Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 8 (2010) Zeszyt 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 8 (2010) Zeszyt 2"

Transkrypt

1 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 8 (2010) Zeszyt 2

2 Rada Naukowa Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Stanisław Bieleń (Warszawa), Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa), Jarosław Isajewycz (Lwów), Adolf Juzwenko (Wrocław), Jūratė Kiaupienė (Wilno), Gerard Labuda (Poznań), Jan Malicki (Warszawa), Andrzej Nowak (Kraków), Marek Pietraś (Lublin), Adam Daniel Rotfeld (Warszawa), Wojciech Sadurski (Sydney), Henryk Samsonowicz (Warszawa), Andrzej Sulima Kamiński (Georgetown Warszawa), Henryk Szlajfer (Warszawa), Piotr S. Wandycz (New Haven), Stanisław Wójcik (Lublin), Jerzy Wyrozumski (Kraków), Jan Zielonka (Oxford) Kolegium Redakcyjne Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Jerzy Kłoczowski (redaktor naczelny), Andrzej Gil (zastępca redaktora naczelnego), Mirosław Filipowicz, Tomasz Kapuśniak, Hubert Łaszkiewicz, Grzegorz Głuch, Anna Paprocka (sekretarz redakcji)

3 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 8 (2010) Zeszyt 2 Rosja w poszukiwaniu tożsamości Redakcja Jerzy Kłoczowski Lublin 2010

4 Recenzenci Redakcja tekstów prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza prof. dr hab. Wiktoria Śliwowska Andrzej Gil Projekt okładki i opracowanie graficzne Korekta Skład Amadeusz Targoński Anna Paprocka, Agnieszka Słowik Maria Juran Fotografia na okładce i stronach tytułowych Galina Ermolaeva Dreamstime.com Wydanie publikacji zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Opinie wyrażone w publikacji prezentują wyłącznie poglądy autorów i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010 ISSN Wydawca Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ul. Niecała 5, Lublin tel. (48) Drukarnia Akapit

5 Spis treści Mirosław Filipowicz Wprowadzenie 7 Paweł Kłoczowski Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 13 Martin Malia on the Specificity of the Russian Revolution Mirosław Filipowicz Richard Pipes jako historyk Rosji i rewolucji rosyjskiej 23 Richard Pipes as an Historian of Russia and the Russian Revolution Tomasz Stryjek Jakiej debaty o przeszłości potrzebuje Rosja? Aleksiej Miller o narodach, historiografiach i polityce historycznej we współczesnej Europie Wschodniej 33 What Debate about the Past Does Russia Need? Aleksiej Miller on Nations, Historiographies and Historical Policy in Contemporary Eastern Europe Andrzej Gil Na drodze do imperium. Kształtowanie się Rosji do połowy XVII wieku 59 On the Way to the Empire. The Shaping of Russia till the Mid-Seventeenth Century Hubert Łaszkiewicz Odkrywanie nie-rosjan w historii Rosji 81 Recenzja książki: Wojciech Zajączkowski, Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji, Warszawa, Wydawnictwo MG, 2009, ss. 257 Abp Józef Życiński Perspektywy dialogu między Rosyjskim Kościołem Prawosławnym a Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce 93 The Perspective for Dialogue between the Russian Orthodox Church and the Roman Catholic Church in Poland

6 Piotr Mitzner Новая Польша dla nowej Rosji 105 New Poland for New Russia Jerzy Bartmiński Polsko-rosyjskie spotkania na polu etnolingwistyki 121 Polish-Russian Encounters in the Field of Ethnolinguistics Wiesław Caban O potrzebie badań nad wkładem oficerów-polaków i osób polskiego pochodzenia w modernizację armii rosyjskiej w XIX wieku 133 On the Need of the Research into the Contribution from Polish Officers and People of Polish Origin to the Modernization of the Russian Army in the Nineteenth Century Kronika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 141

7 Wprowadzenie Każdy badacz zajmujący się zagadnieniami związanymi z Europą Środkowo-Wschodnią staje wobec problemu relacji tego regionu, czy w ogóle Europy, z Rosją, tak w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Również niniejszy zeszyt Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej podejmuje tematykę rosyjską. Otwierają go teksty poświęcone dwóm znakomitym amerykańskim historykom Rosji: Martinowi Malii i Richardowi Pipesowi. Choć zostali intelektualnie ukształtowani w tym samym środowisku Uniwersytetu Harvarda, ich spojrzenie na przeszłość i przyszłość Rosji było różne. Malia, śledzący dzieje idei, w kilku ważnych pracach pokazał, jak na gruncie rosyjskim specyficznie i złowrogo zaowocował zachodnioeuropejski socjalizm. Wracał on jednak ciągle do ważnego wątku: w jakim stopniu w oczach Zachodu Rosja była tworem europejskich intelektualistów, na ile zaś była przezeń postrzegana przez pryzmat zachodnich stereotypów. Pipes natomiast, nie lekceważąc idei, koncentrował się na gospodarczej, społecznej, ustrojowej i politycznej rzeczywistości Imperium Rosyjskiego, zarówno carskiego, jak i bolszewickiego. W niej też upatrywał genezy rosyjskiej rewolucji: była ona dlań możliwa właśnie na gruncie rosyjskich realiów przełomu XIX i XX wieku. Obaj silnie oddziaływali na funkcjonujące na Zachodzie wyobrażenie o Rosji (Malia był też zdecydowanie bardziej wpływowy poza Stanami Zjednoczonymi, chętnie słuchano go choćby we Francji), prace obu próbowano w środowiskach akademickich po obu stronach Atlantyku dyskwalifikować jako twory zimnej wojny. Historia wyciszyła jednak pewne spory. Niezależnie od tego, że Malia i Pipes byli rywalami, że nieufnie, czy wręcz lekceważąco, traktowali swe koncepcje, mogą być dziś studiowani

8 8 Wprowadzenie równolegle, a czytelnik wyniesie z lektury ich prac więcej pożytku niż z olbrzymiego dorobku wielu z ich rewizjonistycznych oponentów. Obszerny tekst Tomasza Stryjka poświęcony jest poglądom jednego z najciekawszych rosyjskich historyków współczesnych, Aleksieja Millera. Wykształcony w Moskwie, jest obecnie Miller profesorem Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie i należy do historyków Rosji najczęściej dziś przywoływanych w dyskusjach intelektualnych Zachodu. Jego prace są znane również w Polsce, z którą łączą Millera liczne kontakty, naukowe i przyjacielskie, zapoczątkowane jeszcze w dzieciństwie, gdy jego ojciec, prof. Ilja Salomonowicz Miller, blisko współpracował z polskim środowiskiem naukowym, zwłaszcza ze Stefanem Kieniewiczem. Nowoczesną polską refleksję nad fenomenem tego państwa przywołuje tekst poświęcony ważnej książce Wojciecha Zajączkowskiego Rosja i narody. Ósmy kontynent, jak określa Zajączkowski Rosję, nie jest jej obrazem (jakże często obecnym!) postrzeganym z perspektywy Moskwy i Petersburga. Publikacja wpisuje się znakomicie w kluczowy w nowoczesnych studiach rosyjskich paradygmat imperialny (więcej o tym w tekście Andrzeja Gila), zaś erudycja Zajączkowskiego, jego wielodyscyplinarne kompetencje, czynią go na polskim gruncie, a zapewne i szerzej, jednym z wiodących ekspertów. Wreszcie artykuły poświęcone obszarom kontaktu i dialogu między Polakami i Rosjanami. Ważny tekst abpa Józefa Życińskiego traktuje o intelektualnych, ekumenicznych kontaktach polskiego katolicyzmu z rosyjskim prawosławiem. Warto przypomnieć, że jeden z głównych obserwatorów Patriarchatu Moskiewskiego na Soborze Watykańskim II, Białorusin, Witalij Borowoj ( ) był przed wojną obywatelem polskim i studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Wiesław Caban podejmuje z kolei istotny, choć do tej pory zbyt słabo znany, problem udziału Polaków w unowocześnianiu Rosji XIX-wiecznej, koncentrując się na modernizacji armii rosyjskiej. Temat jest zresztą znacznie szerszy, warto pamiętać, że i polscy inżynierowie odgrywali w tym obszarze znaczącą rolę, będąc choćby współtwórcami Harbinu rosyjskiego ośrodka w chińskiej Mandżurii. Jerzy Bartmiński pokazuje skalę autentycznych kontaktów polsko-rosyjskich w ramach jednej naukowej dyscypliny, etnolingwistyki. Takich obszarów dałoby się wskazać znacznie więcej, zarówno przed 1989 rokiem, jak i obecnie. O kontaktach między polskimi

9 Wprowadzenie 9 historykami a rosyjskimi badaczami wiele pisała znająca te kwestie z autopsji Wiktoria Śliwowska. Może powstanie kiedyś rzetelna monografia, która pokaże, że w najbardziej niesprzyjających warunkach politycznych możliwa była rzeczywista współpraca uczonych, którzy nie godzili się na sprowadzanie łączącego ich dialogu do ram oficjalnie regulowanych. Mirosław Filipowicz

10

11

12 Martin Malia ( ) urodził się w Massachusetts w rodzinie irlandzkiego pochodzenia. W czasie wojny służył w marynarce wojennej na Alasce jako tłumacz języka rosyjskiego. Studiował najpierw filologię francuską w Yale, a potem historię Rosji na Harvardzie, u Michaiła Karpowicza ( ), rosyjskiego emigranta, niegdyś współpracownika Aleksandra Kiereńskiego w Rządzie Tymczasowym, w latach profesora na Uniwersytecie Harvarda. W 1948 roku M. Karpowicz założył słynny Ośrodek Badań nad Rosją (Russian Research Center), który był pepinierą tak wybitnych sowietologów, jak Richard Pipes czy Adam Ulam. Drugim profesorem Uniwersytetu Harvarda, który zaważył na formacji intelektualnej i kierunku zainteresowań Malii, był Crane Brinton, historyk rewolucji francuskiej, autor często wznawianej w krajach anglosaskich książki Anatomia rewolucji. C. Brinton był stazeologiem, czyli porównawczym badaczem rewolucji. Lokomotywy historii Malii można traktować jak rozbudowaną, rozszerzoną i znacząco udoskonaloną wersję Anatomii rewolucji. Po Harvardzie, ale jeszcze przed doktoratem, Malia wyjechał na stypendium do Francji, gdzie studiował w École normale supérieure przy rue d Ulm w Paryżu. Właśnie wtedy nawiązał szereg ważnych przyjaźni, m.in. z Jacques em Le Goffem, które stale podtrzymywał. Wydaje się, że zarówno irlandzko-katolickie pochodzenie Malii, jak i jego frankofilia tłumaczą niektóre sposoby stawiania zagadnień w porównawczym badaniu rewolucji. O ile bowiem wśród anglosaskich historyków protestanckich dominuje tendencja do ostrego odróżniania rewolucji amerykańskiej ( ) i francuskiej ( ), o tyle Malia kładzie nacisk na podobieństwa obu tych rewolucji i ich zasadniczą, rodzajową odmienność od rosyjskiej rewolucji październikowej. W latach Malia wykładał historię na University of California w Berkeley. W 1961 roku opublikował książkę Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, (Cambridge, Mass. 1961), która po pochwałach Izajasza Berlina natychmiast wyrobiła mu wysoką pozycję wśród badaczy Rosji. Książka ta jest dobrym przykładem swoistego stylu rozumienia historii przez Malię. Uprawia on bowiem nie tyle historię wydarzeń, ile historię intelektualną interesuje go aparat pojęciowy, przy pomocy którego historyk opisuje, porządkuje i ocenia wagę wydarzeń. Na początku lat sześćdziesiątych Malia kilkakrotnie przebywał w ZSRR, gdzie utrzymywał wiele cennych kontaktów. Znał dobrze np. Annę Achmatową, a nawet kilka razy nielegalnie przewoził jej teksty za granicę. Malia lubił bezpośrednio znać kraje, których historią się interesował. Był jednocześnie przyjacielem Rosji i radykalnym wrogiem komunizmu. W sierpniu 1980 roku zafascynowała go rewolucja Solidarności, a w 1981 roku kilkakrotnie odwiedził Polskę. Był także na pierwszym zjeździe Solidarności w sopockiej Oliwii. Interesowała go też Solidarność w Lublinie, gdzie spotykał się z Adamem Stanowskim i Jerzym Kłoczowskim. W 1986 roku, w podziemnym wydawnictwie Wszechnica Społeczno-Polityczna, ukazały się wykłady Malii z paryskiej Sorbony pt. Lekcja rewolucji rosyjskiej (tłum. Wiktor Dłuski), a jego Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego (tłum. Magdalena Hułas i Elżbieta Wyzner, Philip Wilson, Warszawa 1998) dedykowana jest Solidarności. Malia mocno podkreśla fakt, że demontaż komunizmu zaczął się właśnie w Polsce, albowiem Polska była jego zdaniem najsłabszym ogniwem imperium. Używając tego sformułowania, autor nawiązuje ironicznie do Lenina, który, jeszcze przed 1917 rokiem, nazywał Rosję najsłabszym ogniwem imperializmu. Trzy książki Malii: Sowiecka tragedia, Lokomotywy historii i Rosja w oczach Zachodu uzupełniają się i stanowią całość. Tytuł trzeciej, jeszcze nieprzetłumaczonej na język polski, jest aluzją do znanej powieści Josepha Conrada W oczach Zachodu. We wstępie do tej powieści J. Conrad formułuje szeroko w Polsce rozpowszechnioną tezę, że Rosja nigdy się nie zmienia, niezależnie od tego czy żyje w kleszczach czerwonego czy białego caratu, tak jak tygrys nie może zmienić swoich pasów, a lampart swoich plam. Malia próbuje przeciwstawić się tej tezie, a jego polemika w tej sprawie z Alainem Besanconem została niegdyś opublikowana w Przeglądzie Politycznym (nr 45/2000).

13 Paweł Kłoczowski Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 1 Martin Malia on the Specificity of the Russian Revolution The article is a review of Martin Malia s History s Locomotives. Revolutions and the Making of the Modern World recently published in Polish translation. The author starts by deploring the wrong title selected for the publication by the American editor, Yale University Press, and also used by the Polish editor, PWN. The Marxist metaphor for the revolution history s locomotives suggests that there is a historically determined one-track, one-way road to modernity that all countries must follow. This is precisely the opposite of Martin Malia s view, according to which there are many different roads to modernity and not just one. The Leninist seizure of power in Russia in 1917 was not a road to modernity but a road with dead end. Malia makes a careful comparative study of various revolutions, mainly the three Atlantic Revolutions (English, American and French) and the Russian October Revolution and comes to the conclusion that whereas the English, American and French are species of the same kind because they resulted with an establishment of a civil society with a free market, the Russion Revolution of 1917 belongs to a different kind of revolutions altogether. According to Martin Malia the specificity of the October Revolution is more linked with the Marxist-Leninist ideology than with peculiarities of the Russian history of autocracy. The October seizure of power was the seizure of power of a new, Leninist type of party and not of the working class as the Marxists wanted us to believe. According to Malia the Leninist interpretation of Marxism was a legitimate, realistic and completely orthodox interpretation of Marxism and not its aberration or betrayal of Marxists. On that point Malia s views are the same as those of such Polish Sovietologists as Leszek Kolakowski and Andrzej Walicki. 1 1 Są to rozważania na kanwie książki: M. Malia, Lokomotywy historii. Zwroty w dziejach i kształtowanie nowoczesnego świata (History s Locomotives: Revolutions and the Making of the Modern World), przeł. M. Grabska-Ryńska, Warszawa 2008.

14 14 Paweł Kłoczowski Martin Malia należy do niewielkiej grupy historyków idei, którzy najlepiej potrafili twórczo wykorzystać inspiracje tocquevilleowskie do analizy historii społecznej i politycznej XX wieku. Na czym polega ta inspiracja? Przede wszystkim chodzi tu o przyjęcie zasadniczej perspektywy w spojrzeniu na ponad 700-letnią historię Europy, od reform gregoriańskich z XI wieku do Rewolucji Francuskiej z 1789 roku. Alexis de Tocqueville pisze o tym najwyraźniej we Wstępie do pierwszego tomu swej książki O demokracji w Ameryce. Według niego mamy w historii Europy pewien jasno i mocno wytyczony kierunek zmian zmierzający do równości, który wyraża on trudnym do precyzyjnej translacji sformułowaniem l egalite des conditions, oznaczającym zarówno równość kondycji społecznej, jak też równość warunków polityczno-prawnych umożliwiających równość kondycji społecznej 2. Socjologiczna historia Europy jest zatem przede wszystkim historią przejścia od arystokratycznego do demokratycznego układu społecznego (w oryginale l etat social aristocratique i l etat social democratique ). Właśnie w średniowiecznej Francji najpełniej skrystalizował się ten arystokratyczny układ społeczny, który Malia nazywa układem trzech stanów i dwóch mieczy. Trzech stanów, czyli stanu kapłańskiego ( ci, którzy się modlą ), rycerskiego ( ci, którzy walczą ) i stanu trzeciego ( tiers etat ci, którzy pracują ), obejmującego wszystkich poza klerem i szlachtą. Dwóch mieczy, czyli kościelnego i królewskiego. Rozmaite i szeroko zróżnicowane warianty tego układu spotykamy w całej Europie chrześcijańskiej, od Portugalii i Hiszpanii do Rosji oraz od Sycylii do Norwegii. O ile arystokratyczny układ społeczny był hierarchiczno-korporacyjny, o tyle demokratyczny układ społeczny jest egalitarno-indywidualistyczny, a zatem 2 Polscy tłumacze Alexisa Tocqueville a, Barbara Janicka i Marcin Król, raz tłumaczą l egalite des conditions jako równość możliwości, a raz jako równość kondycji. Zob. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, przeł. B. Janicka, M. Król, t. 1, Kraków Warszawa Wyrażenie równość możliwości może być mylące, co widać jasno, gdy porównamy Tocqueville a z Marksem. Tocqueville, jako akceptujący kapitalizm liberał, ma na myśli także równe prawa dla nierównych możliwości finansowych, albowiem l egalite des conditions powstaje, gdy tylko równe prawa i obyczaje utrwalają się po likwidacji przywilejów społeczeństwa stanowego, takie społeczeństwo według Tocqueville a już jest społeczeństwem bezklasowym. Według Marksa likwidacja feudalizmu nie daje jeszcze równości kondycji, przeciwnie, powstają wtedy nowe klasy (burżuazja i proletariat), które prowadzą między sobą zażartą walkę, dopiero w przyszłym społeczeństwie socjalistycznym będzie szansa na prawdziwą równość kondycji. Książka Tocqueville a jest ostrzeżeniem przed taką właśnie drogą, na której nadmierne dążenie do równości odbywałoby się kosztem wolności.

15 Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 15 diametralnie różny od poprzedniego. Otóż to, co nazywamy rewolucją-wydarzeniem, a ściślej ciągiem, lub raczej kaskadą wydarzeń, jest przede wszystkim dramatyczną transformacją, przejściem od jednego do drugiego układu społecznego. Transformacja ta jest bardziej lub mniej dramatyczna, dłuższa lub krótsza, bardziej lub mniej stopniowalna, ale, jak twierdzi Malia, występuje tylko raz w historii danego kraju, chociaż zdarzały się kraje, które przechodziły od jednego do drugiego układu społecznego bez rewolucji (np. kraje skandynawskie). Malia chce też zawęzić termin rewolucja do Europy i Ameryki z uwagi na wymiar czasowy idei rewolucyjnej. Począ tkowo termin rewolucja stosowany był w astronomii i oznaczał cykliczny obrót. W odniesieniu do historii rewolucja oznaczała powrót do niezepsutych początków. Jeszcze w czasach rewolucji angielskiej ( ) taka była główna konotacja słowa rewolucja. Chodziło albo o powrót do czasów sprzed panowania Stuartów, albo, w rozumieniu purytanów Oliviera Cromwella, o powrót do czystego chrześcijaństwa. Od rewolucji amerykańskiej i francuskiej mamy już mocny związek idei rewolucyjnej z nadzieją na poprawę kondycji ludzkiej w doczesności i w czasie linearnym, a nie cyklicznym. Właśnie ten związek rewolucji z czasem linearnym dowodzi jej europejskiego charakteru, a rewolucje w innych krajach są pochodną ich okcydentalizacji. Drugim źródłem inspiracji tocquevilleowskiej w myśli Malii jest metoda porównawcza. Tocqueville a jako historyka interesowało przede wszystkim z jednej strony porównanie społeczeństwa angielskiego i amerykańskiego (czyli właśnie kontrast arystokratycznego i demokratycznego układu społecznego), a z drugiej porównanie społeczeństwa amerykańskiego i francuskiego (czyli dwóch różnych układów politycznych: scentralizowanego cezaryzmu i zdecentralizowanej republiki, które mogą powstać na gruncie podobnego układu społecznego). Malia stosuje metodę porównawczą do badania samego zjawiska rewolucji, w tym wypadku chodzi nie o rewolucję-proces, lecz o rewolucję-wydarzenie, przy czym koncentruje się on głównie na trzech rewolucjach atlantyckich: angielskiej ( ), amerykańskiej ( ) i francuskiej ( ) oraz na rewolucji rosyjskiej (w sensie szerokim, obejmującym cały okres przechodzenia od starego do nowego porządku, czyli od 1905 roku do czystek stalinowskich z lat trzydziestych). Rewolucje husycką, protestancką i holenderską traktuje jako protorewolucje zapowiadające trzy rewolucje atlantyckie i rewolucję rosyjską. Malia od początku zmierza

16 16 Paweł Kłoczowski do tezy, iż pomimo wszystkich różnic pomiędzy trzema rewolucjami atlantyckimi można je traktować jako warianty gatunkowe jednego rodzaju, natomiast różnice między rewolucjami atlantyckimi a rewolucją rosyjską są różnicami rodzaju, a nie gatunku. Właśnie uchwycenie swoistości i odmienności rodzajowej rewolucji komunistycznej na tle innych rewolucji wydaje się głównym celem Malii. W pierwszej fazie rewolucji rosyjskiej, w latach , wszystko toczyło się zgodnie z paneuropejskim schematem, w którym liberałowie przy pomocy mas miejskich usiłują ograniczyć rolę monarchii na korzyść zgromadzenia narodowego. W rewolucjach atlantyckich ruchy takie przynosiły w końcowym efekcie konstytucyjne rządy prawa, parlamentaryzm, państwa stojące na straży własności prywatnej, wolnej przedsiębiorczości i wolnej wymiany. Raz droga była krótka i łagodna (jak w Ameryce Północnej), raz długa i wyboista (jak we Francji), ale ostatecznie cel był osiągnięty. O ile zatem w Rosji mogło się początkowo wydawać, że proces ten będzie przebiegać analogicznie, o tyle w drugiej fazie, w latach , wystąpiła mutacja ustroju będąca w oczach Zachodu kompletną anomalią. Powstało mianowicie państwo leninowskie, będące czymś całkiem nowym w dziejach świata, czyli państwem, które dziś nazywamy totalitarnym, państwem, które nie jest zwykłą dyktaturą, lecz ideokratyczną partiokracją. Aspekt zarówno ideologiczny, jak i partyjny nowej formy dyktatury ma ścisły związek z leninowską wersją marksizmu i dlatego od samego początku Malia wchodzi w polemikę z marksizmem, aby odebrać historiografię rewolucji z rąk marksistów. Należy tu wyraźnie odróżnić dwie tezy, które Malia uzasadnia w swojej książce: tezę o słabej zdolności aparatu pojęciowego marksizmu do wytłumaczenia wydarzeń rewolucyjnych i tezę o kluczowej roli marksizmu do wytłumaczenia tragicznych skutków rewolucji październikowej. Malia twierdzi jednocześnie, że marksizm niczego nie wyjaśnia w historii ZSRR, a zarazem, że bez marksizmu niczego nie można zrozumieć w historii ZSRR. Co to znaczy? Czy Malia nie wpada tu w sprzeczność? Według amerykańskiego historyka socjalizm marksistowski, czyli komunizm, był mirażem, fatamorganą, iluzją, w którą uwierzyło miliony ludzi na całym świecie, a szczególnie w Rosji od 1917 roku przynajmniej do śmierci Stalina (1953). Wiara komunistyczna zapalała do działania, mobilizowała masy i zmieniała świat, ale sama w sobie była iluzją. Weźmy na przykład epizod wyzwolenia galerników z 22. rozdziału pierwszego tomu

17 Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 17 Don Kichota. Do powinności szlachetnego rycerza należy wspieranie nieszczęśliwych i niedopuszczanie do gwałtu. Tak motywowany Don Kichot wyzwala złoczyńców, którzy natychmiast po wyzwoleniu obijają swojego dobroczyńcę. Działania i czyny człowieka umotywowanego iluzją są realne i przynoszą realne skutki, ale to nie znaczy, że jego złudzenie daje adekwatny obraz rzeczywistości. Komuniści wierzyli, że przynoszą wyzwolenie, ale ich działania przynosiły zniewolenie na skalę nieznaną w historii świata 3. Sam wybrany przez wydawcę i zaczerpnięty z Marksa tytuł Lokomotywy historii jest niepotrzebnie bałamutny. Metafora ta sugeruje bowiem, że historia toczy się po jednym torze i w jednym kierunku, tymczasem książka Malii głosi coś wręcz przeciwnego. W marksizmie historia zmierza od niewolnictwa przez feudalizm i kapitalizm do jednego końca i celu, czyli do komunizmu. Tymczasem, nawet jeżeli Malia podobnie jak Tocqueville przyjmuje tezę o nieuchronnej egalitaryzacji, to jednak trzeba mieć na uwadze to, że proces ten nigdy nie zmierza do jednego ustroju politycznego, albowiem obietnica i nadzieja kryjące się w idei równości są stale niesłychanie ambiwalentne równość i wolność są niewspółmierne, większa doza równości nie daje automatycznie większego wyzwolenia, przeciwnie, może doprowadzić do większego zniewolenia. Teleologia historyczna Marksa zaciemnia obraz przebiegu wydarzeń rewolucyjnych. W proroctwie Marksa po udanej rewolucji 3 Nie jest to opinia powszechnie przyjęta, ale w traktowaniu marksizmu jako pseudonaukowej i pseudoreligijnej utopii Malia ma wielu sojuszników. Por. znamienny tytuł, jaki nosi historia komunizmu autorstwa François Fureta: Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX wieku, przeł. J. Górnicka-Kalinowska, M. Ochab, Warszawa Tytuł nawiązuje ironicznie do znanej książki Freuda o religii zatytułowanej Przyszłość pewnego złudzenia (Z. Freud, Przyszłość pewnego złudzenia, w: tegoż, Kultura jako źródło cierpienia, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1992, s. 7-53). Zob. także: M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy: historia Związku Sowieckiego, t. 1-2, przeł. A. Mietkowski, Wrocław 1989 [reprint wydania: Londyn 1987]. Bardzo podobną ocenę roli marksizmu w historii ZSRR znajdujemy w książce A. Walickiego, Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Warszawa Różnice między Malią a Walickim nie dotyczą początku i rozwoju komunizmu w Rosji, lecz jego rozkładu i upadku, czyli procesu odchodzenia od utopii komunistycznej w okresie postalinowskim i roli nomenklatury w tym procesie. Także ocena roli Solidarności w obaleniu komunizmu poważnie różni Malię i Walickiego. Zob. recenzja Malii z książki Walickiego: The End of the Noble Dream: How Western Marxism Misread the Real Marx, Times Literary Supplement, Swoją zgodność ze stanowiskiem Leszka Kołakowskiego, wyrażonego w jego Głównych nurtach marksizmu (L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu: powstanie rozwój rozkład, Londyn 1988), deklarował Malia już w książce Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego , przeł. M. Hułas, E. Wyzner, Warszawa 1998, s

18 18 Paweł Kłoczowski burżuazyjnej musi koniecznie nadejść ta, która ostatecznie rozwiąże wszystkie problemy społeczne, czyli rewolucja proletariacka. Według Malii ani rewolucja francuska nie była burżuazyjna, ani rewolucja październikowa nie była proletariacka. Rewolucje są zjawiskiem wieloklasowym. We Francji w latach wystąpiła seria szybko następujących po sobie ruchów różnych warstw społecznych buntujących się przeciwko zastanym strukturom po rewolcie arystokratów mamy rewoltę mieszczaństwa, potem warstw niższych i rewoltę chłopską. Właśnie kumulacja i konwergencja rozmaitych buntów dają efekt rewolucyjny. Zagadnienie walki klas jest wtórne wobec pytania o struktury polityczne powodujące rewolucyjny zator. Również przypadek rosyjski dowodzi autonomii czynników politycznych względem napięć i walk społecznych. W interpretacji wydarzeń z października listopada 1917 roku kluczowe pytanie dotyczy tego, czy rzeczywiście doszło wtedy do rewolucji społecznej, czy też chodzi raczej o sprawnie przeprowadzony zamach stanu. Według Malii, jeżeli termin rewolucja społeczna oznacza zajęcie władzy przez jedną grupę społeczną i usunięcie innej, to takiej rewolucji społecznej w październiku 1917 roku nie było. Przyczyną rozkładu państwa były przede wszystkim zniszczenia wojenne, a nie walki klasowe proletariatu z burżuazją. Okoliczności sprzyjały bolszewikom spisek garstki intelektualistów pod wodzą Lenina powiódł się w sytuacji wrzenia społecznego, pogłębiającej się anarchii oraz dwuwładzy Rządu Tymczasowego i Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Ważnym zagadnieniem w polemice Malii z marksistowską historiografią rewolucji jest kwestia ustalenia prawidłowej kolejności czynników sprawczych. Malia rozpatruje przede wszystkim trzy czynniki: ideowy, polityczny i społeczno-ekonomiczny. Ta kolejność ważności jest dokładnym odwróceniem kolejności Marksa, u którego przyczyny społeczno-ekonomiczne są zawsze na pierwszym miejscu: ideowa i polityczna nadbudowa służy społeczno-politycznej bazie. Również w tym punkcie widać u Malii wpływ Tocqueville a. Porównajmy te dwa modele interpretacyjne na przykładzie rewolucji francuskiej, która w historiografii marksistowskiej jest paradygmatem tzw. rewolucji burżuazyjnej. W marksizmie ciąg przyczyn rysuje się następująco: postęp technologiczny (czyli siły wytwórcze społeczeństwa) powoduje zmianę sposobów produkcji, zaś zmiana sposobów produkcji powoduje zmianę stosunków własnościowych,

19 Swoistość rewolucji rosyjskiej w ujęciu Martina Malii 19 co zaostrza walkę klasową będącą detonatorem rewolucji. Wymiana klasy panującej jest przyczyną zmiany ustroju politycznego. W ujęciu Marksa polityka traci swoją autonomię, jest wtórna wobec zmian społecznych. Według Tocqueville a, zakładającego prymat czynnika politycznego, kolejność przyczyn rysuje się zgoła odmiennie. Autor Dawnego ustroju i rewolucji na pierwszym miejscu stawia konsolidację absolutyzmu Burbonów wyrażającą się w konsekwentnej centralizacji administracyjnej królestwa i podcinającej władzę arystokracji na jej własnych terytoriach. Izolowana od pozostałej ludności i pozbawiona władzy politycznej szlachta powoli zamieniała się w kastę, którą uwolniono z szeregu tradycyjnych zobowiązań, lecz utrzymała ona swoje przywileje. Powstała zatem sytuacja prowokująca wręcz konflikty społeczne. Według Tocqueville a, to czynnik polityczny wykreował walkę klas, a nie odwrotnie. Co więcej, o ile marksistowski klucz do historii jest uniwersalny i stosowany do tłumaczenia wszystkich rewolucji burżuazyjnych, o tyle metoda porównawcza Tocqueville a zwraca uwagę przede wszystkim na różnice między rewolucjami spowodowane rozbieżnościami w historii politycznej rozmaitych narodów. Możemy teraz wrócić do pytania o swoistość rodzajową rewolucji rosyjskiej. Dlaczego była anomalią na tle pozostałych rewolucji atlantyckich? Jak mocno podkreśla Malia: Triumfatorem Października była nie klasa robotnicza, lecz partia polityczna złożona z ideologów, dążących do wpojenia robotnikom rewolucyjnej świadomości. Ten metafizyczny proletariat, obejmując władzę w imieniu proletariatu rzeczywistego, dokonał czynu, który choć przybrał wulgarny kształt zamachu stanu w swej treści był ultrarewolucyjny: bolszewicy wydarli bowiem władzę nie tylko burżuazji, ale też społeczeństwu jako takiemu (s ). Bolszewicy przechwycili władzę trwającą 74 lata. Jak pisze w innym miejscu Malia, gdyby szukać analogii do tej sytuacji, trzeba by sobie wyobrazić jakobinów, którzy utrzymaliby władzę do 1867 roku, podczas gdy w rzeczywistości rządzili 14 miesięcy. Wbrew historiografii trockistowskiej, Malia podkreśla, że w Rosji nie było żadnego zatrzymania rządów terroru, żadnego thermidora. O tym zatem, że rewolucja rosyjska nie jest tylko wariantem gatunkowym rewolucji atlantyckich, lecz nowym rodzajem rewolucji, świadczy genialny wynalazek Lenina, czyli zasada przewodniej roli partii. W tym miejscu Malia staje się historykiem marksizmu i opowiada się zdecydowanie nie tylko za tezą, że leninowska rein-

20 20 Paweł Kłoczowski terpretacja marksizmu jest interpretacją prawomocną, lecz także, że była to jedyna wersja marksizmu, która miała szansę na realizację. Aby projekt marksistowski mógł zostać wcielony w życie, konieczne były pewne zmiany, korekty i uzupełnienia. Istnieje sprzeczność między marksizmem pojmowanym jako filozofia historii, a marksizmem pojmowanym jako filozofia rewolucji. Z jednej strony marksizm głosi obiektywną logikę historii determinującą nieuchronne przejście z jednej do drugiej fazy dziejów, a z drugiej strony chce uchodzić za wyraz świadomości klasowej proletariatu kierującego procesem rewolucyjnym. Chodzi o sprzeczność między determinizmem społeczno-ekonomicznym a woluntaryzmem politycznym. Sprzeczność ta była jednym z głównych czynników, które podzieliły socjaldemokrację rosyjską na dwie frakcje: mienszewików (minimalistycznych pasywistów) i bolszewików (maksymalistycznych aktywistów). Mienszewicka wersja marksizmu zakładała wyższość determinizmu społeczno-ekonomicznego nad woluntaryzmem politycznym, zaś wersja bolszewicka wyższość woluntaryzmu politycznego nad determinizmem społeczno-ekonomicznym. Jeżeli marksizm jest pseudoreligią ubraną w szaty pseudonauki, to można powiedzieć, że mienszewicy byli bardziej zgodni z naukową literą marksizmu (należy czekać i współpracować z kadetami, bo ze względu na zacofanie Rosja nie jest gotowa do rewolucji proletariackiej), zaś bolszewicy bardziej zgodni z eschatologicznym duchem marksizmu. Lenin był przede wszystkim człowiekiem akcji, a nie teorii, i nie chciał czekać na warunki, które by były bardziej zgodne z doktryną. Uważał zatem, że jeżeli cel marksizmu zniszczenie kapitalizmu i budowa socjalizmu ma zostać osiągnięty, to należy wykorzystać każdą okazję do przechwycenia władzy. W tym sensie leninizm był jedynym realnym marksizmem, który wykreował nowy rodzaj rewolucji. Marksizm można zrealizować pod warunkiem, że jego logika zostanie odwrócona, najpierw powstanie nadbudowa, która z kolei stworzy swoją bazę. Właśnie leninowski wynalazek nowego typu partii wypełnia lukę w marksizmie, łącząc logikę praw historii z nadzieją na rewolucyjną przemianę kondycji ludzkiej. Na czym polega specyfika partii leninowskiej? Lenin dobrze zdawał sobie sprawę, że klasa robotnicza sama w sobie nigdy nie miała świadomości rewolucyjnej, lecz tylko syndykalistyczną lub reformistyczną, to znaczy dążącą do reformy kapitalizmu, a nie do jego obalenia. Aby zatem klasa robotnicza mogła spełnić swoją misję dziejową, musi być kierowana przez

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego

ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA. pod redakcją Piotra Korzeniowskiego POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W ŁODZI KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA ZAGADNIENIA SYSTEMOWE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA Zagadnienie systemowe prawa ochrony środowiska, którym została poświęcona książka, ma wielkie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne..

Spis treści. Wstęp Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. Spis treści Wstęp... 7 Rozdział I Systemy polityczne problemy ogólne... 11 Rozdział II Historyczne systemy polityczne. Rewolucje demokratyczne.. 27 Rozdział III Demokracja i totalitaryzm. Kryzys polityczny

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU

TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU TEORIA POWSTANIA KAPITALIZMU Kliknij, wg. Karla aby Polanyi edytować styl wzorca podtytułu Karl Polanyi Urodził się 25 października 1886,a zmarł 23 kwietnia 1964 - intelektualista węgierski. Znany głównie

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Zajęcia wprowadzające

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Zajęcia wprowadzające Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Zajęcia wprowadzające 04.10.2016 Plan Organizacja zajęć Warunki zaliczenia Co to jest historia ekonomii i po co nam ona? Organizacja zajęć robertmrozecon.wordpress.com

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej

DOKTRYNY POLITYCZNE. XIX i XX wieku. i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza. pod redakcją: Krystyny Chojnickiej DOKTRYNY POLITYCZNE XIX i XX wieku pod redakcją: Krystyny Chojnickiej i Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza Liberalizm Konserwatyzm Socjalizm Doktryna socjaldemokracji Nauczanie społeczne Kościoła Totalitaryzm

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: EPOKA POLITYCZNYCH I KULTUROWYCH PRZEŁOMÓW - EUROPA W XX- XXI WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: Seminarium Język: polski Rok: III 2013/201 4 Semestr: zimowy Zaliczenie: Praca pisemna

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza.

SCENARIUSZ LEKCJI. Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska. Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. SCENARIUSZ LEKCJI Klasa: V a Przedmiot: historia i społeczeństwo Nauczyciel: mgr Małgorzata Borowska Temat lekcji: Wielkie religie średniowiecza. Cele lekcji: Na lekcji uczniowie: poznają przyczyny i skutki

Bardziej szczegółowo

Anatolij Łunaczarski. Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna

Anatolij Łunaczarski. Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna Anatolij Łunaczarski Wychowanie a Nowa Polityka Ekonomiczna 1 http://maopd.wordpress.com/ Artykuł Anatolija Łunaczarskiego z roku 1921. Maoistowski Projekt Dokumentacyjny 2013 2 Towarzysz Lenin w artykule

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział III

Spis treści. Wstęp Rozdział III Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Wiadomości ogólne o konstytucji jako najważniejszym w państwie akcie prawnym... 13 1. Pojęcie, geneza i funkcje konstytucji... 13 2. Konstytucja ustawą zasadniczą państwa...

Bardziej szczegółowo

TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY FUNKCJONALIZM ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE FUNKCJONALIZM TEORIE KONFLIKTU

TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY FUNKCJONALIZM ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE FUNKCJONALIZM TEORIE KONFLIKTU ROZWÓJ MYŚLI SOCJOLOGICZNEJ. WSPÓŁCZESNE PERSPEKTYWY SOCJOLOGICZNE dr Agnieszka Kacprzak TRZY GŁÓWNE PERSPEKTYWY Auguste Comte Emile Durkheim TEORIE KONFLIKTU Karol Marks INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY Max

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polski Walczącej

W imieniu Polski Walczącej Pisarski i publicystyczny dorobek Korbońskiego otwiera trylogia, W imieniu Kremla i W imieniu Polski Walczącej. Tom po raz pierwszy opublikował w ramach Biblioteki Kultury Instytut Literacki w Paryżu w

Bardziej szczegółowo

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN!

Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Do Polski, Rosji, SŁOWIAN! Michał Bakunin Tłumaczył W. Koszyc Jirafa Roja Warszawa 2007 Copyright by Jirafa Roja, 2007 Tytuł oryginału: Russkim, polskim i wsiem sławianskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 79/2014 STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE I WPŁYW POLITYKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH NA SYTUACJĘ NA ŚWIECIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII

Przedmowa. Część 1 TEORIE POLITYCZNE. 1. Co to jest polityka? 2. Rządy, systemy i ustroje. 3. Ideologie polityczne XIII Przedmowa XIII Część 1 TEORIE POLITYCZNE 1. Co to jest polityka? Definiowanie polityki 4 Polityka jako sztuka rządzenia 6 Polityka jako sprawy publiczne 10 Polityka jako kompromis i konsensus 11 Polityka

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA

PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA PRZYKŁADOWE TEMATY / ZAGADNIENIA 1. Rozwój idei demokratycznych w czasach starożytnych 2. Historyczno-doktrynalne źródła europejskich procesów integracyjnych 3. Platońska koncepcja państwa idealnego jako

Bardziej szczegółowo

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech

Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Na Zachodzie lepiej niż u nas w Rosji - Rosjanie o Rosji, Polsce i Niemczech Komunikat z badań Instytutu Spraw Publicznych Coraz więcej Rosjan wychodzi na ulice, aby wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9

Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski. Projekt okładki Jan Straszewski. Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Recenzent: prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski Projekt okładki Jan Straszewski Opracowanie redakcyjne Joanna Paszkowska ISBN 978-83-62250-21-9 Copyright by Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny

Bardziej szczegółowo

Renesans. Spis treści

Renesans. Spis treści Spis treści Rozdział 1) Renesans...3 Rozdział 2) Nazwa...5 Podrozdział 2.1) Ramy czasowe i periodyzacja...5 Podrozdział 2.2) Kontekst historyczno-kulturowy...5 Strona nr 2 z 6 Rozdział 1) Renesans Odrodzenie,

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE

Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE Warszawa, lipiec 2009 BS/108/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH I OPERACJI NATO W AFGANISTANIE CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Seria Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości tom VII Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Andrzej Szpociński Recenzent: prof. dr hab. Jan Jacek Bruski Redaktor

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ KD- 6/2016 dzień drugi, część 1. Łomża, 3 listopada 2016 r. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Ryszard Wroczyński POWSZECHNE DZIEJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU Przedruk z wydania drugiego /W ydaw nictw o m Wrocław 2003 SPIS TREŚCI Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH

SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH SOCJOLOGIA GLOBALNYCH PROCESÓW SPOŁECZNYCH Wykład 4 KONFLIKT CYWILIZACJI Samuel Huntington SAMUEL HUNTINGON ZDERZENIE CYWILIZACJI, 1993, 1997 Ur. 1927 r., amerykański profesor Uniwersytetu Eaton, prezes

Bardziej szczegółowo

Pełna Oferta Usług Edu Talent

Pełna Oferta Usług Edu Talent Przedstawiamy Ci naszą Pełną Ofertę Usług. Przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę profesjonalnego, terminowego i taniego pisania prac. Piszemy dla Ciebie: - prace magisterskie i licencjackie - prace

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić?

Egzamin maturalny na poziomie. i właściwie je uzasadnić? Egzamin maturalny na poziomie podstawowym. Jak sformułować stanowisko i właściwie je uzasadnić? PODSTAWOWE INFORMACJE Rozprawka na poziomie podstawowym jest formą wypowiedzi pisemnej na podany temat, która

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 21 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA

KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Ub Hamburg A/553552 Jerzy Kowalski KONSTYTUCJA FEDERACJI ROSYJSKIEJ A ROSYJSKA I EUROPEJSKA TRADYCJA KONSTYTUCYJNA Polskie Wydawnictwo Prawnicze Warszawa - Poznań 2009 Spis treści Wstęp 11 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Marian Kallas Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SOCJOLOGICZNEJ I MYŚLI SPOŁECZNEJ

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SOCJOLOGICZNEJ I MYŚLI SPOŁECZNEJ (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: HISTORIA MYŚLI 2. Kod przedmiotu: SOCJOLOGICZNEJ I MYŚLI SPOŁECZNEJ ROZ-S4-10 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320)

Spis treści. Część I. Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) Spis treści Do Czytelnika 5 Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Państwo patrymonialne (połowa X w. 1320) 1.1. Początki i rozwój państwa polskiego (do 1138). Rozbicie dzielnicowe i dążenia

Bardziej szczegółowo

Państwo narodowe w Europie.

Państwo narodowe w Europie. Janusz Ostrowski Państwo narodowe w Europie. Zmierzch czy walka o przetrwanie? 2 Wydawnictwo MEDIA POLSKIE & e-bookowo Copyright by Janusz Ostrowski 2011 ISBN 978-83-7859-042-2 3 Spis treści Wstęp... 6

Bardziej szczegółowo

Wstęp Sławomir Dębski... 5

Wstęp Sławomir Dębski... 5 SPIS TREŚCI Wstęp Sławomir Dębski............................. 5 I. Wybrane zagadnienia z zakresu ewolucji struktur organizacyjnych polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w latach 1944 1989 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów

Jerzy Topolski Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów Antologia tekstów Jerzego Topolskiego Teoretyczne problemy wiedzy historycznej przygotowana została przede wszystkim z myślą o studentach i doktorantach. Zawiera ona prace napisane przystępnym językiem

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Egzamin (rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów ze starą maturą lub świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą ROZMOWA

Bardziej szczegółowo

Ku wolności jako odpowiedzialności

Ku wolności jako odpowiedzialności Marcin Kilanowski Ku wolności jako odpowiedzialności Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2013 Spis treści Od Autora 11 Wstęp 13

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

342 Re c e n z j e [16]

342 Re c e n z j e [16] [15] 341 w terminologii można także dostrzec wpływ prawa anglosaskiego i japońskiego. Lektura pracy może być interesująca w szczególności jako wstęp do zapoznania się ze strukturą i organizacją chińskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego

Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Ocena dążeń Rosji i konfliktu rosyjsko-gruzińskiego Wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych Rosja i Niemcy zawsze należały do sąsiadów, z którymi Polacy wiązali największe obawy. Wojna rosyjsko-gruzińska

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy

Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Wybrane problemy NR 3224 Instytucjonalizacja demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Wybrane problemy pod redakcją Marka

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW

WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW ĆWICZENIA IV WPŁYW RELIGII I KULTURY NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW POJĘCIE RELIGII I KULTURY RELIGIA to zespół wierzeń dotyczących ludzkości i człowieka, związanych z nim zagadnień oraz form organizacji

Bardziej szczegółowo

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas Zdzisława Piątek o śmierci seksie i metodzie in vitro universitas Na ironię zakrawa fakt, iż nauka, która nigdy nie dążyła do odkrycia prawd absolutnych, a wręcz odcinała się od takich poszukiwań,

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY

DEMOKRACJA WSPÓŁCZESNA WYMIAR POLSKI I MIĘDZYNARODOWY KATEDRA NAUK POLITYCZNYCH i KATEDRA GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ wraz z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Instytutem Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2010 BS/92/2010 NSZZ SOLIDARNOŚĆ A PRZEMIANY USTROJOWE W POLSCE I INNYCH KRAJACH BLOKU WSCHODNIEGO

Warszawa, czerwiec 2010 BS/92/2010 NSZZ SOLIDARNOŚĆ A PRZEMIANY USTROJOWE W POLSCE I INNYCH KRAJACH BLOKU WSCHODNIEGO Warszawa, czerwiec 2010 BS/92/2010 NSZZ SOLIDARNOŚĆ A PRZEMIANY USTROJOWE W POLSCE I INNYCH KRAJACH BLOKU WSCHODNIEGO Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Wojna w dziejach Europy

Przedmiot do wyboru: Wojna w dziejach Europy Przedmiot do wyboru: Wojna w dziejach Europy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Wojna w dziejach Europy Kod przedmiotu 08.3-WH-P-PDW/2-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Marksowski materializm historyczny koncepcja związku między bazą a nadbudową oraz prymatu czynników ekonomicznych

Marksowski materializm historyczny koncepcja związku między bazą a nadbudową oraz prymatu czynników ekonomicznych Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna Tom I 2012 Numer 1 s. 133-138 filozofiapubliczna.amu.edu.pl ISSN 2299-1875 by Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna & Author Marksowski materializm historyczny

Bardziej szczegółowo

Pojęcie myśli politycznej

Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna obejmuje całość zagadnień odnoszących się bezpośrednio do działalności politycznej stanowi zbiór wyobrażeń dotyczących organizacji państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Poważny krok w kierunku normalności

Poważny krok w kierunku normalności Poważny krok w kierunku normalności Dwadzieścia lat po podpisaniu polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy : wyniki raportu Instytutu Allensbach na temat relacji polskoniemieckich

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju

Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Informacja podsumowująca Badanie organizacji pozarządowych prowadzących działania poza granicami kraju 1. Podstawowe informacje o badaniu: Badanie zostało wykonane

Bardziej szczegółowo

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku;

Albert Camus ( ) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; "Dżuma" Camusa jako powieść paraboliczna Albert Camus (1913 1960) urodził się w Algierii w rodzinie robotniczej, zginął w wypadku samochodowym pod Paryżem w 1960 roku; był wybitnym pisarzem (otrzymał Nagrodę

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej w świetle prac Komisji Weneckiej

I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej w świetle prac Komisji Weneckiej Poznań, dnia 15 września 2016 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej w świetle prac Komisji Weneckiej na kierunku Prawo I. Informacje

Bardziej szczegółowo

3.6. Ekonomiczne wyniki okresu Pierwszy okres reform polityczno-ekonomicznych. Lata Osiągnięcia i trudności tego

3.6. Ekonomiczne wyniki okresu Pierwszy okres reform polityczno-ekonomicznych. Lata Osiągnięcia i trudności tego WSTĘP...9 SPRZECZNOŚCI W CHINACH 1.1. Chiny a globalizacja... 12 1.1.1. Znaczenie globalizacji dla dalszego rozwoju Chin... 12 1.1.2. Rozwój i rozumienie globalizacji... 14 1.1.3. Globalizacja a polityka

Bardziej szczegółowo

Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich Londyn, 9 lipca 2016

Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich Londyn, 9 lipca 2016 Konferencja nauczycieli polskich szkół sobotnich Londyn, 9 lipca 2016 Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia ekonomiczna Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-SOEK-Ć-S14_pNadGenEZOV4 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012

INSTYTUT HISTORII KUL MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 INSTYTUT HISTORII MINIMUM PROGRAMOWE DLA MISH - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rok akademicki 2011/2012 Lp. 4. 5. Nazwa przedmiotu: Statystyka i demografia historyczna (wykład) Historia historiografii powszechnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści

Wprowadzenie do socjologii. Barbara Szacka. Spis treści Wprowadzenie do socjologii Barbara Szacka Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA. PROLEGOMENA Rozdział I. CHARAKTER SOCJOLOGII I HISTORYCZNE WARUNKI JEJ POWSTANIA 1. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie Przedsocjologiczna

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Bolesław Prus. Lalka

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania Bolesław Prus. Lalka Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania Bolesław Prus Lalka Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI W czerwcowym badaniu 1 zapytaliśmy Polaków o ocenę polskiej polityki zagranicznej, w tym przede wszystkim o stosunki

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia

SKRYPTY BECKA. Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia SKRYPTY BECKA Powszechna historia ustroju państw ćwiczenia W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA USTROJU I PRAWA SĄDOWEGO POLSKI, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze T. Maciejewski HISTORIA POWSZECHNA USTROJU

Bardziej szczegółowo

Gilsonowska metoda historii filozofii. Artur Andrzejuk

Gilsonowska metoda historii filozofii. Artur Andrzejuk Gilsonowska metoda historii filozofii Artur Andrzejuk PLAN 1. Gilsonowska koncepcja historii filozofii jako podstawa jej metodologii 2. Charakterystyka warsztatu historyka filozofii na różnych etapach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU

EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU KLUCZOWE PROBLEMY GOSPODARKI EKONOMIA I EKONOMIŚCI W CZASACH PRZEŁOMU { redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska, Jerzy Wilkin Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2010 Spis treści Elżbieta CMączyńska,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Historia gospodarcza Nazwa modułu w języku angielskim Market history Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykład 8: Idea komunistyczna

Wykład 8: Idea komunistyczna Socjologia instytucji społecznych mgr Dorota Janiszewska Wykład 8: Idea komunistyczna 12.12.2016 Lektura obowiązkowa: A. Walicki Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996 Lektura uzupełniająca:

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KZWŚ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo