SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO PAŃSTWA FRANCUSKIEGO POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 15A, LOK. 18.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO PAŃSTWA FRANCUSKIEGO POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 15A, LOK. 18."

Transkrypt

1 Warszawa, 15 lipiec 2015 r. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO PAŃSTWA FRANCUSKIEGO POŁOŻONEJ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 15A, LOK. 18 Warunki przetargu 1 / N AZ W A I AD R E S W Y D Z I A Ł U O D P O W I E D Z I AL N E G O Z A S P R Z E D AŻ Sprzedający: PAŃSTWO FRANCUSKIE MINISTERSTWO EKONOMII I FINANSÓW Ambasada Francji Regionalny Wydział Ekonomiczny ul. Piękna 1, Warszawa Telefon : (+48) Fax: (+48)

2 2/9 2 / P R Z E D M I O T P R Z E T A R G U Sprzedaż poniżej opisanej nieruchomości po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. R.129 oraz art. R do art. R francuskiego kodeksu dotyczącego mienia państwowego, a także stosownie do prawa polskiego, w szczególności polskiego kodeksu cywilnego. Wersja polska niniejszych «Warunków przetargu» będzie rozstrzygająca w przypadku rozbieżności między nią a dokumentem «Modalités de présentation des offres» w języku francuskim. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w języku polskim, a dokument ten zostanie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego języka francuskiego. O p i s n i e r u c h o m o ś c i Lokal nr 18 o powierzchni 229 m 2 usytuowany na siódmym piętrze w budynku położonym przy ul. Mokotowskiej 15A w Warszawie w dzielnicy Śródmieście, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. tarasem o powierzchni użytkowej 109,5 m 2, częściami klatki schodowej oraz miejscami postojowymi o nr 17 i 18 w garażu podziemnym. Nr księgi wieczystej WA4M/ /9. Zagospodarowanie przestrzenne Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Warszawa-Centrum uchwałą nr 495/XXXVI/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r. Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako UH/B20 tereny usług, handlu i biur. 3 / W A R U N K I S Z C Z E G Ó L N E Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w niniejszych warunkach przetargu. 4/ MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI 2

3 Dossier dotyczące nieruchomości, jej stanu prawnego, położenia i otoczenia można uzyskać bezpłatnie w: Ambasadzie Francji Regionalnym Wydziale Ekonomicznym ul. Piękna 1, Warszawa, tel. : (+48) /9 Dossier może również zostać wysłane bezpłatnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną do każdego zainteresowanego, który wystąpi z taką prośbą pisemnie, wskazując adres zwrotny lub wyśle wiadomość na adres Zainteresowani cudzoziemcy mogą otrzymać poświadczoną kopię dokumentu Warunki przetargu w celu przedłożenia organowi właściwemu do wydania promesy przyrzeczenia wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380). 5 / S K Ł A D A N I E O F E R T Pismo oferenta zawierające ofertę kupna nieruchomości ma być sporządzone w polskiej lub francuskiej wersji językowej oraz podpisane przez osobę fizyczną składającą ofertę albo, w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów i składania oświadczeń woli w ich mieniu (stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie należy dołączyć). W przypadku podpisania oferty albo pisma oferenta zawierającego ofertę przez pełnomocnika albo prokurenta, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa szczególnego lub pełnomocnictwa do poszczególnej czynności albo stosowny wypis z rejestru przedsiębiorców. Pełnomocnictwo albo wypis z rejestru przedsiębiorców musi być sporządzony w języku polskim bądź przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski (należy dołączyć to tłumaczenie). W przypadku, gdy pełnomocnictwo dotyczy całej transakcji kupna nieruchomości, musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. Wszystkie załączone do pisma oferenta zawierającego ofertę dokumenty i oświadczenia mają być sporządzone w polskiej lub francuskiej wersji językowej. Wersja francuska nie musi być sporządzona przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie prywatne na język francuski jest dopuszczalne, chyba że przepisy wymagają tłumaczenia przysięgłego. Oferent ponosi bezzwrotnie koszty tłumaczeń. W przypadku dokumentów i oświadczeń dwujęzycznych zapewnia zgodność wersji polskiej i francuskiej oraz ponosi ryzyko w przypadku rozbieżności między tymi dwoma wersjami językowymi. Złożenie oferty następuje w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem «candidature à l acquisition de l immeuble situé à Varsovie, rue Mokotowska 15A, appt. 18, ne pas ouvrir par le service du courrier», w której znajduje się druga właściwa zamknięta i opieczętowana koperta zawierającą nazwisko kandydata. 3

4 Ta znajdująca się wewnątrz druga właściwa zamknięta i opieczętowana koperta ma zawierać pismo oferenta (obejmujące ofertę kupna nieruchomości oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w paragrafach 5 i 12), a także czek bądź potwierdzenie przelewu, o których mowa w paragrafie 8. Składanie ofert następuje drogą pocztową listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru albo osobiście za potwierdzeniem wpływu na adres: Ambasada Francji Regionalny Wydział Ekonomiczny ul. Piękna 1, Warszawa 4/9 6 / T E R M I N SKŁ A D A N I A O F E R T Termin składania ofert upływa w dn. 8 września 2015 r. o godz Oferty, które wpłyną po dacie i godzinie wskazanych powyżej lub w niezamkniętych czy też nieopieczętowanych kopertach nie będą rozpatrywane. Oferta kupna nieruchomości jest ostateczna, nie podlega modyfikacjom i wiąże począwszy od daty jej złożenia: 1) do dnia publikacji informacji o: wyborze jednej oferty bądź rozpoczęciu negocjacji z wybranymi oferentami, w dwóch powyższych przypadkach pozostałe oferty przestają wiązać oferentów; albo 2) do dnia publikacji informacji o niewybraniu żadnej z ofert w tym ostatnim przypadku wszystkie złożone oferty przestają wiązać oferentów. Ogłoszenie o sprzedaży lub warunki przetargu mogą być zmienione albo odwołane (poprzez zamieszczenie informacji pod adresem przez sprzedającego do momentu upływu daty i godziny wskazanych jako data końcowa składania ofert. 7 / I N D I C A T I O N S R E L A T I V E S A U P R I X Przedmiotem zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży jest suma pieniężna wyrażona w EURO, a suma oferowana przez oferenta ma być kwotą netto, do której następnie zostaną doliczone wszelkie należne podatki. Poza ceną sprzedaży, nabywca poniesie koszty, opłaty i inne wydatki związane z umową sprzedaży, jak również koszty wszelkich wymaganych tłumaczeń przysięgłych i tłumaczeń prywatnych, jakich dokona oraz koszty przygotowania transakcji. 4

5 5/9 8 / Z A B E Z P I E C Z E N I E Zabezpieczenie w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny oferowanej przez oferenta należy ustanowić w formie czeku potwierdzonego albo czeku bankierskiego, bądź też w formie przelewu bankowego na rzecz Ambasady Francji w Warszawie. Zabezpieczenie należy ustanowić najpóźniej w dacie końcowej składania ofert. Przelew bankowy musi być dokonany z takim wyprzedzeniem, aby stosowna kwota została zaksięgowana na koncie Ambasady Francji w Warszawie najpóźniej w dacie końcowej składania ofert. Tytuł przelewu bankowego ma wskazywać, że transakcja dotyczy zabezpieczenia ustanawianego przez oferenta składającego ofertę kupna nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 15A. Oferty bez ustanowionego zabezpieczenia albo z zabezpieczeniem niespełniającym kryteriów, o których mowa w paragrafach 5 i 8 nie będą rozpatrywane. Odbiorca : Ambasada Francji w Polsce / Ambassade de France en Pologne Bank : Société Générale Adres banku: Saski Point, ul. Marszałkowska 111, Warszawa Numer rachunku bankowego: Numer IBAN : PL Zabezpieczenie jest wyrażone w walucie EURO. W drodze wyjątku akceptowane będą czeki opiewające na równowartość kwoty w złotych polskich. We wszystkich przypadkach koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi bezzwrotnie i wyłącznie oferent, który dane zabezpieczenie ustanowił. Kwota zabezpieczenia ustanowionego przez oferenta, którego oferta będzie wybrana, zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży. W przypadku, gdy wycofa się oferent, którego oferta będzie wybrana, zabezpieczenie ustanowione przez oferenta zostanie zatrzymane przez sprzedającego i nie podlega zwrotowi. To samo dotyczy wypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, bezpodstawnie uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, mimo pisemnego wezwania go przez Ambasadę Francji w Warszawie. Zabezpieczenia ustanowione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, będą im zwrócone najpóźniej 10 (dziesięć) dni roboczych po publikacji wyniku przetargu, tj. informacji o wyborze jednej oferty albo rozpoczęciu negocjacji z wybranymi oferentami albo o niewybraniu żadnej z ofert. Czek zostanie zwrócony przesyłką pocztową poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zaś zabezpieczenie w formie przelewu bankowego 5

6 zostanie zwrócone przelewem zwrotnym. Dla zachowania terminu zwrotu, o którym mowa wyżej, wystarczające jest nadanie czeku bądź złożenie dyspozycji przelewu zwrotnego. Od ustanowionego zabezpieczenia nie są należne żadne odsetki. 6/9 9 / W Y B Ó R O F E R T Y Wyboru oferty dokonuje sprzedający. Po wpłynięciu ofert, sprzedający może, jeśli uzna to za stosowne, rozpocząć negocjacje z wybranymi oferentami. Dokonując wyboru oferty, sprzedający uwzględni: - zaproponowane w ofercie warunki finansowe, - gwarancje zawarcia i wykonania umowy przez oferenta oraz jego wypłacalność, Sprzedający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty, jeśli według niego będą one niezadowalające. 10 / U M O W A S P R Z E D A Ż Y Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zawrze umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego w języku polskim, przetłumaczoną na język francuski przez tłumacza przysięgłego. Umowa ta zostanie zawarta pod warunkiem zawieszającym wyrażenia zgody na transakcję przez Międzyresortową Komisję do spraw Obrotu Zagranicznymi Nieruchomościami Państwa Francuskiego (la Commission Interministérielle des Opérations Immobilières de l Etat Français à l Etranger), która zbierze się w miesiącu następującym po dacie zawarcia umowy. Warunkiem ważności umowy sprzedaży jest przedłożenie przy jej zawarciu zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380) taka decyzja jest wymagana. W przypadku nieuzyskania przez oferenta-cudzoziemca, którego oferta została wybrana, takiego zezwolenia na nabycie nieruchomości w rozsądnym terminie, sprzedający ma prawo zachować ustanowione przez tego oferenta zabezpieczenie i tym samym uwalnia się od wszelkich zobowiązań wobec niego. 11 / S P O S Ó B U I S Z C Z E N I A C E N Y S P R Z E DAŻ Y Cena sprzedaży zostanie uiszczona na rzecz Ambasady Francji w Warszawie, zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego. 6

7 W przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie sprzedaży, kwota ta wraz z odsetkami ustawowymi stanowić będzie wierzytelność Państwa Francuskiego. W przypadku nieuiszczenia ceny sprzedaży zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie sprzedaży lub w sytuacji niewykonania przez kupującego innych zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży lub niespełnienia przez niego innych warunków, Państwo Francuskie może dochodzić wykonania zobowiązań, korzystając z wszelkich dostępnych środków prawnych lub może realizować wszelkie inne uprawnienia wynikające z umowy bądź przewidziane w przepisach prawa. 7/9 1 2 / D O K U M E N T Y I O Ś W I A D C Z E N I A O F E R E N T Ó W P O T W I E R D Z A J Ą C E I C H Z D O L N O ŚĆ O R A Z M O Ż L I W O ŚĆ W Y K O N A N I A Z O B O W I Ą ZAŃ Zwięzła prezentacja oferenta: w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, PESEL (jeśli posiada), NIP (jeśli posiada), dane teleadresowe, deklaracja dotycząca stosowania ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380), w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwa, wysokość kapitału zakładowego (jeśli posiada), siedziba, dane teleadresowe, deklaracja dotycząca stosowania ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r., poz. 1380); W przypadku oferentów będących osobami fizycznymi wymagana jest podpisana deklaracja dotycząca pozostawania w związku małżeńskim lub w innym związku uznawanym przez prawo właściwe dla oferenta (np. pacte de solidarité PACS) oraz dotycząca ustroju majątkowego, który ma zastosowanie (ustrój ustawowy, ustrój umowny, rozdzielność majątkowa), a także, stosownie do okoliczności, należy załączyć: zgodę współmałżonka z podpisem notarialnie poświadczonym na nabycie nieruchomości oraz na warunki oferty lub wyciąg z aktu notarialnego ustanawiającego umowny ustrój majątkowy albo rozdzielność majątkową między małżonkami lub odpis orzeczenia ustanawiającego rozdzielność majątkową między małżonkami lub oświadczenie podpisane przez oboje małżonków dotyczące nabycia nieruchomości do majątku odrębnego oferenta; 7

8 8/9 Pełnomocnictwo szczególne w oryginale, zgodnie z paragrafem 5; W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną należy podać dane osób uprawnionych do reprezentacji i składania oświadczeń woli oraz sposób reprezentacji; W przypadku przynależności do grupy: należy podać nazwę grupy; Oświadczenie w sprawie kondycji finansowej: obroty całkowite w tym ewentualnie części obrotów z działalności w sektorze budownictwa dla każdego z ostatnich trzech lat obrotowych; Fakultatywnie: oświadczenie w sprawie doświadczenia zawodowego : lista transakcji dokonanych przez oferenta w ciągu ostatnich pięciu lat z oznaczeniem ich rodzaju, ich kwot oraz środków ze wszystkich zrealizowanych zamówień, a także wskazanie przeznaczenia publicznego lub prywatnego zrealizowanych inwestycji; Wypis z rejestru przedsiębiorców lub rejestru handlowego bądź rejestru zawodowego albo ich odpowiednika; Podpisane przez oferenta oświadczenie dotyczące uregulowania wszelkich należności podatkowych za trzy ostatnie lata podatkowe oraz w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną dotyczące uregulowania wszelkich należności korporacyjnych za trzy ostatnie lata obrotowe; Podpisane przez oferenta oświadczenie dotyczące braku orzeczenia o ogłoszeniu jego upadłości oraz braku wedle jego najlepszej wiedzy podstaw i okoliczności do ogłoszenia upadłości, a także dotyczące niepodlegania przez oferenta innej procedurze przewidzianej w prawie polskim lub obcym o podobnych skutkach do postępowania upadłościowego, jak również braku wedle jego najlepszej wiedzy podstaw i okoliczności uzasadniających zastosowanie tej innej procedury. Wszystkie dokumenty i oświadczenia mają być przedstawione w polskiej lub francuskiej wersji językowej, chyba ze przepisy wymagają wyłącznie wersji polskiej. Dokumenty oficjalne (np. odpisy aktów notarialnych, odpisy orzeczeń, wypisy z rejestrów) oraz pełnomocnictwo szczególne lub pełnomocnictwo do poszczególnej czynności muszą być sporządzone w języku polskim bądź przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski (należy dołączyć to tłumaczenie). Wersja francuska oferty nie musi być sporządzona przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie prywatne na język francuski jest dopuszczalne. Oferent ponosi bezzwrotnie koszty tłumaczeń, zapewnia zgodność wersji polskiej i francuskiej składanych dokumentów i oświadczeń oraz ponosi ryzyko w przypadku rozbieżności między tymi dwoma wersjami językowymi. 1 3 / D O D A T K O W E I N F O R M A C J E W celu uzyskania dodatkowych informacji organizacyjnych należy skontaktować się z: 8

9 9/9 Ambasadą Francji Regionalnym Wydziałem Ekonomicznym ul. Piękna 1, Warszawa, Tel. : (+48) Fax: (+48)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o.

PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. PROCEDURA SPRZEDAŻY AKCJI I UDZIAŁÓW SPÓŁEK OPERATORA ARP Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Definicje: 1.1. Procedura procedura zbywania akcji i udziałów spółek OPERATORA ARP Sp. z o.o., w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu Zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa handlowego, Rada Dyrektorów postanowiła o utworzeniu rezerwy na zakup akcji własnych w bilansie Spółki w wysokości odpowiadającej Raport bieżący nr 11/2015 21.02.2015

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 11/12

Sygn. akt XIV GUp 11/12 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 185 23 59, 22 185 28 20, faks 22 185 Strona 1 z 9 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=168470&rok=20. 2015-07-07 Warszawa: Świadczenie usług doradczych w procesie zbycia udziałów spółki Bazy i Systemy Bankowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo