z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 23 kwietnia 2014 r."

Transkrypt

1 REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-ZOWA-0161/ZR-13/14 Tekst ujednolicony opracowany na podstawie: zarządzenia nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. i zarządzenia nr 14 z dnia 5 marca 2015 r. Stan prawny obowiązujący na dzień 5 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyŝszych w SGH na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich Na podstawie 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze zarządzenie, zwane dalej zarządzeniem, reguluje warunki i tryb podejmowania przez cudzoziemców, tj. osoby niebędące obywatelami polskimi, studiów pierwszego i drugiego stopnia, zwanych dalej studiami wyŝszymi, prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do cudzoziemców określonych w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), tj. cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia wyŝsze na zasadach innych niŝ dotyczące obywateli polskich. 3. Podstawowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyŝszych przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 2, określają przepisy art. 43 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym oraz przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 1

2 podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz z późn. zm.) Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następuje bez określenia kierunku studiów; wybór kierunku studiów jest dokonywany w trakcie pierwszego roku studiów. PowyŜsza zasada nie dotyczy przyjęcia na studia w języku angielskim, które moŝe być dokonywane na kierunki studiów. Studia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku angielskim są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania na dany kierunek studiów co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, chyba Ŝe Rektor podjął decyzję o zmniejszeniu tej liczby. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do warunku uruchomienia studiów na poszczególnych kierunkach w języku polskim po drugim semestrze studiów. 2. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona na kierunki studiów, określone w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w 16 ust. 1 niniejszego zarządzenia, oraz publikowane na stronie internetowej SGH. Studia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, zwanych dalej kierunkami studiów, są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania na dany kierunek studiów co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, chyba Ŝe Rektor podjął decyzję o zmniejszeniu tej liczby. 3. JeŜeli liczba kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, zakwalifikowanych na dany kierunek studiów, jest mniejsza niŝ minimum określone w ust. 1 i 2, Dział Rekrutacji i Promocji powiadamia o tym cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia oraz moŝe zaproponować im podjęcie studiów na innym kierunku studiów Z zastrzeŝeniem poniŝszych postanowień zarządzenia, cudzoziemcy mogą podejmować studia wyŝsze w SGH stosownie do dwóch alternatywnych zasad: 1) na zasadach dotyczących obywateli polskich; 2

3 2) na zasadach innych niŝ dotyczące obywateli polskich. 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować studia wyŝsze mogą: 1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a takŝe członkowie ich rodzin, jeŝeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.); 7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) posiadacze waŝnej Karty Polaka; 9) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 3. Ubieganie się o przyjęcie na studia wyŝsze na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach określonych we właściwej dla danego stopnia studiów uchwale Senatu SGH w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów wyŝszych, w szczególności oznacza obowiązek zarejestrowania się w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz złoŝenia dokumentów, określonych w tej uchwale, w terminach wskazanych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki. 3

4 4 1. Cudzoziemcy niewymienieni w 3 ust. 2 mogą podejmować studia wyŝsze w SGH na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich, na podstawie: 1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 2) umów zawartych przez SGH z podmiotami zagranicznymi, w szczególności uczelniami i instytucjami naukowymi, na zasadach określonych w tych umowach; 3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŝszego; 4) decyzji Rektora SGH; oraz na warunkach określonych w przepisach niniejszego zarządzenia. 2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą podejmować studia: 1) jako stypendyści Rzeczypospolitej Polskiej; 2) na zasadach odpłatności; 3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; 4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 5) jako stypendyści SGH. 5 Cudzoziemcy, o których mowa w 4 ust. 1, podejmujący studia na zasadach odpłatności lub studia prowadzone w języku obcym wnoszą opłaty za naukę w wysokości ustalonej w odrębnym zarządzeniu Rektora, w sposób i w terminie określonym w 18 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego powołanego w 1 ust Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować studia według ich wyboru: 1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym Ŝe osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo 2) na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich, tj. stosownie do 4 i rozdziału 3 niniejszego zarządzenia. 4

5 2. Cudzoziemcy posiadający waŝną Kartę Polaka mogą podejmować studia według ich wyboru: 1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, albo 2) na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich, tj. stosownie do 4 i postanowień rozdziału 3 niniejszego zarządzenia. 3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązani złoŝyć oświadczenie w formie pisemnej w przedmiocie dokonanego przez nich wyboru zasady przyjęcia i odbywania studiów. Rozdział 2 Rejestracja kandydatów na studia 7 1. Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. 2. W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego System Rejestracji Cudzoziemców jest dostępny dla kandydatów z dowolnego komputera podłączonego do Internetu, co do zasady przez całą dobę. 3. Daty rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów w Systemie Rejestracji Cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne określa Rektor w zarządzeniach, o których mowa w 16, przy czym termin rejestracji upływa ostatniego dnia o godzinie czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej W celu rejestracji kandydat jest obowiązany załoŝyć osobiste konto rekrutacyjne w Systemie Rejestracji Cudzoziemców oraz wypełnić w niezbędnym zakresie i zatwierdzić internetowy formularz rekrutacyjny. 2. Do upływu terminu rejestracji kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane wprowadzone do internetowego formularza rekrutacyjnego. 3. Rejestrację kandydata na studia uznaje się za prawnie wiąŝącą o godzinie 23:59 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rejestracji, właściwego dla odnośnego trybu naboru, po: 1) wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych oraz aktualnej fotografii; 2) wskazaniu formy i/lub kierunku studiów; 5

6 3) wskazaniu języka obcego, którego kandydat zamierza uczyć się w ramach studiów w SGH (jeśli taki obowiązek dotyczy kandydata). 4. W przypadku, gdy na studiach prowadzone jest nauczanie języka obcego, kandydat wskazuje język obcy spośród następujących języków nowoŝytnych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski, pod warunkiem jego znajomości na poziomie co najmniej B1, w rozumieniu przepisów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR (publikowane m.in. na stronie internetowej Działu Rekrutacji i Promocji) lub języka polskiego, jeśli kandydat jest zobowiązany do jego nauki. Wskazanie języka obcego w internetowym formularzu rekrutacyjnym jest wiąŝące dla kandydata SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak moŝliwości rejestracji lub dokonania modyfikacji wpisów w Systemie Rejestracji Cudzoziemców spowodowany awariami sieci internetowej niezaleŝnymi od SGH lub okresowym przeciąŝeniem serwerów SGH. 2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego wypełnienia pól osobistego konta rekrutacyjnego, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych. 3. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego danych w Systemie Rejestracji Cudzoziemców autoryzowane jego hasłem dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata Osobiste konto rekrutacyjne kandydata słuŝy do: 1) wprowadzenia danych osobowych oraz składania oświadczeń niezbędnych w procesie rekrutacji; 2) określenia preferowanych przez kandydata kierunków i/lub form studiów, na które chce zostać przyjęty; 3) przekazywania mu informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego, w tym: a) terminu i miejsca sprawdzianu kwalifikacyjnego z języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata), b) wyników postępowania kwalifikacyjnego, 6

7 c) terminu i miejsca składania dokumentów, d) przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia, e) deklaracji formy odbioru decyzji, f) innych informacji niezbędnych do komunikacji z kandydatem. 2. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata uznaje się za skutecznie dostarczone. 3. Kandydat jest obowiązany w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego zapoznawać się na bieŝąco z wiadomościami przekazywanymi na jego osobiste konto rekrutacyjne. 4. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym. Rozdział 3 Postępowanie rekrutacyjne 11 Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyŝsze na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich, pod warunkiem: 1) posiadania wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) wykazania się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia; 3) posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjęci cudzoziemcy, którzy legitymują się jednym z poniŝszych dokumentów: a) polskim świadectwem dojrzałości; b) dyplomem International Baccalaureate; c) dyplomem European Baccalaureate; d) zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się 7

8 o przyjęcie na studia w uczelniach kaŝdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równowaŝny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równowaŝny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci cudzoziemcy, którzy legitymują się jednym z poniŝszych dokumentów: a) dyplomem magistra, licencjata, inŝyniera lub równorzędnym wydanym przez polską uczelnię; b) zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany Warunkiem podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim jest ponadto: 1) ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyŝszego, albo 2) posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo 3) złoŝenie testu kwalifikacyjnego ze znajomości języka polskiego przed komisją powołaną przez Rektora. Warunku określonego w zdaniu poprzedzającym nie musi spełnić cudzoziemiec, który posiada polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyŝszych prowadzonych w języku polskim. 2. Podjęcie studiów prowadzonych w języku angielskim wymaga złoŝenia przez cudzoziemca jednego z dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich mogą być przyjęci na studia w następujących trybach: 8

9 1) na podstawie adresowanego do SGH skierowania: a) Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM), jeŝeli zostali zakwalifikowani przez BUWiWM na studia bez konieczności odbycia kursu przygotowawczego z języka polskiego, albo b) upowaŝnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŝszego kierownika jednostki, w której cudzoziemcy, skierowani przez BUWiWM, odbyli kurs przygotowawczy z zakresu języka polskiego; 2) na podstawie aplikowania o przyjęcie na studia w trybie indywidualnym; 3) stosownie do postanowień umów zawartych przez SGH z podmiotami zagranicznymi. 2. Warunkiem przyjęcia na studia w trybach wskazanych w ust. 1 jest uprzednia, terminowa rejestracja cudzoziemca w Systemie Rejestracji Cudzoziemców, równoznaczna ze złoŝeniem podania o przyjęcie na studia oraz spełnienie warunków określonych w zarządzeniu Rekrutacja na studia pierwszego stopnia jest prowadzona na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym, z zastrzeŝeniem ust Rekrutacja na studia drugiego stopnia moŝe być prowadzona takŝe na studia rozpoczynające się w semestrze letnim. 3. Przyjęcia na studia na podstawie umów, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2, mogą być prowadzone w terminach określonych w tych umowach Harmonogram rekrutacji prowadzonych w ramach trybów określonych w 14 pkt. 1 i 2, w szczególności terminy rejestracji w Systemie Rejestracji Cudzoziemców i przyjmowania skierowań, złoŝenia wymaganych dokumentów i termin przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ze znajomości języka polskiego, jak równieŝ kierunki studiów objęte rekrutacją określa się w drodze zarządzeń Rektora w terminie do 15 lutego w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym oraz do 31 października w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim. Zarządzenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej SGH oraz są przekazywane do wiadomości instytucji określonych w 14 pkt Zarządzenia Rektora, o których mowa w ust. 1, mogą określić maksymalną liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przyjęci na studia na zasadach innych niŝ 9

10 obowiązujące obywateli polskich (dalej limit miejsc ) na studia pierwszego lub drugiego stopnia, a takŝe na poszczególne formy lub kierunki studiów oraz z uwzględnieniem poszczególnych trybów rekrutacji określonych w JeŜeli zarządzenie Rektora, o którym mowa w 16, nie określa limitu miejsc, kwalifikowani do przyjęcia na studia są wszyscy cudzoziemcy, którzy złoŝyli w terminie dokumenty wymagane przepisami niniejszego zarządzenia, włącznie z dokumentami potwierdzającymi znajomość odnośnego języka, stosownie do 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, bądź zdali test kwalifikacyjny, o którym mowa w 13 ust. 1 pkt JeŜeli zarządzenie Rektora, o którym mowa w 16, wprowadza limit miejsc, jednocześnie określa regułę kwalifikacji przyjęć inną niŝ ustalona w ust Dokumenty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia naleŝy dostarczyć do Działu Rekrutacji i Promocji osobiście lub przez posłańca za pokwitowaniem lub pocztową przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, z zastrzeŝeniem 19 ust Przyjęcie na studia następuje na podstawie decyzji Rektora, w której określa się w szczególności warunki finansowe odbywania studiów, stosownie do 4 ust Decyzja w sprawie przyjęcia na studia jest decyzją ostateczną, jednak cudzoziemcowi przysługuje prawo złoŝenia do Rektora, w terminie czternastu dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3. Od decyzji Rektora w sprawie przyjęcia na studia podjętej po ponownym rozpatrzeniu sprawy przysługuje cudzoziemcowi skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od doręczenia decyzji Rektora. 4. Cudzoziemiec, który nie dostarczył wymaganego zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa moŝe być przyjęty na studia wyłącznie na podstawie decyzji Rektora wydanej z zastrzeŝeniem obowiązku dostarczenia do SGH powyŝszego zaświadczenia w terminie określonym w 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego powołanego w 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia. JeŜeli cudzoziemiec nie dokona czynności złoŝenia powyŝszego zaświadczenia, decyzja o przyjęciu na studia podlega uchyleniu stosownie do art. 162 ust. 2 10

11 Kodeksu postępowania administracyjnego, a wniesiona przez niego opłata za naukę nie podlega zwrotowi w części dotyczącej pierwszego semestru studiów Dział Rekrutacji i Promocji powiadamia cudzoziemca o treści decyzji w sprawie przyjęcia na studia oraz określa termin, w którym moŝe on odebrać osobiście tę decyzję w siedzibie SGH chyba, Ŝe w internetowym Systemie Rejestracji Cudzoziemców nie zadeklarował osobistego odbioru decyzji. 2. JeŜeli decyzja w sprawie przyjęcia na studia nie została doręczona przez pracownika SGH cudzoziemcowi w siedzibie SGH w terminie określonym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, lub cudzoziemiec nie zadeklarował osobistego odbioru decyzji w internetowym Systemie Rejestracji Cudzoziemców, decyzję Rektora doręcza się przez pocztę za pokwitowaniem, wysyłając ją na adres do korespondencji podany przez cudzoziemca podczas internetowej rejestracji w Systemie Rejestracji Cudzoziemców lub w sposób określony w umowie, o której mowa w 14 ust Podpisane przez Rektora listy osób przyjętych na poszczególne formy i kierunki studiów wywiesza się w siedzibie SGH oraz publikuje na stronie internetowej SGH. 21 JeŜeli umowy, o których mowa w 4 ust. 1 pkt 2, przewidują inne niŝ określone w niniejszym zarządzeniu warunki podejmowania przez cudzoziemców studiów organizowanych lub współorganizowanych przez SGH, stosuje się postanowienia powołanych umów w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 22 W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym zarządzeniu a odnoszących się do rekrutacji cudzoziemców na studia decyduje Rektor. Rozdział 4 Postanowienia końcowe 23 Traci moc zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyŝszych w SGH na zasadach innych niŝ obowiązujące obywateli polskich. 11

12 24 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. R E K T O R prof. dr hab. Tomasz Szapiro 12

13 załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014r. Zestawienie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego 1. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) lub dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate) lub świadectwo lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim; 2. Co najmniej 70 punktów procentowych z egzaminu maturalnego (polskie świadectwo dojrzałości) na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego; 3. Dyplom studiów wyŝszych lub studiów podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej przez uczelnię, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim; 4. Dyplomy ukończenia: 1) studiów na kierunku filologia lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego; 2) nauczycielskiego kolegium języków obcych; 3) KSAP; 5. Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego: 1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty: a) First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), b) Business English Certificate (BEC) Vantage co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, c) Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT), d) BULATS co najmniej poziom B2 (od 60 pkt), 2) certyfikaty następujących instytucji: a) Educational Testing Service (ETS) w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) co najmniej 85 pkt w wersji Internet-Based Test (ibt); Test of English as a Foreign 13

14 Language (TOEFL) co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) co najmniej 700 pkt; b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) co najmniej poziom B2, c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) poziom "Communicator", poziom "Expert", poziom "Mastery" City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business Stage B poziom "Communicator", Stage C poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery" English for Business Communications (EBC) Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) Level 2, d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments w szczególności certyfikaty: Pearson Tests of English (PTE), Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); Pearson Tests of English (PTE), Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); Pearson Tests of English (PTE), Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International), e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Business Level 2, English for 14

15 Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) English for Tourism Level 2 poziom "Pass with Credit", poziom "Pass with Distinction", f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS co najmniej 6 pkt, g) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW; 3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; 6. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie. 7. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym: 1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; 2) w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej; 3) w Ministerstwie Obrony Narodowej poziom 3333, poziom 4444 według STANAG Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego. 9. Wydane przez KSAP świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym. 10. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych. 15

16 Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD CUDZOZIEMCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA W SGH NA ZASADACH INNYCH NIś DOTYCZĄCE OBYWATELI POLSKICH 1. Przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia wymaga złoŝenia następujących dokumentów: 1) wydrukowany z Systemu Rejestracji Cudzoziemców i podpisany przez kandydata internetowy formularz, stanowiący podanie o przyjęcie na studia; 2) kserokopia paszportu albo innego urzędowego dokumentu toŝsamości poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 3) kserokopia wizy, albo karty pobytu, albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 4) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczonym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, lub kserokopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego poświadczona za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, lub oświadczenie cudzoziemca ubiegającego się o przyjęcie na studia, Ŝe przystąpi do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia; 5) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 16

17 6) jedna aktualna fotografia, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (o wymiarze 35 x 45 mm); 2. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim składają jeden z dokumentów wymienionych w 13 ust. 1 pkt 1 i 2 zarządzenia (nie dotyczy osób skierowanych na studia w trybie 14 pkt 1 zarządzenia oraz osób, które zadeklarowały w kwestionariuszu osobowym poddanie się testowi kwalifikacyjnemu ze znajomości języka polskiego lub posiadają polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyŝszych prowadzonych w języku polskim). Natomiast ubiegający się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim składają jeden z dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być złoŝone w postaci kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez SGH albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka składają kserokopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w myśl art. 5 ust. 1 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) składają kserokopię decyzji stwierdzającej polskie pochodzenie poświadczoną za zgodność z oryginałem przez SGH albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 5. W przypadku cudzoziemców, którzy mają podjąć studia na podstawie skierowania instytucji określonych w 14 pkt 1 zarządzenia, oprócz dokumentów określonych w ust. 1 4 niniejszego załącznika, wymagane jest złoŝenie: 1) skierowania jednostki, w której cudzoziemiec odbył kurs przygotowawczy z języka polskiego (sporządzonego zgodnie ze wzorem ustalonym przez BUWiWM) wraz z kserokopią pisma BUWiWM do tej jednostki zaświadczającego o zakwalifikowaniu cudzoziemca na studia w Polsce, albo 2) bezpośredniego skierowania BUWiWM adresowanego do SGH. 6. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 5 niniejszego załącznika, składają: 1) zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo (oryginał lub 17

18 jego duplikat sporządzony przez wystawcę świadectwa zagranicznego lub jednostkę do tego uprawnioną) lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach kaŝdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznane za równowaŝne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równowaŝny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate oraz dyplomu European Baccalaureate), albo polskie świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis sporządzony przez wystawcę świadectwa dojrzałości); 2) tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument (wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomu International Baccalaureate); 3) zaświadczenie stwierdzające równowaŝność zagranicznego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości wydane zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (powyŝsze zaświadczenie moŝna złoŝyć w terminie nie dłuŝszym niŝ do końca pierwszego semestru studiów). 7. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 6 niniejszego załącznika, składają: 1) zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom (oryginał) lub inny dokument ukończenia uczelni uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, albo odpis dyplomu studiów wyŝszych sporządzony przez uczelnię polską, która wydała ten dyplom, albo kserokopię oryginału tego dyplomu poświadczoną przez SGH albo zaświadczenie o zdanym egzaminie licencjackim; odpis dyplomu lub poświadczoną przez SGH kserokopię oryginału tego dyplomu naleŝy dostarczyć w terminie do końca października; 18

19 2) tłumaczenie zagranicznego dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom. 3) suplement dyplomu lub transkrypt ocen; 4) tłumaczenie zagranicznego suplementu dyplomu lub transkryptu ocen na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom. W sytuacjach nadzwyczajnych i w przypadku agentów rekrutacyjnych, którzy mają podpisaną z SGH umowę o współpracy dopuszcza się dostarczenie wyŝej wymienionych dokumentów kandydatów w formie skanów pod warunkiem dostarczenia oryginałów do dnia rozpoczęcia studiów. Indywidualni kandydaci są zobowiązani do wystąpienie do Rektora o wyraŝenie zgody na przyjęcie ich dokumentów w formie skanów. 19

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury.

Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej SWPS. Lista dokumentów poświadczających znajomość języka obcego dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie starej matury. 1. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017

Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/2015 Senatu SUM z dnia 20 maja 2015 r. stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/2015 Senatu SUM z dnia 25 listopada 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA 1. REJESTRACJA Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby dostać się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (w skrócie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Zasady Rekrutacji Cudzoziemców w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu Akty prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. DNS.430 17/15 ZARZĄDZENIE Nr 63/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku Załącznik do Zarządzenia Nr 29/11 Rektora PWSZ we Włocławku z dnia 10 maja 2011 roku Regulamin podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 103 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi Na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/2016. 2 Limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2016/2017 zostaną ustalone przez Rektora w drodze zarządzenia.

Uchwała Nr 18/2016. 2 Limity przyjęć na studia medyczne w roku akademickim 2016/2017 zostaną ustalone przez Rektora w drodze zarządzenia. Uchwała Nr 18/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok odpłatnych studiów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017 Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017 Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Akademii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA nr 6/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 31/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 18 września 2015 r.

UCHWAŁA nr 31/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 18 września 2015 r. UCHWAŁA nr 31/2015 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 18 września 2015 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 41/2009/2010 z dn. 20.04 2010 Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji określa ogólne

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu DOP-0212-17/2013 Poznań, 5 lutego 2013 roku Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych anglojęzycznych studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

Postanowienia początkowe

Postanowienia początkowe Uchwała Nr 1/2015 Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji postępowania rekrutacyjnego na studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2014/2015 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2014/2015 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie Załącznik do uchwały w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2014/2015 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2015/2016 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie

Warunki i tryb rekrutacji na studia I stopnia na rok akademicki 2015/2016 w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie Załącznik do uchwały Nr 01/04/2015 Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia I stopnia w Wyższej Szkoły Artystycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Regulamin rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Uchwała Nr 54 /2013/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2014

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 107.1 /»` ' sf/ fa., H ` ` UŠĹŠYÜ` sāřâ 2,, Katolicki Uniwersytet Lubelski ]ana Pawła II Dział Organizacyjno-Prawny 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tćl. +48 81 445 41 77; fax +48 81 445 41 78, C-rnail:ClOp@l{ul.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI Załącznik do Uchwały nr 15 Senatu WSM w Warszawie z dnia 27.02.2015 r. REGULAMIN PRZYJĘĆ NA STUDIA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. Przepisy ogólne 1 1. Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r.

UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. UCHWAŁA nr 23 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 24 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 19/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-19/14 Zarządzenie Nr 19/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Załącznik nr 8 do Uchwały Senatu nr 126/2012 z dnia 23.05.2012 r. Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia

Bardziej szczegółowo

474/04/2015 30 2015 2016/2017 TEKST JEDNOLITY

474/04/2015 30 2015 2016/2017 TEKST JEDNOLITY Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 474/04/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr 54/2013/2014 z dnia 20 maja 2014 r. Regulamin Rekrutacji w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji określa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 33/2009 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 18. 05. 2009 r. Warunki oraz tryb rekrutacji na studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014

Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 Uchwała Senatu nr 2/2014 Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia z posiedzenia Senatu w dniu 09.05.2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 50/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 50/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. Uchwała nr 50/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania przez Rektora anglojęzycznych stacjonarnych, interdyscyplinarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015

Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 Ustanowione uchwałą Senatu Uczelni Łazarskiego w Warszawie, zasady i tryb przyjmowania na studia w roku akademickim 2014/2015 określają

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1536 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Warunki i tryb rekrutacji na jednolite studia magisterskie, prowadzone w języku angielskim w formie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 5 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 83 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia maja 2014 r. w sprawie uznawania osiągnięć językowych i zwolnień studentów z uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 18/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 18/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 132/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 132/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 132/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 627/05/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie)

WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) WARUNKI I TRYB PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA (stacjonarne studia magisterskie, 2-letnie) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rok akademicki 2009/2010 UWAGA: poniŝej podano najwaŝniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Informacje ogólne

Regulamin. Informacje ogólne Regulamin uczestnictwa w Projekcie Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP, finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr CCCXCVIII /2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE ANGLOJĘZYCZNE STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 129. 3. W teczce akt osobowych studenta odbywającego studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie przechowuje się:

Zarządzenie nr 129. 3. W teczce akt osobowych studenta odbywającego studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie przechowuje się: Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 września 2013 r. w sprawie prowadzenia teczek akt osobowych studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 23 ZARZĄDZENIE NR 9 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku DO-0132/4/2010 Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku w sprawie: podejmowania i odbywania w Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406)

z dnia 12 października 2006 r. (Dz.U. Nr 190, poz. 1406) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 października 2006 r. Dz.U.06.190.1406 2009.11.06 zm. Dz.U.2009.176.1365 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 3 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn. Znak sprawy: ZP/PNK/U/2015/07/122 Załącznik nr 1 do SIWZ Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn http://www.pan.olsztyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Procedura Systemu Zarządzania Jakością tytuł: Procedura dotycząca potwierdzania efektów uczenia się

WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Procedura Systemu Zarządzania Jakością tytuł: Procedura dotycząca potwierdzania efektów uczenia się Autor: Komisja powołana przez Senat Zaakceptowana uchwałą Senatu WSTiH nr 1/1/2014/2015 z dnia 4 grudnia 2014 r. Data wydania pierwszego 4 grudzień 2014 Nr wydania Przyczyny kolejnego wydania Data 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 50/2016 Senatu PUM

Załącznik do Uchwały Nr 50/2016 Senatu PUM Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 na nowo utworzone kierunki studiów: Administracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 30/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Zasady i formy egzaminu wstępnego na kierunku Wzornictwo. w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Zasady i formy egzaminu wstępnego na kierunku Wzornictwo. w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu. SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Zasady i formy egzaminu wstępnego na kierunku Wzornictwo w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na rok akademickim 2016/2017 I 1. Studia pierwszego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Dział I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

Dział I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 96 Senatu SGH z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016 I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na rok akademicki 2015/2016 I. ZASADY OGÓLNE Z a ł ą c z n i k n r 1 d o U c h w a ł y S e n a t u n r 2 / 0 4 / 2 0 1 4, z d n i a 1 5 k w i e t n i a 2 0 1 4 r. REGULAMIN PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 39/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 23 maja 2016 roku

Załącznik do Uchwały nr 39/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 23 maja 2016 roku Załącznik do Uchwały nr 39/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 23 maja 2016 roku Załącznik do Uchwały nr 34/2015/2016 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 17 maja 2016 roku WARUNKI, TRYB ORAZ

Bardziej szczegółowo

mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 95,

mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 95, R E G U L A M I N R E K R U T A C J I Warunki i tryb przyjmowania na studia pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu w roku akademickim 2016/2017 Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku

Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku Uchwała nr 87 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia od semestru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/105 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2008 r.

Uchwała Nr III/105 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2008 r. Uchwała Nr III/105 w sprawie wyraŝenia opinii dotyczącej utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 6 i 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zasad wystawiania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu

z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zasad wystawiania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie AZOWA-0161/ZR-38/13 ZARZĄDZENIE NR 38 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zasad wystawiania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku DO-0130/106/2014 Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku w sprawie: szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 23 maja 2016 roku

Załącznik do Uchwały nr 41/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 23 maja 2016 roku Załącznik do Uchwały nr 41/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 23 maja 2016 roku Załącznik do Uchwały nr 48/2015/2016 Rady Wydziału Filozoficznego z dnia 10 maja 2016 roku WARUNKI, TRYB ORAZ

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA A. SKŁADANIE DEKLARACJI NA STUDIA 1. Podczas składania deklaracji na studia drugiego stopnia można wskazać tylko kierunek główny. Wśród wskazanych kierunków studiów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI, TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia nr 51/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dn. 26 czerwca 2015 r. WARUNKI, TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Zofia Kordala, październik 2014 Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej Zofia Kordala, październik 2014 Akty prawne regulujące kwalifikacje nauczycieli do nauczania języków obcych

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w UPH w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH - zmiany wynikające z nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 13 lutego 2015 r. JĘZYK OBCY W PRZEDSZKOLACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I INFORMATYKI IM. PROF. JANUSZA CHECHLIŃSKIEGO W ŁODZI NA ROK AKADEMICKI 2016-2017

REGULAMIN REKRUTACJI W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I INFORMATYKI IM. PROF. JANUSZA CHECHLIŃSKIEGO W ŁODZI NA ROK AKADEMICKI 2016-2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu z dnia 16 marca 2016 REGULAMIN REKRUTACJI W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I INFORMATYKI IM. PROF. JANUSZA CHECHLIŃSKIEGO W ŁODZI NA ROK AKADEMICKI 2016-2017 ŁÓDŹ 2016 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 września 2016 r. Poz. 1501 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo