Redakcja naukowa: Bolesław CieÊlik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski. Egzamin. na tłumacza przysi głego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja naukowa: Bolesław CieÊlik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski. Egzamin. na tłumacza przysi głego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty"

Transkrypt

1 Redakcja naukowa: Bolesław CieÊlik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski Egzamin na tłumacza przysi głego Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

2 Egzamin na tłumacza przysi głego Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

3 Wybór tekstów: Marek Kuêniak, Leszek Berezowski teksty angielskie Artur Dariusz Kubacki teksty niemieckie Jacek Florczak teksty francuskie Edward Sz dzielorz, Janusz Poznaƒski teksty rosyjskie Anna Nowakowska-Głuszak teksty hiszpaƒskie

4 Redakcja naukowa: Bolesław CieÊlik, Liwiusz Laska Michał Rojewski Egzamin na tłumacza przysi głego Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010

5 Egzamin na tłumacza przysięgłego Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty Redaktor prowadzący: Aleksandra Kalinowska Redakcja komentarza: Aleksandra Burba Korekta: Karolina Modrykamień, Alicja Dołowa Opracowanie graficzne: Zbigniew Korzański Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: INFO DATA CONSULTING Zbigniew Korzański Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN:

6 Spis treści Wstęp... IX Część I. Komentarz Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy... 3 Rozdział 2. Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego Art. 2. Wymagania Art. 3. Państwowa Komisja Egzaminacyjna Art. 4. Egzamin Art. 5. Nabycie uprawnień Art. 6. Lista tłumaczy przysięgłych, wpis Art. 7. Ślubowanie Art. 8. Treść wpisu Art. 9. Obwieszczenie Art. 10. Udostępnienie listy Art. 11. Zawieszenie tłumacza Art. 12. Skreślenie tłumacza z listy Rozdział 3. Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego Art. 13. Zakres uprawnień Art. 14. Zakres obowiązków Art. 15. Odmowa Art. 16. Wynagrodzenie Art. 17. Repertorium Art. 18. Poświadczenia Art. 19. Wzór podpisu; pieczęć Art. 20. Kontrola Rozdział 4. Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych Art. 21. Zakres odpowiedzialności; kary Art. 22. Przedawnienie... 70

7 Spis treści Art. 23. Zatarcie kary Art. 24. Postępowanie Art. 25. Orzeczenie Komisji Art. 26. Odwołanie Art. 27. Odpis Art. 28. Odpowiednie zastosowanie przepisów Art. 29. Komisja Odpowiedzialności zawodowej Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 30. (pominięty) Art. 31. (pominięty) Art. 32. (pominięty) Art. 33. Dotychczasowe uprawnienia Art. 34. Powołanie Komisji Art. 35. Wejście w życie Część II. teksty 1. Teksty polskie Postanowienie Wyrok Odpowiedź na pozew Pouczenie Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Ulotka Zaświadczenie Podstawowe obowiązki podejrzanego w procesie karnym Akt poświadczenia dziedziczenia Informacja dotycząca poświadczania dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą Teksty angielskie Umowa o pracę na czas określony Umowa sprzedaży samochodu Wyrok Wyrok Wyrok z zakresu prawa pracy Wyrok rozwodowy Pozew rozwodowy Wezwanie Akt urodzenia Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy I

8 Spis treści 3. Teksty niemieckie Wyrok rozwodowy Wyrok w sprawie karnej Ugoda w sądzie pracy Decyzja administracyjna (Austria) Pełnomocnictwo Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa sprzedaży samochodu Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników Opinia biegłego rewidenta z badania ksiąg rachunkowych spółki Skrócone odpisy aktu urodzenia i aktu zgonu Teksty francuskie Wyrok Wyrok Wyrok Wyrok sądu pracy Pozew o rozwód Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa sprzedaży samochodu Protokół ze zgromadzenia zwyczajnego spółki Sprawozdanie finansowe spółki Skrócone odpisy aktu urodzenia i aktu zgonu Teksty rosyjskie Kary umowne przy umowie dostawy Pełnomocnictwo Umowa sprzedaży samochodu Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Odpis aktu urodzenia i aktu zawarcia małżeństwa Protokół przesłuchania pokrzywdzonego Pouczenie podejrzanego Akt oskarżenia Pozew o rozwód Wyrok w sprawie cywilnej Teksty hiszpańskie Umowa o pracę (formularz) Wyrok w sprawie o zwolnienie z pracy Wezwanie Pozew o rozwód Porozumienie regulujące warunki rozwodu bez orzekania o winie Umowa sprzedaży pojazdu używanego Karta techniczna pojazdu II

9 Spis treści 6.8. Statut spółki Pełnomocnictwo Zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu i o stanie cywilnym (dokument dwujęzyczny) Część III. załączniki Załącznik 1 Skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Załącznik 2 Dane kontaktowe dla osób chcących przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego Załącznik 3 Dokumenty wymagane do zaprzysiężenia (po zdaniu egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego) Załącznik 4 Wzory wniosków składanych do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących zawodu tłumacza przysięgłego I. Wzór podpisu i pieczęci II. Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego III. Wniosek o dokonanie zmian danych osobowych tłumacza przysięgłego IV. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego V. Wniosek o wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych VI. Wniosek o skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych VIII

10 Wstęp Przepisy ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego były dotychczas szerzej omówione w komentarzu Grzegorza Dostatniego, wydanym w 2005 r. wraz z wejściem ustawy w życie. W ciągu ponad pięciu lat, które minęły od tego czasu, pojawiło się wiele problemów i wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania ustawy, o których Autor pierwszego komentarza nie mógł wiedzieć. Dlatego konieczne stało się napisanie nowego komentarza uwzględniającego potrzeby praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych oraz organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej. Opracowując niniejszą publikację autorzy starali się uwzględnić pytania, z jakimi zwracały się wymienione podmioty do Wydziału Tłumaczy Przysięgłych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, stąd nadzieja, że komentarz będzie przydatny w codziennej pracy czytelników. Dodatkowym atutem książki jest również to, że zawiera przykładowe teksty, jakie mogą pojawić się w trakcie egzaminów na tłumacza przysięgłego. Książka została podzielona na trzy części. Pierwszą stanowi komentarz do przepisów ustawy, drugą przykładowe teksty egzaminacyjne, trzecią zaś wzory pism do Ministerstwa Sprawiedliwości, które składane są przez zainteresowanych podczas procedury uzyskiwania uprawnień tłumacza przysięgłego. Teksty do tłumaczenia zostały przygotowane w pięciu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Podano także przykłady zadań egzaminacyjnych do przetłumaczenia z języka polskiego na język obcy. W publikacji wykorzystano za ich uprzejmą zgodą teksty przygotowane przez: Marka Kuźniaka i Leszka Berezowskiego język angielski, Artura Dariusza Kubackiego język niemiecki, Jacka Florczaka język francuski, Edwarda Szędzielorza i Janusza Poznańskiego język rosyjski oraz Annę Nowakowską-Głuszak język hiszpański. Bolesław Cieślik Liwiusz Laska Michał Rojewski IX

11

12 Część I Komentarz

13

14 DZiEnniK ustaw nr 273, poz z dnia 25 listopada 2004 r. (zm. Dz.u. z 2006 r. nr 107, poz. 722) 2702 Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [zakres przedmiotowy ustawy]. Ustawa określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi. 1. Określenie tłumacz przysięgły pojawiło się na ziemiach polskich jeszcze w czasie zaborów, przed rokiem Język polski od 1867 r. był jednym z języków urzędowych Monarchii Austro-Węgierskiej, co powodowało konieczność tłumaczenia nań przepisów prawnych i orzeczeń sądowych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uregulowane zostały najpierw wynagrodzenia tłumaczy. Dotyczyło ich rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie wynagrodzenia świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem (Dz.U. Nr 75, poz. 515). Pierwszą wyczerpującą regulacją dotyczącą tłumaczy przysięgłych w Drugiej Rzeczypospolitej było rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o tłumaczach przysięgłych (Dz.U. Nr 104, poz. 943). Rozporządzenie stanowiło, że tłumaczem przysięgłym może być ten, kto posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru i wykaże znajomość języków, dla których ma być mianowany tłumaczem. Przepisy nie określały jednak, w jaki sposób powinno się wykazać znajomość danego języka obcego. Tłumaczy przysięgłych ustanawiał Minister Sprawiedliwości, a nadzór nad ich działalnością sprawowali prezesi sądów okręgowych, w których okręgu tłumacze mieli swoją siedzibę. Przewidziano także coroczną publikację ogólnopolskiej listy tłumaczy przysięgłych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości.

15 Część I. Komentarz Na pierwszą powojenną regulację dotyczącą tłumaczy przysięgłych przyszło czekać aż do roku Wtedy to zostało wydane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych (Dz.U. Nr 35, poz. 244). W porównaniu do poprzednich regulacji nowością było określenie sposobu, w jaki powinna zostać wykazana znajomość języka obcego przez przyszłego tłumacza. Wedle przepisów rozporządzenia z 1968 r. kandydat na tłumacza przysięgłego powinien mieć ukończone odpowiednie dla danego języka wyższe studia filologiczne lub wyższe studium języków obcych. Wystarczyło jednak ukończyć szkołę wyższą lub liceum ogólnokształcące, jeżeli język, z którego kandydat miał być ustanowiony tłumaczem, był w tych szkołach językiem wykładowym. Niezależnie od uzyskanego wykształcenia kandydat musiał złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów z dziedziny prawa. Organem uprawnionym do ustanawiania tłumaczy przysięgłych był prezes sądu wojewódzkiego, w którego okręgu znajdowała się siedziba tłumacza. Aktem prawnym bezpośrednio poprzedzającym ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego było rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz.U. Nr 18, poz. 112). Rozporządzenie to zniosło egzaminy, stanowiąc, że znajomość języka obcego oraz umiejętność tłumaczenia powinna być wykazana dyplomem ukończenia i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra odpowiednich dla danego języka wyższych studiów filologicznych lub studiów w zakresie lingwistyki stosowanej. Za zgodą Ministra Sprawiedliwości dopuszczalne było wykazanie znajomości języka obcego oraz umiejętności tłumaczenia również innym dyplomem lub świadectwem 1. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która weszła w życie 25 stycznia 2005 r., stworzyła nowy wolny zawód. Uprzednio obowiązujące przepisy sytuowały tłumacza przysięgłego jedynie jako pomocnika sądu, powoływanego na potrzeby tej instytucji przez prezesa sądu okręgowego, z obszarem działania ograniczonym do okręgu danego sądu. Wyrazem takiego usytuowania tłumaczy było m. in. powoływanie ich w oparciu o przepisy rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości wydawanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tymczasem zadania tłumaczy przysięgłych były szersze i obejmowały również wykonywanie tłumaczeń na zlecenie podmiotów prywatnych i instytucji pozasądowych. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej i współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i prawnej pozasądowe zadania, które zawsze stanowiły znaczną część pracy tłumaczy przysięgłych, zaczęły przeważać na tyle, że postanowiono odejść od dotychczasowego modelu prawnej regulacji tego zawodu. W dniu 21 stycznia 2004 r. O historii tłumaczy przysięgłych por. A. Kubacki, Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen, [w:] P. Bąk, M. Sieradzka, Z. Wawrzyniak (red.), Texte und Translation, Frankfurt/M 2010, s

16 Rozdział 1. Przepisy ogólne do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o tłumaczach publicznych. Propozycja zmiany nazwy zawodu z tłumacz przysięgły na tłumacz publiczny miała uwypuklić zasadniczy charakter zmian. W trakcie prac sejmowych zdecydowano się jednak na pozostawienie starej nazwy, przede wszystkim z uwagi na ugruntowaną tradycję. Uchwalona w efekcie ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr. 273, poz. 2702) wykreowała, mimo pozostania przy dawnej nazwie, nowy zawód. Potwierdził to także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. II GSK 17/06), stwierdzając że tłumacz przysięgły ustanowiony według procedury obowiązującej w tej ustawie nie jest już instytucją prawa sądowego procesowego. 2. Ustawa nie reglamentuje zawodu tłumacza. Nie każda bowiem osoba zajmująca się tłumaczeniami zawodowo lub dorywczo musi posiadać uprawnienia tłumacza przysięgłego. Bez takich uprawnień można tłumaczyć literaturę piękną, a także np. negocjacje biznesowe. Podobnie nie w każdej sytuacji sąd do tłumaczenia dokumentów lub ustnej rozprawy wzywa tłumaczy przysięgłych. Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, ze zm.), gdy zachodzi potrzeba przesłuchania osoby niewładającej językiem polskim, należy wezwać tłumacza. Należy wezwać go również wtedy, gdy zachodzi potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzonego w języku obcym lub odwrotnie albo konieczność zapoznania oskarżonego z treścią przeprowadzanego dowodu. Brak określenia przysięgłego w treści tego przepisu oznacza swobodę sądu w wyborze tłumacza. Niewątpliwie, powołując tłumacza przysięgłego, sąd zakłada wysoki poziom merytoryczny i etyczny wyznaczonej osoby. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których konieczne stanie się powołanie innej osoby, choćby w przypadku braku tłumacza danego języka lub też wysoce specjalistycznej terminologii, w której bardziej biegłe okażą się osoby niewpisane na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumacz powołany ad hoc składa przed sądem lub przed wyznaczonym sędzią przyrzeczenie, w którym oświadcza, że powierzone mu obowiązki wykona z całą sumiennością i bezstronnością. Tłumacz przysięgły z kolei powołuje się jedynie na przyrzeczenie złożone przy uzyskaniu tytułu. Przepisy analogiczne do postępowania karnego obowiązują w odniesieniu do tłumaczy w postępowaniu cywilnym (por. art. 265 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 3. Istnieje poza tym szereg przepisów, które nakładają obowiązek dokonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Do najczęściej stosowanych aktów prawnych należą m.in.: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. Nr 16, poz. 84), które w 8 stanowi, że dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ;

17 Część I. Komentarz ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394), która w art. 9 stanowi, że wnioski w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim, a pisma i dokumenty w toku tego postępowania w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego; rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.), które stanowi, że osoba składająca wniosek przekazuje go do oddziału Funduszu wraz z częścią II przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy państwa, w którym ma zostać udzielone świadczenie albo też na język angielski; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 186, poz ze zm.), które w 5, ust. 1 stanowi, że dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego ; ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.), która w art. 47a stanowi, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego ; ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), która w art. 51 stanowi, że jeżeli dokument będący dowodem w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został sporządzony w języku obcym, należy przedłożyć także poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski tego dokumentu albo jego części mającej stanowić dowód w sprawie; ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz ze zm.), która w art. 11 ust. 3 stanowi, że dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ; rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63, poz. 443), które w 14 ust. 6 stanowi, że dokumenty w postępowaniu nostryfikacyjnym sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. 4. Co istotne, umowy dwustronne o pomocy prawnej i stosunkach prawnych zawarte między Polską, a innymi państwami w różnym zakresie dopuszczają uznawanie tłuma-

18 Rozdział 1. Przepisy ogólne czeń sporządzonych przez tłumaczy przysięgłych ustanowionych poza granicami Polski. Czynią tak m.in.: umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych (Dz.U. z 1981 r. Nr 27, poz. 140 ze zm.); umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz.U. z 1980 r. Nr 14, poz. 44); układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. (Dz.U. z 1969 r. Nr 5, poz. 33); umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U. z 1987 r. Nr 11, poz. 71); konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską (Dz.U. z 1986 r. Nr 40, poz. 194); konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. z 1985 r. Nr 16, poz. 67); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 128, poz. 619); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 110, poz. 534); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 55, poz. 289); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 35, poz. 130); układ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o dalszym ułatwieniu obrotu prawnego na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej (Dz.U. z 1994 r. Nr 30, poz. 110); umowa między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 23, poz. 97); umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 3, poz. 13); umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych (Dz.U. z 1991 r. Nr 52, poz. 224).

19 Część I. Komentarz W sprawach objętych tymi i analogicznymi umowami dokumenty przekazywane organom drugiej strony powinny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego jednej z umawiających się stron. Należy jednak pamiętać, że uznawane są tylko tłumaczenia mieszczące się w zakresie, jaki obejmują przytoczone umowy. 5. Przepisy przewidują przypadki, w których tłumaczenie dokonane przez inne osoby ma moc równą tłumaczeniom sporządzonym przez tłumaczy przysięgłych. Dotyczy to przede wszystkim konsulów. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz ze zm.) konsul sporządza i poświadcza tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na język urzędowy państwa przyjmującego i z tego języka na język polski, jak również poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów sporządzonych w języku urzędowym państwa przyjmującego. Czynności konsula w tym zakresie mają taką samą moc jak czynności tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej. Notariusze z kolei mają prawo do dokonywania swoich czynności nie tylko w języku polskim, ale na żądanie strony dodatkowo w języku obcym albo przy wykorzystaniu własnej znajomości języka obcego (wykazanej w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych), albo przy pomocy tłumacza przysięgłego (art. 2 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.). Należy przyjąć, że odpowiednim wykazaniem znajomości języka obcego będzie zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. 6. Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie stosuje się do tłumaczy języka migowego. Obowiązujące wcześniej rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych obejmowało swoim zakresem także tłumaczy języka migowego jako swego rodzaju tłumaczy przysięgłych ustanawianych przez prezesów sądów okręgowych. Świadczyło o tym także umiejscowienie tłumaczy języka migowego w rozdziale rozporządzenia dotyczącym tłumaczy przysięgłych. Tłumaczem języka migowego mogła być osoba, która ukończyła 21 rok życia oraz posiadała świadectwo kwalifikowanego tłumacza II stopnia lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych. Analogiczny przepis jest obecnie zawarty w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 14, poz. 133). 7. Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie stosuje się także do innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi. Warto zatem przyjrzeć się pojęciu języka naturalnego, aby na zasadzie przeciwieństwa zidentyfikować owe inne systemy komunikacji. Język naturalny powstaje w drodze rozwoju historycznego i jest zróżnicowany geograficznie. Do jego właściwości należą w przede wszystkim: słownictwo, które ulega stałej wymianie, zmiana przez poszczególne słowa i wyrażenia kategorii gramatycznych i powstawanie wyrażeń gramatycznie okazjonalnych,

20 Rozdział 1. Przepisy ogólne powstawanie nowych zestawień słów, nawet takich, które uprzednio były uważane za niepoprawne 2. Językowi naturalnemu przeciwstawić można języki sztuczne, języki formalne oraz języki programowania. Za język sztuczny uznaje się język pomocniczy, utworzony w celu porozumiewania się w określonej dziedzinie naukowo-technicznej lub w celu porozumiewania się przez osoby władające różnymi językami. Przykładami mogą być esperanto, interlingua lub volapük 3. Nie jest możliwe ustanowienie tłumaczy przysięgłych tych języków, podobnie jak, ze względów oczywistych, nie można ustanowić tłumaczy przysięgłych języków formalnych (takich jak język logiki) oraz języków programowania. Z brzmienia art. 1 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wynika, że przyjmuje się, że język migowy nie jest językiem naturalnym. Jest to dosyć kontrowersyjne, gdyż obecnie w nauce popularność zdobywa pogląd, że języki migowe, jeśli uczą się ich niesłyszące dzieci od swoich również niesłyszących rodziców, są językami naturalnymi Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nie ogranicza swojego zastosowania do języków będących językami urzędowymi. Teoretycznie możliwe byłoby zatem ustanowienie tłumacza każdego uznanego języka naturalnego. W związku ze zmianami na scenie politycznej powstają lub są uznawane też zupełnie nowe języki. Dobrym przykładem jest tutaj była Jugosławia. Do czasu rozpadu tego państwa uznawano istnienie języka serbsko-chorwackiego (serbo-chorwackiego), natomiast obecnie uważa się serbski i chorwacki za dwa odrębne języki. Co więcej, za odrębny język uznawany jest także język bośniacki, a ostatnio również czarnogórski. Możliwe jest ustanowienie tłumacza przysięgłego nie tylko języka obecnie używanego przez członków jakiegoś społeczeństwa, czyli języka żywego, ale także języka martwego, jak łacina czy starożytna greka. 2 J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1977, s. 50, cyt. za A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006, s K. Polański (red.) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 2003, s Por. G. Yule, The Study of Language, Cambridge 2006, s A primary sign language is the first language of a group of people who do not use a spoken language with each other. ( ) It was not until the 1960s that any serious consideration was given to the status of ASL (American Sign Language) as a natural language, following the work of William Stockoe (1960).

(tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

(tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne $&'$()'*+!"#$$% (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, zwanych dalej "biegłymi" i "tłumaczami", ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu, zwany

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? EGZAMIN W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI W TEORII I W PRAKTYCE

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? EGZAMIN W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI W TEORII I W PRAKTYCE JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? EGZAMIN W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI W TEORII I W PRAKTYCE mgr Tomasz Duda Kraków, 18 czerwca 2009 Program prezentacji Prawo i procedury www.ms.gov.pl > Rejestry i

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej

U S T A W A. o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza

Bardziej szczegółowo

Kandydaci na biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

Kandydaci na biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów: Biegłym może być ustanowiona osoba, która: - korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; - ukończyła 25 lat życia; - posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH. Edycja III

LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH. Edycja III LABORATORIUM DLA KANDYDATÓW NA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I DLA TŁUMACZY SPECJALISTYCZNYCH Edycja III Organizator laboratorium: Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS organizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/ 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i tłumaczeń ustnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 1467 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.273.2702 2006.07.12 zm. Dz.U.06.107.722 art. 1 Ocena na: 2006.10.04 - Dz.U.04.273.2702 - tekst: ost.zm. 2006.07.12 Dz.U.06.107.722 USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702, z 2006 r. Nr 107, poz. 722, z 2010 r. Nr 182, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu. 2. Przepisów ustawy nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.273.2702 2006-07-12 zm. Dz.U.2006.107.722 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 157 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 67 USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, Dz. U. Nr 107, poz. 2792 z 27 czerwca 2006 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1.1. Ustawa określa warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Dz. U. Nr 273, poz. 2702,, Dz. U. Nr 107, poz z 27 czerwca 2006 r.

USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Dz. U. Nr 273, poz. 2702,, Dz. U. Nr 107, poz z 27 czerwca 2006 r. USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702,, Dz. U. Nr 107, poz. 2792 z 27 czerwca 2006 r. ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 273 poz. 2702 USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 273 poz. 2702 USTAWA. z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 2004 Nr 273 poz. 2702 USTAWA z dnia 25 listopada 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 487, 1505, z 2016 r. poz. 65. o zawodzie tłumacza przysięgłego

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne

Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Sobota, 19 grudnia 2015, 17:31 Rejestracja Stanu Cywilnego Wiadomości ogólne Wszystkie informacje na temat rejestracji stanu cywilnego znajdziesz także na stronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 487

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 487 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz. 487 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Tłumaczenia pisemne (znak: BDG.741.001.2015) Numer ogłoszenia: 31006-2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego Marek Kulawczyk Naczelnik Wydziału Centrali Rejestru Zastawów i Krajowego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 982) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców edy cja 201 2 Obywatelstwo polskie dla cudzoziemców W sierpniu 2012 weszła w życie nowa ustawa o obywatelstwie polskim. Zmieniły się warunki uzyskania obywatelstwa, dla wielu grup cudzoziemców wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJII SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO Szczecin, 9 lipca 2013 r. w SZCZECINIE Kd-1102-13/13 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE I. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora US nr 36 /2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Wykaz wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. [1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r.

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-172-03 Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy Prawo konsularne. (druk nr 964)

Opinia do ustawy Prawo konsularne. (druk nr 964) Warszawa, 14 lipca 2015 r. Opinia do ustawy Prawo konsularne (druk nr 964) I. Cel i przedmiot ustawy Uchwalona przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawa Prawo konsularne reguluje kompleksowo materię

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt II CSK 550/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Tłumaczenia pisemne i ustne Numer ogłoszenia: 32676-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Tłumaczenia pisemne i ustne Numer ogłoszenia: 32676-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 8 2015-02-13 10:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Warszawa: Tłumaczenia pisemne i ustne Numer ogłoszenia: 32676-2015;

Bardziej szczegółowo

Poprawka do druku 980 DZIAŁ VI LUSTRACJA. Art. 147.

Poprawka do druku 980 DZIAŁ VI LUSTRACJA. Art. 147. Poprawka do druku 980 DZIAŁ VI LUSTRACJA Art. 147. 1. Spółdzielnia jest obowiązana przynajmniej raz na 3 lata, a spółdzielnia w likwidacji corocznie poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 7 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2012 r. Poz. 927 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza

Bardziej szczegółowo

KOZ/O - / 2012. Szanowne Panie Szanowni Panowie Wojewodowie

KOZ/O - / 2012. Szanowne Panie Szanowni Panowie Wojewodowie Warszawa, dnia grudnia 2012 r. KOZ/O - / 2012 Szanowne Panie Szanowni Panowie Wojewodowie W załączeniu uprzejmie przesyłam zasady oceny poprawności prowadzenia repertorium czynności tłumacza przysięgłego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku

Uchwała Nr 38/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 19 maja 2016 roku Uchwała Nr 38/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe cudzoziemców Na podstawie art. 169 ust. 2 i 5 w zw.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi w zakresie pisemnego tłumaczenia tekstów prywatyzacyjnych oraz dokumentów związanych z zastępstwem prawnym i procesowym oraz

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce.

JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. Kraków, 11 maja 2010 r. JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM? Egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości w teorii i w praktyce. JĘZYK ANGIELSKI Barbara Eidrigiewicz tłumacz przysięgły języka angielskiego barbara.e@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2013 r.

z dnia 2 lipca 2013 r. 5. Uchwała Nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 roku w sprawie legitymacji adwokackich z dnia 2 lipca 2013 r. Działając

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 9 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 9 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 417 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY Po złożeniu kompletu dokumentów bez zbędnej zwłoki, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca URZĄD GMINY CZARNA WU - 10 UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYROKU ROZWODOWEGO MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Czarnej pokój nr 12 tel. 17-226-22-21 e-mail: usc@gminaczarna.pl I Uznanie wyroku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

Marek Kuêniak. Egzamin. na tłumacza przysi głego. w praktyce. J zyk angielski Analiza j zykowa LEGAL & BUSINESS ENGLISH

Marek Kuêniak. Egzamin. na tłumacza przysi głego. w praktyce. J zyk angielski Analiza j zykowa LEGAL & BUSINESS ENGLISH Marek Kuêniak Egzamin na tłumacza przysi głego w praktyce J zyk angielski Analiza j zykowa LEGAL & BUSINESS ENGLISH Egzamin na tłumacza przysi głego w praktyce J zyk angielski Analiza j zykowa Marek Kuêniak

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227183-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2014/S 127-227183 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

BGBl. III - Ausgegeben am 31. März 2005 - Nr. 39 1 von 10

BGBl. III - Ausgegeben am 31. März 2005 - Nr. 39 1 von 10 BGBl. III - Ausgegeben am 31. März 2005 - Nr. 39 1 von 10 Umowa między Republiką Austrii a Rzecząpospolitą Polską o uzupełnieniu i ułatwieniu stosowania Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 15, 17 i 23 w 2006 r., poz. 171, 615 i 616 w 2007 r., poz. 372 i 373 w 2008 r.

W toku kontroli zbadano poz. 15, 17 i 23 w 2006 r., poz. 171, 615 i 616 w 2007 r., poz. 372 i 373 w 2008 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2008 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/2580/05, Pani Dorota Kudaj, REGON 590641845. Adres do korespondencji: 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/postepowania-zgodnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr USC - 12

Karta informacyjna nr USC - 12 Karta informacyjna nr USC - 12 Data aktualizacji 01.09.2015 r. Wersja a Urząd Miejski Uzupełnienie aktów stanu cywilnego. Strona 1/3 Podstawa prawna 1. Art. 24 i 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zawód tłumacza przysięgłego pozostaje w ścisłym związku z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości. Przedstawiciele tego zawodu powinni się charakteryzować wysokim poziomem znajomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-4550/JP/10 - usługi tłumaczenia Numer ogłoszenia w BZP: 45755-2010; data zamieszczenia: 02.03.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-4550/JP/10 - usługi tłumaczenia Numer ogłoszenia w BZP: 45755-2010; data zamieszczenia: 02.03. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-4550/JP/10 - usługi tłumaczenia Numer ogłoszenia w BZP: 45755-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

2010-04-24. Program na dziś

2010-04-24. Program na dziś Program na dziś 9:30Na pytania tłumaczy przysięgłych odpowiada Pan Bolesław Cieślik, naczelnik wydziału tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości 11:30 12:00 przerwa (zapraszamy na kanapki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2016-04-29 13:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Obsługa Ministerstwa Środowiska w zakresie pisemnych

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-16 17:18:50 2 Jeżeli węgierski partner nie jest w stanie lub nie chce dokonać zapłaty, to prawny przedstawiciel firmy zagranicznej na Węgrzech może podjąć działania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 29 października 2008 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/2512/05, Pani Monika Tazbir, REGON 592292159. Adres do korespondencji: 97-200 Tomaszów

Bardziej szczegółowo

17. Definicje w rozumieniu Kodeksu tłumacza przysięgłego 55 18. Znamiona dokumentu urzędowego i firmowego 56 19. Definicja oryginału w rozumieniu

17. Definicje w rozumieniu Kodeksu tłumacza przysięgłego 55 18. Znamiona dokumentu urzędowego i firmowego 56 19. Definicja oryginału w rozumieniu SPIS TREŚCI KODEKS TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO 9 KOMENTARZ DO KODEKSU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO 29 Preambuła 32 Dział I. Zasady etyki zawodowej 34 1. Godność osoby zaufania publicznego 34 2. Obowiązek zachowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015

Załącznik do uchwały RW nr 11c/15/2014/2015 z dnia 19.02.2015 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Obszar nauk społecznych Dziedzina nauk ekonomicznych Dyscyplina: EKONOMIA Forma studiów: stacjonarne Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze

Bardziej szczegółowo

Procedury rekrutacji w Gimnazjum w Małdytach zasady, tryb postępowania, dokumentacja

Procedury rekrutacji w Gimnazjum w Małdytach zasady, tryb postępowania, dokumentacja Procedury rekrutacji w Gimnazjum w Małdytach zasady, tryb postępowania, dokumentacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 10/ 2013/ 2014 r. Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano poz. 21/5/06, 22/6/06, 7/1/07, 26/1/07, 29/1/07, 78/6 z 2007 r., 79/6 z 2007 r., 19/03/08, 52/06/08, 59/06/08 i 67/08/08.

W toku kontroli zbadano poz. 21/5/06, 22/6/06, 7/1/07, 26/1/07, 29/1/07, 78/6 z 2007 r., 79/6 z 2007 r., 19/03/08, 52/06/08, 59/06/08 i 67/08/08. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 19 marca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/723/05, Pan Krzysztof Perliński. Adres do korespondencji: 90-245 Łódź, ul. Wierzbowa 24/25.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W 2000 r. Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska i Stany Zjednoczone Ameryki wyraziły, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka: IPOPEMA Securities S.A. Raport bieżący nr: 4/2015 Data: 3 czerwca 2015 r. Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr USC - 6

Karta informacyjna nr USC - 6 Karta informacyjna nr USC - 6 Data aktualizacji 01.09.2015 r. Wersja a Urząd Miejski w Żmigrodzie Podstawa prawna Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

Adm. 111 1/15 Sucha Beskidzka, dnia 13 kwietnia 2015r.

Adm. 111 1/15 Sucha Beskidzka, dnia 13 kwietnia 2015r. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego Adm. 111 1/15 Sucha Beskidzka, dnia 13 kwietnia 2015r. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Suchej

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2015 roku

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2015 roku PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 września 2015 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2014/S 228-402896. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2014/S 228-402896. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402896-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2014/S 228-402896 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności w Rzeczypospolitej Polskiej I. DANE OSOBOWE Część A 1. Nazwisko aktualnie używane 2. Imię/imiona 3. Nazwisko rodowe 4. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 marca 2010 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 marca 2010 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 marca 2010 roku FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 28 października 2008 r. Tłumacz przysięgły jęz. rosyjskiego, TP/136/06, Pani Maria Jendryka, REGON 592137571. Adres do korespondencji: 97-200 Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DPR (2)/2016/KW

Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando DPR (2)/2016/KW PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Maciej Bando Warszawa, 15 kwietnia 2016 r. DPR-0731-1 (2)/2016/KW Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów W nawiązaniu do pisma Pani

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Art. 95a. [Podstawa sporządzenia aktu] Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2015-11-27 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Tłumaczenia pisemne i ustne na rzecz Urzędu Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: BZP-II.272.29.2015 - Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) PROJEKT z 25 października 2006 r. U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

19 2009 92-431 27/4. 90-365 16 G/46)

19 2009 92-431 27/4. 90-365 16 G/46) PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 19 stycznia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/3414/05, Pan Jacek Chełminiak. Adres do korespondencji: 92-431 Łódź, ul. Ketlinga 27/4.

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli zbadano: w 2006 r. poz. 984 ( uwagi : 229/2006 ), poz. 987 ( uwagi : 232/2006 ),

W toku kontroli zbadano: w 2006 r. poz. 984 ( uwagi : 229/2006 ), poz. 987 ( uwagi : 232/2006 ), PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 23 czerwca 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. francuskiego, TP/521/06, Pani Agnieszka Struska, REGON 750777630. Adres do korespondencji: 96-100 Skierniewice,

Bardziej szczegółowo

wpisy od poz. 1 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 121 z dnia 28.12.2008 r.; wpisy od poz. 1 z dnia 16.02.2009 r. do poz. 12 z dnia 31.03.2009 r.

wpisy od poz. 1 z dnia 07.01.2008 r. do poz. 121 z dnia 28.12.2008 r.; wpisy od poz. 1 z dnia 16.02.2009 r. do poz. 12 z dnia 31.03.2009 r. PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. niemieckiego, TP/2616/06, Pani Wioletta Reczek, REGON 590712870. Adres do korespondencji: 97-300 Piotrków

Bardziej szczegółowo