Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, Brzesko tel , , ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku Brzesko, październik 2012 r.

2 Spis treści Str. I. Wprowadzenie Cele opracowania Metodologia opracowania Podstawa opracowania... 5 II. Analiza bezrobocia według zawodów w powiecie brzeskim Bezrobotni wg zawodów w powiecie brzeskim Bezrobotne kobiety Bezrobotni absolwenci Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy III. Napływ bezrobotnych według zawodów IV. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy V. Analiza ofert pracy wg zawodów (grup zawodów) w powiecie brzeskim Napływ ofert pracy według zawodów Szansa uzyskania oferty pracy VI Oferty pracy według PKD Analiza zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim Zawody deficytowe Zawody zrównoważone Zawody nadwyżkowe VII. Wnioski Aneks statystyczny Strona 2 z 37

3 I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizując zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, opracował Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, które dotyczą kształtowania popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno - zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów szkoleń bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego Cele opracowania Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwoli w szczególności na: Określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo - kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy; Stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo - kwalifikacyjnych w układzie lokalnym; Określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniające większą efektywność organizowanych szkoleń; Bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego i ustawicznego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół); Usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych; Usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów; Ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Strona 3 z 37

4 1.2. Metodologia opracowania Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy opracowano posługując się obowiązującą Klasyfikacją Zawodów i Specjalności oraz Zaleceniami Metodycznymi do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowanych przez Departament Rynku Pracy MGPiPS z 2003 roku. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności udostępnia układ strukturalny klasyfikacji wraz z określeniem zawodów i specjalności w poszczególnych grupach elementarnych. Jest wykorzystywana jako podstawowe narzędzie polityki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najistotniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz klasyfikacje zawodowe. Pojęcia te definiowane są następująco: Zawód zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi przerwami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodu. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w trakcie dodatkowego szkolenia lub praktyki. Umiejętności określono jako sprawdzone możliwości wykonywania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności). Kwalifikacje zawodowe są to układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Klasyfikacja zawodów jest pięcio- poziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności, który obejmuje: 10 wielkich grup zawodowych (kod 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (kod 2-cyfrowy), 132 grupy średnie (kod 3-cyfrowy), 444 grupy elementarne (kod 4-cyfrowy), zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy). Strona 4 z 37

5 1.3. Podstawa opracowania Raport obejmuje analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku, opracowany na podstawie: Zaleceń metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy, Warszawa 2003; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. nr 82, poz. 537); Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie polskiej klasyfikacji działalności; Danych statystycznych MPiPS-01 załącznik 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy oraz załącznik 3 Bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności. Strona 5 z 37

6 II. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE BRZESKIM 2.1. Bezrobotni wg zawodów w powiecie brzeskim Niniejszy raport (na podstawie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) został opracowany w oparciu o kody sześciocyfrowe, czyli zawody i specjalności. Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie w końcu I półrocza 2012 roku zostali sklasyfikowani ze względu na posiadany zawód, do którego wykonywania mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem szkolnym lub innym dokumentem bądź odpowiednim stażem pracy w danym zawodzie. Na koniec I półrocza 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku liczba bezrobotnych wynosiła osób, z których większość (tj osób) to osoby poprzednio pracujące (stanowili oni 76,2% ogółu bezrobotnych). Odpowiednio osób dotychczas niepracujących było 23,8% ogółu bezrobotnych (tj. 972 osoby). Wśród osób zarejestrowanych udział bezrobotnych kobiet był wyższy niż mężczyzn i ukształtował się na poziomie 57,6%. W końcu czerwca br. zarejestrowane były kobiety. W porównaniu do końca I półrocza roku ubiegłego, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła osoby, poziom bezrobocia w powiecie brzeskim zwiększył się o 144 osoby stan na r. stan na r. stan na r. Ogółem Kobiety Strona 6 z 37

7 Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzeskim wg danych GUS na koniec czerwca 2012 roku wynosiła 11,7% i była niższa od wskaźnika krajowego o 0,7 pkt. procentowego i wyższa o 1,2 pkt. procentowego w porównaniu do stopy procentowej w województwie małopolskim W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, stopa bezrobocia na terenie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku zwiększyła się o 0,4 punktu procentowego. Stopa bezrobocia na dzień r. 12,4% 10,5% 11,7% Polska Małopolska Pow iat brzeski Analiza struktury bezrobotnych wg wykształcenia na dzień 30 czerwca 2012 roku wykazuje, że największy procent stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe tj. 31,2% ogółu bezrobotnych osób. Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia - stan na r. gim nazjalne i poniżej 15,9% w yższe 11,1% policealne i średnie zaw odow e 29,1% zasadnicze zaw odow e 31,2% średnie ogólnokształcące 12,7% Strona 7 z 37

8 Wśród ogółu zarejestrowanych najliczniejszą grupę, bo aż 90,5% (tj osób), reprezentowali bezrobotni posiadający zawód. Natomiast populacja osób bezrobotnych nie posiadających zawodu stanowiła 9,5% ogółu bezrobotnych (tj. 388 osób). W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych bez zawodu zmniejszyła się o 3 osoby. Bezrobotni Stan w dniu r. Stan w dniu r. w liczbach % udział do ogółu w liczbach % udział do ogółu Bez zawodu 391 9, ,5 Posiadający zawód , ,5 Ogółem % % Poniżej zestawiono te zawody, w których najliczniej rejestrowali się bezrobotni, uwzględniając ilość osób bezrobotnych przypadających na dany zawód wg stanu na koniec I półrocza 2012 r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób bezrobotnych "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca "331403" Technik ekonomista "711202" Murarz "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "515303" Robotnik gospodarczy "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "931301" Robotnik budowlany "722204" Ślusarz "522305" Technik handlowiec "512002" Kucharz małej gastronomii "613003" Rolnik "512001" Kucharz "311504" Technik mechanik "753105" Krawiec "311204" Technik budownictwa "411004" Technik prac biurowych "351203" Technik informatyk 50 Pozostałe zawody 1986 Razem 4088 Źródło: Tablica T-I/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu I półrocza 2012 roku Największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w zawodzie sprzedawcy 341 osób, tj. 8,3% ogółu pozostających w ewidencji. W porównaniu do czerwca 2011 r. liczba bezrobotnych w tym zawodzie zwiększyła się o 0,9%. Porównując dane zawarte w powyższej tabeli z analogicznym okresem I półrocza 2011 roku zauważamy, iż w okresie tym dominowały podobne zawody jak na koniec czerwca br. Zmieniła się tylko liczba osób reprezentujących te zawody. Strona 8 z 37

9 2.2. Bezrobotne kobiety Bezrobocie kobiet to jeden z wielu kluczowych problemów lokalnego rynku pracy. Wśród przyczyny bezrobocia kobiet można wymienić m.in. brak odpowiednich kwalifikacji oraz przerwą w zatrudnieniu spowodowaną wychowaniem dzieci, co niesie za sobą wydłużającą się bezczynność zawodową i w znacznym stopniu zmniejsza szanse kobiet na ponowną aktywizację zawodową. Podobnie jak w latach poprzednich nadal odnotowuje się przewagę bezrobotnych kobiet w ogólnej populacji osób zarejestrowanych w Urzędzie. Na dzień r. w ewidencji były kobiety. Odsetek kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 57,6%. Z ogólnej liczby bezrobotnych kobiet pozostających w ewidencji na koniec I półrocza 2012 r. 11,8% (tj. 278 osób) nie posiadało żadnego zawodu. Warto podkreślić, iż w porównaniu z I półroczem 2011 r. populacja osób bez zawodu zmniejszyła się o 2,1 pkt procentowy. Poniższa tabela przedstawia najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych kobiet w końcu I półroczu 2012 r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych kobiet "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca "331403" Technik ekonomista "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "522305" Technik handlowiec "753105" Krawiec "613003" Rolnik "512001" Kucharz "411004" Technik prac biurowych "512002" Kucharz małej gastronomii "514101" Fryzjer "235107" Pedagog "422402" Technik hotelarstwa "731610" Zdobnik szkła "263102" Ekonomista 32 Pozostałe zawody 976 Razem 2353 Źródło: Tablica T-I/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu I półrocza 2012 roku Strona 9 z 37

10 2.3. Bezrobotni absolwenci W tej kategorii bezrobotnych, znajdują się wszystkie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę. Na koniec I półrocza 2012 roku w rejestrach Urzędu Pracy zarejestrowanych było 209 osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły (co stanowiło 5,1% ogółu bezrobotnych), w tym 159 kobiet (tj. 76,1% ogółu omawianej grupy) I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. Ogółem Kobiety Zmniejszył się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział procentowy absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych - z 6,4% w I półroczu 2011 r. do 5,1% w I półroczu 2012 r. (tj. spadek o 42 osoby). Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły w końcu I półroczu 2012 r. stanowiły grupy zawodów: L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci ogółem kobiety "000000" Bez zawodu "331403" Technik ekonomista "235107" Pedagog "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "263102" Ekonomista "422402" Technik hotelarstwa 7 7 Pozostałe zawody Razem Źródło: Tablica T-I/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu I półrocza 2012 roku Wśród tej populacji najliczniejszą grupę stanowiły osoby nie posiadające wyuczonego zawodu (43 osoby), co stanowiło 20,6% ogółu zarejestrowanych absolwentów. W tym było 36 kobiet, tj. 83,7% absolwentek bez wyuczonego zawodu. bezrobotni absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku są z wszystkich rodzajów szkół - nie tylko z powiatu brzeskiego Strona 10 z 37

11 2.4. Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy Na dzień 30 czerwca 2012 roku w ewidencji było osób poprzednio pracujących zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku ponad 12 miesięcy. Wśród tej populacji było 661 kobiet, czyli 65,1% ogólnej liczby długotrwale bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych w omawianej kategorii zwiększyła się o 56 osób wzrost o 5,8% I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. Ogółem Kobiety Najliczniejsze zawody osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy w końcu I półrocza 2012 r. stanowiły grupy zawodów: L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni powyżej 12 miesięcy ogółem kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca "331403" Technik ekonomista "515303" Robotnik gospodarczy "512001" Kucharz "753105" Krawiec "711202" Murarz "411004" Technik prac biurowych "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "931301" Robotnik budowlany "522305" Technik handlowiec "722204" Ślusarz 20 1 Pozostałe zawody Razem Źródło: Tablica T-I/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu I półrocza 2012 roku Strona 11 z 37

12 W celu dokładnego zdiagnozowania struktury osób bezrobotnych pozostających w ewidencji Urzędu Pracy powyżej 12 miesięcy wykorzystano wskaźnik długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie, który jest obliczany jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy na koniec danego okresu sprawozdawczego do liczby zgłoszonych ofert pracy w tym samym zawodzie. Najwyższy poziom wskaźnika długości okresu pozostania w ewidencji bezrobotnych (tablica T-I/P-7) na podstawie dużych grup klasyfikacji zawodów (wg kodu dwucyfrowego) odnotowano w I półroczu 2012 r. w grupie zawodów: Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 1,0000 Pozostali pracownicy obsługi biura 0,8333 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,5263 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,5000 Według analizy danych, mających określić zawody osób długotrwale bezrobotnych stwierdzono, iż spośród dużych grup zawodowych w I półroczu br. najwyższą wartością jaką osiągnął wskaźnik był poziom 1,0000 i dotyczył tylko jednej grupy zawodowej: Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach. Natomiast najniższy wskaźnik długotrwale bezrobotnych (wg kodu dwucyfrowego) odnotowano w grupie zawodów: Żołnierze szeregowi 0,1000 Pracownicy usług ochrony 0,0909 Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0000 Strona 12 z 37

13 III. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW W pierwszym półroczu 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku zarejestrowało się łącznie osób bezrobotnych, które uzyskały status osoby bezrobotnej. Udział kobiet w tej kategorii ukształtował się na poziomie 44,6% (1.090 kobiety) co stanowiło mniej niż połowę ogólnego napływu. Wśród omawianej populacji bezrobotnych, zawód posiadało osób (91,6% ogółu rejestrujących się), w tym 972 kobiety. Obserwując napływ osób bezrobotnych na podstawie posiadanych danych statystycznych można zauważyć, iż w porównaniu z I półroczem 2011 r. liczba osób rejestrujących się w br. spadła o 139 osób, tj. spadek o 5,4% Napływ osób bezrobotnych w I półroczu 2011 r. ogółem Napływ osób bezrobotnych w I półroczu 2012 r. kobiety Strona 13 z 37

14 Napływ (półroczna rejestracja) osób bezrobotnych wg zawodów w powiecie brzeskim przedstawia się następująco: L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób ogółem kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca "331403" Technik ekonomista "711202" Murarz "931301" Robotnik budowlany "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "722204" Ślusarz "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "515303" Robotnik gospodarczy "311204" Technik budownictwa "512002" Kucharz małej gastronomii "311504" Technik mechanik "522305" Technik handlowiec Pozostałe zawody RAZEM Źródło: Tablica T-I/ P-2 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w I półroczu 2012 roku Napływ bezrobotnych według określonego zawodu w okresie I półrocza br. wyraźnie został zdominowany przed osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. W omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zarejestrował 205 osób bez zawodu (tj. 8,4% ogólnego napływu). Kobiety w tej grupie stanowiły 10,8% ogólnego napływu kobiet do ewidencji. Jak ilustruje powyższa tabela, zawody charakteryzujące się najwyższym napływem do bezrobocia pokrywają się z zawodami o najwyższej liczbie bezrobotnych. Ta sytuacja świadczy o tym, że trudna sytuacja osób w tych zawodach ma charakter trwały, notując obok dużego poziomu bezrobocia również stały, wysoki napływ. Strona 14 z 37

15 IV. BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Kolejnym istotnym zbiorem danych podlegającym analizie są dane obrazujące strukturę bezrobotnych i ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zbiorowość osób bezrobotnych według sekcji PKD oznacza przynależność ostatniego pracodawcy osoby bezrobotnej do odpowiedniej branży. Analizując strukturę bezrobotnych i ofert pracy wg PKD (T-I/P-9) obserwujemy, iż od stycznia do końca czerwca 2012 roku najwięcej osób bezrobotnych poprzednio pracujących zarejestrowało się w sekcjach: L.p. Nazwa sekcji Liczba bezrobotnych Liczba ofert pracy 1. Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Źródło: Tablica T-I/ P-9 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w I półroczu 2012 roku Na dzień roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby które pracowały wcześniej w firmach i instytucjach zakwalifikowanych do sekcji budownictwa (654 osoby), w dalszej kolejności zaś w handlu hurtowym i detalicznym (424 osoby). Analizując tabelę T-I/P-9 wg sekcji PKD w okresie pierwszego półrocza 2012 roku, obserwujemy, iż jedynie w działalności Organizacje i zespoły eksterytorialne nie odnotowano osób poszukujących zatrudnienia oraz nie zgłoszono wolnych stanowisk pracy. Strona 15 z 37

16 V. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE BRZESKIM 5.1. Napływ ofert pracy według zawodów Na przestrzeni 6 miesięcy 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku dysponował 853 ofertami pracy z przeznaczeniem dla osób bezrobotnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba ofert pracy zwiększyła się o 89 oferty (tj. wzrost o 11,6%). Poniższa tabela wskazuje zawody, w których w I półroczu 2012 r. pracodawcy najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na nowych pracowników. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy 1. "515303" Robotnik gospodarczy "522301" Sprzedawca "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "523002" Kasjer handlowy "931301" Robotnik budowlany "833202" Kierowca ciągnika siodłowego "711501" Cieśla "931205" Robotnik drogowy "751104" Rozbieracz - wykrawacz "712303" Tynkarz "832202" Kierowca samochodu dostawczego "432103" Magazynier "513202" Barman "522304" Sprzedawca w branży spożywczej "234113" Nauczyciel nauczania początkowego 10 Pozostałe oferty 391 Razem 853 Źródło: Tablica T-I/P-3 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku Najwięcej wolnych miejsc pracy na koniec czerwca br. podobnie jak i rok wcześniej wykazano w zawodach: robotnik gospodarczy, sprzedawca oraz pozostali pracownicy obsługi biurowej. Należy jednak pamiętać, że duży napływ ofert w tych zawodach wiąże się z subsydiowanym zatrudnieniem i programem stażowym. Analiza ofert pracy wg tabeli T-I/P-3 pozwoliła również wyodrębnić 361 zawodów, w których nie zgłoszono żadnej oferty pracy w badanym okresie. Strona 16 z 37

17 5.2. Szansa uzyskania oferty pracy Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczany jest jako stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie do średniej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w konkretnym zawodzie w tym samym czasie. Wskaźnik ten jest bardzo istotny, gdyż umożliwia zebranie informacji o zawodach, w których stosunkowo łatwo uzyskać prace oraz tych, w których zdecydowanie trudniej jest znaleźć zatrudnienie, związku z czym należy podjąć działania dążące do przekwalifikowania umiejętności zawodowych posiadanych przez bezrobotnych. Oceniając szanse pozyskania ofert pracy należy stwierdzić, iż najlepszą sytuację mają zawody, w których wartość wskaźnika jest jak najbardziej przybliżona do wartości 1, a co za tym idzie im wyższy wskaźnik, tym większa jest szansa na pozyskanie oferty pracy w danym zawodzie. Największe szanse na znalezienie pracy wg kodu dwucyfrowego (Tabela T-I/P-10) mieli bezrobotni z grupy zawodów: Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,5000 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,4666 Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,2717 Pozostali pracownicy obsługi biura 0,2051 Natomiast niekorzystna sytuacja występuje w zawodach, w których wskaźnik wskazuje wartość 0, co oznacza, że osobą bezrobotnym znacznie trudniej było wtedy podjąć zatrudnienie. Najtrudniej odpowiednie zatrudnienie wg kodu dwucyfrowego (Tabela T-I/P-10) było znaleźć bezrobotnym z grupy zawodów: Leśnicy i rybacy 0,0000 Technicy informatycy 0,0000 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,0000 Monterzy 0,0000 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0000 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,0000 Żołnierze szeregowi 0,0000 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0000 Strona 17 z 37

18 5.3. Oferty pracy według PKD Informacje o ofertach pracy możemy również uzyskać na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Bazując na tych danych można uzyskać informacje o ofertach pracy w konkretnych branżach. Pracodawcy reprezentujący 22 różne sekcje PKD zgłosili w I półroczu 2012 r. do Urzędu 853 ofert pracy. Dane statystyczne wskazują, iż wolne miejsca pracy zgłaszane były przez pracodawców głównie z następujących sekcji: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 27,3%; Budownictwo 19,6%; Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 16,2%. Natomiast żadnych ofert pracy nie zgłoszono w trzech sekcjach PKD: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; organizacje i zespoły eksterytorialne; działalność nie zidentyfikowana. L.p. Poniższa tabela przedstawia podział ofert pracy wg PKD w I półroczu 2012 roku Sekcja PKD zgłoszone w I półroczu Oferty pracy w końcu I półrocza 1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa 31 3 Strona 18 z 37

19 10. Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana 0 0 Ogółem Źródło: Tablica T-I/P-9 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w I półroczu 2012 roku Spośród 853 ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2012 r. w ewidencji na koniec półrocza pozostało 69 wolnych miejsc pracy z 12 sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności. Strona 19 z 37

20 VI. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH, ZRÓWNOWAŻONYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BRZESKIM Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy powoduje powstawanie zawodów (tzw. zawodów nadwyżkowych oraz zawodów deficytowych ) na które jest większe lub mniejsze zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Dane wynikowe z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych określone zostały za pomocą wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) W, mierzonego k n II stosunkiem średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w badanym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, w badanym okresie. k Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k ( W, ) n I gdzie: W = k n, I O B k I k I B - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I-półroczu danego roku, k I k I O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I-półroczu danego roku, W celu właściwej interpretacji danych należy przytoczyć podstawowe definicje używanych pojęć: Zawód deficytowy to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Oznacza to, że w badanym okresie było więcej ofert pracy aniżeli zarejestrowanych bezrobotnych. W, > 1,1 to zawody deficytowe k n II Zawód zrównoważony to zawód, w którym liczba ofert pracy pokrywa się z liczbą bezrobotnych, tzn. wykazują one równowagę na rynku pracy. k 0,9 W, 1,1 to zawody zrównoważone n II Zawód nadwyżkowy to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W, < 0,9 to zawody nadwyżkowe k n II Strona 20 z 37

21 Przeprowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w okresie I półrocza 2011 roku wykazał, że osoby pozostające w ewidencji tut. Urzędu zostały sklasyfikowane wśród 551 różnych zawodów, w tym: w 115 przypadkach były to zawody deficytowe; w 16 to zawody zrównoważone; w 420 sytuacjach wystąpiła nadwyżka podaży nad popytem. Struktura zawodów deficytowych i nawyżkowych w I półroczu 2012 roku zawody nadwyżkowe 76,2% zawody deficytowe 20,9% zawody zrównoważone 2,9% 6.1. Zawody deficytowe Gdy wskaźnik intensywności zbliża się od wartości 1,1 do wartości max oznacza to sytuację, gdzie w każdym przypadku średnia miesięczna liczba ofert przekraczała średnią miesięczną liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie. Im wyższy wskaźnik intensywności deficytu W, tym większe szanse osób reprezentujących te zawody na podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. W I półroczu 2012 roku zakwalifikowano 115 zawodów deficytowych, dla których zgłoszono więcej wolnych miejsc pracy niż było osób zarejestrowanych. Badana grupa stanowiła 20,9% ogółu zawodów występujących w omawianym okresie w powiecie brzeskim. Poniżej przedstawiono ranking najbardziej deficytowych zawodów (z pominięciem zawodów MAX zgodnie z przyjętymi zaleceniami metodologicznymi) z terenu powiatu brzeskiego w I półroczu 2012 roku: Rozbieracz - wykrawacz Kasjer handlowy Sprzedawca w branży przemysłowej Kierownik działu sprzedaży Strona 21 z 37

22 Asystent do spraw księgowości Blacharz budowlany Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu dostawczego Agent ubezpieczeniowy Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni Sprzedawca w branży spożywczej Pozostali pracownicy obsługi biurowej Kierowca ciągnika rolniczego Nauczyciel przedszkola Technik geodeta Terapeuta zajęciowy Telemarketer Pozostali ogrodnicy Monter / składacz okien Nauczyciel nauczania początkowego Przedstawiciel handlowy Robotnik drogowy Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne Technik mechanik maszyn i urządzeń Pracownik kancelaryjny Doradca klienta Glazurnik Operator maszyn do obróbki skrawaniem Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Wśród ogólnej liczby zawodów deficytowych spora grupa tj. aż 67% stanowiły zawody w których wskaźnik intensywności deficytu był maksymalny (określany jako MAX). Oznacza to, iż w okresie sprawozdawczym, gdy dla danego zawodu występowało zapotrzebowanie, natomiast brak było kandydatów spełniających warunki oferty pracy. W takim przypadku wpłynięcie nawet pojedynczej oferty pracy spowodowało ustawienie wartości wskaźnika MAX. Strona 22 z 37

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2009 roku. Raport roczny II/P/2009 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Mieście Kielce w 2012 roku. Raport roczny II/P/2012 Część II uzupełnienie o dane dotyczące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych MIEJSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy II stopnia Justyna Pahudo Doradca

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA 2012 ROK Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy stażysta Sulęcin-marzec 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo