Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych."

Transkrypt

1 Nowiny Gminne MAJ 2010 Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) podaję do publicznej wiadomości, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r. odbędzie się w 5 obwodach głosowania. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych ustalone zostały następująco : Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Chełm, Chobienia, Ciechłowice, Naroczyce, Nieszczyce, Radoszyce. Górzyn, Kliszów, Miłogoszcz, Olszany, Radomiłów. Brodów, Bytków, Gawronki, Gwizdanów, Rudna, Stara Rudna, Wądroże. Juszowice, Koźlice, Mleczno, Rynarcice, Toszowice. Brodowice, Gawrony, Kębłów, Orsk, Studzionki, Wysokie. Siedziba obwodowej komisji wyborczej Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni, Chobienia ul. Rynek 6 Świetlica Wiejska w Kliszowie Kliszów 15 Gimnazjum w Rudnej Rudna ul. Piaskowa 3b Lokal dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych Świetlica Wiejska w Mlecznie, Mleczno 12 Świetlica Wiejska w Kębłowie, Kębłów 14a Głosowanie w dniu 20 czerwca 2010 r. odbywać się będzie między godziną 6 00 a W przypadku ponownego głosowania zostanie ono przeprowadzone w dniu 4 lipca 2010 r. między godziną 6 00 a /UG/ ZAWIADOMIENIE Do dnia 15 czerwca 2010 osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się z wnioskiem o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 3 w Rudnej. Lokal wyborczy w Rudnej będzie dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rudnej pod numerami telefonu: lub albo w pokoju nr 3 lub 5 Urzędu Gminy. /UG/ INFORMACJA Zgodnie z art. 37 ustawy o wyborze Prezydenta RP spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Rudnej w pok. nr 3 od do r. w godz. 7:30 15:30. /UG/ W numerze: 2.Sesja Rady Gminy 3. Zarządzenia Wójta Gminy 4. Warto wiedzieć 5. Kombatanckie spotkanie 6. Losy naszych mieszkańców Życie jest piękne 7. Na Majówce w Rudnej 8. To był maj 9.Gminny Rajd w Kliszowie 10. Świetlicowy Przegląd Form Teatralnych 11. Wiosenny Rajd Rowerowy w Chobieni 12. Twórcza ekspresja 13. Program Trener Gminny 14. Na sportowo 15. Ogłoszenia 16. Krzyżówka Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej od poniedziałku do piątku w godz do godz tel fax Wójt Gminy Rudna przyjmuje interesantów: we wtorki od godz. 10:00 do 15:30 i w piątki od godz. 10:00 do 14:00

2 Nowiny Gminne MAJ 2010 Sesja Rady Gminy Sesja Rady Gminy Rudna W dniu 29 kwietnia 2010 r. odbyła się XXXV sesja Rady Gminy Rudna. Po zatwierdzeniu protokołów z poprzednich sesji radni przyjęli uchwały w następujących sprawach: 1. W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej za 2009 r. Sprawozdanie GOPS zostało przyjęte łącznie z raportem z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudna za 2009 r. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudna za 2009 r. oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi, opinią Regionalnej Izby Rozrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, udzielono Wójtowi absolutorium. 3. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudna w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna. Studium uwarujkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczy obrębu Chobienia i jego uchwalenie pozwoli na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Chobienia. 4. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku. Dotacja została udzielona dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w wysokości zł. Zostanie ona przeznaczona na wykonanie prac malarskich wnętrza zabytkowego kościoła. 5. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudna w sprawie budżetu gminy na 2010 r. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę zł i wyniosą zł. Natomiast wydatki ogółem zaplanowano na zł i zostały zwiększone o kwotę zł. Plan dochodów został zwiększony z tytułu zwrotu kosztów zas-- tępstwa procesowego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od od spadków i darowizn oraz wpływu odszkodowania za szkody wyrządzone na dachu budynku szkoły w Chobieni. Wydatki budżetu ustalono następująco: - transport i łączność ustalono plan wydatków na zakup wiat przystankowych w Toszowicach, Miłogoszczy i Rudnej zł; na wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze z Nieszczyc do leśniczówki zł. - gospodarka mieszkaniowa ustala się plan wydatków na rozbudowę sieci wodno kanalizacyjnej w wysokości zł - różne rozliczenia zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Lubińskiego o 2.500zł na edukację ekologiczną - oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków ZSP Chobienia o kwotę zł na zakup sztandaru, wykonanie naprawy dachu, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów - gospodarka komunalna zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla ZGKiM w Rudnej o zł w związku z przekazaniem w administrowanie OSiR Chobienia dla Chobieńskiego Ośrodka Kultury. Zwiększa się plan dotacji celowej o zł na wykonanie wiaty rekreacyjnej w Rudnej. Ponadto ustala się plan wydatków na zakup pozostałych usług w kwocie 4.000zł - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków na Centrum Kultury w Rudnej z przeznaczeniem na promocję gminy. Ponadto zwiększa się plan wydatków na Chobieński Ośrodek Kultury na działalność kulturalną i sportową o zł w związku z przejęciem w administrowanie obiektu sportowego w Chobieni. - kultura fizyczne i sport ustalono plan wydatków na zakup 2 zadaszonych ławek dla zwodników zł oraz zmniejsza się plan wydatków na budowę boiska wielofunkcyjnego w Chobieni (wolne środki po rozstrzygnięciu przetargu) WYBORY PREZYDENCKIE I SAMORZĄDOWE W tym roku dwukrotnie pójdziemy do urn pierwszy raz już 20 czerwca wybrać prezydenta RP, a kolejny jesienią zadecydować kto sprawować będzie urząd wójta, burmistrza czy prezydenta miast. Z tego powodu warto przypomnieć kilka podstawowych faktów: Wybory prezydenckie są powszechne, równe i bezpośrednie. Prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Jednak nie mają prawa wybierania osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu. Wyborca może głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Prezydent RP jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Co oznacza, że może sprawować urząd Prezydenta dwukrotnie. Kandydatem na prezydenta może zostać osoba, która ukończyła 35 lat i posiada obywatelstwo polskie. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. Także wybory na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) są wyborami powszechnymi, równymi, bezpośrednimi, w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (czynne prawo wyborcze) ma każdy, kto posiada prawo wybierania do rady tej gminy. Natomiast prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze - kandydowanie na wójta) ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybieralności do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Ponadto kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie. Ponadto ustawa nie określa, jak w przypadku wyborów prezydenckich, ile razy wójt może sprawować urząd. Stąd należy rozumieć, iż nie ma w tym zakresie ograniczeń. /www.pkw.gov.pl;

3 Nowiny Gminne MAJ 2010 Zarządzenia Wójta Gminy Rudna / Zarządzenia Wójta Gminy Rudna 1. Zawarta została umowa z firmą NEXT BUD z Legnicy na opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku socjalnego w Brodowie. Dokumentacja ma zostać przygotowana do dnia r. za kwotę zł. Ta sama firma przygotuje dokumentację techniczną budowy budynku socjalnego w Starej Rudnej, co będzie kosztować zł. 2. Z Zakładem Projektowo Usługowym WIR z Lubina podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej na dz. Nr 288/9 w Chobieni. Koszt przygotowania opracowania wyniesie zł. 3. Zawarto umowę z Zakładem Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa Robót Instalacyjno Budowlanych z Lubina na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w wysokości1,2% od wartości netto plus VAT. 4. Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Rudna i Powiatem Lubińskim dotyczące odbudowy rowu wraz z przepustami w pasie drogi powiatowej nr 1210 D w Miłogoszczy. Gmina Rudna wykona inwestycję za sumę 6.000zł. 5. Zostało zawarte porozumienie na sporządzenie Planu urządzeniowo - rolnego zgodnie z projektem przesłanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 6. Z firmą COMES Sokołowscy sp. j. z Szydłowiec zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gminy Rudna. Koszt realizacji umowy wyniesie ,42 zł. 7. Z Zakładem Usługowo Handlowym BUDROL s.c. z Rudnej na wykonanie zadania inwestycyjnego Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w m. Nieszczyce do leśniczówki. Koszt wykonania zadania wyniesie ,95 zł. 8. Zarządzeniem Wójta Gminy dokonano zmiany porozumienia zawartego z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w sprawie realizacji zadania pod nazwą Wykonanie ogrodzenia cmentarza w m. Rudna przy ul. Ścinawskiej. Zmieniono termin wykonania robót na oraz zawarto zapis, że środki wykorzystane na inne cele niż określone w 1 porozumienia podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami na konto Urzędu Gminy w Rudnej. Pozostałe warunki porozumienia bez zmian. 9. Zostało zawarte porozumienie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w sprawie zakupu 2 kosiarek samojezdnych. Planuje się że koszt zakupu wyniesie zł. 10. Na podstawie umowy Zakład produkcyjno Handlowo Usługowy PŁATEK z Gwizdanowa wykona zadanie inwestycyjne polegające na utwardzeniu placu przy budynku nr 46 w Gwizdanowie. Koszt wykonania wyniesie zł. 11. Zakład Budownictwa B.R.H z Wrocławia opracuje wizualizację kolorystyki elewacji dla projektowanego budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej w Rudne. Koszt wizualizacji to zł. 12. Z ZGKiM w Rudnej zawarte zostało porozumienie na wykonanie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy. Porozumienie zostało zawarte do r. Planowany koszt realizacji zadania to ,18 zł. 13. Z ZGKiM zawarto również porozumienie na modernizację AKSUW w Rudnej, Rynarcicach oraz Starej Rudnej. Na ten cel Gmina przekazała dotację w wysokości zł. Termin zakończenia prac ustalono na r. 14. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej wykona modernizację pompowni ścieków w miejscowościach Orsk, Gwizdanów, Brodów, Ciechłowice. Na ten cel Gmina Rudna przeznaczyła zł. Prace mają zostać zakończone do r. 15. Z firmą Blacharstwo Dekarstwo Usługi Ogólnobudowlane z Wąsosza wykona modernizację budynku świetlicy w Orsku. Prace mają zostać zakończone do dnia r., a koszt modernizacji wyniesie ,97 zł. 16. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej wybuduje boisko wielofunkcyjne w Orsku. Koszt budowy oszacowano na ,42 zł, a praca mają zostać zakończone r. Ta sama firma wykona również boisko wielofunkcyjne przy ZSP w Chobieni. W tym przypadku koszt wyniesie ,86 zł. 17. PPHU PIL-BUD z Chobieni wykona podbudowę tłuczniową na drodze wewnętrznej w Chobieni. Wykonanie podbudowy będzie kosztować ,00 zł, a prace mają zostać zakończone do r. 18. Z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym PIL-BUD z Chobieni została podpisana umowa na modernizację placu przy kościele w Chobieni. Prace potrwają do r. i będą kosztować ,93 zł. 19. Z firmą Z.W. SOPEL z m. Lipniki została podpisana umowa na sprzedaż, dostawę i montaż 2 wiat stadionowych. Koszt wyniesie zł. Firma Z.W. SOPEL również sprzeda, dostarczy i zamontuje 3 wiaty przystankowe i będzie to kosztować zł. 20. Na wniosek Parafii Prawosławnej w Studzionkach w roku szkolnym 2010/2011 zorganizuje się 2 punkty katechetyczne nauczania religii wyznania prawosławnego. Punkty te będą mieścić się w świetlicy w Studzionkach i Ciechłowicach. Nauczycieli nauczania religii wyznania prawosławnego zatrudni Zespół Szkolno Przedszkolny w Chobieni, w pełnym wymiarze czasu pracy. Taki punkt nauczania religii wyznania prawosławnego zostanie zorganizowany również w Rudnej. Punkt będzie się mieścić przy Parafii Prawosławnej w Rudnej. Nauczyciela religii wyznania prawosławnego zatrudni Zespół Szkół w Rudnej, w wymiarze 14 godzin tygodniowo tj. 14/18 etatu. 21. Został zmieniony skład Gminnej Rady Sportu. W skład Rady zostali powołani Pani Małgorzata Woźniak Węgrzyn, panów Adriana Szajnickiego oraz Artura Sroczyka. /U.G./

4 Nowiny Gminne MAJ 2010 Warto wiedzieć PROGRAMY ZDROWOTNE Gminny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudnej, informuje, że realizuje program zdrowotny, skierowany do dziewczynek urodzonych w 1998 r. i zameldowanych na stałe na terenie Gminy Rudna, pn. Profilaktyka zdrowotna w zakresie szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy dla ok. 53 dziewczynek. Program jest realizowany w trzech etapach (3 dawki szczepienia). Pierwszy etap szczepienia w maju, drugi w czerwcu, a trzeci etap we wrześniu. Szczepienie dziewczynek przeciwko wirusom HPV daje najlepsze efekty zapobiegania rakowi szyjki macicy. We wrześniu b.r. ośrodek zdrowia rozpocznie realizację kolejnego programu zdrowotnego tj. Profilaktyka zdrowotna w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób urodzonych w 2006 r. i wcześniej. Program skierowany jest do osób zameldowanych na stałe na terenie gminy Rudna. Szczepienia będą się odbywały od września do listopada (codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rudnej oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Chobieni). Szczepienie przeciwko grypie jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniom na grypie i jej ciężkim powikłaniom. Oba wymienione programy są finansowane przez Gminę Rudna szczepienia bezpłatne. Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rudnej, ul. Polna 3, pod numerem tel.: oraz w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Chobieni, ul. Parkowa 1, pod nr tel.: /GZZOP/ PODZIĘKOWANIA Podziękowania dla władz samorządowych gminy, Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pomogli uratować nasz dom i dobytek składa Rysiek Kujawa z Rodziną Harmonogram wypłaty świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie Zasiłek dla bezrobotnych, stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. /www.pup.lubin.sisco.info/ Świadczenia Maj Czerwiec Lipiec Zasiłki - konto do 14 do 14 do 14 Zasiłki - poczta Staże - konto do 14 do 14 do 14 Staże - poczta Szkolenia + dodatki aktywizacyjne - do 14 do 14 do 14 konto Szkolenia + dodatki aktywizacyjne poczta Termin dodatkowy* wszystkich świadczeń - konto i poczta 21* 24* 23* INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH Stypendium może otrzymać uczeń szkoły średniej, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium: a) był laureatem olimpiady przedmiotowej przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, uzyskał ocenę z zachowania minimum dobrą oraz średnią (arytmetyczną) ocen za wyniki w nauce minimum 4,0 lub b) osiągnął wysokie wyniki w nauce średnią (arytmetyczną) ocen minimum 4,9 i uzyskał oceną z zachowania minimum bardzo dobrą. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szkół średnich można pobrać w Referacie, Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki (pokój nr 211) Urzędu Gminy w Rudnej lub na stronie internetowej w zakładce oświata. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 lipca 2010r. /SOW/ INFORMACJA DOTYCZĄCA SPÓŁKI WODNEJ Na terenie gminy powstała grupa inicjatywna, która chce utworzyć spółkę wodną, a jej zadaniem ma być utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych. Osoby zainteresowane wstąpieniem do spółki więcej informacji mogą uzyskać od osób zaangażowanych w prace związane z jej powstaniem: Władysława Kuźmiaka (Chobienia), Józefa Kowalskiego (Kliszów), Grzegorza Książka (Wądroże), Romana Pastucha (Górzyn), Juliana Stępnia (Rudna), Bartosza Zgobik (Naroczyce), Stefana Waścińskiego (Naroczyce).

5 Nowiny Gminne MAJ 2010 Kombatanckie wspomnienia KOMBATANCKIE WSPOMNIENIA Dla uczczenia 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, przy wsparciu Wójta Gminy Rudna oraz Centrum Kultury w Rudnej, zorganizowali 12 maja b.r. uroczyste spotkanie. Spotkanie rozpoczęło się apelem przy obelisku na rudnowskim rynku. Podczas apelu prezes Związku Kombatantów, Piotr Kałakuka, wygłosił okolicznościowe przemówienie, które cytujemy poniżej. 71 lat temu 1.IX r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny, napadły na Polskę. Pierwsze strzały oddano na miasto Wieluń około godziny 5:00, a następnie kilka minut później, tego samego dnia na Westerplatte przez pancernik Schleswig Holstein. Na domy śpiących mieszkańców Wielunia spadły pierwsze bomby rzucone przez niemieckie samoloty. Zbombardowano miasto oraz szpital oznaczony czerwonym krzyżem. Śmierć poniosło około1200 osób. Osamotniona Polska nie była w stanie przeciwstawić się skutecznie wielkiej machinie wojennej, która liczyła 65 dywizji niemieckich liczących 1850 żołnierzy, 3500 czołgów i około 2000 samolotów. Polska zdołała przeciwstawić tylko 39 dywizji, 420 samolotów, 210 lekkich czołgów i 11 brygad kawalerii. Dane te świadczą o ile byliśmy słabsi i dlatego wygrać nie mogliśmy. Ta straszna II wojna światowa przyniosła Polsce i narodom świata wielkie straty ludnościowe i majątkowe. Polaków zginęło w tej wojnie około 6 milonów, biorąc pod uwagę siły zbrojne, obozy i katownie stalinowskie i hitlerowskie, a w wir wojenny wchłonęła 61 państw liczących około 1,7 ml ludności. W walkach zbrojnych zginęło około 55 ml ludności. Po przymusowej kapitulacji Armii Polskiej w 1939 r., bohaterski naród polski rozpoczął działania przeciw okupantowi. Przede wszystkim Armia Polska nigdy nie podpisała żadnej kapitulacji i nie złożyła broni. Za broń chwytali wszyscy żołnierze formułowanych jednostek poza granicami kraju, kolejarze, pocztowcy, harcerze i cały naród. Takim przykładem bohaterstwa Polaków jest obrona Poczty Gdańskiej, gdzie cywilni pracownicy poczty pod dowództwem por. Guderskiego od świtu do wieczora odpierali ataki wroga, ale stawali się bezsilni po wyczerpaniu amunicji, pomocy z zewnątrz dla rannych i wprowadzeniu do walki przez Niemców artylerii. Wziętych do niewoli pocztowców wymordowano za wyjątkiem czterech, którym udało się uratować. Po upadku Poczty Gdańskiej, bohatersko walczyło jeszcze Westerplatte w liczbie 180 żołnierzy, broniąc ostatniego skrawka ziemi, ale dnia 7.IX r. obrońcy zasypani zostali ogniem artyleryjskim od strony morza i lądu i zostali zmuszeni do złożenia broni. Innym przykładem bohaterstwa narodu polskiego świadczy Powstanie Warszawskie wspierane przez żołnierzy AK 63 dni tj. od 1.VIII 2.X r., w którym zginęło około 160 tyś. osób, w tym 17 tyś. Powstańców. Żołnierz polski walczył dzielnie na wszystkich frontach II wojny światowej. W maju 1943 r. utworzona została na terenie Związku Radzieckiego Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki, która w dniu 1.IX r. wyruszyła już za front, staczając pierwsze boje pod białoruskim miasteczkiem Lenino. W dniach X.1943 r. w tej pierwszej bitwie poniesiono straty 500 zabitych i około 1500 rannych. Na terenie włoskim pod Monte Casino, gdzie hitlerowskich umocnień nie mogły pokonać wojska brytyjskie, francuskie i amerykańskie, zwyciężył niego korpus polski liczący 47 tysięcy żołnierzy. Walki trwały od 14 do 25 maja 1944 r. Poległo w nich 924 żołnierzy. Znaczący udział w tej bitwie mieli dzielni polscy lotnicy, którym na wszystkich frontach II wojny światowej poległo około 3 tyś. Walczyli i zginęli nad Polską w 1939 r., uczestniczyli w kampanii francuskiej, bitwie o Anglię, gdzie sławą okrył się Dywizjon Myśliwski 303, osłaniali alianckie konwoje, wspierali wojska desantowe, nieśli pomoc powstańczej Warszawie, szturmowali Berlin. Polaków nie zabrakło w ruchu oporu we wszystkich krajach Europy okupowanych przez III Rzeszę. W Ostatniej fazie wojny walczyło przeciw hitlerowskiej Rzeszy około 600 tyś. żołnierzy, w tym 400 tyś. Ludowego Wojska Polskiego i 200 tyś. Polskich Sił na Zachodzie. Tragedią wojenną dla narodu polskiego była i jest sprawa zbrodni katyńskiej, która do dziś nie została ostatecznie wyjaśniona i osądzona. Przypomnieć należy, że 71 lat temu 17.IX r. podczas zdradzieckiego najazdu na Polskę wojsk sowieckich i zajęcia terenów wschodnich, dostało się do niewoli radzieckiej około 250 tyś. żołnierzy i oficerów. Wielu z nich zamordowano, część, głównie szeregowców, zwolniono do domów, a resztę w liczbie około 22 tyś. Wywieziono w głąb Rosji i rozlokowano w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie a następnie, pomordowano, w tym około 17 tyś. w Katyniu. Początek tych haniebnych mordów Stalin rozpoczął 5.III.1940 r. wydając poufny rozkaz organom NKWD o egzekucji więzionych. Dziś wiemy już wiele o tych haniebnych mordach bo znana jest nam sprawa Katynia oraz fakt przyznania się Rosjan do tego haniebnego morderstwa. Dowiadujemy się też o odkryciu nowych mogił w okolicach Smoleńska, co ujawnili sami Rosjanie. Przypomnieć też należy, że wśród więzionych jeńców wojennych i ludzi nauki było: 12 generałów, około 300 pułkowników i podpułkowników, 500 majorów, 2500 kapitanów i około 5000 poruczników i podporuczników. Do tego doliczyć trzeba wielu naukowców, profesorów i docentów wyższych uczelni, około 600 lekarzy, wielu inżynierów i pracowników a ponadto setki tysięcy Polaków deportowanych siłą w zimie 1940 r. z terenów przyłączonych do ZSRR na podstawie paktu Ribbentrop Mołotow, głównie kobiet i dzieci zmarzniętych w zaryglowanych wagonach bydlęcych, jadących tygodniami na północ a także zamęczonych niewolniczą pracą w łagrach Kołymy i Workuty na nieludzkiej ziemi. To pasmo zbrodni Stalin kontynuował także pod koniec wojny i po wojnie, wywożąc w głąb Rosji lub mordując na miejscu tysiące żołnierzy AK i inteligencję polską. Był też mordercą swego narodu i podległych Republik. Druga tragedia związana z mordem katyńskim zapisze się w historii pod datą 10 marca 2010 r. ta katyńska ziemia, przesiąknięta zbrodnia stalinowską była powodem pochłonięcia w tym dniu 96 ofiar ludzkich, którzy lecieli do Katynia, by oddać hołd pomordowanym polskim oficerom jeńcom wojennym. Niestety wszyscy oni zginęli na lotnisku w Smoleńsku. W katastrofie lotniczej zginęli prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wybitni przedstawiciele elity politycznej, generalicji, duchowieństwa, działacze państwowi i społeczni. Oddali oni Zycie w służbie Polsce, godnie wypełniając swój obowiązek, który powierzył im naród. Katastrofa lotnicza w Smoleńsku jest bolesna dla całego narodu, ale dotychczas definitywnie nie zbadana i nie sposób jej ocenić. /Piotr Kałakuka/

6 Nowiny Gminne MAJ 2010 Losy naszych mieszkańców Losy naszych mieszkańców KU PAMIĘCI POKOLEŃ W majowym numerze Nowin Gminnych prezentujemy Państwu kolejne fragmenty pamiętników, nadesłanych w ramach konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Rudnej, pod hasłem Wspomnienia pierwszych osadników rejonu Gminy Rudna. Tym razem zaprezentujemy wspomnienia pani Janiny Wertepnej p.t. Ku pamięci pokoleń. * * * ( ) Karta historii jest zamazana i długo boli ta otwarta rana. Bardzo trudne początki były dla tych ludzi, ponieważ władza ani rząd nie były ustabilizowane. Nadal trwały ruchy ludności. Przyjeżdżały też rodziny z różnych stron Polski. Szukano domów, które były mniej zniszczone działaniami wojennymi. Nadal jeszcze, Państwowy Urząd Repatriacyjny opiekował się rodzinami przesiedleńców, którzy szukali swego miejsca tu na zachodzie. Po śmierci Bolesława Bieruta rząd objął Edward Ochab. On także borykał się ze wzmożonym ruchem ludności oraz ze stabilizacją państwa. Nawoływał ludzi do kolektywizacji, do wspólnej gospodarki. Ustanowił spółdzielnie produkcyjne, aby zatrzymać ruch ludności. Chłopi byli zmuszani do zbiorowej gospodarki. Bardzo niechętnie przystawali do wspólnoty. Byli nauczeni od pradziadów gospodarowania na swoim. Nielicznym udało się zatrzymać gospodarstwa dla siebie. Do takich należeli gospodarze ze wsi Brodów, którzy nie zgodzili się na wspólne gospodarowanie. W Rudnej powstała taka wspólnota pod nazwą Spółdzielnia Produkcyjna, z siedzibą przy ul. Dworskiej, gdzie gospodarze oddali gospodarstwa do wspólnoty, a dopiero na koniec roku dzielono się zyskiem. Przewodniczącym tej spółdzielni, zwanej potocznie kołchozem, był działacz Józef Dziewuszek, a księgowym Piotr Sygnatowicz z ulicy Kolejowej. Ulica Dworska spełniała wymogi wspólnoty, gdyż były tam duże obory dla koni oraz ciąg stodół na zboże i siano. Pośrodku był duży budynek mieszkalny, który służył jako magazyn na zboże, natomiast biuro mieściło się w budynku nr 2, przy wjeździe na ulicę Dworską od strony Polkowickiej. Spółdzielnia miała także własne ogrodnictwo przy ulicy Ścinawskiej, gdzie uprawą roślin zajmowały się przeważnie kobiety, nad którymi czuwał Bronisław Janiszewski. Młodsi ludzie poszukiwali pracy, gdzie tylko się dało. Niektórzy znajdowali ją na kolei, inni na płatkarni w Rudnej przy ul. Krochmalnej. Robiono tam płatki ziemniaczane na eksport do Rosji, robiono tam też mąkę ziemniaczaną. Kierownik był Andraszak. Niektórzy dojeżdżali także pociągiem do Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych w Lubinie zwaną Fortepiany. Sezonowo pracowano także w cukrowni w Krzepowie. Tych którzy znaleźli państwową pracę, zwalniano z pracy, aby pracowali w spółdzielni rolniczej zwanej Kołchozem. Hodowano także krowy, świnie, drób i z trudem oswajali się z nową rzeczywistością. W czerwcu 1956 r. wyszedł na wolność i objął rząd Władysław Gomułka, który w pierwszej kolejności rozwiązał wszystkie spółdzielnie produkcyjne zwane Kołchozami, a ziemię oddał w użytkowanie chłopom. W Rudnej taka parcelacja nastąpiła już pod koniec lata. Zaraz po wspólnych a ostatnich zbiorach, mówiono o upadku tego rodzaju gospodarowania. Wszyscy repatrianci, którzy mieli karty ewakuacyjne dostawali ziemie na własność. Inni dzierżawili. Nawet odłogi zostały zagospodarowane, ponieważ ziemia dawała ludziom środki do życia. Z płodów rolnych, z hodowli bydła i trzody trzeba było oddawać dla państwa obowiązkowe dostawy zwane daniną za grosz. Wyszliśmy spod okupacji III Rzeszy, czyli Niemiec, a już dostaliśmy się pod parasol wschodniego brata, którego trzeba było wyżywić. W naszej Gminie Rudna większość gospodarzy była dobrze prosperujących. Za płody rolne płacono zaraz gotówką, bo nasze zboże i mięso wędrowało transportami na wschód. Ludzie przeważnie żyli z tego, co się urodziło na polu albo co się uchowało. Młodzi, którzy pracowali też marnie zarabiali, ale liczyła się każda złotówka. Od pracowników brano pożyczkę na Rozwój Narodowych Sił Polski. Taką pożyczkę ja także spłacałam, co miesiąc ze swoich zarobków ( ). Premii żadnej nigdy nie wylosowałam, bo mało zarabiałam to i premia była mała, a koszt dojazdu do kasy narodowego banku był większy od tej premii. Ze sprzedaży mleka, drobiu czy jaj uzyskiwano niewielkie sumy, którymi zaspokajano najważniejsze potrzeby domowe. Każdego wtorku czy piątku wyruszały nasze kobiety na targ, obładowane koszami jaj, masła, sera, śmietany, fasoli, żywego albo tuczonego drobiu. Początkowo jeżdżono do Legnicy, bo tam był największy popyt, a przy okazji robiono zakupy. Dojeżdżający do pracy pociągiem nazywali te kobiety trochę ironicznie spadochroniarzami. Legnica miała dwa targowiska. Jedno przy ul. Wrocławskiej, gdzie dzisiaj jest duże osiedle pod nazwą Kopernik. Można tan było kupić różne rzeczy, pochodzące przeważnie z grabieży, szabrów. Był to tak zwany pchli targ. Drugi targ był obok zamku i tam przeważnie zatrzymywały się nasz kobiety ze swoim towarem. Ceny były różne w zależności od popytu, np. za jajko ceniono 80 gr czasem 1 zł. Osełka 25 dag masła domowego kosztowała zł. Litr dobrej odwirowanej śmietany kosztował 9-10 zł, a kura żywa, na rosół ok. 15 zł. Kaczka tuczona na rosół, młoda ok. 25 zł. Ceny różnicowały się wraz z popytem oraz pogodą, która miała duży wpływ na targ. Do 1950 roku nie mieliśmy jeszcze stabilnej waluty. Posługiwaliśmy się złotówką, ale był to jeszcze bank emisyjny, który bardzo szybko tracił na wartości. Stażysta w państwowym zakładzie dostawał 6 tysięcy miesięcznie, a pracownik pracujący na akord od 20 do 25 tysięcy złotych miesięcznie. Bochenek chleba kosztował 94 zł, a puszka sardynek w pomidorach 50 zł. Szalik na zimę wełniany w kratkę kosztował ok zł. Dane tych cen bardzo dobrze pamiętam, ponieważ był to bardzo trudny okres w moim życiu ( ). Na kolejne wspomnienia zapraszamy w następnym numerze Nowin Gminnych. /Danuta Adamska/

7 Nowiny Gminne MAJ 2010 Na Majówce w Rudnej PO RAZ KOLEJNY SZLAKIEM PIASTÓW To już czterdziesty piąty raz, kiedy kolarze stają do wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich, jednego z najważniejszych wyścigów w polskim kalendarzu kolarskim. Do wyścigu zgłosiło się 16 ekip z kraju i zagranicy. W tym roku w Rudnej odbył się w czwarty etap tego międzynarodowego wyścigu jedyny typowo sprinterski etap wyścigu. Późnym popołudniem zawodnicy wystartowali z rynku w Rudnej do Legnicy i mieli do pokonania prawie 83 km. Wyścig, po raz pierwszy w swojej karierze, wygrał Marek Rutkiewicz (Mróz ActiveJet). Drugie miejsce na podium przypadło Bartoszowi Huzarskiemu (torowa reprezentacja Polski), który na Dolnym Śląsku triumfował dwa lata temu. Trzecie miejsce zajął Tomasz Marczyński (CCC Polsat Polkowice). Przed wyścigiem z Rudnej do Legnicy zawodnicy zmierzyli się w indywidualnej jeździe na czas w Polkowicach, w której zwycięzcą został Łukasz Bodnar (CCC Polsat Polkowice). W poprzednich etapach prowadzenie obejmowali: Etap I Jawor Złotoryja (158,3 km) Marek Rutkiewicz (Mróz ActiveJet) Etap II - Świdnica Dzierżoniów (167,8 km) Tomasz Marczyński (CCC Polsat Polkowice) Etap III Polkowice Polkowice (26,7 km) Bodnar Łukasz (CCC Polsat Polkowice) Etap IV - Rudna Legnica (82,8 km) Andre Schulze (PSK Whirlpool-Author) CCC Polsat Polkowice został najlepszym teamem tegorocznych Grodów. Najlepszym młodzieżowcem został Michał Kwiatkowski, a koszulka dla najlepszego górala trafiła w ręce Mariusza Witeckiego. Na kolejne emocje kolarskie zapraszamy za rok. /B.W./ NA MAJÓWCE W RUDNEJ Jak co roku, 3 Maja obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji. W tym dniu odbył się Festyn Majowy na boisku sportowym w Rudnej. Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym w Rudnej, po czym zaproszeni goście, kombatanci, poczty sztandarowe, gospodarze udali się na miejsce imprezy, przy dźwiękach Orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W początkowej części oficjalnej odśpiewano hymn polski, przywitano wszystkich gości oraz uczestników. Po powitaniu znów popis dała Orkiestra Policyjna, wykonując, nie tylko muzykę klasyczną, ale i bardziej rozrywkowe, tak znane utwory jak filmowe Golden Eye, czy One Way Ticket Boney M. lub YMCA z repertuaru The Village People. Po orkiestrze swoje umiejętności prezentowała młodzież ze Studia Piosenki oraz laureaci pierwszej edycji konkursu Gitarą i piórem. Po muzyce nadszedł czas na kabaret. Publiczności przedstawił się kabaret Nowaki, wywołując salwy śmiechu swoimi skeczami. Pod wieczór wystąpił z muzyką pop-rockową zespół Flowers z Lubina, który debiutował właśnie w Rudnej dwa lata temu, a dziś można ich oglądać na telewizyjnym ekranie. Gwiazdą wieczoru zaś tego dnia był Szymon Wydra&Carpe Diem, który porwał publiczność utworami takimi jak Teraz wiem, Życie jak poemat. A po koncercie na artystę czekała długa kolejka fanów po autografy oraz zdjęcia. I pomimo, że pogoda nie sprzyjała zbytnio plenerowym zabawom, imprezę można zaliczyć do udanych. /B.W./ MAMA JAK Z OBRAZKA Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem Mama jak z obrazka. Wśród laureatów ponownie znalazł się reprezentant Rudnej. Wyróżnienie w konkursie otrzymał Gabryś Czerep, uczęszczający na zajęcia plastyczne organizowane przez Centrum Kultury w Rudnej. Serdecznie gratulujemy. /ckwr/ POD WRAŻENIEM KSIĄŻKI Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Biblioteka Publiczna w Kliszowie zorganizowała kolejna edycję konkursu pod hasłem Książka, która wywarła na mnie największe wrażenie. Do konkursu nadesłano jedenaście prac, opisujących wrażenia i refleksje z przeczytanej książki. Po zapoznaniu z pracami jury przyznało następujące miejsca: Kategoria: Szkoła podstawowa kl. I - III - Czerep Natalia - I miejsce - Tołodziecka Klaudia II miejsce - Kędzierski Dawid III miejsce - Majewska Kamila - wyróżnienie Kategoria: Szkoła podstawowa kl. IV - VI - Płuciennik Magdalena I miejsce - Kosiorowska Ewelina II miejsce - Halilović Eni III miejsce - Rudy Katarzyna wyróżnienie Kategoria: Gimnazjum - Zarówna Dominika I miejsce - Dworczak Klaudia II miejsce Kategoria: Dorośli - Siwak Karolina I miejsce. Zwycięzcom gratulujemy i cieszymy się, że uczestnicy konkursu swoim czytaniem podnoszą średnią przeczytanych książek przez Polaków. /W.R./

8 Nowiny Gminne MAJ 2010 To był maj TO BYŁ MAJ Dnia w Centrum Kultury Muza w Lubinie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Związek Seniorów z Lubina zatytułowane To był maj, które miało na celu przybliżyć piosenki wykonywane przez królową polskiej muzyki rozrywkowej - Marylę Rodowicz. Młodzież ze Studia Piosenki, działającego przy Centrum Kultury w Rudnej i tym razem nie zawiodła, przygotowana przez Zbigniewa Szparkowskiego zaprezentowała się w następujących utworach: M.Płuciennik - Wszyscy chcą kochać S.Pinkowska - Ech mała E.Halilović - Małgośka M.Honc - Ballada wagonowa Z.Szparkowski - Kolorowe jarmarki Wszyscy zostali przyjęci z entuzjazmem i nagrodzeni gromkimi brawami. /R.H./ O ZLOTACH SŁÓW KILKA Jeszcze w kwietniu członkowie sekcji motocyklowej Iskra z Rudnej uczestniczyli w otwarciu sezonu motocyklowego 2010 w Częstochowie. Dwudziestu jeden członków sekcji wybrało się na swoich motocyklach na Jasną Górę. W nieco późniejszym terminie motocykliści brali czynny udział w wielu imprezach. Uczestniczyli w obchodach majowych świąt w naszej gminie. Zabezpieczali trasy przejazdowe podczas wyścigu szlakiem grodów piastowskich, za co otrzymali słowa uznania i podziękowania od władz sportowych i samorządowych. Obecnie motocykliści przygotowują się do organizacji V Zlotu Motocykli w Gwizdanowie, na który zapraszają wszystkich mieszkańców gminy. Szczegółowy program imprezy na plakacie na ostatniej stronie okładki Nowin. Na czas zlotu przygotowanych zostało kilka niespodzianek uczestnicy zlotu którzy wykupią talon, wezmą udział w losowaniu nagrody tj. motorower skuter. W sobotę 26 czerwca 2010 r. odbędzie się parada motocykli po terenie gminy, a trasa przejazdu została ustalona następująco: Start: Gwizdanów 11:45 Gawrony 11:55 Brodowice 12:05 Nieszczyce 12:10 Chobienia Rynek 12:20 Naroczyce :25 Olszany 12:35 Kliszów 12:40 Wądroże 12:45 Stara Rudna 12:55 Rudna 13:00. Po paradzie na ulicy koło ośrodka zdrowia w Rudnej odbędą się pokazy jazdy stuntowej (motocykle i quady), po czym zaplanowano powrót do Gwizdanowa i dalszą część imprezy, konkursy, gry, zabawy i koncerty gwiazdą wieczoru będzie grupa Dżem. Losowanie nagrody głównej odbędzie się ok. godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy. /M. Frątczak/ SPÓŹNIONY DZIEŃ KOBIET Foto: Janusz Mróz Tradycyjnie już odbyło się w Brodowie spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w tym roku nieco opóźnione, bo dopiero w kwietniu. Przyczyną przesunięcia były prace remontowe. Na spotkanie przybyło wiele pań oraz zaproszeni goście Wójt Gminy Rudna, Dyrektor CKwR, radny wsi Brodów Henryk Sygnatowicz wraz z całą radą sołecką. Wszyscy panowie złożyli piękniejszej połowie najlepsze życzenia i dużo uśmiechu nie tylko w tym wyjątkowym dniu. Potem nastąpiły toasty za zdrowie pań, słodki poczęstunek oraz wiele ciekawych konkursów i zabaw. Spotkanie umilił występ zespołu folklorystycznego Sasanka, za co należą się im serdeczne podziękowania. /M.Ch./

9 Nowiny Gminne MAJ 2010 Rajd Rowerów Górskich w Kliszowie XIII GMINNY RAJD ROWERÓW GÓRSKICH W KLISZOWIE Rajd rowerowy w Kliszowie stał się już coroczną tradycją. W tym roku wyścig po raz trzynasty odbył się 22 maja w sobotę a imprezę prowadził Pan Zbigniew Szpakowski z Centrum Kultury w Rudnej. O godz znaczna liczba zawodników (35 osób) zgromadziła się przy świetlicy wiejskiej w Kliszowie, którzy startowali w czterech kategoriach wiekowych (Krasnale, Młodziki, Juniorzy i Seniorzy) po wyznaczonych odpowiednio trasach. A oto zwycięzcy trzynastej edycji rajdu: W kategorii Krasnali : I miejsce zajął Łukasz Rodewald. W kolejnej kategorii Młodzików : I miejsce zajęła Weronika Michalik, II miejsce zajęła Martyna Rodewald, III miejsce zajął Daniel Ochmański. W kategorii Juniorów : I miejsce zdobył Mateusz Polański, II miejsce Mateusz Siembida, III miejsce Jarosław Pepesz. W kategorii Seniorów I miejsce zdobył Kamil Zarówny, a II miejsce zajął Henryk Znaczko. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Po zakończonym wyścigu nadszedł pełen emocji moment losowania nagrody głównej ufundowanej przez Centrum Kultury w Rudnej roweru górskiego. W losowaniu brali udział wszyscy zawodnicy biorący udział w XIII Gminnym Rajdzie Rowerów Górskich. Szczęśliwy los przypadł Oliwii Rodewald z Kliszowa. w kategorii klas 1 3: I miejsce zajęła Martyna Rodewald, II miejsce Martyna Honc, III miejsce Dominika Wysocka. Natomiast wyróżnienie otrzymały Oliwia Rodewald, Martyna Wysocka, Kamila Majewska oraz Krystyna Honc. W kategorii klas 4 6: I miejsce zajęła Angelika Adamczyk, II Beata Honc, III miejsce Ewelina Kosiorowska. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Eni Halilović, II miejsce Magdalena Płóciennik. Cała impreza odbyła się w niezwykle miłej atmosferze oraz sprzyjającej pogodzie. Po zakończonych zmaganiach wyścigowych na zawodników czekał poczęstunek, który ufundował Paweł Rodewald z firmy RODNET z Kliszowa. Podziękowania za pomoc w zabezpieczeniu trasy przejazdu i za pomoc w przygotowaniu organizacji imprezy należą się panom Mariuszowi Sośnickiemu, Marianowi Kempa, Adamowi Musielskiemu i Dominikowi Buniakowi. Zapraszamy serdecznie sportowców na kolejny rajd w przyszłym roku. /P.R./ ANNA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA WESEL I IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH Oferujemy: Salę bankietową na 120 osób Swojska kuchnię Zespół muzyczny Organistę do uświetnienia ceremonii ślubnej Możliwość rezerwacji transportu Wideofilmowanie Podczas przebiegu uroczystości rozstrzygnięty został gminny konkurs plastyczny pt. Cztery Pory Roku w Sztuce. Celem konkursu jest propagowanie twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rudna. Spośród dostarczonych prac zostały wyróżnione następujące osoby: w kategorii przedszkola wyróżnienie otrzymali Eryk Rodewald z Kliszowa (5 lat) oraz Paulina Majewska z Górzyna (5 lat), Kontakt: Nieszczyce 42/ Rudna kom tel

10 Nowiny Gminne MAJ 2010 Świetlicowy Przegląd Form Teatralnych IV ŚWIETLICOWY PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH W CHOBIEŃSKIM OŚRODKU KULTURY W piątek 23 kwietnia w godzinach popołudniowych w Chobieńskim Ośrodku Kultury odbył się IV Przegląd Małych Form Teatralnych. Przegląd z roku na rok cieszy się co raz większym powodzeniem, dlatego jednym z podstawowych celów jest zachęcanie dzieci do zabawy w teatr, rozwijanie pasji aktorskich, stwarzanie możliwości publicznych występów na scenie oraz odkrywanie młodych talentów. Jego celem jest prezentowanie zdolności aktorskich dzieci i dorobku artystycznego na poszczególnych świetlicach, jak również rozwijanie ich wyobraźni twórczej. kierunkiem pani Genowefy Wadoń. W przedstawieniu wystąpiły Natalia Wadoń, Edyta Wolak, Tomasz Grochowicz i Emil Grochowicz. II miejsce - świetlica w Kębłowie za Czerwony kapturek /kukiełki/- pod kierunkiem pani Moniki Bubernak III miejsce - świetlica w Nieszczycach za Czerwony kapturek na wesoło pod kierunkiem pani Doroty Zarzyckiej. Wszystkie grupy otrzymały dyplomy, zwycięzcy również pamiątkowe puchary a dzieci biorące udział w inscenizacjach zostały nagrodzone przez panią Katarzynę Przeworską Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury wyjazdem do kina na bajkę pt Jak poskromić smoka. w Cuprum Arena w Lubinie. /Irena Żyła/ MAJOWE WIEŚCI Z PROJEKTU W tym roku gościliśmy 10 grup teatralnych podlegających Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury, w tym grupę językową pod kierunkiem Małgorzaty Walczak. Podczas przeglądu prezentowano następujące bajki: Po nitce do kłębka, Różowy Kapturek, Kot w butach, Królowa Śniegu, kukiełki Czerwony Kapturek, Pan Hilary. W występach uczestniczyło 55 dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym. Wszystkie dzieci prezentowały się na scenie niemalże jak prawdziwi aktorzy i doskonale poradziły sobie ze swoimi kwestiami, dlatego jury w którego skład weszły panie: Eliza Uchmanowicz, Krystyna Jarosz, Katarzyna Przeworska i Marta Czerep, miało bardzo ciężki orzech do zgryzienia, po bardzo burzliwej naradzie miejsce na podium zajęli: I miejsce - świetlica w Ciechłowicach za Kot w butach - pod W ramach projektu Animatorzy Kultury w Gminie Rudna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W maju br. kończą się ostatnie zajęcia w ramach w/w projektu. Na zakończenie projektu zaplanowane zostały następujące zajęcia: warsztaty fotografii które trwały 16 godz. dla 10 uczestników, warsztaty rzeźby które również przewidziane były na 16 godzin dla 10 uczestników oraz kurs języka angielskiego dla 20 osób, który trwał od grudnia 2009r. do maja 2010 i obejmował 80 godzin. Wszyscy uczestnicy zajęć pomyślnie zdali i otrzymali pamiątkowe certyfikaty /zaświadczenia przygotowane przez Chobieński Ośrodek Kultury, przy udziale firm lub osób prowadzących zajęcia tj. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie - fotografia, Zbigniew Kiszka z Bronisława (Kujawsko Pomorskie) -rzeźba oraz firma GLOBE Biuro Tłumaczeń Centrum Językowo Edukacyjne z siedzibą w Lubinie (zajęcia j. angielskiego prowadzone przez Małgorzatę Walczak) W dniu 31 maja br. odbyło się oficjalne zakończenie z wszystkimi uczestnikami projektu Animatorzy Kultury w Gminie Rudna, podczas którego Wójt Gminy Rudna Pan Władysław Bigus, partner projektu Centrum Kultury w Rudnej Dyrektor Bernard Langner oraz Chobieński Ośrodek Kultury Dyrektor Katarzyna Przeworska wręczyli pamiątkowe certyfikaty. Podczas spotkania przy poczęstunku przeprowadzono rozmowy dotyczące ewaluacji projektu, możliwości jakie daje beneficjantom (uczestnikom projektu) czyli 52 osobom z Gminy Rudna, które ukończyły 10 różnych zajęć: szkoleń, warsztatów i kursów. /Koordynator projektu Katarzyna Przeworska/

11 Nowiny Gminne MAJ 2010 III Wiosenny Rajd Rowerowy III WIOSENNY RAJD ROWEROWY 8 maja w piękne słoneczne południe z Chobieńskiego Ośrodka Kultury ruszył już III Wiosenny Rajd Rowerowy pod patronatem Wójta Gminy Rudna Władysława Bigusa i Starosty Powiatu Lubińskiego Małgorzaty Drygas Majki. Rajd rowerowy jest doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu, odejście od telewizora, komputera, by ruszyć przed siebie trasą wyznaczoną przez organizatora miedzy zielonymi łanami pól, kwitnącym i pachnącym rzepakiem oraz miedzy drzewami pokrytymi bujnym zielonym listowiem. Uczestnicy jak zwykle nie zawiedli na starcie stanęło 57 uśmiechniętych, zadowolonych chłonnych przygody w pięknej przyrodniczej scenerii osób. Najmłodszy uczestnik miał 3 lata a najstarszy 73. Rajd rozgrywany był w IV kategoriach. Miejsca na podium zajęli: Kat. SKRZAT od 3 do 5 lat: I m-ce Jakub Wałach, Naroczyce - rower II m-ce Piotr Zgobik, Chobienia III m-ce Kacper Roskosz, Chobienia Kat. SKRZAT od 6 do 9 lat: I m-ce Izabela Woźniczka, Chobienia - rower II m-ce Aleksandra Kosiorowska, Chobienia III m-ce Mateusz Komorek, Chobienia Kat. MŁODZIKI od 10 do 13 lat: I m-ce Mateusz Roskosz, Nieszczyce - rower II m-ce Tomasz Macków, Chobienia III m-ce Dawid Roskosz, Chobienia Kat. JUNIORZY OD 14 do 17 lat: I m-ce Jarosław Pełesz, Chełm - rower II m-ce Wiktor Latos, Chobienia III m-ce Sobczak Patryk, Radoszyce Kat. SENIORZY od 18 i powyżej: I m-ce Henryk Znacko, Rudna - rower II m-ce Bogusława Garncarek, Chobienia III m-ce Maria Sułkowska, Chobienia Nagrodę dla najmłodszego uczestnika otrzymała Marysia Komorek, Hamburg. Nagrodę specjalna dla najstarszego uczestnika otrzymał pan Henryk Znaczko, Rudna. Nagrodę dodatkową rower (poprzez losowanie) otrzymała pani Maria Sułkowska z Chobieni Wszyscy zawodnicy otrzymali słodki podarunek w postaci czekolady prócz tego posileni ciepłymi kiełbaskami obiecują ze wrócą do nas w przyszłym roku ze zdwojona siła, a tym czasem trochę zmęczeni, trochę rozleniwieni, ale uśmiechnięci i bogatsi o nowe doświadczenia bezpiecznie wrócili do swoich domów. Serdecznie dziękujemy sponsorom oraz patronom imprezy: Wójtowi Gminy Rudna Władysławowi Bigus, Staroście Powiatu Lubin Małgorzacie Drygas Majce, Władysławowi Kuźmiak Firma PLON w Orsku, Firmie PILBUD z Chobieni, FAMILIA, KRZYSZTOF+, paniom: Krystynie Makarczyk, Dorocie Pinkowskiej, Władysławie Komorek, Halinie Sobczak, Jadwidze Wrębiak, Dorocie Zarzyckiej, Dorocie Kret oraz panom Stanisławowi Biadala,, Henrykowi Kowynia, Marianowi Garncarek, radnym paniom Beacie Stefańskiej i Wierze Zgobik. Do zobaczenia za rok!!! /Irena Żyła / NOC ŚWIĘTOJAŃSKA r. godz. 17:00 4:00 Park nad Odrą w Radoszycach W programie: - konkurs wianków świętojańskich z nagrodami - występ kabaretu BABECZKI Z RODZYNKIEM - koncert zespołu ANNA MARIA - zabawa taneczna DJ oraz ZESPÓŁ YORK - pochód nad Odrę, rzucanie wianków - pokaz sztucznych ogni - osada PIRACI Z KARAIBÓW Organizatorzy: Sołtys, Rada Sołecka, Radny Sołectwa Radoszyce oraz Chobieński Ośrodek Kultury SOŁTYS I RADA SOŁECKA NAROCZYC RADNI oraz CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZAJĄ NA GODZ. 17:00 4:00 PARK W NAROCZYCACH W programie: - Kogel mogel czyli magiczna podróż dla dzieci - występ kabaretu CIACH - koncert zespołu ABBA SONGS - zabawa taneczna / zespół YORK oraz DJ - osada rycerska w trakcie imprezy zapraszamy do stoisk handlowych

12 Nowiny Gminne MAJ 2010 Twórcza ekspresja TWÓRCZA EKSPRESJA W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie klasy I Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej uczestniczyli w warsztatach artystycznych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie. W zajęciach, realizowanych w kilku-godzinnych blokach, udział wzięła młodzież ucząca się zawodu technika organizacji reklamy. Głównym celem warsztatów był wszechstronny rozwój harmonijnej, otwartej i twórczej postawy uczestników, a więc rozwijanie cech niezbędnych w osobowości twórców reklam, którymi uczniowie będą w przyszłości. przy okazji uroczystości poświęconej historii Rudnej (odbyła się ona 20. kwietnia br.), zaś anioły zostały wystawione na sprzedaż na kiermaszu bożonarodzeniowym. Wybrane prace znajdą się również w kalendarzu na rok 2011, który zostanie wydany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły Zawodowej w Rudnej. - W ten sposób chcemy nagrodzić uczniów za ich pracę i zaprezentować społeczności lokalnej działalność szkoły wyjaśnia prezes stowarzyszenia, Barbara Wojtun. /ZSP/ W cyklu warsztatów znalazły się zajęcia malarskie, ceramiczne oraz komputerowe polegające na tworzeniu diaporamy. Prace malarskie wykonywane przy sztalugach na dużych kartkach dla większości uczestników były nowym doświadczeniem, a stosowanie różnych technik w portretowaniu, malowaniu krajobrazów czy abstrakcji z pewnością wzbogaciło ich warsztat pracy twórczej. Dużo emocji wywołały zajęcia ceramiczne. Praca w glinie pozwoliła rozwijać zdolności manualne młodzieży, umożliwiła jej też ekspresję w różnych formach. Tworząc anioły, misy i maski, uczniowie poznali czynności technologiczne związane z pracą w glinie oraz ze szkliwieniem. Rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości plastycznej służyły również zajęcia dotyczące składania diaporam. W odróżnieniu od malarstwa i ceramiki, które mają długą tradycję, to nowa forma plastyczna, związana z technologią komputerową. Polega na przedstawianiu zdjęć jako slajdów połączonych ze sobą formą lub tematem z zastosowaniem muzyki. Warsztaty artystyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży, która chętnie brała w nich udział. Na uwagę zasługują też prace uczniów. Wykonane z gliny maski i misy oraz prace malarskie można było obejrzeć na wystawie zaprezentowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej ogłasza zapisy kandydatów na rok szkolny 2010/2011 do następujących szkół: Technikum: Kierunek kształcenia: technik agrobiznesu lub technik organizacji reklamy. Podbudowa: gimnazjum. Nauka trwa 4 lata i odbywa się w systemie dziennym. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Klasa wielozawodowa: Kształcimy w zawodach: rolnik, ogrodnik, piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych sprzedawca, kucharz, lakiernik, blacharz, ślusarz itd. Technikum dla Dorosłych Kierunek kształcenia: technik agrobiznesu. Podbudowa: gimnazjum. Nauka jest bezpłatna, trwa 4 lata i odbywa się w systemie zaocznym (2 razy w miesiącu: piątek 15:00-19:00, sobota 8:00 15:00). Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Kierunek kształcenia: technik agrobiznesu. Podbudowa: zasadnicza szkoła zawodowa. Nauka jest bezpłatna, trwa 3 lata i odbywa się w systemie zaocznym (2 razy w miesiącu: piątek 15:00-19:00, sobota 8:00 15:00). Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Rolnik - Nauka jest bezpłatna, trwa 3 lata i odbywa się w systemie zaocznym (2 razy w miesiącu: piątek 15:00-19:00, sobota 8:00 13:00). Szkoła Policealna dla Dorosłych Kierunek kształcenia: technik rachunkowości. Podbudowa: szkoła średnia. Okres kształcenia: 2 lata. Nauka jest bezpłatna i odbywa się w systemie zaocznym. ul. Kolejowa 5, Rudna, tel. (076) , SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

13 Nowiny Gminne MAJ 2010 Jak skutecznie walczyć z hałasem? JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ Z HAŁASEM? Okazuje się, że przekraczający normy hałas komunikacyjny dręczy aż 10 milionów mieszkańców miast i około 5 milionów osób mieszkających wśród pól i lasów. Czyli 36% Polaków! Ale to nie koniec. Łomot przejeżdżających pociągów spędza sen z powiek milionowi osób. A samoloty denerwują kolejne tysięcy Polaków! Ciekawe tylko, dlaczego tak rzadko o tym rodzaju zanieczyszczenia środowiska się mówi... Może ogłuchliśmy! Hałas przede wszystkim powoduje dokuczające nam coraz częściej zaburzenia słuchu. Tym bardziej, że wokół nas z roku na rok jest coraz głośniej. Co dziesięć lat otoczenie atakuje nasze uszy dodatkowymi 2 decybelami. Główne źródła hałasu to komunikacja, przemysł, środowisko komunalne. Jednak ważny jest również hałas generowany w naszych mieszkaniach często bez sensu. Hałas to każdy uciążliwy, szkodliwy bądź niebezpieczny dla zdrowia dźwięk. O poziomie głośności słyszanego dźwięku decyduje ciśnienie akustyczne. Rozpiętość ciśnień dźwięków, na które reagujemy, jest ogromna, dlatego do określenia ich poziomów używa się wartości wyrażonych w decybelach [db]. I tak dźwięki najcichsze mają poziom ciśnienia akustycznego równy 0 db. Ból uszu wywołuje hałas o poziomie db. Z punktu widzenia akustyki, otoczenie gospodarstwa domowego to teren z obiektami służącymi temu gospodarstwu, takimi jak trasy komunikacyjne, parkingi, place zabaw dla dzieci, punkty usługowe itp., oraz budynek z jego wyposażeniem instalacyjnym, innymi mieszkaniami oraz pomieszczeniami pomocniczymi. W miastach szczególną uciążliwość sprawia hałas drogowy i to z kilku powodów m.in. złego stanu technicznego pojazdów oraz nawierzchni ulic, dużego natężenia ruchu itp. Hałas jaki występuje zależy oczywiście od charakteru zabudowy- inny jest w dużych miastach i aglomeracjach miejskich inny na terenie wiejskim. Natężenie dźwięku występujące w różnych sytuacjach i jego wpływ : - 10 db oddech, szept, - 20 db szum liści, - 35 db cicha muzyka, - 45 db rozmowa - znużenie hałasem u najwrażliwszych, - 50 db nowoczesny samochód - zakłócenie odbioru mowy, - 55 db suszarka dobrej jakości - zaburzenia snu, - 60 db odkurzacz dobrej jakości - skurcz naczyń krwionośnych, - 75 db nowoczesny samochód małolitrażowy - narastanie wrogości i agresji, - 80 db klakson - narastanie wrogości i agresji, - 85 db uszkodzony kran, wnętrze typowego samochodu na polskich drogach - poziom szkodliwy dla zdrowia, - 90 db przerwa w szkole - zakłócenie systemu nerwowego, - 95 db odkurzacz typowy - zakłócenie systemu nerwowego, db trzaskające drzwi windy - zakłócenie systemu nerwowego, db silnik samolotowy - zakłócenie systemu nerwowego, db wybuch petardy - granica bólu. Rady nie od parady: 1. Szanuj zieleń i sadź krzewy- doskonałym ekranem tłumiącym dźwięki z zewnątrz jest zieleń. Nie tylko żywopłoty i drzewa wokół domu, ale także pnącza sadzone na balkonach chronią skutecznie przed hałasem ulicznym. 2. Dbaj o higienę pracy- jeśli pracujesz w warunkach nadmiernego hałasu używaj nauszników lub wkładek p/dźwiękowych. 3. Szanuj sąsiada swojego - zwracaj uwagę w domu, czy Twoje radio, magnetofon, telewizor lub inne urządzenia nie powodują zbyt dużego hałasu. Ciekawostka: w starożytnych Chinach przestępców czekała kara pozbawienia snu i tortura hałasu. Kto obraża Najwyższego, nie będzie powieszony, lecz fleciści, dobosze i heroldzi będą wokół niego czynić hałas dniem i nocą, póki nie padnie martwy, albowiem to jest najcięższa kaźń. /Bibliografia: Eryk Mistewicz - Terror decybeli ( Wprost nr 5 z ); Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego - Ekologia w Twoim domu Warszawa 1993; - oficjalna strona Ministerstwa Ochrony Środowiska/ /E.J./ CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE W sobotę, 15 maja, grupa amatorów aktywnego spędzania czasu wolnego spotkała się przy CK w Rudnej i wyruszyła w kierunku Chobieni, aby tam, nad Odrą, obchodzić Święto Polskiej Niezapominajki. Niestety tego dnia nie było dane nam, tak jak wcześniej zaplanowano podziwiać nadodrzańskie krajobrazy użytku ekologicznego Naroczycki Łęg. Niezbyt sprzyjająca pogoda nie zniechęciła jednakże uczestników wyjazdu dorosłych oraz grupki uczniów szkoły podstawowej w Rudnej: kl. I c pod opieką Beaty Bybel oraz kl. V c pod opieką Małgorzaty Dańczak. W takiej sytuacji postanowiliśmy poznać i zwiedzić Chobienię. Dwie godziny spaceru po miejscowości z przewodnikiem panem Alfredem Ogorzelcem minęły wyjątkowo szybko. Wyprawa zakończyła się wspólnym grillowaniem. Podsumowaniem tego wyjazdu był konkurs wiedzy nt. Chobieni i okolic, jej bogatej historii, flory i fauny. Zarówno dzieci jak i dorośli wykazali się dobrą znajomością konkursowych zagadnień. Zamysł organizatorów, tj. Towarzystwo Przyjaciół Rudnej oraz Centrum Kultury w Rudnej, został zrealizowany, albowiem zachwytom nad pięknem Chobieni nie było końca. Wiele osób potwierdziło trafność powiedzenia: Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. /Danuta Adamska/

14 Nowiny Gminne MAJ 2010 Program Trener Gminny PROGRAM TRENER GMINNY Gmina Rudna kolejny już raz podjęła współpracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym Dolny Śląsk w ramach programu Trener Gminny. Realizacja programu odbywa się dzięki funduszom Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Program realizowany jest od 17 kwietnia 2010r. i będzie trwał do 15 października 2010r. Głównym celem programu jest zwiększenie ilości dzieci i młodzieży spędzającej czas w sposób zorganizowany, bezpieczny i sportowy oraz zainteresowanie problematyką właściwej organizacji czasu wolnego. W bieżącym roku funkcję animatora sportu i rekreacji pełni pani Joanna Bagińska. Miejscem prowadzonych zajęć jest kompleks sportowy w Chobieni oraz sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chobieni. Harmonogram zajęć zależny jest od formy realizacji zadań a w okresie wakacyjnym zostanie dostosowany do potrzeb uczestników. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od do a w soboty od do W ramach programu przewidziano realizację następujących zadań: Organizowanie gier i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży; Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych; Współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach organizowanych przez innych trenerów gminnych lub inne osoby i instytucje; Organizowanie wyjazdowych form zajęć rekreacyjnoturystycznych, wycieczek i rajdów; Organizowanie wyjść młodzieży, która kibicować będzie na profesjonalnych imprezach sportowych, dbanie o właściwe zachowanie na nich, propagowanie zachowań prawdziwego kibica ; Kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia i współpracy w grupie. Zapraszamy do aktywnego udziału w zajęciach. W miesiącu maju uczestnicy zajęć dwukrotnie wyjechali do Lubina na mecze piłki nożnej pomiędzy Zagłębiem Lubin a Odrą Wodzisław a następnie Koroną Kielce. Niezapomniana atmosfera, najbezpieczniejszy i najnowocześniejszy stadion w Polsce, tysiące rozśpiewanych kibiców i czysta, sportowa rywalizacja. To tylko kilka powodów, dla których odwiedziliśmy Dialog Arenę i osobiście poczuliśmy sportowe emocje, które nie mogą równać się z oglądaniem piłkarskich spotkań w telewizji. Zagłębie Lubin S.A. jest najlepszym i najbardziej utytułowanym klubem piłkarskim na Dolnym Śląsku oraz jedyną drużyną z naszego regionu grającą w Ekstraklasie. Mogliśmy się o tym przekonać dzięki ofercie promocyjnej Bilet za złotówkę. /zsp chobienia/ TARGI EDUKACYJNE 2010 Dnia r. odbyły się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Chobieni Targi Edukacyjne 2010 dla uczniów III kl. gimnazjalnych z Chobieni i Rudnej. Do udziału w Targach zostali też zaproszeni uczniowie klas II Gimnazjum w Chobieni. Zaproszone zostały wszystkie placówki kształcenia ponadgimnazjalnego powiatu lubińskiego: I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, Zespół Szkół Społeczno- Socjalnych w Lubinie, Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej, Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie, Zespół Szkół w Chróstniku. Podczas Targów każdy zespół reprezentowany był przez 3-5 uczniów oraz 1-3 opiekunów. Zaprezentowane zostały kierunki kształcenia, wymagania i warunki do nauki oraz atmosfera wdanej szkole. Prezentacje odbyły się w formie medialnej, ulotek i plakatów. Każdy uczeń otrzymał interesującą go informację o kierunkach kształcenia, predyspozycjach, i wymaganiach zdrowotnych. Uczniowie dostali wszelkie informacje w formie ulotek, które mogli następnie omówić ze swoimi rodzicami. /ZSP chobienia/

15 Nowiny Gminne MAJ 2010 Ogłoszenia TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO mgr Małgorzata Walczak TŁUMACZENIA LEKCJE J. ANGIELSKIEGO kom SPRZEDAM MIESZKANIE W RUDNEJ BEZCZYNSZOWE O POWIERZCHNI 65,5 M² LUB ZAMIENIĘ NA MNIEJSZE Z DOPŁATĄ KONTAKT TEL: SPZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE W STAREJ RUDNEJ 13 ARÓW oraz 10 ARÓW KONTAKT: PO GODZ. 17:00 SPRZEDAM 1.30 HA ZIEMI W TYM 34 ARY Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁKI BUDOWLANE CHOBIENIA Kontakt pod nr tel ZESPÓŁ MUZYCZNY POSZUKUJE SOLISTKI KONTAKT: SPRZEDAM KOSIARKĘ CIĄGNIKOWĄ OSA TEL SPRZEDAM SZCZENIĘTA YORKI 500 ZŁ Kontakt pod nr tel S P R Z E D A M M E R C E D E S A D i e s e l, r. C e n a : z ł l u b z a m i e n i ę n a c i ą g n i k r o l n i c z y T e l OFERTA: -Ogólna mechanika samochodowa -Pomiary ciśnienia sprężania silnika -Regeneracja wtryskiwaczy (diesla) -Naprawa układów wydechowych -Diagnostyka komputerowa -Konserwacja -Pomoc mechaniczna dla rolnictwa Właściciel: Remigiusz Szlama Adres: Czynne : Stara Rudna 12 Pn-pt 8:00-16: Rudna Sobota 9:00-14:00 Kontakt : Kom / Kom. J ZAKŁAD WULKANIZACYJNY Żuk Zdzisław ZAKŁAD PRZENIESIONO Z ul CICHEJ 14 na ul. OGRODOWA 2, RUDNA Tel Czynne: pn-pt 8:00 16:00 sob 10:00 14:00 Polecamy usługi w zakresie: komputerowego wyważania kół, sprzedaży opon używanych, naprawy opon, klejenia dętek, naprawy opon rolniczych, sprzedaż opon nowych OKNA ROLETY DRZWI - SPRZEDAŻ MONTAŻ Firma GRATIS mgr inż. Elżbieta Wachowiak siedziba: ul. Norwida 55a, Lubin Dojazd, pomiary i wycena na terenie gminy gratis właścicielka jest mieszkaocem naszej gminy. Tel.: Biuro: ; komórka: D E K A R S T W O C I E S I E L S T W O Ocieplenia poddaszy, re gipsy - Murowanie, montaż płyt OSB - Rozbiórki i inne TEL Fachowość, solidność, wieloletnie Instalacje doświadczenie, elektryczne, Konkurencyjne modernizacje ceny! starych instalacji, zmiana przyłączy (WIZ), przeglądy okresowe, pomiary. Pomagamy z załatwianiu formalności w Energia Pro Gigawat Tel PETRODACH Firma wykona wszystkie usługi o profilu ciesielsko dekarskim. Przyjmuje zlecenia związane z wymianą starych pokryć dachowych, montażem rynien, podbitek oraz instalacji odgromowych. Wykona obróbki blacharskie, murowanie kominów, pokrycia papowe itp. Wieloletnie doświadczenie Konkurencyjne ceny! Kontakt: ŚWIAT FIRAN Pl. Zwycięstwa 12a rynek Promocje do 50% Sprzedaż: Tkanin (zasłony, firany), obrusów, prześcieradeł, koców, ręczników, pościeli, art. Krawieckich. Zapraszamy: Codziennie w godz.: 8:30 16:30 Soboty w godz.: 9:00 14:00

16 Nowiny Gminne MAJ 2010 Krzyżówka Krzyżówka Poziomo: 1.gat. dużego ptaka; 3.lubi go esteta; 9.anatema; 10.słownik encyklopedyczny; 12.pocztowy; 14.smaczny owoc; 15.dyscyplina sportu motorowego; 17.stan ostrej niewydolności krążenia; 19.podgatunek kapusty polnej; 21.małpa wąskonosa; 22.miasto w Japonii; 23.żąda go porywacz; 24.np. gwiazdorska w filmie; 28.gat. ssaka kopytnego; 30.talizman; 32.krokus; 33.skraj; 36.mit. pokarm zapewniający nieśmiertelność; 38.wstęp do opery grany przez orkiestrę; 40.lubi żelazo; 42.królowa Sparty; 43.ptak z jastrzębiowatych; 45.kozacki przywódca; 48.świętuje ; 50.środek stylistyczny; 52.wietrzna; 54.szacunek, poważanie; 56.miasto w woj. podkarpackim; 58.zastój; 60.pożywny napój; 61.gat. jaszczurki; 62.twierdza; 64.pierwsze mleko; 65.rodzaj kurtki sportowej; 66.ważny dla fana; 67.owoc z pióropuszem; Pionowo: 1.dawne urządzenie z duszą; 2.manuskrypt; 3.statek do przewozu towarów; 4.wrzawa, hałas; 5.naprawia dachy; 6.nad morzem; 7.mały mebel; 8.słodka masa cukiernicza; 11.z rodz. łasicowatych; 13.konfitura; 16.gorąco; 18.nocny motyl; 20.wielka budowla historyczna; 23.mały osioł; 25.ciężar trudny do udźwignięcia; 26.satrożytne smukłe naczynie gliniane; 27.szczęka dolna; 29.trud; 30.akt; 31.weksel ciągniony; 34.ukrop; 35.wypływy wody podziemnej; 37.flota; 38.wyspa na Bałtyku; 39.zimny stan USA; 41.stopień w sportach walki wschodniej; 43.przewóz ładunków na zlecenie; 44.człowiek wpływowy, możny; 46.pozioma belka w konstrukcjach drewnianych; 47.ciężka zasłona; 49.na świece; 51.zagarnięcie innego państwa; 53.pokrycie kadłuba statku; 55.pszczeli wyrób; 57.auto na torze; 59.odgłos strzałów; 61.najniższe miejsce wewn. statku; 63.filmowy kosmita; 64.tam odnowa biologiczna; MIESIĘCZNIK GMINY RUDNA Nowiny Gminne Wydawca: Centrum Kultury w Rudnej ul. Wesoła 13, Rudna Nagrodę za kwietniową krzyżówkę otrzymuje: Pan Mieczysław Jarszak z Rudnej Gratulujemy! Zwycięzcę zapraszamy do Centrum Kultury w Rudnej. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Ogłoszenia o wymiarach 5x2 cm są bezpłatne. Pozostałe płatne według cennika.

17

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22 Ferie 2014 Centrum Kultury w Rudnej L.p. Data Dzień tygodnia 1 / 22 Miejscowość Nazwa Opis 1. 17.02.2014 Poniedziałek Wądroże Wszystkie świetlice Kliszów Gwizdanów, Wysokie Zajęcia ceramiczne Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 1230 UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Polkowice, 28.03.2011 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Klubu MKS Płetval Polkowice za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. W sekcji pływackiej prowadzona była się nauka oraz doskonalono pływanie sportowego

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

r. REGULAMIN PRZEGLĄDU

r. REGULAMIN PRZEGLĄDU XVI Regionalny Przegląd Programów Artystycznych A to Polska właśnie Organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Radłowie pod patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego 24-27.11.2015

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE

MŁODZI MAJĄ GŁOS GAZETA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W GOLENIOWIE MŁODZI MAJĄ GŁOS Numer 5/2016 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ W GIMNAZJUM NR 1 28 KWIETNIA 2016 R. W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOLENIOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05.

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05. I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA Grębocice 03.05.2015 REGULAMIN Termin : 03.05.2015 Grębocice start i meta boisko lekkoatletyczne

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych im. Św. Jana Kantego w Zborowicach SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W RAMACH KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA wrzesień październik 2014 roku Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-09-07 10:17:09 Obchody 70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W niedziele 6 września na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok

Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Zarządzenie Nr 666/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ BŁĘKITNA APASZKA

REGULAMIN I PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ BŁĘKITNA APASZKA i Młodzieżowej 1 Termin: 16.03.2013. (sobota) godzina 11.00 Miejsce przeglądu: Klub 7.BOW w Słupsku ul. Westerplatte 52. Organizator: Klub 7.BOW w Słupsku. Założenia regulaminowe: REGULAMIN I PRZEGLĄDU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Program imprez 1 maja

Program imprez 1 maja KRAPKOWICE Program imprez 1 maja XXXII Krapkowicki Bieg Uliczny 9:00 bieg dzieci i młodzieży 10:00 nordic walking 9:00 14:00 11:00 START biegu głównego na 10 km 11.10 wręczanie nagród dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom:

Wójt Gminy Zgorzelec informuje, że po zapoznaniu sie z propozycjami Komisji postanowił przyznać w 2010 r. następującym podmiotom: Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, nauki, edukacji, kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku.

Projekt realizowany jest w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Centrum Wolontariatu w Słupsku realizuje projekt pt. Wolontariat w Kulturze projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Słupsk. Jest to projekt kulturalny skierowany do młodzieży ze szkół

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej

X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej X Dolnośląski Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Klubie 4.Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się Gala Finałowa X Dolnośląskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R.

GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R. GAZETKA SZKOLNA NR 7 2014 R. SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRABOWCU W tym numerze: Kalendarz szkolny 1 Witaj szkoło! 2 Rozpoczęcie roku szkolnego Wydarzenia szkolne Wrzesień

Bardziej szczegółowo

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25

ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ Centrum Edukacyjne IPN, ul. Marszałkowska 21/25 Zostaną po nas tylko guziki (bohater filmu Katyń w reż. A. Wajdy) Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić na I przegląd filmów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo