Władza Praca Wiedza. Nr 1. 1 maja 2012 r. korekta kapitalizmu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Władza Praca Wiedza. Nr 1. 1 maja 2012 r. korekta kapitalizmu"

Transkrypt

1 Władza Praca Wiedza Nr 1 1 maja 2012 r korekta kapitalizmu

2 Copyright by autorzy, Gdańsk 2012 Ilustracje Jarosław Bauć Redakcja Piotr Bauć Numer sfinansowany przez dr Piotra Pawła Baucia Posła na Sejm RP VII Kadencji ISBN Wydawca. Przedsiębiorstwo Prywatne WiB Gdańsk tel

3 Spis treści Od Redaktora... 5 Anna Pałubicka Powrót do etyki pasterskiej koniec kultury podmiotowości...7 Piotr Bauć Równość, jej negatywne sensy i znaczenia. Próba edukacyjnej asymilacji nierówności Tomasz Szkudlarek Koniec pracy czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku Lucyna Kopciewicz Edukacja i praca genderowe (nie)konsekwencje Małgorzata Cackowska O upolitycznionej propedeutyce pracy w książkach obrazkowych dla dzieci Piotr Stańczyk Oszukane pokolenie szkoła, praca, społeczeństwo Anna Pałubicka Wiedza i nauka ekonomiczna a światowy kryzys finansowy. Filozoficzne spojrzenie na kryzys finansowy ZACHĘTA DO POLITYKI. Do Młodych

4 * * * 4

5 Od Redaktora Każdy ruch polityczny poza programem i hasłami potrzebuje szerszego wsparcia intelektualnego, by nie utkwić w doktrynerstwie. Zatem zwróciłem się do intelektualistów (nie będę ukrywał, że w pewien krytyczny sposób sympatyzujących z Ruchem Palikota), by napisali lub podsunęli do druku materiały, które korespondować będą z ideami Ruchu Palikota, ale również będą przepracowaną myślowo refleksją nad zagadnieniami i wydarzeniami aktualnie drążącymi społeczeństwo. Ponieważ Redaktor ma władzę, by decydować, jakie materiały chciałby zamieścić w numerze, więc wybrałem te, które korespondują w pewien sposób z tytułem wydawnictwa. Zabieg ten ma na celu wzięcie głębszego intelektualnego oddechu przez partię Ruch Palikota oraz uniknięcie estetyczno-logicznej pustki treściowej pleonazmu i tautologii, tak często spotykanych w partyjnych wydawnictwach ideologicznie sterowanych. Zapewniam, że ten zabieg będzie kontynuowany w kolejnych numerach dla dobra wiedzy, pracy i władzy. Dlaczego tytuł wydawnictwa jest taki a nie inny? Jednym z głównych celów partyjnej walki politycznej jest zdobycie władzy. Zatem, czym jest władza? Jedynym sposobem przeżycia współczesnych społeczeństw jest praca. Zatem, czym jest praca? Jedynym ze sposobów zrozumienia świata jest wytwarzanie wiedzy. Zatem czym jest wiedza? Celem i zadaniem tego wydawnictwa jest zatem, prezentacja krytycznego, szeroko humanistycznego myślenia o władzy, pracy i wiedzy. To oczywiście cel i zadanie w planie ideału. W planie realności tą inicjatywą wydawniczą znacząco uzupełniamy obraz Ruchu Palikota dołączając do akcji happenerów, pracę intelektualistów. Dziękuję profesorom: Annie Pałubickiej, Lucynie Kopciewicz, Tomaszowi Szkudlarkowi i Jarosławowi Bauciowi oraz doktorom Małgorzacie Cackowskiej i Piotrowi Stańczykowi za podzielenie się swoją pracą i wsparcie myślą naukową Ruchu Palikota. Redaktor Piotr Bauć 5

6 1 maja 2012r korekta kapitalizmu 6

7 Anna Pałubicka Powrót do etyki pasterskiej koniec kultury podmiotowości Mając na uwadze marny, aktualny stan refleksji etycznej w Polsce zamierzam skomentować w paru uwagach niektóre z zastanawiających przemian zachodzących u nas w sferze moralności i etyki wraz z upływem ostatniej dekady XX i pierwszej XXI wieku. Przemiany te pozostają zapewne w związku z transformacją naszego społeczeństwa z <<socjalistycznego>> w demokratyczno-kapitalistyczne. Punktem odniesienia dla swych spostrzeżeń uczynię ten fragment procesu modernizacji kultury zachodnioeuropejskiej, który rozpoczyna czasy nowożytne. Zabieg ten podejmuję z następujących względów. 1) Poszczególnym etapom procesu modernizacji towarzyszy upowszechnianie się odmiennych zachowań moralnych. Każdy bowiem etap procesu modernizacji skojarzony jest z kształtowaniem się nowej wizji świata, której wyrazem i składnikiem pozostaje moralność i etyka. Minione etapy modernizacji kształtują tedy ciągle przetwarzającą się tradycję danej społeczności. Wszelki przy tym nowy, upowszechniający się typ zachowań, w tym przypadku moralnych, cechuje określony stosunek do tradycji. 2) Skoro kraj, w którym żyjemy, jeszcze nie tak dawno starał się o przyjęcie do Unii Europejskiej, przeto za nieodzowne uznać chyba należałoby zapoznanie się ze sposobami etycznego myślenia (dotyczącego, jak przyjmuję, moralności) tworzącymi tradycję Zachodu, aby przynajmniej zarysować perspektywę przemian, przed którymi stoimy wraz ze społecznościami innych krajów tzw. bloku socjalistycznego, aspirujących do swego złączenia się z Unią. 3) Ponadto rozważania etyczne i metaetyczne w kulturze zachodnioeuropejskiej posiadają długą i bogatą tradycję, którą warto przyswoić, aby z tradycją ową nawiązać intelektualny kontakt i w tym kontekście też odnotować różnice między przemianami etycznymi obydwu kręgów kultury europejskiej. Dla prowadzonych w niniejszym tekście rozważań istotne jest przyjęcie kilku umów terminologicznych. Terminy: moralność, etyka i metaetyka (nauka o moralności) stosować będę mniej więcej w następujący sposób. Wrastanie człowieka w kulturę (danego społeczeństwa) jest zarazem nabywaniem przez niego określonej moralności, ponieważ moralność jest integralnym składnikiem każdej kultury. Nie ma zatem kultury bez jakiejś moralności. Moralność praktykuje się w trakcie i drogą podejmowania różnorodnych działań. Na ogół stosujemy się do niej spontanicznie, nawykowo. Etykę natomiast rozumieć chcę jako wynik świadomej refleksji podmiotu nad własnym (i nie tylko własnym) postępowaniem nacechowanym moralnie, a więc i nad moralnością. Refleksja owa ma na ogół charakter normatywny. Podmiot etyczny przeto dysponuje już specyficzną wiedzą normatywną dotyczącą moralności; jest przeważnie świadomy swoich zasad postępowania, umie je 7

8 werbalizować a nawet uzasadniać. Stopień uporządkowania wiedzy etycznej tego rodzaju może być bardzo zróżnicowany. Obejmować ona może z jednej strony tylko znajomość izolowanych zasad postępowania moralnego, jak i ze strony drugiej - systematyczną wiedzę odnośnie postępowania własnego i bliźnich, wiedzę poddającą się ewentualnie uzasadnieniu etycznemu. Przekonania etyczne składają się na samowiedzę etyczną podmiotu. Profesjonalno-opisowe natomiast rozważania nad nimi i nad moralnością zaliczam do badań metaetycznych, inaczej - do zakresu nauki o moralności. Nowożytna modernizacja kultury europejskiej rozpoczyna się wraz z powstaniem kapitalizmu, nowej organizacji produkcji i wymiany wytwarzanych dóbr, obejmującej swym zasięgiem społeczeństwa zachodnioeuropejskie. Narodziny i upowszechnianie się kapitalizmu rozpatrywać można w dwóch aspektach kulturowych: instytucjonalnym i mentalnym. Określenie tych aspektów jako kulturowych ma zwrócić uwagę między in. na fakt, iż w grę wchodzą zjawiska o charakterze upowszechnionym, a więc powtarzanie się określonych typów reguł organizujących instytucje społeczne oraz wierzeń światopoglądowych. I tak, na aspekt instytucjonalno-gospodarczy składają się reguły organizujące takie instytucje jak: wolny rynek, manufaktury, zakłady przemysłowe i sposób ich organizowania, system bankowy itp. Natomiast aspekt światopoglądowo-mentalny obejmuje wizje świata podmiotów obsługujących między innymi wymienione instytucje kapitalistyczne. Formujący się instytucjonalnie kapitalizm, w tym zwłaszcza skuteczność działań w sferze gospodarczej, dla swego urzeczywistnienia się wymagały upowszechnienia się nowej wizji świata, funkcjonalnej względem wymogów kształtujących się instytucji kapitalistycznych. Oprócz światopoglądu, do aspektu kulturowo-mentalnego zaliczyć też trzeba świadomość organizującą i ukierunkowującą określone wspólnoty (np. warstwy i klasy społeczne), a więc ideologie. Praktykowanie określonej moralności związane jest z akceptowaną przez podmiot wizją świata. Własny światopogląd podmiotu, stanowiący zaplecze jego aktywności sensotwórczej, dany jest mu w postaci wyobrażeniowej, a więc obrazów przedmiotowych, bądź przybiera postać abstrakcyjno-przekonaniową. Uwaga ta odnosi się również do sfery moralności i etyki. Z perspektywy dalszych mych uwag niezbędnie poprzestać muszę na rozważeniu kulturowych (w mentalnym sensie Goodenougha) wyobrażeń kapitalizmu i dokonujące się w nim przemiany. Punktem wyjścia zapoczątkowanych w kulturowej sferze (mentalne)j, interesujących nas przemian, stanowi światopogląd średniowiecznej Europy. Chrześcijaństwo w ówczesnej Europie roztaczało wizję świata, którą powszechnie akceptowano bez względu na przynależność do stanu społecznego i posiadanego statusu 8

9 społecznego. Wyobrażenie świata zakładane w religii chrześcijańskiej, tak zresztą jak chyba we wszystkich religiach, wyodrębnia dwie zasadnicze sfery: sacrum i profanum; świat ponadzmysłowy, wartości wyższych ( ponadmaterialno - światopoglądowych), idei oraz świat zmysłowy, zjawisk, świat aktywności praktycznej. Ten pierwszy nie tylko usensownia zmysłową codzienność, nie tylko czyni ją obszarem występowania swych symboli, ale i ontologicznie podporządkowuje ją sobie. Sacrum jest zatem zobiektywizowane, znajduje się na zewnątrz podmiotu dyktuje mu jego moralność i przedmiotowy porządek jego świata zmysłowego. W trakcie stałej pracy duszpasterskiej i realizacji kultu religijnego kapłani tworzą etyczną koncepcję bóstwa, zgodnie z którą porządek natury i społeczeństwa znajduje się pod opieką bóstwa, a ci którzy pogwałcą przyjęte normy zostaną ukarani. (Bendix,1975) W kulturze chrześcijańskiej upowszechnia się typ moralności, który określę mianem moralności pasterskiej, a wśród intelektualnych elit chrześcijańskich etyka pasterska. Określenia powyższe nawiązują do pomysłu M. Foucault - władzy pasterskiej. Przez władzę pasterską rozumiał autor Nadzorować i karać stosunki władzy charakterystyczne przede wszystkim dla średniowiecznego chrześcijaństwa. Termin ten (władza pasterska A.P.) oznacza ( ) formę nader szczególnej władzy. 1. Jest to forma władzy, której zadaniem ostatecznym jest zapewnienie jednostkom zbawienia na drugim świecie. 2. Władza pasterska nie jest prostą postacią władzy nakazującej; winna być ona sama gotowa do poświęcenia się za życie i zbawienie trzody poddanej jej opiece. 3. (...) nie troszczy się wyłącznie zbiorowością, lecz także każdą jednostką z osobna na przeciąg całego życia. 4. (...) nie da się praktykować tej formy władzy, nie wiedząc, co dzieje się w głowach ludzi, bez ujawnienia treści ich dusz, bez zmuszania ludzi do odsłaniania przez nich najintymniejszych tajemnic własnych. Implikuje ona poznawanie świadomości oraz zdolności do ukierunkowania jej (M. Foucault, 1994). Scharakteryzuję krótko wyróżnioną moralność i etykę pasterską w kulturze chrześcijańskiej. Najwyższym autorytetem dla człowieka we wszystkich sprawach doczesnych i po życiu na ziemi jest - Bóg, autorytet umieszczony poza człowiekiem, na zewnątrz niego. Jest uprzedmiotowiony i istnieje realnie. Chroni człowieka i wskazuje mu drogę postępowania. Poprzez sakrament spowiedzi (grzech, wina, pokuta, odkupienie za grzechy) sprawuje kontrolę nad człowiekiem (pasterz nad owczarnią). Dziesięć przykazań i Siedem grzechów głównych spełniają funkcję nakazów i zakazów, które wierny musi przestrzegać, aby osiągnąć zbawienie wieczne. Pasterz swoim owieczkom 9

10 zastępuje sumienie, on jedynie prowadzi refleksję etyczną, której wyniki miał możliwość komunikowania wiernym. Wierni byli dyscyplinowani przez zewnętrzny wobec nich autorytet pasterza, a nade wszystko przez jego wiedzę o ich świadomości, zaś <<wiedza o >> to <<władza nad >> wedle Foucaulta. Wraz z upowszechnianiem i umacnianiem się protestantyzmu w kulturze zachodnio-europejskiej następują określone zmiany w sferze moralności i etyki. Dają one początek procesowi określonemu mianem przez M. Webera jako (drugie) odczarowanie świata. Zreformowane chrześcijaństwo wyłania nowy typ religijności człowieka a sekty purytańskie kształtują specyficzne cechy swoich wspólnot. Praktykują bezpośredni kontakt wierzącego z Bogiem, bez pośrednictwa hierarchii duchownych, nadając osobisty, samotny charakter spotkaniu protestanta z Bogiem. Ascetyczny tryb życia wywołuje znaczne zdyscyplinowanie wierzącego poprzez opanowanie afektów. Praca traktowana jako powołanie wyrabia pracowitość, a odpowiedzialność przez całe życie przed Bogiem za grzechy samokontrolę jednostki. Dodajmy do tego jeszcze metodyczny, systematyczny styl życia (stąd nazwa metodyści), i oto rysuje się przed nami podmiot ludzki o następujących cechach: wierzący w Boga, pragnący zbawienia wiecznego, niesłychanie zajęty swoją pracą, uczciwy w interesach ekonomicznych, mający świadomość, że fenomen: pieniądz rodzi pieniądz jest oznaką przychylności bożej, prowadzący ascetyczny i metodyczny styl życia, a więc człowiek zdyscyplinowany i odpowiedzialny za swoje czyny. Posiada autorytet najwyższy, zewnętrzny wobec siebie Boga, a jego życie, w którym może być szczęśliwy, jest realizowaniem obmyślonego nie przez siebie wzoru. Dysponuje jednak znacznie większym obszarem wolności osobistej i podmiotowości w porównaniu z człowiekiem okresu średniowiecza. Praktykowanie religijności protestanckiej w porównaniu z katolicyzmem czy prawosławiem, buduje nową jakość w życiu człowieka. Osobowość ludzka wykształca sumienie, miejsce, w którym dochodzi do konfrontacji zalecanego przez religię wzorca postępowania z czynem wykonanym. Jednostka dokonuje samooceny postępowania, a okoliczność ta kształtuje umiejętność reflektowania w kategoriach etycznych nad czynami własnymi i bliźnich. Funkcja zewnętrznego wobec jednostki pasterza powoli przenosi się do świadomości podmiotu. Miał protestant możliwość i obowiązek prowadzenia namysłu etycznego przede wszystkim nad własnym postępowaniem. Samoświadomość etyczna staje się głównym kontrolerem aspektu etycznego działań. Model partycypacji behawioralno-naśladowczy w sferze etycznej protestantyzm zmienia w racjonalno-refleksyjny. Odtąd w kulturze protestanckiej podmiotowa refleksja etyczna jest sposobem samoujarzmiania się jednostki (Foucaulta pojęcie ensujetissement).; jako samoujarzmiania się proponuje tłumaczyć termin 10

11 Foucaulta T. Komendant) stanowi funkcjonalny odpowiednik nieistniejącego strażnika więziennego z Panopction J. Benthama. W nowożytnej kulturze europejskiej funkcjonują w sferze moralności, jak się zdaje, dwa czyste modele sprawowania przez wspólnotę (społeczeństwo) kontroli nad jednostką, albo inaczej ujarzmiania jednostki: pasterski i etyczny. Możliwy jest też model mieszany pastersko-etyczny. Gdyby podjąć próbę relatywizacji przestrzennej w obrębie chrześcijaństwa owych trzech modeli, to w nowożytnej Europie model etyczny uzyskuje przewagę w zachodniej i północnej części naszego kontynentu, model mieszany w Europie (w tym Polsce) środkowej i południowej (katolicyzm), natomiast model pasterski zdecydowanie przeważa w chrześcijaństwie prawosławnym. Obszar Polski, a zatem i nasza tradycja kulturowa jest szczególna, bowiem stykają się na niej dwa modele: etyczność protestancka z moralnością pasterską prawosławia, a sam katolicyzm zdaje się preferować rozwiązanie kompromisowe, ów wyróżniony model mieszany. Proces budowania podmiotowości ludzkiej w społeczeństwie polskim w okresie nowożytnym przebiegał nieco inaczej niż w Europie zachodniej. Zaznacza się wpływ kultury protestanckiej, obecnej i to zaraz na początku jej kształtowania się (kalwiniści, Bracia Arianie). Cieszył się nawet dużą popularnością wśród szlachty polskiej. Wielu jej wybitnych przedstawicieli porzucało katolicyzm i przechodziło na protestantyzm. Wraz z sukcesem kontrreformacji kończą się wpływy kościoła protestanckiego, następuje dominacja katolicyzmu. Idee oświeceniowe dotarły do Polski w bardzo okrojonym kształcie. Tylko nieliczni przedstawiciele inteligencji (osobliwie słowiańskiej grupy społecznej) je reprezentowali. Chociaż nie można mówić o powszechnej recepcji oświecenia w kulturze polskiej, udało się jednak przygotować przez nieliczną grupę oświeconych pierwszą w Europie Konstytucję 3-Maja, która w pewnej mierze wyeksponowała idee oświeceniowe. Zapewne zabory i upadek samodzielnego bytu uniemożliwiły jej aplikację realną. Oświeceniowy osad w kulturze polskiej był bardzo płytki i o małym zasięgu społecznym. Utylitaryzm i liberalizm rozwijający się w XIX wiecznej Europie nadał z kolei charakterystyczne piętno przede wszystkim kulturze anglosaskiej. Znacznie mniejszy wpływ wywarł na europejską kulturę kontynentalną niemiecką i jeszcze mniejszy na polską. Tak, jak oświeceniowa etyka obowiązku wycisnęła trwałe piętno w kulturze naszych zachodnich sąsiadów, nadając jej charakterystyczne znamiona, tak utylitaryzm - w kulturze angielskiej. Obie tradycje myślenia etycznego kształtują podmiotowość 11

12 europejską (w odmienny sposób), budując zaufanie człowieka do samego siebie w sferze poznawczej, interakcji międzyludzkich czy estetycznego sądzenia. W XX wieku, w drugiej jego połowie dochodzi jednak do załamania się tak obiecująco rozwijających się kultur podmiotowości człowieka czyli myślenia o podmiocie ludzkim jako zdolnym do bycia świadomym siebie i odpowiedzialnym autorze swych myśli oraz czynów. Filozofowie mówią o załamaniu się idei samoprzejrzystości podmiotu dla samego siebie. Wraz z narodzinami kultury masowej traci na znaczeniu podmiotowa wizja człowieka. Podmiot przekształca się w indywiduum. Pomijając, skądinąd interesujący problem przyczyn tego stanu rzeczy, zajmę się obecnie wskazaniem cech charakterystycznych wspomnianego wyżej załamania się kultury podmiotowości. Z naszego życia publicznego eliminowane jest, i to w zastraszającym tempie, pojęcie wstydu i honoru, jak i przekonanie, że czegoś nie wypada zrobić. Coraz rzadziej odwołujemy do treści staroszlacheckiego powiedzenia: nie uchodzi Panowie. Okazywanie wstydu za popełnione czyny jest traktowane jako odznaka słabości, a wstyd to przecież przejaw aktywności sumienia człowieka, a więc czuwającego, wewnętrznego kontrolera. Sumienie ponownie zostaje wyprowadzone z człowieka-podmiotu, który przekształca się w indywiduum domagające się respektowania nabytych praw, bez przejawiania najmniejszej woli wypełniania obowiązków wobec wspólnoty. Do upowszechniania się takiej zubożonej wizji jednostki w kulturze euroatlantyckiej zachęcają również jednostronne, bo pomijające obowiązki obywatela, a promujące indywidualizm i to posunięty do granic egoizmu, trzy główne akty prawne, takie jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Paryż 1948), Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (Nowy Jork 1966), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork 1966), które umownie nazywać będę prawami człowieka. Miejsce zajmowane dotychczas w podmiotowych kulturach europejskich przez sumienie zajmowane jest przez prawo stanowione. Autonomiczne sumienie podmiotowe przestaje odgrywać rolę zapory przed podejmowaniem nagannych moralnie działań. Zewnętrzne wobec podmiotu prawo, za którym stoją środki przymusu bezpośredniego i pośredniego, ogranicza działania człowieka w dążeniu do osiągania stawianych sobie celów. Wyprowadzone z podmiotu sumienie pomieszczone zostaje na zewnątrz już człowieka-indywiduum w obowiązujących przepisach prawnych. Odradza się zatem - oczywiście w innym kształcie niż wcześniej omawiany - model etyki pasterskiej. Funkcji pasterza nie pełni już określony autorytet etyczny, osoba obdarzona tym mianem przez członków wspólnoty czy pełniąca jego funkcje z nadania, lecz bezosobowe prawo obejmujące swym zasięgiem wszystkich członków wspólnoty. Prawa człowieka wespół z metaforycznie brzmiącą formułą ukutą w 12

13 kulturze amerykańskiej co nie zakazane, to dozwolone stanowią przeciwwagę dla podmiotowej kultury europejskiej opartej na technikach samoujarzmiania się człowieka. Skoro prawo przejmuje funkcję regulatora działań ludzkich, siłą rzeczy następuje jego wieloraki rozrost. Produkuje się bardzo różnej rangi akty prawne poczynając od konstytucji po regulaminy określające sposoby zachowania się w miejscu pracy (na wzór instrukcji obsługi dołączanej do zakupionego gadgetu technicznego). Jeszcze daleko (na szczęście) Europie do osiągnięcia stanu rozbudowania wszelkiego rodzaju prawa obowiązującego we współczesnej kulturze USA. Niedorozwój kultury prawnej w państwach europejskich w porównaniu z USA - o dziwo - sprzyja utrzymywaniu się jeszcze ciągle kultury podmiotowej, a zatem możliwości regulowania działań poprzez, między innymi, akceptowanie określonej etyki, poprzez techniki samoujarzmiania się człowieka. Obawiam się, iż wyłonienie się Stanów Zjednoczonych Europy wzmocni i rozbuduje kulturę prawną w Europie na wzór amerykański, ale oczywiście tak być nie musi. Wracając do obecnej kultury polskiej, warto zauważyć szczególną jej podatność do przejmowania zwłaszcza w życiu publicznym modelu prawnej etyki pasterskiej. Na ten stan złożyło się wiele przyczyn, między innymi nowożytna tradycja kulturowa, w której śladowo tylko obecne były w życiu publicznym idee oświecenia, a zupełnie brak tradycji utylitarystycznoliberalistycznej. W zamian mamy do czynienia z długim trwaniem w trybach chrześcijańskiej moralności i etyki pasterskiej połączone z tradycją indywidualizmu (przechodzącym w egoizm) warstw uprzywilejowanych. 13

14 Piotr Bauć Równość, jej negatywne sensy i znaczenia. Próba edukacyjnej asymilacji nierówności Swój głos w dyskusji nad równością rozpocznę od stwierdzenia, że jest to niewątpliwie kategoria polityki, czy wręcz walki politycznej. Z reguły występuje jako obietnica, którą niestety również z reguły nie daje się zrealizować. Irytujące w tej sytuacji jest to, że wszystkie partie polityczne składają tę obietnicę. W odmiennej postaci jest zagrożeniem, które może zacząć urzeczywistniać się, gdy nie uprawnieni domagają się uczestnictwa w sprawach ponad ich stan. W ostatnich 30. latach mieliśmy możliwość przeżywania tej obietnicy w sferze edukacji czy oświaty na dwa odmienne sposoby. Pierwszy to obietnica socjalistów (komunistów) równość dla wszystkich jako idea naczelna polityki państwa. W edukacji realizować się to miało w programowym dostępie wszystkich do oświaty przy wyraźnym i mówionym wprost charakterze ideologicznych priorytetów państwa. Druga obietnica, liberałów, zbudowana na przekonaniu, że równość zapewnia postęp, zachowała organizacyjnie oświatę z czasów państwa realnego socjalizmu, dozwalając na wolnorynkową aktywność szkolno-oświatową, która rozwinęła się jedynie w segmencie kształcenia na poziomie wyższym. W pozostałych segmentach szkolnej oświaty zadziałało brutalne prawo kapitalizmu: nie ma kapitalizmu bez kapitału. Oczywiście pomysł socjalistów jest zaczerpnięty od XIX-wiecznych polityków i przemysłowców z krajów uprzemysłowionych, którzy zdawali sobie sprawę, że bez obowiązkowego kształcenia proletariatu do zadań zawodowych, a w następnej kolejności bez kształcenia drugiego segmentu produktów proletariuszy, ich dzieci, nie wygrają w konkurencyjnej walce wolnorynkowej z innymi państwami i ich gospodarkami ufundowanymi na masowej produkcji i konsumpcji artykułów przemysłowych wtedy jeszcze proces globalizacji gospodarczej tkwił w becikach, jedynie handel międzynarodowy rozpoczynał globalny obieg. Ponieważ produkcja przemysłowa organizowana i regulowana jest wiedzą techniczno-technologiczną, a konsumpcja wyprodukowanych dóbr ma charakter masowy, ujednolicony to, odbiorcy tych dóbr też zostaną poddani zhomogenizowaniu, a powszechna oświata wdroży w posługiwanie się wiedzą o praktyczno uchwytnym charakterze norm i dyrektyw tak, by z dóbr tych korzystać. Zarówno socjalistyczny, jak i liberalny pomysł na równość w edukacji w drugiej połowie XX wieku, osiągnął ten sam realizacyjnie stan negatywny. Wyrazić go można w sposób następujący; Negatywności równości w edukacji: 1. Logiczno-praktyczny paradoks oświata publiczna ufundowana na oświeceniowej idei kształcenia rozumów obywateli jako warunku pomyślności społeczeństw, w swej modernistycznej realizacji zapewniająca równą, znaczy 14

15 powszechną dostępność do oświaty, czyli możliwości rozwijania swojej osobowości przez uczniów, w momencie próby spełnienia ufundowanych na wiedzy rozumowej wymogów programowych i dydaktycznych w powiązaniu z rozumowo wypracowanym organizacyjno-finansowym potencjałem, nie jest w stanie sprostać tej próbie w zakresie rozumowo wyznaczonych norm oczekiwanych. Równa dostępność ogranicza się do budynków, a nie umiejętności i wiedzy. Rozumowo wykreowana rzeczywistość oświatowa, nie daje sobie rady z codziennością rzeczywistości szkoły. 2. Utrata uzdolnień i aspiracji jest to konsekwencja sytuacji wskazanej w p.1. Uczniowie nie są wspierani w rozwijaniu swoich uzdolnień, gdyż organizacyjnie i finansowo jest to prawie niemożliwe. Natomiast aspiracje zostają dydaktycznie zafałszowane notami w dzienniku. Nikt, kto chce być samodzielnym, wolnym podmiotem, sterującym swoim życiem nie uczy się dla stopni na świadectwie. Aspiracje i związane z nimi ambicje to siła napędowa różnienia się. To przeciwna strona pomiaru dydaktycznego. 3. Utrata autorytetów i ich fałszowanie każdy projekt edukacyjny sterowany nachalnie ideologicznie lub łagodniej mówiąc programowo, pozostawia po sobie śmietnik wyrzuconych nań i pomieszanych autorytetów i ich fałszywek. Nie jest to pozytywna sytuacja wychowawcza. Sztandarowym przykładem z naszej rzeczywistości oświatowej była sprawa ustanawiania, zmieniania kanonu lektur. Osoba dobrze wychowana w tradycji śródziemnomorskiej wie, że kanonu się nie zmienia, tylko uzupełnia o nowe wzory, gdyż kanon może stanowić tylko to, co poddało się i pozytywnie przeszło krytykę. Proces utraty autorytetu dotknął również nauczycieli, bo przecież w świecie, w którym wszyscy umieją czytać ten, który uczy tej umiejętności jest potrzebny tylko na chwilę, tak jak szewc, piekarz, krawiec, jak każdy rzemieślnik. 4. Utrata autonomii (i to w dwóch sensach autonomii nauczyciela i ucznia; autonomii praktyki edukacyjnej). Nauczyciel i uczeń stali się przedmiotami oświaty, a praktyka edukacyjna przestała być realizowana za pomocą sądów wdrażających do poszczególnych dziedzin i sfer kultury otaczającej szkołę, lecz do dydaktycznie i metodycznie spreparowanej rzeczywistości, ale już nie pedagogicznie zreflektowanej. Nastąpiło cząstkowe zinstrumentalizowanie kulturowego doświadczenia edukacyjnego i percepcji tegoż. Szkoła, przenicowana na wskroś dydaktyczno-metodycznym instrumentalnie pojętym doświadczeniem, wyzbyła się nieinstrumentalnego i niepraktycznie uchwytnego pedagogicznego (wychowawczego) waloryzowania sensów kulturowych czynności pedagogiczno-dydaktycznych. Konsekwencją jest utrata przez szkołę autonomii w stanowieniu nieinstrumentalnych wartości. Nie jest już miejscem odniesienia aksjologicznego, a jednostkowe przypadki pedagogów z pasją nie wiele tu zmienią w kontekście powszechności sytuacji powyżej przedstawionej. 5. Utrata smaku. W edukacji masowej, tak jak w konsumpcji masowej, smak zostaje zapomniany. Gdyby był zanegowany albo zakazany, to jeszcze byłaby szansa na jego powrót, choćby drogą rewolucji. Niestety sytuacja jest z tych o 15

16 naturze banału. W edukacji masowej smak nie jest pierwszorzędną potrzebą. Nie jest nawet potrzebą n-tego rzędu. Tak jak w życiu mas. W edukacyjnej rzeczywistości szkoły powszechnej, namacalnie przejawia się to wielocyfrową stopą inflacji wagi nauczania przedmiotu Wychowanie artystyczne. Ale utrata smaku to nie wyłącznie kwestia estetyki. Utrata smaku pociąga za sobą utratę sensu, a to w konsekwencji doprowadza do spłaszczenia znaczeń, do jednowymiarowości relacji słowo-rzecz i kończy się semantyką a-metaforyczną, niemożliwa jest nawet wiedza. Są wyłącznie informacje i przedmioty w pustce aksjologicznej. Nie ma sztuki, więc i nie ma Sztuki Edukacji. Utrata smaku to również utrata światopoglądu wartości nieuchwytnych praktycznie. Nie znając go, nie odczytamy przekazów kulturowych całej spuścizny naszej cywilizacji. Ledwo, i to słabo, będziemy posługiwać się językiem, gdzie kontekstem jest wyłącznie przygodna rzeczywistość potoczna, i to kulturowo nie zobiektywizowana. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niemożliwość prowadzenia dialogu, gdyż dialogujący nie respektują tych samych (podobnych) norm i dyrektyw, bo nie mają, wspólnego kontekstu. Jak w takiej sytuacji możliwa jest edukacja na poziomie wyższym i wyższych czynności nerwowych, niż emocjonalno-postrzeżeniowy? W konsekwencji, równość w edukacji realizowana jest za pomocą działań oświatowych, które można opisać jako ujarzmiające oswajanie uczniów z oświatą i tresura w a-estetycznej komunikacji. Sama edukacja przyjmuje postać programową, i służebną, oddana w pacht przygodnych polityków i ich polityk, które ze swej natury są antyegalitarne - elit też nie tworzą - gdyż wytwarzają władzę i lud, wodzów i obywateli, reprezentantów i źle reprezentowanych, są walką interesów w ograniczonej przestrzeni zasobów. Tak, więc równość w edukacji stała się mitem, i prawdopodobnie poza obręb mitu nie wyszła, a pokazywanie jej niemożliwości zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej, programowej, realizacyjnej jak i ideologicznej jest banałem. Ale pomimo wciąż aktualnej banalności nierówności doczesnej, nie można zrezygnować z idei równości. Byłby to regres w rozwoju społeczeństwa wolnych ludzi, gdyż w demokracji równość znaczy przede wszystkim wolność. Dlatego trzeba sobie poradzić z nierównością (trafniej powinniśmy mówić o nierównościach) szczególnie, gdy społeczny potencjał sprawczego działania wzrasta dzięki rozwojowi praktycznych zastosowań demokracji, ale w strukturach lokalnych i samorządowych, a nie państwowych. Spróbuję odnieść to wyzwanie do edukacji, podejmując się odpowiedzi na następujące pytanie: Jak edukacja może uczestniczyć w asymilowaniu nierówności? Asymilacja kulturowa (w tym pedagogiczna) to proces, który ma wbudowane - w sobie mechanizmy włączania do obiegu przeróżnych, często sprzecznych wzajemnie lub równolegle istniejących norm i dyrektywy. Dlatego wykorzystując asymilację kulturową można zaakceptować w zawieszeniu lub po analizie krytycznej - pochwałę nierówności i stwarzanie różnic w praktyce edukacyjnej. Wykorzystując te mechanizmy możemy zaproponować edukację 16

17 ku nierówności. Edukacja ta zakłada, że osiągana w rezultacie jej działań różnorodność i nierówność, to przede wszystkim kwestia smaku, a więc praktycznego zastosowania władzy sądzenia. Z założenia, że ludzie rodzą się różni, wyprowadza normę pedagogiczną: należy prowadzić wychowanka ku własnemu miejscu zgodnie z posiadanymi potencjałami jednostki, temu służy nauczanie, wychowanie natomiast, ma wdrożyć w ponadjednostkowy potencjał kultury, a ogniskuje się on w umiejętnościach związanych z władzą sądzenia. Dzięki władzy sądzenia wychowankowie przezwyciężają nierówności, gdy odnosząc je do różnorodności, znoszą negatywne napięcia nierówności. W tak skomponowanym kontekście edukacyjnym, nauczyciel to pośrednik w przekazie niekonformistycznych źródeł smaku. Podmiotowość i tożsamość, jako znaki rozpoznawcze jednostek, mają szansę aktualizacji swej sprawczej mocy tylko w różnorodności, która przejawia się również w nierówności. Ale ta nierówność, dzięki dialektyce dialogu pedagogicznego pomiędzy wychowującym i wychowywanym, może również cechować się stanami normatywnie pozytywnymi, jeśli nadrzędnie waloryzujemy doświadczenie pedagogiczne wartościami władzy sądzenia. Stąd stawiam przezwyciężającą nierówność normę edukacyjną: rozwijajmy więcej różnorodności, i dyrektywę: kształćmy się we władzy sądzenia ( zwłaszcza, że konsumpcyjny światopogląd, w którym w większości nasi wychowankowie tkwią po uszy, fałszuje wartości, bo jest pozbawiony smaku). Smak to nawyk i umiejętność krytycznego, a nie konsumpcyjnego uczestnictwa w kulturze. ANEKS Kategorie w ontologii równości: - równość arytmetyczna (aprioryczna), wynika z rachunku lub aksjomatycznie, nie stosuje się do życia; - równość naturalistyczna (aposterioryczna), wynika z pomiaru i wzorca, użyteczna w operacjach praktycznie uchwytnych; - równość ekonomiczna (równowaga parytetowa), stosuje się do dóbr, przy szczególnie pożądanych wykazuje amnezję względem swojego znaczeni i sensu, niestabilna, zależna od kursu wymiany i ostatnio od działań spekulacyjnych, ; - równość prawna (legislacyjna) historycznie zmienna, uwikłana w dialektyczne myślenie o praktyce, spore sukcesy w werbalnym różnicowaniu kar za złe uczynki, według pospolitego mniemania nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością; - równość religijna lub światopoglądowa (metafizyczna) predestynuje do obiektywnej z semantyką nie z tego świata, trąci utopią; - równość społeczna (polityczna) szczerze utopijna, projekt prawdziwie nie do dokończenia; - równość smaku (władzy sądzenia), nie istnieje. 17

18 Tomasz Szkudlarek Koniec pracy czy koniec zatrudnienia? Edukacja wobec presji światowego rynku Edukacyjny rynek Określenie dla milionów ludzi nowych możliwości i obowiązków w społeczeństwie bez masowego, tradycyjnego zatrudnienia będzie chyba najpilniejszym problemem społecznym nowego stulecia Jeremy Rifkin Jeśli politycy Europy interesują się dziś edukacją, to czynią to głównie z dwóch powodów. Pierwszym jest ekonomia, drugim - konstruowanie tożsamości i przeciwdziałanie społecznym wykluczeniom w złożonych procesach europejskiej integracji. Oba te powody mają odzwierciedlenie w dokumentach Unii Europejskiej, ale pierwszy z nich przyciąga zdecydowanie więcej publicznej uwagi. Dzieje się tak głównie dlatego, że relacją ekonomii i edukacji interesują się nie tylko politycy, ale także, i to żywo, ekonomiści i specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi", zarówno w teorii, jak i w praktyce. Uruchamia to potężne siły przedefiniowujące publiczny dyskurs edukacyjny. Genezę zainteresowania edukacją ze strony ekonomistów można chyba najkrócej ująć następująco - w gospodarce globalnej kapitał zdołał przekroczyć ograniczające go bariery polityki państw narodowych, a globalnej polityki gospodarczej - polityki będącej pod kontrolą społeczeństw - nie ma. W rezultacie kapitał uległ wyraźnej deterytorializacji, zerwał się z uwięzi" i dryfuje ponad powierzchnią planety. Jednocześnie następuje zanik narodowych polityk gospodarczych, co wynika między innymi z presji globalnych instytucji finansowych w rodzaju Banku Światowego czy WTO oraz procesów integracji regionalnej tworzących związki w rodzaju UE czy NAFTA. W tej sytuacji przy braku społecznej kontroli nad gospodarką w skali globu i jej osłabieniem w skali państw - mamy do czynienia ze wzrostem znaczenia miejsc i wspólnot lokalnych: to ich walory w końcu decydują o tym, gdzie urwany z uwięzi" kapitał zechce" osiąść i zainwestować. A w poszczególnych miejscach i wspólnotach lokalnych głównym czynnikiem decydującym o inwestycyjnej atrakcyjności są ludzie, ich kwalifikacje i siła łączących ich więzi decydujących o wzajemnym zaufaniu. Jedna z różnic w relacjach edukacji i ekonomii w stosunku do ery industrialnej polega na tym, że uprzednio - jak się zdaje - to inwestycja przemysłowa przyciągała w określone miejsca masy słabo wykształconych migrantów, którzy specyficzne dla profilu pracy kwalifikacje zdobywali w trakcie zatrudnienia lub w tworzących się wokół ośrodka 18

19 przemysłowego szkołach zawodowych. Teraz inwestycje w ludzi" muszą nastąpić przed pojawieniem się jakiejkolwiek inwestycji kapitałowej. Inaczej mobilny kapitał znajdzie sobie inne miejsce. Oznacza to, że logika kapitału zaczyna się rozciągać nie tylko na obszar szkoleń w miejscu pracy i specjalistycznego kształcenia zawodowego, ale i na publiczne szkolnictwo powszechne, tworzące podstawę atrakcyjności inwestycyjnej miejsca. W ten sposób kategorie pedagogiczne (wiedza, wykształcenie) i etyczne (zaufanie) trafiły do dyskursu ekonomii: pierwsze funkcjonują w nim z etykietą ludzkiego kapitału, a drugie - społecznego. Przemianowanie takie oznacza, że w edukację i więzi społeczne i n w e s t uje s i ę tak, jak w każde inne przedsięwzięcie gospodarcze - po to, aby zarobić. W takim kontekście racjonalnie brzmią pomysły prywatyzacji edukacji i otwarcia jej na nieograniczoną konkurencję. Przy całej nobilitacji, wynikającej z przechwycenia dyskursu edukacyjnego przez ekonomię, mamy tu zarazem do czynienia z potężną redukcją pola myślenia o wychowaniu. Po pierwsze, nieekonomiczne efekty kształcenia (jak na przykład jego rola kulturowa, sensotwórcza) zostają zepchnięte w cień. Po drugie, szkoły, uniwersytety i instytucje kultury - jako miejsca produkcji kapitału ludzkiego" - są traktowane tak, jak wszelkie inne znaczące dla gospodarki przedsiębiorstwa (główna różnica sprowadza się do tego, że są to przedsiębiorstwa usługowe), co najwyraźniej uwidacznia się w strategiach ich reformowania. Od lat osiemdziesiątych XX wieku edukację i kulturę wraz z innymi sektorami usług publicznych", takimi jak medycyna, zmienia się podobnie jak podupadające przedsiębiorstwa o sztywnym popycie, gdzie wzrost efektywności polega nie tyle na zwiększaniu sprzedaży (liczba uczniów szkolnictwa podstawowego nie wzrośnie na skutek podnoszenia jego atrakcyjności), co na redukcji kosztów. Tam gdzie jednak można, dąży się także do rywalizacji na polu sprzedaży usług. Przede wszystkim dzieje się tak w celu stymulowania konkurencji między szkołami. Nie prowadzi to w skali makro do żadnych sensownych korzyści - wzrost liczby uczniów w jednej szkole podstawowej można uzyskać jedynie kosztem ich spadku w innej, i to w tej samej prowadzącej i finansującej obie szkoły gminie. Zabieganie o uczniów, związane z systemami finansowania szkół (realne lub wirtualne vouchery, czyli finansowanie zależne od liczby dzieci przy zasadzie zniesienia rejonizacji i swobodnego wyboru szkoły przez rodziców) ma więc jedynie pośredni sens. Zmusza ono szkoły do stałej weryfikacji oferty programowej i do dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań pożądanych klientów". Pożądanymi klientami są zaś ci, którzy sami dysponują wysokim kapitałem kulturowym (tym razem w sensie nadanym temu terminowi przez P. Bourdieu a więc kapitałem wykształcenia i statusu społecznego dziedzicznie" przekazywanym dzieciom) i mogą szkole zagwarantować wysoką pozycję w rankingach tworzonych na podstawie wyników standaryzowanych egzaminów, przy jednoczesnej gwarancji braku problemów dydaktycznych i wychowawczych z dziećmi, co przekłada się na minimalizację kosztów kształcenia. Przyciąganiu 19

20 odpowiednich" uczniów służy strategia marketingowa szkoły, akcentująca wartości typowe dla klasy średniej - naukę języków obcych, przyjazne relacje z nauczycielami, aktywną rekreację itp. Rodzice zaś o wysokim kapitale kulturowym oczekują od szkoły przede wszystkim przygotowania ich dzieci do zajęcia atrakcyjnych pozycji społecznych, wynikających z uzyskania trudno dostępnego wykształcenia, i dzięki temu pracy dobrze płatnej i dającej wysoką pozycję społeczną. W rezultacie o pozycji szkoły w rankingach decyduje głównie nie jakość pracy nauczycieli, a sposób rekrutowania nowych uczniów, zapewniający szkole dostawę dobrego surowca". Relacja ta ma charakter zwrotny i dzięki temu polityka selekcji ma tendencje do samopodtrzymywania się: wykorzystując publikowane w prasie rankingi szkół, rodzice aktywnie wybierają dla swoich dzieci instytucje najbardziej odpowiednie" pod względem przynależności klasowej, która staje się znowu istotnym czynnikiem podziału społecznego, a rynkowo zorientowana edukacja aktywnie odbudowuje podziały klasowe. Czyni to, posługując się hasłami wzrostu efektywności kształcenia - przecież żyjemy w społeczeństwie opartym na wiedzy, nowe technologie wymagają wysokich kwalifikacji, rynek pracy jest coraz bardziej wymagający, edukacja jest motorem ekonomicznego wzrostu... Praca i ład społeczny Zgodnie z danymi spisu powszechnego GUS z 2002 roku, w Polsce pracuje 43,7% osób dorosłych. Wskaźnik aktywności zawodowej (tzn. liczba osób pracujących lub poszukujących pracy łącznie w stosunku do liczby ludności dorosłej) wynosił 55,5%. Jest to jeden z najniższych wskaźników w UE. Warto dodać, że Polacy pracują dłużej (w sensie liczby godzin tygodniowo) niż inne narody Europy. Wprawdzie bezrobocie ma zmaleć" wraz z utrzymującym się od pewnego czasu wzrostem gospodarczym, ale - po pierwsze - nigdy nie zniknie, po drugie - armia ludzi niepracujących to nie tylko bezrobotni, to także osoby, które nigdy nie pracowały zarobkowo i osoby niezdolne do pracy zawodowej. W świetle wizji społeczeństwa 20/80" zakładającej, że wkrótce dla utrzymania systemu gospodarowania w skali globu wystarczy zatrudnienie 20% ludzi zdolnych do pracy, obecny stan zatrudnienia w Polsce trzeba będzie prawdopodobnie uznać za luksus niemożliwy do utrzymania. Chyba że radykalnie zmienimy społeczne myślenie o pracy. Takiej dyskusji w Polsce jednak w ogóle się nie prowadzi. Jeden z głównych paradoksów zdominowanej przez racjonalność ekonomiczną edukacji polega na tym, że na naszych oczach dokonuje się rozpad społeczeństwa, do którego edukacja się przyczynia, zamiast mu zapobiegać. W pewnej mierze jest to zapewne efekt postkomunistycznej alergii". W epoce PRL-u edukacja była zdominowana przez cele polityczne. Obecne jej podporządkowanie racjonalności ekonomicznej może być wciąż jeszcze postrzegane jako dobroczynne uwolnienie od polityki". Tymczasem za 20

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU Kliknij, wg. Karla aby Polanyi edytować styl wzorca podtytułu Karl Polanyi Urodził się 25 października 1886,a zmarł 23 kwietnia 1964 - intelektualista węgierski. Znany głównie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ

ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ ZADANIA EDUKACJI ELEMENTARNEJ 1. Wspieranie dziecka w poznawaniu oraz wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego i budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 2. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk

PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE. ks. Artur Aleksiejuk PRAWA CZŁOWIEKA W BIOMEDYCYNIE ks. Artur Aleksiejuk Pojęcie praw człowieka Przez prawa człowieka rozumie się te prawa, które są bezpośrednio związane z naturą człowieka jako istoty rozumnej i wolnej (osoby)

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. dr hab. Anna Szylar

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. dr hab. Anna Szylar Kształtowanie postaw Wychowanie do wartości dr hab. Anna Szylar 1 Czymże jest człowiek, jeśli w jego życiu główną wartością i treścią jest tylko sen i trawienie? Zwyczajnym bydlęciem Hamlet Celem naszych

Bardziej szczegółowo

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach:

Absolwent Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach: Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli dobrze przygotowani do nauki na wyższym etapie edukacyjnym; byli dobrze przygotowani do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, ojczyźnie, zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta

Polityka społeczna. (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Polityka społeczna (na podstawie Wikipedii) Opracował(a): Imię i nazwisko studenta Spis treści 1Wstęp...3 2Cele polityki społecznej...3 3Etapy rozwoju politechniki społecznej...4 3.α Od prawa ubogich do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Bieg wydarzeń jest tak szybki, że jeśli nie znajdziemy sposobu na to, aby widzieć dzień jutrzejszy, trudno się spodziewać, abyśmy rozumieli dzień dzisiejszy. Dean Rusk PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1 Załącznik nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefa Cezaka w Zgierzu z dnia 21.10.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 im. JAKUBA STEFANA CEZAKA w ZGIERZU 1

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i cele kształcenia.

Wychowanie i cele kształcenia. Wychowanie i cele kształcenia. Rozwój dziecka od narodzin do dojrzałości dokonuje się zgodnie z kolejnymi etapami, które pozostają ze sobą w ścisłym powiązaniu. O wychowaniu mówimy wtedy, gdy wpływy i

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym

Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Małgorzata Joanna Adamczyk Kolegium MISH UW Collegium Invisibile m.adamczyk@ci.edu.pl Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym Ewolucja czy rewolucja? Zdobywanie przez osoby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna 5 62-080 Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2014 1 Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40) z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)...11 SPIS TREŚCI WSTĘP (Wiesław Stawiński)........................ 9 ROZDZIAŁ 1. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE A EDUKACJA PRZYRODNICZA (Wiesław Stawiński)..................11 1.1. Problemy globalizacji........................

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest obecnie w 47 krajach Europy w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ w Polsce rozpoczęto od trzyletniego

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 REKLAMA W GOSPODARCE OKRESU TRANSFORMACJI WARSZAWA, SIERPIEŃ 1993 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Redakcja: Wojciech Śliwerski Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska Korekta: Beata Bednarz Sylwia Kajdana ISBN ISBN 978-83-7850-377-4 978-83-7587-147-0

Bardziej szczegółowo

Forum Myśli Strategicznej

Forum Myśli Strategicznej Forum Myśli Strategicznej Strategie rozwoju obszarów kluczowych dla polskiego społeczeństwa i gospodarki - wyzwania dla przyszłości, 27.04.2015 prof. dr hab. Julian Auleytner Zrealizowane tematy 1. Czy

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic

Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W ŁODZI Takie jest Rzeczpospolitą władanie, jakie młodzieży chowanie Stanisław Staszic Priorytet w wychowaniu młodego człowieka powinien mieć dom rodzinny.

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkoły z rodzicami. Dla dobra dziecka konieczne staje się budowanie porozumienia: szkoła dom środowisko B. Bartoszewska

Współpraca szkoły z rodzicami. Dla dobra dziecka konieczne staje się budowanie porozumienia: szkoła dom środowisko B. Bartoszewska Współpraca szkoły z rodzicami Dla dobra dziecka konieczne staje się budowanie porozumienia: szkoła dom środowisko B. Bartoszewska Ważne pytania: Po co chcemy współpracować? Co chcemy osiągnąć? Na jakiej

Bardziej szczegółowo

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r.

Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej. Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Kompetencje obywatelskie uczniów w Polsce i Unii Europejskiej Warszawa-Poznań, marzec 2011 r. Porządek prezentacji I. Co wiemy w badań? I. Co wiemy z doświadczeń? I. Co robić? II. Co proponuje UE? 2 Kompetencje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 1 I MISJA SZKOŁY Nadrzędnym celem wychowawczym naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4 6 W SP18 W ZIELONEJ GÓRZE Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORZYCACH NA LATA 2010-2016 Tak naprawdę, to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwsze są korzenie, a drugą skrzydła. Hadding Carter

Bardziej szczegółowo

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego , Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu. To właśnie na motywacji, chęci

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Dziecko w rodzinie i społeczeństwie 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE KIERUNKI PRAC NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY

NIEKTÓRE KIERUNKI PRAC NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji NIEKTÓRE KIERUNKI PRAC NAD ZMIANAMI W SYSTEMIE OŚWIATY REKOMENDACJE opracowane na podstawie dokumentu Porozumienie dla Edukacji www.obywateledlaedukacji.org CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej

Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP Katedra Makroekonomii i Historii Myśli Ekonomicznej Terminy konsultacji: E-mail: magdalena.knapinska@ue.poznan.pl Inne przedmioty: Makroekonomia (wykłady i

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAROŹREBACH 2012-2015 I. CO TO JEST KONCEPCJA PRACY SZKOŁY? Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane przez szkołę. Odgrywa rolę drogowskazu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII Przedmowa XIII Część 1 TEORIE POLITYCZNE 1. Co to jest polityka? Definiowanie polityki 4 Polityka jako sztuka rządzenia 6 Polityka jako sprawy publiczne 10 Polityka jako kompromis i konsensus 11 Polityka

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W POZNANIU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. art. 55 / Dz. U. nr 95 poz. 425 z 91 r./ 2. Ustawa z dnia 21.07.1995

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Tarnowie Podgórnym, ul. Szkolna Tarnowo Podgórne PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY - 2015 1 Zgodnie z zaleceniami raportu CEA z roku 2013 nt. jakości programów wychowawczych w szkołach artystycznych niniejszy program składa się z dwóch części. Podział taki umożliwia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r.

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach w latach 2010-2014r. Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. 2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska

Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska Atmosfera jasnego szczęścia, oto czego duszy dziecięcej potrzeba. W niej żyje i rozwija się dla Boga. św. Urszula Ledóchowska ATMOSFERA: - klimat społeczny, psychospołeczny - dotyczy tego, jak członkowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Warszawa, dnia 22 listopada 2001 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego - sygn. akt P.10/01. Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska

Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce. Zaproszenie do dyskusji. Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej w Polsce Zaproszenie do dyskusji Anna Królikowska Warunki do rozwoju finansowania zwrotnego dla instytucji ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA. Studia stacjonarne

FILOZOFIA. Studia stacjonarne FILOZOFIA Studia stacjonarne I stopnia Studia filozoficzne I stopnia na kierunku filozofia prowadzone są w ramach dwóch specjalności: Filozofia teoretyczna Kognitywistyka Studia na każdej specjalności

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ WŁĄCZA POLITYKA SPOŁECZNA dla Miasta Łodzi. dla Miasta Łodzi. dokument w trakcie uchwalania

ŁÓDŹ WŁĄCZA POLITYKA SPOŁECZNA dla Miasta Łodzi. dla Miasta Łodzi. dokument w trakcie uchwalania ŁÓDŹ WŁĄCZA POLITYKA SPOŁECZNA 2020+ SPOŁECZNA dla Miasta Łodzi 2020+ dla Miasta Łodzi dokument w trakcie uchwalania WPROWADZENIE: Polityka Społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi to dokument nowego typu, który

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I

Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka. Rozdział I Statut Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Warszawa - Białołęka POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I 1. Prywatna Szkoła Muzyczna reprezentuje typ szkoły artystycznej kształcącej uczniów w grze na instrumentach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa jako element przygotowania do życia małżeńskorodzinnego osób niepełnosprawnych

Aktywność zawodowa jako element przygotowania do życia małżeńskorodzinnego osób niepełnosprawnych Aktywność zawodowa jako element przygotowania do życia małżeńskorodzinnego osób niepełnosprawnych Wojciech Otrębski Instytut Psychologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Plan wystąpienia: Skala

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 50 W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) Ustawa z dn.

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie okresowych ocen pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczym urzędniczym

Bardziej szczegółowo