PRZESŁUCHIWANIE CUDZOZIEMCÓW W TRAKCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZESŁUCHIWANIE CUDZOZIEMCÓW W TRAKCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO POLSKA"

Transkrypt

1 PRZESŁUCHIWANIE CUDZOZIEMCÓW W TRAKCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO POLSKA Maja Tobiasz Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa, Polska 9 sierpnia 2011 r. Raport jest częścią projektu Praktyki dotyczące przesłuchań: prawne konsekwencje. finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki. Koordynatorem projektu jest Liga Praw Człowieka (The Human Rights League) reprezentująca Słowację; zaś partnerami są: Helsińska Fundacja Praw Człowieka reprezentująca Polskę, Węgierski Komitet Helsiński (The Hungarian Helsinki Committee), Organizacja Pomocy Uchodźcom (The Organization for Aid to Refugees) reprezentująca Czechy oraz Caritas reprezentujący Ukrainę. 1

2 SPIS TREŚCI I. ORGANY WŁAŚCIWE DO PRZEPROWADZANIA PRZESŁUCHAŃ CUDZOZIEMCÓW W TRAKCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO... 3 a) POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STATUSU UCHODŹCY... 3 b) POSTĘPOWANIE W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH... 4 II. OGÓLNE ZASADY PRZESŁUCHIWANIA CUDZOZIEMCÓW... 5 III. OBECNOŚĆ TŁUMACZA PODCZAS PRZESŁUCHANIA... 6 a) POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STATUSU UCHODŹCY... 6 b) POSTĘPOWANIE W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH... 7 IV. KWALIFIKACJE TŁUMACZA... 8 a) POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STATUSU UCHODŹCY... 8 b) POSTĘPOWANIE W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH V. ZASADY PRACY TŁUMACZA VI. BEZSTRONNOŚĆ TŁUMACZA VII.PODEJRZENIE DOKONANIA WADLIWEGO TŁUMACZENIA VIII. PRAWNE KONSEKWENCJE WADLIWEGO TŁUMACZENIA a) PRZESŁUCHIWANY CUDZOZIEMIEC b) TŁUMACZ IX. NIEPRAWIDŁOWE PRZEPROWADZENIE PRZESŁUCHANIA a) BRAK WYSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZESŁUCHANIA b) POSTAWA URZĘDNIKA PRZEPROWADZAJĄCEGO PRZESŁUCHANIE c) PROBLEM TZW. ESKALACJI ZEZNAŃ X. PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA a) POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STATUSU UCHODŹCY b) POSTĘPOWANIE W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH XI. WARUNKI PRZEPROWADZANIA PRZESŁUCHANIA XII.REKOMENDACJE

3 I. ORGANY WŁAŚCIWE DO PRZEPROWADZANIA PRZESŁUCHAŃ CUDZOZIEMCÓW W TRAKCIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO a) POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STATUSU UCHODŹCY Wniosek o nadanie statusu uchodźcy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem należy złożyć do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dalej: Szef UDSC) za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej. W postepowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy Szef UDSC ocenia, czy dany wnioskodawca spełnia przesłanki do nadania mu statusu uchodźcy (art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, dalej: ustawa o ochronie), udzielenia mu ochrony uzupełniającej (art. 15 w zw. z art. 48 ust. 1 ustawy o ochronie) lub zgody na pobyt tolerowany (art. 97 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 1 ustawy o ochronie). Zgodnie z treścią art. 53 ust. 2 ustawy o ochronie, na decyzję wydaną przez Szefa UDSC przysługuje cudzoziemcowi odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców (dalej: RdU). Decyzja wydana przez RdU kończy postępowanie administracyjne (jest to decyzja ostateczna w administracyjnym toku postępowania), jednakże cudzoziemcowi przysługuje na powyższą decyzję skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na wyrok powyższego sądu cudzoziemiec może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sądy administracyjne dokonują kontroli zgodności z prawem postępowania administracyjnego przeprowadzonego przez Szefa UDSC i RdU. Co do zasady przesłuchanie cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce przeprowadza organ prowadzący postępowanie administracyjne w I instancji tj. Szef UDSC (wyjątki od tej zasady zostały przewidziane w art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie). W niektórych przypadkach po wniesieniu przez cudzoziemca odwołania RdU przeprowadza dodatkowe przesłuchanie, lecz nie jest ono obligatoryjne. W związku z powyższym przesłuchanie cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce może nastąpić w każdym czasie podczas całego postępowania administracyjnego. Sądy administracyjne orzekają zaś w oparciu o cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a zatem także na podstawie protokołów przeprowadzonego przesłuchania cudzoziemca. 3

4 b) POSTĘPOWANIE W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP czy też zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE organem pierwszej instancji jest właściwy wojewoda 1. Powyższe zezwolenia są wydawane cudzoziemcom, jeśli np. posiadają zezwolenie na pracę, prowadzą działalność gospodarczą, zawarli związek małżeński z obywatelem polskim lub studiują w Polsce. Zgodnie z treścią art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (dalej: ustawa o cudzoziemcach), wszystkie decyzje wydawane w powyższym zakresie przez wojewodę mogą być przedmiotem odwołania do Szefa UDSC. Decyzja wydana przez Szefa UDSC kończy postępowanie administracyjne (jest to decyzja ostateczna w administracyjnym toku postępowania), jednakże cudzoziemcowi przysługuje na powyższą decyzję skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na wyrok powyższego sądu cudzoziemiec może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sądy administracyjne dokonują kontroli zgodności z prawem postępowania administracyjnego przeprowadzonego przez właściwego wojewodę i Szefa UDSC. Co do zasady przesłuchanie cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie właściwego zezwolenia na pobyt na terytorium RP przeprowadza organ prowadzący postępowanie administracyjne w I instancji tj. właściwy wojewoda. W niektórych przypadkach po wniesieniu przez cudzoziemca odwołania w UDSC zostaje przeprowadzone dodatkowe przesłuchanie, lecz nie jest ono obligatoryjne. Wobec powyższego przesłuchanie cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia może nastąpić w każdym czasie podczas całego postępowania administracyjnego. Sądy administracyjne orzekają zaś tak jak w postępowaniu w sprawie o nadanie statusu uchodźcy w oparciu o cały zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a zatem także na podstawie protokołów przesłuchania cudzoziemca przeprowadzonych przez wyżej określone organy administracji. 1 W niniejszym raporcie źródłem informacji dotyczących sposobu przeprowadzania przesłuchań cudzoziemców przez Urzędy Wojewódzkie jest przede wszystkim obserwacja praktyki stosowanej w tym zakresie przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 4

5 II. OGÓLNE ZASADY PRZESŁUCHIWANIA CUDZOZIEMCÓW Problem: Obowiązujące w Polsce prawo ogranicza się obecnie do nałożenia na organy administracji obowiązku przeprowadzenia przesłuchania cudzoziemca (postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy) lub umożliwienia im takiego przesłuchania (postępowanie w urzędach wojewódzkich), jednak nie reguluje nawet w ogólny sposób zasad przeprowadzania tych przesłuchań. Żaden z organów administracji (tj. Szef UDSC, RdU, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dalej: MUW) nie posługuje się żadnym spisanym regulaminem wewnętrznym określającym sposób i zasady przesłuchiwania cudzoziemców. Urzędnicy, którzy mają przeprowadzać przesłuchania, są zobowiązani do odbycia odpowiedniego szkolenia (UDSC), przeszkolenia przez bardziej doświadczonych kolegów (MUW) lub uczestnictwa w przesłuchaniach początkowo jedynie w roli obserwatora (UDSC, MUW) 2. W RdU przesłuchania są przeprowadzane przez członków tego organu, to znaczy zgodnie z treścią art. 89r ust. 1 ustawy o ochronie osoby wyróżniające się wiedzą lub doświadczeniem praktycznym w zakresie problematyki uchodźców. Brak jasno określonych, dostępnych w formie pisemnej zasad postępowania osób uczestniczących w przesłuchaniach odbywających się w wyżej wymienionych organach administracji (tzn. urzędnika przeprowadzającego przesłuchanie, cudzoziemca, tłumacza, pełnomocnika cudzoziemca, psychologa, przedstawiciela UNHCR, itd.) może prowadzić do licznych naruszeń ze strony wszystkich tych podmiotów, które wynikają z niewiedzy co do celów i sposobu przeprowadzenia przesłuchania oraz zakresu praw i obowiązków tych osób. Ponadto, brak pisemnych zasad postępowania podczas przesłuchania zwiększa prawdopodobieństwo bezkarności urzędników odpowiedzialnych za jego przeprowadzenie oraz tłumaczy w nim uczestniczących za dokonane naruszenia. Polski ustawodawca powinien uregulować ogólne zasady przeprowadzania przesłuchań cudzoziemców zarówno w ramach postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy jak i też w ramach postępowania w urzędach wojewódzkich. Przepisy te powinny zwłaszcza określać prawa i obowiązki urzędników przeprowadzających przesłuchania, cudzoziemców, tłumaczy oraz wszystkich innych osób upoważnionych do udziału w takich przesłuchaniach. Organy uprawnione do przeprowadzania przesłuchań cudzoziemców powinny być dodatkowo zobowiązane do opracowania i wdrożenia wewnętrznych regulaminów postępowania, charakteryzujących się dużo większą szczegółowością niż przepisy ustawowe czy też wykonawcze. Powinny być one powszechnie dostępne. Umożliwi to każdemu zainteresowanemu, a w szczególności cudzoziemcowi, który ma być przesłuchany, zapoznanie się z nimi przed przesłuchaniem. Kopia takiego regulaminu postępowania powinna być również wręczana każdemu tłumaczowi, który podejmuje pracę w jednym z wyżej wymienionych organów administracji. Sprecyzowanie zasad właściwego postępowania podczas przesłuchiwania cudzoziemców nie tylko wpłynie na polepszenie znajomości obowiązujących regulacji wśród cudzoziemców, ale 2 Informacja uzyskana podczas spotkania w UDSC, RdU oraz w MUW ( wszystkie spotkania w ramach projektu odbyły się w marcu 2011 r.). 5

6 także zdecydowanie ułatwi pracę urzędników przeprowadzających przesłuchania. Będą oni mieć pewność, jak postępować w określonych w regulaminie sytuacjach (np. w kontakcie z osobą płaczącą, zdenerwowaną, przestraszoną, agresywną), jakiej metodologii zadawania pytań użyć 3 i jakie pytania muszą być zadane podczas każdego przesłuchania (np. pytanie o ocenę jakości pracy tłumacza). Jeśli zasady postępowania podczas przesłuchania będą jasno sprecyzowane w formie pisemnej i ogólnie dostępne, łatwiejsze będzie również udowodnienie urzędnikowi naruszenia obowiązujących zasad postępowania i pociągnięcie go do odpowiedzialności. Tym samym wprowadzenie powyższych unormowań może doprowadzić do polepszenia jakości pracy urzędników. Ponadto obowiązek przestrzegania wyżej wymienionych zasad wpłynie pozytywnie na jakość dokonywanego podczas przesłuchania tłumaczenia 4. III. OBECNOŚĆ TŁUMACZA PODCZAS PRZESŁUCHANIA a) POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STATUSU UCHODŹCY Organy administracyjne odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy (UDSC, RdU) z urzędu zapewniają pomoc tłumacza podczas przesłuchania. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 4 ustawy o ochronie, organ prowadzący postępowanie zapewnia podczas przesłuchania, w razie potrzeby, bezpłatną pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Cudzoziemiec określa, który język jest dla niego zrozumiały, we wniosku o nadanie statusu uchodźcy, do którego wypełnienia na początku postępowania są zobowiązane wszystkie osoby chcące ubiegać się o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP. Cudzoziemiec jest zobowiązany wskazać w tym wniosku swój język ojczysty oraz znajomość innych języków, jeśli posługuje się nimi biegle (sekcja B, punkt 4 wniosku) Problem Cudzoziemcy nie przykładają wystarczającej wagi do deklaracji znajomości języka zawartej we wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Przykładowo obywatele Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej deklarują, że ich językiem ojczystym jest język czeczeński, ale zaznaczają również, iż znają język rosyjski. Następnie podczas przesłuchania w języku rosyjskim cudzoziemiec prosi o przesłuchanie w języku czeczeńskim, gdyż języka rosyjskiego uczył się jedynie przez krótki okres czasu w szkole i w konsekwencji nie rozumie zadawanych w tym języku pytań, co uniemożliwia mu udzielenie precyzyjnych odpowiedzi. Zdarza się również, iż sam tłumacz zauważa podczas przesłuchania, iż cudzoziemiec ma problemy ze zrozumieniem go lub całkiem nie rozumie języka, którego znajomość zadeklarował. W takiej sytuacji, zgodnie z treścią art. 43 ust. 4 ustawy o ochronie, przesłuchanie powinno zostać przerwane, gdyż język przesłuchania nie jest zrozumiały dla wnioskodawcy. Przesłuchanie powinno zostać wobec powyższego przełożone do czasu zagwarantowania pomocy tłumacza języka czeczeńskiego. Doprowadza to niepotrzebnego przedłużenia postępowania, jak również do zwiększenia jego kosztów. 3 To pozwoli na stworzenie logicznej struktury przesłuchania. 4 Więcej na ten temat: V. Zasady pracy tłumacza oraz IX. Nieprawidłowe przeprowadzenie przesłuchania. 5 Wniosek jest dostępny na stronie internetowej UDSC: w sekcji: Wniosek o nadanie statusu uchodźcy (wniosek jest sformułowany w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim). 6

7 Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy przyjmują od cudzoziemców wnioski o nadanie statusu uchodźcy, powinni być zobowiązani do informowania wnioskodawcy o istocie i znaczeniu deklaracji znajomości języka zawartej we wniosku. Cudzoziemiec powinien być świadomy, że język, którego znajomość zadeklaruje, może być następnie językiem, w którym będzie odbywać się przesłuchanie. Po uzyskaniu takiej informacji cudzoziemiec jest w stanie ocenić, czy posiada wystarczającą znajomość danego języka i nie będzie miał problemów ze zrozumieniem pytań i swobodnym udzieleniem odpowiedzi w tym języku. 2. Problem: Cudzoziemcy ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce posługują się różnymi dialektami danego języka. Jest to najbardziej widoczne w przypadku języków angielskiego i francuskiego używanych w państwach afrykańskich. We wniosku o nadanie statusu uchodźcy cudzoziemcy posługujący się dialektami tych języków deklarują znajomość języka francuskiego czy też angielskiego nawet wtedy, gdy używany przez nich dialekt znacznie odbiega od języków używanych odpowiednio we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Bardzo często cudzoziemcy nie mają świadomości istnienia tych różnic. Obecnie w stosunku do takich wnioskodawców UDSC jak i RdU korzystają z pomocy tłumaczy języka angielskiego czy francuskiego, jednak nie jest sprawdzany ich poziom znajomości poszczególnych dialektów tych języków 6. Może to prowadzić do braku porozumienia między tłumaczem a przesłuchiwanym cudzoziemcem podczas przesłuchania, a tym samym do błędnego lub niedokładnego tłumaczenia. Każdy urzędnik przeprowadzający przesłuchania jako osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg tego etapu postępowania powinien być wyszkolony w zakresie istnienia dialektów języków najczęściej używanych przez wnioskodawców, których zrozumienie może być niemożliwe lub utrudnione dla tłumacza nie znającego tego dialektu. Jeśli wnioskodawca deklaruje np. znajomość języka francuskiego, a pochodzi z Republiki Kongo, urzędnik odpowiedzialny za przeprowadzenie przesłuchania powinien w pierwszej kolejności poszukać tłumacza znającego dialekt używany w tym kraju. Tylko w sytuacji, gdy znalezienie takiego tłumacza nie jest możliwe lub wiąże się z nieuzasadnionym przedłużeniem postępowania, przesłuchanie powinno zostać przeprowadzone w języku francuskim. b) POSTĘPOWANIE W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH 1. Problem: Zgodnie z treścią obowiązującego prawa Urzędy Wojewódzkie nie są zobowiązane do zapewnienia w trakcie przesłuchania pomocy tłumacza. Przesłuchania odbywają się tylko w języku polskim. Wobec powyższego, jeśli cudzoziemiec nie posiada wystarczającej znajomości języka polskiego, musi sam znaleźć i zatrudnić odpowiedniego tłumacza. W myśl jednak z zasad obowiązujących w MUW tłumaczem nie może być każda osoba wskazana przez cudzoziemca. Z grupy tej zostały wyłączone następujące podmioty: członek rodziny, pełnomocnik, a także osoba, która ma jakikolwiek interes w pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu sprawy. Niektórzy cudzoziemcy nie posiadają wystarczających środków finansowych, aby móc skorzystać z pomocy profesjonalnego tłumacza. Między innymi z tego powodu często proszą o pomoc w 6 Informacja uzyskana podczas spotkania w UDSC i w RdU. 7

8 tłumaczeniu przyjaciół a nawet obce osoby (np. przypadkowo spotkane na korytarzu w Urzędzie Wojewódzkim). MUW nie nakłada na tłumaczy przyprowadzanych przez cudzoziemców na przesłuchania obowiązku posiadania określonego poziomu znajomości języka polskiego i języka obcego używanego przez danego cudzoziemca. W praktyce oznacza to, iż osoby dokonujące tłumaczenia w MUW posiadają bardzo zróżnicowany poziom znajomości języka, a także umiejętności międzykulturowych czy też znajomości terminologii prawnej. To może prowadzić do wielu nieporozumień i sprzeczności podczas przesłuchania, czyli w konsekwencji do błędnego tłumaczenia. Urzędy Wojewódzkie powinny być zobligowane do zapewnienia nieodpłatnej pomocy tłumacza podczas przesłuchania, tak jak UDSC i RdU (zwłaszcza w sytuacji, gdy nie są oni w stanie ponieść kosztów opłacenia pomocy profesjonalnego tłumacza samodzielnie). Cudzoziemcy jednocześnie powinni mieć prawo do skorzystania z usług profesjonalnego tłumacza wybranego i zatrudnionego przez siebie, jeżeli taka jest ich wola (jeśli nie chcą korzystać z pomocy tłumacza z urzędu). 2. Problem: Cudzoziemcy są powiadamiani o przesłuchaniu w formie wezwania, w którym określona jest data, czas i miejsce przesłuchania. W treści wezwania zawarta jest również informacja, iż przesłuchanie będzie przeprowadzone w języku polskim i jeśli wnioskodawca nie posiada wystarczającej znajomości tego języka, powinien przyprowadzić na przesłuchanie tłumacza. Informacja wysyłana jest tylko w polskiej wersji językowej. Wielu cudzoziemców ubiegających się w Urzędzie Wojewódzkim o legalizację pobytu na terytorium RP nie zna w ogóle języka polskiego lub nie posługuje się nim w stopniu wystarczającym do zrozumienia treści wezwania. Wobec powyższego często nie rozumieją oni informacji zawartej w wezwaniu, na skutek czego nie stawiają się w wyznaczonym terminie na przesłuchanie lub przychodzą na nie bez tłumacza. Wezwania na przesłuchanie powinny być przesyłane w języku, który jest (lub powinien być) zrozumiały dla danego cudzoziemca. IV. KWALIFIKACJE TŁUMACZA a) POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STATUSU UCHODŹCY Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem jedynym wymogiem w stosunku do kwalifikacji tłumacza w postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy jest posługiwanie się językiem zrozumiałym dla cudzoziemca (art. 43 ust. 4 ustawy o ochronie). Oznacza to iż aktualnie ani UDSC ani RdU nie są zobowiązane do wymagania od osoby dokonującej tłumaczeń w tych urzędach określonego poziomu znajomości języka, ukończenia odpowiednich studiów czy też kursów, posiadania umiejętności międzykulturowych, znajomości terminologii prawnej itd. W konsekwencji urzędnik odpowiadający za przeprowadzenie przesłuchania danego cudzoziemca przed wyznaczeniem jego daty zwraca się z prośbą do pozostającego w stosunku umownym z UDSC lub RdU biura tłumaczeń o wyznaczenie tłumacza danego języka do udziału w tym 8

9 przesłuchaniu 7. Żadne dodatkowe wymogi w stosunku do tego tłumacza nie są precyzowane. Co więcej, praktyką stosowaną w UDSC i RdU jest przeprowadzanie tłumaczenia podczas przesłuchania przez samego urzędnika (członka lub pracownika Rady), jeśli zna on język, którym posługuje się wnioskodawca. Wobec powyższego kompetencje osób dokonujących tłumaczenia podczas przesłuchań zarówno w UDSC jak i w RdU są bardzo zróżnicowane. Nieposiadanie przez osobę dokonującą tłumaczenia w UDSC lub RdU odpowiednich kwalifikacji może prowadzić do braku porozumienia między tłumaczem a przesłuchiwanym cudzoziemcem, powstawania niejasności czy też sprzeczności w zeznaniach, nieprawidłowej interpretacji słów czy też zachowania tego cudzoziemca. Oczywiste jest, iż osoby dokonujące tłumaczeń w urzędach powinny prezentować jak najwyższy stopień znajomości języka, najlepiej jednak by był on potwierdzony dyplomem ukończenia odpowiednich studiów czy też kursów. Mniej oczywista jest jednak konieczność posiadania przez tłumaczy umiejętności międzykulturowych czy też znajomości terminologii prawnej, dlatego poniżej zostały bardziej szczegółowo opisane właśnie te dwa rodzaje kwalifikacji tłumacza. 1. Problem: Szczególne znaczenie w dokonywaniu dokładnego i prawidłowego tłumaczenia podczas przesłuchania w UDSC i RdU ma posiadanie przez tłumacza odpowiednich umiejętności międzykulturowych. Przykładowo jeżeli tłumacz języka angielskiego zna tylko kulturę i życie mieszkańców Wielkiej Brytanii, a nie ma żadnej wiedzy o mieszkańcach Afryki posługujących się dialektem języka angielskiego, ich kulturze i zwyczajach, może on opacznie zrozumieć nie tylko słowa ale i zachowanie danego cudzoziemca. Jeśli bowiem obywatel Nigerii podczas przesłuchania mówi bardzo głośno, ekspresywnie, to może to być zinterpretowane przez tłumacza, któremu brak wystarczających umiejętności międzykulturowych, jako przejaw agresji. Może to prowadzić do powstania negatywnego stosunku tłumacza do cudzoziemca, a w efekcie nawet do niedokładnego tłumaczenia. W podobnej sytuacji tłumacz, który posiada odpowiednie umiejętności międzykulturowe, wie, że mieszkańcy Nigerii mówią bardzo głośno i ekspresyjnie, nawet w sytuacjach gdy są naprawdę spokojni i pokojowo nastawieni. Jednym z wymogów podczas zatrudniania tłumaczy w UDSC i RdU powinno być posiadanie odpowiednich umiejętności międzykulturowych lub przynajmniej wykazanie doświadczenia zdobytego w pracy z cudzoziemcami z tzw. państw trzecich. Tłumacze (jak i urzędnicy przeprowadzający przesłuchania) powinni brać udział w regularnych szkoleniach w zakresie rozwoju umiejętności międzykulturowych potrzebnych w ich pracy. Świadome stosowanie wiedzy o innych kulturach podczas przesłuchania bez wątpienia zapewnia skuteczną komunikację z ich przedstawicielami. 2. Problem: Brak znajomości terminologii prawnej może również prowadzić do braku porozumienia między tłumaczem a przesłuchiwanym cudzoziemcem, a w konsekwencji do dokonania przez niego błędnej interpretacji słów cudzoziemca. Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy jest 7 Informacja uzyskana podczas spotkania w UDSC i RdU. 9

10 postępowaniem ściśle regulowanym przez przepisy prawa zarówno polskiego jak też europejskiego i międzynarodowego. Przesłanki nadania statusu uchodźcy czy też udzielenia ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany są określone w języku prawnym. Tłumacz powinien mieć odpowiednie kompetencje językowe w zakresie terminologii prawnej, aby w razie konieczności móc wytłumaczyć cudzoziemcowi znaczenie stosowanych przez przesłuchującego urzędnika terminów lub też przeformułować pytanie 8. Problem ten najlepiej ilustruje kwestia rozumienia słowa prześladowanie 9. Bardzo często podczas przesłuchania zadawane jest pytanie, czy dany cudzoziemiec był prześladowany w kraju pochodzenia. Zdarza się, że cudzoziemiec odpowiada na to pytanie przecząco, mimo że przed zadaniem tego pytania ze szczegółami opisał akty prześladowania, jakich doświadczył w kraju pochodzenia. Świadczy to jednoznacznie o tym, iż nie zrozumiał on słowa prześladowanie. W powyższej sytuacji urzędnik przeprowadzający przesłuchanie i tłumacz powinni przybliżyć znaczenie tego słowa cudzoziemcowi. Niestety często w takich sytuacjach ani tłumacz ani przesłuchujący urzędnik nie tylko nie tłumaczą cudzoziemcowi znaczenia tego słowa, ale traktują jego stwierdzenie, iż nie był prześladowany w kraju pochodzenia, jako dowód świadczący o jego niskiej wiarygodności ze względu na sprzeczność składanych zeznań. Tłumacze powinni posiadać dobrą znajomość terminologii prawnej związanej z postępowaniem w sprawie nadania statusu uchodźcy. Powinno to stanowić jedno z podstawowych wymagań przy ich rekrutacji. Na marginesie należy dodać, iż urzędnicy przeprowadzający przesłuchania w UDSC i RdU powinni być regularnie szkoleni w zakresie sposobów poprawnego sposobu zadawania pytań podczas przesłuchania tzn. tak by były one zrozumiałe zarówno dla cudzoziemca jak i dla tłumacza. b) POSTĘPOWANIE W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH Problem: Osoby dokonujące tłumaczeń w MUW posiadają bardzo zróżnicowane zdolności językowe. Wynika to z faktu, iż w urzędzie tym nie jest zapewniona bezpłatna pomoc tłumacza, a ponadto MUW nie nakłada na tłumaczy przyprowadzanych przez cudzoziemców na przesłuchania obowiązku posiadania ani określonego poziomu znajomości języka polskiego i języka obcego używanego przez danego cudzoziemca ani żadnych innych wymogów (poza wyłączeniem określonych podmiotów z możliwości dokonywania tłumaczenia, o czym była mowa powyżej). Słaba znajomość języka polskiego lub obcego czy też brak podstawowych umiejętności związanych z dokonywaniem prawidłowego tłumaczenia prowadzi do powstawania licznych błędów w tłumaczeniu i sprzeczności zeznań, co może nawet prowadzić do odmowy udzielenia cudzoziemcowi wnioskowanego zezwolenia na pobyt na terytorium RP. 8 Zadaniem zaś urzędnika przesłuchującego cudzoziemców jest zadawanie pytań w sposób zrozumiały dla danego cudzoziemca (inaczej bowiem należy formułować pytania wobec osoby posiadającej wykształcenie wyższe a inaczej wobec osoby niewykształconej). 9 Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju (art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie). 10

11 Urzędy wojewódzkie powinny być zobligowane do zapewnienia podczas przesłuchań nieodpłatnej pomocy tłumacza, analogicznie jak UDSC i RdU. Tłumacze ci powinni posiadać nie tylko dobrą znajomość języka obcego i języka polskiego, ale powinni również wykazywać doświadczenie w pracy z cudzoziemcami pochodzącymi z tzw. państw trzecich. Powinni także posiadać umiejętności międzykulturowe i profesjonalne przygotowanie do pracy w roli tłumacza. V. ZASADY PRACY TŁUMACZA Problem: Aktualnie obowiązujące w Polsce prawo reguluje wyłącznie prawa, obowiązki i odpowiedzialność tłumaczy przysięgłych (ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego). Udział tłumacza przysięgłego w żadnym z opisywanych w niniejszym raporcie postępowaniu nie jest obligatoryjny. Ani UDSC ani RdU nie przyjęły jako obowiązującego w tych urzędach podręcznika UNHCR z 1995 r. regulującego sposób przesłuchiwania osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy 10. Żaden z opisywanych w niniejszym raporcie organów nie stworzył także wewnętrznej regulacji w formie pisemnej określającej zasady prawidłowego tłumaczenia. W efekcie, jeśli dany tłumacz nie jest tłumaczem przysięgłym, nie obowiązują go żadne zasady postępowania (poza odpowiedzialnością karną, o której będzie mowa poniżej). Nieobowiązywanie w UDSC, RdU i MUW spisanych standardów tłumaczenia, które byłyby wiążące dla wszystkich tłumaczy biorących udział w przesłuchiwaniu cudzoziemców, może prowadzić do wielu nieprawidłowości (np. nieuważne słuchanie, zadawanie własnych pytań, poruszanie kwestii niezwiązanych z zadanym pytaniem, streszczanie wypowiedzi cudzoziemca). Wiele błędów popełnianych przez tłumaczy podczas opisanych w raporcie postępowań administracyjnych jest bowiem wynikiem braku wiedzy, jak tego typu tłumaczenia powinny być wykonywane, a także nieświadomości konsekwencji dokonania błędnego tłumaczenia. Organy administracji posiadające kompetencje do przesłuchiwania cudzoziemców powinny stworzyć wewnętrzne regulacje określające prawa, obowiązki i sposób postępowania biorących udział w przesłuchaniu tłumaczy. Regulacje te powinny być ogólnodostępne, aby przesłuchiwany cudzoziemiec mógł się z nimi zapoznać jeszcze przed przesłuchaniem. Kopia tego uregulowania powinna być również przekazana każdemu tłumaczowi, który zaczyna pracę w danym urzędzie. Sprecyzowanie zasad tłumaczenia z pewnością ułatwi pracę tłumaczy i poprawi jej jakość. VI. BEZSTRONNOŚĆ TŁUMACZA Osoba dokonująca tłumaczenia w UDSC, RdU lub MUW powinna być bezstronna, niepodatna na naciski urzędników (np. nalegających, by tłumacz streszczał wypowiedzi cudzoziemca, aby 10 Wysoki Komisarz ds. Uchodźców ONZ, RLD4 - Interviewing Applicants for Refugee Status, 1995, RLD4, dostępne na stronie internetowej: [6 sierpnia 2011 r.] 11

12 jak najszybciej zakończyć przesłuchanie). Bezstronność tłumacza jest gwarancją dokonania prawidłowego tłumaczenia. Problem: Wpływ na bezstronność tłumacza ma bez wątpienia forma jego zatrudnienia. Jak już zostało wcześniej wspomniane, w UDSC i RdU 11 można wyróżnić dwie formy zatrudnienia tłumaczy: tłumacze delegowani do tłumaczenia podczas konkretnego przesłuchania przez pozostające w stosunku umownym z urzędem biuro tłumaczeń oraz tłumacze będący jednocześnie pracownikami danego organu (pracownicy UDSC i RdU lub członkowie RdU 12 ). Problem braku bezstronności może pojawiać się w stosunku do drugiej grupy tłumaczy, to jest w sytuacji, gdy urzędnik przesłuchujący cudzoziemca dokonuje jednocześnie tłumaczenia. Przed rozpoczęciem przesłuchania urzędnik je przeprowadzający powinien zapoznać się z całą dokumentacją sprawy oraz z sytuacją w kraju pochodzenia danego cudzoziemca. W rezultacie jeszcze zanim cudzoziemiec zostanie przesłuchany urzędnik ten ma już pewną opinię, pogląd na sprawę. Może to sprawiać, że dokonane przez niego tłumaczenie nie będzie w pełni obiektywne. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, gdy urzędnik ten, nie zrozumiawszy dokładnie słów przesłuchiwanego cudzoziemca, dopowie sobie ich znaczenie, opierając się na wcześniej zgromadzonym materiale dowodowym (np. treści wniosku o nadanie statusu uchodźcy). Treść protokołu przesłuchania w żadnym wypadku zaś nie powinna być oparta na domniemanej treści wypowiedzi cudzoziemca. Urzędnik przeprowadzający przesłuchanie nie powinien w żadnym wypadku jednocześnie dokonywać tłumaczenia zeznań cudzoziemca (zastępować tłumacza). Zagwarantuje to poprawność i bezstronność tłumaczenia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż dobra znajomość języka obcego przez przesłuchującego urzędnika nie będzie mimo to nieprzydatna podczas przesłuchania. Może ona bowiem służyć kontroli poprawności tłumaczenia dokonywanego przez tłumacza 13. VII. PODEJRZENIE DOKONANIA WADLIWEGO TŁUMACZENIA Zarówno w UDSC, RdU i MUW nie istnieją żadne spisane reguły postępowania w przypadku podejrzenia dokonania błędnego tłumaczenia podczas przesłuchania. Jednakże pracownicy powyższych urzędów deklarują, iż zawsze gdy pojawia się podejrzenie wadliwego tłumaczenia, przesłuchanie jest przerywane 14. Po przerwaniu przesłuchania urzędnik ustala, z jakiego powodu tłumaczenie nie jest poprawne (czy decyduje o tym brak odpowiednich kwalifikacji po stronie tłumacza albo nieprawidłowy wybór języka używanego podczas przesłuchania), a następnie 11 Kwestia braku bezstronności tłumacza nie dotyczy MUW, gdyż urząd ten nie zapewnia pomocy tłumacza w trakcie przesłuchania. 12 Zgodnie z treścią art. 89r ust. 1 ustawy o ochronie, W skład Rady wchodzi 12 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję spośród osób wyróżniających się wiedzą lub doświadczeniem praktycznym w zakresie problematyki uchodźców. Co najmniej połowa członków Rady powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze. 13 patrz: VII. Podejrzenie dokonania wadliwego tłumaczenia, problem Informacja uzyskana podczas spotkania w UDSC, RdU i MUW. 12

13 wyznacza kolejną datę przesłuchania, podczas którego zapewniona jest już pomoc odpowiedniego tłumacza. Powyższa praktyka jest słuszna i powinna być oceniona pozytywnie. Zasada przerywania przesłuchania wobec podejrzenia wadliwego tłumaczenia i reguły dalszego postępowania urzędnika w takiej sytuacji powinny być jednak spisane i umieszczone w wewnętrznej regulacji każdego z organów administracji dotyczącej sposobu przeprowadzania przesłuchania, o której była mowa na początku niniejszego raportu 15. Ponadto, urzędnicy przeprowadzający przesłuchania powinni być regularnie szkoleni, jak skutecznie rozpoznawać błędne tłumaczenie. Gdy przesłuchujący urzędnik zna język, w którym przeprowadzane jest przesłuchiwanie, z łatwością zidentyfikuje on wady tłumaczenia. Problem pojawia się jednak, gdy język przesłuchania jest językiem nieznanym urzędnikowi. Wtedy konieczna staje się uważna obserwacja sposobu dokonywania tłumaczenia i wychwycenie sygnałów świadczących o jego wadliwości (np. streszczanie wypowiedzi cudzoziemca, mowa ciała cudzoziemca świadcząca o niezrozumieniu pytań itd.). Jeśli już po przeprowadzeniu przesłuchania urzędnik (zarówno organu I jak i II instancji) zacznie podejrzewać, iż przesłuchanie zostało przeprowadzone wadliwe, może on wyznaczyć kolejne przesłuchanie danego cudzoziemca w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Wobec stwierdzenia przez organ II instancji, iż tłumaczenie podczas przesłuchania przeprowadzonego przez organ I instancji było lub mogło być wadliwe, decyzja organu I instancji może zostać uchylona w całości lub w części, a sprawa może zostać przekazana organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia (art Kodeksu Postępowania Administracyjnego, dalej: KPA). Jeżeli w sprawie została już wydana decyzja ostateczna, może być ona w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeśli przemawia za tym interes społeczny i słuszny interes strony (art KPA). 1. Problem: Wyżej wymienione sposoby postępowania stanowią możliwość reakcji na błędne tłumaczenie, którymi może się posłużyć jedynie urzędnik organu I lub II instancji. W obecnym stanie prawnym nie przewidziano skutecznego mechanizmu, który pozwalałby przesłuchiwanemu cudzoziemcowi na taką reakcję. Co prawda, wnioskodawca ma prawo wyrażenia opinii na temat jakości i poprawności dokonanego tłumaczenia podczas przesłuchania. Często jednak nie ma on świadomości, że takie prawo mu przysługuje 16. Po przesłuchaniu cudzoziemiec jest pytany, czy ma jakiekolwiek uwagi co do dokonanego tłumaczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że zarówno powyższe pytanie jak i odpowiedź cudzoziemca są tłumaczone przez tą samą osobę, której pracę cudzoziemiec ma ocenić. Stwarza to ryzyko manipulacji, w sytuacji gdy cudzoziemiec wyraża negatywną ocenę, a tłumacz pragnie ją zataić przed urzędnikiem (pracodawcą). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż aktualnie, jeśli cudzoziemiec już po przeprowadzeniu przesłuchania informuje o wadliwości tłumaczenia (np. w liście skierowanym do urzędu lub w treści odwołania od negatywnej decyzji organu I instancji), to jego oświadczenia są traktowane przez organy administracji jako próba manipulacji zebranym 15 Patrz: II. Ogólne zasady przesłuchiwania cudzoziemców. 16 patrz: IX. Nieprawidłowe przeprowadzenie przesłuchania, pkt a. 13

14 materiałem dowodowym i chęć wprowadzenia w błąd polskich organów władzy. Nie można zatem uznać, iż obecnie obowiązujący mechanizm oceny pracy tłumacza przez przesłuchiwanego cudzoziemca jest skuteczny. Cudzoziemiec przesłuchiwany w UDSC, RdU i MUW powinien mieć możliwość skutecznego wyrażenia opinii o dokonanym podczas przesłuchania tłumaczeniu. Nie jest to możliwe, gdy ten sam tłumacz musi przetłumaczyć urzędnikowi, jak cudzoziemiec ocenia jego pracę. Tym samym konieczne jest wypracowanie przez powyższe urzędy innych mechanizmów oceny tłumaczenia. Przykładowo, cudzoziemiec może po zakończeniu przesłuchania spisywać swoje uwagi co do jakości tłumaczenia. Pismo to powinno być załączane do akt sprawy jako dowód na poprawność lub wadliwość przesłuchania. Można również umożliwić cudzoziemcowi pisemne wypowiedzenie się o do jakości tłumaczenia np. w ciągu 7 dni od daty przesłuchania. By jednak prawo to było przez cudzoziemców wykorzystywane, powinni oni być o nim informowani przed i po przesłuchaniu. Konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej regulacji w wyżej określonym zakresie. 2. Problem: Cudzoziemiec, który uświadamia sobie, iż tłumaczenie zostało błędnie dokonane, nie ma żadnej możliwości, by to udowodnić. Podczas przesłuchania cudzoziemiec może protestować, jeśli podejrzewa, że tłumaczenie jest niepoprawne. Jednakże, jeśli przesłuchujący go urzędnik nie zna języka, w którym odbywa się przesłuchanie, to nie jest on w stanie sprawdzić, czy błędy w tłumaczeniu rzeczywiście miały miejsce, czy może protest cudzoziemca wynika jedynie z chęci przedłużenia postępowania lub zmiany swoich oświadczeń. Również po przesłuchaniu, nawet jeśli cudzoziemiec ma wątpliwości co do jakości tłumaczenia (np. po uważnym przeczytaniu protokołu przesłuchania lub zapoznaniu się z treścią decyzji negatywnej w jego sprawie), to nie ma żadnej możliwości udowodnienia, iż doszło do wadliwego tłumaczenia. Każde przesłuchanie powinno być nagrywane przynajmniej przy pomocy sprzętu rejestrującego dźwięk. Obecnie polskie prawo przewiduje taką możliwość w postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 5 ustawy o ochronie, organ prowadzący postępowanie może utrwalić przebieg przesłuchania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, jeżeli wnioskodawca został o tym poinformowany i względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie. Aktualnie przesłuchania nie są jednak nagrywane ani w UDSC ani w RdU z powodów technicznych tj. ze względu na brak odpowiedniego sprzętu. Warto jednak zauważyć, iż zakup powyższego sprzętu nie tylko wpłynie na poprawę sytuacji przesłuchiwanych cudzoziemców, którzy będą mogli na każdym etapie postępowania skutecznie udowodnić wadliwość tłumaczenia, ale także przyniesie korzyści polskim organom władzy. Przyjęcie jako obligatoryjnej zasady nagrywania przesłuchań przyczyniłaby się do wykrywania przestępstw. Organom administracji znane są bowiem sytuacje, gdy tłumacz proponował przesłuchiwanemu cudzoziemcowi w trakcie przesłuchania za odpowiednią zapłatą korzystne dla tego cudzoziemca przedstawienie powodów ubiegania się przez niego o nadanie statusu uchodźcy (w taki sposób, by były one zbieżne z przesłankami nadania statusu uchodźcy określonymi w Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźcy z 1951 r.). Nagranie przesłuchania i późniejsze przetłumaczenie słów tłumacza i cudzoziemca przez drugiego 14

15 tłumacza (w razie powstania wątpliwości co do poprawności tłumaczenia) pozwoliłoby na wyeliminowanie takich nieuczciwych tłumaczy z grona osób zatrudnianych przez urzędy. Ponadto, nagranie może stanowić dowód na poprawność przeprowadzonego przesłuchania lub tłumaczenia, w sytuacji gdy cudzoziemiec bezpodstawnie oskarża urzędnika przeprowadzającego przesłuchanie lub tłumacza o nieprawidłowe zachowanie. Nagrywanie przebiegu przesłuchania poprawi również jakość postępowania administracyjnego. Biorąc pod uwagę fakt, iż każde nieprofesjonalne zachowanie może być w każdej chwili ujawnione poprzez odtworzenie nagrania, należy domniemywać, iż zarówno urzędnicy przeprowadzający przesłuchanie jak i tłumacze będą bardziej zdeterminowani, by unikać jakichkolwiek nieprawidłowości podczas przesłuchania. VIII. PRAWNE KONSEKWENCJE WADLIWEGO TŁUMACZENIA a) PRZESŁUCHIWANY CUDZOZIEMIEC W większości przypadków dokonanie wadliwego tłumaczenia oświadczeń cudzoziemca może prowadzić do wydania przez organy administracji decyzji o odmowie udzielenia ochrony na terytorium RP lub wnioskowanego zezwolenia. W konsekwencji może to się również przyczynić do wydalenia danego cudzoziemca z terytorium Polski. Każda nieścisłość, sprzeczne zeznania, niejasności, a nawet ogólnikowość stwierdzeń przesłuchiwanego cudzoziemca są interpretowane na jego niekorzyść i podważają jego wiarygodność. Cudzoziemcy często powtarzają, iż powyższe nieścisłości są wynikiem błędów podczas tłumaczenia, i twierdzą, iż nigdy nie wypowiedzieli słów zapisanych w protokole przesłuchania. Jak już zostało wcześniej podkreślone, udowodnienie, iż to tłumacz popełnił błąd i to on jest odpowiedzialny za nieścisłości, a nie cudzoziemiec, jest obecnie znacznie utrudnione. b) TŁUMACZ Odpowiedzialność prawna tłumacza została uregulowana w art Kodeksu Karnego (dalej: KK). Zgodnie z treścią tego przepisu, kto, jako tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jednakże zgodnie z 5 tego przepisu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli fałszywe tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy lub sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. Tłumacze przysięgli podlegają ponadto odpowiedzialności zawodowej zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Nie wszyscy jednak tłumacze świadczący usługi podczas przesłuchań odbywających się w UDSC, RdU i MUW są tłumaczami przysięgłymi. 15

16 IX. NIEPRAWIDŁOWE PRZEPROWADZENIE PRZESŁUCHANIA a) BRAK WYSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZESŁUCHANIA Cudzoziemcy nie są świadomi swoich praw i obowiązków, jakie przysługują im podczas przesłuchania. Tymczasem zgodnie z treścią art. 8 KPA, organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Ponadto zgodnie z treścią art. 9 KPA, organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Również w ustawach szczegółowych dotyczących cudzoziemców uregulowano obowiązki informacyjne organów administracji. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, organy prowadzące postępowania w sprawach o wydanie lub przedłużenie wizy, udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zwanego dalej "zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego WE", oraz o wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pouczają cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Obowiązki organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy są bardziej szczegółowo opisane. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie, właściwy organ informuje wnioskodawcę, w języku dla niego zrozumiałym, o zasadach i trybie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, przysługujących mu prawach, ciążących na nim obowiązkach i skutkach prawnych ich niewykonania, możliwości wyrażenia zgody na udzielanie przedstawicielowi Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców informacji o przebiegu postępowania oraz przeglądanie akt sprawy i sporządzanie z nich notatek i odpisów, oraz o organizacjach, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców. 1. Problem: Obecnie nie obowiązuje jednak żadna szczegółowa regulacja precyzująca, jakie dokładnie informacje powinien otrzymać każdy cudzoziemiec przed rozpoczęciem przesłuchania. Urzędnicy przeprowadzający przesłuchanie nie są zobligowani do przekazania przed rozpoczęciem przesłuchania odpowiednich informacji (wiążą ich jedynie powyższe, bardzo ogólnie sformułowane przepisy prawa). Jedyną informacją, która obligatoryjnie jest przekazywana cudzoziemcowi na początku przesłuchania, jest pouczenie, iż jest on zobowiązany do mówienia prawdy, gdyż w przeciwnym razie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W konsekwencji treść informacji przekazywanych cudzoziemcowi na początku przesłuchania jest bardzo zróżnicowana (jest zależna od tego, kto przeprowadza przesłuchanie). Brak informacji na temat praw i obowiązków przesłuchiwanego cudzoziemca może prowadzić do licznych problemów podczas przesłuchania. Często cudzoziemcy nie mają nawet podstawowej wiedzy w tym zakresie. Na przykład, cudzoziemcy zgłaszający się do Helsińskiej 16

17 Fundacji Praw Człowieka przyznają, iż nie wiedzieli, że mogą poprosić o przerwę w przesłuchaniu. Nawet gdy pilnie potrzebowali skorzystać z toalety, czekali na zakończenie przesłuchania. W rezultacie, przez ostatnią godzinę przesłuchania nie potrafili się skoncentrować na zadawanych pytaniach. Obowiązek przekazania przez urzędnika ściśle określonych informacji cudzoziemcowi przed rozpoczęciem jego przesłuchania powinien wynikać z treści wewnętrznej regulacji dotyczącej sposobu przesłuchiwania cudzoziemców obowiązującej w każdym z urzędów opisanych w niniejszym raporcie 17. Każdy cudzoziemiec powinien otrzymać taki sam zestaw informacji. Jednocześnie informacje te powinny być dostosowane do cech danego cudzoziemca (np. informacja przekazywana małoletniemu będzie różniła się od tej przekazywanej osobie dorosłej). Cudzoziemiec powinien otrzymać informacje dotyczące jego praw i obowiązków, a zwłaszcza powinien być poinformowany, że przysługuje mu prawo do przerwy oraz że może on poprosić o szklankę wody. 2. Problem: Jedynym źródłem informacji dla cudzoziemców na temat przesłuchania mającego miejsce w trakcie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy jest wysyłana do wszystkich wnioskodawców wraz z wezwaniem na przesłuchanie 18 broszura Informacja dla osób, które otrzymały wezwanie na przesłuchanie w sprawie przyznania statusu uchodźcy 19. Zawiera ona jedynie podstawowe informacje na temat przesłuchania tj. stwierdzenie, iż Zasadą jest, że z każdą osobą, która złożyła wniosek o nadanie statusu uchodźcy - wnioskodawcą, przeprowadzana jest rozmowa (przesłuchanie), Wszystkie informacje przekazane przez wnioskodawcę w trakcie postępowania, także w czasie wywiadu statusowego, są poufne i są chronione przez polskie prawo. oraz Wnioskodawca ma obowiązek podać podczas przesłuchania wszystkie informacje, które będą potrzebne do rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Udzielanie szczegółowych odpowiedzi na zadawane pytania jest korzystne dla wnioskodawcy. Wnioskodawca ma również obowiązek przekazać posiadane dowody (np. dokumenty, zaświadczenia, kasety VHS itd.), które potwierdzają informacje podane we wniosku o nadanie statusu uchodźcy. Ponadto w informacji zaznaczono, iż Informacje podane podczas przesłuchania oraz udostępnione dowody są bardzo ważne dla rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy, określono, jak należy postępować, gdy po przeprowadzeniu przesłuchania pojawią się nowe, ważne okoliczności w sprawie albo nowe dowody, oraz poinformowano o formie zakończenia postępowania. Powyższą praktykę wysyłania wraz z wezwaniem na przesłuchanie do każdego wnioskodawcy odpowiednich informacji w języku dla niego zrozumiałym dotyczących przesłuchania należy ocenić pozytywnie i co do zasady można ją zarekomendować urzędom wojewódzkim. Broszura wysyłana przez UDSC jest jednak niekompletna. Nie wspomniano w niej m.in. o prawie żądania zmiany tłumacza czy prawie zmiany języka przesłuchania, jeśli jest on niezrozumiały dla 17 Patrz: II. Ogólne zasady przesłuchiwania cudzoziemców. 18 Informacja jest wysyłana w 8 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej, francuskiej, arabskiej, armeńskiej i wietnamskiej (informacja uzyskana podczas spotkania w UDSC). 19 Informacja dostępna jest także na stronie internetowej UDSC w języku polskim (http://www.udsc.gov.pl/przesluchanie,1361.html), w języku rosyjskim oraz w języku angielskim. 17

18 cudzoziemca. Ponadto warto zaznaczyć, że obecnie w wezwaniu na przesłuchanie nie określa się języka, w jakim będzie przeprowadzone przesłuchanie. Brak wiedzy wśród przesłuchiwanych cudzoziemców na temat zasad obowiązujących podczas przesłuchania może prowadzić do licznych problemów. Przykładowo, aktualnie cudzoziemiec przed rozpoczęciem przesłuchania musi podpisać zgodę na przesłuchanie w danym języku. Jeśli po przesłuchaniu wnioskodawca stwierdza, iż język użyty podczas przesłuchania był dla niego niezrozumiały, urzędnicy oznajmiają, iż sam zainteresowany zgodził się na przesłuchanie w tym języku. Skoro zatem na samym początku nie zakwestionował języka przesłuchania, to znaczy, że język ten został prawidłowo wybrany. W praktyce jednak wielu cudzoziemców nie ma świadomości, że ma prawo protestować przeciwko dokonanemu wyborowi języka. Do treści Informacji dla osób, które otrzymały wezwanie na przesłuchanie w sprawie przyznania statusu uchodźcy powinny zostać dodane informacje dotyczące tłumaczenia podczas przesłuchania, a w szczególności powinno zostać określone co następuje: Informacja o języku, w którym ma się odbyć przesłuchanie danego cudzoziemca, Prawo do zmiany języka przesłuchania, jeśli nie jest on dla cudzoziemca zrozumiały, Prawo do odmowy podpisania zgody na przesłuchanie w danym języku, Prawo do zmiany tłumacza podczas przesłuchania, jeżeli tłumacz nie jest obiektywny, omija pewne fakty, nie tłumaczy słów cudzoziemca w sposób dokładny itd. O posiadaniu powyższych praw powinien zostać ponadto poinformowany przez urzędnika każdy cudzoziemiec przed rozpoczęciem przesłuchania (patrz: problem 1). Zwiększenie świadomości cudzoziemca co do przysługujących mu podczas przesłuchania praw wpłynie na zmniejszenie liczby skarg na wybór języka przesłuchania i poprawi jakość tłumaczenia. b) POSTAWA URZĘDNIKA PRZEPROWADZAJĄCEGO PRZESŁUCHANIE Problem: Cudzoziemcy zgłaszający się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka często informują, iż podczas przesłuchania urzędnicy byli nieuważni, okazywali znudzenie i brak zainteresowania opowieścią cudzoziemca, a także zmierzali do jak najszybszego zakończenia przesłuchania (np. często przerywając cudzoziemcowi, mówiąc, żeby się streszczał itd.). Powyższy brak należytej staranności podczas wykonywania obowiązków służbowych może prowadzić np. do pominięcia przez cudzoziemca istotnych szczegółów dotyczących prześladowania go w kraju pochodzenia. Jeśli zaś cudzoziemiec będzie chciał o nich wspomnieć już po zakończeniu przesłuchania, informacje te będą postrzegane przez organy administracji jako nieprawdziwe, zmyślone na potrzeby postępowania w celu wprowadzenia ich w błąd. Każde przesłuchanie powinno być nagrywane co najmniej przy pomocy sprzętu rejestrującego dźwięk. Nagrywanie przesłuchań wpłynie na poprawę ich jakości, jako że każde nieprawidłowe zachowanie urzędnika przeprowadzającego przesłuchanie będzie mogło być z łatwością wykryte, a pracownik pociągnięty do odpowiedzialności. Czas trwania przesłuchania powinien być 18

19 ustalony w taki sposób, by urzędnik przeprowadzający przesłuchanie miał odpowiednią ilość czasu na wysłuchanie historii cudzoziemca w całości. c) PROBLEM TZW. ESKALACJI ZEZNAŃ Szef UDSC i RdU wyrażają w niektórych decyzjach pogląd, że oświadczenia cudzoziemca zawarte we wniosku o nadanie statusu uchodźcy są bardziej wiarygodne niż jego zeznania złożone podczas przesłuchania przeprowadzonego w UDSC lub siedzibie RdU. Organy te podkreślają, iż zeznania składane podczas wypełniania wniosku o nadanie statusu uchodźcy są spontaniczne, co zwiększa ich wiarygodność. W związku z powyższym zdaniem tych organów informacje, które zostały pominięte przez cudzoziemca podczas składania wniosku o nadanie statusu uchodźcy, są nieprawdziwe, wymyślone na potrzeby postępowania tylko po to, by wprowadzić organy administracji w błąd. UDSC i RdU określają powyższą sytuację jako eskalację zeznań. Powyższa ocena wiarygodności zeznań cudzoziemca w zależności od momentu ich złożenia jest nieprawidłowa, gdyż nie bierze pod uwagę realiów składania wniosku o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Wiele wniosków składanych jest w jednostkach Straży Granicznej znajdujących się na granicy RP, szczególnie w Terespolu, a także w Warszawie. Czasami napływ cudzoziemców składających wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Polsce jest bardzo duży, wobec czego funkcjonariusze Straży Granicznej nie mają wystarczająco dużo czasu, by dokładnie zająć się każdym wnioskodawcą. W przypadku bardzo dużego napływu uchodźców proszeni są oni o spisanie na kartce papieru, jakie są powody ubiegania się przez nich o status uchodźcy w Polsce. Kartka ta jest tłumaczona i załączana do wniosku o status. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie są zobowiązani do informowania cudzoziemców o istocie składanych przez nich na granicy oświadczeń. Co do zasady nie poucza się ich, że mają obowiązek szczegółowo przedstawić powody ubiegania się o ochronę w Polsce, że nie powinni pomijać żadnego dowodu, zdarzenia, które świadczy o ich prześladowaniu w kraju pochodzenia, bo może to być wykorzystane przeciwko nim. Co więcej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż cudzoziemcy składający wniosek o nadanie statusu uchodźcy w jednostce SG znajdującej się na granicy są przeważnie zmęczeni po podróży, zdenerwowani, zestresowani, a czasami nawet chorzy. Te wszystkie czynniki mogą znacznie wpłynąć na jakość i dokładność składanych przez nich zeznań. Biorąc pod uwagę powyższe uwagi, należy wskazać, iż Szef UDSC i RdU powinni zaprzestać interpretowania zeznań składanych podczas wypełniania wniosku o nadanie statusu uchodźcy jako oświadczeń bardziej wiarygodnych niż te złożone podczas przesłuchania w UDSC lub siedzibie RdU. Organy administracji powinny bowiem uwzględniać wszystkie wyżej wymienione czynniki, które mogą znacznie wpływać na jakość i dokładność składanych przez cudzoziemca zeznań. 19

20 X. PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA a) POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STATUSU UCHODŹCY Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie, organ prowadzący postępowanie przesłuchuje wnioskodawcę w celu wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz przekazuje mu kopię protokołu przesłuchania. Cudzoziemiec ma prawo otrzymać taką kopię nieodpłatnie. Problem: W UDSC i RdU nie wprowadzono obowiązku sporządzania protokołów przesłuchania na komputerze. W związku z powyższym urzędnicy cześć protokołów sporządzają odręcznie, zwłaszcza w UDSC. Czytelność protokołów jest zatem zróżnicowana. Wszystkie protokoły przesłuchania powinny być sporządzane na komputerze. b) POSTĘPOWANIE W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH Problem: Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, Urzędy Wojewódzkie nie są zobowiązane do wydania cudzoziemcowi kopii protokołu jego przesłuchania. W MUW istnieje możliwość otrzymania tej kopii, ale cudzoziemiec musi przedstawić pisemne uzasadnienie prośby o kopię i za nią zapłacić. Warto jednak podkreślić, iż cudzoziemiec ma prawo na każdym etapie postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie, w tym z protokołem przesłuchania. Może zatem zrobić zdjęcia zebranej dokumentacji bez dodatkowych kosztów. Protokoły są sporządzane w MUW odręcznie bądź na komputerze. Urzędy Wojewódzkie powinny być zobowiązane do nieodpłatnego wydawania kopii protokołu przesłuchania cudzoziemcom bez obowiązku przedstawienia uzasadnienia potrzeby posiadania takiej kopii. Wszystkie protokoły przesłuchania powinny być sporządzane na komputerze. XI. WARUNKI PRZEPROWADZANIA PRZESŁUCHANIA 1. Problem i rozwiązanie: Zarówno w UDSC jak i w siedzibie RdU przesłuchania są przeprowadzane w oddzielnych pokojach. W siedzibie RdU pokój, w którym odbywają się przesłuchania, jest wyposażony w szklaną ścianę oddzielającą przesłuchującego urzędnika i tłumacza od cudzoziemca. W praktyce jednak niektórzy przesłuchujący urzędnicy nie korzystają z możliwości oddzielenia od 20

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Права и обязанности беженцев в Польше

Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce. Права и обязанности беженцев в Польше Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce Informator pod redakcją Tomasza Sieniowa Права и обязанности беженцев в Польше Информатор Под редакцией Томаша Сенева Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel

ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY. Nr 4/2009 PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Katarzyna Wencel Nr 4/2009 ANALIZY RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel PRAWA CUDZOZIEMCÓW W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 2 Trzeba pamiętać, Ŝe urzędnik, dysponujący znacznie większą wiedzą niŝ obywatel,

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY

POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE AGATA FORYŚ POMOC PRAWNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU UCHODŹCY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY Wprowadzenie Osoby ubiegające

Bardziej szczegółowo

STATUS UCHODŹCY W POLSCE

STATUS UCHODŹCY W POLSCE STATUS UCHODŹCY W POLSCE Kto jest uchodźcą W rozumieniu art. 1 Konwencji Genewskiej z 1951 r. oraz Protokołu Nowojorskiego, uchodźcą jest osoba, która spełnia następujące warunki: przebywa poza swoim krajem

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych

ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO

KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO KIEDY RODZIC PORWAŁ DZIECKO PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Wydane drugie poprawione Warszawa 2012 1 I. PORWANIE RODZICIELSKIE, ZAGINIĘCIE, DZIAŁANIA POLICJI... 5 A. PORWANIE RODZICIELSKIE A ZAGINIĘCIE...

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające 1 (przyjęta przez Komitet Ministrów 21 stycznia 1998 roku na 616-tym

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Kiedy rodzic porwał dziecko

Kiedy rodzic porwał dziecko 24h linia wsparcia Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 801 24 70 70 + 48 22 654 70 70 Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Kiedy rodzic porwał dziecko PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

ABC MEDIACJI. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna

ABC MEDIACJI. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska. publikacja bezpłatna publikacja bezpłatna wydawnictwo Fika info Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska ABC MEDIACJI Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Broszurę opracowała: Marzena Radzka-Wiśniewska Projekt:

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PROKURATORÓW

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PROKURATORÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PROKURATORÓW Warszawa, 2010 Warszawa, 2010 Autorka: dr Karolina Kremens ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PROKURATORÓW Współpraca: Artur Pietryka Redakcja: Jarosław Bełdowski i Marta

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 1.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 142/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Wezwanie. do uzupełnienia braków formalnych. czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym

Wezwanie. do uzupełnienia braków formalnych. czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym Terminy: Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych czyli krótki przewodnik po dobrych praktykach w studenckim wolontariacie prawniczym Joanna Gieroba, Izabela Precz, Delaine R. Swenson Sąd Rejonowy w

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza Streszczenie Głównym problemem, obniżającym noty organów wyborczych w Polsce, jest jakość ich pracy na najniższych szczeblach, szczególnie w przypadku wyborów samorządowych.

Bardziej szczegółowo