z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 23 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-ZOWA-0161/ZR-13/14 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. i zarządzenia nr 14 z dnia 5 marca 2015 r. Stan prawny obowiązujący na dzień 5 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyŝszych w SGH na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich Na podstawie 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze zarządzenie, zwane dalej zarządzeniem, reguluje warunki i tryb podejmowania przez cudzoziemców, tj. osoby niebędące obywatelami polskimi, studiów pierwszego i drugiego stopnia, zwanych dalej studiami wyŝszymi, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do cudzoziemców określonych w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), tj. cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia wyŝsze na zasadach innych niŝ dotyczące obywateli polskich. 3. Podstawowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyŝszych przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 2, określają przepisy art. 43 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym oraz przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 1

2 podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz z późn. zm.) Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następuje bez określenia kierunku studiów; wybór kierunku studiów jest dokonywany w trakcie pierwszego roku studiów. PowyŜsza zasada nie dotyczy przyjęcia na studia w języku angielskim, które moŝe być dokonywane na kierunki studiów. Studia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku angielskim są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania na dany kierunek studiów co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, chyba Ŝe Rektor podjął decyzję o zmniejszeniu tej liczby. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do warunku uruchomienia studiów na poszczególnych kierunkach w języku polskim po drugim semestrze studiów. 2. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona na kierunki studiów, określone w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w 16 ust. 1 niniejszego zarządzenia, oraz publikowane na stronie internetowej SGH. Studia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zwanych dalej kierunkami studiów, są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania na dany kierunek studiów co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, chyba Ŝe Rektor podjął decyzję o zmniejszeniu tej liczby. 3. JeŜeli liczba kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, zakwalifikowanych na dany kierunek studiów, jest mniejsza niŝ minimum określone w ust. 1 i 2, Dział Rekrutacji i Promocji powiadamia o tym cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia oraz moŝe zaproponować im podjęcie studiów na innym kierunku studiów Z zastrzeŝeniem poniŝszych postanowień zarządzenia, cudzoziemcy mogą podejmować studia wyŝsze w SGH stosownie do dwóch alternatywnych zasad: 1) na zasadach dotyczących obywateli polskich; 2

3 2) na zasadach innych niŝ dotyczące obywateli polskich. 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować studia wyŝsze mogą: 1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a takŝe członkowie ich rodzin, jeŝeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.); 7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) posiadacze waŝnej Karty Polaka; 9) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 3. Ubieganie się o przyjęcie na studia wyŝsze na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach określonych we właściwej dla danego stopnia studiów uchwale Senatu SGH w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów wyŝszych, w szczególności oznacza obowiązek zarejestrowania się w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz złoŝenia dokumentów, określonych w tej uchwale, w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki. 3

4 4 1. Cudzoziemcy niewymienieni w 3 ust. 2 mogą podejmować studia wyŝsze w SGH na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich, na podstawie: 1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 2) umów zawartych przez SGH z podmiotami zagranicznymi, w szczególności uczelniami i instytucjami naukowymi, na zasadach określonych w tych umowach; 3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŝszego; 4) decyzji Rektora SGH; oraz na warunkach określonych w przepisach niniejszego zarządzenia. 2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą podejmować studia: 1) jako stypendyści Rzeczypospolitej Polskiej; 2) na zasadach odpłatności; 3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; 4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 5) jako stypendyści SGH. 5 Cudzoziemcy, o których mowa w 4 ust. 1, podejmujący studia na zasadach odpłatności lub studia prowadzone w języku obcym wnoszą opłaty za naukę w wysokości ustalonej w odrębnym zarządzeniu Rektora, w sposób i w terminie określonym w 18 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego powołanego w 1 ust Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować studia według ich wyboru: 1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym Ŝe osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo 2) na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich, tj. stosownie do 4 i rozdziału 3 niniejszego zarządzenia. 4

5 2. Cudzoziemcy posiadający waŝną Kartę Polaka mogą podejmować studia według ich wyboru: 1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, albo 2) na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich, tj. stosownie do 4 i postanowień rozdziału 3 niniejszego zarządzenia. 3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązani złoŝyć oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie dokonanego przez nich wyboru zasady przyjęcia i odbywania studiów. Rozdział 2 Rejestracja kandydatów na studia 7 1. Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. 2. W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego System Rejestracji Cudzoziemców jest dostępny dla kandydatów z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, co do zasady przez całą dobę. 3. Daty rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów w Systemie Rejestracji Cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne określa Rektor w zarządzeniach, o których mowa w 16, przy czym termin rejestracji upływa ostatniego dnia o godzinie czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej W celu rejestracji kandydat jest obowiązany załoŝyć osobiste konto rekrutacyjne w Systemie Rejestracji Cudzoziemców oraz wypełnić w niezbędnym zakresie i zatwierdzić internetowy formularz rekrutacyjny. 2. Do upływu terminu rejestracji kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane wprowadzone do internetowego formularza rekrutacyjnego. 3. Rejestrację kandydata na studia uznaje się za prawnie wiąŝącą o godzinie 23:59 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rejestracji, właściwego dla odnośnego trybu naboru, po: 1) wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych oraz aktualnej fotografii; 2) wskazaniu formy i/lub kierunku studiów; 5

6 3) wskazaniu języka obcego, którego kandydat zamierza uczyć się w ramach studiów w SGH (jeśli taki obowiązek dotyczy kandydata). 4. W przypadku, gdy na studiach prowadzone jest nauczanie języka obcego, kandydat wskazuje język obcy spośród następujących języków nowoŝytnych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski, pod warunkiem jego znajomości na poziomie co najmniej B1, w rozumieniu przepisów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR (publikowane m.in. na stronie internetowej Działu Rekrutacji i Promocji) lub języka polskiego, jeśli kandydat jest zobowiązany do jego nauki. Wskazanie języka obcego w internetowym formularzu rekrutacyjnym jest wiąŝące dla kandydata SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak moŝliwości rejestracji lub dokonania modyfikacji wpisów w Systemie Rejestracji Cudzoziemców spowodowany awariami sieci internetowej niezaleŝnymi od SGH lub okresowym przeciąŝeniem serwerów SGH. 2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego wypełnienia pól osobistego konta rekrutacyjnego, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych. 3. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego danych w Systemie Rejestracji Cudzoziemców autoryzowane jego hasłem dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata Osobiste konto rekrutacyjne kandydata słuŝy do: 1) wprowadzenia danych osobowych oraz składania oświadczeń niezbędnych w procesie rekrutacji; 2) określenia preferowanych przez kandydata kierunków i/lub form studiów, na które chce zostać przyjęty; 3) przekazywania mu informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego, w tym: a) terminu i miejsca sprawdzianu kwalifikacyjnego z języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata), b) wyników postępowania kwalifikacyjnego, 6

7 c) terminu i miejsca składania dokumentów, d) przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia, e) deklaracji formy odbioru decyzji, f) innych informacji niezbędnych do komunikacji z kandydatem. 2. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata uznaje się za skutecznie dostarczone. 3. Kandydat jest obowiązany w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego zapoznawać się na bieŝąco z wiadomościami przekazywanymi na jego osobiste konto rekrutacyjne. 4. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym. Rozdział 3 Postępowanie rekrutacyjne 11 Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyŝsze na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich, pod warunkiem: 1) posiadania wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) wykazania się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia; 3) posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjęci cudzoziemcy, którzy legitymują się jednym z poniŝszych dokumentów: a) polskim świadectwem dojrzałości; b) dyplomem International Baccalaureate; c) dyplomem European Baccalaureate; d) zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się 7

8 o przyjęcie na studia w uczelniach kaŝdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równowaŝny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równowaŝny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci cudzoziemcy, którzy legitymują się jednym z poniŝszych dokumentów: a) dyplomem magistra, licencjata, inŝyniera lub równorzędnym wydanym przez polską uczelnię; b) zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany Warunkiem podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim jest ponadto: 1) ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyŝszego, albo 2) posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo 3) złoŝenie testu kwalifikacyjnego ze znajomości języka polskiego przed komisją powołaną przez Rektora. Warunku określonego w zdaniu poprzedzającym nie musi spełnić cudzoziemiec, który posiada polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyŝszych prowadzonych w języku polskim. 2. Podjęcie studiów prowadzonych w języku angielskim wymaga złoŝenia przez cudzoziemca jednego z dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich mogą być przyjęci na studia w następujących trybach: 8

9 1) na podstawie adresowanego do SGH skierowania: a) Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM), jeŝeli zostali zakwalifikowani przez BUWiWM na studia bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego z języka polskiego, albo b) upowaŝnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŝszego kierownika jednostki, w której cudzoziemcy, skierowani przez BUWiWM, odbyli kurs przygotowawczy z zakresu języka polskiego; 2) na podstawie aplikowania o przyjęcie na studia w trybie indywidualnym; 3) stosownie do postanowień umów zawartych przez SGH z podmiotami zagranicznymi. 2. Warunkiem przyjęcia na studia w trybach wskazanych w ust. 1 jest uprzednia, terminowa rejestracja cudzoziemca w Systemie Rejestracji Cudzoziemców, równoznaczna ze złoŝeniem podania o przyjęcie na studia oraz spełnienie warunków określonych w zarządzeniu Rekrutacja na studia pierwszego stopnia jest prowadzona na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym, z zastrzeŝeniem ust Rekrutacja na studia drugiego stopnia moŝe być prowadzona takŝe na studia rozpoczynające się w semestrze letnim. 3. Przyjęcia na studia na podstawie umów, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2, mogą być prowadzone w terminach określonych w tych umowach Harmonogram rekrutacji prowadzonych w ramach trybów określonych w 14 pkt. 1 i 2, w szczególności terminy rejestracji w Systemie Rejestracji Cudzoziemców i przyjmowania skierowań, złoŝenia wymaganych dokumentów i termin przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ze znajomości języka polskiego, jak równieŝ kierunki studiów objęte rekrutacją określa się w drodze zarządzeń Rektora w terminie do 15 lutego w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz do 31 października w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim. Zarządzenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej SGH oraz są przekazywane do wiadomości instytucji określonych w 14 pkt Zarządzenia Rektora, o których mowa w ust. 1, mogą określić maksymalną liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przyjęci na studia na zasadach innych niŝ 9

10 obowiązujące obywateli polskich (dalej limit miejsc ) na studia pierwszego lub drugiego stopnia, a takŝe na poszczególne formy lub kierunki studiów oraz z uwzględnieniem poszczególnych trybów rekrutacji określonych w JeŜeli zarządzenie Rektora, o którym mowa w 16, nie określa limitu miejsc, kwalifikowani do przyjęcia na studia są wszyscy cudzoziemcy, którzy złoŝyli w terminie dokumenty wymagane przepisami niniejszego zarządzenia, włącznie z dokumentami potwierdzającymi znajomość odnośnego języka, stosownie do 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, bądź zdali test kwalifikacyjny, o którym mowa w 13 ust. 1 pkt JeŜeli zarządzenie Rektora, o którym mowa w 16, wprowadza limit miejsc, jednocześnie określa regułę kwalifikacji przyjęć inną niŝ ustalona w ust Dokumenty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia naleŝy dostarczyć do Działu Rekrutacji i Promocji osobiście lub przez posłańca za pokwitowaniem lub pocztową przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, z zastrzeŝeniem 19 ust Przyjęcie na studia następuje na podstawie decyzji Rektora, w której określa się w szczególności warunki finansowe odbywania studiów, stosownie do 4 ust Decyzja w sprawie przyjęcia na studia jest decyzją ostateczną, jednak cudzoziemcowi przysługuje prawo złoŝenia do Rektora, w terminie czternastu dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Od decyzji Rektora w sprawie przyjęcia na studia podjętej po ponownym rozpatrzeniu sprawy przysługuje cudzoziemcowi skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od doręczenia decyzji Rektora. 4. Cudzoziemiec, który nie dostarczył wymaganego zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa moŝe być przyjęty na studia wyłącznie na podstawie decyzji Rektora wydanej z zastrzeŝeniem obowiązku dostarczenia do SGH powyŝszego zaświadczenia w terminie określonym w 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego powołanego w 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia. JeŜeli cudzoziemiec nie dokona czynności złoŝenia powyŝszego zaświadczenia, decyzja o przyjęciu na studia podlega uchyleniu stosownie do art. 162 ust. 2 10

11 Kodeksu postępowania administracyjnego, a wniesiona przez niego opłata za naukę nie podlega zwrotowi w części dotyczącej pierwszego semestru studiów Dział Rekrutacji i Promocji powiadamia cudzoziemca o treści decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz określa termin, w którym moŝe on odebrać osobiście tę decyzję w siedzibie SGH chyba, Ŝe w internetowym Systemie Rejestracji Cudzoziemców nie zadeklarował osobistego odbioru decyzji. 2. JeŜeli decyzja w sprawie przyjęcia na studia nie została doręczona przez pracownika SGH cudzoziemcowi w siedzibie SGH w terminie określonym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, lub cudzoziemiec nie zadeklarował osobistego odbioru decyzji w internetowym Systemie Rejestracji Cudzoziemców, decyzję Rektora doręcza się przez pocztę za pokwitowaniem, wysyłając ją na adres do korespondencji podany przez cudzoziemca podczas internetowej rejestracji w Systemie Rejestracji Cudzoziemców lub w sposób określony w umowie, o której mowa w 14 ust Podpisane przez Rektora listy osób przyjętych na poszczególne formy i kierunki studiów wywiesza się w siedzibie SGH oraz publikuje na stronie internetowej SGH. 21 JeŜeli umowy, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2, przewidują inne niŝ określone w niniejszym zarządzeniu warunki podejmowania przez cudzoziemców studiów organizowanych lub współorganizowanych przez SGH, stosuje się postanowienia powołanych umów w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 22 W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym zarządzeniu a odnoszących się do rekrutacji cudzoziemców na studia decyduje Rektor. Rozdział 4 Postanowienia końcowe 23 Traci moc zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyŝszych w SGH na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich. 11

12 24 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. R E K T O R prof. dr hab. Tomasz Szapiro 12

13 załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014r. Zestawienie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego 1. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) lub dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate) lub świadectwo lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim; 2. Co najmniej 70 punktów procentowych z egzaminu maturalnego (polskie świadectwo dojrzałości) na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego; 3. Dyplom studiów wyŝszych lub studiów podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej przez uczelnię, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim; 4. Dyplomy ukończenia: 1) studiów na kierunku filologia lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego; 2) nauczycielskiego kolegium języków obcych; 3) KSAP; 5. Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego: 1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty: a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), b) Business English Certificate (BEC) Vantage co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, c) Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), d) BULATS co najmniej poziom B2 (od 60 pkt), 2) certyfikaty następujących instytucji: a) Educational Testing Service (ETS) w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) co najmniej 85 pkt w wersji Internet-Based Test (ibt); Test of English as a Foreign 13

14 Language (TOEFL) co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) co najmniej 700 pkt; b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) co najmniej poziom B2, c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) poziom "Communicator", poziom "Expert", poziom "Mastery" City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business Stage B poziom "Communicator", Stage C poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery" English for Business Communications (EBC) Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) Level 2, d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments w szczególności certyfikaty: Pearson Tests of English (PTE), Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); Pearson Tests of English (PTE), Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); Pearson Tests of English (PTE), Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International), e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Business Level 2, English for 14

15 Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Tourism Level 2 poziom "Pass with Credit", poziom "Pass with Distinction", f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS co najmniej 6 pkt, g) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW; 3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; 6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie. 7. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym: 1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; 2) w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej; 3) w Ministerstwie Obrony Narodowej poziom 3333, poziom 4444 według STANAG Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego. 9. Wydane przez KSAP świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym. 10. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych. 15

16 Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA W SGH NA ZASADACH INNYCH NIś DOTYCZĄCE OBYWATELI POLSKICH 1. Przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia wymaga złoŝenia następujących dokumentów: 1) wydrukowany z Systemu Rejestracji Cudzoziemców i podpisany przez kandydata internetowy formularz, stanowiący podanie o przyjęcie na studia; 2) kserokopia paszportu albo innego urzędowego dokumentu toŝsamości poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 3) kserokopia wizy, albo karty pobytu, albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 4) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, lub kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, lub oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia, Ŝe przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia; 5) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 16

17 6) jedna aktualna fotografia, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarze 35 x 45 mm); 2. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim składają jeden z dokumentów wymienionych w 13 ust. 1 pkt 1 i 2 zarządzenia (nie dotyczy osób skierowanych na studia w trybie 14 pkt 1 zarządzenia oraz osób, które zadeklarowały w kwestionariuszu osobowym poddanie się testowi kwalifikacyjnemu ze znajomości języka polskiego lub posiadają polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyŝszych prowadzonych w języku polskim). Natomiast ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim składają jeden z dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być złoŝone w postaci kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez SGH albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka składają kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 ust. 1 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają kserokopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie poświadczoną za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 5. W przypadku cudzoziemców, którzy mają podjąć studia na podstawie skierowania instytucji określonych w 14 pkt 1 zarządzenia, oprócz dokumentów określonych w ust. 1 4 niniejszego załącznika, wymagane jest złoŝenie: 1) skierowania jednostki, w której cudzoziemiec odbył kurs przygotowawczy z języka polskiego (sporządzonego zgodnie ze wzorem ustalonym przez BUWiWM) wraz z kserokopią pisma BUWiWM do tej jednostki zaświadczającego o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia w Polsce, albo 2) bezpośredniego skierowania BUWiWM adresowanego do SGH. 6. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 5 niniejszego załącznika, składają: 1) zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo (oryginał lub 17

18 jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub jednostkę do tego uprawnioną) lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach kaŝdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równowaŝne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równowaŝny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European Baccalaureate), albo polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez wystawcę świadectwa dojrzałości); 2) tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate); 3) zaświadczenie stwierdzające równowaŝność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (powyŝsze zaświadczenie moŝna złoŝyć w terminie nie dłuŝszym niŝ do końca pierwszego semestru studiów). 7. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 6 niniejszego załącznika, składają: 1) zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom (oryginał) lub inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, albo odpis dyplomu studiów wyŝszych sporządzony przez uczelnię polską, która wydała ten dyplom, albo kserokopię oryginału tego dyplomu poświadczoną przez SGH albo zaświadczenie o zdanym egzaminie licencjackim; odpis dyplomu lub poświadczoną przez SGH kserokopię oryginału tego dyplomu naleŝy dostarczyć w terminie do końca października; 18

19 2) tłumaczenie zagranicznego dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom. 3) suplement dyplomu lub transkrypt ocen; 4) tłumaczenie zagranicznego suplementu dyplomu lub transkryptu ocen na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom. W sytuacjach nadzwyczajnych i w przypadku agentów rekrutacyjnych, którzy mają podpisaną z SGH umowę o współpracy dopuszcza się dostarczenie wyŝej wymienionych dokumentów kandydatów w formie skanów pod warunkiem dostarczenia oryginałów do dnia rozpoczęcia studiów. Indywidualni kandydaci są zobowiązani do wystąpienie do Rektora o wyraŝenie zgody na przyjęcie ich dokumentów w formie skanów. 19

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu DOP-0212-17/2013 Poznań, 5 lutego 2013 roku Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych anglojęzycznych studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

na rok akademicki 2014/2015

na rok akademicki 2014/2015 ZASADY, TRYB I ZAKRES REKRUTACJI OSÓB POLSKIEGO POCHODZENIA (NARODOWOŚCI POLSKIEJ) Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ, GRUZJI, KAZACHSTANU, TURKMENISTANU, UZBEKISTANU NA KSZTAŁCENIE W POLSCE ZE STYPENDIUM

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 20 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1207 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo