Władza Praca Wiedza. Nr 1. 1 maja 2012 r. korekta kapitalizmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Władza Praca Wiedza. Nr 1. 1 maja 2012 r. korekta kapitalizmu"

Transkrypt

1 Władza Praca Wiedza Nr 1 1 maja 2012 r korekta kapitalizmu

2 Copyright by autorzy, Gdańsk 2012 Ilustracje Jarosław Bauć Redakcja Piotr Bauć Numer sfinansowany przez dr Piotra Pawła Baucia Posła na Sejm RP VII Kadencji ISBN Wydawca. Przedsiębiorstwo Prywatne WiB Gdańsk tel

3 Spis treści Od Redaktora... 5 Anna Pałubicka Powrót do etyki pasterskiej koniec kultury podmiotowości...7 Piotr Bauć Równość, jej negatywne sensy i znaczenia. Próba edukacyjnej asymilacji nierówności Tomasz Szkudlarek Koniec pracy czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku Lucyna Kopciewicz Edukacja i praca genderowe (nie)konsekwencje Małgorzata Cackowska O upolitycznionej propedeutyce pracy w książkach obrazkowych dla dzieci Piotr Stańczyk Oszukane pokolenie szkoła, praca, społeczeństwo Anna Pałubicka Wiedza i nauka ekonomiczna a światowy kryzys finansowy. Filozoficzne spojrzenie na kryzys finansowy ZACHĘTA DO POLITYKI. Do Młodych

4 * * * 4

5 Od Redaktora Każdy ruch polityczny poza programem i hasłami potrzebuje szerszego wsparcia intelektualnego, by nie utkwić w doktrynerstwie. Zatem zwróciłem się do intelektualistów (nie będę ukrywał, że w pewien krytyczny sposób sympatyzujących z Ruchem Palikota), by napisali lub podsunęli do druku materiały, które korespondować będą z ideami Ruchu Palikota, ale również będą przepracowaną myślowo refleksją nad zagadnieniami i wydarzeniami aktualnie drążącymi społeczeństwo. Ponieważ Redaktor ma władzę, by decydować, jakie materiały chciałby zamieścić w numerze, więc wybrałem te, które korespondują w pewien sposób z tytułem wydawnictwa. Zabieg ten ma na celu wzięcie głębszego intelektualnego oddechu przez partię Ruch Palikota oraz uniknięcie estetyczno-logicznej pustki treściowej pleonazmu i tautologii, tak często spotykanych w partyjnych wydawnictwach ideologicznie sterowanych. Zapewniam, że ten zabieg będzie kontynuowany w kolejnych numerach dla dobra wiedzy, pracy i władzy. Dlaczego tytuł wydawnictwa jest taki a nie inny? Jednym z głównych celów partyjnej walki politycznej jest zdobycie władzy. Zatem, czym jest władza? Jedynym sposobem przeżycia współczesnych społeczeństw jest praca. Zatem, czym jest praca? Jedynym ze sposobów zrozumienia świata jest wytwarzanie wiedzy. Zatem czym jest wiedza? Celem i zadaniem tego wydawnictwa jest zatem, prezentacja krytycznego, szeroko humanistycznego myślenia o władzy, pracy i wiedzy. To oczywiście cel i zadanie w planie ideału. W planie realności tą inicjatywą wydawniczą znacząco uzupełniamy obraz Ruchu Palikota dołączając do akcji happenerów, pracę intelektualistów. Dziękuję profesorom: Annie Pałubickiej, Lucynie Kopciewicz, Tomaszowi Szkudlarkowi i Jarosławowi Bauciowi oraz doktorom Małgorzacie Cackowskiej i Piotrowi Stańczykowi za podzielenie się swoją pracą i wsparcie myślą naukową Ruchu Palikota. Redaktor Piotr Bauć 5

6 1 maja 2012r korekta kapitalizmu 6

7 Anna Pałubicka Powrót do etyki pasterskiej koniec kultury podmiotowości Mając na uwadze marny, aktualny stan refleksji etycznej w Polsce zamierzam skomentować w paru uwagach niektóre z zastanawiających przemian zachodzących u nas w sferze moralności i etyki wraz z upływem ostatniej dekady XX i pierwszej XXI wieku. Przemiany te pozostają zapewne w związku z transformacją naszego społeczeństwa z <<socjalistycznego>> w demokratyczno-kapitalistyczne. Punktem odniesienia dla swych spostrzeżeń uczynię ten fragment procesu modernizacji kultury zachodnioeuropejskiej, który rozpoczyna czasy nowożytne. Zabieg ten podejmuję z następujących względów. 1) Poszczególnym etapom procesu modernizacji towarzyszy upowszechnianie się odmiennych zachowań moralnych. Każdy bowiem etap procesu modernizacji skojarzony jest z kształtowaniem się nowej wizji świata, której wyrazem i składnikiem pozostaje moralność i etyka. Minione etapy modernizacji kształtują tedy ciągle przetwarzającą się tradycję danej społeczności. Wszelki przy tym nowy, upowszechniający się typ zachowań, w tym przypadku moralnych, cechuje określony stosunek do tradycji. 2) Skoro kraj, w którym żyjemy, jeszcze nie tak dawno starał się o przyjęcie do Unii Europejskiej, przeto za nieodzowne uznać chyba należałoby zapoznanie się ze sposobami etycznego myślenia (dotyczącego, jak przyjmuję, moralności) tworzącymi tradycję Zachodu, aby przynajmniej zarysować perspektywę przemian, przed którymi stoimy wraz ze społecznościami innych krajów tzw. bloku socjalistycznego, aspirujących do swego złączenia się z Unią. 3) Ponadto rozważania etyczne i metaetyczne w kulturze zachodnioeuropejskiej posiadają długą i bogatą tradycję, którą warto przyswoić, aby z tradycją ową nawiązać intelektualny kontakt i w tym kontekście też odnotować różnice między przemianami etycznymi obydwu kręgów kultury europejskiej. Dla prowadzonych w niniejszym tekście rozważań istotne jest przyjęcie kilku umów terminologicznych. Terminy: moralność, etyka i metaetyka (nauka o moralności) stosować będę mniej więcej w następujący sposób. Wrastanie człowieka w kulturę (danego społeczeństwa) jest zarazem nabywaniem przez niego określonej moralności, ponieważ moralność jest integralnym składnikiem każdej kultury. Nie ma zatem kultury bez jakiejś moralności. Moralność praktykuje się w trakcie i drogą podejmowania różnorodnych działań. Na ogół stosujemy się do niej spontanicznie, nawykowo. Etykę natomiast rozumieć chcę jako wynik świadomej refleksji podmiotu nad własnym (i nie tylko własnym) postępowaniem nacechowanym moralnie, a więc i nad moralnością. Refleksja owa ma na ogół charakter normatywny. Podmiot etyczny przeto dysponuje już specyficzną wiedzą normatywną dotyczącą moralności; jest przeważnie świadomy swoich zasad postępowania, umie je 7

8 werbalizować a nawet uzasadniać. Stopień uporządkowania wiedzy etycznej tego rodzaju może być bardzo zróżnicowany. Obejmować ona może z jednej strony tylko znajomość izolowanych zasad postępowania moralnego, jak i ze strony drugiej - systematyczną wiedzę odnośnie postępowania własnego i bliźnich, wiedzę poddającą się ewentualnie uzasadnieniu etycznemu. Przekonania etyczne składają się na samowiedzę etyczną podmiotu. Profesjonalno-opisowe natomiast rozważania nad nimi i nad moralnością zaliczam do badań metaetycznych, inaczej - do zakresu nauki o moralności. Nowożytna modernizacja kultury europejskiej rozpoczyna się wraz z powstaniem kapitalizmu, nowej organizacji produkcji i wymiany wytwarzanych dóbr, obejmującej swym zasięgiem społeczeństwa zachodnioeuropejskie. Narodziny i upowszechnianie się kapitalizmu rozpatrywać można w dwóch aspektach kulturowych: instytucjonalnym i mentalnym. Określenie tych aspektów jako kulturowych ma zwrócić uwagę między in. na fakt, iż w grę wchodzą zjawiska o charakterze upowszechnionym, a więc powtarzanie się określonych typów reguł organizujących instytucje społeczne oraz wierzeń światopoglądowych. I tak, na aspekt instytucjonalno-gospodarczy składają się reguły organizujące takie instytucje jak: wolny rynek, manufaktury, zakłady przemysłowe i sposób ich organizowania, system bankowy itp. Natomiast aspekt światopoglądowo-mentalny obejmuje wizje świata podmiotów obsługujących między innymi wymienione instytucje kapitalistyczne. Formujący się instytucjonalnie kapitalizm, w tym zwłaszcza skuteczność działań w sferze gospodarczej, dla swego urzeczywistnienia się wymagały upowszechnienia się nowej wizji świata, funkcjonalnej względem wymogów kształtujących się instytucji kapitalistycznych. Oprócz światopoglądu, do aspektu kulturowo-mentalnego zaliczyć też trzeba świadomość organizującą i ukierunkowującą określone wspólnoty (np. warstwy i klasy społeczne), a więc ideologie. Praktykowanie określonej moralności związane jest z akceptowaną przez podmiot wizją świata. Własny światopogląd podmiotu, stanowiący zaplecze jego aktywności sensotwórczej, dany jest mu w postaci wyobrażeniowej, a więc obrazów przedmiotowych, bądź przybiera postać abstrakcyjno-przekonaniową. Uwaga ta odnosi się również do sfery moralności i etyki. Z perspektywy dalszych mych uwag niezbędnie poprzestać muszę na rozważeniu kulturowych (w mentalnym sensie Goodenougha) wyobrażeń kapitalizmu i dokonujące się w nim przemiany. Punktem wyjścia zapoczątkowanych w kulturowej sferze (mentalne)j, interesujących nas przemian, stanowi światopogląd średniowiecznej Europy. Chrześcijaństwo w ówczesnej Europie roztaczało wizję świata, którą powszechnie akceptowano bez względu na przynależność do stanu społecznego i posiadanego statusu 8

9 społecznego. Wyobrażenie świata zakładane w religii chrześcijańskiej, tak zresztą jak chyba we wszystkich religiach, wyodrębnia dwie zasadnicze sfery: sacrum i profanum; świat ponadzmysłowy, wartości wyższych ( ponadmaterialno - światopoglądowych), idei oraz świat zmysłowy, zjawisk, świat aktywności praktycznej. Ten pierwszy nie tylko usensownia zmysłową codzienność, nie tylko czyni ją obszarem występowania swych symboli, ale i ontologicznie podporządkowuje ją sobie. Sacrum jest zatem zobiektywizowane, znajduje się na zewnątrz podmiotu dyktuje mu jego moralność i przedmiotowy porządek jego świata zmysłowego. W trakcie stałej pracy duszpasterskiej i realizacji kultu religijnego kapłani tworzą etyczną koncepcję bóstwa, zgodnie z którą porządek natury i społeczeństwa znajduje się pod opieką bóstwa, a ci którzy pogwałcą przyjęte normy zostaną ukarani. (Bendix,1975) W kulturze chrześcijańskiej upowszechnia się typ moralności, który określę mianem moralności pasterskiej, a wśród intelektualnych elit chrześcijańskich etyka pasterska. Określenia powyższe nawiązują do pomysłu M. Foucault - władzy pasterskiej. Przez władzę pasterską rozumiał autor Nadzorować i karać stosunki władzy charakterystyczne przede wszystkim dla średniowiecznego chrześcijaństwa. Termin ten (władza pasterska A.P.) oznacza ( ) formę nader szczególnej władzy. 1. Jest to forma władzy, której zadaniem ostatecznym jest zapewnienie jednostkom zbawienia na drugim świecie. 2. Władza pasterska nie jest prostą postacią władzy nakazującej; winna być ona sama gotowa do poświęcenia się za życie i zbawienie trzody poddanej jej opiece. 3. (...) nie troszczy się wyłącznie zbiorowością, lecz także każdą jednostką z osobna na przeciąg całego życia. 4. (...) nie da się praktykować tej formy władzy, nie wiedząc, co dzieje się w głowach ludzi, bez ujawnienia treści ich dusz, bez zmuszania ludzi do odsłaniania przez nich najintymniejszych tajemnic własnych. Implikuje ona poznawanie świadomości oraz zdolności do ukierunkowania jej (M. Foucault, 1994). Scharakteryzuję krótko wyróżnioną moralność i etykę pasterską w kulturze chrześcijańskiej. Najwyższym autorytetem dla człowieka we wszystkich sprawach doczesnych i po życiu na ziemi jest - Bóg, autorytet umieszczony poza człowiekiem, na zewnątrz niego. Jest uprzedmiotowiony i istnieje realnie. Chroni człowieka i wskazuje mu drogę postępowania. Poprzez sakrament spowiedzi (grzech, wina, pokuta, odkupienie za grzechy) sprawuje kontrolę nad człowiekiem (pasterz nad owczarnią). Dziesięć przykazań i Siedem grzechów głównych spełniają funkcję nakazów i zakazów, które wierny musi przestrzegać, aby osiągnąć zbawienie wieczne. Pasterz swoim owieczkom 9

10 zastępuje sumienie, on jedynie prowadzi refleksję etyczną, której wyniki miał możliwość komunikowania wiernym. Wierni byli dyscyplinowani przez zewnętrzny wobec nich autorytet pasterza, a nade wszystko przez jego wiedzę o ich świadomości, zaś <<wiedza o >> to <<władza nad >> wedle Foucaulta. Wraz z upowszechnianiem i umacnianiem się protestantyzmu w kulturze zachodnio-europejskiej następują określone zmiany w sferze moralności i etyki. Dają one początek procesowi określonemu mianem przez M. Webera jako (drugie) odczarowanie świata. Zreformowane chrześcijaństwo wyłania nowy typ religijności człowieka a sekty purytańskie kształtują specyficzne cechy swoich wspólnot. Praktykują bezpośredni kontakt wierzącego z Bogiem, bez pośrednictwa hierarchii duchownych, nadając osobisty, samotny charakter spotkaniu protestanta z Bogiem. Ascetyczny tryb życia wywołuje znaczne zdyscyplinowanie wierzącego poprzez opanowanie afektów. Praca traktowana jako powołanie wyrabia pracowitość, a odpowiedzialność przez całe życie przed Bogiem za grzechy samokontrolę jednostki. Dodajmy do tego jeszcze metodyczny, systematyczny styl życia (stąd nazwa metodyści), i oto rysuje się przed nami podmiot ludzki o następujących cechach: wierzący w Boga, pragnący zbawienia wiecznego, niesłychanie zajęty swoją pracą, uczciwy w interesach ekonomicznych, mający świadomość, że fenomen: pieniądz rodzi pieniądz jest oznaką przychylności bożej, prowadzący ascetyczny i metodyczny styl życia, a więc człowiek zdyscyplinowany i odpowiedzialny za swoje czyny. Posiada autorytet najwyższy, zewnętrzny wobec siebie Boga, a jego życie, w którym może być szczęśliwy, jest realizowaniem obmyślonego nie przez siebie wzoru. Dysponuje jednak znacznie większym obszarem wolności osobistej i podmiotowości w porównaniu z człowiekiem okresu średniowiecza. Praktykowanie religijności protestanckiej w porównaniu z katolicyzmem czy prawosławiem, buduje nową jakość w życiu człowieka. Osobowość ludzka wykształca sumienie, miejsce, w którym dochodzi do konfrontacji zalecanego przez religię wzorca postępowania z czynem wykonanym. Jednostka dokonuje samooceny postępowania, a okoliczność ta kształtuje umiejętność reflektowania w kategoriach etycznych nad czynami własnymi i bliźnich. Funkcja zewnętrznego wobec jednostki pasterza powoli przenosi się do świadomości podmiotu. Miał protestant możliwość i obowiązek prowadzenia namysłu etycznego przede wszystkim nad własnym postępowaniem. Samoświadomość etyczna staje się głównym kontrolerem aspektu etycznego działań. Model partycypacji behawioralno-naśladowczy w sferze etycznej protestantyzm zmienia w racjonalno-refleksyjny. Odtąd w kulturze protestanckiej podmiotowa refleksja etyczna jest sposobem samoujarzmiania się jednostki (Foucaulta pojęcie ensujetissement).; jako samoujarzmiania się proponuje tłumaczyć termin 10

11 Foucaulta T. Komendant) stanowi funkcjonalny odpowiednik nieistniejącego strażnika więziennego z Panopction J. Benthama. W nowożytnej kulturze europejskiej funkcjonują w sferze moralności, jak się zdaje, dwa czyste modele sprawowania przez wspólnotę (społeczeństwo) kontroli nad jednostką, albo inaczej ujarzmiania jednostki: pasterski i etyczny. Możliwy jest też model mieszany pastersko-etyczny. Gdyby podjąć próbę relatywizacji przestrzennej w obrębie chrześcijaństwa owych trzech modeli, to w nowożytnej Europie model etyczny uzyskuje przewagę w zachodniej i północnej części naszego kontynentu, model mieszany w Europie (w tym Polsce) środkowej i południowej (katolicyzm), natomiast model pasterski zdecydowanie przeważa w chrześcijaństwie prawosławnym. Obszar Polski, a zatem i nasza tradycja kulturowa jest szczególna, bowiem stykają się na niej dwa modele: etyczność protestancka z moralnością pasterską prawosławia, a sam katolicyzm zdaje się preferować rozwiązanie kompromisowe, ów wyróżniony model mieszany. Proces budowania podmiotowości ludzkiej w społeczeństwie polskim w okresie nowożytnym przebiegał nieco inaczej niż w Europie zachodniej. Zaznacza się wpływ kultury protestanckiej, obecnej i to zaraz na początku jej kształtowania się (kalwiniści, Bracia Arianie). Cieszył się nawet dużą popularnością wśród szlachty polskiej. Wielu jej wybitnych przedstawicieli porzucało katolicyzm i przechodziło na protestantyzm. Wraz z sukcesem kontrreformacji kończą się wpływy kościoła protestanckiego, następuje dominacja katolicyzmu. Idee oświeceniowe dotarły do Polski w bardzo okrojonym kształcie. Tylko nieliczni przedstawiciele inteligencji (osobliwie słowiańskiej grupy społecznej) je reprezentowali. Chociaż nie można mówić o powszechnej recepcji oświecenia w kulturze polskiej, udało się jednak przygotować przez nieliczną grupę oświeconych pierwszą w Europie Konstytucję 3-Maja, która w pewnej mierze wyeksponowała idee oświeceniowe. Zapewne zabory i upadek samodzielnego bytu uniemożliwiły jej aplikację realną. Oświeceniowy osad w kulturze polskiej był bardzo płytki i o małym zasięgu społecznym. Utylitaryzm i liberalizm rozwijający się w XIX wiecznej Europie nadał z kolei charakterystyczne piętno przede wszystkim kulturze anglosaskiej. Znacznie mniejszy wpływ wywarł na europejską kulturę kontynentalną niemiecką i jeszcze mniejszy na polską. Tak, jak oświeceniowa etyka obowiązku wycisnęła trwałe piętno w kulturze naszych zachodnich sąsiadów, nadając jej charakterystyczne znamiona, tak utylitaryzm - w kulturze angielskiej. Obie tradycje myślenia etycznego kształtują podmiotowość 11

12 europejską (w odmienny sposób), budując zaufanie człowieka do samego siebie w sferze poznawczej, interakcji międzyludzkich czy estetycznego sądzenia. W XX wieku, w drugiej jego połowie dochodzi jednak do załamania się tak obiecująco rozwijających się kultur podmiotowości człowieka czyli myślenia o podmiocie ludzkim jako zdolnym do bycia świadomym siebie i odpowiedzialnym autorze swych myśli oraz czynów. Filozofowie mówią o załamaniu się idei samoprzejrzystości podmiotu dla samego siebie. Wraz z narodzinami kultury masowej traci na znaczeniu podmiotowa wizja człowieka. Podmiot przekształca się w indywiduum. Pomijając, skądinąd interesujący problem przyczyn tego stanu rzeczy, zajmę się obecnie wskazaniem cech charakterystycznych wspomnianego wyżej załamania się kultury podmiotowości. Z naszego życia publicznego eliminowane jest, i to w zastraszającym tempie, pojęcie wstydu i honoru, jak i przekonanie, że czegoś nie wypada zrobić. Coraz rzadziej odwołujemy do treści staroszlacheckiego powiedzenia: nie uchodzi Panowie. Okazywanie wstydu za popełnione czyny jest traktowane jako odznaka słabości, a wstyd to przecież przejaw aktywności sumienia człowieka, a więc czuwającego, wewnętrznego kontrolera. Sumienie ponownie zostaje wyprowadzone z człowieka-podmiotu, który przekształca się w indywiduum domagające się respektowania nabytych praw, bez przejawiania najmniejszej woli wypełniania obowiązków wobec wspólnoty. Do upowszechniania się takiej zubożonej wizji jednostki w kulturze euroatlantyckiej zachęcają również jednostronne, bo pomijające obowiązki obywatela, a promujące indywidualizm i to posunięty do granic egoizmu, trzy główne akty prawne, takie jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Paryż 1948), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (Nowy Jork 1966), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork 1966), które umownie nazywać będę prawami człowieka. Miejsce zajmowane dotychczas w podmiotowych kulturach europejskich przez sumienie zajmowane jest przez prawo stanowione. Autonomiczne sumienie podmiotowe przestaje odgrywać rolę zapory przed podejmowaniem nagannych moralnie działań. Zewnętrzne wobec podmiotu prawo, za którym stoją środki przymusu bezpośredniego i pośredniego, ogranicza działania człowieka w dążeniu do osiągania stawianych sobie celów. Wyprowadzone z podmiotu sumienie pomieszczone zostaje na zewnątrz już człowieka-indywiduum w obowiązujących przepisach prawnych. Odradza się zatem - oczywiście w innym kształcie niż wcześniej omawiany - model etyki pasterskiej. Funkcji pasterza nie pełni już określony autorytet etyczny, osoba obdarzona tym mianem przez członków wspólnoty czy pełniąca jego funkcje z nadania, lecz bezosobowe prawo obejmujące swym zasięgiem wszystkich członków wspólnoty. Prawa człowieka wespół z metaforycznie brzmiącą formułą ukutą w 12

13 kulturze amerykańskiej co nie zakazane, to dozwolone stanowią przeciwwagę dla podmiotowej kultury europejskiej opartej na technikach samoujarzmiania się człowieka. Skoro prawo przejmuje funkcję regulatora działań ludzkich, siłą rzeczy następuje jego wieloraki rozrost. Produkuje się bardzo różnej rangi akty prawne poczynając od konstytucji po regulaminy określające sposoby zachowania się w miejscu pracy (na wzór instrukcji obsługi dołączanej do zakupionego gadgetu technicznego). Jeszcze daleko (na szczęście) Europie do osiągnięcia stanu rozbudowania wszelkiego rodzaju prawa obowiązującego we współczesnej kulturze USA. Niedorozwój kultury prawnej w państwach europejskich w porównaniu z USA - o dziwo - sprzyja utrzymywaniu się jeszcze ciągle kultury podmiotowej, a zatem możliwości regulowania działań poprzez, między innymi, akceptowanie określonej etyki, poprzez techniki samoujarzmiania się człowieka. Obawiam się, iż wyłonienie się Stanów Zjednoczonych Europy wzmocni i rozbuduje kulturę prawną w Europie na wzór amerykański, ale oczywiście tak być nie musi. Wracając do obecnej kultury polskiej, warto zauważyć szczególną jej podatność do przejmowania zwłaszcza w życiu publicznym modelu prawnej etyki pasterskiej. Na ten stan złożyło się wiele przyczyn, między innymi nowożytna tradycja kulturowa, w której śladowo tylko obecne były w życiu publicznym idee oświecenia, a zupełnie brak tradycji utylitarystycznoliberalistycznej. W zamian mamy do czynienia z długim trwaniem w trybach chrześcijańskiej moralności i etyki pasterskiej połączone z tradycją indywidualizmu (przechodzącym w egoizm) warstw uprzywilejowanych. 13

14 Piotr Bauć Równość, jej negatywne sensy i znaczenia. Próba edukacyjnej asymilacji nierówności Swój głos w dyskusji nad równością rozpocznę od stwierdzenia, że jest to niewątpliwie kategoria polityki, czy wręcz walki politycznej. Z reguły występuje jako obietnica, którą niestety również z reguły nie daje się zrealizować. Irytujące w tej sytuacji jest to, że wszystkie partie polityczne składają tę obietnicę. W odmiennej postaci jest zagrożeniem, które może zacząć urzeczywistniać się, gdy nie uprawnieni domagają się uczestnictwa w sprawach ponad ich stan. W ostatnich 30. latach mieliśmy możliwość przeżywania tej obietnicy w sferze edukacji czy oświaty na dwa odmienne sposoby. Pierwszy to obietnica socjalistów (komunistów) równość dla wszystkich jako idea naczelna polityki państwa. W edukacji realizować się to miało w programowym dostępie wszystkich do oświaty przy wyraźnym i mówionym wprost charakterze ideologicznych priorytetów państwa. Druga obietnica, liberałów, zbudowana na przekonaniu, że równość zapewnia postęp, zachowała organizacyjnie oświatę z czasów państwa realnego socjalizmu, dozwalając na wolnorynkową aktywność szkolno-oświatową, która rozwinęła się jedynie w segmencie kształcenia na poziomie wyższym. W pozostałych segmentach szkolnej oświaty zadziałało brutalne prawo kapitalizmu: nie ma kapitalizmu bez kapitału. Oczywiście pomysł socjalistów jest zaczerpnięty od XIX-wiecznych polityków i przemysłowców z krajów uprzemysłowionych, którzy zdawali sobie sprawę, że bez obowiązkowego kształcenia proletariatu do zadań zawodowych, a w następnej kolejności bez kształcenia drugiego segmentu produktów proletariuszy, ich dzieci, nie wygrają w konkurencyjnej walce wolnorynkowej z innymi państwami i ich gospodarkami ufundowanymi na masowej produkcji i konsumpcji artykułów przemysłowych wtedy jeszcze proces globalizacji gospodarczej tkwił w becikach, jedynie handel międzynarodowy rozpoczynał globalny obieg. Ponieważ produkcja przemysłowa organizowana i regulowana jest wiedzą techniczno-technologiczną, a konsumpcja wyprodukowanych dóbr ma charakter masowy, ujednolicony to, odbiorcy tych dóbr też zostaną poddani zhomogenizowaniu, a powszechna oświata wdroży w posługiwanie się wiedzą o praktyczno uchwytnym charakterze norm i dyrektyw tak, by z dóbr tych korzystać. Zarówno socjalistyczny, jak i liberalny pomysł na równość w edukacji w drugiej połowie XX wieku, osiągnął ten sam realizacyjnie stan negatywny. Wyrazić go można w sposób następujący; Negatywności równości w edukacji: 1. Logiczno-praktyczny paradoks oświata publiczna ufundowana na oświeceniowej idei kształcenia rozumów obywateli jako warunku pomyślności społeczeństw, w swej modernistycznej realizacji zapewniająca równą, znaczy 14

15 powszechną dostępność do oświaty, czyli możliwości rozwijania swojej osobowości przez uczniów, w momencie próby spełnienia ufundowanych na wiedzy rozumowej wymogów programowych i dydaktycznych w powiązaniu z rozumowo wypracowanym organizacyjno-finansowym potencjałem, nie jest w stanie sprostać tej próbie w zakresie rozumowo wyznaczonych norm oczekiwanych. Równa dostępność ogranicza się do budynków, a nie umiejętności i wiedzy. Rozumowo wykreowana rzeczywistość oświatowa, nie daje sobie rady z codziennością rzeczywistości szkoły. 2. Utrata uzdolnień i aspiracji jest to konsekwencja sytuacji wskazanej w p.1. Uczniowie nie są wspierani w rozwijaniu swoich uzdolnień, gdyż organizacyjnie i finansowo jest to prawie niemożliwe. Natomiast aspiracje zostają dydaktycznie zafałszowane notami w dzienniku. Nikt, kto chce być samodzielnym, wolnym podmiotem, sterującym swoim życiem nie uczy się dla stopni na świadectwie. Aspiracje i związane z nimi ambicje to siła napędowa różnienia się. To przeciwna strona pomiaru dydaktycznego. 3. Utrata autorytetów i ich fałszowanie każdy projekt edukacyjny sterowany nachalnie ideologicznie lub łagodniej mówiąc programowo, pozostawia po sobie śmietnik wyrzuconych nań i pomieszanych autorytetów i ich fałszywek. Nie jest to pozytywna sytuacja wychowawcza. Sztandarowym przykładem z naszej rzeczywistości oświatowej była sprawa ustanawiania, zmieniania kanonu lektur. Osoba dobrze wychowana w tradycji śródziemnomorskiej wie, że kanonu się nie zmienia, tylko uzupełnia o nowe wzory, gdyż kanon może stanowić tylko to, co poddało się i pozytywnie przeszło krytykę. Proces utraty autorytetu dotknął również nauczycieli, bo przecież w świecie, w którym wszyscy umieją czytać ten, który uczy tej umiejętności jest potrzebny tylko na chwilę, tak jak szewc, piekarz, krawiec, jak każdy rzemieślnik. 4. Utrata autonomii (i to w dwóch sensach autonomii nauczyciela i ucznia; autonomii praktyki edukacyjnej). Nauczyciel i uczeń stali się przedmiotami oświaty, a praktyka edukacyjna przestała być realizowana za pomocą sądów wdrażających do poszczególnych dziedzin i sfer kultury otaczającej szkołę, lecz do dydaktycznie i metodycznie spreparowanej rzeczywistości, ale już nie pedagogicznie zreflektowanej. Nastąpiło cząstkowe zinstrumentalizowanie kulturowego doświadczenia edukacyjnego i percepcji tegoż. Szkoła, przenicowana na wskroś dydaktyczno-metodycznym instrumentalnie pojętym doświadczeniem, wyzbyła się nieinstrumentalnego i niepraktycznie uchwytnego pedagogicznego (wychowawczego) waloryzowania sensów kulturowych czynności pedagogiczno-dydaktycznych. Konsekwencją jest utrata przez szkołę autonomii w stanowieniu nieinstrumentalnych wartości. Nie jest już miejscem odniesienia aksjologicznego, a jednostkowe przypadki pedagogów z pasją nie wiele tu zmienią w kontekście powszechności sytuacji powyżej przedstawionej. 5. Utrata smaku. W edukacji masowej, tak jak w konsumpcji masowej, smak zostaje zapomniany. Gdyby był zanegowany albo zakazany, to jeszcze byłaby szansa na jego powrót, choćby drogą rewolucji. Niestety sytuacja jest z tych o 15

16 naturze banału. W edukacji masowej smak nie jest pierwszorzędną potrzebą. Nie jest nawet potrzebą n-tego rzędu. Tak jak w życiu mas. W edukacyjnej rzeczywistości szkoły powszechnej, namacalnie przejawia się to wielocyfrową stopą inflacji wagi nauczania przedmiotu Wychowanie artystyczne. Ale utrata smaku to nie wyłącznie kwestia estetyki. Utrata smaku pociąga za sobą utratę sensu, a to w konsekwencji doprowadza do spłaszczenia znaczeń, do jednowymiarowości relacji słowo-rzecz i kończy się semantyką a-metaforyczną, niemożliwa jest nawet wiedza. Są wyłącznie informacje i przedmioty w pustce aksjologicznej. Nie ma sztuki, więc i nie ma Sztuki Edukacji. Utrata smaku to również utrata światopoglądu wartości nieuchwytnych praktycznie. Nie znając go, nie odczytamy przekazów kulturowych całej spuścizny naszej cywilizacji. Ledwo, i to słabo, będziemy posługiwać się językiem, gdzie kontekstem jest wyłącznie przygodna rzeczywistość potoczna, i to kulturowo nie zobiektywizowana. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niemożliwość prowadzenia dialogu, gdyż dialogujący nie respektują tych samych (podobnych) norm i dyrektyw, bo nie mają, wspólnego kontekstu. Jak w takiej sytuacji możliwa jest edukacja na poziomie wyższym i wyższych czynności nerwowych, niż emocjonalno-postrzeżeniowy? W konsekwencji, równość w edukacji realizowana jest za pomocą działań oświatowych, które można opisać jako ujarzmiające oswajanie uczniów z oświatą i tresura w a-estetycznej komunikacji. Sama edukacja przyjmuje postać programową, i służebną, oddana w pacht przygodnych polityków i ich polityk, które ze swej natury są antyegalitarne - elit też nie tworzą - gdyż wytwarzają władzę i lud, wodzów i obywateli, reprezentantów i źle reprezentowanych, są walką interesów w ograniczonej przestrzeni zasobów. Tak, więc równość w edukacji stała się mitem, i prawdopodobnie poza obręb mitu nie wyszła, a pokazywanie jej niemożliwości zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, programowej, realizacyjnej jak i ideologicznej jest banałem. Ale pomimo wciąż aktualnej banalności nierówności doczesnej, nie można zrezygnować z idei równości. Byłby to regres w rozwoju społeczeństwa wolnych ludzi, gdyż w demokracji równość znaczy przede wszystkim wolność. Dlatego trzeba sobie poradzić z nierównością (trafniej powinniśmy mówić o nierównościach) szczególnie, gdy społeczny potencjał sprawczego działania wzrasta dzięki rozwojowi praktycznych zastosowań demokracji, ale w strukturach lokalnych i samorządowych, a nie państwowych. Spróbuję odnieść to wyzwanie do edukacji, podejmując się odpowiedzi na następujące pytanie: Jak edukacja może uczestniczyć w asymilowaniu nierówności? Asymilacja kulturowa (w tym pedagogiczna) to proces, który ma wbudowane - w sobie mechanizmy włączania do obiegu przeróżnych, często sprzecznych wzajemnie lub równolegle istniejących norm i dyrektywy. Dlatego wykorzystując asymilację kulturową można zaakceptować w zawieszeniu lub po analizie krytycznej - pochwałę nierówności i stwarzanie różnic w praktyce edukacyjnej. Wykorzystując te mechanizmy możemy zaproponować edukację 16

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI

POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 2, 2014 Marek Maciejczak 1 Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI Starajcie

Bardziej szczegółowo

Etyka dla nauczycieli

Etyka dla nauczycieli Magdalena Środa Etyka dla nauczycieli Publikacja została sfinansowana ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce Magdalena Środa etyczka, filozofka, publicystka, feministka;

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

Bardziej szczegółowo

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.

ydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa ul. Grunwaldzka 11, 60-782 Poznań tel. 0-61 855 35 37 e-mail: wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZEGLĄD NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ROK I NUMER 1 Poznań 2008 Rada Programowa Edward Hajduk (przewodniczący) Dominika Czajkowska-Ziobrowska

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów

w poszukiwaniu metody kształcenia liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w poszukiwaniu metody kształcenia liderów Publikacja sfinansowana

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

Etyka w służbie publicznej

Etyka w służbie publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Etyka w służbie publicznej materiały z konferencji Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i École Nationale d Administration

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja

Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Małgorzata Osowska Nr albumu: 263102 Reklama społeczna w Polsce i jej ewolucja Analiza treści plakatów poświęconych zjawisku przemocy Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna. ku zmianie

Praca socjalna. ku zmianie 03 pod redakcją Marii Mendel Bohdana Skrzypczaka Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Praca socjalna jako edukacja ku zmianie Od edukacji do polityki Warszawa 2013 03 Słowo

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Przedmowa... Jan Jakub Wygnański Wprowadzenie... Katarzyna Kubin Część I: Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucja i definicje....

Bardziej szczegółowo

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji

Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Jerzy Nowocień AWF Warszawa Olimpizm i zasada fair play szansą wychowania w tolerancji Wprowadzenie Pojęcie tolerancji jest rozumiane np. w naukach społecznych, jako liberalny stosunek człowieka do zachowań

Bardziej szczegółowo

Kultura - Polityka - Rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów

Kultura - Polityka - Rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów Kultura - Polityka - Rozwój O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów WOLNO I SOLIDARNO NR 44 Kultura Polityka Rozwój O kulturze jako,,dźwigni rozwoju społecznego polskich

Bardziej szczegółowo

Wolność i Solidarność nr 32

Wolność i Solidarność nr 32 Talenty Polaków V Kongres Obywatelski Gdańsk 2010 Wolność i Solidarność nr 32 Uczestnicy V Kongresu Obywatelskiego w czasie obrad plenarnych Siedzą od lewej: Edwin Bendyk, dr hab. Paweł Śpiewak, prof.

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Kultura i Gospodarka Culture and Economy Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo