home.agh.edu.pl/romus/oze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "home.agh.edu.pl/romus/oze"

Transkrypt

1 Czyste energie Wykład 1 Odnawialne źródła energii w polskim systemie prawnym dr inż. Janusz Teneta C-3 pok. 8 (parter), Wydział EAIiIB Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Kraków 2013 Materiały do pobrania: home.agh.edu.pl/romus/oze 1

2 Motto O północy przy zielonych stolikach modliły się diabły do cyfr. Były szarfy i ordery, i muzyka i stukał tajny szyfr. Diabły w sercu swoim głupim, bo niedobrym rozwiązywały biało-czerwony problem. Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśń o fladze Stalag Altengrabow, 1 X 1944 Co o OZE sądzi Premier Tusk? Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice, 10 września 2013 Uznaliśmy, że szanując cele ekologiczne, szanując potrzebę redukcji emisji gazów - przede wszystkim CO 2, będziemy jednak stawiali na węgiel to znaczy będziemy tak inwestowali w przemysł wydobywczy, w przemysł maszyn górniczych, aby poprzez nowoczesne technologie ograniczać emisję CO 2, a nie poprzez wykreślanie węgla z naszej recepty energetycznej, naszego mix u energetycznego. Dlatego podjęliśmy decyzję, że odnawialne źródła energii bardzo potrzebne uzupełnienie dla polskiej energii będą jednak limitowane na tyle na ile jest to możliwe w Europie. Chcemy mieć odnawialne źródła energii, ale dla nas kluczowe nadal będzie: węgiel, węgiel brunatny a w nieodległej przyszłości także gaz ze złóż gazu łupkowego. źródło: relacja video wnp.pl 2

3 Co o OZE sądzi Premier Tusk? Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice, 10 września 2013 Czy przyszłością polskiego rynku pracy nie jest bardziej górnictwo, niż niektóre najbardziej wyrafinowane przemysły w tej przestrzeni energii odnawialnych? Czy więcej miejsc pracy będzie powstawało w nowoczesnych kopalniach i elektrowniach na węgiel czy przy wiatrakach? Trzeba szanować odnawialne źródła energii, ale nie możemy dać sobie zabrać naszego narodowego dobra. [ ] Naszą szansą jest najmądrzejsze jak potrafimy, najbardziej nowoczesne wykorzystanie klasycznych, tradycyjnych źródeł energii - w tym przede wszystkim węgla. źródło: relacja video wnp.pl Poseł Andrzej Czerwiński (PO) Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Jeśli chodzi o mechanizmy wsparcia tych źródeł, które wymagają takiego wsparcia to Premier wyraźnie powiedział, że powinniśmy zacząć powiedzmy szukać tych, które są najtańsze i uzupełniać po kolei tymi trochę droższymi. I gdy osiągniemy granicę 15% odcinamy dofinansowanie nie robimy nie wiem - jakiegoś super przedsięwzięcia żeby się chwalić ile to mamy odnawialnych źródeł energii! Tyle ile wymaga od nas zobowiązanie tyle w to włożymy. Musi też być podmiotem odbiorca [energii]. Nie może przeciętny odbiorca dopłacać komuś do interesu. Jesteśmy zobowiązani samiśmy się zobowiązali przed Komisją Europejską do 15% udziału energii odnawialnych do 2020roku. I to co będzie później jest przed nami. My teraz musimy negocjować z KE te warunki po I tam oczywiste jest że z punktu widzenia Polski chcemy też zwiększyć rolę u nas węgla bo to jest po prostu nasz interes narodowy. W ramach tych zobowiązań do 2020 mamy 15% i nie musimy wychodzić przed szereg, że będziemy no prosić podatników o wsparcie bo my chcemy realizować coś więcej. źródło: relacja video wnp.pl 3

4 Udział OZE w końcowym zużyciu energii elektrycznej Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 października 2012 r. (DZ. Ust. z 2012 poz. 1229) Systemy wsparcia produkcji energii z OZE Feed in Tariff (taryfa stała) preferencyjne ceny zakupu energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, z gwarancją ceny minimalnej na okres 20 lat. Zielone Certyfikaty rozdzielenie przychodów za produkcję energii z OZE na opłatę za samą energię i opłatę za świadectwo pochodzenia jako prawo majątkowe o charakterze giełdowym 4

5 Cele systemu FiT (Feed-in Tariff) Zagwarantowanie opłacalnej ceny skupu energii z OZE przez okres lat Zapewnienie równomiernego rozwoju OZE w każdej fazie rozwoju rynku Doprowadzenie do zrównania cen energii z OZE i źródeł konwencjonalnych (Grid Parity) Wpływanie na rozwój konkretnych typów instalacji Dopasowanie stawek do warunków pogodowych (nasłonecznie, wiatr) Cechy systemu FiT Możliwość racjonalnego oszacowania opłacalności konkretnej inwestycji Automatyczna (lub określana okresowo) obniżka stawek dla nowych instalacji powstających w kolejnych latach System jest samofinansujący środki na FiT pobierane są od wszystkich odbiorców energii w postaci stałej składki (kilka EC /kwh) Możliwość całkowitego rozregulowania rynku w przypadku źle dobranych stawek. 5

6 Cele systemu zielonych certyfikatów Promowanie ( nagradzanie ) produkcji energii elektrycznej (lub elektrycznej i cieplnej) ze źródeł odnawialnych Umożliwienie swobodnego handlu prawami majątkowymi - certyfikatami pochodzenia energii. Cechy systemu zielonych certyfikatów Duża wrażliwość na decyzje polityczne Brak gwarancji minimalnej ceny skupu energii w dłuższym okresie czasu Wahania wartości zielonych certyfikatów w notowaniach giełdowych 6

7 Jak działa system zielonych certyfikatów? źródło: M.Szałas, Towarowa Giełda Energii, prezentacja: Certyfikaty energetyczne. Jak zarobić na zielonej Energii?. Jak działa system zielonych certyfikatów? Producent zielonej energii musi Otrzymać koncesję od Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Producent zakłada konto w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w TGE Producent podłącza instalację OZE do sieci energetycznej Operatora Systemu Energetycznego Producent otrzymuje certyfikaty po wyprodukowaniu energii: świadectwa są przesyłane z URE do TGE i Wczytywane do RŚP Operator Systemu kupuje od producenta energię po średniej cenie rynkowej z zeszłego roku (201,36 PLN/MWh) Producent sprzedaje świadectwa na TGE (Rynek Praw Majątkowych) lub w umowach dwustronnych 7

8 Giełdowy krach polskiego systemu zielonych certyfikatów źródło: Raporty miesięczne i wyniki sesji TGE Nieumorzone certyfikaty ~ 8,5 TWh Giełdowy krach polskiego systemu zielonych certyfikatów Zapowiedź rządowej interwencji na rynku zielonych certyfikatów Nieumorzone certyfikaty ~ 11,5 TWh Opłata zastępcza 297,25 zł/mwh Nieumorzone certyfikaty ~ 9,496 TWh Obowiązek OZE (12%) ~ 14,6 TWh Opracowanie własne na postawie raportów i wyników sesji TGE 8

9 Podatek akcyzowy Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 nr 108 poz. 626) Art W przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: 1) nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 2) sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; 3) zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; 4) zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; 5) import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; 6) zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu. Podatek akcyzowy Ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 nr 108 poz. 626) Art Podstawą opodatkowania energii elektrycznej jest jej ilość, wyrażona w megawatogodzinach (MWh). Art Stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi 20,00 zł za megawatogodzinę (MWh). Art Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa po-chodzenia energii, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się nie wcześniej niż z chwilą otrzymania dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe. 9

10 Podatek akcyzowy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 159, poz z 2010): 9. Zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Wg indywidualnej interpretacji podatkowej (sygnatura: IBPP3/ /10/DG wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach): od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej z OZE z uwagi na istotę tego źródła nie można zapłacić akcyzy. Zatem w przypadku energii pochodzącej z tych źródeł i zużywanej na potrzeby własne zwolnienie przewidziane przepisem 9 rozporządzenia w sprawie zwolnień nie znajduje zastosowania. Podatek akcyzowy Zmiany w prawie : Projekt Ustawy wprowadzającej trójpak energetyczny ( ) Art. 16. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U.z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.13)) w art. 30 wprowadza się następujące zmiany: po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 2a. Zwalnia się od akcyzy, na podstawie dokumentu potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z., poz. ), energię elektryczną: 8) wytworzoną w wykorzystującej energię promieniowania słonecznego instalacji odnawialnego źródła energii montowanej wyłącznie na budynkach, o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 kw; 9) wytworzoną w wykorzystującej energię promieniowania słonecznego instalacji odnawialnego źródła energii montowanej wyłącznie na budynkach, o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 10 kw do 100 kw; 10) wytworzoną w wykorzystującej energię promieniowania słonecznego instalacji odnawialnego źródła energii montowanej wyłącznie poza budynkami, o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 10 kw; 11) wytworzoną w wykorzystującej energię promieniowania słonecznego instalacji odnawialnego źródła energii montowanej wyłącznie poza budynkami, o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 10 kw do 100 kw. 2b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2a, stosuje się w chwili wytworzenia energii elektrycznej, o której mowa w ust. 2a. Przepisów art. 24 ust. 1 i art. 91 ust. 1 nie stosuje się.. 10

11 Systemy wsparcia PV w UE źródło: dr St.Pietruszko Politechnika Warszawska Systemy wsparcia finansowego a rozwój PV źródło: dr St.Pietruszko Politechnika Warszawska 11

12 Systemy wsparcia vs. instalowana moc [MW] ZMIANY NA + ZAPOWIEDŹ ZMIAN NA - ZMIANY NA - Opracowanie własne na podstawie corocznych raportów EPIA Przykłady źle dobranych stawek FiT Hiszpania: Przyjęcie niemieckich stawek FiT przy prawie dwa razy lepszych warunkach nasłonecznienia Napływ kapitału spekulacyjnego inwestującego w PV Duży wzrost cen energii dla końcowych odbiorców Załamanie całego systemu finansowania 2008/2009 Skokowe obniżki stawek FiT (dla dużych systemów o 45%) Ustawowe ograniczenie mocy instalowanej w kolejnych latach (2013) Podatek od energii słonecznej 7% 12

13 Przykłady źle dobranych stawek FiT Czechy: Przyjęcie atrakcyjnych stawek FiT pobudzających rynek Ustawowo ograniczona możliwość obniżania stawek do 5-6% rocznie Skokowa zmiana kursu CZK do Spadek cen modułów PV (45% w 2009r) spowodowany załamaniem się rynku w Hiszpanii Wzrost cen energii dla odbiorców końcowych o 5-6% Spekulacje przy wydawaniu pozwoleń na przyłączanie do sieci Drastyczne obniżki stawek FiT (ponad 50%) Wsteczny podatek za energię z PV w wysokości 26% (po roku %) Roczny limit łącznej mocy dla nowych instalacji Likwidacja ulg podatkowych Przykłady FiT Wielka Brytania 2010 Energy Source Scale Generation Tariff Duration Household % Industrial % (p/kwh) [A] (years) 12.06p/kWh 8.60 p/kwh Anaerobic digestion 500kW 11, ,4 133,7 Anaerobic digestion >500kW ,6 104,7 Hydro 15 kw 19, ,0 231,4 Hydro >15-100kW 17, ,6 207,0 Hydro >100kW - 2MW ,2 127,9 Hydro >2MW - 5MW 4, ,3 52,3 Micro-CHP [B] <2 kw ,9 116,3 Solar PV 4 kw new [C] 36, ,3 419,8 Solar PV 4 kw retrofit [C] 41, ,5 480,2 Solar PV >4-10kW 36, ,3 419,8 Solar PV >10-100kW 31, ,4 365,1 Solar PV >100kW - 5MW 29, ,0 340,7 Solar PV Standalone [C] 29, ,0 340,7 Wind 1.5kW 34, ,1 401,2 Wind >1.5-15kW 26, ,4 310,5 Wind >15-100kW 24, ,8 280,2 Wind > kW 18, ,9 218,6 Wind >500kW - 1.5MW 9, ,9 109,3 Wind >1.5MW - 5MW 4, ,3 52,3 13

14 Nowe regulacje prawne (pierwszy projekt pod koniec roku 2011) Ustawa Prawo Energetyczne Ustawa Prawo Gazowe Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii Ustawa wprowadzająca trójpak energetyczny Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii Implementacja dyrektyw 2009/28/WE, 2009/72/WE, 2009/73/WE Analiza kosztów produkcji energii z OZE Źródło: Ministerstwo Gospodarki - prezentacja Pakiet Regulacji Energetycznych r 14

15 Założenia regulacji prawnych w Ustawie o OZE Zdefiniowanie co jest odnawialnym źródłem energii Kategoryzacja instalacji ze względu na rodzaj źródła i moc instalacji instalacje prosumenckie Współczynniki korekcyjne do świadectw pochodzenia Obowiązek wykorzystywania OZE w nowych budynkach Certyfikowany zawód instalatora mikroinstalacji OZE Ogólnokrajowe normy techniczne dla instalacji OZE i warunków ich przyłączania do sieci Uproszczenia w uzyskaniu warunków przyłącza do sieci Gwarancja stabilnego systemu wsparcia na 15 lat (i nie więcej) Zmiany w innych ustawach np. Prawie Budowlanym Zniechęcenie do współspalania biomasy i budowy farm wiatrowych na lądzie Dla instalacji uruchomionych przed wejściem w życie ustawy współczynnik korekcyjny = 1 Kategorie instalacji OZE wg mocy Mikroinstalacje < 40kW Instalacje prosumenckie Bez działalności gospodarczej Bez koncesji Taryfa FiT Rozliczenia z OSE Dodatkowe dochody rozliczane w formularzu PIT Małe instalacje od 40 do 200kW Wpis do rejestru producentów energii OZE Brak koncesji Do 100kW taryfa FIT Powyżej 100kW zielony certyfikat Duże instalacje powyżej 200kW Działalność gospodarcza Koncesja 15

16 Schemat wsparcia OZE w nowej ustawie źródło: Ministerstwo Gospodarki Mały trójpak energetyczny definicje odnawialne źródło energii źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu pochodzącego ze składowisk odpadów, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych mikroinstalacja odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kw mała instalacja odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kw i nie większej niż 200 kw, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kw i nie większej niż 600 kw. biopłyny biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.), wytworzone wyłącznie z biomasy, wykorzystywane w celach energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła w instalacjach spełniających wymagania w zakresie emisji gazów do atmosfery, określone w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. Zm) źródło: strona internetowa Sejmu RP 16

17 Mały trójpak energetyczny Art. 7 ust. 8 pkt 3 Za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem: a) odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów, b) mikroinstalacji, za której przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera się opłaty. źródło: strona internetowa Sejmu RP Mały trójpak energetyczny Art. 7 ust. 8d wyjaśnienia źródło: strona internetowa Sejmu RP 8d 1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym planowaną inwestycją. 8d 2. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej odmówi przyłączenia do sieci odnawialnego źródła energii z powodu braku technicznych warunków przyłączenia wynikających z braku niezbędnych zdolności przesyłowych sieci w terminie proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie odnawialnego źródła energii przedsiębiorstwo energetyczne określa planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także określa termin przyłączenia. 8d 3. W przypadku braku technicznych lub ekonomicznych warunków przyłączenia w zakresie mocy przyłączeniowej określonej we wniosku o określenie warunków przyłączenia odnawialnego źródła energii, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej powiadamia podmiot ubiegający się o przyłączenie o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, dla jakiej mogą być spełnione te warunki. Jeżeli podmiot ten, w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia: 1) wyraził zgodę na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to wydaje warunki przyłączenia; 2) nie wyraził zgody na taką wielkość mocy przyłączeniowej, przedsiębiorstwo to odmawia wydania warunków przyłączenia. 17

18 Mały trójpak energetyczny Art. 7 ust. 8d wyjaśnienia 8d 4. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana źródło: strona internetowa Sejmu RP mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do sieci którego ma być ona przyłączona, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci. Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 8d 5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 8d 4, zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; 2) informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a. 8d 6. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d 4, podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest obowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści: Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.. Klauzula ta zastępuję pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Mały trójpak energetyczny Art. 7 ust. 8d wyjaśnienia 8d 7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej potwierdza złożenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d 4, odnotowując datę jego złożenia. 8d 8. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane określić w warunkach przyłączenia przewidywany harmonogram przyłączania odnawialnego źródła energii, uwzględniający poszczególne etapy rozbudowy sieci, a także zestawienie planowanych prac. 8d 9. Przyłączane mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1. Szczegółowe warunki przyłączenia, wymagania techniczne oraz warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym określają przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 3., źródło: strona internetowa Sejmu RP 18

19 Mały trójpak energetyczny Art. 7 ust. 9 W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo to może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci; przepisów ust. 8 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a nie stosuje się. źródło: strona internetowa Sejmu RP Mały trójpak energetyczny Art. 9u. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy. Art. 9v. Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania sprzedawcy z urzędu i oferowaną do sprzedaży przez osobę, o której mowa w art. 9u, jest obowiązany zakupić ten sprzedawca. Zakup tej energii odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b. (czyli 80% z 201,36 PLN/MWh ) źródło: strona internetowa Sejmu RP 19

20 Możliwości wykorzystania energii słonecznej Koszt energii elektrycznej 20

21 Mały trójpak energetyczny - podsumowanie Pojawią się pojęcia mikroinstalacji i małej instalacji OZE Pojawia się pojęcie prosumenta produkującego energię na własne potrzeby, bez prowadzenia działalności gospodarczej Zniechęcanie do oddawania energii z mikroinstalacji do sieci (odpłatność 80%) Przyłączenie do sieci Dla mikroinstalcji OZE bezpłatne Dla instalacji OZE < 5MW i układów kogeneracyjnych < 1 MW połowa opłaty przyłączeniowej Jeśli moc przyłączanej instalacji nie przekracza mocy określonej o obowiązujących warunkach przyłącza to wystarczy zgłoszenie do OSE (nie trzeba uzyskiwać nowych warunków przyłączenia) Gwarancje pochodzenia energii z OZE (bez praw majątkowych) Instalatorzy mikroinstalacji (egzaminy przed UDT, certyfikaty) Akredytowane szkolenia na instalatorów mikroinstalacji Zmiany w Prawie Budowlanym dotyczące pomp ciepła i PV do 40kWp Oficjalne założenia do nowego projektu ustawy o OZE ( ) Utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla instalacji uruchomionych przed wejściem w życie nowej ustawy (ochrona praw nabytych) Zaproponowanie nowych rozwiązań ekonomicznych dla działających instalacji System aukcyjny (kontrakty różnicowe) dla nowych i modernizowanych instalacji Rozwiązania dla małej energetyki prosumenckiej (???) 21

22 Oficjalne założenia do nowego projektu ustawy o OZE ( ) Optymalizacja obecnego systemu wsparcia: Celem optymalizacji jest zmniejszenie kosztów systemu wsparcia dla już zrealizowanych i funkcjonujących projektów Łączny okres wsparcia będzie wynosił maksymalnie 15 lat od momentu wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia, nie dłużej jednak niż do końca 2021 roku ( =2006) Zamrożenie opłaty zastępczej na poziomie 297,4zł/MWh Oficjalne założenia do nowego projektu ustawy o OZE ( ) Modernizacja systemu zielonych certyfikatów: Wykluczenie z systemu hydroelektrowni powyżej 1MW Ograniczenie wsparcia dla spalania wielopaliwowego Ilość energii na poziomie lat Świadectwo pochodzenia z mnożnikiem 0,5 Dynamiczne korekty corocznego obowiązku OZE Wyłączenia pewnych podmiotów z obowiązku OZE 22

23 Oficjalne założenia do nowego projektu ustawy o OZE ( ) Modernizacja systemu zielonych certyfikatów: Obowiązek obrotu świadectwami pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii 30% do końca 2015, 50% od 2016 Przedawnianie się świadectw pochodzenia po 24 miesiącach Ograniczenie możliwości uiszczania opłaty zastępczej jeżeli cena świadectw pochodzenia na TGE S.A. będzie niższa niż 75% wartości opłaty zastępczej przez co najmniej 1 miesiąc. Oficjalne założenia do nowego projektu ustawy o OZE ( ) Nowe propozycje dla działających instalacji: Możliwość przejścia do nowego, aukcyjnego systemu wsparcia w ciągu 2 lat od wejścia w życie nowej ustawy Dedykowane aukcje tylko dla starych instalacji Łączny okres wsparcia (certyfikaty i aukcje) ma wynosić 15 lat Instalacje spalania wielopaliwowego oraz hydroelektrownie o mocy powyżej 1MW nie mogą przejść do systemu aukcyjnego. 23

24 Oficjalne założenia do nowego projektu ustawy o OZE ( ) Aukcyjny system wsparcia dla nowych i modernizowanych instalacji: Z systemu zostają wykluczone elektronie na biomasę o mocy powyżej 50MWe oraz instalacje spalania wielopaliwowego Minimum 25% opłaty OZE będzie alokowane w zakup energii lub biogazu rolniczego z instalacji o mocach 40kW-1MW lub wydajności 160tyś- 4mln m 3 /rok. Przedmiotem aukcji będzie ilość wyprodukowanej energii lub biogazu rolniczego w okresie 15 lat (z podziałem na poszczególne lata, bez możliwości przenoszenia między latami) Oficjalne założenia do nowego projektu ustawy o OZE ( ) Aukcyjny system wsparcia dla nowych i modernizowanych instalacji: Głównym kryterium wyboru będzie cena za 1MWh energii lub 1m 3 biogazu Zostanie ustalona cena referencyjna (osobno dla każdej technologii i zakresu mocy) projekty z ofertą powyżej ten ceny będą automatycznie odrzucane Mogą zostać określone dodatkowe kryteria np. stabilności Będzie organizowanych wiele aukcji na małe ilości energii Po wygraniu aukcji inwestor będzie miał 4 lata na rozpoczęcie produkcji energii/biogazu 24

25 Oficjalne założenia do nowego projektu ustawy o OZE ( ) Aukcyjny system wsparcia dla nowych i modernizowanych instalacji: Projekty będą dopuszczane do aukcji na zasadzie prekwalifikacji: Urządzenia wykorzystywane w projekcie nie starsze niż 4 lata Brak bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego (z wyłączeniem pomocy de minimis) Inwestycja musi być zgodna z miejscowym planem zagosp. przestrz. Posiadanie warunków przyłączenia Posiadanie pozwolenia środowiskowego Udokumentowane możliwości finansowe na zrealizowanie projektu Oficjalne założenia do nowego projektu ustawy o OZE ( ) Aukcyjny system wsparcia dla nowych i modernizowanych instalacji: Ilość energii wystawiana na aukcjach będzie limitowana budżetem przeznaczonym na system wsparcia w danym roku kalendarzowym 25

26 Rynkowa cena energii elektrycznej Rynkowa cena energii elektrycznej Kontrakt różnicowy Właściciel instalacji OZE oddaje Państwu nadwyżkę Właściciel instalacji OZE dostaje dopłatę od Państwa Cena energii na wolnym rynku Gwarantowana (przez czas obowiązywania kontraktu ) cena za energię z OZE. Cena ta ustalana jest podczas aukcji holenderskiej (stopniowe obniżanie wartości wystawionego na aukcji towaru) Kolejne lata obowiązywania kontraktu Kontrakt różnicowy Przy wycofaniu się z systemu aukcyjnego właściciel instalacji OZE oddaje Państwu całą sumę otrzymanego wsparcia powiększoną o 30% kary Cena energii na wolnym rynku Gwarantowana (przez czas obowiązywania kontraktu ) cena za energię z OZE. Cena ta ustalana jest podczas aukcji holenderskiej (stopniowe obniżanie wartości wystawionego na aukcji towaru) Kolejne lata obowiązywania kontraktu 26

27 Ile jest OZE w Polsce? Elektrownie wiatrowe Elektrownie wodne Elektrownie biomasowe Elektrownie biogazowe Elektrownie PV MW MW MW MW MW Razem OZE MW Elektrownie węglowe ~ MW źródło: raporty URE oraz PSE Pobudka to już koniec!!! Dziękuję za uwagę (niektórym) Do zobaczenia na kolejnym wykładzie.? 27

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 984. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Michał MARONA

mgr inż. Michał MARONA Instalacje fotowoltaiczne - wymagania prawne i praktyczne aspekty instalacji systemów PV mgr inż. Michał MARONA Katowice, dn. 21-22 styczeń 2013r. www.ottima-plus.com.pl Fotowoltaika jako źródło wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/169 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/164 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 04.02.2014 r. Wersja 6.2. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 91 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo