Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, Brzesko tel , , ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku Brzesko, październik 2012 r.

2 Spis treści Str. I. Wprowadzenie Cele opracowania Metodologia opracowania Podstawa opracowania... 5 II. Analiza bezrobocia według zawodów w powiecie brzeskim Bezrobotni wg zawodów w powiecie brzeskim Bezrobotne kobiety Bezrobotni absolwenci Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy III. Napływ bezrobotnych według zawodów IV. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy V. Analiza ofert pracy wg zawodów (grup zawodów) w powiecie brzeskim Napływ ofert pracy według zawodów Szansa uzyskania oferty pracy VI Oferty pracy według PKD Analiza zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim Zawody deficytowe Zawody zrównoważone Zawody nadwyżkowe VII. Wnioski Aneks statystyczny Strona 2 z 37

3 I. WPROWADZENIE I. WPROWADZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizując zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, opracował Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, które dotyczą kształtowania popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno - zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów szkoleń bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego Cele opracowania Wdrożenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych pozwoli w szczególności na: Określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo - kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy; Stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowo - kwalifikacyjnych w układzie lokalnym; Określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniające większą efektywność organizowanych szkoleń; Bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego i ustawicznego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół); Usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych; Usprawnienie pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów; Ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. Strona 3 z 37

4 1.2. Metodologia opracowania Dane liczbowe o bezrobociu i ofertach pracy opracowano posługując się obowiązującą Klasyfikacją Zawodów i Specjalności oraz Zaleceniami Metodycznymi do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowanych przez Departament Rynku Pracy MGPiPS z 2003 roku. Klasyfikacja Zawodów i Specjalności udostępnia układ strukturalny klasyfikacji wraz z określeniem zawodów i specjalności w poszczególnych grupach elementarnych. Jest wykorzystywana jako podstawowe narzędzie polityki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Struktura klasyfikacji oparta jest na systemie pojęć, z których najistotniejsze to: zawód, specjalność, umiejętności oraz klasyfikacje zawodowe. Pojęcia te definiowane są następująco: Zawód zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi przerwami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodu. Specjalność jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu, zawiera część czynności o podobnym charakterze (związanych z wykonywaną funkcją lub przedmiotem pracy), wymagających pogłębionej lub dodatkowej wiedzy i umiejętności, zdobytych w trakcie dodatkowego szkolenia lub praktyki. Umiejętności określono jako sprawdzone możliwości wykonywania odpowiedniej klasy zadań w ramach zawodu (specjalności). Kwalifikacje zawodowe są to układy wiedzy i umiejętności wymagane do realizacji składowych zadań zawodowych. Klasyfikacja zawodów jest pięcio- poziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności, który obejmuje: 10 wielkich grup zawodowych (kod 1-cyfrowy), 43 duże grupy zawodowe (kod 2-cyfrowy), 132 grupy średnie (kod 3-cyfrowy), 444 grupy elementarne (kod 4-cyfrowy), zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy). Strona 4 z 37

5 1.3. Podstawa opracowania Raport obejmuje analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku, opracowany na podstawie: Zaleceń metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy, Warszawa 2003; Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. nr 82, poz. 537); Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie polskiej klasyfikacji działalności; Danych statystycznych MPiPS-01 załącznik 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy oraz załącznik 3 Bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności. Strona 5 z 37

6 II. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE BRZESKIM 2.1. Bezrobotni wg zawodów w powiecie brzeskim Niniejszy raport (na podstawie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) został opracowany w oparciu o kody sześciocyfrowe, czyli zawody i specjalności. Bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie w końcu I półrocza 2012 roku zostali sklasyfikowani ze względu na posiadany zawód, do którego wykonywania mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem szkolnym lub innym dokumentem bądź odpowiednim stażem pracy w danym zawodzie. Na koniec I półrocza 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku liczba bezrobotnych wynosiła osób, z których większość (tj osób) to osoby poprzednio pracujące (stanowili oni 76,2% ogółu bezrobotnych). Odpowiednio osób dotychczas niepracujących było 23,8% ogółu bezrobotnych (tj. 972 osoby). Wśród osób zarejestrowanych udział bezrobotnych kobiet był wyższy niż mężczyzn i ukształtował się na poziomie 57,6%. W końcu czerwca br. zarejestrowane były kobiety. W porównaniu do końca I półrocza roku ubiegłego, kiedy to liczba bezrobotnych wynosiła osoby, poziom bezrobocia w powiecie brzeskim zwiększył się o 144 osoby stan na r. stan na r. stan na r. Ogółem Kobiety Strona 6 z 37

7 Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie brzeskim wg danych GUS na koniec czerwca 2012 roku wynosiła 11,7% i była niższa od wskaźnika krajowego o 0,7 pkt. procentowego i wyższa o 1,2 pkt. procentowego w porównaniu do stopy procentowej w województwie małopolskim W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, stopa bezrobocia na terenie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku zwiększyła się o 0,4 punktu procentowego. Stopa bezrobocia na dzień r. 12,4% 10,5% 11,7% Polska Małopolska Pow iat brzeski Analiza struktury bezrobotnych wg wykształcenia na dzień 30 czerwca 2012 roku wykazuje, że największy procent stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe tj. 31,2% ogółu bezrobotnych osób. Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia - stan na r. gim nazjalne i poniżej 15,9% w yższe 11,1% policealne i średnie zaw odow e 29,1% zasadnicze zaw odow e 31,2% średnie ogólnokształcące 12,7% Strona 7 z 37

8 Wśród ogółu zarejestrowanych najliczniejszą grupę, bo aż 90,5% (tj osób), reprezentowali bezrobotni posiadający zawód. Natomiast populacja osób bezrobotnych nie posiadających zawodu stanowiła 9,5% ogółu bezrobotnych (tj. 388 osób). W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych bez zawodu zmniejszyła się o 3 osoby. Bezrobotni Stan w dniu r. Stan w dniu r. w liczbach % udział do ogółu w liczbach % udział do ogółu Bez zawodu 391 9, ,5 Posiadający zawód , ,5 Ogółem % % Poniżej zestawiono te zawody, w których najliczniej rejestrowali się bezrobotni, uwzględniając ilość osób bezrobotnych przypadających na dany zawód wg stanu na koniec I półrocza 2012 r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób bezrobotnych "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca "331403" Technik ekonomista "711202" Murarz "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "515303" Robotnik gospodarczy "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "931301" Robotnik budowlany "722204" Ślusarz "522305" Technik handlowiec "512002" Kucharz małej gastronomii "613003" Rolnik "512001" Kucharz "311504" Technik mechanik "753105" Krawiec "311204" Technik budownictwa "411004" Technik prac biurowych "351203" Technik informatyk 50 Pozostałe zawody 1986 Razem 4088 Źródło: Tablica T-I/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu I półrocza 2012 roku Największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby w zawodzie sprzedawcy 341 osób, tj. 8,3% ogółu pozostających w ewidencji. W porównaniu do czerwca 2011 r. liczba bezrobotnych w tym zawodzie zwiększyła się o 0,9%. Porównując dane zawarte w powyższej tabeli z analogicznym okresem I półrocza 2011 roku zauważamy, iż w okresie tym dominowały podobne zawody jak na koniec czerwca br. Zmieniła się tylko liczba osób reprezentujących te zawody. Strona 8 z 37

9 2.2. Bezrobotne kobiety Bezrobocie kobiet to jeden z wielu kluczowych problemów lokalnego rynku pracy. Wśród przyczyny bezrobocia kobiet można wymienić m.in. brak odpowiednich kwalifikacji oraz przerwą w zatrudnieniu spowodowaną wychowaniem dzieci, co niesie za sobą wydłużającą się bezczynność zawodową i w znacznym stopniu zmniejsza szanse kobiet na ponowną aktywizację zawodową. Podobnie jak w latach poprzednich nadal odnotowuje się przewagę bezrobotnych kobiet w ogólnej populacji osób zarejestrowanych w Urzędzie. Na dzień r. w ewidencji były kobiety. Odsetek kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem wyniósł 57,6%. Z ogólnej liczby bezrobotnych kobiet pozostających w ewidencji na koniec I półrocza 2012 r. 11,8% (tj. 278 osób) nie posiadało żadnego zawodu. Warto podkreślić, iż w porównaniu z I półroczem 2011 r. populacja osób bez zawodu zmniejszyła się o 2,1 pkt procentowy. Poniższa tabela przedstawia najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych kobiet w końcu I półroczu 2012 r. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych kobiet "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca "331403" Technik ekonomista "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "522305" Technik handlowiec "753105" Krawiec "613003" Rolnik "512001" Kucharz "411004" Technik prac biurowych "512002" Kucharz małej gastronomii "514101" Fryzjer "235107" Pedagog "422402" Technik hotelarstwa "731610" Zdobnik szkła "263102" Ekonomista 32 Pozostałe zawody 976 Razem 2353 Źródło: Tablica T-I/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu I półrocza 2012 roku Strona 9 z 37

10 2.3. Bezrobotni absolwenci W tej kategorii bezrobotnych, znajdują się wszystkie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę. Na koniec I półrocza 2012 roku w rejestrach Urzędu Pracy zarejestrowanych było 209 osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły (co stanowiło 5,1% ogółu bezrobotnych), w tym 159 kobiet (tj. 76,1% ogółu omawianej grupy) I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. Ogółem Kobiety Zmniejszył się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego udział procentowy absolwentów w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych - z 6,4% w I półroczu 2011 r. do 5,1% w I półroczu 2012 r. (tj. spadek o 42 osoby). Najliczniejsze zawody wśród bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły w końcu I półroczu 2012 r. stanowiły grupy zawodów: L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci ogółem kobiety "000000" Bez zawodu "331403" Technik ekonomista "235107" Pedagog "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "263102" Ekonomista "422402" Technik hotelarstwa 7 7 Pozostałe zawody Razem Źródło: Tablica T-I/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu I półrocza 2012 roku Wśród tej populacji najliczniejszą grupę stanowiły osoby nie posiadające wyuczonego zawodu (43 osoby), co stanowiło 20,6% ogółu zarejestrowanych absolwentów. W tym było 36 kobiet, tj. 83,7% absolwentek bez wyuczonego zawodu. bezrobotni absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku są z wszystkich rodzajów szkół - nie tylko z powiatu brzeskiego Strona 10 z 37

11 2.4. Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy Na dzień 30 czerwca 2012 roku w ewidencji było osób poprzednio pracujących zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku ponad 12 miesięcy. Wśród tej populacji było 661 kobiet, czyli 65,1% ogólnej liczby długotrwale bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych w omawianej kategorii zwiększyła się o 56 osób wzrost o 5,8% I półrocze 2011 r. I półrocze 2012 r. Ogółem Kobiety Najliczniejsze zawody osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy w końcu I półrocza 2012 r. stanowiły grupy zawodów: L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni powyżej 12 miesięcy ogółem kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca "331403" Technik ekonomista "515303" Robotnik gospodarczy "512001" Kucharz "753105" Krawiec "711202" Murarz "411004" Technik prac biurowych "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "931301" Robotnik budowlany "522305" Technik handlowiec "722204" Ślusarz 20 1 Pozostałe zawody Razem Źródło: Tablica T-I/P-1 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w końcu I półrocza 2012 roku Strona 11 z 37

12 W celu dokładnego zdiagnozowania struktury osób bezrobotnych pozostających w ewidencji Urzędu Pracy powyżej 12 miesięcy wykorzystano wskaźnik długotrwałego bezrobocia w danym zawodzie, który jest obliczany jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy na koniec danego okresu sprawozdawczego do liczby zgłoszonych ofert pracy w tym samym zawodzie. Najwyższy poziom wskaźnika długości okresu pozostania w ewidencji bezrobotnych (tablica T-I/P-7) na podstawie dużych grup klasyfikacji zawodów (wg kodu dwucyfrowego) odnotowano w I półroczu 2012 r. w grupie zawodów: Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 1,0000 Pozostali pracownicy obsługi biura 0,8333 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,5263 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,5000 Według analizy danych, mających określić zawody osób długotrwale bezrobotnych stwierdzono, iż spośród dużych grup zawodowych w I półroczu br. najwyższą wartością jaką osiągnął wskaźnik był poziom 1,0000 i dotyczył tylko jednej grupy zawodowej: Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach. Natomiast najniższy wskaźnik długotrwale bezrobotnych (wg kodu dwucyfrowego) odnotowano w grupie zawodów: Żołnierze szeregowi 0,1000 Pracownicy usług ochrony 0,0909 Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0000 Strona 12 z 37

13 III. NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW W pierwszym półroczu 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku zarejestrowało się łącznie osób bezrobotnych, które uzyskały status osoby bezrobotnej. Udział kobiet w tej kategorii ukształtował się na poziomie 44,6% (1.090 kobiety) co stanowiło mniej niż połowę ogólnego napływu. Wśród omawianej populacji bezrobotnych, zawód posiadało osób (91,6% ogółu rejestrujących się), w tym 972 kobiety. Obserwując napływ osób bezrobotnych na podstawie posiadanych danych statystycznych można zauważyć, iż w porównaniu z I półroczem 2011 r. liczba osób rejestrujących się w br. spadła o 139 osób, tj. spadek o 5,4% Napływ osób bezrobotnych w I półroczu 2011 r. ogółem Napływ osób bezrobotnych w I półroczu 2012 r. kobiety Strona 13 z 37

14 Napływ (półroczna rejestracja) osób bezrobotnych wg zawodów w powiecie brzeskim przedstawia się następująco: L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób ogółem kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca "331403" Technik ekonomista "711202" Murarz "931301" Robotnik budowlany "723103" Mechanik pojazdów samochodowych "722204" Ślusarz "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego "515303" Robotnik gospodarczy "311204" Technik budownictwa "512002" Kucharz małej gastronomii "311504" Technik mechanik "522305" Technik handlowiec Pozostałe zawody RAZEM Źródło: Tablica T-I/ P-2 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w I półroczu 2012 roku Napływ bezrobotnych według określonego zawodu w okresie I półrocza br. wyraźnie został zdominowany przed osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. W omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku zarejestrował 205 osób bez zawodu (tj. 8,4% ogólnego napływu). Kobiety w tej grupie stanowiły 10,8% ogólnego napływu kobiet do ewidencji. Jak ilustruje powyższa tabela, zawody charakteryzujące się najwyższym napływem do bezrobocia pokrywają się z zawodami o najwyższej liczbie bezrobotnych. Ta sytuacja świadczy o tym, że trudna sytuacja osób w tych zawodach ma charakter trwały, notując obok dużego poziomu bezrobocia również stały, wysoki napływ. Strona 14 z 37

15 IV. BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY Kolejnym istotnym zbiorem danych podlegającym analizie są dane obrazujące strukturę bezrobotnych i ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zbiorowość osób bezrobotnych według sekcji PKD oznacza przynależność ostatniego pracodawcy osoby bezrobotnej do odpowiedniej branży. Analizując strukturę bezrobotnych i ofert pracy wg PKD (T-I/P-9) obserwujemy, iż od stycznia do końca czerwca 2012 roku najwięcej osób bezrobotnych poprzednio pracujących zarejestrowało się w sekcjach: L.p. Nazwa sekcji Liczba bezrobotnych Liczba ofert pracy 1. Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Źródło: Tablica T-I/ P-9 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w I półroczu 2012 roku Na dzień roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby które pracowały wcześniej w firmach i instytucjach zakwalifikowanych do sekcji budownictwa (654 osoby), w dalszej kolejności zaś w handlu hurtowym i detalicznym (424 osoby). Analizując tabelę T-I/P-9 wg sekcji PKD w okresie pierwszego półrocza 2012 roku, obserwujemy, iż jedynie w działalności Organizacje i zespoły eksterytorialne nie odnotowano osób poszukujących zatrudnienia oraz nie zgłoszono wolnych stanowisk pracy. Strona 15 z 37

16 V. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) W POWIECIE BRZESKIM 5.1. Napływ ofert pracy według zawodów Na przestrzeni 6 miesięcy 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku dysponował 853 ofertami pracy z przeznaczeniem dla osób bezrobotnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba ofert pracy zwiększyła się o 89 oferty (tj. wzrost o 11,6%). Poniższa tabela wskazuje zawody, w których w I półroczu 2012 r. pracodawcy najczęściej zgłaszali zapotrzebowanie na nowych pracowników. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy 1. "515303" Robotnik gospodarczy "522301" Sprzedawca "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "523002" Kasjer handlowy "931301" Robotnik budowlany "833202" Kierowca ciągnika siodłowego "711501" Cieśla "931205" Robotnik drogowy "751104" Rozbieracz - wykrawacz "712303" Tynkarz "832202" Kierowca samochodu dostawczego "432103" Magazynier "513202" Barman "522304" Sprzedawca w branży spożywczej "234113" Nauczyciel nauczania początkowego 10 Pozostałe oferty 391 Razem 853 Źródło: Tablica T-I/P-3 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku Najwięcej wolnych miejsc pracy na koniec czerwca br. podobnie jak i rok wcześniej wykazano w zawodach: robotnik gospodarczy, sprzedawca oraz pozostali pracownicy obsługi biurowej. Należy jednak pamiętać, że duży napływ ofert w tych zawodach wiąże się z subsydiowanym zatrudnieniem i programem stażowym. Analiza ofert pracy wg tabeli T-I/P-3 pozwoliła również wyodrębnić 361 zawodów, w których nie zgłoszono żadnej oferty pracy w badanym okresie. Strona 16 z 37

17 5.2. Szansa uzyskania oferty pracy Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczany jest jako stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie do średniej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w konkretnym zawodzie w tym samym czasie. Wskaźnik ten jest bardzo istotny, gdyż umożliwia zebranie informacji o zawodach, w których stosunkowo łatwo uzyskać prace oraz tych, w których zdecydowanie trudniej jest znaleźć zatrudnienie, związku z czym należy podjąć działania dążące do przekwalifikowania umiejętności zawodowych posiadanych przez bezrobotnych. Oceniając szanse pozyskania ofert pracy należy stwierdzić, iż najlepszą sytuację mają zawody, w których wartość wskaźnika jest jak najbardziej przybliżona do wartości 1, a co za tym idzie im wyższy wskaźnik, tym większa jest szansa na pozyskanie oferty pracy w danym zawodzie. Największe szanse na znalezienie pracy wg kodu dwucyfrowego (Tabela T-I/P-10) mieli bezrobotni z grupy zawodów: Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,5000 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,4666 Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,2717 Pozostali pracownicy obsługi biura 0,2051 Natomiast niekorzystna sytuacja występuje w zawodach, w których wskaźnik wskazuje wartość 0, co oznacza, że osobą bezrobotnym znacznie trudniej było wtedy podjąć zatrudnienie. Najtrudniej odpowiednie zatrudnienie wg kodu dwucyfrowego (Tabela T-I/P-10) było znaleźć bezrobotnym z grupy zawodów: Leśnicy i rybacy 0,0000 Technicy informatycy 0,0000 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,0000 Monterzy 0,0000 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0000 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,0000 Żołnierze szeregowi 0,0000 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0000 Strona 17 z 37

18 5.3. Oferty pracy według PKD Informacje o ofertach pracy możemy również uzyskać na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Bazując na tych danych można uzyskać informacje o ofertach pracy w konkretnych branżach. Pracodawcy reprezentujący 22 różne sekcje PKD zgłosili w I półroczu 2012 r. do Urzędu 853 ofert pracy. Dane statystyczne wskazują, iż wolne miejsca pracy zgłaszane były przez pracodawców głównie z następujących sekcji: Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 27,3%; Budownictwo 19,6%; Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 16,2%. Natomiast żadnych ofert pracy nie zgłoszono w trzech sekcjach PKD: gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; organizacje i zespoły eksterytorialne; działalność nie zidentyfikowana. L.p. Poniższa tabela przedstawia podział ofert pracy wg PKD w I półroczu 2012 roku Sekcja PKD zgłoszone w I półroczu Oferty pracy w końcu I półrocza 1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa 31 3 Strona 18 z 37

19 10. Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana 0 0 Ogółem Źródło: Tablica T-I/P-9 z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim stan w I półroczu 2012 roku Spośród 853 ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2012 r. w ewidencji na koniec półrocza pozostało 69 wolnych miejsc pracy z 12 sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności. Strona 19 z 37

20 VI. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH, ZRÓWNOWAŻONYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BRZESKIM Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy powoduje powstawanie zawodów (tzw. zawodów nadwyżkowych oraz zawodów deficytowych ) na które jest większe lub mniejsze zapotrzebowanie ze strony pracodawców. Dane wynikowe z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych określone zostały za pomocą wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) W, mierzonego k n II stosunkiem średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w badanym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, w badanym okresie. k Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k ( W, ) n I gdzie: W = k n, I O B k I k I B - średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w I-półroczu danego roku, k I k I O - średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w I-półroczu danego roku, W celu właściwej interpretacji danych należy przytoczyć podstawowe definicje używanych pojęć: Zawód deficytowy to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Oznacza to, że w badanym okresie było więcej ofert pracy aniżeli zarejestrowanych bezrobotnych. W, > 1,1 to zawody deficytowe k n II Zawód zrównoważony to zawód, w którym liczba ofert pracy pokrywa się z liczbą bezrobotnych, tzn. wykazują one równowagę na rynku pracy. k 0,9 W, 1,1 to zawody zrównoważone n II Zawód nadwyżkowy to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W, < 0,9 to zawody nadwyżkowe k n II Strona 20 z 37

21 Przeprowadzony przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w okresie I półrocza 2011 roku wykazał, że osoby pozostające w ewidencji tut. Urzędu zostały sklasyfikowane wśród 551 różnych zawodów, w tym: w 115 przypadkach były to zawody deficytowe; w 16 to zawody zrównoważone; w 420 sytuacjach wystąpiła nadwyżka podaży nad popytem. Struktura zawodów deficytowych i nawyżkowych w I półroczu 2012 roku zawody nadwyżkowe 76,2% zawody deficytowe 20,9% zawody zrównoważone 2,9% 6.1. Zawody deficytowe Gdy wskaźnik intensywności zbliża się od wartości 1,1 do wartości max oznacza to sytuację, gdzie w każdym przypadku średnia miesięczna liczba ofert przekraczała średnią miesięczną liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie. Im wyższy wskaźnik intensywności deficytu W, tym większe szanse osób reprezentujących te zawody na podjęcie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. W I półroczu 2012 roku zakwalifikowano 115 zawodów deficytowych, dla których zgłoszono więcej wolnych miejsc pracy niż było osób zarejestrowanych. Badana grupa stanowiła 20,9% ogółu zawodów występujących w omawianym okresie w powiecie brzeskim. Poniżej przedstawiono ranking najbardziej deficytowych zawodów (z pominięciem zawodów MAX zgodnie z przyjętymi zaleceniami metodologicznymi) z terenu powiatu brzeskiego w I półroczu 2012 roku: Rozbieracz - wykrawacz Kasjer handlowy Sprzedawca w branży przemysłowej Kierownik działu sprzedaży Strona 21 z 37

22 Asystent do spraw księgowości Blacharz budowlany Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu dostawczego Agent ubezpieczeniowy Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali formierze odlewniczy i pokrewni Sprzedawca w branży spożywczej Pozostali pracownicy obsługi biurowej Kierowca ciągnika rolniczego Nauczyciel przedszkola Technik geodeta Terapeuta zajęciowy Telemarketer Pozostali ogrodnicy Monter / składacz okien Nauczyciel nauczania początkowego Przedstawiciel handlowy Robotnik drogowy Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i satelitarne Technik mechanik maszyn i urządzeń Pracownik kancelaryjny Doradca klienta Glazurnik Operator maszyn do obróbki skrawaniem Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Wśród ogólnej liczby zawodów deficytowych spora grupa tj. aż 67% stanowiły zawody w których wskaźnik intensywności deficytu był maksymalny (określany jako MAX). Oznacza to, iż w okresie sprawozdawczym, gdy dla danego zawodu występowało zapotrzebowanie, natomiast brak było kandydatów spełniających warunki oferty pracy. W takim przypadku wpłynięcie nawet pojedynczej oferty pracy spowodowało ustawienie wartości wskaźnika MAX. Strona 22 z 37

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r.

WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. URZĄD PRACY M.ST. WARSZAWY WARSZAWSKI RYNEK PRACY W I PÓŁROCZU 2004r. Warszawa, lipiec 2004 rok SPIS TREŚCI 1 Warszawski Rynek Pracy 3 1.1 Gospodarka. 3 1.2 Demografia... 5 1.3 Stan i struktura bezrobocia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW 1 CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW Dokument został opracowany przy współpracy firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo