowania infrastruktury ochrony środowiska w gospodarce wodnej RADOSŁAW FOLGA Rola dialogu i zaufania w jednostkach samorządu terytorialnego GABRIELA GURGUL Globalny kryzys finansowy a kondycja banków w Polsce w latach ELŻBIETA JĘDRUCZYK Wybrane strategie podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego DARIUSZ JĘDRZEJKA Problemy rachunkowości instrumentów finansowych w czasie kryzysu ŁUKASZ KEMPA Rynek funduszy inwestycyjnych na świecie po wystąpieniu kryzysu na rynku kredytów hipotecznych w USA...121

4 4 MAGDALENA KONOPELKO Wartościowanie jako narzędzie racjonalizacji kierunków działań inwestycyjnych w gminach w warunkach kryzysu gospodarczego DOMINIKA KORDELA Kryzys na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie analiza i próba oceny PAULINA KRYSTOSIAK Odnawialne źródła energii w dobie kryzysu finansowego SYLWIA KWAŚNY Obciążenie podatkowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu wypłaty dywidendyoraz sposoby jego minimalizacji MAGDALENA LAZAREK, PAWEŁ GÓRALSKI Integracja w rolnictwie grupy producenckie WOJCIECH LEWANDOWSKI Antropologiczna geneza kryzysu LUIZA MAŃKOWSKA-WRÓBEL Międzynarodowe uwarunkowania wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce wodno- -ściekowej ALEKSANDRA NACEWSKA-TWARDOWSKA Polityka handlowa Unii Europejskiej w warunkach kryzysu IZABELA NIEMIRSKA Migracje zarobkowe Polaków w dobie kryzysu ELŻBIETA OCIEPA-KICIŃSKA System emerytalny w Polsce w obliczu kryzysu ekonomicznego AGNIESZKA OPAŁKA Przedsiębiorstwa polskie w czasach kryzysu GRZEGORZ PAWŁOWSKI Kryzys globalne przyczyny a możliwe polskie rozwiązania na tle działań gospodarek innych krajów ŁUKASZ PAWŁYSZYN Strategie inwestycyjne i oferta depozytowa sektora polskiej bankowości dla klientów segmentu mass market zmiany w kontekście subprime crisis

5 WŁADYSŁAW PĘDZIWIATR Oblicze kryzysu gospodarczego w Polsce próba oceny w świetle badań empirycznych MAGDALENA POTAPIŃSKA Wpływ polityki finansowej państwa w dobie kryzysu gospodarczego na działalność jednostek samorządu terytorialnego MARCIN RATAJCZAK Wyniki finansowe małych i średnich podmiotów gospodarczych w Polsce w latach JOANNA RZEMPAŁA, ARTUR RZEMPAŁA Ceny transferowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych jako element zarządzania finansami grup kapitałowych KRZYSZTOF SOPOĆKO System emerytalny w Polsce a sprawiedliwość społeczna MIROSŁAW STARZYŃSKI Analizy przyczyn kryzysów ekonomicznych w pracach Raviego Batry AGNIESZKA SZEWCZUK Ubezpieczenie należności jako efektywny instrument zarządzania ryzykiem handlowym w warunkach kryzysu finansowego GRZEGORZ ŚWISZCZ Problematyka i modele nadzoru korporacyjnego JOANNA TREMBIŃSKA Działania podejmowane przez banki centralne w kontekście kryzysu finansowego BEATA WENTURA-DUDEK, GRAŻYNA MACIEJCZYK Efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu KATARZYNA ZIOŁO-GWADERA Leasing pracowniczy jako forma zatrudnienia w dobie kryzysu

6

7 WSTĘP Globalizacja jest procesem coraz wyraźniej oddziałującym na gospodarkę i życie społeczne. Jak silne powiązania ona wywołuje, unaocznił obecny kryzys gospodarki światowej. Teoria ekonomii i innych nauk odniesie się z pewnością do przyczyn i następstw tego światowego tąpnięcia, ale wielu ekonomistów zapowiada, że zasadniczo zmieni on dotychczasowe relacje gospodarcze i społeczne. Zjawiska kryzysowe są zawsze interesującym obszarem badań dla nauki. I tak stało się w przypadku tej publikacji. Młodzi naukowcy, doktoranci z różnych ośrodków akademickich w Polsce, podjęli próbę ustosunkowania się do światowego kryzysu końca pierwszej dekady XXI w., tuż po jego wybuchu. Wyniki swoich badań i przemyśleń przedstawili w październiku 2009 r. w Szczecinie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Młodzi ekonomiści wobec kryzysu, przygotowanej przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. Owocem tej konferencji jest niniejsza publikacja. Obejmuje ona 35 artykułów poświęconych, ogólnie ujmując, gospodarce, finansom i rynkowi pracy. Kryzys, jako temat wiążący wymienione obszary badań, nadaje tej publikacji charakter monografii. Zróżnicowany zakres przedmiotowy poszczególnych artykułów z jednej strony obrazuje to, jak wszechobecne są skutki zmian koniunktury gospodarczej, z drugiej zaś wskazuje na obszar zainteresowań naukowych i badawczych młodych ekonomistów z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Szczecińskiego. A za nimi stoją przecież konkretni naukowcy (promotorzy) i szkoły naukowego podejścia do analizy oraz oceny współczesnych zjawisk gospodarczych i społecznych. Ten czynnik należy także zauważyć, oceniając wartość naukową i poznawczą tej publikacji. Elżbieta Załoga

8

9 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 569 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR MARCIN BĘDZIESZAK * DOCHODY GMIN W SYTUACJI KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wprowadzenie Obecna sytuacja gospodarcza i jej negatywny wymiar dotknęły najpierw rynków finansowych, w dalszej kolejności przedsiębiorstw i osób fizycznych; aktualnie okazuje się, że także podmioty sektora finansów publicznych będą musiały sprostać mniejszym dochodom lub przychodom, w zależności od rodzaju funduszu publicznego. Mimo że Polska jest krajem, który w pierwszym kwartale 2009 r. zanotował najwyższy wzrost KPB wśród krajów Unii Europejskiej 1, skutki spowolnienia widoczne będą przede wszystkim w budżecie państwa, budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Celem artykułu jest określenie potencjalnych źródeł dochodów gmin, których osiągnięcie może być w znacznym stopniu zależne od koniunktury gospodarczej. * Marcin Będzieszak mgr, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński. 1 PKB wzrósł powyżej oczekiwań, Gazeta Prawna, , artykuly/321389,pkb_wzrosl_powyzej_oczekiwan.html ( ); Polska odnotowała najwyższy wzrost PKB w całej UE, tamże, ( ).

10 10 Marcin Będzieszak Kategorie dochodów gmin a wzrost gospodarczy Konstytucja RP 2 zawiera trzy ważne stwierdzenia dotyczące dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które będą istotne z punktu widzenia określenia wpływu pogorszenia się sytuacji gospodarczej na realizację dochodów: Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa (art. 167). Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie (art. 168). Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań (art. 169). Z punktu widzenia możliwości wpływania na realizację dochodów przez organy odpowiednich szczebli samorządu istotne są tylko dochody własne. Subwencja ogólna z budżetu państwa dzielona jest na podstawie ściśle określonego algorytmu wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 3 oraz rozporządzenia ministra właściwego ds. oświaty w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego np. na rok 2009 przygotowane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku Dodatkowo w zakresie podziału subwencji wziąć trzeba pod uwagę rozporządzenie ministra właściwego ds. finansów publicznych o podziale części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów oraz części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. Istnieją zatem sztywne zasady określające, jaką sumę środków finansowych otrzymać powinna określona gmina z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej. W wypadku dotacji celowych z budżetu państwa także nie istnieje element konstrukcyjny, dzięki któremu jednostka samorządu terytorialnego mogłaby wpływać na wysokość otrzymanych dotacji. W części pozycji stanowiących dochody własne jednostek samorządu terytorialnego istnieją również takie, na które nie mają wpływu odpowiednio: gmina, powiat lub województwo. W wypadku gmin wymienić należy w tym miejscu podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn; w wy- 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). 3 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966). 4 Dz. U. z 2008 r. Nr 235, poz

11 Dochody gmin w sytuacji kryzysu gospodarczego 11 padku wszystkich szczebli samorządu będą to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody własne gmin podzielić można na cztery grupy, z punktu widzenia potencjalnego wpływu niekorzystnej sytuacji gospodarczej na wysokość zrealizowanych dochodów: 1) podatki lokalne i część opłat lokalnych w tym wypadku niższa realizacja wynikać może z dwóch sytuacji. Po pierwsze z niższej ściągalności tych dochodów w sytuacji spowolnienia gospodarczego; jest to konsekwencja, której nie da się dokładnie oszacować. Po drugie wynikać może ona z zamierzonego wykorzystania instrumentów wspierania przedsiębiorstw poprzez zmniejszanie obciążeń podatkowych w zakresie np. podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych. Dochody te mają charakter stabilny. W grupie tej wystąpią, poza już wspomnianymi, podatek rolny i podatek leśny oraz opłaty: targowa, za użytkowanie wieczyste. Po trzecie w zakresie tego typu dochodów gminy mogą stosować obniżenie wysokości stawek, zwolnienia, umorzenie, co ostatecznie w obecnej sytuacji gospodarczej, w zależności od stosowanej wcześniej polityki dochodowej, może spowodować zastosowanie np. maksymalnych stawek podatków lokalnych, w celu uzupełnienia dochodów, jeśli wcześniej stosowane były stawki niższe, lub, co jest mniej prawdopodobne, obniżenie tych stawek przy założeniu zwiększenia ściągalności niższych podatków 5 ; 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Na wysokość realizowanych z tego tytułu dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu, a wpływ pośredni ograniczony jest do stwarzania warunków rozwoju przedsiębiorstw. Wysokość tych dochodów jednak w bardzo dużym stopniu zależy do sytuacji gospodarczej kraju, regionu, itd.; 3) dochody o charakterze gospodarczym wynikają z gospodarowania majątkiem posiadanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. W tym wypadku, podobnie jak w grupie pierwszej, możemy mieć do czynienia z niższą realizacją dochodów, wynikającą z przyczyn leżących po stronie jednostki samorządu terytorialnego określanie stawek najmu i dzierżawy majątku, ceny wywoławczej nieruchomości, lub nieleżących po stronie samorządu problemy z regulacją czynszu dzierżawnego; 5 Założenie krzywej Laffera: S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, s

12 12 Marcin Będzieszak 4) dochody nierytmiczne dochody, które trudno jest zaplanować ze względu na ich nieregularność lub brak wpływu na wysokość realizowanych dochodów darowizny, spadki, zapisy, odsetki za zwłokę, kary pieniężne, grzywny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, opłata od posiadania psów 6. Do tej kategorii dochodów zaliczyć należy także dochody związane z szeroko pojętą pomocą funduszy międzynarodowych lub zagranicznych (środki z funduszy strukturalnych UE i z Funduszu Spójności, środki z Mechanizmu Norweskiego, z Mechanizmu Szwajcarskiego etc) oraz dochody z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Należy podkreślić, że wpływ sytuacji gospodarczej na wymienione dochody gmin będzie różny w różnych kategoriach gmin, tj. w sytuacji szybkiego wzrostu gospodarczego najwięcej zyskają gminy o charakterze miejskim, ze względu na relatywnie wysoki udział dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na poziomie 41% w roku 2008 oraz wysoki udział dochodów własnych w dochodach ogółem na poziomie 65%. W gminach miejsko-wiejskich udział dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynosi już tylko 37%, a udział dochodów własnych w dochodach ogółem 51%. W wypadku gmin wiejskich udziały te wynoszą odpowiednio 34% i 39%. Zjawisko to związane jest z urynkowieniem budżetów gmin 7, czyli zjawiskiem silnego uzależniania dochodów budżetów samorządowych od dochodów podmiotów gospodarczych osób fizycznych i przedsiębiorstw. Skutkiem takiego postępowania jest po pierwsze znaczne zróżnicowanie regionalne wysokości osiąganych dochodów samorządowych, a po drugie zwiększanie siły finansowej tych samorządów, które mają charakter miejski 8. 7 lipca 2009 r. Rada Ministrów RP przyjęła uchwałę w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, tj. zmniejszenia dochodów ogółem o 30 mld zł, wydatków o 21 mld zł, a w konsekwencji o zwiększeniu planowanego deficytu o 9 mld zł 9. Zmiany w zakresie dochodów dotyczyły przede wszystkim podatków: zmniejszenie planowanych wpływów z VAT o ok. 20 mld zł, zmniejszenie planowanych wpływów z akcyzy o ok. 6 mld zł, 6 Do końca 2007 r. podatek od posiadania psów. 7 Budżet państwa i samorządów. Decentralizacja oświata studium porównawcze, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2005, s Szczegółowe badania w tym zakresie przedstawiono w pracach: Budżet państwa i samorządów... oraz T. Lubińska, S. Franek, M. Będzieszak, Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa ( ).

13 Dochody gmin w sytuacji kryzysu gospodarczego 13 zmniejszenie planowanych wpływów z PIT o ok. 9 mld zł, zmniejszenie planowanych wpływów z CIT o ok. 7 mld zł. Należałoby zatem oczekiwać także odpowiednich zmian w dochodach gmin (a także powiatów i województw). Trzeba jednak zauważyć, że system dochodów budżetu państwa różni się w sposób zasadniczy od systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z dochodami silnie zależnymi od koniunktury gospodarczej podatek VAT i akcyza zależne od konsumpcji. W wypadku gmin system jest bardziej stabilny, gdyż jedynymi dochodami, których wysokość wiązać się będzie bezpośrednio z sytuacją gospodarczą, będą wpływy w z tytułu udziału w podatkach dochodowych. Wykonanie dochodów gmin w latach a wzrost gospodarczy Ze względu na porównywalności katalogu dochodów gmin okresem badawczym są lata W roku 2003 uchwalona została ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 10, która zastąpiła funkcjonującą od początku reformy samorządowej ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach Drugą z wspomnianych ustaw uchwalono początkowo na lata 1999 i 2003, a później wielokrotnie nowelizowano. Ustawa z roku 2003 wprowadziła jedną zasadniczą zmianę w katalogu dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego zwiększyła mianowicie udziały samorządu we wpływach z tytułu podatków dochodowych. W wypadku gmin zmiana ta polegała na podniesieniu wskaźnika udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych z 27,6% do 39,34% (docelowo, w roku 2009, wskaźnik ten wynosi 36,72%), a w wypadku podatku dochodowego od osób prawnych z 5% do 6,71%. Z uwagi na tę zmianę nie byłoby uzasadnione ukazywanie realizacji dochodów własnych gmin w latach wcześniejszych. W latach wzrost PKB wyniósł od 3,6% w 2005 r. do maksymalnie 6,6% w 2007 r. W tym samym czasie wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastały w tempie od 14,7 do 26% rocznie. Jeśli chodzi o udział w podatku dochodowych od osób prawnych, wzrost był podobny i wynosił od 11 do 31%. W tym samym okresie wpływy gmin z tytułu najważniejszego podatku lokalnego od nieruchomości rosły w stosunkowo 10 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966). 11 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).

14 14 Marcin Będzieszak stabilnym tempie 4 7% rocznie. W odniesieniu do pozostałych podatków lokalnych nie jest możliwe określenie stabilnej tendencji. Przeciętnie dochody własne, z wyłączeniem wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych, wzrastają w tempie 7 15%. Odpowiednie dane przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1 Dynamika wykonanych dochodów własnych gmin w stosunku do roku poprzedniego i wzrost PKB w latach (w %) Wyszczególnienie * Dochody własne ogółem, 14,0 14,7 9,9 15 6,0 7,6 z tego: podatek dochodowy od osób prawnych 77,6 11,0 13,3 31 0,2 8,9 podatek dochodowy od osób fizycznych 36,3 14,7 17,5 26 4,4 1,9 Dochody własne ogółem, z wyjątkiem udziałów w PIT i CIT 5,9 14,8 6,7 10 7,0 11,3 podatek rolny 4,9 4,8 16, ,0 0,9 podatek od nieruchomości 7,8 7,6 3,9 4 5,6 4,5 podatek leśny 0,2 15,2 10,8 4 8,7 1,9 podatek od środków transportowych 8,3 6,6 10,7 15 2,3 1,7 karty podatkowa 14,7 10,9 4,7 3 5,6 3,0 podatek od spadków i darowizn 20,1 5,4 15, ,0 23,5 podatek od czynności cywilnoprawnych 6,5 8,7 29, ,6 17,6 wpływy z opłaty skarbowej 46,4 4,4 3,1 6 1,5 2,0 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2,9 11,5 4,5 11 2,8 5,6 wpływy z opłaty targowej 3,5 0,2 4,8 1 2,8 2,0 dochody z majątku 10,4 1,8 26, ,0 33,2 pozostałe dochody 1,9 50,4 7,0 2 7,5 22,2 Wzrost PKB 5,3 3,6 6,2 6,6 4,8 * stosunek dochodów planowanych na rok 2009 do wykonanych w roku Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin za lata , Ministerstwo Finansów, sw=4&sub=sub5, projekty ustaw budżetowych na lata W roku 2008 widoczne są już pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego wpływy z tytułu CIT spadają w niewielkim stopniu, by plan na 2009 r. zakładał spadek tych dochodów o 9% w stosunku do roku poprzedniego. W wypadku podatku dochodowego od osób fizycznych widoczne jest spowolnienie wzrostu wpływów do odpowiednio 4,4% w 2008 r. i 1,9% w 2009 r., przy czym należy mieć na względzie to, iż wzrost na rok 2009 wynika z planu, który spo-

15 Dochody gmin w sytuacji kryzysu gospodarczego 15 rządzany był w większości wypadków w trzecim lub czwartym kwartale 2008 r., a zatem ostatecznie sytuacja może wyglądać inaczej. Lata w zakresie dochodów własnych innych niż udziały w podatkach dochodowym pokazują, że nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do lat ubiegłych, w których wzrost gospodarczy następował szybciej. Przeciętnie dochody te wzrosły w 2008 r. o 7% (podobnie jak w 2006 r.); planuje się, że w roku 2009 wzrosną o 11%. Nie jest także widoczna istotna zmiana w dynamice wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Dane, które przedstawiono w tabeli 2, prezentują wykonanie planu dochodów własnych gmin w latach Okres pierwszego kwartału roku budżetowego jest krytyczny, gdyż właśnie wtedy weryfikowane są założenia, na podstawie których powstał plan, co doprowadzić może do ewentualnej nowelizacji uchwały budżetowej. Jak wspomniano wcześniej, dochody własne gmin, z wyłączeniem udziałów w podatkach dochodowych, są dochodami bardzo stabilnymi, a co za tym idzie łatwymi w planowaniu zarówno w skali całego roku budżetowego, jak i okresów krótszych, co wynika ze ściśle określonego harmonogramu dokonywania płatności z tytułu podatków lokalnych np. podatek od nieruchomości płacony jest przez osoby fizyczne cztery razy w roku, tj. w marcu, maju, wrześniu i listopadzie, a przez osoby prawne miesięcznie. Z tego powodu dane o wykonaniu tych dochodów w pierwszym kwartale 2009 r. nie różnią się w sposób zasadniczy od wykonania w latach ubiegłych. Co może być zaskakujące z punktu widzenia danych przedstawionych w tabeli 1, potwierdzających spowolnienie gospodarcze widoczne we wpływach z tytułu podatków dochodowych pierwsze symptomy już w roku 2008 nie jest widoczna niższa realizacja tych dochodów w pierwszym kwartale 2009 r. w stosunku do planu. Możliwe są dwa wytłumaczenia tego zjawiska. Mniejsze dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych, wynikające ze spowolnienia gospodarczego, zostały już uwzględnione w planie tych dochodów. Założenie to może być prawdziwe dla podatku dochodowego od osób prawnych, który ze swojej natury jest bardziej podatny na sytuację gospodarczą. Wydaje się jednak, że mniejsza dynamika dochodów w tytułu udziałów w PIT wynika z obniżenia do 1 stycznia 2009 r. stawek tego podatku. Brak symptomów spowolnienia we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynika natomiast prawdopodobnie z konstrukcji tego podatku, a dokładnie z rozliczania przede wszystkim w pierwszym kwartale roku 16 mln osób, tj. 86% podatników 12. PIT 12 Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fi zycznych za 2007 rok, Ministerstwo Finansów Departament Podatków Dochodowych, Warszawa 2008, s. 6.

16 16 Marcin Będzieszak rozliczyło się za rok 2007 z dochodów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (formularz PIT-37), a zatem w pierwszym kwartale realizowane były w urzędach podatkowych wpływy oraz wydatki związane z rokiem poprzednim. Wykonanie planu dochodów własnych przez gminy w pierwszym kwartale w latach (w %) Tabela 2 Wyszczególnienie Razem dochody własne, 23,6 23,1 22,6 24,4 23,5 21,8 z tego: podatek dochodowy od osób prawnych 49,4 40,0 34,8 25,9 37,1 30,3 podatek dochodowy od osób fizycznych 20,3 21,0 19,6 21,0 20,7 19,0 Dochody własne ogółem, 24,5 23,5 23,6 26,0 24,5 23,0 z wyjątkiem udziałów w PIT i CIT podatek rolny 28,3 28,9 30,0 31,6 30,9 31,8 podatek od nieruchomości 26,4 26,2 26,6 27,3 26,9 27,3 podatek leśny 29,5 31,0 31,3 30,7 31,1 31,1 podatek od środków transportowych 41,3 41,2 43,0 45,7 44,5 42,2 karta podatkowa 13,9 13,9 15,3 16,4 15,4 15,7 podatek od spadków i darowizn 30,4 26,0 31,4 38,0 36,2 31,1 podatek od czynności cywilnoprawnych 28,5 24,6 25,6 45,2 33,8 23,9 wpływy z opłaty skarbowej 22,6 28,2 22,4 26,1 23,9 18,6 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23,5 25,9 25,6 26,8 27,2 26,0 wpływy z opłaty targowej 16,8 16,7 15,0 18,0 18,4 16,4 dochody z majątku 20,5 17,8 20,0 23,6 19,3 13,9 pozostałe dochody 20,2 19,4 18,4 20,9 19,6 18,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów gmin za lata , Ministerstwo Finansów, sw=4&sub=sub5. Podsumowanie Istnieje możliwość utraty przez gminy części dochodów ze względu na sytuację gospodarczą. Obecnie jest ona nie tylko hipotetyczna 13, zwłaszcza że zmniejszone zostały plany realizacji dochodów z tytułu podatków dochodo- 13 Ł. Zalewski, Spadają dochody podatkowe gmin, Gazeta Prawna, , s. 4.

17 Dochody gmin w sytuacji kryzysu gospodarczego 17 wych w budżecie państwa. Zmiana ta automatycznie wskazuje na odpowiednio mniejsze dochody gmin, powiatów i województw samorządowych. Nie należy oczekiwać, że zasadniczo niższa będzie realizacja dochodów innych niż udziały w podatkach dochodowych. W wypadku gmin zarówno dochody z tytułu podatków lokalnych, jak i dochody o charakterze gospodarczym, takie jak z tytułu najmu majątku gminnego, są dochodami stosunkowo stabilnymi, a co za tym idzie w większym stopniu odpornymi na spowolnienie gospodarcze. W tej sytuacji gminy mają dwa możliwe rozwiązania, odnoszące się do tego, o czym nie wspominano w artykule, tj. do finansowania wydatków bez zwiększania uchwalonego wcześniej deficytu w budżecie gminnym. Część gmin z pewnością będzie musiała zrezygnować z ambitnych programów inwestycyjnych lub odsunie ich realizację w czasie. W chwili obecnej bowiem przeprowadzanie racjonalizacji wydatków bieżących byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względu na znaczny stopień sztywności tych wydatków. Po pierwsze, redukcja wydatków bieżących jest procesem i nie ma możliwości jej przeprowadzenia w zadawalającym stopniu w ciągu kilku miesięcy, możliwe jest natomiast nierozpoczynanie inwestycji, które nadal są jedynie planami. Po drugie, w części gmin, jeśli nastąpi spadek wpływów z tytułu podatków dochodowych, może on zostać zrekompensowany przez ustalenie maksymalnych stawek podatków lokalnych. Rezygnacja z czasowego stosowania władztwa podatkowego przez gminy może się okazać sposobem uzupełnienia dochodów gmin. Skutki zastosowania władztwa podatkowego w skali całej Polski to ok. 2,4 mld zł w 2007 r., a w ,8 mld zł, co stanowiło w 2007 r. 8,5% dochodów własnych przeciętnej gminy i 4,2% jej dochodów ogółem; w roku 2009 wartości te wynosiły odpowiednio: 9% i 4,4%. Streszczenie Celem artykułu jest określenie potencjalnych źródeł dochodów gmin, których wykonanie może być w znacznym stopniu zależne od koniunktury gospodarczej. W artykule zaproponowano podział dochodów gmin w zależności od potencjalnego wpływu sytuacji gospodarczej na wysokość wpływów z ich w tytułu. W dalszej części przedstawiono analizę realizacji dochodów gmin obecnie oraz w latach ubiegłych pod kątem zależności wysokości wpływów od sytuacji gospodarczej, w szczególności uwzględniając wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych.

18 18 Marcin Będzieszak Summary MUNICIPALITIES REVENUES IN A STATE OF ECONOMIC CRISIS The aim of the article is to define potential municipalities incomes that can be dependent on economic situation. The article contains proposal of municipal incomes classification according to potential impact of economic situation on amount of revenues. Then, an analysis of municipal revenues execution now and some year earlier a relation between revenues and economic situation, particularly revenues from income taxes.

19 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 569 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR BEATA BLOCK * UELASTYCZNIENIE RYNKU PRACY JAKO REMEDIUM NA KRYZYS GOSPODARCZY W ostatnich kilkunastu miesiącach słowa kryzys finansowy, recesja, spowolnienie gospodarcze zostały wypowiedziane w niemal wszystkich językach świata. Od jesieni 2008 r. pogorszenie koniunktury gospodarczej zaczęło być odczuwalne również w naszym kraju. Skutki spowolnienia ekonomicznego najbardziej widoczne stały się w obszarze przedsiębiorczości i zatrudnienia. Przedsiębiorstwa, chcąc zapobiec skutkom spadku produkcji i zamówień, zaczęły ograniczyć koszty działalności, obniżając nakłady na rozwój i modernizację czy redukując zatrudnienie. Fala zwolnień grupowych ruszyła już we wrześniu 2008 r., gdy 236 zakładów zgłosiło do urzędów pracy informację o wypowiedzeniu umów o pracę 15,6 tys. osób. O utrzymującej się negatywnej tendencji może świadczyć fakt, że w marcu 2009 r. już 437 przedsiębiorstw ogłosiło zwolnienie 21,2 tys. osób. Znajduje to swoje odbicie w stopie bezrobocia, która w marcu 2009 r. wyniosła 8,3%, a natężenie bezrobocia wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o 0,2 punkta procentowego, w stosunku zaś do poprzedniego kwartału zwiększyło się o 1,6 punkta procentowego 1. Nie są to najgorsze dane na tle całej Unii Europejskiej, gdzie ogólna stopa bezrobocia wynosiła 8,9%, jednak prognozy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mówią, że pod koniec tego roku 11 12% Polaków pozostanie bez pracy. Niepokojące * Beata Block mgr, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. 1 GUS Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, rde/xbcr/gus/publ_pw_kwart_inf_aktywn_ekonom_ludnosci_1kw_2009.pdf (lipiec 2009).

20 20 Beata Block założenia dotyczą również wzrostu płac, które w bieżącym roku mają wzrastać wolniej z ponad 10% do 4,5%, co niewątpliwie zaowocuje zmniejszeniem konsumpcji, opartej przede wszystkim na funduszu płac, pociągając za sobą dalszy spadek zatrudnienia i pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Obawiając się tych skutków, Konfederacja Pracodawców Polskich wzywa do niezwłocznego podjęcia działań w celu uelastycznienia polskiego rynku pracy, poprzez liberalizację przepisów kodeksu pracy oraz upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, co według pracodawców ułatwiłoby im utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia oraz zatrzymanie wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Pojęcie elastyczności rynku pracy pojawia się już od dawna w debatach ekonomicznych. W ekonomii neoklasycznej przeciwstawiano je sztywności rynku, utożsamianego ze sztywnymi płacami i brakiem mobilności siły roboczej 2. Neoklasycy uważali, że brak równowagi na rynku pracy wynika z ograniczenia przepływu informacji oraz barier płynnego i uzależnionego od koniunktury dostosowania płac 3. Jednak na popularności pojęcie to zyskało pod koniec XX w., gdy w krajach europejskich szukano sposobu na rosnące bezrobocie związane z kryzysami naftowymi. Właśnie w liberalizacji rynku pracy, zastosowaniu elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy upatrywano możliwość wyjścia z tej trudnej sytuacji. Pojęcie elastyczności rynku pracy w ujęciu ogólnym oznacza jego zdolność do szybkiego przystosowania się do zmiennych warunków rynkowych 4. Elastyczny rynek pracy to rynek, który ma zdolność dostosowania popytu i podaży pracy do zmian zaistniałych w gospodarce. Elastyczność rynku pracy rozpatrywana jest w aspekcie mikro- i makroekonomicznym. W skali mikro obejmuje wszystkie możliwości dostosowania polityki zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa. Suma działań jednostek gospodarczych, działających w warunkach elastycznego rynku pracy, pozwala osiągnąć elastyczność makroekonomiczną, mierzoną tempem i sposobem osiągnięcia równowagi na rynku pracy 5. Podłoże mikroekonomiczne akcentuje sposób, w jaki rynek pracy reaguje na stany okresowej nierównowagi, poprzez dostosowanie i zmiany w sferze płac oraz popytu na pracę i jej podaży. W tym ujęciu elastyczność jest przejawem relatywnie szybkich zmian 2 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2007, s A. Ziomek, Produkt krajowy a bezrobocie, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2006, s E. Kwiatkowski, Bezrobocie..., s A. Ziomek, Produkt krajowy..., s. 88.

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WZROST I ROZWÓJ POTENCJAŁU EUROPY INWESTYCJE W INNOWACYJNĄ I KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ REGIONÓW

WZROST I ROZWÓJ POTENCJAŁU EUROPY INWESTYCJE W INNOWACYJNĄ I KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ REGIONÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 794 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 108 WZROST I ROZWÓJ POTENCJAŁU EUROPY INWESTYCJE W INNOWACYJNĄ I KONKURENCYJNĄ GOSPODARKĘ REGIONÓW IX FORUM SAMORZĄDOWE SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO

SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO SZOK REGULACYJNY A KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ SEKTORA BANKOWEGO Redakcja naukowa: Stanisław Kasiewicz Lech Kurkliński Warszawa, marzec 2012 Fundacja Warszawski Instytut Bankowości ul. Wiejska 12A, 00-490

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Spis treści Wstęp....7 Część I Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Magdalena Mulawa, Marta Mulawa Dostosowywanie regulacji prawnych rynku ubezpieczeniowego w Polsce do zmieniających

Bardziej szczegółowo

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk

Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu. Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Dostosowania na rynkach pracy w państwach członkowskich strefy euro i w Polsce w okresie kryzysu Aleksandra Rogut Monika Ochrymiuk Departament Integracji ze Strefą Euro NBP Warszawa 211 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie

Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie 728 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Bogusława Puzio-Wacławik Katedra Mikroekonomii Uelastycznienie rynku pracy jako ważny czynnik ograniczający bezrobocie 1. Deregulacja rynku pracy w krajach Unii

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 695 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 80 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2012 Szczecin 2012 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo