USTAWA. z dnia r. o lotnictwie służb porządku publicznego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie służb porządku publicznego. Rozdział 1 Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia r. o lotnictwie służb porządku publicznego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art Ustawa reguluje sprawy lotnictwa służb porządku publicznego w zakresie: 1) organizacji lotnictwa służb porządku publicznego; 2) nadzoru nad lotnictwem służb porządku publicznego; 3) statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego; 4) lotnisk i lądowisk oraz lotniczych urządzeń naziemnych lotnictwa służb porządku publicznego; 5) personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego; 6) zarządzania bezpieczeństwem lotów w lotnictwie służb porządku publicznego. 2. Do lotnictwa służb porządku publicznego stosuje się przepisy art. 2, 3-10, art. 11 ust. 1, art. 12, 14, 33, art. 35 ust. 2, art. 74, 75, art. 76 ust. 2, art. 92, art , 128, 130, 133, 140 i 150 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 1) ). Art. 2. Lotnictwo służb porządku publicznego obejmuje statki powietrzne, lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne użytkowane przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i inne jednostki organizacyjne utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzące działalność lotniczą, personel lotniczy tych jednostek oraz personel komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wykonującej w imieniu tego ministra nadzór nad działalnością lotnictwa służb porządku publicznego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217

2 Art. 3. W rozumieniu przepisów ustawy: 1) statkiem powietrznym lotnictwa służb porządku publicznego jest statek powietrzny wpisany do rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego i używany przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Straży Granicznej; 2) lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego jest lotnisko wpisane do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego i przeznaczone do startów i lądowań statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego; 3) lądowiskiem lotnictwa służb porządku publicznego jest lądowisko przeznaczone do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, ujęte w ewidencji lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego; 4) personelem lotniczym lotnictwa służb porządku publicznego są osoby pełniące służbę lub zatrudnione w Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej lub w innych jednostkach organizacyjnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących działalność lotniczą lub w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wykonującej w imieniu tego ministra nadzór nad działalnością lotnictwa służb porządku publicznego, posiadające ważne uprawnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych oraz wpisane do rejestru personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego; 5) personelem latającym lotnictwa służb porządku publicznego są członkowie personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego wykonujący czynności lotnicze w czasie lotu jako członkowie załogi statku powietrznego; 6) użytkownikiem statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego jest jego właściciel lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego; 7) zarządzającym lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego jest podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego. Rozdział 2 Nadzór nad lotnictwem służb porządku publicznego 2

3 Art Nadzór nad lotnictwem służb porządku publicznego sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 2. Do zadań i kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, należy: 1) prowadzenie planowych i doraźnych kontroli jednostek lotnictwa służb porządku publicznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących tego lotnictwa; 2) wydawanie zaleceń dotyczących usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, o których mowa w pkt 1, a także egzekwowanie ich wykonania; 3) określanie sposobu organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie służb porządku publicznego oraz dokonywanie oceny funkcjonowania tego systemu; 4) przeprowadzanie analiz stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie służb porządku publicznego i określanie działań naprawczych; 5) przeprowadzanie kontroli spełniania warunków techniczno-organizacyjnych wykonywania działalności lotniczej; 6) wydawanie decyzji w sprawach określonych w niniejszej ustawie; 7) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa służb porządku publicznego; 8) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego; 9) sprawdzanie zdatności statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego do lotów; 10) sprawdzanie kwalifikacji personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego; 11) prowadzenie rejestru: statków powietrznych, lotnisk, lotniczych urządzeń naziemnych i personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego oraz ewidencji lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego; 12) współpraca z organami, którym podlega lotnictwo wojskowe oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zarządzania ruchem lotniczym oraz zabezpieczenia i obsługi ruchu lotniczego, a także centrami medycyny lotniczej funkcjonującymi w lotnictwie państwowym w zakresie zadań realizowanych na rzecz lotnictwa służb porządku publicznego; 13) współpraca z organami administracji lotniczej i nadzoru lotniczego państw obcych; 3

4 14) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie lotnictwa służb porządku publicznego; 15) wydawanie wytycznych i instrukcji w sprawach technicznych związanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa służb porządku publicznego; 16) inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa służb porządku publicznego i ich zmian oraz udział w ich przygotowaniu; 17) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie. Art W ramach nadzoru, kontroli podlegają: 1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i inne jednostki utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzące działalność lotniczą; 2) zarządzający lotniskami lotnictwa służb porządku publicznego; 3) personel lotniczy lotnictwa służb porządku publicznego. 2. Kontrolę w jednostkach lotnictwa służb porządku publicznego przeprowadzają, w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych, upoważnione osoby będące pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo inne osoby posiadające odpowiednie do przedmiotu kontroli kwalifikacje oraz imienne upoważnienie ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 3. W imiennym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, minister właściwy do spraw wewnętrznych określa przedmiot i zakres kontroli. 4. Osobom wymienionym w ust. 2 dokonującym kontroli w jednostkach lotnictwa służb porządku publicznego przysługuje, w zakresie uzasadnionym przedmiotem kontroli, prawo: 1) wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej; 2) przeprowadzania oględzin statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego, lotniska lotnictwa służb porządku publicznego albo urządzenia znajdującego się w granicach takiego lotniska wykorzystywanego do działalności lotniczej; 3) dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii; 4) wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego lub urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności lotniczej; 4

5 5) zabezpieczenia statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub używanego przez osoby nieuprawnione w celu niedopuszczenia do dalszego jego używania lub w przypadku naruszenia zasad jego użytkowania; 6) zabezpieczenia, w celu niedopuszczenia do dalszego używania, urządzenia wykorzystywanego do wykonywania działalności lotniczej, znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym, używanego przez osoby nieuprawnione lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad jego użytkowania. 5. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani udzielać i zapewnić udzielenie przez właściwych funkcjonariuszy pełniących służbę lub pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, osobom dokonującym kontroli, wszelkich potrzebnych informacji, a także zapewnić im: 1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli; 2) dostęp do obiektów, nieruchomości i pomieszczeń, o których mowa w ust. 4 pkt 1; 3) dostęp do materiałów, dokumentów, danych i urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 3; 4) udostępnienie statku powietrznego lub urządzenia wykorzystywanego do prowadzenia działalności lotniczej dla przeprowadzenia czynności kontrolno-pomiarowych lub badań. 6. Do kontrolowanych funkcjonariuszy i pracowników stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 pkt Czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 4, mogą być przeprowadzane w sposób zdalny. Wyniki pomiarów wykonanych zdalnie powinny zawierać dane umożliwiające identyfikację urządzeń kontrolnych. Do kontroli wykonanej zdalnie przepisu ust. 9 nie stosuje się. 8. Osoba przeprowadzająca kontrolę jest obowiązana sporządzić protokół kontroli. 9. Protokół, o którym mowa w ust. 8, podpisuje także kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna; w przypadku odmowy podpisania protokołu przez te osoby, osoba dokonująca kontroli umieszcza informację o tym fakcie w protokole. Art. 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu lotnictwa służb porządku publicznego, w protokole, o którym mowa w art. 5 ust. 8, określa się zakres naruszenia oraz termin usunięcia nieprawidłowości. 5

6 Art. 7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli, o której mowa w art. 5 ust. 1, oraz stosowane przy tym dokumenty i ich wzory, kierując się zasadą minimalizowania uciążliwości kontroli dla podmiotu kontrolowanego i dążąc do uproszczenia procedur kontrolnych, z uwzględnieniem zachowania wymogów bezpieczeństwa w działalności lotnictwa służb porządku publicznego. Rozdział 3 Statki powietrzne lotnictwa służb porządku publicznego Art. 8. Do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej dopuszcza się, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1, statki powietrzne lotnictwa służb porządku publicznego: 1) wpisane do rejestru statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego; 2) mające wymagane znaki rozpoznawcze; 3) posiadające zdatność do lotów, potwierdzoną odpowiednimi dokumentami. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, tryb dokonywania wpisów i wykreśleń w rejestrze oraz wydawania z niego wypisów, a także wzór rejestru i świadectwa rejestracji, uwzględniając dane podlegające wpisowi, w szczególności znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny statku powietrznego. Art. 10. W lotnictwie służb porządku publicznego użytkuje się wyłącznie typy statków powietrznych, dla których wydano certyfikat typu lub równorzędny dokument na podstawie przepisów obowiązujących odpowiednio w lotnictwie cywilnym lub lotnictwie wojskowym. Art Zdatność statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego do lotów jest sprawdzana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i stwierdzana wydanym świadectwem zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu. 6

7 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych stwierdza zdatność statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu na wniosek użytkownika statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego. 3. Zdatność statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego do lotów sprawdza się w całym procesie ich eksploatacji. 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w przypadku pozytywnego wyniku oceny zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu wystawia świadectwo oględzin statku powietrznego. 5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zawiesić lub cofnąć świadectwo zdatności do lotu, jeżeli statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego utracił wymaganą zdatność do lotu. 6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia: 1) sposób sprawdzania zdatności statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego do lotu; 2) tryb sprawdzania zdatności statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego do lotu, wydawania świadectw zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu, odnawiania ważności świadectw zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu, stwierdzania - w drodze okresowych kontroli - utrzymywania przez statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego jego zdatności do lotu oraz uzyskiwania zezwoleń na loty bez takich świadectw; 3) szczegółowe przepisy techniczne stosowane przy ocenie zdatności statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego do lotów; 4) okres ważności świadectwa zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu; 5) wzór świadectwa zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu oraz wniosku o jego wydanie; 6) tryb i sposób zawieszania i cofania świadectw zdatności statków powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu, o którym mowa w ust. 5; 7) tryb składania wniosku o wydanie świadectwa oględzin statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego oraz wzór świadectwa oględzin i wniosku o jego wydanie; 8) warunki wykonywania lotów próbnych; 9) tryb wydawania, zawieszania i cofania świadectwa oględzin - uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego. 7

8 Art. 12. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 13, używać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego, który nie posiada ważnego świadectwa zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu lub nie spełnia warunków określonych w certyfikacie typu lub innym równoważnym dokumencie. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek właściciela statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego, może wyrazić zgodę na wykonanie lotu przez statek nie posiadający ważnego świadectwa zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu, w celu przeprowadzenia prób lub badań w trakcie lotu, przemieszczenia statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego na lotnisko, na którym ma być naprawiony albo w innych szczególnych okolicznościach. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, niedozwolone jest wykonywanie lotu z pasażerami na pokładzie. Art Użytkownik oraz dowódca i inni członkowie załogi statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego są obowiązani przestrzegać warunków i ograniczeń ustalonych w świadectwie zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu i dokumentach z nim związanych. 2. Użytkownik statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego i inne osoby wykonujące na jego zlecenie czynności związane z przeglądami, naprawami i obsługą techniczną takiego statku powietrznego mają obowiązek zawiadamiania ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie dla zdatności statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do lotu. Art Nadzór nad bieżącą eksploatacją statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej, sprawują odpowiednio Komendanci Główni: Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Straży Granicznej. 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość zagadnień związanych z bezpieczeństwem tej eksploatacji, w tym przestrzeganie przepisów dotyczących zasad eksploatacji i zdatności do lotów statków powietrznych lotnictwa służb porządku 8

9 publicznego, a także utrzymywania kwalifikacji i uprawnień personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego w zakresie obsługi i eksploatacji statków powietrznych. 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, określi, w drodze zarządzenia: 1) szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych i obowiązki użytkowników statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego w tym zakresie; 2) sposób prowadzenia nadzoru nad eksploatacją statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób wykonujących nadzór w imieniu podmiotów, o których mowa w ust. 1. Art Właściciel statku powietrznego jest obowiązany zapewnić jego bezpieczną eksploatację. 2. Właściciel, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w stosunku do podległego mu personelu oraz statków powietrznych: 1) zapewnić, aby członkowie załóg statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego oraz inne osoby działające na jego zlecenie w zakresie powierzonych im zadań znali przepisy dotyczące eksploatacji statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego; 2) wprowadzić instrukcje dotyczące w szczególności eksploatacji, wykonywania lotów i obsługi technicznej statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego oraz zapewnić odpowiednie szkolenie personelowi lotniczemu lotnictwa służb porządku publicznego; 3) zapewnić prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej; 4) zorganizować stały wewnętrzny nadzór nad eksploatacją statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za jego wykonywanie. Art. 17. Dowódca statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji powierzonego mu statku powietrznego, niezależnie od odpowiedzialności właściciela. Rozdział 4 Lotniska i lądowiska lotnictwa służb porządku publicznego oraz lotnicze urządzenia naziemne 9

10 Art Lotnisko lotnictwa służb porządku publicznego zakłada się po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych, udzielonego na uzasadniony wniosek Komendanta Głównego: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej lub kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzącej działalność lotniczą. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 1) odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 2) program wykorzystania lotniska; 3) prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego regionie ze wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk; 4) projekt zagospodarowania terenu lotniska; 5) projekt programu ochrony lotniska; 6) dokumenty stwierdzające prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy lotniska; 7) mapę z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych; 8) profile pól wznoszenia i podejścia; 9) stanowisko państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie wymagań higienicznych i zdrowotnych zakładanego lotniska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w sprawie wpływu zakładanego lotniska na środowisko. 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych odmawia udzielenia zgody na założenie lotniska lotnictwa służb porządku publicznego, jeżeli projektowane lotnisko nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach Prawa budowlanego oraz przepisach wydanych na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy, a także: 1) wystąpi kolizja pomiędzy ruchem lotniczym prowadzonym z projektowanego lotniska lotnictwa służb porządku publicznego a ruchem prowadzonym z istniejących sąsiednich lotnisk; 2) wydanie zgody na założenie lotniska pociągałoby za sobą znaczne zagrożenie dla środowiska bądź zagrażałoby obronności lub bezpieczeństwu państwa. 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udziela zgody na założenie lotniska lotnictwa służb porządku publicznego oraz odmawia jej udzielenia w drodze decyzji administracyjnej. 10

11 Art. 19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia: 1) wymagania eksploatacyjne dla lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego; 2) warunki eksploatacji lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych prowadzonych z lotniska, specyfikę zadań wykonywanych na lotnisku oraz konieczność minimalizacji uciążliwości lotniska dla otoczenia i środowiska. Art Eksploatację lotniska lotnictwa służb porządku publicznego można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego. 2. Wpisanie lotniska lotnictwa służb porządku publicznego do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego następuje na wniosek zakładającego lotnisko, po sprawdzeniu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w drodze kontroli, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym określonym na podstawie przepisów Prawa budowlanego oraz wymaganiom eksploatacyjnym określonym na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy. 3. Do wniosku o wpisanie lotniska lotnictwa służb porządku publicznego do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego wnioskodawca jest obowiązany dołączyć zgodę na założenie lotniska lotnictwa służb porządku publicznego, dokumenty wymienione w art. 18 ust. 2 i projekt instrukcji operacyjnej lotniska lotnictwa służb porządku publicznego. 4. Nie można odmówić wpisania do rejestru lotniska lotnictwa służb porządku publicznego, na którego założenie została wydana zgoda, jeżeli lotnisko to spełnia wymagania, o których mowa w ust O wpisaniu lotniska lotnictwa służb porządku publicznego do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego, o odmowie jego wpisania i zmianie danych rejestrowych minister właściwy do spraw wewnętrznych rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej. 6. Do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego wpisuje się jako zarządzającego lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego podmiot wskazany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 7. Jeżeli dane podlegające wpisowi opierają się na dokumentach, dokumenty te powinny być dołączone do zgłoszenia w oryginałach albo poświadczonych odpisach lub kopiach. 11

12 Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, sposób prowadzenia rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego, tryb wpisu lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego do rejestru, wydawania wypisów z rejestru oraz wzór rejestru, uwzględniając w szczególności dane zawarte we wniosku o wpisanie lotniska do rejestru. Art. 22. Jeżeli lotnisko lotnictwa służb porządku publicznego ma być wykorzystywane także przez lotnictwo cywilne, wówczas lotnisko to wpisuje się również do rejestru lotnisk cywilnych. Jako zarządzającego tym lotniskiem wpisuje się podmiot uzgodniony przez zainteresowanych ministrów. Obowiązek złożenia wniosku w tej sprawie spoczywa na tym podmiocie. Art Zarządzający lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego może dokonać istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 2. Zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska podlega wpisowi do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego. 3. Zgłoszenie do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego zmian powinno być dokonane w ciągu 14 dni od ich zaistnienia. Art Zarządzający lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego jest obowiązany zorganizować i utrzymywać system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska. 2. Zarządzający lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego jest obowiązany w szczególności: 1) opracować plan działania w sytuacjach zagrożenia; 2) opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla lotniska oraz określić w niej sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, uzgodnioną z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej; 3) zorganizować i zapewnić funkcjonowanie służby ratowniczo-gaśniczej, wyposażonej w sprzęt specjalistyczny; 12

13 4) utrzymywać niezbędne środki ratownicze i przeciwpożarowe. 4. Pracownicy zatrudnieni w lotniskowej służbie ratowniczo-gaśniczej podlegają specjalistycznemu szkoleniu przeprowadzanemu na koszt zarządzającego lotniskiem. Art Operacje lotnicze wykonywane na lotnisku lotnictwa służb porządku publicznego mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z przepisami instrukcji operacyjnej danego lotniska. 2. Zarządzający lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego może zezwolić tylko na taką eksploatację lotniska lub jego części dla celów nielotniczych, która nie narusza przepisów bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie ogranicza możliwości eksploatacyjnych lotniska określonych w instrukcji operacyjnej. 3. Instrukcja operacyjna lotniska lotnictwa służb porządku publicznego określa w szczególności: 1) dane techniczno-operacyjne lotniska lotnictwa służb porządku publicznego, w tym charakterystykę pola wzlotów, profile wznoszenia (podejścia) z uwzględnieniem przeszkód lotniczych w rejonie lotniska; 2) procedury podejścia do lądowania i procedury odlotu, które uwzględniają istniejące przeszkody lotnicze oraz lokalne ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie środowiska; 3) zasady utrzymania i eksploatacji pola wzlotów; 4) organizację naziemnego ruchu statków powietrznych, środków transportowych i osób pieszych na terenie lotniska lotnictwa służb porządku publicznego; 5) dane o wzrokowych i radiowych pomocach nawigacyjnych; 6) zasady i środki udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazły się w niebezpieczeństwie na lotnisku lotnictwa służb porządku publicznego lub w jego pobliżu. 4. Instrukcję operacyjną lotniska lotnictwa służb porządku publicznego, po uzgodnieniu z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym, zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych może ograniczyć ruch na lotnisku lotnictwa służb porządku publicznego lub zamknąć dla ruchu lotniczego na czas oznaczony lotnisko lotnictwa służb porządku publicznego nie spełniające wymagań 13

14 technicznych określonych w przepisach Prawa budowlanego lub eksploatacyjnych określonych na podstawie art. 19 pkt Minister właściwy do spraw wewnętrznych może, w drodze decyzji administracyjnej, wykreślić lotnisko lotnictwa służb porządku publicznego z rejestru, jeżeli pomimo upływu wyznaczonego terminu nadal nie spełnia wymagań technicznych określonych w przepisach Prawa budowlanego lub eksploatacyjnych określonych na podstawie art. 19 pkt 1. Art. 27. Zarządzający lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego odpowiada za jego bezpieczną eksploatację oraz za wykonanie nałożonych na niego zadań związanych z ochroną lotniska. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze zarządzenia, może utworzyć lotniskowe organy ruchu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego. Zarządzenie powinno określać w szczególności organizację i sposób funkcjonowania tworzonych organów. 2. Do zadań lotniskowych organów ruchu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego należy zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu lotniczego statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, a w szczególności: 1) zarządzanie ruchem lotniczym statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego; 2) dostarczanie załogom statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego informacji o sytuacji powietrznej i danych meteorologicznych; 3) zapewnienie ciągłości odbieranych i przekazywanych informacji o rzeczywistych lub przewidywanych miejscach i warunkach, w jakich znajdują się statki powietrzne lotnictwa służb porządku publicznego i ich załogi, które są w trakcie wykonywania działalności lotniczej; 4) zapewnienie dla potrzeb lotnictwa służb porządku publicznego ciągłości informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym. 3. Lotniskowe organy ruchu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego współdziałają z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym. Art Obiekty budowlane i obiekty naturalne w otoczeniu lotniska lotnictwa służb porządku publicznego nie mogą stanowić zagrożenia dla startujących i lądujących statków powietrznych. 14

15 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych uzgadnia decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczące obiektów na lotniskach lotnictwa służb porządku publicznego i w ich otoczeniu. 3. Przepis ust. 2 dotyczy w szczególności obszarów ograniczeń zabudowy, a także terenów przeznaczonych pod budowę lotniska lotnictwa służb porządku publicznego lub jego rozbudowę w miejscowych planach zagospodarowania terenu. 4. Zabrania się w otoczeniu lotniska, to jest w odległości do 5 km od jego granicy: 1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić przeszkody lotnicze lub źródło żerowania ptaków; 2) hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego. 5. Zabrania się sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieruchomościach znajdujących się w rejonach podejść do lądowania, mogących stanowić przeszkody lotnicze; obowiązek i koszt usunięcia tych drzew i krzewów obciąża właściciela lub inny podmiot władający nieruchomością. Art Statki powietrzne lotnictwa służb porządku publicznego mogą lądować i startować na lądowiskach lotnictwa służb porządku publicznego oraz z innych miejsc poza lotniskami i lądowiskami w sytuacjach uzasadnionych potrzebami tych służb. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi ewidencję lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego. 3. Do lądowisk stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące lotnisk, z zastrzeżeniem ust Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia: 1) wymagania, jakie powinny spełniać lądowiska lotnictwa służb porządku publicznego ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ochronę środowiska; 2) szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego, tryb zgłaszania tych lądowisk do ewidencji, wzór ewidencji oraz szczegółowe zasady dopuszczania lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego do użytkowania - uwzględniając konieczność zapewnienia możliwie wielu miejsc lądowań i startów statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, przy zachowaniu bezpieczeństwa ruchu lotniczego. 15

16 Art. 31. Do lotniczych urządzeń naziemnych należą obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego. Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr lotniczych urządzeń naziemnych używanych dla potrzeb lotnictwa służb porządku publicznego. 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze zarządzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, tryb dokonywania wpisu i wykreśleń z rejestru oraz wzór tego rejestru. Rozdział 5 Personel lotniczy lotnictwa służb porządku publicznego Art. 33. Do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych w lotnictwie służb porządku publicznego są uprawnieni członkowie personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego oraz osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym tego personelu, prowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi na podstawie art. 43 pkt 5 lit. d. Art Poziom wyszkolenia członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego określają posiadane przez niego dopuszczenia i uprawnienia. 2. Dopuszczenie do wykonywania czynności lotniczych oznacza nadanie szkolonemu członkowi personelu lotniczego prawa do wykonywania określonego zadania lotniczego (elementu lotu, czynności na pokładzie lub przy obsłudze statku powietrznego) zgodnie z programem szkolenia lotniczego dla danej specjalności. 3. Uprawnienie do wykonywania czynności lotniczych oznacza nabycie przez szkolonego członka personelu lotniczego odpowiedniego zakresu dopuszczeń niezbędnych do osiągnięcia etapu wyszkolenia określonego programem szkolenia lotniczego dla danej specjalności. 4. Uprawnienia do wykonywania czynności lotniczych są wymagane dla następujących specjalności personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego: 1) personel wchodzący w skład załóg statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego: a) pilot samolotowy, b) pilot śmigłowcowy, c) mechanik pokładowy, 16

17 d) operator urządzeń pokładowych, e) operator ratownik; 2) mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego; 3) kontroler ruchu lotniczego; 4) dyspozytor lotniczy; 5) informator służby informacji powietrznej. Art Dopuszczenie nadaje organizator szkolenia lotniczego wskazany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku osób pełniących służbę lub zatrudnionych w Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Straży Granicznej odpowiednio przez Komendanta Głównego: Państwowej Straży Pożarnej, Policji lub Straży Granicznej. 2. Dopuszczenie nadaje się szkolonemu członkowi personelu lotniczego na podstawie pozytywnej oceny poziomu przygotowania szkolonego do wykonywania czynności lotniczych, do których udziela się dopuszczenia. Art Uprawnienia nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych. 2. Uprawnienia nadaje się członkom personelu lotniczego, którzy ukończyli określony etap szkolenia przewidziany dla danej specjalności lotniczej, posiadają aktualne badania lotniczo-lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego oraz odpowiednią wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potwierdzone zdanym egzaminem przed komisją egzaminacyjną. 3. Komisję egzaminacyjną, powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, spośród osób wyróżniających się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem lotniczym określonym w art. 43 ust Organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje uprawnienia na wniosek komisji egzaminacyjnej. Art. 37. Ważność uprawnień jest uzależniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego, stwierdzonej w badaniach lotniczo-lekarskich i utrzymania w okresie ważności uprawnień wiadomości i umiejętności nie mniejszych niż wymagane do uzyskania odpowiednich uprawnień. 17

18 Art Uprawnienia może cofnąć albo zawiesić minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadku stwierdzenia, że członek personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego: 1) przestał spełniać warunki określone w art. 36; 2) utracił kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności lotniczych; 3) wykonując czynności lotnicze, zgodnie z uprawnieniami, zagraża bezpieczeństwu ruchu lotniczego. 2. W przypadku badania prowadzonego przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, o której mowa w art. 140 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze lub uprawnione organy państwowe, w celu stwierdzenia czy zaistniały przyczyny określone w ust. 1, na czas prowadzenia dochodzenia uprawnienia może zawiesić organ, który je wydał. Art Członek personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego prowadzi osobistą dokumentację członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego. 2. Do osobistej dokumentacji członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego wpisuje się nabyte przez niego dopuszczenia i uprawnienia określonej w art. 43 ust Osobista dokumentacja członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego z wpisanymi dopuszczeniami i uprawnieniami jest dowodem upoważniającym do wykonywania określonych czynności lotniczych. 4. Osobistą dokumentację członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego wydaje się odrębnie dla każdego rodzaju specjalności członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego. Art Przy wykonywaniu czynności służbowych członek personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego obowiązany jest posiadać legitymację członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego. 2. Do legitymacji członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego wpisuje się specjalność oraz posiadaną klasę kwalifikacyjną. Art Członkowie personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego za wyjątkiem personelu lotniczego wymienionego w art. 34 ust 4 pkt 3, 4, 5, którzy 18

19 systematycznie podnoszą swoje umiejętności, prezentują wysoki poziom wiedzy zawodowej i umiejętności praktyczne mogą ubiegać się o uzyskanie klas kwalifikacyjnych. Klasa kwalifikacyjna określa poziom wyszkolenia i doświadczenie lotnicze członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego. 2. Klasę kwalifikacyjną nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych członkowi personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego, który spełnił warunki uzyskiwania klas kwalifikacyjnych określone na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 8 i zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną. 3. Komisję egzaminacyjną, powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, spośród osób wyróżniających się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem lotniczym. 4. Organ, o którym mowa w ust. 2, nadaje klasę kwalifikacyjną na wniosek komisji egzaminacyjnej. 5. Członkowi personelu lotnictwa służb porządku publicznego można obniżyć posiadaną klasę kwalifikacyjną albo jej pozbawić. 6. Za posiadanie klasy kwalifikacyjnej członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego przysługuje dodatek lotniczy. 7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, warunki otrzymywania dodatku lotniczego, o którym mowa w ust. 6, oraz jego wysokość i rodzaje, uwzględniając kwalifikacje członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego oraz okresowe podwyższenie lub obniżenie dodatku lotniczego. Art. 42. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego. Art. 43. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lotów oraz odpowiednich kwalifikacji członków personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego, a także potrzebę rzetelnego sprawdzania wiedzy osób ubiegających się o nadanie uprawnień, określi, w drodze zarządzenia: 1) wzór legitymacji członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego; 2) rodzaje i wzory osobistej dokumentacji członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego; 19

20 3) rodzaje uprawnień przyznawanych i wpisywanych do osobistej dokumentacji członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego; 4) szczegółowe wymagania dla poszczególnych rodzajów uprawnień lotnictwa służb porządku publicznego, dotyczące kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki oraz wieku i wykształcenia; 5) szczegółowe zasady: a) nadawania, cofania, zawieszania i przywracania odpowiednich uprawnień, b) utrzymywania ważności uprawnień, c) prowadzenia rejestru członków personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego, d) prowadzenia szkolenia lotniczego i doskonalenia lotniczego, e) dokumentowania czynności lotniczych członków personelu lotniczego; 6) szczegółowe warunki wykonywania uprawnień; 7) szczegółowe wymagania w zakresie kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia członków komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 36 i 41; 8) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 36 i 41; 9) warunki uzyskania klas kwalifikacyjnych oraz zasady postępowania przy obniżaniu (pozbawianiu) klasy kwalifikacyjnej. Art Członek personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego może wystąpić do Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o uznanie kwalifikacji nabytych w lotnictwie służb porządku publicznego w celu dopuszczenia do egzaminu, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 2. Przez kwalifikacje nabyte w lotnictwie służb porządku publicznego należy rozumieć wiedzę, doświadczenie i umiejętności uzyskane w tej służbie. Art. 45. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób uznawania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kwalifikacji nabytych w lotnictwie służb porządku publicznego, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa stosowanych w lotnictwie cywilnym i lotnictwie służb porządku publicznego. 20

21 Art Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego sprawdza się w trakcie badań lotniczo-lekarskich. 2. Członek personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego nie może wykonywać lotów lub innych czynności lotniczych w przypadku utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej. 3. Członek personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego, który jest świadomy utraty sprawności fizycznej lub psychicznej wymaganej do wykonywania swojej funkcji, zobowiązany jest do natychmiastowego poddania się badaniom lotniczo-lekarskim. Art Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzają i wydają orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego centra medycyny lotniczej funkcjonujące w lotnictwie państwowym. 2. Orzeczenie w imieniu tej placówki wydaje komisja lekarska złożona z lekarzy orzeczników oraz specjalistów z zakresu medycyny lotniczej. Art. 48. Personel latający lotnictwa służb porządku publicznego podlega, prowadzonemu przez placówkę, o której mowa w art. 47 ust. 1, systemowi specjalistycznego nadzoru medycznego obejmującego: 1) stały nadzór nad stanem psychicznym i fizycznym prowadzony przez lekarzy orzeczników; 2) szkolenia personelu lotniczego w zakresie higieny życia i służby oraz medycyny lotniczej; 3) stosowanie programu odnowy biologicznej w związku ze służbą w warunkach wzmożonych wibracji, przeciążeń i niedoboru tlenu; 4) kierowanie i udział personelu latającego lotnictwa służb porządku publicznego w obozach szkoleniowo kondycyjnych, nadzorowanych przez centra medycyny lotniczej funkcjonujące w lotnictwie państwowym; 5) szkolenia specjalistyczne lekarzy orzekających o zdolności do służby lub pracy osób pełniących służbę lub zatrudnionych w komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wykonującej w imieniu tego ministra nadzór nad działalnością lotnictwa służb porządku publicznego, oraz w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art

22 Art Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób, warunki i tryb przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich kandydatów na członków i członków personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego; 2) sposób organizacji i funkcjonowania systemu specjalistycznego nadzoru medycznego nad personelem latającym lotnictwa służb porządku publicznego; 3) kategorie zdrowia dla poszczególnych specjalności. 2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględnia w szczególności konieczność zapewnienia prawidłowego i kompleksowego przebiegu badań lotniczo-lekarskich, przy udziale specjalistów z dziedziny medycyny lotniczej, a także konieczność posiadania przez członków personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego odpowiedniego stanu zdrowia oraz sprawności psychofizycznej niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych. Art Zabrania się: 1) wykonywania czynności lotniczych w lotnictwie służb porządku publicznego przez osobę nie posiadającą odpowiednich uprawnień członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego; 2) wykonywania przez członka personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego: a) czynności lotniczych nieobjętych jego uprawnieniem, b) czynności lotniczych niezgodnie z warunkami określonymi w uprawnieniu. 2. Czynności, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą osób uczestniczących w szkoleniu lotniczym tych służb na zasadach określonych w art. 43 pkt 5 lit. d. Art Załogę statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego stanowią osoby wyznaczone przez użytkownika statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego do wykonania określonych czynności na statku powietrznym w czasie lotu. 2. Na statku powietrznym lotnictwa służb porządku publicznego wykonującym lot musi być wyznaczony dowódca statku powietrznego, zwany dalej dowódcą". 22

23 Art Dowódca jest obowiązany wykonywać loty zgodnie z przepisami, w szczególności zaś zapewnić bezpieczeństwo statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego oraz znajdujących się na jego pokładzie osób i rzeczy. 2. Gdy statkowi powietrznemu lotnictwa służb porządku publicznego grozi niebezpieczeństwo, dowódca jest obowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania pasażerów i załogi. 3. W razie uszkodzenia statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego lub przymusowego lądowania dowódca wykonuje w imieniu właściciela lub użytkownika statku oraz w imieniu właścicieli przewożonych rzeczy, wszelkie czynności jakie uzna za konieczne do zabezpieczenia ich interesów. Art W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu oraz bezpieczeństwa i porządku na pokładzie statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego dowódca jest upoważniony do: 1) zobowiązania, w razie konieczności, innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków; 2) wydawania poleceń wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego. 2. Wszystkie osoby obecne na pokładzie statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego są obowiązane wypełniać polecenia dowódcy. 3. Dowódca ma prawo decydować o: 1) zastosowaniu niezbędnych środków, łącznie ze środkami przymusu w stosunku do osób niewykonujących jego poleceń albo zagrażających w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego; 2) zatrzymaniu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na statku powietrznym lotnictwa służb porządku publicznego albo osoby zagrażającej w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie tego statku, do czasu przekazania jej właściwym organom. 4. Członkowie załogi statku powietrznego lotnictwa służb porządku publicznego mogą stosować wyłącznie środki przymusu odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania wymaganiom bezpieczeństwa i porządku na pokładzie statku lotnictwa służb porządku publicznego oraz poleceniom i decyzjom dowódcy. 23

24 Rozdział 6 Bezpieczeństwo lotów Art Bezpieczeństwo lotów obejmuje całokształt przedsięwzięć podejmowanych w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wykonywania działalności lotniczej lotnictwa służb porządku publicznego, w tym w szczególności prowadzenie przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa lotów oraz zmierzających do zwiększenia efektywności wykorzystania lotnictwa służb porządku publicznego. 2. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 2, działają struktury organizacyjne sytemu bezpieczeństwa lotów. 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia: 1) zasady organizacji systemu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie służb porządku publicznego; 2) zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie służb porządku publicznego, w tym w szczególności: a) zasady przeprowadzania kontroli w zakresie bezpieczeństwa lotów oraz prowadzenia działalności profilaktycznej, b) zasady prowadzenia badań zdarzeń lotniczych w lotnictwie służb porządku publicznego oraz wzory dokumentów w tych sprawach, postępowanie po zaistnieniu zdarzenia lotniczego oraz obieg informacji o zdarzeniach lotniczych, c) zakres opracowywanych przez właścicieli i użytkowników statków powietrznych oraz zarządzających lotniskami lotnictwa służb porządku publicznego sprawozdań oraz tryb i terminy ich składania - uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia funkcjonowania struktury organizacyjnej systemu bezpieczeństwa lotów na każdym szczeblu nadzoru i kierowania w lotnictwie służb porządku publicznego. Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe 24

25 Art. 55. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 18b dodaje się art. 18c w brzmieniu: Art. 18c. Realizując zadania Policji jednostki organizacyjne Policji mogą wykorzystywać statki powietrzne. ; 2) w art. 33: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby, w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 2a., b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 2a. Czas pełnienia służby policjanta będącego członkiem personelu lotniczego lotnictwa służb porządku publicznego, wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy., c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W zamian za czas służby przekraczający normę określoną w ust. 2 i 2a policjantowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 112 ust. 3, albo może mu być przyznana rekompensata pieniężna, o której mowa w art. 13 ust. 4a pkt 1.. Art. 56. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: Art.20a. Realizując zadania Straży Granicznej jednostki organizacyjne Straży Granicznej mogą wykorzystywać statki powietrzne. ; 2) w art. 37: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz i Nr 200, poz. 1688; z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz i Nr 210, poz. 2036; z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz i Nr 277, poz. 2742; z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz i Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz i Nr 158, poz

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2011-12-28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych

Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych Procedura wydawania świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 159 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze /druk nr 2113/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze /druk nr 2113/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 4087-A VI kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze /druk nr 2113/. Sejm na 91. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697). Druk nr 3834 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1 Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 15a 2 Badania lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby posiadającej pozwolenie na broń, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", obejmują: 1)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1451. Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres regulacji i definicje

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres regulacji i definicje Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112; Prawo lotnicze Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1.

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Stan na 30 listopada 2015 r. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 5 Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony Art. 25. Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz. U. Nr 58; poz. 515 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz. U. Nr 58; poz. 515 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2003; Dz. U. Nr 58; poz. 515 z późniejszymi zmianami). Rozdział 5 Wykorzystanie dróg w sposób szczególny Art. 65.1. Zawody sportowe,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 22 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 22 stycznia 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych. Na podstawie art. 57 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Stan na 30 listopada 2015 r. USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Art. 15. 1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2; 2) z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lipca 2016 r. Poz. 993 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

USTAWA. z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Projekt z dnia 15.07.2011r. USTAWA z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2008 r. Dz.U.08.207.1303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 42 Poz. 664

Dziennik Ustaw 42 Poz. 664 Dziennik Ustaw 42 Poz. 664 Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI LOTNICZYCH W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I PRAKTYKI DLA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) 1.1.

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki. z dnia 15 grudnia 2005 r. WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY DEPARTAMENT PRAWNY Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie Dz. U. Nr 79, poz. 898, na broń. 2001-04-01 zm

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 637

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 637 Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich Na podstawie art. 112 ust.

Bardziej szczegółowo

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15 ust. 3. Art. 15 ust. 4

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15 ust. 3. Art. 15 ust. 4 15 2 ust. 4 Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 15 Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji

Bardziej szczegółowo

stanu psychicznego, stanu wzroku, i oraz

stanu psychicznego, stanu wzroku, i oraz 35 psychologicznych stosuje przepisy art. 15i oraz art. 15j ustawy o broni i b) w ust. 4: po pkt 1 dodaje pkt 1a w brzmieniu: jednostki o poziomie referencyjnym, o mowa w art. 34 ust. 3 pkt a otrzymuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO. I Postanowienia ogólne. II Organizacja Straży Ratunkowej

REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO. I Postanowienia ogólne. II Organizacja Straży Ratunkowej REGULAMIN STRAŻY RATUNKOWEJ TATRZAŃSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Podstawę prawną ustalania Regulaminu Straży Ratunkowej TOPR stanowią zapisy paragrafu 18 pkt 2h Statutu TOPR. I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz.

działając na podstawie: 1. Art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz. U. z 2011r., Nr 163, poz. Zasady oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących stwierdzania spełnienia wymagań oraz nadawania uprawnień w zakresie średniego i niższego dozoru ruchu zakładu górniczego w PGNiG SA w Warszawie Oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. 2015 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia.. 2015 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 07.05.2015 r. z dnia.. 2015 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) Załącznik Projekt z dnia 30.05.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach.

Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Zarządzenie Nr 231/2010 Burmistrza Słubic z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Słubicach. Na podstawie art. 33, ust. 2 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. ( Wyciąg ) USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. ( Wyciąg ) USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu ( Wyciąg ) USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 1) (..) Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 269. Rozporządzenie. z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 269 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych

Bardziej szczegółowo

Poprawka do druku 980 DZIAŁ VI LUSTRACJA. Art. 147.

Poprawka do druku 980 DZIAŁ VI LUSTRACJA. Art. 147. Poprawka do druku 980 DZIAŁ VI LUSTRACJA Art. 147. 1. Spółdzielnia jest obowiązana przynajmniej raz na 3 lata, a spółdzielnia w likwidacji corocznie poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI KURSU DLA PROWADZĄCYCH STRZELANIE

ZASADY ORGANIZACJI KURSU DLA PROWADZĄCYCH STRZELANIE Załącznik nr 2 ZASADY ORGANIZACJI KURSU DLA PROWADZĄCYCH STRZELANIE 1 1. Organizatorem kursów są jednostki terenowe oraz BZG LOK a także zewnętrzne firmy szkoleniowe mające zawarte umowy z LOK, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r. Wojskowe Centrum Metrologii Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 161 DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych lotniczych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz. 898, Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia.. r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia.. r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych Na podstawie art. 46a ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych

USTAWA. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych Projekt z dnia 14 kwietnia 2014 r. USTAWA z dnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawi) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Na podstawie 1 art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy

Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy Stan na 1 stycznia 2016 r. USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1 Rozdział 7a Kierowcy wykonujący przewóz drogowy Art. 39a. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego AIRLAW.PL Stan prawny 16.01.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego Na podstawie art. 202 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje: Tekst ujednolicony ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze System Zarządzania Jakością. wg normy PN-EN ISO 9001:2009 ul. Kochanowskiego 10. 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473200 fax.75/6473212 www.starostwo.jgora.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 63 Burmistrza Pasłęka z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pasłęku. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji Poltransplant Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół. Kancelaria Sejmu s. 1/7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 5, poz. 64 w sprawie usuwania pojazdów i blokowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266 Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 266 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przeprowadzenia szkolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 maja 2009 r. Dz.U.09.87.725 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 54 poz. 325 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2010 r.)

Bardziej szczegółowo

Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r.

Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r. Pracownik ochrony i detektyw w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów Bydgoszcz, 4 grudnia 2013 r. PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 31 maja 1962 r. Prawo lotnicze 1

USTAWA z dnia 31 maja 1962 r. Prawo lotnicze 1 AIRLAW.PL tekst nieobowiązujący USTAWA z dnia 31 maja 1962 r. Prawo lotnicze 1 DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1. Przepisy prawa lotniczego stosuje się do polskiego lotnictwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji

w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji DECYZJA Nr 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy ogólne

Dział I. Przepisy ogólne Dz.U.02.130.1112 2004-05-01 zm. Dz.U.04.54.535 art.145 zm. Dz.U.04.96.959 art.72 zm. Dz.U.04.99.1002 art.1 2004-07-01 zm. Dz.U.03.210.2036 art.14 2004-08-19 zm. Dz.U.04.172.1805 art.4 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Załącznik nr 1 do umowy UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 28 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 28 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 291 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony na dzień 19 marca 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone:

Tekst ujednolicony na dzień 19 marca 2015 r. uwzględniający zmiany wprowadzone: ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH z dnia 1 lipca 2012 r. w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami:

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...]

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...] Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...] zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 632 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji.

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Projekt 20.12.06 USTAWA z dnia. 2006 r. o fundacjach Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Art. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo