Perspektywy rozwoju na poznańskim rynku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy rozwoju na poznańskim rynku pracy"

Transkrypt

1 Perspektywy rozwoju na poznańskim rynku pracy Struktura zatrudnienia Około 20% wszystkich pracujących w Poznaniu znalazło zatrudnienie w przemyśle, a zaledwie pół procenta w rolnictwie. Oznacza to, że prawie 80% pracujących mieszkańców Poznania zajmuje się na co dzień działalnością usługową. Najwięcej pracujących świadczy usługi w sekcji handel oraz naprawa. Kolejna pod względem liczby zatrudnionych sekcja to obsługa nieruchomości oraz usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sekcja ta obejmuje wiele nowoczesnych usług takich jak obsługa IT czy usługi księgowe i kadrowo-płacowe. Jest to też sekcja, która wg prognoz przeprowadzonych przez Urząd Miasta będzie znacząco zwiększać zatrudnienie aż do roku Mniej osób zatrudnionych jest w sekcji edukacja, czyli pracuje w przedszkolach, szkołach i na uczelniach. Branża ta jest jednak w znacznym stopniu zależna od demografii i w związku ze zmianami opisanymi w rozdziale Ludność zapotrzebowanie na pracowników będzie się w niej zmniejszać (o ile nie nastąpi odwrócenie trendów demograficznych). Zapotrzebowanie na kompetencje Fundamentem rozwoju każdego przedsięwzięcia biznesowego są jego pracownicy. Oni stanowią istotę firmy i od jakości ich kompetencji i przygotowania do pracy zależy jej przyszły sukces. Do Poznania energicznie przybywają inwestorzy planujący założenie centrów usług; wymagają one pracowników o dość wysokich kwalifikacjach, związanych przede wszystkim z umiejętnościami miękkimi i znajomością języków obcych. Aby sprecyzować i skrystalizować wiedzę na temat oczekiwań poznańskich pracodawców, firma HAYS Poland przeprowadziło szereg badań, wywiadów i analiz. Na ich podstawie można stwierdzić, że najbardziej ceniona jest znajomość języka angielskiego. Niemal równie ważna, ze względu na bliskość geograficzną i strategiczne położenie biznesowe, jest możliwość płynnej komunikacji po niemiecku. Inwestorzy zwracają także, co oczywiste, uwagę na podstawową wiedzę kandydata na temat danej dziedziny, działu, w którym będzie pracować (np. IT czy księgowość). Cenione są nie tylko umiejętności miękkie, takie jak komunikatywność i zdolność do pracy w grupie, ale również twarde: wiedza techniczna i praktyczna. Ze względu na głęboką specjalizację cechującą centra usług wspólnych konieczne jest niekiedy doszkalanie pracowników, dlatego też absolutnie niezbędna powinna u nich być możliwość szybkiego przyswajania wiedzy i entuzjazm wobec okazji jej nabywania i poszerzania. Bez talentu do przekładania jej na praktykę taka wiedza byłaby dla pracodawcy pozbawiona sensu. Warto podkreślić, że większość firm szkoli osoby przyjęte do pracy, co trwa zazwyczaj od sześciu miesięcy do roku. Atutem jest na pewno praktyka odbyta w firmie, lub brak konieczności odbywania długiego szkolenia. Wyjątkowo ceni się doświadczenie i umiejętności językowe nabyte np. na Erasmusie. Nie powinno się pomijać faktu, iż ceniona jest znajomość podstawowego narzędzia pracy biurowej, którym jest pakiet Microsoft Office. Inwestorzy w dziedzinie IT są jednak o wiele bardziej wymagający, jako że ich działalność jest znacznie bardziej skomplikowana. Branża IT charakteryzuje się ogromnym dynamizmem i podlega znacznym zmianom w bardzo krótkich okresach. Wymaga się tutaj znajomości nowych technik informatycznych, obeznania ze świeżymi zaawansowanymi produktami, świadomości funkcjonowania sieci etc. Szczególnie ceniona jest wiedza na temat systemu SAP. W gronie umiejętności miękkich niezmiernie ważną pozycję zajmuje motywacja, elastyczność i solidność; pewność, że pracownik pozostanie zaangażowany i przywiązany do pracy. Na koniec warto przytoczyć dość konstruktywną i poniekąd prognostyczną wypowiedź jednego z inwestorów, mianowicie, że dobre przygotowanie teoretyczne absolwentów polskich uczelni, których jest coraz więcej także w Poznaniu, daje możliwość realizowania w kraju coraz bardziej skomplikowanych procesów, wymagających nie tylko wiedzy, ale także kreatywności będącej owocem dobrego przygotowania intelektualnego. Skończyły się czasy, gdy jako atut postrzegano jedynie niskie koszty pracy. Nową przewagą Polski stanie się zdolność do obsługiwania najbardziej wyrafinowanych potrzeb biznesowych. Poznań będzie miastem mogącym dostarczyć kadry o doskonałym przygotowaniu intelektualnym nie tylko dzisiaj, ale zapewne także w przyszłości.

2 Skłonność do podnoszenia kwalifikacji Pracownicy poznańskich centrów usług wyrażają głęboką chęć rozszerzania swoich kwalifikacji zawodowych. Są świadomi faktu, że aktywność na tym polu może być źródłem awansu, lepszego wykonywania już istniejących obowiązków, a także samospełnienia. Podstawową, pożądaną formą rozwoju osobistego są szkolenia i kursy; ponad 65% kadr planuje w najbliższych 6 miesiącach skorzystać z takiej możliwości, zazwyczaj zapewnionej przez pracodawcę. Niemal równie popularne jest, już wynikające jedynie z własnej inicjatywy i zaangażowania, czytanie artykułów w Internecie (52%) lub prasie branżowej (38%) związanych z wykonywaną pracą. Około 27% planuje rozpoczęcie kursu językowego, dzięki czemu zyska okazję do poszerzenia kompetencji najbardziej cenionych przez pracodawców. Naturalny dla każdego specjalisty powinien być udział w seminariach czy konferencjach (24%). Służy to poszerzaniu wiedzy teoretycznej; rzeczą niezbędną jest znajomość najnowszych trendów i technologii w świecie, który tak dynamicznie się zmienia i ulega przeobrażeniom technicznym. Istotna jest tutaj także okazja do wymiany doświadczeń i poznania rynku. Nie należy pomijać również tych, którzy dążą do uzupełnienia swych informacji teoretycznych w sposób szerszy niż poprzez jednorazowe konferencje. 24% respondentów chciałoby zdobyć nową wiedzę na studiach. Na MBA planuje iść jedynie około 7%. Zaledwie 17% w ogóle nie posiada żadnych zamierzeń w materii zyskiwania dodatkowych kompetencji zawodowych. Wyniki tego badania przedstawione zostały na wykresie 10. Programy mające na celu rozwój poszukiwanych kwalifikacji Urząd Miasta Poznania jest niezwykle zainteresowany podnoszeniem kwalifikacji osób już obecnych na rynku pracy, poprzez uzupełnienie lub uaktualnienie wiedzy, aby zasoby ludzkie miasta stały się bardziej konkurencyjne. Jedną z metod są projekty szkoleniowe takie jak Top Skills for Wielkopolska, skierowane do osób zainteresowanych pracą w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Celem było poszerzenie kompetencji językowych, komunikacyjnych, finansowych i w dziedzinie IT. Projekt trwał dwa lata, łącznie przeszkolono 445 osób. Zawody przyszłości w aglomeracji poznańskiej Prognozowanie rozwoju konkretnych branż w danym regionie ma ogromne znaczenie, gdyż pozwala odpowiednio zaplanować m.in. reformy edukacyjne, tak aby rozwój nie był hamowany przez brak wykwalifikowanej kadry. W tym właśnie celu Miasto Poznań we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu rozpoczęło projekt badawczy Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu diagnoza, prognoza, monitoring. Po zakończeniu drugiego etapu prac opublikowany został raport, w którym zawarto m.in. prognozy dotyczące siły poszczególnych branż oraz zmiany w zatrudnieniu w latach

3 Branże (ujęte w badaniu jako sekcje PKD 2004) zostały ocenione pod względem tego, na ile są one rozwojowe w porównaniu do średniej. Wartość poniżej 1,0 oznacza, że branża nie ma kluczowego znaczenia dla regionu, wartość powyżej 1,0 oznacza branżę kluczową. Na podstawie dostępnych danych próbowano też prognozować wzrost zatrudnienia w każdej z branż. Wyniki prognozy zostały zaprezentowane w tabeli 1. Na podstawie przedstawionych danych określić można, że w 2009 roku (w którym przeprowadzono badanie) najsilniejszą branżą w aglomeracji poznańskiej był handel i naprawa. Sektor ten nie został tak silnie jak sektor przemysłowy dotknięty spowolnieniem gospodarczym w latach i wciąż będzie zwiększał liczbę zatrudnionych, co oznacza, że rosnąć będzie popyt na pracowników o kwalifikacjach związanych z branżą handlu i usług. Część braków w kadrze zapełnić będzie można osobami niewykwalifikowanymi, ale do niektórych czynności, jak np. sprzedaż bardziej skomplikowanych urządzeń, niezbędne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia w zakresie sprzedaży. Dlatego też zapotrzebowanie na takich, lepiej wykwalifikowanych pracowników będzie rosło. Siła tej branży będzie jednak spadać i w roku 2014 zostanie ona wyprzedzona przez branżę związaną z obsługą nieruchomości oraz usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sektor ten również będzie znacząco zwiększał zatrudnienie, jednak ze względu na szerokie spektrum profili edukacyjnych możliwych do wykorzystania w jego ramach, nie powinien pojawić się problem związany z niedoborem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Może on wystąpić jedynie w przypadku bardzo wyspecjalizowanych profili stanowisk, szczególnie w branży IT oraz biotechnologii, gdzie wymagane są zazwyczaj bardzo specyficzne umiejętności. Branżą niewielką, ale o dużym potencjale rozwojowym jest natomiast pośrednictwo finansowe. Zatrudnienie będzie w niej wciąż rosnąć, ale ze względu na bardzo dużą liczbę absolwentów uczelni o profilu ekonomiczno-administracyjnym nie przewiduje się pojawienia się braków w dostępnej kadrze. Wręcz przeciwnie, istnieje duża nadprodukcja absolwentów o tym profilu, co oznacza, że pracodawcy będą mogli wybierać pracowników o najwyższych kompetencjach. Branżą, która pozostanie niezmiernie ważna dla aglomeracji poznańskiej, ale nie będzie w okresie najbliższych pięciu lat znacząco zwiększać zatrudnienia jest przetwórstwo przemysłowe. Prognozuje się, że dopiero w roku 2014 osiągnie ona poziom zatrudnienia z roku 2007, czyli czasu przed

4 spowolnieniem gospodarczym. Do najbardziej dynamicznie rozwijających się rodzajów produkcji w aglomeracji poznańskiej zaliczyć można: produkcję artykułów spożywczych i napojów, produkcję pojazdów mechanicznych, produkcję mebli oraz produkcję maszyn i urządzeń elektrycznych. Branże te zostały wybrane ze względu na dobrą pozycję w aktualnej gospodarce regionalnej oraz wysoką innowacyjność. Znajomość języków obcych wśród pracowników Najpopularniejszym językiem wśród pracowników poznańskich centrów BPO/SSC jest oczywiście angielski, którym posługują się praktycznie wszyscy ankietowani. Biorąc pod uwagę, że w większości centrów jest to język, którego znajomość jest wymagana przy przyjmowaniu do pracy, nie powinno to dziwić. Na drugim miejscu jest język niemiecki, będący o połowę mniej powszechny niż angielski. Wyniki w zakresie 25 35% osiągnęły również: hiszpański, rosyjski i francuski. Ostatnim spośród najpowszechniejszych języków europejskich okazał się włoski, posługuje się nim ok. 20% ankietowanych. W Poznaniu nie brakuje umiejętności posługiwania się językami uważanymi powszechnie za mniej popularne lub nawet niszowe. Najwyżej plasuje się znajomość języków skandynawskich: przede wszystkim szwedzkiego, a tuż po nim duńskiego i norweskiego. Znajomość pozostałych kształtuje się w okolicach 3 4%, co i tak oznacza poziom znacznie wyższy niż średnia dla Polski, która nie przekracza 0,5%. Wynik powyższych badań może świadczyć o doskonałym środowisku kadrowym panującym w Poznaniu. Oferta zasobów ludzkich jest bogata i doskonale wykwalifikowana pod względem kompetencji komunikacyjnych. Edukacja Szkoły wyższe w Poznaniu Według danych Urzędu Miasta Poznania w mieście znajduje się 28 szkół wyższych. Do największych i najbardziej znanych szkół wyższych należą: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Ta pierwsza oferowała w 2011 roku 49 kierunków i 183 specjalności. Uczęszczało na nie prawie 40 tys. studentów (studia I i II stopnia) oraz ponad 1300 doktorantów. W rankingu uczelni wyższych przygotowanym w roku 2012 przez magazyn Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita uniwersytet zajął trzecie miejsce i pozycję tę utrzymuje od czterech lat. Na 10 wydziałach i 24 kierunkach Politechniki Poznańskiej kształci się prawie 20 tys. osób. Na uczelni pracuje też ponad tysiącosobowa kadra nauczycieli akademickich. W roku 1995 Politechnika Poznańska, jako pierwsza polska uczelnia techniczna, została członkiem Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), organizacji skupiającej najlepsze politechniki i uniwersytety techniczne w Europie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął w rankingu Perspektyw w roku 2012 trzecie miejsce wśród szkół wyższych o profilu ekonomicznym. Na 5 wydziałach i 11 kierunkach swą wiedzę poszerza łącznie prawie 11,5 tys. osób. Oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelnia posiada również szeroką ofertę studiów podyplomowych, łącznie 69 kierunków. Kierunki kształcenia Inwestorzy z sektora nowoczesnych usług biznesowych bardzo chętnie zatrudniają osoby zaraz po studiach, dlatego też ważnym czynnikiem decydującym o lokalizacji centrów usług jest liczba studentów i absolwentów na danym obszarze. W Poznaniu, według danych Urzędu Miasta, studiuje prawie 136 tys. osób, z czego ponad 96 tys. na uczelniach publicznych, a prawie 40 tys. na prywatnych. Stawia to Poznań na czwartym miejscu pod tym względem wśród polskich miast, przed Łodzią i Trójmiastem. Oprócz ogólnej liczby studentów istotna jest również liczba osób poszerzających wiedzę na konkretnych kierunkach: przede wszystkim ekonomicznych, informatycznych oraz technicznych. W przypadku kierunków ekonomicznych Poznań zajmuje czwarte miejsce w Polsce, za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem, a z liczbą ponad 9,5 tys. absolwentów jest chętnie wybierany przez centra obsługujące procesy księgowe. 4,5 tys. studentów kierunków informatycznych pozwalają Poznaniowi uplasować się na piątym miejscu wśród polskich miast. Od dłuższego czasu na polskim rynku pracy brakuje inżynierów oraz osób o wykształceniu technicznym. Jest to spowodowane przede

5 wszystkim mniejszą popularnością studiów politechnicznych w porównaniu do społecznych i humanistycznych. Problem ten dostrzegło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i podjęło odpowiednie działania, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kierunków zamawianych. Po części dzięki temu sytuacja zaczęła się zmieniać na lepsze. Już przy naborze na rok akademicki 2010/2011 średnia liczba kandydatów na miejsce na politechnikach przekroczyła liczbę chętnych na studia na uniwersytecie. W Poznaniu studia tego typu kończy co roku ponad 3 tys. osób. Filologie Przedsiębiorstwa z sektora BPO/SSC bardzo chętnie zatrudniają również absolwentów filologii, szczególnie tych dysponujących umiejętnością posługiwania się rzadkimi lub egzotycznymi językami obcymi. Osoby takie są poszukiwane przede wszystkim ze względu na to, że nauczenie języka w stopniu umożliwiającym biegłą komunikację zajmuje bardzo dużo czasu, tak więc firmom bardziej opłaca się przyjąć do pracy osobę bez kompetencji księgowych, a z biegłą znajomością języka; później następują szkolenia. Poznań posiada bardzo szeroką ofertę studiów językowych kierunków językowych jest aż 44. Najwięcej osób wybiera filologię angielską. Bardzo istotne są też kierunki kształcące osoby mówiące w językach rzadkich. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza prowadzona jest m.in. unikatowa w skali kraju filologia wietnamsko-tajska, sinologia czy japonistyka. Mobilność zagraniczna Firmy zagraniczne lokujące działalność w Polsce coraz częściej zwracają uwagę na to, czy ich pracownicy spędzili jakiś czas za granicą, np. odbywając tam staż lub wyjeżdżając na studia. Dzieje się tak przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, niemal wszystkie firmy, a już szczególnie firmy z kapitałem zagranicznym, muszą obecnie utrzymywać kontakty z klientami lub innymi oddziałami zlokalizowanymi za granicą. Często nie wystarcza do tego znajomość tylko języka angielskiego, a konieczna jest wiedza nt. kultury i obyczajów danego kraju, którą najłatwiej można zdobyć spędzając tam pewien czas. Po drugie, dla pracodawcy niekiedy istotny jest sam fakt wyjazdu, niezależnie od kraju docelowego, gdyż świadczy on o dużej mobilności przyszłego pracownika i jego gotowości do zmiany miejsca zamieszkania, gdyby np. wymagała tego sytuacja w firmie. Obecnie najbardziej popularnym programem umożliwiającym studentom wyjazd za granicę na studia lub praktyki jest stypendium Erasmus, które umożliwia wyjazd na semestr lub dwa do uczelni, z którą szkoła macierzysta studenta ma podpisaną umowę. Najpopularniejszymi krajami docelowymi są Niemcy, Hiszpania oraz Francja. Aktywność studentów Obecnie istotny z punktu widzenia pracodawcy nie jest jedynie dyplom prestiżowej uczelni. Świadczy on przede wszystkim o przygotowaniu teoretycznym kandydata na dane stanowisko. Takie kompetencje jednak nie wystarczą, potrzebna jest również wiedza praktyczna, a powoli zdecydowanie najważniejsze staje się doświadczenie. Taki stan rzeczy spowodowany jest rosnącą liczbą absolwentów wyższych uczelni o dobrym przygotowaniu merytorycznym, ale ubogich zdolnościach w sferze praktycznej. Zarówno Urząd Miasta Poznania, jak i uczelnie starają się zapobiec takiemu stanowi rzeczy, zachęcając studentów do aktywności już podczas studiów. Także studenci robią wszystko, aby nabyć doświadczenie w trakcie nauki na uczelni, angażują się w różne zajęcia; pracują, odbywają praktyki, a także wykazują się aktywnością w kołach naukowych, poszerzając własną wiedzę i umiejętności poprzez współpracę, debaty i dyskusje. Uczą się w ten sposób pracy w grupie i poszerzają umiejętności komunikacyjne. Działalność w takich kołach jest okazją do bliższego zapoznania się z przedstawicielami nauki i innych instytutów, uczelni czy ośrodków, daje także możliwość obcowania ze sferą praktyczną biznesu. Organizowane są liczne konferencje, na przeróżne tematy specjalistyczne, mogące urozmaicić i uzupełnić wiedzę przekazywaną na uczelni. W Poznaniu obecne są koła naukowe zajmujące się niemal każdą dziedziną, poddziedziną czy specjalnością. Ich zakres obejmuje tak egzotyczne kwestie, jak kulturę starożytnego Wschodu czy martwych języków, i tak potrzebne i powszechne, jak prawo gospodarcze czy medyczne. Wszystkie organizacje tego typu cechuje jednak jedna wspólna cecha koncentrują się na tematach, które w trakcie studiów poruszane są jedynie powierzchownie, co oznacza, że na osoby z ich dobrą znajomością istnieje na rynku duże zapotrzebowanie. Na samym tylko Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza istnieje 120 kół naukowych.

6 Ich profil działalności jest niezwykle szeroki, ponieważ uczelnia oferuje bardzo bogatą ilość kierunków. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu posiada 63 działające koła naukowe, a Politechnika Poznańska ponad 40. Oczekiwania wobec pracodawców HAYS Poland przeprowadził badanie wśród studentów poznańskich uczelni, pytając między innymi o ich oczekiwania co do przyszłych pracodawców. Najistotniejszym kryterium, którym kierowali się potencjalni kandydaci do pracy w Poznaniu jest przyjazna atmosfera w pracy (58% wybrało taką odpowiedź). Pracodawcy nie mogą ignorować tego aspektu działalności firmy, a należałoby go wręcz wykorzystać, ponieważ nie wymaga to żadnych dodatkowych kosztów, a może nawet przekonać pracowników, że nie warto zmieniać pracy mimo niższych zarobków. Na drugim miejscu znajduje się perspektywa wzrostu wynagrodzenia w niedalekiej przyszłości (57% ankietowanych); płaca wyjściowa nie jest równie ważna (27,9% deklaruje, ze jej wysokość gra dla nich istotną rolę). Taki stan rzeczy wydaje się dość interesujący, oznacza, że populacja Poznania nastawiona jest perspektywicznie, innowacyjnie i odpowiedzialnie. Preferuje poświęcić chwilę obecną na rzecz przyszłości. Przy obserwacji rynku pod względem kapitału ludzkiego nie powinno się pomijać również takich czynników jak możliwość samorealizacji, poszerzenia kompetencji i realizacji ambitnych zadań, które determinują nastawienie do miejsca pracy. Drugorzędną pozycję przy wyborze zatrudnienia pełni, o dziwo, bezpieczeństwo zatrudnienia, czy dodatkowe świadczenia. Oznacza to, że kwestie związane z życiem zawodowym są traktowane dość instrumentalnie i postrzegane przede wszystkim jako źródło dochodu, przy czym muszą pozostawać interesujące; nieistotne stają się dodatki socjalne czy stabilność. Najniższą pozycję zajęły etyczne standardy, tylko 10% potencjalnych pracowników kieruje się tą cechą przy wyborze miejsca pracy. Preferowana branża Badania HAYS Poland wykazały przede wszystkim, że planowane branże, w których będzie się pracować są bardzo zróżnicowane żadnej z odpowiedzi nie wybrało więcej niż 20 procent ankietowanych. Największym zainteresowaniem wśród przyszłych kadr cieszą się marketing oraz HR i szkolenia (odpowiednio 19% i 13%). Jako następna została wyszczególniona obsługa klienta (8%), po której pozostałe dziedziny osiągnęły nie więcej niż 6% odpowiedzi. Zainteresowanie sektorem nowoczesnych usług biznesowych wśród studentów Jest już faktem powszechnie wiadomym, że sektor nowoczesnych usług biznesowych przeżywa w Polsce dynamiczny i radykalny wzrost. Zainteresowany jest dobrze wykwalifikowaną kadrą specjalistyczną, najchętniej zatrudniłby absolwentów kierunków takich jak finanse czy informatyka. Istotna jest również znajomość języków obcych. Na szczęście zainteresowanie to jest odwzajemnione. Większość studentów słyszała o sektorze nowoczesnych usług biznesowych, wyraża nim zainteresowanie i chęć związania z nim swojego życia zawodowego (58%). 31% stwierdziło brak bardziej precyzyjnych planów w tej kwestii, co może oznaczać albo brak świadomości istnienia sektora lub niechęć do tworzenia dalekosiężnych planów zawodowych. Jedynie 10% otwarcie wyraziło niechęć do pracy w sektorze. Znajomość języków wśród studentów Od sierpnia 2010 do stycznia 2011 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziła badania studentów w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Ankiety, dotyczące m.in. znajomości języków obcych, wypełniło 2717 studentów poznańskich uczelni. Wyniki przedstawione zostały na wykresie 1. Najbardziej popularnym językiem jest, podobnie jak w całej Polsce, angielski, którym potrafi się posługiwać ponad 90% poznańskich studentów. Drugi pod względem powszechności okazał się w tej grupie niemiecki. Jego znajomość zadeklarowało 47,7% ankietowanych, przewyższając poziomem średnią krajową wynoszącą 43,2%. Kolejne popularne języki, którymi posługuje się podobna ilość badanych (ok. 10%), to rosyjski, hiszpański i francuski; w przypadku francuskiego i hiszpańskiego przewyższa ona polską średnią. 3,1% ankietowanych zadeklarowało znajomość włoskiego, a 6% porozumiewa się również innymi językami; w tej ostatniej grupie do najbardziej popularnych należą skandynawskie i dalekowschodnie.

7 Interesujących informacji dostarcza też pytanie o sposób nauki języka. Zdecydowana większość studentów poznańskich poszerzała swą wiedzę językową w sposób najszerzej dostępny i niewymagający z ich strony dodatkowych nakładów finansowych, czyli uczyła się w szkole lub na uczelni. Niewielkie, lecz dające się zaobserwować odchylenie miało miejsce w przypadku języka angielskiego. Zostało to zapewne spowodowane faktem, iż jego znajomość jest najbardziej zaawansowana. Aby osiągnąć taki poziom nie wystarczają standardowe lekcje na uczelni, wymaga to również osobistego zaangażowania (samodzielnej nauki), żywego kontaktu z językiem (filmy, gazety, książki etc.) lub pomocy prywatnego korepetytora czy też uczestnictwa w kursach prowadzonych przez specjalistyczne szkoły językowe. Współpraca nauki z biznesem Współpraca sektora biznesowego z ośrodkami naukowymi powoduje obopólne korzyści. Prywatne przedsiębiorstwa nieczęsto posiadają wystarczające środki do inwestycji w dziedziny najbardziej innowacyjne, badania naukowe etc. Natomiast sama wiedza teoretyczna, bez możliwości posłużenia się nią w świecie, wydaje się praktycznie bezwartościowa z punktu widzenia pracodawcy. Niezbędne są zatem programy współdziałania sektora publicznego zajmującego się poszerzaniem wiedzy, badaniami, odkryciami naukowymi z sektorem prywatnym, który tej wiedzy jest niezwykle spragniony. Miasto Poznań rozumie tę problematykę, jest świadome silnych powiązań między rzeczonymi sektorami gospodarki i usiłuje doprowadzić do ich szerszej współpracy. Poznań może zapewnić usługi w dziedzinie badań naukowych na szeroką skalę i na bardzo wysokim poziomie. Poza samymi uczelniami wyższymi, jednymi z najlepszych w kraju, miasto posiada około 50 placówek naukowobadawczych; szczyci się tym, że jego gospodarka jest w dużej mierze oparta na wiedzy i wszystko wskazuje na to, że ten charakter się utrzyma i będzie się dalej rozwijał, ze względu na działalność 27 uczelni wyższych i studentów. Urząd Miasta aktywnie wspiera powstawanie i utrzymanie więzi pomiędzy nauką a biznesem; w tym celu stworzona została Wielkopolska Platforma Innowacyjna platforma komunikacyjna w postaci strony internetowej, na której znajdują się informacje na temat bieżących badań i oferty skierowane do przedsiębiorstw prywatnych ( ).

8 Na najważniejszych uczelniach w Poznaniu są osoby zajmujące się promocją przedsiębiorczości akademickiej. Ułatwia to kontakt między studentami i pracownikami naukowymi z sektorem niepublicznym, co pomaga w zastosowaniu specjalistycznej wiedzy nabytej na uczelni w praktyce, umożliwia dostrzeżenie i zaznajomienie się z realiami panującymi w prywatnych przedsiębiorstwach oraz poznanie ich potrzeb. Projekt Promotor przedsiębiorczości akademickiej zajmuje się zbieraniem ofert od naukowców, które mogłyby zainteresować przedsiębiorców. Bierze on również udział w ewentualnym procesie komercjalizacji danej propozycji. Bardzo dobrym przykładem współpracy uczelni z biznesem jest program współpracy Politechniki Poznańskiej z firmą Microsoft. Jest to uczelnia należąca do elitarnego grona jedenastu europejskich i tylko dwóch polskich uczelni, które zostały wybrane do bezpośredniej rekrutacji na praktyki. Politechnika jest w jednej grupie z uniwersytetami w Oxford i Cambridge. Taki stan rzeczy wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę wyniki w międzynarodowych konkursach, jakie osiągają studenci uczelni. W słynnym Imagine Cup, organizowanym przez Microsoft, w ciągu pierwszych pięciu lat trzykrotnie zajmowali pierwsze miejsce a dwukrotnie drugie. W ostatniej edycji programu staży najliczniejszą grupą byli studenci z Polski. Kolejnym krokiem ułatwiającym powstanie sieci współpracy pomiędzy uczelniami a sektorem prywatnym jest projekt realizowany przez Politechnikę Poznańską dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego zadaniem jest współdziałanie uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania w formie praktyk i staży studenckich. Wartość edukacji poznańskich uczelni w wymiarze praktycznym, najwyżej cenionym na rynku pracy, jest niezmiernie istotna. Studenci poznańscy mają osiągnięcia nie tylko w konkursach organizowanych przez firmy prywatne, ale także przez Unię Europejską. Przyszli inżynierowie z Politechniki Poznańskiej wygrali konkurs młodych naukowców za badania spiralnych soczewek dyfrakcyjnych. Również pracownicy instytutów zwyciężają w prestiżowych konkursach międzynarodowych. Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej wygrał II Międzynarodowy Konkurs Projektowania Systemów Komputerowych, którego finał odbył się w Waszyngtonie. Pokonane zostały reprezentacje z 75 uniwersytetów z całego świata. Warto także wspomnieć o tym, że trzej studenci poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego zajęli pierwsze miejsca w szóstym ogólnopolskim studenckim konkursie amatorów rachunkowości. Wymagana była ponadprzeciętna wiedza z międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego. Ponadto uczelnia zwyciężyła w międzynarodowym rankingu Eduniversal jako najlepsza szkoła biznesu w kategorii Excellent Business Schools.

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY?

RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? RAPORT KOGO POSZUKUJĄ PRACODAWCY? II PÓŁROCZE 2012 2 ANALIZA OFERT PRACY OPUBLIKOWAWANYCH W SERWISIE MONSTERPOLSKA.PL W II PÓŁROCZU 2012 MONSTERPOLSKA.PL Firma Monster Worldwide Polska Sp. z o.o. (dawniej

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy

Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy Coraz więcej firm ma problem z niedoborem odpowiednich kandydatów do pracy data aktualizacji: 2017.01.05 Zdecydowana większość firm planuje wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku, rozbudować swoje struktury

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer

Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Stopień konkurencyjności absolwentów jest naturalną wer Analiza perspektyw zatrudnienia studentów i absolwentów kierunków technicznych i nauk ścisłych Pion Współpracy i Rozwoju AGH Centrum Karier Kraków, 15 marca 2008 Analiza perspektyw zatrudnienia studentów

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Grudzień 2014 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki prowadzi cykliczne badania, których celem są: ocena pozycji uczelni

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Fizyki PASJA MA SIŁĘ PRZYCIĄGANIA. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Fizyki to duża jednostka naukowo-dydaktyczna, której

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013

Wyniki z Badania Pracodawców ITP 2013 22 października 2013 r. odbyła się IX edycja Inżynierskich Targów Pracy na Politechnice Krakowskiej. Odwiedziło nas w tym dniu 35 wystawców (w tym 26 firm z całej Polski) oraz ponad 1000 studentów i absolwentów.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCA DLA INŻYNIERA 2016 WYNIKI NAJWIĘKSZEGO STUDENCKIEGO PLEBISCYTU W POLSCE

PRACODAWCA DLA INŻYNIERA 2016 WYNIKI NAJWIĘKSZEGO STUDENCKIEGO PLEBISCYTU W POLSCE Raport z badania PRACODAWCA DLA INŻYNIERA 2016 WYNIKI NAJWIĘKSZEGO STUDENCKIEGO PLEBISCYTU W POLSCE Zgodność ze stwierdzeniami w % (ocena praktyk, preferencje studentów) Skala: zdecydowanie się zgadzam

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska.

OFERTA 1. Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska. OFERTA 1 Dla koncernu naftowego poszukujemy osoby na stanowisko: Menadżer ds. Geologii/Rolnictwa/Geodezji Miejsce pracy: cała Polska Obowiązki: nadzorowanie pracy geologów i geofizyków, realizowanie programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012

Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Losy zawodowe absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej, rocznik 2011/2012 Zakres badao: Sytuacja absolwentów na rynku pracy Poziom zadowolenia z ukooczonych studiów oraz zdobytej podczas

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla pracodawców

Ankieta dla pracodawców Ankieta dla pracodawców Celem ankiety jest zasięgnięcie opinii pracodawców na temat kompetencji, jakimi odznaczają się studenci odbywający praktykę zawodową (część A) oraz oczekiwań pracodawców wobec absolwenta

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety i szkoły wyższe

Uniwersytety i szkoły wyższe Uniwersytety i szkoły wyższe Na uniwersytecie lub szkole wyższej można uczyć się na wielu kierunkach i kursach. Szkolnictwo wyższe oznacza większą swobodę i odpowiedzialność za samego siebie. Studia muszą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

prezentacja wyników badanie studentów edycja III

prezentacja wyników badanie studentów edycja III prezentacja wyników badanie studentów edycja III Nic nie wzbudza we mnie takiego podziwu, jak praca ludzka. Mogę się jej przyglądać godzinami. J.K.Jerome Niniejsze badanie od początku jego istnienia ma

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa

Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku Inzynieria Materiałowa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa WNIOSKI PO ANALIZIE ANKIET OTRZYMANYCH OD PRACODAWCÓW DOT. REALIZACJI ZADANIA 3 Podniesienie atrakcyjności studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA

CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA CZTERY KROKI DO KARIERY PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH W GRUPIE GUMUŁKA KROK NR 1 Uwierz w swoje możliwości Twoja kariera zawodowa zależy tylko od Ciebie! Nie trać czasu i zdobądź praktyczne umiejętności.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson Realty S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej to: nieruchomości mieszkaniowe i

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów

Badanie losów zawodowych absolwentów Badanie losów zawodowych absolwentów 1. Płeć: Kobieta Mężczyzna 2. Ostatnio ukończony kierunek studiów: Wydział (lista do wyboru) Kierunek (lista do wyboru) Rok urodzenia: (lista do wyboru) 3. W ciągu

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji

Sektor nowoczesnych. usług biznesowych w aglomeracji poznańskiej. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji Miasto Poznań Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań tel.: +48 61 878 5428 promocja@um.poznan.pl Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania ul. Ratajczaka 44, 61-728

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w dobie kryzysu

Rynek pracy w dobie kryzysu Rynek pracy w dobie kryzysu Raport Agencji Work Express Wstęp Od momentu, w którym pojawiły się doniesienia o kryzysie, można zaobserwować mniejszą mobilność pracowników i ich malejące zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 Opracowanie raportu: Zawartość WPROWADZENIE DO RAPORTU... 3 IA OCENA OFERTY KURSU I NARZĘDZI MERYTORYCZNYCH4 Wykres 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach?

Pracownicy naukowo-dydaktyczni 1. Jak Pan/i ocenia Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza w następujących aspektach? Podsumowanie nr 2 (31.08.2013r.) W dniu 7 maja 2103r. wysłano link do ankiety do 80 absolwentów z roku akademickiego 2010/2011. W pierwszych 4 miesiącach na ankietę odpowiedziało 55% absolwentów (44 osoby).

Bardziej szczegółowo

Inżynier Idealny praktyczne aspekty rekrutacji na stanowiska techniczne

Inżynier Idealny praktyczne aspekty rekrutacji na stanowiska techniczne Inżynier Idealny praktyczne aspekty rekrutacji na stanowiska techniczne Alpharec Sp. z o.o. to przede wszystkim: rekrutacja i selekcja poszukiwania bezpośrednie menedżerów assessment & development centre

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY

KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ PRACODAWCY MONIKA TURLEJ SPECJALISTA DS. REKRUTACJI; SAGE SP. ZO.O. Wizerunek dużej firmy czy małego punktu usługowego jest bezpośrednio budowany

Bardziej szczegółowo

Rzemieślnik obowiązany jest posiadać kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu.

Rzemieślnik obowiązany jest posiadać kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO

PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Geografii i Studiów Regionalnych PROGRAM STAŻU ZAWODOWEGO dla studentów na kierunku GEOGRAFIA studia I stopnia specjalność GOSPODARKA I POLITYKA SAMORZĄDOWA studia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /511 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 20.09.2016/511 2016 1.1. Centra usługowe w Polsce będą się dynamicznie rozwijać W Polsce istnieje wg danych jakie podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja! SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA SPECJALNOŚCI TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA NA KIERUNKU EKONOMIA PROJEKT ROZWÓJ POTENCJAŁU WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość. Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Finanse i rachunkowość Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów studiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne Fundusze Strukturalne 2014-2020 Całkowita alokacja dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020 2 Propozycja podziału Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Matematyczno-Przyrodniczy INSTYTUT MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Warszawa / 04 / 04 / 2014 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2014 Polska najatrakcyjniejsza dla inwestorów Polska ponownie zdeklasowała wszystkie państwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 1. DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Panel Edukacja Jak dostosować szkolnictwo zawodowe do oczekiwań i wymagań rynku pracy? Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Ireneusz Jabłoński Centrum im. Adama Smitha Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe aktualizacja: 18/03/2014 1. ILE WNIOSKÓW MOŻE ZŁOŻYĆ JEDNA INSTYTUCJA DO AKCJI 1 W SEKTORZE KSZTAŁCENIA I SZKOLEŃ ZAWODOWYCH? CZY BĘDĄ

Bardziej szczegółowo