Rynek walutowy - swapy. Część 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek walutowy - swapy. Część 3"

Transkrypt

1 Rynek walutowy - swapy. Część 3 Dotychczas zastanawialiśmy się nad metodami zabezpieczenia ryzyka walutowego. W tym artykule zostanie opisany podstawowy instrument służący zabezpieczaniu również ryzyka stopy procentowej. Swapy (z ang. swap to zamiana) pochodzą od dwóch przeciwstawnych transakcji kredytowych, które są zawierane na ten sam termin i na jednakową kwotę, ale opartych na różnych zasadach naliczania odsetek: jedna strona w pierwszej umowie kredytowej płaci odsetki stałe na rzecz drugiej strony, a druga strona w drugiej umowie kredytowej stawkę zmienną na rzecz pierwszej lub obydwie strony płacą różne stopy zmienne. Spójrzmy na przykładową transakcję... Kredytobiorca, producent płytek ceramicznych, zaciągnął kredyt inwestycyjny oparty na stopie zmiennej WIBOR. Kredyt w wysokości 35 mln zł ma być spłacany co miesiąc w równych ratach przez 5 lat. Jego oprocentowanie jest oparte o WIBOR 1M powiększony o marżę 0,85%. Termin spłaty kredytu to 30 czerwca 2015 roku. Prognozy makroekonomiczne wskazują na wzrost stóp procentowych w przyszłości. Rosnąca dynamika sprzedaży detalicznej, dynamika produkcji przemysłowej czy dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych i PKB sugerują, że dalsze obniżki stóp procentowych nie będą niezbędnym stymulatorem gospodarki. Na rynku towarowym utrzymuje się niepewność, wzrost cen surowców z dużym prawdopodobieństwem przełoży się na wzrost inflacji. Ponadto z racji poprawy globalnej koniunktury gospodarczej większość banków centralnych wiodących gospodarek świata wchodzi w etap zacieśniania polityki monetarnej. Ryzyko... W związku z tym że oprocentowanie kredytu jest oparte na stopie zmiennej, firma narażona jest na ryzyko wzrostu rynkowych stóp procentowych w przyszłości i pogorszenie rentowności prowadzonej działalności. Poszukuje zabezpieczenia przed ryzykiem z terminami i wartościami płatności odsetkowych pokrywających zobowiązanie kredytowe - decyduje się więc na zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej poprzez zawarcie transakcji IRS - swap procentowy (Interest Rate Swap). Jak się przygotować? Przed zawarciem transakcji firma przekazuje do banku dokładny harmonogram spłat kredytu, na podstawie którego będzie wyceniany swap. Ważne, aby harmonogram zawierał wszystkie przepływy pieniężne w ramach kredytu, rozpisane okres po okresie wraz z datami ich płatności. Najlepiej harmonogram taki sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym. Firma, chcąc zawrzeć transakcję swap z bankiem, nie musi mieć w nim kredytu, kredyt zaciągnięty w jednym banku można zabezpieczyć swapem zakupionym od innego. Warunkiem wstępnym jest jednak posiadanie limitu skarbowego na transakcje pochodne[1] i założenie rachunku u dostawcy swapu.

2 Co jeszcze jest ustalane przed zawarciem transakcji? Ustalane są strony kontraktu (kupno - firma i sprzedaż - bank), kwota (nominał, tu: 35 mln) i waluta transakcji (PLN) oraz stopa referencyjna (tu: WIBOR 1M). Poprzez wycenę swap określa się wysokość stałej stopy procentowej IRS. Dodatkowo określa się daty ustalania wysokości stawki referencyjnej oraz daty waluty dla każdej płatności odsetkowej, daty rozpoczęcia i zakończenia okresów odsetkowych dla każdej płatności (na podstawie przekazanego przez firmę harmonogramu) oraz bazę rozliczeniową dla odsetek (tutaj: 365, bo walutą jest PLN). Swap Transakcja będzie polegała na regularnej wymianie serii strumieni odsetkowych obliczonych według stopy zmiennej na serię płatności według stopy stałej od nominału transakcji, zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat kredytu. Klient będzie płacił bankowi stałą stopę procentową zawierającą marżę banku - dostawcy swapa. Z punktu widzenia firmy płatności oparte o zmienną stopę procentową (odsetki od zaciągniętego kredytu i wpływy z tytułu zawartego swapa) zniosą się do zera. Swap został wyceniony przez bank na 5,20%. Firma kupuje kontrakt IRS, w którym umawia się z bankiem, że co miesiąc będzie płaciła bankowi odsetki oparte o stałą stopę w wysokości 5,20% (cena swapa), a bank przez najbliższe 5 lat będzie płacił firmie odsetki według rynkowej stopy zmiennej WIBOR 1M + 0,85% (cena kredytu zaciągniętego przez firmę). Firma nie musi się więc ostatecznie obawiać wzrostu stawki WIBOR 1M w okresie spłaty kredytu, gdyż ma świadomość, że jego maksymalny koszt finansowania wyniesie 5,20% - bez względu na zmiany sytuacji na rynku. Równie dobrze strony mogłyby ustalić, że bank płaci firmie WIBOR 1M (bez marży banku kredytodawcy), a firma płaci za swap 4,35%. Inne kombinacje również są możliwe, np. zabezpieczenie części kredytu - nominał swapa będzie wtedy odpowiednio mniejszy, a więc okresowe płatności też mniejsze. Rozliczenie Przepływy pieniężne mogą mieć postać rozliczenia brutto bądź netto. Na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia okresu odsetkowego porównywana jest wysokość stopy zmiennej ustalonej dla kolejnego okresu odsetkowego kredytu ze stopą stałą swapa - do rozliczenia dochodzi, gdy stawki są różne. W przypadku rozliczenia netto, w sytuacji gdy stopa procentowa swapa jest niższa od ustalonej stawki referencyjnej, nabywca IRS otrzymuje rekompensatę od sprzedawcy swapa w wysokości iloczynu różnicy stóp i nominału transakcji. W przeciwnym wypadku rekompensatę otrzymuje sprzedający od kupującego. Korzyści W wyniku zawarcia swapa firma zabezpiecza się przed ryzykiem niekorzystnej zmiany stóp procentowych. W przypadku, gdy firma finansuje się kredytem oprocentowanym zmiennie, musi płacić zmienne odsetki- nabycie swapa zabezpieczy ją przed wzrostem rynkowych stóp procentowych. W sytuacji, gdy firma zainwestowała na przykład w obligacje oparte o zmienną stawkę oprocentowania i otrzymuje zmienne przepływy z tego tytułu od emitenta obligacji, może zabezpieczyć się przed spadkiem stóp procentowych poprzez sprzedaż swapa.. Dodatkowo kontrakt swap ułatwia planowanie finansowe

3 w firmie, gdyż koszt kredytu jest stały i znany do końca jego trwania. Kolejną zaletą wiążącą się z wykorzystaniem tego instrumentu jest brak opłat i prowizji pobieranych przez większość banków z tytułu tej transakcji oraz brak zaangażowania kapitałowego (IRS jest instrumentem pozabilansowym). Zamiana płatności odsetkowych jest szybsza i względnie prostsza od np. operacji spłaty zaciągniętego kredytu i uzyskania nowego, korzystniejszego, w warunkach zmiany stóp procentowych. Swap jest transakcją cechującą się dużą elastycznością, gdyż w ramach tego kontraktu możliwe jest precyzyjne dopasowanie terminów i kwot płatności odsetkowych do indywidualnych potrzeb firmy, aby uzyskać maksymalne zabezpieczenie przepływów pieniężnych. W każdej chwili także można wcześniej zamknąć kontrakt swap poprzez zawarcie transakcji odwrotnej (Early Termination). Dodatkową zaletą tego instrumentu jest to, że firma odnosi korzyść finansową, gdy stopa procentowa swapa jest niższa od ustalonej zmiennej stawki referencyjnej. Teoria Swap procentowy Swap procentowy (IRS) jest kontraktem, w którym strony umowy zobowiązują się do regularnej wymiany płatności odsetkowych naliczanych od stałego lub okresowo zmieniającego się nominału zgodnie z określoną z góry stopą procentową, różną dla każdej ze stron, przy określonych z góry terminach kolejnych płatności zawierających się w okresie trwania umowy. Przepływy z tytułu transakcji IRS denominowane są w tej samej walucie. Kupujący IRS zabezpiecza koszt finansowania, np. odsetki od kredytu, podczas gdy sprzedający zabezpiecza minimalny zwrot z inwestycji. IRS składa się zatem z dwóch równoległych i regularnych serii przepływów odsetkowych (tzw. nóg): płatności zmienne oparte na zmiennej stawce referencyjnej (pierwsza noga) w zamian za płatności oparte na stopie stałej (druga noga) - tzw. floating to fix swap lub wymiana dwóch serii płatności odsetkowych opartych o różne stawki zmienne - floating to floating swap. Przykładowy schemat przepływów odsetkowych zmienne za stałe" w ramach kontraktu IRS może mieć postać jak na poniższym schemacie (rysunek przedstawia pojedynczą wymianę płatności odsetkowych w ramach serii przepływów przewidzianych dla transakcji IRS, tytułem rozliczenia pojedynczego okresu odsetkowego, stopy procentowe liczone są od nominału transakcji IRS; przykład został wcześniej omówiony. Najważniejsze elementy kontraktu na swap odsetkowy to: kwota nominalna transakcji (Notional Principal Amount - NPA); stopa stała (stosowana do obliczenia płatności odsetkowych płatnych przez jedną ze stron umowy); stopa zmienna (stawka referencyjna charakterystyczna dla danego rynku pieniężnego lub inny ustalony przez strony indeks rynku pieniężnego mierzący koszt pieniądza w czasie, plus marża; stopa zmienna służy do obliczenia płatności odsetkowych płatnych przez drugą stronę umowy oraz determinuje w swapie częstotliwość naliczania odsetek, a więc i długość okresów odsetkowych); reguła naliczania liczby dni w miesiącu i w roku (tzw. baza, np. dla PLN i GBP dni w roku, dla USD i EUR przyjmuje się natomiast, że rok ma 360 dni); Konwencja dni roboczych (najczęściej stosowana jest reguła Modified Following, która stanowi, że jeżeli termin płatności w ramach transakcji swap przypada na dzień wolny od pracy, to datą

4 płatności będzie kolejny dzień roboczy, chyba że kolejny dzień roboczy wypada w następnym miesiącu kalendarzowym - w takim wypadku dniem płatności jest dzień roboczy poprzedzający pierwotny termin płatności). Plain Vanilla Swap (Generic Swap) Standardowy swap o podstawowej konstrukcji występujący na danym rynku to Vanilla Swap (inaczej: Generic Swap). Dla każdej waluty (rynku) przez organizację ISDA (International Swaps and Derivatives Association) zdefiniowane zostały podstawowe konwencje - parametry swapa. Generic swap kwotowany jest publicznie (kwotowania dostępne są dla każdego uczestnika rynku), za pośrednictwem agencji informacyjnych - jako poziom odniesienia do szerokiego rynku. Vanilla IRS to swap fix to floating, ze zmienną stopą procentową obliczaną na podstawie najbardziej uznanej na danym rynku stawki referencyjnej. Elementy kontraktu Vanilla Swap Nominał transakcji (Pricipal Size, Notional Principal Amount (NPA), Principal Amount, Notional) to kwota jednakowa dla obydwu stron kontraktu i niezmienna w trakcie życia swapa, od której naliczane są płatności odsetkowe (np. nominałem może być kwota kredytu, który nabywca IRS chce zabezpieczyć). Jedna ze stron (nabywca swapa) płaci rynkową cenę swapa pod postacią stałej stopy procentowej (stałej stawki kontraktowej). Wysokość tej stawki nie zmienia się podczas życia swapa. Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej determinowana jest przez konwencje funkcjonujące na danym rynku. Dla PLN i EUR odsetki stałe płacone są raz do roku, dla GBP zazwyczaj co pół roku. Częstotliwość płatności odsetek zmiennych jest determinowana przez najbardziej uznawaną na danym rynku zmienną stawkę referencyjną (zmienna stawka kontraktowa, floating index). Dla PLN zmienną stopą referencyjną jest 6M WIBOR (WIBOR sześciomiesięczny) - płatności zmienne płatne są co pół roku w kwocie 6M WIBOR x nominał, dla USD stawką referencyjną jest 3M LIBOR, dla EUR i GBP - 6M LIBOR. Od stawki referencyjnej zależy długość i liczba okresów odsetkowych. Jeśli stosujemy 6M WIBOR jako referencyjną stawkę zmienną i swap jest na 5 lat, to obejmie on 10 półrocznych okresów odsetkowych. Konstrukcja generic swapa uwzględnia również konwencję naliczania odsetek (day count, baza), która jest charakterystyczna dla danego rynku. Dla PLN i GBP jest to act/365 (rzeczywista liczba dni dla okresu, przy czym uznaje się, że cały rok zawiera 365 dni), dla USD i EUR act/360. Pierwszy dzień naliczania odsetek (tzw. effective date) dla generic swapa to data rozpoczęcia swapa. Jest to data waluty spot, czyli drugi dzień roboczy od dnia zawarcia transakcji IRS przez firmę z dealerem banku (dzień kwotowania, pricing date). Naliczanie odsetek kończy się w ostatnim dniu okresu odsetkowego. Dzień rozliczenia płatności odsetek z tytułu danego okresu odsetkowego (settlement date) to ten sam dzień, co pierwszy dzień naliczania odsetek w kolejnym okresie. Swapy plain vanilla różnią się też konwencjami kwotowania ich cen. Konwencje kwotowania cen swapów Cena swapa to stała stopa procentowa, która jest informacją dla rynku, za ile ktoś jest skłonny płacić lub otrzymywać zmienne płatności obliczone według danej konwencji z ustalonego nominału i zmiennej stawki referencyjnej, gdzie pierwszy okres naliczania odsetek rozpoczyna się od daty spot. Swapy są najczęściej kwotowane przez podanie stawki w procentach, jednak zdarza się, że występują kwotowania w postaci wysokości spreadu ponad rentownością obligacji skarbowych odpowiednich dla danego rynku

5 (waluty). Stopa OFFER (ASK) jest ceną kupna swapa przez użytkownika rynku (np. firmę). Kupujący płaci sprzedawcy odsetki według stałej stopy procentowej OFFER (ASK), a otrzymuje płatności naliczone zgodnie ze zmienną stawką referencyjną. Kupiec swapa (buyer), również nazywany jest kupcem stałej stopy albo płatnikiem stałej stopy (payer), Sprzedawca swapa (seller), określany jest także jako sprzedawca stałej stopy czy odbiorca stałej stopy (receiver). Sprzedawca często występuje jako kreator lokalnego rynku swap, chociaż wielu sprzedawców (banków) kwotujących swapy dla swoich klientów nie ma zaplecza pozwalającego na zawieranie transakcji swap bezpośrednio na rynku międzynarodowym i odkupuje je od innych krajowych banków będących kreatorami rynku dla tego kraju (market makerami). Cena takiego swapa jest zatem większa niż w bezpośredniej transakcji firma - bank market maker. Stopa BID[2] to cena sprzedaży swapa. Sprzedawca płaci odsetki zmienne, a otrzymuje odsetki naliczone zgodnie ze stałą stopą procentową. Non-Generic swap Konstrukcję swapa jego sprzedawca (bank) może dostosować w niemalże każdym jej elemencie do wymagań klienta. Sprzedawca może dostosować częstotliwość płatności odsetek zmiennych lub stałych (np. zmienne co pół roku, podczas gdy stałe co 3 miesiące), wysokość odsetek (np. odsetki stałe mogą być mniejsze o x%, jednak w takiej sytuacji bank zapłaci kupującemu swap odsetki zmienne również pomniejszone o x%, np. WIBOR 3M - x%) itp. Kategoria non-generic obejmuje swapy, których konstrukcja nie jest zgodna ze specyfikacją określoną dla generic swaps. Należy jednak pamiętać, że swapy konstruowane na życzenie klienta (tzw. tailor-made) będą droższe w porównaniu ze swapami generic. I tak na przykład w swapach terminowych (Forward Starting Swaps) odsetki naliczane są dla obydwu stron umowy od określonej w umowie daty w przyszłości. W tej kategorii rozróżnia się swapy odłożone (deferred start swaps), dla których różnica pomiędzy pricing date a effective date jest mniejsza niż 12 miesięcy, oraz swapy terminowe (forward start swaps), dla których start kontraktu odłożony jest na okres dłuższy niż rok. Kolejną kategorię non-generic stanowią swapy o zmniejszającym lub zwiększającym się nominale. W przypadku tego rodzaju transakcji kwota nominalna swapa, od której naliczane są płatności odsetkowe, zmienia się w ciągu życia swapa zgodnie ze z góry ustalonym przez strony harmonogramem. Wyróżnia się trzy rodzaje swapów o zmiennym nominale: amortising (kwota nominalna maleje w trakcie życia swapa), accreting (nominał rośnie) oraz rollercoaster (kwota nominalna może zarówno rosnąć przez pewien okres, a potem maleć, jak i na odwrót). Kapitałowy swap walutowy (Cross Currency Swap, CCS)

6 Kapitałowy swap walutowy to umowa pomiędzy dwiema stronami, dotycząca regularnej wymiany płatności odsetkowych kalkulowanych na podstawie kwoty nominalnej denominowanej w dwóch różnych walutach. CCS pochodzi, podobnie jak IRS, od dwóch równoległych kredytów, z tym że kwoty pożyczek były denominowane w dwóch różnych walutach, a nominały w swapie są wymieniane na początku i na końcu umowy. W transakcji CCS strony nie pożyczają sobie walut, ale sprzedają sobie nawzajem nominały pod warunkiem zwrotnego odkupu tych nominałów po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji. Dla porządku należy na początku wymienić pozostałe nazwy tego instrumentu będące w powszechnym użyciu: swap walutowy, swap walutowo-procentowy, currency interest rate swap (CIRS) czy cross currency interest rate swap (CCIRS). Elementy kontraktu dla swapa walutowego są w dużym stopniu zbliżone do IRS. W przypadku transakcji IRS nie dochodzi do wymiany nominałów (teoretycznie nominały się znoszą, gdyż są jednakowe i płatne na tę samą datę waluty). Nominał swapa procentowego to jedynie wartość rozrachunkowa, na podstawie której nalicza się zgodnie z ustalonymi zasadami płatności odsetkowe. Dla CCS zarówno początkowa, jak i końcowa wymiana nominałów przez transakcje kupna/sprzedaży również nie jest warunkiem koniecznym przeprowadzenia transakcji CCS, ale może wystąpić. Możliwe jest zawarcie transakcji CCS z pominięciem początkowej wymiany kwot nominałów lub polegającej jedynie na okresowej wymianie odsetek w dwóch różnych walutach. Ostatni rodzaj kontraktu CCS nazywany jest swapem kuponowym. Ile to kosztuje? Większość swapów sprzedawanych jest jako nowe", mające się rozpocząć transakcje. To tak, jakby kupić nowy samochód w salonie. W takim wypadku sprzedawca wycenia transakcję na zasadzie fair value. Podstawowym założeniem takiej wyceny jest to, że wartość swap w chwili zawierania transakcji jest równa zero, czyli sumy zdyskontowanych na dzień zawarcia transakcji przepływów odsetkowych płatnych przez każdą ze stron transakcji są sobie równe. Firma może sprzedać swap W tym przypadku mamy do czynienia z handlem używanym samochodem - sprzedajemy lub kupujemy swap w trakcie jego trwania. Wycena Mark-to-Market (MtM) polega na obliczeniu wartości istniejącego swap (transakcji zawartej w przeszłości) z uwzględnieniem nowych warunków rynkowych (determinujących dzisiejszą wartość swapa). Firma może przedwcześnie rozwiązać kontrakt Możliwe jest zakończenie kontraktu swap przed terminem jego wygaśnięcia w drodze porozumienia uczestników transakcji (Early Termination). W takim przypadku w uzgodnionym przez strony terminie zakończenia kontraktu następuje płatność (tzw. Early Termination Fee) będąca sumą netto narosłych odsetek (accruals) oraz nominału wycenianego metodą MtM. Przyspieszone zamknięcie transakcji polega więc na obliczeniu przez bank bieżącej wartości netto (NPV) wszystkich przyszłych przepływów, które nastąpiłyby w ramach danej transakcji swap w przyszłości i uznaniu lub obciążeniu rachunku rozliczeniowego klienta obliczoną w ten sposób kwotą.

7 Powered by TCPDF ( Early Termination powoduje anulowanie tych zobowiązań z tytułu zamykanego kontraktu swap, które nastąpiłyby po dacie wcześniejszego zakończenia swapa. W związku z powyższym przy wycenie transakcji swap na potrzeby jej wcześniejszego zamknięcia należy uwzględnić nie tylko wartość bieżącą przepływów występujących po dacie wcześniejszego zakończenia, lecz także niezrealizowane odsetki narosłe od ostatniego terminu wymiany płatności odsetkowych do daty terminacji. Każdy rodzaj wyceny transakcji swap składa się z dwóch głównych elementów: precyzyjnego zidentyfikowania przepływów gotówkowych w trakcie trwania kontraktu (cash flow) oraz zdyskontowania tych przepływów do wartości bieżącej, czyli na dzisiaj (Present Value, PV), z użyciem prawidłowych czynników dyskontujących (Discount Factor, DF). Mariusz Świderski Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Artykuł przedstawia prywatne opinie autora i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte z wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym artykule. Przypisy: [1] Transakcje swap zawierane są nawet na kilkadziesiąt lat. W ciągu tak długiego okresu czasu sytuacja finansowa klienta uczestniczącego w swapie może się znacznie pogorszyć. W celu ograniczenia ryzyka niewypłacalności klienta, banki ustanawiają nieprzekraczalne limity skarbowe, czyli górne ograniczenia na sumaryczną kwotę zaangażowania banku w transakcję określonego rodzaju zawartą z danym klientem. [2] Nazwa pochodzi z ang. gdzie bid to cena oferowana przez kupującego za jakiś towar, np. na aukcjach. Jeśli widzisz błąd w artykule, prosimy o mail'a na adres een (at) parp.gov.pl Artykuł pochodzi z czerwcowego Biuletynu Euro Info 2010.

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Transakcje Swap: - procentowe - walutowe - walutowo-procentowe - kredytowe

Transakcje Swap: - procentowe - walutowe - walutowo-procentowe - kredytowe Transakcje Swap: - procentowe - walutowe - walutowo-procentowe - kredytowe Dr hab Renata Karkowska, Wydział Zarządzania UW 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych

Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych Monika Michalak Klaudia Michrowska Swap polega na zawarciu dwóch umów natychmiastowej

Bardziej szczegółowo

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych IRS Interest Rate Swap Transakcja wymiany płatności odsetkowych 1 IRS - Interest Rate Swap (1) Umowa (transakcja) pomiędzy dwoma podmiotami, w której strony zobowiązują się do cyklicznej wymiany, w ustalonym

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy Piotr Bańbuła Katedra Rynków i Instytucji Finansowych, KES Październik 2014 r. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa Zakup syntetycznej obligacji +1 mln PLN: emisja obligacji/krótka

Bardziej szczegółowo

Market wizards. Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS. Piotrek Chabrowski 2005

Market wizards. Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS. Piotrek Chabrowski 2005 Market wizards Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS Piotrek Chabrowski 2005 Transakcje SWAP w dzisiejszych czasach Służą do zabezpieczania się nie tylko przed zmianami stóp procentowych i kursów walutowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

SWAPY. Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski

SWAPY. Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski SWAPY Autorzy: Paweł Czyż Sebastian Krajewski Plan prezentacji Swap - definicja Rodzaje swapów Przykłady swapów Zastosowanie swapów 2/29 Swap Swap umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zadanie 1. Wycena stałej stopy swap Bank A podpisuje z Bankiem B swap na stopy procentowe. Wyznacz wartość teoretyczną oprocentowania stałego, wiedząc że swap ma być o terminie 1 rok, a

Bardziej szczegółowo

Swap. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Swap. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Swap Ćwiczenia ZPI 1 Obliczanie ceny swapa za pomocą kontraktów FRA Ile wynosi cena swapa odsetkowego, gdzie płacimy stałą stopę procentową, a w zamian chcemy otrzymywać 3M WIBOR. Swap zawierany w celu

Bardziej szczegółowo

Swap. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Swap. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Swap Ćwiczenia ZPI 1 Obliczanie ceny swapa za pomocą kontraktów FRA Ile wynosi cena swapa odsetkowego, gdzie płacimy stałą stopę procentową, a w zamian chcemy otrzymywać 3M WIBOR. Swap zawierany w celu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Obliczanie ceny swapa za pomocą kontraktów FRA Ile wynosi cena swapa odsetkowego, gdzie płacimy stałą stopę procentową, a w zamian chcemy otrzymywać 3M WIBOR. Swap zawierany w celu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8 Ćwiczenia 8 Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą), dająca nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym

Bardziej szczegółowo

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych IRS Interest Rate Swap Transakcja wymiany płatności odsetkowych 1 Kontrakt IRS Kupujący IRS Odsetki wg ustalonej stopy stałej Odsetki według rzeczywistej stopy zmiennej Sprzedający IRS Strumienie płatności

Bardziej szczegółowo

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu .5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu 71.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu Aby wycenić kontrakt IRS musi bliżej przyjrzeć się obligacji o zmiennym oprocentowaniu (Floating Rate Note lub floater

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem Temat wykładu: Wycena kontraktów swap Podstawowe zagadnienia: 1. Wycena swapa procentowego metodą wyceny obligacji 2.

Bardziej szczegółowo

Wykład Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Wykład Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Wykład Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Transakcje typu SWAP - walutowe - procentowe - kapitałowe - kredytowe 1 SWAP definicja Swap jest umową między dwoma stronami, określającą zasady okresowych, wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS 2 Struktura kontraktu IRS Wycena kontraktu IRS 3 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

płatności odsetkowych

płatności odsetkowych IRS Interest Rate Swap Transakcja wymiany płatności odsetkowych 1 Kontrakt IRS Kupujący IRS Odsetki wg ustalonej stopy stałej Odsetki według rzeczywistej stopy zmiennej Sprzedający IRS Strumienie płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Zamiana płatności odsetkowych i kapitałowych w jednej walucie na inną walutę Rodzaj i harmonogram płatności odsetkowych i kapitałowych dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta Walutowa transakcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Forward, FX Swap & CIRS

Forward, FX Swap & CIRS Forward, FX Swap & CIRS Andrzej Kulik andrzej.kulik@pioneer.com.pl +22 321 4106/ 609 691 729 1 Plan prezentacji Bob Citron & Orange County Transakcje forward FX Swap CIRS FRA 2 Orange County & Bob Citron

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych IRS Interest Rate Swap Transakcja wymiany płatności odsetkowych 1 Kontrakt IRS Kupujący IRS Odsetki wg ustalonej stopy stałej Odsetki według rzeczywistej stopy zmiennej Sprzedający IRS Strumienie płatności

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA

TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH IRS SPRZEDAŻ IRS PRZEZ KLIENTA Pełne zabezpieczenie przed zmianą poziomu stóp procentowych Zabezpieczenie serii płatności odsetkowych Obowiązek zapłaty kwoty rozliczenia w przypadku wzrostu stóp procentowych Transakcja zamiany stóp

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza instrumentów pochodnych

Analiza instrumentów pochodnych Analiza instrumentów pochodnych Dr Wioletta Nowak Wykład 2-3 Kontrakt forward na przyszłą stopę procentową Kontrakty futures na długoterminowe instrumenty procentowe Swapy procentowe Przykład 1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Matematyka finansowa 10.12.2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny

8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny 8. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym za pomocą instrumentów pochodnych Zabezpieczenie Spekulacja Arbitraż 9. Charakterystyka i teoria wyceny kontraktów terminowych Kontrakty forward FRA 1 Zadanie 1 Profil

Bardziej szczegółowo

NOTA 6 - INSTRUMENTY POCHODNE BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 2 na dzień 31.12.2012 Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od przyjętego okresu kredytowania.

I. Informacja o kształtowaniu się rat kredytu hipotecznego w zależności od przyjętego okresu kredytowania. Broszura informacyjna 3Q/2017 Załącznik nr 1 do IS określającej obowiązki Pracownika DOK i Pośrednika Kredytu Hipotecznego w procesie pozyskiwania Klientów Indywidualnych. Informacja dla kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

Matematyka finansowa 13.12.2010 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pan

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap)

Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) Rynek pieniężny Transakcje repo Swapy walutowe (fx swap) oraz Reverse Jednoczesna sprzedaż i przyszłe odkupienie papieru wartościowego Cena Nabycia i Cena Odkupu Równoważnych Papierów Wartościowych Sprzedający

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Kontrakty forward i futures.

Kontrakty forward i futures. Kontrakty forward i futures. 1.1 Charakterystyka transakcji walutowych SPOT Walutowa transakcja spot polega na zakupie waluty obcej za walutę krajową na termin spot (dokładnie za dwa dni robocze). Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ. dr Grzegorz Kotliński; Katedra Bankowości AE w Poznaniu ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ 1 DEFINICJA RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ Ryzyko stopy procentowej to niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku

Bardziej szczegółowo

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. Formularz Informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką projekt wdrożeniowy, przedstawiony przez Fundację na rzecz Kredytu Hipotecznego. PROPOZYCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA INFORMACYJNEGO Dzień

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES

ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Katedra Rynków Kapitałowych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Jacek Tomaszewski ZASTOSOWANIE KONTRAKTÓW CIRS W MECHANIZMIE CURRENCY CARRYTRADES Rynek kapitałowy, a koniunktura gospodarcza Łódź, 3 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I Matematyka finansowa Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Trzy osoby biorą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW 25 października 2011 1 Kontrakty OIS Struktura kontraktu OIS Wycena kontraktu OIS 2 Struktura kontraktu

Bardziej szczegółowo

Produkty skarbowe dla firm

Produkty skarbowe dla firm Produkty skarbowe dla firm 2 BANK BPH OFERUJE KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE PROFESJONALNE WSPARCIE W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM ORAZ NADWYŻKAMI FINANSOWYMI. RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron

Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron Andrzej Kulik andrzej.kulik@pioneer.com.pl +22 321 4106/ 609 691 729 1 Plan Przypomnienie informacji o rynku długu Rodzaje obligacji Ryzyko obligacji yield curve Duration

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Zachodniego WBK S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty instrumentów

Informacja Banku Zachodniego WBK S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty instrumentów Informacja Banku Zachodniego WBK S.A. o ryzykach występujących przy zawieraniu transakcji skarbowych wraz z ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych 1. Niniejszy dokument przedstawia ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Model wyceny aktywów kapitałowych Najczęściej stosowana metoda zakłada wykorzystanie danych historycznych do wskazania korelacji między stopa zwrotu z danej inwestycji a portfelem rynkowym.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 8.12.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Ryzyko walutowe i zarządzanie nim. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Ryzyko walutowe i zarządzanie nim 2 Istota ryzyka walutowego Istota ryzyka walutowego sprowadza się do konieczności przewalutowania należności i zobowiązań (pozycji bilansu banku) wyrażonych w walutach

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r.

Matematyka finansowa 15.06.2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 15 czerwca 2015 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 czerwca 201 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Pracownik

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIEBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Niniejszy opis ryzyk składa się z: opisu ryzyk związanych

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa System finansowy gospodarki Zajęcia nr 6 Matematyka finansowa Rachunek rentowy (annuitetowy) Mianem rachunku rentowego określa się regularne płatności w stałych odstępach czasu przy założeniu stałej stopy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku stopy procentowej

Instrumenty rynku stopy procentowej Instrumenty rynku stopy procentowej KRZYWA DOCHODOWOŚCI Zależność między rentownością (YTM) a terminem zapadalności przy innych czynnikach niezmienionych Wyprowadzana zwykle na podstawie kwotowań obligacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przelewy SEPA Przelewy SEPA umożliwiają szybkie rozliczenie się z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu,

Bardziej szczegółowo

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 4 Walutowe transakcje pochodne 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

Matematyka finansowa 20.06.2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

Papiery wartościowe o stałym dochodzie Papiery wartościowe o stałym dochodzie Inwestycje i teoria portfela Strona 1 z 42 1. Wartość pieniądza w czasie Złotówka dzisiaj (którą mamy w ręku) jest więcej warta niż (przyrzeczona) złotówka w przyszłości,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo