Redakcja naukowa: Bolesław CieÊlik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski. Egzamin. na tłumacza przysi głego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja naukowa: Bolesław CieÊlik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski. Egzamin. na tłumacza przysi głego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty"

Transkrypt

1 Redakcja naukowa: Bolesław CieÊlik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski Egzamin na tłumacza przysi głego Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

2 Egzamin na tłumacza przysi głego Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty

3 Wybór tekstów: Marek Kuêniak, Leszek Berezowski teksty angielskie Artur Dariusz Kubacki teksty niemieckie Jacek Florczak teksty francuskie Edward Sz dzielorz, Janusz Poznaƒski teksty rosyjskie Anna Nowakowska-Głuszak teksty hiszpaƒskie

4 Redakcja naukowa: Bolesław CieÊlik, Liwiusz Laska Michał Rojewski Egzamin na tłumacza przysi głego Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010

5 Egzamin na tłumacza przysięgłego Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty Redaktor prowadzący: Aleksandra Kalinowska Redakcja komentarza: Aleksandra Burba Korekta: Karolina Modrykamień, Alicja Dołowa Opracowanie graficzne: Zbigniew Korzański Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: INFO DATA CONSULTING Zbigniew Korzański Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN:

6 Spis treści Wstęp... IX Część I. Komentarz Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy... 3 Rozdział 2. Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego Art. 2. Wymagania Art. 3. Państwowa Komisja Egzaminacyjna Art. 4. Egzamin Art. 5. Nabycie uprawnień Art. 6. Lista tłumaczy przysięgłych, wpis Art. 7. Ślubowanie Art. 8. Treść wpisu Art. 9. Obwieszczenie Art. 10. Udostępnienie listy Art. 11. Zawieszenie tłumacza Art. 12. Skreślenie tłumacza z listy Rozdział 3. Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego Art. 13. Zakres uprawnień Art. 14. Zakres obowiązków Art. 15. Odmowa Art. 16. Wynagrodzenie Art. 17. Repertorium Art. 18. Poświadczenia Art. 19. Wzór podpisu; pieczęć Art. 20. Kontrola Rozdział 4. Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych Art. 21. Zakres odpowiedzialności; kary Art. 22. Przedawnienie... 70

7 Spis treści Art. 23. Zatarcie kary Art. 24. Postępowanie Art. 25. Orzeczenie Komisji Art. 26. Odwołanie Art. 27. Odpis Art. 28. Odpowiednie zastosowanie przepisów Art. 29. Komisja Odpowiedzialności zawodowej Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 30. (pominięty) Art. 31. (pominięty) Art. 32. (pominięty) Art. 33. Dotychczasowe uprawnienia Art. 34. Powołanie Komisji Art. 35. Wejście w życie Część II. teksty 1. Teksty polskie Postanowienie Wyrok Odpowiedź na pozew Pouczenie Pouczenie pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach Ulotka Zaświadczenie Podstawowe obowiązki podejrzanego w procesie karnym Akt poświadczenia dziedziczenia Informacja dotycząca poświadczania dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą Teksty angielskie Umowa o pracę na czas określony Umowa sprzedaży samochodu Wyrok Wyrok Wyrok z zakresu prawa pracy Wyrok rozwodowy Pozew rozwodowy Wezwanie Akt urodzenia Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy I

8 Spis treści 3. Teksty niemieckie Wyrok rozwodowy Wyrok w sprawie karnej Ugoda w sądzie pracy Decyzja administracyjna (Austria) Pełnomocnictwo Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa sprzedaży samochodu Protokół zwyczajnego zgromadzenia wspólników Opinia biegłego rewidenta z badania ksiąg rachunkowych spółki Skrócone odpisy aktu urodzenia i aktu zgonu Teksty francuskie Wyrok Wyrok Wyrok Wyrok sądu pracy Pozew o rozwód Umowa o pracę na czas nieokreślony Umowa sprzedaży samochodu Protokół ze zgromadzenia zwyczajnego spółki Sprawozdanie finansowe spółki Skrócone odpisy aktu urodzenia i aktu zgonu Teksty rosyjskie Kary umowne przy umowie dostawy Pełnomocnictwo Umowa sprzedaży samochodu Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Odpis aktu urodzenia i aktu zawarcia małżeństwa Protokół przesłuchania pokrzywdzonego Pouczenie podejrzanego Akt oskarżenia Pozew o rozwód Wyrok w sprawie cywilnej Teksty hiszpańskie Umowa o pracę (formularz) Wyrok w sprawie o zwolnienie z pracy Wezwanie Pozew o rozwód Porozumienie regulujące warunki rozwodu bez orzekania o winie Umowa sprzedaży pojazdu używanego Karta techniczna pojazdu II

9 Spis treści 6.8. Statut spółki Pełnomocnictwo Zaświadczenie o pozostawaniu przy życiu i o stanie cywilnym (dokument dwujęzyczny) Część III. załączniki Załącznik 1 Skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Załącznik 2 Dane kontaktowe dla osób chcących przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego Załącznik 3 Dokumenty wymagane do zaprzysiężenia (po zdaniu egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego) Załącznik 4 Wzory wniosków składanych do Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących zawodu tłumacza przysięgłego I. Wzór podpisu i pieczęci II. Wniosek o wyrobienie pieczęci tłumacza przysięgłego III. Wniosek o dokonanie zmian danych osobowych tłumacza przysięgłego IV. Wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu na tłumacza przysięgłego V. Wniosek o wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych VI. Wniosek o skreślenie z listy tłumaczy przysięgłych VIII

10 Wstęp Przepisy ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego były dotychczas szerzej omówione w komentarzu Grzegorza Dostatniego, wydanym w 2005 r. wraz z wejściem ustawy w życie. W ciągu ponad pięciu lat, które minęły od tego czasu, pojawiło się wiele problemów i wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania ustawy, o których Autor pierwszego komentarza nie mógł wiedzieć. Dlatego konieczne stało się napisanie nowego komentarza uwzględniającego potrzeby praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłych oraz organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej. Opracowując niniejszą publikację autorzy starali się uwzględnić pytania, z jakimi zwracały się wymienione podmioty do Wydziału Tłumaczy Przysięgłych i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, stąd nadzieja, że komentarz będzie przydatny w codziennej pracy czytelników. Dodatkowym atutem książki jest również to, że zawiera przykładowe teksty, jakie mogą pojawić się w trakcie egzaminów na tłumacza przysięgłego. Książka została podzielona na trzy części. Pierwszą stanowi komentarz do przepisów ustawy, drugą przykładowe teksty egzaminacyjne, trzecią zaś wzory pism do Ministerstwa Sprawiedliwości, które składane są przez zainteresowanych podczas procedury uzyskiwania uprawnień tłumacza przysięgłego. Teksty do tłumaczenia zostały przygotowane w pięciu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim. Podano także przykłady zadań egzaminacyjnych do przetłumaczenia z języka polskiego na język obcy. W publikacji wykorzystano za ich uprzejmą zgodą teksty przygotowane przez: Marka Kuźniaka i Leszka Berezowskiego język angielski, Artura Dariusza Kubackiego język niemiecki, Jacka Florczaka język francuski, Edwarda Szędzielorza i Janusza Poznańskiego język rosyjski oraz Annę Nowakowską-Głuszak język hiszpański. Bolesław Cieślik Liwiusz Laska Michał Rojewski IX

11

12 Część I Komentarz

13

14 DZiEnniK ustaw nr 273, poz z dnia 25 listopada 2004 r. (zm. Dz.u. z 2006 r. nr 107, poz. 722) 2702 Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [zakres przedmiotowy ustawy]. Ustawa określa warunki i tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi. 1. Określenie tłumacz przysięgły pojawiło się na ziemiach polskich jeszcze w czasie zaborów, przed rokiem Język polski od 1867 r. był jednym z języków urzędowych Monarchii Austro-Węgierskiej, co powodowało konieczność tłumaczenia nań przepisów prawnych i orzeczeń sądowych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości uregulowane zostały najpierw wynagrodzenia tłumaczy. Dotyczyło ich rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1920 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w przedmiocie wynagrodzenia świadków, znawców i tłumaczów w postępowaniu karnem (Dz.U. Nr 75, poz. 515). Pierwszą wyczerpującą regulacją dotyczącą tłumaczy przysięgłych w Drugiej Rzeczypospolitej było rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1928 r. o tłumaczach przysięgłych (Dz.U. Nr 104, poz. 943). Rozporządzenie stanowiło, że tłumaczem przysięgłym może być ten, kto posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru i wykaże znajomość języków, dla których ma być mianowany tłumaczem. Przepisy nie określały jednak, w jaki sposób powinno się wykazać znajomość danego języka obcego. Tłumaczy przysięgłych ustanawiał Minister Sprawiedliwości, a nadzór nad ich działalnością sprawowali prezesi sądów okręgowych, w których okręgu tłumacze mieli swoją siedzibę. Przewidziano także coroczną publikację ogólnopolskiej listy tłumaczy przysięgłych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości.

15 Część I. Komentarz Na pierwszą powojenną regulację dotyczącą tłumaczy przysięgłych przyszło czekać aż do roku Wtedy to zostało wydane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie tłumaczy przysięgłych (Dz.U. Nr 35, poz. 244). W porównaniu do poprzednich regulacji nowością było określenie sposobu, w jaki powinna zostać wykazana znajomość języka obcego przez przyszłego tłumacza. Wedle przepisów rozporządzenia z 1968 r. kandydat na tłumacza przysięgłego powinien mieć ukończone odpowiednie dla danego języka wyższe studia filologiczne lub wyższe studium języków obcych. Wystarczyło jednak ukończyć szkołę wyższą lub liceum ogólnokształcące, jeżeli język, z którego kandydat miał być ustanowiony tłumaczem, był w tych szkołach językiem wykładowym. Niezależnie od uzyskanego wykształcenia kandydat musiał złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów z dziedziny prawa. Organem uprawnionym do ustanawiania tłumaczy przysięgłych był prezes sądu wojewódzkiego, w którego okręgu znajdowała się siedziba tłumacza. Aktem prawnym bezpośrednio poprzedzającym ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego było rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 8 czerwca 1987 r. w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych (Dz.U. Nr 18, poz. 112). Rozporządzenie to zniosło egzaminy, stanowiąc, że znajomość języka obcego oraz umiejętność tłumaczenia powinna być wykazana dyplomem ukończenia i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra odpowiednich dla danego języka wyższych studiów filologicznych lub studiów w zakresie lingwistyki stosowanej. Za zgodą Ministra Sprawiedliwości dopuszczalne było wykazanie znajomości języka obcego oraz umiejętności tłumaczenia również innym dyplomem lub świadectwem 1. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która weszła w życie 25 stycznia 2005 r., stworzyła nowy wolny zawód. Uprzednio obowiązujące przepisy sytuowały tłumacza przysięgłego jedynie jako pomocnika sądu, powoływanego na potrzeby tej instytucji przez prezesa sądu okręgowego, z obszarem działania ograniczonym do okręgu danego sądu. Wyrazem takiego usytuowania tłumaczy było m. in. powoływanie ich w oparciu o przepisy rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości wydawanych na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tymczasem zadania tłumaczy przysięgłych były szersze i obejmowały również wykonywanie tłumaczeń na zlecenie podmiotów prywatnych i instytucji pozasądowych. Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej i współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i prawnej pozasądowe zadania, które zawsze stanowiły znaczną część pracy tłumaczy przysięgłych, zaczęły przeważać na tyle, że postanowiono odejść od dotychczasowego modelu prawnej regulacji tego zawodu. W dniu 21 stycznia 2004 r. O historii tłumaczy przysięgłych por. A. Kubacki, Zum Beruf eines vereidigten Übersetzers in Polen, [w:] P. Bąk, M. Sieradzka, Z. Wawrzyniak (red.), Texte und Translation, Frankfurt/M 2010, s

16 Rozdział 1. Przepisy ogólne do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o tłumaczach publicznych. Propozycja zmiany nazwy zawodu z tłumacz przysięgły na tłumacz publiczny miała uwypuklić zasadniczy charakter zmian. W trakcie prac sejmowych zdecydowano się jednak na pozostawienie starej nazwy, przede wszystkim z uwagi na ugruntowaną tradycję. Uchwalona w efekcie ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr. 273, poz. 2702) wykreowała, mimo pozostania przy dawnej nazwie, nowy zawód. Potwierdził to także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 kwietnia 2006 r. (sygn. II GSK 17/06), stwierdzając że tłumacz przysięgły ustanowiony według procedury obowiązującej w tej ustawie nie jest już instytucją prawa sądowego procesowego. 2. Ustawa nie reglamentuje zawodu tłumacza. Nie każda bowiem osoba zajmująca się tłumaczeniami zawodowo lub dorywczo musi posiadać uprawnienia tłumacza przysięgłego. Bez takich uprawnień można tłumaczyć literaturę piękną, a także np. negocjacje biznesowe. Podobnie nie w każdej sytuacji sąd do tłumaczenia dokumentów lub ustnej rozprawy wzywa tłumaczy przysięgłych. Zgodnie z art. 204 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, ze zm.), gdy zachodzi potrzeba przesłuchania osoby niewładającej językiem polskim, należy wezwać tłumacza. Należy wezwać go również wtedy, gdy zachodzi potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzonego w języku obcym lub odwrotnie albo konieczność zapoznania oskarżonego z treścią przeprowadzanego dowodu. Brak określenia przysięgłego w treści tego przepisu oznacza swobodę sądu w wyborze tłumacza. Niewątpliwie, powołując tłumacza przysięgłego, sąd zakłada wysoki poziom merytoryczny i etyczny wyznaczonej osoby. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których konieczne stanie się powołanie innej osoby, choćby w przypadku braku tłumacza danego języka lub też wysoce specjalistycznej terminologii, w której bardziej biegłe okażą się osoby niewpisane na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumacz powołany ad hoc składa przed sądem lub przed wyznaczonym sędzią przyrzeczenie, w którym oświadcza, że powierzone mu obowiązki wykona z całą sumiennością i bezstronnością. Tłumacz przysięgły z kolei powołuje się jedynie na przyrzeczenie złożone przy uzyskaniu tytułu. Przepisy analogiczne do postępowania karnego obowiązują w odniesieniu do tłumaczy w postępowaniu cywilnym (por. art. 265 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 3. Istnieje poza tym szereg przepisów, które nakładają obowiązek dokonania tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Do najczęściej stosowanych aktów prawnych należą m.in.: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. Nr 16, poz. 84), które w 8 stanowi, że dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ;

17 Część I. Komentarz ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394), która w art. 9 stanowi, że wnioski w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim, a pisma i dokumenty w toku tego postępowania w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego; rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.), które stanowi, że osoba składająca wniosek przekazuje go do oddziału Funduszu wraz z częścią II przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy państwa, w którym ma zostać udzielone świadczenie albo też na język angielski; rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 186, poz ze zm.), które w 5, ust. 1 stanowi, że dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego ; ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz ze zm.), która w art. 47a stanowi, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego ; ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), która w art. 51 stanowi, że jeżeli dokument będący dowodem w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został sporządzony w języku obcym, należy przedłożyć także poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski tego dokumentu albo jego części mającej stanowić dowód w sprawie; ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz ze zm.), która w art. 11 ust. 3 stanowi, że dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ; rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63, poz. 443), które w 14 ust. 6 stanowi, że dokumenty w postępowaniu nostryfikacyjnym sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. 4. Co istotne, umowy dwustronne o pomocy prawnej i stosunkach prawnych zawarte między Polską, a innymi państwami w różnym zakresie dopuszczają uznawanie tłuma-

18 Rozdział 1. Przepisy ogólne czeń sporządzonych przez tłumaczy przysięgłych ustanowionych poza granicami Polski. Czynią tak m.in.: umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych (Dz.U. z 1981 r. Nr 27, poz. 140 ze zm.); umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz.U. z 1980 r. Nr 14, poz. 44); układ między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej o ułatwieniu stosowania Konwencji o procedurze cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r. (Dz.U. z 1969 r. Nr 5, poz. 33); umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U. z 1987 r. Nr 11, poz. 71); konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską (Dz.U. z 1986 r. Nr 40, poz. 194); konwencja konsularna między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. z 1985 r. Nr 16, poz. 67); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 128, poz. 619); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 110, poz. 534); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 55, poz. 289); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465); umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 35, poz. 130); układ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o dalszym ułatwieniu obrotu prawnego na podstawie Konwencji Haskiej z dnia 1 marca 1954 r. dotyczącej procedury cywilnej (Dz.U. z 1994 r. Nr 30, poz. 110); umowa między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Republiką Włoską o pomocy sądowej oraz o uznawaniu i wykonywaniu wyroków w sprawach cywilnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 23, poz. 97); umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. z 1992 r. Nr 3, poz. 13); umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych (Dz.U. z 1991 r. Nr 52, poz. 224).

19 Część I. Komentarz W sprawach objętych tymi i analogicznymi umowami dokumenty przekazywane organom drugiej strony powinny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego jednej z umawiających się stron. Należy jednak pamiętać, że uznawane są tylko tłumaczenia mieszczące się w zakresie, jaki obejmują przytoczone umowy. 5. Przepisy przewidują przypadki, w których tłumaczenie dokonane przez inne osoby ma moc równą tłumaczeniom sporządzonym przez tłumaczy przysięgłych. Dotyczy to przede wszystkim konsulów. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz ze zm.) konsul sporządza i poświadcza tłumaczenia dokumentów z języka polskiego na język urzędowy państwa przyjmującego i z tego języka na język polski, jak również poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów sporządzonych w języku urzędowym państwa przyjmującego. Czynności konsula w tym zakresie mają taką samą moc jak czynności tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej. Notariusze z kolei mają prawo do dokonywania swoich czynności nie tylko w języku polskim, ale na żądanie strony dodatkowo w języku obcym albo przy wykorzystaniu własnej znajomości języka obcego (wykazanej w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych), albo przy pomocy tłumacza przysięgłego (art. 2 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz ze zm.). Należy przyjąć, że odpowiednim wykazaniem znajomości języka obcego będzie zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. 6. Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie stosuje się do tłumaczy języka migowego. Obowiązujące wcześniej rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych obejmowało swoim zakresem także tłumaczy języka migowego jako swego rodzaju tłumaczy przysięgłych ustanawianych przez prezesów sądów okręgowych. Świadczyło o tym także umiejscowienie tłumaczy języka migowego w rozdziale rozporządzenia dotyczącym tłumaczy przysięgłych. Tłumaczem języka migowego mogła być osoba, która ukończyła 21 rok życia oraz posiadała świadectwo kwalifikowanego tłumacza II stopnia lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych. Analogiczny przepis jest obecnie zawarty w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 14, poz. 133). 7. Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nie stosuje się także do innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi. Warto zatem przyjrzeć się pojęciu języka naturalnego, aby na zasadzie przeciwieństwa zidentyfikować owe inne systemy komunikacji. Język naturalny powstaje w drodze rozwoju historycznego i jest zróżnicowany geograficznie. Do jego właściwości należą w przede wszystkim: słownictwo, które ulega stałej wymianie, zmiana przez poszczególne słowa i wyrażenia kategorii gramatycznych i powstawanie wyrażeń gramatycznie okazjonalnych,

20 Rozdział 1. Przepisy ogólne powstawanie nowych zestawień słów, nawet takich, które uprzednio były uważane za niepoprawne 2. Językowi naturalnemu przeciwstawić można języki sztuczne, języki formalne oraz języki programowania. Za język sztuczny uznaje się język pomocniczy, utworzony w celu porozumiewania się w określonej dziedzinie naukowo-technicznej lub w celu porozumiewania się przez osoby władające różnymi językami. Przykładami mogą być esperanto, interlingua lub volapük 3. Nie jest możliwe ustanowienie tłumaczy przysięgłych tych języków, podobnie jak, ze względów oczywistych, nie można ustanowić tłumaczy przysięgłych języków formalnych (takich jak język logiki) oraz języków programowania. Z brzmienia art. 1 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego wynika, że przyjmuje się, że język migowy nie jest językiem naturalnym. Jest to dosyć kontrowersyjne, gdyż obecnie w nauce popularność zdobywa pogląd, że języki migowe, jeśli uczą się ich niesłyszące dzieci od swoich również niesłyszących rodziców, są językami naturalnymi Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego nie ogranicza swojego zastosowania do języków będących językami urzędowymi. Teoretycznie możliwe byłoby zatem ustanowienie tłumacza każdego uznanego języka naturalnego. W związku ze zmianami na scenie politycznej powstają lub są uznawane też zupełnie nowe języki. Dobrym przykładem jest tutaj była Jugosławia. Do czasu rozpadu tego państwa uznawano istnienie języka serbsko-chorwackiego (serbo-chorwackiego), natomiast obecnie uważa się serbski i chorwacki za dwa odrębne języki. Co więcej, za odrębny język uznawany jest także język bośniacki, a ostatnio również czarnogórski. Możliwe jest ustanowienie tłumacza przysięgłego nie tylko języka obecnie używanego przez członków jakiegoś społeczeństwa, czyli języka żywego, ale także języka martwego, jak łacina czy starożytna greka. 2 J. Kmita, Wykłady z logiki i metodologii nauk, Warszawa 1977, s. 50, cyt. za A. Malinowski, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006, s K. Polański (red.) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław 2003, s Por. G. Yule, The Study of Language, Cambridge 2006, s A primary sign language is the first language of a group of people who do not use a spoken language with each other. ( ) It was not until the 1960s that any serious consideration was given to the status of ASL (American Sign Language) as a natural language, following the work of William Stockoe (1960).

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

Seria Metodyki. Pod redakcją Michała Rojewskiego. Michał Rojewski Renata Pawlik Jacek Widło Iwona Skonieczna-Masłowska. i prowadzącym e-sąd

Seria Metodyki. Pod redakcją Michała Rojewskiego. Michał Rojewski Renata Pawlik Jacek Widło Iwona Skonieczna-Masłowska. i prowadzącym e-sąd Seria Metodyki Metodyka pracy referendarza sądowego w wydziałach cywilnych, gospodarczych, ksiąg wieczystych, rejestru zastawów i prowadzącym e-sąd Pod redakcją Michała Rojewskiego Michał Rojewski Renata

Bardziej szczegółowo

Biegli sądowi w Polsce

Biegli sądowi w Polsce Barbara Grabowska, Artur Pietryka, Marcin Wolny Współpraca naukowa: dr Adam Bodnar Warszawa, kwiecień 2014 r. 1 2 SPIS TREŚCI Tezy... 3 Wstęp... 4 Metodologia Raportu... 5 1.Aktualny stan prawny... 6 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego

Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Bartosz Olszewski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego Przepisy odnoszące się do kwestii języka polskiego zawiera Konstytucja RP 1069 w art. 27 ( W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu

ZESZYTY PRAWNICZE. Rok II 3(7)2005 BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ. Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu ZESZYTY PRAWNICZE BIURA STUDIÓW I EKSPERTYZ Rok II 3(7)2005 Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu KOLEGIUM REDAKCYJNE BEATA WITKOWSKA REDAKTOR PROWADZĄCY MAŁGORZATA BAJOR-STACHAŃCZYK WOJCIECH ODROWĄŻ-SYPNIEWSKI

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Seria Metodyki Metodyka pracy w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Pod redakcją Józefa Gemry Sławomir R. Buczma, Iwona Chećko, Józef Gemra, Beata Hlawacz, Rafał Kierzynka, Cezary Kłos, Monika

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo