class A { public: A(): i(5), s("abc") { } int i; string s; };

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "class A { public: A(): i(5), s("abc") { } int i; string s; };"

Transkrypt

1 UWAGA! PoniŜej są pytania z egzaminu, z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami. Przy niektórych z nich napisałem jakieś słowo komentarza (czemu tak, a nie inaczej...). Przypominam, Ŝe zasada punktacji była taka, Ŝe naleŝało mieć wszystkie poprawne odpowiedzi zaznaczone, brak którejś lub zaznaczenie odpowiedzi niepoprawnej oznaczał otrzymanie 0 pkt (wyjątki od tej reguły są skomentowane przy odpowiedziach). 1. Przeanalizuj poniŝszy kod i zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi: #include <string> class A { A(); private: int i = 5; std::string s("abc"); ; a. w kodzie jest błąd, poniewaŝ pole int i nie moŝe być zainicjalizowane w miejscu deklaracji b. w programie jest błąd, poniewaŝ obiekt s nie moŝe być utworzony w miejscu deklaracji c. w kodzie nie ma błędu d. w kodzie jest błąd, bo konstruktor jest w części prywatnej 2. Co na ekranie wydrukuje następujący kod: #include <string> class A { A(): i(5), s("abc") { int i; string s; ; A a; cout << "s is " << a.s.data() << endl; cout << "i is " << a.i << endl; a. program wyświetli s is abc a potem i is 5 b. program wyświetli s is abc a potem i is 0 c. program wyświetli s is a potem i is 5 d. program wyświetli s is a potem i is 0 e. program wyświetli s is a potem i is 3. Jeśli wywołana jest metoda z parametrem będącym referencją do obiektu, to przekazywany do niej jest: a. zawartość obiektu b. kopia obiektu c. referencja do obiektu d. obiekt jest kopiowany i wtedy referencja do niego 4. Przeanalizuj poniŝszy kod: class Circle { Circle(double radius) { radius = radius; private: double radius; ; a. kod zgłosi błąd kompilacji, bo nie ma w nim funkcji main

2 b. program się skompiluje, ale nie moŝna utworzyć obiektu Circle o określonym promieniu, bo ten zawsze będzie wynosił 0 c. program się skompiluje, ale nie moŝna utworzyć obiektu Circle o określonym promieniu, bo ten zawsze będzie miał wartość nieokreśloną d. w programie jest błąd, bo nie moŝna przypisać radius = radius e. kod się nie skompiluje, bo w Circle brak domyślnego konstruktora

3 5. Przeanalizuj poniŝszy kod: class B { B() { private: int k; ; B b; cout << b.k << endl; return 0; a. program wyświetli 0 b. program wyświetli 1 c. program wyświetli przypadkową liczbę d. w kodzie jest błąd, bo nie ma dostępu do b.k e. w programie wystąpi błąd wykonania, bo b.k nie ma określonej wartości 6. Co jest efektem poniŝszego kodu: class Foo { int x; // data field int y; // data field Foo() { x = 10; y = 10; void p() { int x = 20; // local variable cout << "x = " << x << " "; cout << "y = " << y << endl; ; Foo foo; foo.p(); a. x = 10 y = 10 b. x = 20 y = 20 c. x = 20 y = 10 d. x = 10 y = Co jest wynikiem działania poniŝszego kodu: string s("abcdefag"); cout << s.find("def") << " " << s.find("a", 3); a. 3 0 b. 3 6 c. 2 4 d. 0 0

4 8. Które z poniŝszych wyraŝeń są poprawne jeśli chcemy zmazać obiekt dynamiczny wskazywany przez wskaźnik p? a. delete *p; b. delete p; c. delete [] *p; d. delete [] p; 9. Co jest efektem dzialania poniŝszego kodu class A { int x; int y; int z; A(): x(1), y(2), z(3) { ; A a; A *p1 = &a; a.x = 2; A a1; p1 = &a1; cout << p1->x << " " << (p1*).y << " " << p1->z; a b c d e Które z poniŝszych twierdzeń są prawdziwe? a. Circle circle = Circle() tworzy obiekt klasy Circle za pomocą bezargumentowego konstruktora i kopiuje jego zawartość do circle b. Circle circle = Circle(5) tworzy obiekt klasy Circle o promieniu 5 i kopiuje jego zawartość do circle c. Circle circle = Circle() naleŝy zamienić na Circle circle d. Circle circle = Circle(5) naleŝy zamienić na Circle circle(5) KOMENTARZ : rozumiem, Ŝe odpowiedzi c i d mogły budzić niejednoznaczność, w sensie co to znaczy naleŝy, sens polegał na ograniczeniu tworzenia obiektów tymczasowych. 11. Wyobraź sobie, Ŝe circle1 i circle2 to obiekty klasy Circle. Co robi kod: circle2 = circle1 a. kopiuje zawartość circle1 do circle2 za pomocą operatora = b. powoduje, Ŝe circle1 i circle2 to ten sam obiekt c. to wyraŝenie jest niepoprawne d. tworzy obiekt circle2 z circle1 za pomocą konstruktora kopiującego

5 12. Co jest niepoprawne w poniŝszym kodzie: class TempClass { int i; TempClass() { int i = 5; ; TempClass temp(2); a. program się nie skompiluje bo TempClass nie ma domyślnego konstruktora b. program się nie skompiluje bo TempClass nie ma konstruktora z argumentem typu int c. program się skompiluje ale przypisana wartość 5 jest tylko do lokalnej zmiennej d. program się skompiluje i dobrze działa 13. Które z poniŝszych odpowiedzi są prawdziwe: a. domyślny bezparametryczny konstruktor jest automatycznie dostarczany jeśli nie zdeklarowano w klasie Ŝadnego z konstruktorów b. przynajmniej jeden konstruktor musi być jawnie zdefiniowany c. konstruktory nie mają Ŝadnego zwracanego typu, nawet void, więc nie moŝna ich zakończyć instrukcją return d. konstruktory muszą mieć taką samą nazwę jak nazwa klasy e. konstruktory są wołane gdy tworzony jest obiekt 14. Aby dostać pierwszy element z wektora v, uŝyć moŝemy (wybierz wszystkie poprawne odpowiedzi): a. v.at(0); b. v[0]; c. *v.rend(); d. v.begin(); 15. Przeanalizuj poniŝszy kod class Date { friend void p(); private: int year; int month; int day; ; void p() { Date date; date.year = 2000; cout << date.year; p(); a. kod ma błąd składniowy bo year jest zmienną w części prywatnej b. program kompiluje się i działa poprawnie, drukując 2000 c. program będzie mieć błąd składniowy jeśli zmaŝemy linię friend void p() d. jako Ŝe składowa year jest prywatna, nie moŝna do niej się dostać poprzez date.year w funkcji p()

6 16. Które z poniŝszych stwierdzeń jest prawdziwe a. kaŝda klasa ma konstruktor kopiujący zgodny ze sygnaturą NazwaKlasy(NazwaKlasy&) b. konstruktor kopiujący moŝe być uŝyty do stworzenia obiektu zainicjalizowanego innym obiektem c. domyślnie, konstruktor kopiujący kopiuje kaŝdą daną z jednego obiektu do odpowiadającej mu danej w drugim obiekcie d. domyślnie, konstruktor kopiujący wykonuje tak zwaną płytką kopię 17. Które z poniŝszych twierdzeń są prawdziwe a. kaŝda klasa ma konstruktor domyślny jeśli jawnie nie zdefiniowano jawnie Ŝadnego konstruktora b. kaŝda klasa ma konstruktor domyślny jeśli nie zdefiniowano jawnie destruktora c. klasa moŝe mieć tylko jeden destruktor d. destruktor jest metodą bezargumentową 18. Funkcja, która jest powiąza z kaŝdym z obiektów danego typu nazywana jest a. funkcją statyczną b. metodą klasy c. metodą instancyjną d. metodą obiektową KOMENTARZ: tak, zdaję sobie sprawę, Ŝe to pytanie jest poraŝką wynikającą z tłumaczenia z angielskiego i nie za bardzo wynika z terminologii uŝywanej w j.polskim 19. Co jest niepoprawnego w poniŝszym kodzie class Test { static int square(int n) { return n * n; int getage() { return age; static int k = 5; private: int age; ; cout << Test::square(4); a. zmienna statyczna k nie moŝe być zainicjalizowana wewnątrz klasy b. naleŝy zamienić static int k = 5 na static int k, a na zewnątrz klasy napisać int Test::k = 5 c. naleŝy zamienić static int k = 5 na static int k, a na zewnątrz klasy napisać int Test.k = 5 d. naleŝy zamienić static int k = 5 na static int k, a na zewnątrz klasy napisać int Test->k = 5

7 20. NaleŜy dodać słowo kluczowe static w miejsce znaku? przed którą z poniŝszych metod class Test {? int square(int n) { return n * n;? int getage() { return age; private: int age; ; a. przed funkcją square b. przed funkcją getage c. przed obiema funkcjami, square i getage d. przed Ŝadną z nich KOMENTARZ: punktowana była równieŝ odpowiedź d (sens ma odpowiedź a, bo metoda square nie korzysta z Ŝadnej składowej klasy, ale z czysto składniowego punktu widzenia nic nie trzeba zmieniać) 21. Wyobraź sobie, Ŝe zdeklarowałeś GeometricObject *p = &object. Aby rzutować p na Circle, uŝyj a. Circle *p1 = dynamic_cast<circle>(p); b. Circle *p1 = dynamic_cast<circle*>(p); c. Circle p1 = dynamic_cast<circle*>(p); d. Circle p1 = dynamic_cast<circle>(p); 22. Które z poniŝszych twierdzeń jest prawdziwe a. przypisanie wskaźnika typu klasy pochodnej do wskaźnika typu klasy bazowej nazywane jest rzutowaniem w górę b. przypisanie wskaźnika typu klasy bazowej do wskaźnika typu klasy pochodnej nazywane jest rzutowaniem w dół c. rzutowanie w górę moŝe być przeprowadzone wprost bez uŝywania operatora rzutowania dynamic_cast d. rzutowanie w dół musi być przeprowadzone wprost tylko z uŝyciem operatora rzutowania dynamic_cast 23. Wybierz poprawne stwierdzenia a. klasa abstrakcyjna jest oznaczona słowem kluczowym abstract b. klasa jest abstrakcyjna jeśli zawiera choć jedną czysto wirtualną metodę c. klasa abstrakcyjna jest jak normalna klasa tylko Ŝe nie moŝesz utworzyć Ŝadnego obiektu takiej klasy d. moŝesz zadeklarować klasę jako abstrakcyjną nawet wtedy jeśli nie posiada Ŝadnej abstrakcyjnej metody 24. Która z poniŝszych jest funkcją abstrakcyjną a. virtual double getarea(); b. virtual double getarea() = 0; c. double getarea() = 0; d. double getarea(); 25. Które z poniŝszych zdań są prawdziwe a. jeśli funkcja jest zdefiniowana jako wirtualna w klasie bazowej, automatycznie jest wirtualna we wszystkich klasach pochodnych i nie trzeba dodawać słowa virtual w deklaracjach tej funkcji w klasach pochodnych b. jeśli nie planuje się redefinicji funkcji w klasach pochodnych, wydajniej jest zadeklarować ją jako niewirtualną w klasie bazowej c. funkcja wirtualna moŝe być implementowana w kaŝdej kolejnej klasie pochodnej, a kompilator dynamicznie wiąŝe tą funkcję podczas wykonywania programu na

8 podstawie aktualnego typu obiektu, do którego odnosimy się przez wskaźnik lub referencję d. kompilator znajduję właściwą funkcję na podstawie typów parametrów, liczby parametrów i ich kolejności

9 26. Co wydrukuje się dzięki poniŝszemu kodowi class C { virtual string tostring() { return "C"; ; class B: public C { string tostring() { return "B"; ; class A: public B { string tostring() { return "A"; ; void displayobject(c p) { cout << p.tostring(); displayobject(a()); displayobject(b()); displayobject(c()); a. ABC b. CBA c. AAA d. BBB e. CCC 27. Które z poniŝszych twierdzeń są prawdzie a. funkcja moŝe być przeciąŝona w tej samej klasie b. funkcja moŝe być przedefiniowana w tej samej klasie c. jeśli funkcja przeciąŝa inną funkcję, obie muszą mieć taką samą sygnaturę d. jeśli funkcja redefiniuje funkcję wirtualną, obie muszą mieć taką samą sygnaturę 28. Wyobraź sobie klasę A dziedziczącą z B i zarówno A jak i B mają bezargumentowe konstruktory. Aby wywołać konstruktor B z A, uŝyj a. A() : B() { b. A() : { B(); c. B() : A() { d. B() : { A(); 29. Które z poniŝszych twierdzeń są poprawne a. klasa pochodna jest podzbiorem klasy bazowej b. klasa pochodna zwykle jest bardziej specjalizowana niŝ klasa bazowa c. class A : B oznacza, Ŝe A jest prywatnie dziedziczone z B d. class B : public A oznacza, Ŝe A jest publicznie dziedziczone z B

10 30. Co wydrukuje się z działania poniŝszego kodu class C { virtual string tostring() { return "C"; ; class B: public C { string tostring() { return "B"; ; class A: public B { string tostring() { return "A"; ; void displayobject(c *p) { cout << p->tostring(); displayobject(&a()); displayobject(&b()); displayobject(&c()); a. ABC b. CBA c. AAA d. BBB e. CCC 31. Co jest niepoprawnego w tym kodzie class Fruit { Fruit(int id) { ; class Apple: public Fruit { Apple() { ; a. program się skompiluje jeśli dodasz bezargumentowy konstruktor do klasy Fruit b. w kodzie jest błąd z powodu braku domyślnego konstruktora w klasie Fruit c. kod się skompiluje jeśli zmaŝesz obecny konstruktor w klasie Fruit d. kod się skompiluje po zamianie Apple() na Apple() : Fruit(4) 32. ZałóŜmy Ŝe klasy Cicrle i Rectangle są wyprowadzone z klasy GeometricObject i napisałeś void displaygeometricobject(geometricobject shape){ cout << shape.tostring() << endl; Które z poniŝszych wywołań funkcji jest poprawne a. displaygeometricobject(geometricobject("black", true)); b. displaygeometricobject(circle(5)); c. displaygeometricobject(rectangle(2, 3)); d. displaygeometricobject(string());

11 33. Jaka jest poprawna i najlepsza sygnatura operatora = a. Rational operator=(const Rational secondrational); b. const Rational& operator=(const Rational &secondrational); c. Rational& operator=(const Rational &secondrational); d. Rational operator=(rational &secondrational); 34. Jaka jest poprawna sygnatura operatora konwersji jeśli ten ma zmienić Rational na double a. double operator() b. double operator double() c. Rational operator double() d. operator double() 35. Jaka jest poprawna sygnatura przeciąŝonego operatora >> a. friend istream &operator>>(istream &stream, const Rational &rational); b. friend istream &operator>>(istream &stream, Rational &rational); c. friend istream operator>>(istream &stream, Rational &rational); d. friend istream operator>>(istream &stream, const Rational &rational); KOMENTARZ: chodziło o sygnaturę spełniającą wszystkie kryteria poprawności (a nie tylko o to, Ŝe składniowo jest ok), np. odpowiedzi c i d nie dałoby się łączyć w łańcuch, odp. b dopuszcza potencjalną ingerencję zewnętrznego operatora w obiekt klasy Rational 36. Jaka jest poprawna sygnatura przeciąŝonego operatora postinkrementacji a. Rational operator++(rational &r) b. Rational operator++() c. Rational operator++(int dummy) d. Rational operator++(int &dummy) 37. Z niŝej wymienionych operatorów moŝna przeciąŝyć a. + b. += c. > d. && e.?: 38. ZałóŜmy Ŝe statement3 rzuca wyjątek typu Exception3 w następującym kodzie try { statement1; statement2; statement3; catch (Exception1 ex1) { catch (Exception2 ex2) { catch (Exception3 ex3) { statement4; throw; finally { statement5; Które z wyraŝeń (statement) są jeszcze wykonane po wykonaniu statement3 (zgłaszającego wyjątek) a. statement1 b. statement2 c. statement3 d. statement4 e. statement5 KOMENTARZ: poniewaŝ powyŝszy kawałek to jest pseudokod, więc mogło to wprowadzić zamieszanie: punktowana była równieŝ odpowiedź (samo) d, ktoś nawet napisał, Ŝe finally nie było na wykładzie ;-) 39. Funkcja what() zdefiniowana jest w klasie a. exception b. runtime_error c. overflow_error

12 d. underflow_error e. bad_exception

13 40. Jeśli wpiszesz 1 0 to co zostanie wypisane int main(){ cout << "Podaj dwie liczby int: "; int number1, number2; cin >> number1 >> number2; try { if (number2 == 0) throw number1; cout << number1 << " / " << number2 << " is " << (number1 / number2) << endl; cout << "C" << endl; catch (int e) { cout << "A" << endl; cout << "B" << endl; a. A b. B c. C d. AB 41. Co jest niepoprawnego w tym kodzie vector<int> v; v[0] = 2.5; a. błąd składniowy, bo w wektorze nie ma Ŝadnych elementów b. błąd składniowy, bo wektor przechowuje typy int c. błąd podczas wykonywania, bo w wektorze nie ma elementu na pozycji 0 d. błąd wykonywania, bo przypisuje się double do wektora zawierającego int e. wszystko jest poprawne, zajdzie trywialna konwersja z double do int 42. Które stwierdzenia są prawdziwe a. klasa szablonowa moŝe być dziedziczona z klasy szablonowej b. klasa szablonowa moŝe być dziedziczona z klasy nieszablonowej c. nieszablonowa klasa moŝe być dziedziczona ze specjalizacji klasy szablonowej d. przyjaciół (deklaracja friend) uŝywa się tak samo w klasach szablonowych jak i nieszablonowych e. w klasie szablonowej moŝna zdefiniować zmienną statyczną 43. ZałóŜmy, Ŝe mamy kod template<typename T, int capacity> class Stack{ Stack(); //... private: T elements[capacity]; int size; ; Które z poniŝszych stwierdzeń są prawdziwe a. Stack<double, 40> s; b. Stack<int, 50> s; c. Stack<50> s; d. Stack<int, double> s;

14 44. ZałóŜmy Ŝe mamy kod template<typename T = int> class Stack { Stack(); //... ; Które wyraŝenia są wtedy poprawne a. Stack<double> s; b. Stack<int> s; c. Stack<> s; d. Stack s; e. Stack<int, double> s; 45. Jeśli zdefiniujesz funkcję swap w następujący sposób template<typename T> void swap(t &var1, T &var2){ T temp = var1; var1 = var2; var2 = temp; MoŜesz jej uŝyć poprzez wywołanie a. swap(1, 2) b. int v1 = 1; int v2 = 2; swap(v1, v2); c. int v1 = 1; int v2 = 2; swap(&v1, &v2); d. int v1 = 1; double v2 = 2; swap(v1, v2); 46. Zdefiniowaliśmy szablon funkcji template<typename T1, typename T2> T1 maxvalue(const T1 &value1, const T2 &value2){ if (value1 > value2) return value1; else return value2; Które jego uŝycie jest poprawne a. cout << maxvalue(1, 2) b. cout << maxvalue(1.5, 2.5) c. cout << maxvalue('a', 'B') d. cout << maxvalue("ab", "AB") e. cout << maxvalue(1.5, 2) 47. Prefiks (początek) szablonu o dwóch parametrach moŝna zdefiniować tak a. template<typename T1, typename T2> b. template<class T1, class T2> c. template<typename T1, T2> d. template<class T1, T2>

15 48. Które z poniŝszych kontenerów uŝywają iteratorów a. list b. deque c. vector d. multimap e. stack 49. Aby wstawić element do wektora v, moŝna uŝyć a. v.assign(0, element) b. v.insert(0, element) c. v.push_back(element) d. v.add(element) 50. Co jest efektem działania poniŝszego kodu int values[] = {1, 2, 3, 4, 5; vector<int> intvector(5); vector<int>::iterator last = copy(values, values + 3, intvector.begin()); ostream_iterator<int> output(cout, " "); cout << "intvector: "; copy(intvector.begin(), last, output); a. intvector: b. intvector: c. intvector: d. intvector: e. intvector:

Kompozycja i dziedziczenie klas

Kompozycja i dziedziczenie klas Programowanie obiektowe Kompozycja i dziedziczenie klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Kompozycja i dziedziczenie klas

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2. Język C++. Wykład 2.

Programowanie 2. Język C++. Wykład 2. 2.1 Definicja, deklaracja, wywołanie funkcji.... 1 2.2 Funkcje inline... 4 2.3 Przekazanie do argumentu funkcji wartości, adresu zmiennej.... 5 2.4 Wskaźniki do funkcji... 8 2.5 Przeładowanie funkcji...

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i programowanie obiektowe (materiały do wykładu cz. VI)

Projektowanie i programowanie obiektowe (materiały do wykładu cz. VI) Projektowanie i programowanie obiektowe (materiały do wykładu cz. VI) Jacek Cichosz www.zssk.pwr.wroc.pl Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Politechnika Wrocławska Dziedziczenie 221 Dziedziczenie Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy dr inż. Jacek Naruniec Prosty kontener oparty na tablicach Funkcja dodawanie pojedynczego słonia do kontenera: 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 11

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 11 Programowanie obiektowe w C++ Wykład 11 dr Lidia Stępień Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie L. Stępień (AJD) Programowanie obiektowe w C++ 1 / 34 STL - rys historyczny utworzona została w 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie 0.1 Hierarchia klas 0.1.1 Diagram 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie Po pierwsze to jest tylko przykładowe rozwiązanie. Zarówno na wtorkowych i czwartkowych ćwiczeniach odbiegaliśmy od niego, ale nie wiele. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2 Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. Dziedziczenie Dziedziczenie jest to technika pozwalaj c na definiowanie nowej klasy przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

3-4. 5-7. 8-10. 11-12 15-18. 19-22

3-4. 5-7. 8-10. 11-12 15-18. 19-22 1. 2. 3-4. 5-7. 8-10. 11-12 13-14. 15-18. 19-22 23-28. 29-30. Programowanie strukturalne i obiektowe Typ wyliczeniowy, lista wyliczeniowa. Rzutowanie w C++. Wskaźniki i referencje. Działania na wskaźnikach.

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Danych. Standard Template Library. Część 1. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 6 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Algorytmy i Struktury Danych.

Bardziej szczegółowo

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi EGZAMIN PIERWSZY (25 CZERWCA 2013) JĘZYK C++ poprawiam ocenę pozytywną z egzaminu 0 (zakreśl poniżej x) 1. Wśród poniższych wskaż poprawną formę definicji

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki)

Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki) Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki) 28 października 2010 Kontener Kontener jest to obiekt który zawiera w sobie obiekty innej klasy i ma zdefiniowane metody nimi zarządzające. Jednym z najprostszych przykładów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1 Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. Program komputerowy opisuje w pewien sposób rzeczywisto.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w C++ Wykªad 4

Programowanie obiektowe w C++ Wykªad 4 Programowanie obiektowe w C++ Wykªad 4 dr Lidia St pie«akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie L. St pie«(ajd) Programowanie obiektowe w C++ 1 / 26 Dziedziczenie - podstawy Denicja klasy dziedzicz cej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Wybrane zagadnienia programowania w C++

Wykład 4 Wybrane zagadnienia programowania w C++ Wykład 4 Wybrane zagadnienia programowania w C++ Przykład programu obiektowego Dziedziczenie polimorfizm i metody wirtualne Wzorce (szablony) funkcji Wzorce klas 2016-01-03 Bazy danych-1 W4 1 Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Klasa: 3TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 4 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.14 Programowanie

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi

EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi EGZAMIN PROGRAMOWANIE II (10 czerwca 2010) pytania i odpowiedzi 1. Napisz wskaźnik do funkcji fun tak zdeklarowanej: T* fun( int, double const& ) const; definicja wskaźnika musi być precyzyjna, inaczej

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016 Wykład 9 28 kwiecień 2016 Java Collections Framework (w C++ Standard Template Library) Kolekcja (kontener) Obiekt grupujacy/przechowuj acy jakieś elementy (obiekty lub wartości). Przykładami kolekcji sa

Bardziej szczegółowo

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA BADANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-RZYRODNICZA MATEMATYKA TEST 4 Zadanie 1 Dane są punkty A = ( 1, 1) oraz B = (3, 2). Jaką długość ma odcinek AB? Wybierz odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ROUTING Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1. Wstęp 2. Tablica

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Programowanie obiektowe

Zaawansowane programowanie w języku C++ Programowanie obiektowe Zaawansowane programowanie w języku C++ Programowanie obiektowe Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

XIII KONKURS MATEMATYCZNY

XIII KONKURS MATEMATYCZNY XIII KONKURS MTMTYZNY L UZNIÓW SZKÓŁ POSTWOWYH organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcace w Szczecinie FINŁ - 19 lutego 2013 Test poniższy zawiera 25 zadań. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Funkcje składowe (metody)

Funkcje składowe (metody) Funkcje składowe (metody) class Punkt int x, y; void Rysuj() /* rysowanie */ ; class Punkt int x, y; void Rysuj(); ; void Punkt::Rysuj() /* rysowanie */ definicja funkcji wewnątrz ciała klasy funkcja otwarta

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Cele Przypomnienie kursorów Przypomnienie procedur i funkcji składowanych Poznanie pakietów składowanych 2 Bazę danych Oracle możemy traktować jakby była złożona z dwóch

Bardziej szczegółowo

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Klasy i modyfikatory dostępu Przesłanianie metod Polimorfizm Wskaźniki Metody wirtualne Metody abstrakcyjne i interfejsy Przeciążanie operatorów Słowo

Bardziej szczegółowo

Środowisko programisty

Środowisko programisty Środowisko programisty 1/35 Środowisko programisty Język Python cz. 3 dr inż. Grzegorz Michalski 7 kwietnia 2014 Środowisko programisty 2/35 Kod samotestujący Tworzenie def t e s t e r ( ) : p r i n t

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

PAKIET MathCad - Część III

PAKIET MathCad - Część III Opracowanie: Anna Kluźniak / Jadwiga Matla Ćw3.mcd 1/12 Katedra Informatyki Stosowanej - Studium Podstaw Informatyki PAKIET MathCad - Część III RÓWNANIA I UKŁADY RÓWNAŃ 1. Równania z jedną niewiadomą MathCad

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Ćwiczenie 1 1.1. Pierwszy program w C Podstawy programowania w języku C Program w języku C, składa się ze zmiennych, stałych oraz funkcji. Zmienne i stałe służą do przechowywania danych, na których program

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN 2 (14 WRZEŚNIA 2015) JĘZYK C++

EGZAMIN 2 (14 WRZEŚNIA 2015) JĘZYK C++ IMIĘ i NAZWISKO: przykładowe odpowiedzi NR: 0 EGZAMIN 2 (14 WRZEŚNIA 2015) JĘZYK C++ 1. Napisz precyzyjnie co to jest ptr jeśli: const * const Foo ptr; ptr to stały wskaźnik do stałego obiektu typu Foo

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 01 - Temat 1 cz.1/3 Program PowerPoint jest stosunkowo najprostszym w obsłudze programem z rodziny Office. Służy do tworzenia prezentacji. Wobec w miarę powszechnego dostępu do projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Kod ucznia Liczba punktów: Zad. 1- Zad. 2- Zad. 3- Zad.4- Zad.5- R A Z E M : pkt. WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 13. 03. 2014 R. 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

for (i=1; i<=10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja;

for (i=1; i<=10; i=i+1) instrukcja; instrukcja zostanie wykonana 10 razy for (inicjalizacja; test; aktualizacja) instrukcja; Rok akademicki 2011/2012, Pracownia nr 8 2/30 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2011/2012 Pracownia nr

Bardziej szczegółowo

Abstrakcyjny typ danych

Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny Typ Danych (abstract data type-adt): zbiór wartości wraz z powiązanymi z nimi operacjami; operacje są zdefiniowane w sposób niezależny od implementacji; operacje są

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 XVIIILO.4310.5.2016 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA ZAMOYSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński

Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Składnia C++ Programowanie Obiektowe Mateusz Cicheński Klasy i modyfikatory dostępu Przesłanianie metod Polimorfizm Wskaźniki Metody wirtualne Metody abstrakcyjne i interfejsy Konstruktory i destruktory

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Język C++ wykład VIII

Język C++ wykład VIII Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Obiektowość języka C++ ˆ Klasa (rozszerzenie struktury), obiekt instancją klasy, konstruktory i destruktory ˆ Enkapsulacja - kapsułkowanie,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 12

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 12 Programowanie obiektowe w C++ Wykład 12 dr Lidia Stępień Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie L. Stępień (AJD) 1 / 22 Zakresowe pętle for double tab[5] {1.12,2.23,3.33,4.12,5.22 for(double x: tab)

Bardziej szczegółowo

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.)

Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Wiedza niepewna i wnioskowanie (c.d.) Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej Wydział Elektroniki Wnioskowanie przybliżone Wnioskowanie w logice tradycyjnej (dwuwartościowej) polega na stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. J. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa www.cke.edu.pl sekret.cke@cke.edu.pl SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Cześć! W kwietniu

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI CZERWIEC 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza)

Nowe słowa kluczowe. Komentarze. Wskaźniki typu void. class, delete, new, friend,... /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Różnice między C i C++ (Rozszerzenia C++) Nowe słowa kluczowe class, delete, new, friend,... Komentarze /* Komentarz w C i C++ */ // Komentarz w C++ (do końca wiersza) Wskaźniki typu void W C wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

, dnia roku (miejscowość)

, dnia roku (miejscowość) Niniejszy formularz po wypełnieniu i podpisaniu zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, wraz z oryginałami lub uwierzytelnionych kopiami dokumentów potwierdzającymi poprawność reprezentacji Akcjonariusza,

Bardziej szczegółowo

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach 1. Szablony klas i funkcji 2. Szablon klasy obsługującej uniwersalną tablicę wskaźników 3. Zastosowanie metody zwracającej przez return referencję do

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 27 lutego 2014 r. VII G 211/01/14. wszyscy Wykonawcy. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 3

Zielona Góra, 27 lutego 2014 r. VII G 211/01/14. wszyscy Wykonawcy. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 3 Zielona Góra, 27 lutego 2014 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010

System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych (SZRBD) Microsoft Access 2010 Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Część 1. ĆWICZENIE 1 ZADANIE 1 Utworzyć bazę danych Osoby, składającą się z jednej tabeli o następującej

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Liczba szkód w każdym z trzech kolejnych lat dla pewnego ubezpieczonego ma rozkład równomierny:

Zadanie 1. Liczba szkód w każdym z trzech kolejnych lat dla pewnego ubezpieczonego ma rozkład równomierny: Matematyka ubezpieczeń majątkowych 5.2.2008 r. Zadanie. Liczba szkód w każdym z trzech kolejnych lat dla pewnego ubezpieczonego ma rozkład równomierny: Pr ( N = k) = 0 dla k = 0,, K, 9. Liczby szkód w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych

Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych Regulamin rekrutacji w projekcie,,grupa PoMocowa SENIORÓW - usługi społeczne osób starszych dla osób starszych współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach

Bardziej szczegółowo

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy :

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : class nazwa_klasy prywatne dane i funkcje public: publiczne dane i funkcje lista_obiektów;

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe 10.04.2017 W slajdach są materiały zapożyczone z https://www.ii.uni.wroc.pl/~prz/2012lato/cpp/slajdy/cpp5.ppt Przykład wykorzystania obiektu Obiekt X jest instancją klasy Y Obiekt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 6 RSC i CSC Znaczenie terminów CSC Complete nstruction Set Computer komputer o pełnej liście rozkazów. RSC Reduced nstruction Set Computer komputer o zredukowanej liście

Bardziej szczegółowo

1 Klasy. 1.1 Denicja klasy. 1.2 Skªadniki klasy.

1 Klasy. 1.1 Denicja klasy. 1.2 Skªadniki klasy. 1 Klasy. Klasa to inaczej mówi c typ który podobnie jak struktura skªada si z ró»nych typów danych. Tworz c klas programista tworzy nowy typ danych, który mo»e by modelem rzeczywistego obiektu. 1.1 Denicja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego PRIORYTETU 8 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego Inżynieria oprogramowania Część 1: Tworzenie dokumentacji projektowej Opracował: dr inż. Przemysław Pardel v2.01 2014 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Przykład implementacji przeciażeń operatorów problem kolizji

Przykład implementacji przeciażeń operatorów problem kolizji Przykład implementacji przeciażeń operatorów problem kolizji Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Copyright c 2005 2008 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Szablony. Szablony funkcji

Szablony. Szablony funkcji Szablony Szablony sa mechanizmem ponownego wykorzystania kodu (reuse) W przypadku funkcji ponownie wykorzystany jest algorytm W przypadku klas ponownie wykorzystane sa wszystkie skladowe Deklaracja szablonu

Bardziej szczegółowo

1. Klasa typu sealed. Przykład 1. sealed class Standard{ class NowyStandard:Standard{ // błd!!!

1. Klasa typu sealed. Przykład 1. sealed class Standard{ class NowyStandard:Standard{ // błd!!! Temat: Klasy typu sealed. Klasy abstrakcyjne. Deklaracja i implementacja interfejsu. Typ Object i operatory is oraz as. Czas ycia obiektu. Destruktory. 1. Klasa typu sealed Przykład 1 Klasa typu sealed

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI

DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI DYNAMICZNE PRZYDZIELANIE PAMIECI Pamięć komputera, dostępna dla programu, dzieli się na cztery obszary: kod programu, dane statyczne ( np. stałe i zmienne globalne programu), dane automatyczne zmienne

Bardziej szczegółowo