Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 8 (2010) Zeszyt 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 8 (2010) Zeszyt 2"

Transkrypt

1 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 8 (2010) Zeszyt 2

2 Rada Naukowa Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Stanisław Bieleń (Warszawa), Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa), Jarosław Isajewycz (Lwów), Adolf Juzwenko (Wrocław), Jūratė Kiaupienė (Wilno), Gerard Labuda (Poznań), Jan Malicki (Warszawa), Andrzej Nowak (Kraków), Marek Pietraś (Lublin), Adam Daniel Rotfeld (Warszawa), Wojciech Sadurski (Sydney), Henryk Samsonowicz (Warszawa), Andrzej Sulima Kamiński (Georgetown Warszawa), Henryk Szlajfer (Warszawa), Piotr S. Wandycz (New Haven), Stanisław Wójcik (Lublin), Jerzy Wyrozumski (Kraków), Jan Zielonka (Oxford) Kolegium Redakcyjne Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Jerzy Kłoczowski (redaktor naczelny), Andrzej Gil (zastępca redaktora naczelnego), Mirosław Filipowicz, Tomasz Kapuśniak, Hubert Łaszkiewicz, Grzegorz Głuch, Anna Paprocka (sekretarz redakcji)

3 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 8 (2010) Zeszyt 2 Rosja w poszukiwaniu tożsamości Redakcja Jerzy Kłoczowski Lublin 2010

4 Recenzenci Redakcja tekstów prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska Andrzej Gil Projekt okładki i opracowanie graficzne Korekta Skład Amadeusz Targoński Anna Paprocka, Agnieszka Słowik Maria Juran Fotografia na okładce i stronach tytułowych Galina Ermolaeva Dreamstime.com Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Opinie wyrażone w publikacji prezentują wyłącznie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010 ISSN Wydawca Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ul. Niecała 5, Lublin tel. (48) Drukarnia Akapit

5 Spis treści Mirosław Filipowicz Wprowadzenie 7 Paweł Kłoczowski Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 13 Martin Malia on the Specificity of the Russian Revolution Mirosław Filipowicz Richard Pipes jako historyk Rosji i rewolucji rosyjskiej 23 Richard Pipes as an Historian of Russia and the Russian Revolution Tomasz Stryjek Jakiej debaty o przeszłości potrzebuje Rosja? Aleksiej Miller o narodach, historiografiach i polityce historycznej we współczesnej Europie Wschodniej 33 What Debate about the Past Does Russia Need? Aleksiej Miller on Nations, Historiographies and Historical Policy in Contemporary Eastern Europe Andrzej Gil Na drodze do imperium. Kształtowanie się Rosji do połowy XVII wieku 59 On the Way to the Empire. The Shaping of Russia till the Mid-Seventeenth Century Hubert Łaszkiewicz Odkrywanie nie-rosjan w historii Rosji 81 Recenzja książki: Wojciech Zajączkowski, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa, Wydawnictwo MG, 2009, ss. 257 Abp Józef Życiński Perspektywy dialogu między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce 93 The Perspective for Dialogue between the Russian Orthodox Church and the Roman Catholic Church in Poland

6 Piotr Mitzner Новая Польша dla nowej Rosji 105 New Poland for New Russia Jerzy Bartmiński Polsko-rosyjskie spotkania na polu etnolingwistyki 121 Polish-Russian Encounters in the Field of Ethnolinguistics Wiesław Caban O potrzebie badań nad wkładem oficerów-polaków i osób polskiego pochodzenia w modernizację armii rosyjskiej w XIX wieku 133 On the Need of the Research into the Contribution from Polish Officers and People of Polish Origin to the Modernization of the Russian Army in the Nineteenth Century Kronika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 141

7 Wprowadzenie Każdy badacz zajmujący się zagadnieniami związanymi z Europą Środkowo-Wschodnią staje wobec problemu relacji tego regionu, czy w ogóle Europy, z Rosją, tak w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Również niniejszy zeszyt Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej podejmuje tematykę rosyjską. Otwierają go teksty poświęcone dwóm znakomitym amerykańskim historykom Rosji: Martinowi Malii i Richardowi Pipesowi. Choć zostali intelektualnie ukształtowani w tym samym środowisku Uniwersytetu Harvarda, ich spojrzenie na przeszłość i przyszłość Rosji było różne. Malia, śledzący dzieje idei, w kilku ważnych pracach pokazał, jak na gruncie rosyjskim specyficznie i złowrogo zaowocował zachodnioeuropejski socjalizm. Wracał on jednak ciągle do ważnego wątku: w jakim stopniu w oczach Zachodu Rosja była tworem europejskich intelektualistów, na ile zaś była przezeń postrzegana przez pryzmat zachodnich stereotypów. Pipes natomiast, nie lekceważąc idei, koncentrował się na gospodarczej, społecznej, ustrojowej i politycznej rzeczywistości Imperium Rosyjskiego, zarówno carskiego, jak i bolszewickiego. W niej też upatrywał genezy rosyjskiej rewolucji: była ona dlań możliwa właśnie na gruncie rosyjskich realiów przełomu XIX i XX wieku. Obaj silnie oddziaływali na funkcjonujące na Zachodzie wyobrażenie o Rosji (Malia był też zdecydowanie bardziej wpływowy poza Stanami Zjednoczonymi, chętnie słuchano go choćby we Francji), prace obu próbowano w środowiskach akademickich po obu stronach Atlantyku dyskwalifikować jako twory zimnej wojny. Historia wyciszyła jednak pewne spory. Niezależnie od tego, że Malia i Pipes byli rywalami, że nieufnie, czy wręcz lekceważąco, traktowali swe koncepcje, mogą być dziś studiowani

8 8 Wprowadzenie równolegle, a czytelnik wyniesie z lektury ich prac więcej pożytku niż z olbrzymiego dorobku wielu z ich rewizjonistycznych oponentów. Obszerny tekst Tomasza Stryjka poświęcony jest poglądom jednego z najciekawszych rosyjskich historyków współczesnych, Aleksieja Millera. Wykształcony w Moskwie, jest obecnie Miller profesorem Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie i należy do historyków Rosji najczęściej dziś przywoływanych w dyskusjach intelektualnych Zachodu. Jego prace są znane również w Polsce, z którą łączą Millera liczne kontakty, naukowe i przyjacielskie, zapoczątkowane jeszcze w dzieciństwie, gdy jego ojciec, prof. Ilja Salomonowicz Miller, blisko współpracował z polskim środowiskiem naukowym, zwłaszcza ze Stefanem Kieniewiczem. Nowoczesną polską refleksję nad fenomenem tego państwa przywołuje tekst poświęcony ważnej książce Wojciecha Zajączkowskiego Rosja i narody. Ósmy kontynent, jak określa Zajączkowski Rosję, nie jest jej obrazem (jakże często obecnym!) postrzeganym z perspektywy Moskwy i Petersburga. Publikacja wpisuje się znakomicie w kluczowy w nowoczesnych studiach rosyjskich paradygmat imperialny (więcej o tym w tekście Andrzeja Gila), zaś erudycja Zajączkowskiego, jego wielodyscyplinarne kompetencje, czynią go na polskim gruncie, a zapewne i szerzej, jednym z wiodących ekspertów. Wreszcie artykuły poświęcone obszarom kontaktu i dialogu między Polakami i Rosjanami. Ważny tekst abpa Józefa Życińskiego traktuje o intelektualnych, ekumenicznych kontaktach polskiego katolicyzmu z rosyjskim prawosławiem. Warto przypomnieć, że jeden z głównych obserwatorów Patriarchatu Moskiewskiego na Soborze Watykańskim II, Białorusin, Witalij Borowoj ( ) był przed wojną obywatelem polskim i studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Wiesław Caban podejmuje z kolei istotny, choć do tej pory zbyt słabo znany, problem udziału Polaków w unowocześnianiu Rosji XIX-wiecznej, koncentrując się na modernizacji armii rosyjskiej. Temat jest zresztą znacznie szerszy, warto pamiętać, że i polscy inżynierowie odgrywali w tym obszarze znaczącą rolę, będąc choćby współtwórcami Harbinu rosyjskiego ośrodka w chińskiej Mandżurii. Jerzy Bartmiński pokazuje skalę autentycznych kontaktów polsko-rosyjskich w ramach jednej naukowej dyscypliny, etnolingwistyki. Takich obszarów dałoby się wskazać znacznie więcej, zarówno przed 1989 rokiem, jak i obecnie. O kontaktach między polskimi

9 Wprowadzenie 9 historykami a rosyjskimi badaczami wiele pisała znająca te kwestie z autopsji Wiktoria Śliwowska. Może powstanie kiedyś rzetelna monografia, która pokaże, że w najbardziej niesprzyjających warunkach politycznych możliwa była rzeczywista współpraca uczonych, którzy nie godzili się na sprowadzanie łączącego ich dialogu do ram oficjalnie regulowanych. Mirosław Filipowicz

10

11

12 Martin Malia ( ) urodził się w Massachusetts w rodzinie irlandzkiego pochodzenia. W czasie wojny służył w marynarce wojennej na Alasce jako tłumacz języka rosyjskiego. Studiował najpierw filologię francuską w Yale, a potem historię Rosji na Harvardzie, u Michaiła Karpowicza ( ), rosyjskiego emigranta, niegdyś współpracownika Aleksandra Kiereńskiego w Rządzie Tymczasowym, w latach profesora na Uniwersytecie Harvarda. W 1948 roku M. Karpowicz założył słynny Ośrodek Badań nad Rosją (Russian Research Center), który był pepinierą tak wybitnych sowietologów, jak Richard Pipes czy Adam Ulam. Drugim profesorem Uniwersytetu Harvarda, który zaważył na formacji intelektualnej i kierunku zainteresowań Malii, był Crane Brinton, historyk rewolucji francuskiej, autor często wznawianej w krajach anglosaskich książki Anatomia rewolucji. C. Brinton był stazeologiem, czyli porównawczym badaczem rewolucji. Lokomotywy historii Malii można traktować jak rozbudowaną, rozszerzoną i znacząco udoskonaloną wersję Anatomii rewolucji. Po Harvardzie, ale jeszcze przed doktoratem, Malia wyjechał na stypendium do Francji, gdzie studiował w École normale supérieure przy rue d Ulm w Paryżu. Właśnie wtedy nawiązał szereg ważnych przyjaźni, m.in. z Jacques em Le Goffem, które stale podtrzymywał. Wydaje się, że zarówno irlandzko-katolickie pochodzenie Malii, jak i jego frankofilia tłumaczą niektóre sposoby stawiania zagadnień w porównawczym badaniu rewolucji. O ile bowiem wśród anglosaskich historyków protestanckich dominuje tendencja do ostrego odróżniania rewolucji amerykańskiej ( ) i francuskiej ( ), o tyle Malia kładzie nacisk na podobieństwa obu tych rewolucji i ich zasadniczą, rodzajową odmienność od rosyjskiej rewolucji październikowej. W latach Malia wykładał historię na University of California w Berkeley. W 1961 roku opublikował książkę Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, (Cambridge, Mass. 1961), która po pochwałach Izajasza Berlina natychmiast wyrobiła mu wysoką pozycję wśród badaczy Rosji. Książka ta jest dobrym przykładem swoistego stylu rozumienia historii przez Malię. Uprawia on bowiem nie tyle historię wydarzeń, ile historię intelektualną interesuje go aparat pojęciowy, przy pomocy którego historyk opisuje, porządkuje i ocenia wagę wydarzeń. Na początku lat sześćdziesiątych Malia kilkakrotnie przebywał w ZSRR, gdzie utrzymywał wiele cennych kontaktów. Znał dobrze np. Annę Achmatową, a nawet kilka razy nielegalnie przewoził jej teksty za granicę. Malia lubił bezpośrednio znać kraje, których historią się interesował. Był jednocześnie przyjacielem Rosji i radykalnym wrogiem komunizmu. W sierpniu 1980 roku zafascynowała go rewolucja Solidarności, a w 1981 roku kilkakrotnie odwiedził Polskę. Był także na pierwszym zjeździe Solidarności w sopockiej Oliwii. Interesowała go też Solidarność w Lublinie, gdzie spotykał się z Adamem Stanowskim i Jerzym Kłoczowskim. W 1986 roku, w podziemnym wydawnictwie Wszechnica Społeczno-Polityczna, ukazały się wykłady Malii z paryskiej Sorbony pt. Lekcja rewolucji rosyjskiej (tłum. Wiktor Dłuski), a jego Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego (tłum. Magdalena Hułas i Elżbieta Wyzner, Philip Wilson, Warszawa 1998) dedykowana jest Solidarności. Malia mocno podkreśla fakt, że demontaż komunizmu zaczął się właśnie w Polsce, albowiem Polska była jego zdaniem najsłabszym ogniwem imperium. Używając tego sformułowania, autor nawiązuje ironicznie do Lenina, który, jeszcze przed 1917 rokiem, nazywał Rosję najsłabszym ogniwem imperializmu. Trzy książki Malii: Sowiecka tragedia, Lokomotywy historii i Rosja w oczach Zachodu uzupełniają się i stanowią całość. Tytuł trzeciej, jeszcze nieprzetłumaczonej na język polski, jest aluzją do znanej powieści Josepha Conrada W oczach Zachodu. We wstępie do tej powieści J. Conrad formułuje szeroko w Polsce rozpowszechnioną tezę, że Rosja nigdy się nie zmienia, niezależnie od tego czy żyje w kleszczach czerwonego czy białego caratu, tak jak tygrys nie może zmienić swoich pasów, a lampart swoich plam. Malia próbuje przeciwstawić się tej tezie, a jego polemika w tej sprawie z Alainem Besanconem została niegdyś opublikowana w Przeglądzie Politycznym (nr 45/2000).

13 Paweł Kłoczowski Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 1 Martin Malia on the Specificity of the Russian Revolution The article is a review of Martin Malia s History s Locomotives. Revolutions and the Making of the Modern World recently published in Polish translation. The author starts by deploring the wrong title selected for the publication by the American editor, Yale University Press, and also used by the Polish editor, PWN. The Marxist metaphor for the revolution history s locomotives suggests that there is a historically determined one-track, one-way road to modernity that all countries must follow. This is precisely the opposite of Martin Malia s view, according to which there are many different roads to modernity and not just one. The Leninist seizure of power in Russia in 1917 was not a road to modernity but a road with dead end. Malia makes a careful comparative study of various revolutions, mainly the three Atlantic Revolutions (English, American and French) and the Russian October Revolution and comes to the conclusion that whereas the English, American and French are species of the same kind because they resulted with an establishment of a civil society with a free market, the Russion Revolution of 1917 belongs to a different kind of revolutions altogether. According to Martin Malia the specificity of the October Revolution is more linked with the Marxist-Leninist ideology than with peculiarities of the Russian history of autocracy. The October seizure of power was the seizure of power of a new, Leninist type of party and not of the working class as the Marxists wanted us to believe. According to Malia the Leninist interpretation of Marxism was a legitimate, realistic and completely orthodox interpretation of Marxism and not its aberration or betrayal of Marxists. On that point Malia s views are the same as those of such Polish Sovietologists as Leszek Kolakowski and Andrzej Walicki. 1 1 Są to rozważania na kanwie książki: M. Malia, Lokomotywy historii. Zwroty w dziejach i kształtowanie nowoczesnego świata (History s Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World), przeł. M. Grabska-Ryńska, Warszawa 2008.

14 14 Paweł Kłoczowski Martin Malia należy do niewielkiej grupy historyków idei, którzy najlepiej potrafili twórczo wykorzystać inspiracje tocquevilleowskie do analizy historii społecznej i politycznej XX wieku. Na czym polega ta inspiracja? Przede wszystkim chodzi tu o przyjęcie zasadniczej perspektywy w spojrzeniu na ponad 700-letnią historię Europy, od reform gregoriańskich z XI wieku do Rewolucji Francuskiej z 1789 roku. Alexis de Tocqueville pisze o tym najwyraźniej we Wstępie do pierwszego tomu swej książki O demokracji w Ameryce. Według niego mamy w historii Europy pewien jasno i mocno wytyczony kierunek zmian zmierzający do równości, który wyraża on trudnym do precyzyjnej translacji sformułowaniem l egalite des conditions, oznaczającym zarówno równość kondycji społecznej, jak też równość warunków polityczno-prawnych umożliwiających równość kondycji społecznej 2. Socjologiczna historia Europy jest zatem przede wszystkim historią przejścia od arystokratycznego do demokratycznego układu społecznego (w oryginale l etat social aristocratique i l etat social democratique ). Właśnie w średniowiecznej Francji najpełniej skrystalizował się ten arystokratyczny układ społeczny, który Malia nazywa układem trzech stanów i dwóch mieczy. Trzech stanów, czyli stanu kapłańskiego ( ci, którzy się modlą ), rycerskiego ( ci, którzy walczą ) i stanu trzeciego ( tiers etat ci, którzy pracują ), obejmującego wszystkich poza klerem i szlachtą. Dwóch mieczy, czyli kościelnego i królewskiego. Rozmaite i szeroko zróżnicowane warianty tego układu spotykamy w całej Europie chrześcijańskiej, od Portugalii i Hiszpanii do Rosji oraz od Sycylii do Norwegii. O ile arystokratyczny układ społeczny był hierarchiczno-korporacyjny, o tyle demokratyczny układ społeczny jest egalitarno-indywidualistyczny, a zatem 2 Polscy tłumacze Alexisa Tocqueville a, Barbara Janicka i Marcin Król, raz tłumaczą l egalite des conditions jako równość możliwości, a raz jako równość kondycji. Zob. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król, t. 1, Kraków Warszawa Wyrażenie równość możliwości może być mylące, co widać jasno, gdy porównamy Tocqueville a z Marksem. Tocqueville, jako akceptujący kapitalizm liberał, ma na myśli także równe prawa dla nierównych możliwości finansowych, albowiem l egalite des conditions powstaje, gdy tylko równe prawa i obyczaje utrwalają się po likwidacji przywilejów społeczeństwa stanowego, takie społeczeństwo według Tocqueville a już jest społeczeństwem bezklasowym. Według Marksa likwidacja feudalizmu nie daje jeszcze równości kondycji, przeciwnie, powstają wtedy nowe klasy (burżuazja i proletariat), które prowadzą między sobą zażartą walkę, dopiero w przyszłym społeczeństwie socjalistycznym będzie szansa na prawdziwą równość kondycji. Książka Tocqueville a jest ostrzeżeniem przed taką właśnie drogą, na której nadmierne dążenie do równości odbywałoby się kosztem wolności.

15 Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 15 diametralnie różny od poprzedniego. Otóż to, co nazywamy rewolucją-wydarzeniem, a ściślej ciągiem, lub raczej kaskadą wydarzeń, jest przede wszystkim dramatyczną transformacją, przejściem od jednego do drugiego układu społecznego. Transformacja ta jest bardziej lub mniej dramatyczna, dłuższa lub krótsza, bardziej lub mniej stopniowalna, ale, jak twierdzi Malia, występuje tylko raz w historii danego kraju, chociaż zdarzały się kraje, które przechodziły od jednego do drugiego układu społecznego bez rewolucji (np. kraje skandynawskie). Malia chce też zawęzić termin rewolucja do Europy i Ameryki z uwagi na wymiar czasowy idei rewolucyjnej. Począ tkowo termin rewolucja stosowany był w astronomii i oznaczał cykliczny obrót. W odniesieniu do historii rewolucja oznaczała powrót do niezepsutych początków. Jeszcze w czasach rewolucji angielskiej ( ) taka była główna konotacja słowa rewolucja. Chodziło albo o powrót do czasów sprzed panowania Stuartów, albo, w rozumieniu purytanów Oliviera Cromwella, o powrót do czystego chrześcijaństwa. Od rewolucji amerykańskiej i francuskiej mamy już mocny związek idei rewolucyjnej z nadzieją na poprawę kondycji ludzkiej w doczesności i w czasie linearnym, a nie cyklicznym. Właśnie ten związek rewolucji z czasem linearnym dowodzi jej europejskiego charakteru, a rewolucje w innych krajach są pochodną ich okcydentalizacji. Drugim źródłem inspiracji tocquevilleowskiej w myśli Malii jest metoda porównawcza. Tocqueville a jako historyka interesowało przede wszystkim z jednej strony porównanie społeczeństwa angielskiego i amerykańskiego (czyli właśnie kontrast arystokratycznego i demokratycznego układu społecznego), a z drugiej porównanie społeczeństwa amerykańskiego i francuskiego (czyli dwóch różnych układów politycznych: scentralizowanego cezaryzmu i zdecentralizowanej republiki, które mogą powstać na gruncie podobnego układu społecznego). Malia stosuje metodę porównawczą do badania samego zjawiska rewolucji, w tym wypadku chodzi nie o rewolucję-proces, lecz o rewolucję-wydarzenie, przy czym koncentruje się on głównie na trzech rewolucjach atlantyckich: angielskiej ( ), amerykańskiej ( ) i francuskiej ( ) oraz na rewolucji rosyjskiej (w sensie szerokim, obejmującym cały okres przechodzenia od starego do nowego porządku, czyli od 1905 roku do czystek stalinowskich z lat trzydziestych). Rewolucje husycką, protestancką i holenderską traktuje jako protorewolucje zapowiadające trzy rewolucje atlantyckie i rewolucję rosyjską. Malia od początku zmierza

16 16 Paweł Kłoczowski do tezy, iż pomimo wszystkich różnic pomiędzy trzema rewolucjami atlantyckimi można je traktować jako warianty gatunkowe jednego rodzaju, natomiast różnice między rewolucjami atlantyckimi a rewolucją rosyjską są różnicami rodzaju, a nie gatunku. Właśnie uchwycenie swoistości i odmienności rodzajowej rewolucji komunistycznej na tle innych rewolucji wydaje się głównym celem Malii. W pierwszej fazie rewolucji rosyjskiej, w latach , wszystko toczyło się zgodnie z paneuropejskim schematem, w którym liberałowie przy pomocy mas miejskich usiłują ograniczyć rolę monarchii na korzyść zgromadzenia narodowego. W rewolucjach atlantyckich ruchy takie przynosiły w końcowym efekcie konstytucyjne rządy prawa, parlamentaryzm, państwa stojące na straży własności prywatnej, wolnej przedsiębiorczości i wolnej wymiany. Raz droga była krótka i łagodna (jak w Ameryce Północnej), raz długa i wyboista (jak we Francji), ale ostatecznie cel był osiągnięty. O ile zatem w Rosji mogło się początkowo wydawać, że proces ten będzie przebiegać analogicznie, o tyle w drugiej fazie, w latach , wystąpiła mutacja ustroju będąca w oczach Zachodu kompletną anomalią. Powstało mianowicie państwo leninowskie, będące czymś całkiem nowym w dziejach świata, czyli państwem, które dziś nazywamy totalitarnym, państwem, które nie jest zwykłą dyktaturą, lecz ideokratyczną partiokracją. Aspekt zarówno ideologiczny, jak i partyjny nowej formy dyktatury ma ścisły związek z leninowską wersją marksizmu i dlatego od samego początku Malia wchodzi w polemikę z marksizmem, aby odebrać historiografię rewolucji z rąk marksistów. Należy tu wyraźnie odróżnić dwie tezy, które Malia uzasadnia w swojej książce: tezę o słabej zdolności aparatu pojęciowego marksizmu do wytłumaczenia wydarzeń rewolucyjnych i tezę o kluczowej roli marksizmu do wytłumaczenia tragicznych skutków rewolucji październikowej. Malia twierdzi jednocześnie, że marksizm niczego nie wyjaśnia w historii ZSRR, a zarazem, że bez marksizmu niczego nie można zrozumieć w historii ZSRR. Co to znaczy? Czy Malia nie wpada tu w sprzeczność? Według amerykańskiego historyka socjalizm marksistowski, czyli komunizm, był mirażem, fatamorganą, iluzją, w którą uwierzyło miliony ludzi na całym świecie, a szczególnie w Rosji od 1917 roku przynajmniej do śmierci Stalina (1953). Wiara komunistyczna zapalała do działania, mobilizowała masy i zmieniała świat, ale sama w sobie była iluzją. Weźmy na przykład epizod wyzwolenia galerników z 22. rozdziału pierwszego tomu

17 Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 17 Don Kichota. Do powinności szlachetnego rycerza należy wspieranie nieszczęśliwych i niedopuszczanie do gwałtu. Tak motywowany Don Kichot wyzwala złoczyńców, którzy natychmiast po wyzwoleniu obijają swojego dobroczyńcę. Działania i czyny człowieka umotywowanego iluzją są realne i przynoszą realne skutki, ale to nie znaczy, że jego złudzenie daje adekwatny obraz rzeczywistości. Komuniści wierzyli, że przynoszą wyzwolenie, ale ich działania przynosiły zniewolenie na skalę nieznaną w historii świata 3. Sam wybrany przez wydawcę i zaczerpnięty z Marksa tytuł Lokomotywy historii jest niepotrzebnie bałamutny. Metafora ta sugeruje bowiem, że historia toczy się po jednym torze i w jednym kierunku, tymczasem książka Malii głosi coś wręcz przeciwnego. W marksizmie historia zmierza od niewolnictwa przez feudalizm i kapitalizm do jednego końca i celu, czyli do komunizmu. Tymczasem, nawet jeżeli Malia podobnie jak Tocqueville przyjmuje tezę o nieuchronnej egalitaryzacji, to jednak trzeba mieć na uwadze to, że proces ten nigdy nie zmierza do jednego ustroju politycznego, albowiem obietnica i nadzieja kryjące się w idei równości są stale niesłychanie ambiwalentne równość i wolność są niewspółmierne, większa doza równości nie daje automatycznie większego wyzwolenia, przeciwnie, może doprowadzić do większego zniewolenia. Teleologia historyczna Marksa zaciemnia obraz przebiegu wydarzeń rewolucyjnych. W proroctwie Marksa po udanej rewolucji 3 Nie jest to opinia powszechnie przyjęta, ale w traktowaniu marksizmu jako pseudonaukowej i pseudoreligijnej utopii Malia ma wielu sojuszników. Por. znamienny tytuł, jaki nosi historia komunizmu autorstwa François Fureta: Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX wieku, przeł. J. Górnicka-Kalinowska, M. Ochab, Warszawa Tytuł nawiązuje ironicznie do znanej książki Freuda o religii zatytułowanej Przyszłość pewnego złudzenia (Z. Freud, Przyszłość pewnego złudzenia, w: tegoż, Kultura jako źródło cierpienia, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992, s. 7-53). Zob. także: M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy: historia Związku Sowieckiego, t. 1-2, przeł. A. Mietkowski, Wrocław 1989 [reprint wydania: Londyn 1987]. Bardzo podobną ocenę roli marksizmu w historii ZSRR znajdujemy w książce A. Walickiego, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa Różnice między Malią a Walickim nie dotyczą początku i rozwoju komunizmu w Rosji, lecz jego rozkładu i upadku, czyli procesu odchodzenia od utopii komunistycznej w okresie postalinowskim i roli nomenklatury w tym procesie. Także ocena roli Solidarności w obaleniu komunizmu poważnie różni Malię i Walickiego. Zob. recenzja Malii z książki Walickiego: The End of the Noble Dream: How Western Marxism Misread the Real Marx, Times Literary Supplement, Swoją zgodność ze stanowiskiem Leszka Kołakowskiego, wyrażonego w jego Głównych nurtach marksizmu (L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu: powstanie rozwój rozkład, Londyn 1988), deklarował Malia już w książce Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego , przeł. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1998, s

18 18 Paweł Kłoczowski burżuazyjnej musi koniecznie nadejść ta, która ostatecznie rozwiąże wszystkie problemy społeczne, czyli rewolucja proletariacka. Według Malii ani rewolucja francuska nie była burżuazyjna, ani rewolucja październikowa nie była proletariacka. Rewolucje są zjawiskiem wieloklasowym. We Francji w latach wystąpiła seria szybko następujących po sobie ruchów różnych warstw społecznych buntujących się przeciwko zastanym strukturom po rewolcie arystokratów mamy rewoltę mieszczaństwa, potem warstw niższych i rewoltę chłopską. Właśnie kumulacja i konwergencja rozmaitych buntów dają efekt rewolucyjny. Zagadnienie walki klas jest wtórne wobec pytania o struktury polityczne powodujące rewolucyjny zator. Również przypadek rosyjski dowodzi autonomii czynników politycznych względem napięć i walk społecznych. W interpretacji wydarzeń z października listopada 1917 roku kluczowe pytanie dotyczy tego, czy rzeczywiście doszło wtedy do rewolucji społecznej, czy też chodzi raczej o sprawnie przeprowadzony zamach stanu. Według Malii, jeżeli termin rewolucja społeczna oznacza zajęcie władzy przez jedną grupę społeczną i usunięcie innej, to takiej rewolucji społecznej w październiku 1917 roku nie było. Przyczyną rozkładu państwa były przede wszystkim zniszczenia wojenne, a nie walki klasowe proletariatu z burżuazją. Okoliczności sprzyjały bolszewikom spisek garstki intelektualistów pod wodzą Lenina powiódł się w sytuacji wrzenia społecznego, pogłębiającej się anarchii oraz dwuwładzy Rządu Tymczasowego i Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Ważnym zagadnieniem w polemice Malii z marksistowską historiografią rewolucji jest kwestia ustalenia prawidłowej kolejności czynników sprawczych. Malia rozpatruje przede wszystkim trzy czynniki: ideowy, polityczny i społeczno-ekonomiczny. Ta kolejność ważności jest dokładnym odwróceniem kolejności Marksa, u którego przyczyny społeczno-ekonomiczne są zawsze na pierwszym miejscu: ideowa i polityczna nadbudowa służy społeczno-politycznej bazie. Również w tym punkcie widać u Malii wpływ Tocqueville a. Porównajmy te dwa modele interpretacyjne na przykładzie rewolucji francuskiej, która w historiografii marksistowskiej jest paradygmatem tzw. rewolucji burżuazyjnej. W marksizmie ciąg przyczyn rysuje się następująco: postęp technologiczny (czyli siły wytwórcze społeczeństwa) powoduje zmianę sposobów produkcji, zaś zmiana sposobów produkcji powoduje zmianę stosunków własnościowych,

19 Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 19 co zaostrza walkę klasową będącą detonatorem rewolucji. Wymiana klasy panującej jest przyczyną zmiany ustroju politycznego. W ujęciu Marksa polityka traci swoją autonomię, jest wtórna wobec zmian społecznych. Według Tocqueville a, zakładającego prymat czynnika politycznego, kolejność przyczyn rysuje się zgoła odmiennie. Autor Dawnego ustroju i rewolucji na pierwszym miejscu stawia konsolidację absolutyzmu Burbonów wyrażającą się w konsekwentnej centralizacji administracyjnej królestwa i podcinającej władzę arystokracji na jej własnych terytoriach. Izolowana od pozostałej ludności i pozbawiona władzy politycznej szlachta powoli zamieniała się w kastę, którą uwolniono z szeregu tradycyjnych zobowiązań, lecz utrzymała ona swoje przywileje. Powstała zatem sytuacja prowokująca wręcz konflikty społeczne. Według Tocqueville a, to czynnik polityczny wykreował walkę klas, a nie odwrotnie. Co więcej, o ile marksistowski klucz do historii jest uniwersalny i stosowany do tłumaczenia wszystkich rewolucji burżuazyjnych, o tyle metoda porównawcza Tocqueville a zwraca uwagę przede wszystkim na różnice między rewolucjami spowodowane rozbieżnościami w historii politycznej rozmaitych narodów. Możemy teraz wrócić do pytania o swoistość rodzajową rewolucji rosyjskiej. Dlaczego była anomalią na tle pozostałych rewolucji atlantyckich? Jak mocno podkreśla Malia: Triumfatorem Października była nie klasa robotnicza, lecz partia polityczna złożona z ideologów, dążących do wpojenia robotnikom rewolucyjnej świadomości. Ten metafizyczny proletariat, obejmując władzę w imieniu proletariatu rzeczywistego, dokonał czynu, który choć przybrał wulgarny kształt zamachu stanu w swej treści był ultrarewolucyjny: bolszewicy wydarli bowiem władzę nie tylko burżuazji, ale też społeczeństwu jako takiemu (s ). Bolszewicy przechwycili władzę trwającą 74 lata. Jak pisze w innym miejscu Malia, gdyby szukać analogii do tej sytuacji, trzeba by sobie wyobrazić jakobinów, którzy utrzymaliby władzę do 1867 roku, podczas gdy w rzeczywistości rządzili 14 miesięcy. Wbrew historiografii trockistowskiej, Malia podkreśla, że w Rosji nie było żadnego zatrzymania rządów terroru, żadnego thermidora. O tym zatem, że rewolucja rosyjska nie jest tylko wariantem gatunkowym rewolucji atlantyckich, lecz nowym rodzajem rewolucji, świadczy genialny wynalazek Lenina, czyli zasada przewodniej roli partii. W tym miejscu Malia staje się historykiem marksizmu i opowiada się zdecydowanie nie tylko za tezą, że leninowska rein-

Państwo i Społeczeństwo

Państwo i Społeczeństwo Państwo i Społeczeństwo w numerze m.in.: Kazim ierz Z. Sowa - o tożsamości Europy Zbigniew Pucek - o więzi społecznej w wielokulturowej rzeczywistości Galicji Tadeusz Paleczny - o komunikacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ

MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ INSTYTUT GEOPOLITYKI MIĘDZY HISTORIĄ A GEOPOLITYKĄ REDAKCJA NAUKOWA Radosław Domke Częstochowa 2009 BIBLIOTEKA INSTYTUTU GEOPOLITYKI Tom II RECENZENT Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

Krakowskie Studia Międzynarodowe

Krakowskie Studia Międzynarodowe Krakowskie Studia Międzynarodowe STANY ZJEDNOCZONE A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY NUMER SPECJALNY pod redakcją ANDRZEJA BRYKA numer 2(1) Kraków 2004 L U \m 'W Krakowskie Studia Międzynarodowe STANY ZJEDNOCZONE A

Bardziej szczegółowo

Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem. pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Między wolnością a obowiązkiem pod redakcją Justyna Piskorskiego T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 Między wolnością a obowiązkiem pod redakcją Justyna Piskorskiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI PAN. Bolesław Orłowski

INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI PAN. Bolesław Orłowski INSTYTUT HISTORII NAUKI, OŚWIATY I TECHNIKI PAN Bolesław Orłowski OSIĄGNIĘCIA WIELKIEJ INŻYNIERSKIE EMIGRACJI Warszawa 1992 FUNDACJA IM. WOJCIECHA ŚWIĘTOSŁAWSKIEGO WSPIERANIA NAUKI W POLSCE WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera

PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI 1-2/2012 PÓŁROCZNIK. pod redakcją Andrzeja Kojdera PROBLEMY PRAWA i ADMINISTRACJI PÓŁROCZNIK 1-2/2012 pod redakcją Andrzeja Kojdera Recenzent prof. dr hab. Edward Warzocha Zespół redakcyjny prof. dr hab. Andrzej Kojder (redaktor naczelny), dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

Wolność i władza w życiu publicznym

Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Redakcja: Joanna Mysona Byrska Władysław Zuziak Kraków 2008 Redakcja techniczna Tomasz Sekunda Copyright by WN PAT, 2008 ISBN 978-83-7438-195-6

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie zmianą w administracji publicznej materiały z konferencji Warszawa, 16 17 grudnia 2010 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i

Bardziej szczegółowo

Historia a prawa człowieka

Historia a prawa człowieka Historia a prawa człowieka Podręcznik historia a PRAWA CZŁOWIEKA Podręcznik Projekt Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PISMO POŚWIĘCONE FRONDA. Nr 43. Jednak wcześniej

PISMO POŚWIĘCONE FRONDA. Nr 43. Jednak wcześniej PISMO POŚWIĘCONE FRONDA Nr 43 Jednak wcześniej FRONDA Nr 43 ZESPÓŁ Nikodem Bończa Tomaszewski, Michał Dylewski, Grzegorz Górny, Marek Horodniczy (redaktor naczelny), Aleksander Kopiński. Estera Lobkowicz,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 50 Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2013 r., w sprawie I OSK 597/12

Spis treści. 50 Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 marca 2013 r., w sprawie I OSK 597/12 numer 5 (19) 2013 Spis treści artykuł wstępny 3 Punkty, prestiż, misja czasopisma naukowego artykuły Franciszek Longchamps de Bérier 6 Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego Michał Królikowski,

Bardziej szczegółowo

NOWA UKRAINA. Zeszyty historyczno-politologiczne 1 2/2008

NOWA UKRAINA. Zeszyty historyczno-politologiczne 1 2/2008 NOWA UKRAINA Zeszyty historyczno-politologiczne 1 2/2008 Kraków Przemyśl 2008 Nowa Ukraina / New Ukraine ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Tarik Cyril Amar (Lwów), Piotr Andrusieczko (Poznań), Anna Babiak (Kraków), Piotr

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2

ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2 ROCZNIK LUBUSKI LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 36, część 2 DRUGA DEKADA WOLNOŚCI. SOCJOLOGICZNE KONSEKWENCJE I ZAGADKI TRANSFORMACJI Pod redakcją Joanny Frątczak-Müller, Anny Mielczarek-Żejmo,

Bardziej szczegółowo

PRACE KOMISJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ PAU

PRACE KOMISJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ PAU PRACE KOMISJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ PAU POLSKA AKADEMIA UMIEJĘ TNOŚ CI W Y D Z I A Ł H I S T O R Y C Z N O - F I L O Z O F I C Z N Y PRACE KOMISJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ PAU TOM XX POD REDAKCJĄ JANA MACHNIKA

Bardziej szczegółowo

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE

Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE Antologia kluczowych tekstów PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SPIS TREŚCI Przedmowa... Jan Jakub Wygnański Wprowadzenie... Katarzyna Kubin Część I: Kontekst przedsiębiorstwa społecznego: ewolucja i definicje....

Bardziej szczegółowo

Latynoamerykańska teologia wyzwolenia wiara, rewolucja pasywna, nacjonalizm antykolonialny

Latynoamerykańska teologia wyzwolenia wiara, rewolucja pasywna, nacjonalizm antykolonialny Latynoamerykańska teologia wyzwolenia wiara, rewolucja pasywna, nacjonalizm antykolonialny Dominik Smyrgała 13 STUDIA I ANALIZY C O L L E G I U M C I V I T A S Dominik Smyrgała Latynoamerykańska teologia

Bardziej szczegółowo

Między konspiracją a sektą

Między konspiracją a sektą Tomasz Szczepański Między konspiracją a sektą Lewackie ugrupowania opozycji politycznej w PRL o mniejszościach narodowych (1980-1989) Do ugrupowań lewackich opozycji w PRL zaliczam anarchistów, trockistów,

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488.

www.rcin.org.pl Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo Wschodniej XLVII PL ISSN 1230 5057 Nowa synteza dziejów Słowacji Lech Kościelak, Historia Słowacji, Wrocław 2010, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 488. Omawiana

Bardziej szczegółowo

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa

Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Zobaczyć to, czego nie ma Księga pamięci Michałowa Opracowanie: Magdalena Anchimowicz Ewa Dąbrowska Anna Drabiuk Katarzyna Niziołek Magdalena Otoka Radosław Poczykowski Katarzyna Sztop-Rutkowska Agnieszka

Bardziej szczegółowo

rafał górski bez państwa demokracja uczestnicząca w działaniu wstęp jan sowa korporacja ha!art

rafał górski bez państwa demokracja uczestnicząca w działaniu wstęp jan sowa korporacja ha!art rafał górski bez państwa demokracja uczestnicząca w działaniu wstęp jan sowa korporacja ha!art seria linia radykalna 2 Celem linii radykalnej jest wprowadzenie do dyskusji na temat społeczeństwa, polityki,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO HISTORIA IDEI

PAŃSTWO HISTORIA IDEI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 10, 2009 PAŃSTWO HISTORIA IDEI Choć wielu wieszczyło mu upadek, państwo jako zjawisko polityczne, społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Etyka w służbie publicznej

Etyka w służbie publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Etyka w służbie publicznej materiały z konferencji Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i École Nationale d Administration

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym pod redakcją Martyny Plucińskiej Poznań 2014 Komitet

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M.

DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ. pod redakcją. Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWEJ pod redakcją Aleksandry Jasińskiej-Kania i Katarzyny M. Staszyńskiej DIAGNOZA POSTAW MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOBEC

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ

WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ ~ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura [es] WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ pod redakcją naukową Macieja Frączka, Jerzego Hausnera i Stanisława

Bardziej szczegółowo