UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura Warszawa SIWZ opublikowano na stronie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 CPV Rozdział I - Instrukcja 2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami 3. Rozdział III - Wzór umowy 4. Załącznik Nr 1: Specyfikacja Techniczna opis przedmiotu zamówienia Tryb: przetarg nieograniczony Nr 120/3/2009 1

2 Rozdział I INSTRUKCJA art. 1. ZAMAWIAJĄCY 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Warszawa, ul. Pasteura 1 NIP: , REGON: , reprezentowany przez: Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Pawła Kuleszę działającego na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora UW, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na: Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz z późniejszymi zmianami). art. 2. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwana dalej Ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej Ustawy. 2. Tryb zamówienia publicznego p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y. 2. Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust W przypadku, gdy wykonawca składa więcej niŝ jedną ofertę samodzielnie, lub wspólnie z innymi wykonawcami, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. 4. Dopuszcza się moŝliwość wykonania prac objętych przetargiem z udziałem podwykonawców, przy czym wykonawca określi jaki zakres robót wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców. 2

3 art. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia CPV: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki komputerowe, zasilacze, twarde dyski, płyty główne, procesory itp.) zwane dalej sprzętem. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna przedstawiona w Załączniku Nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca moŝe zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równowaŝnych lub wyŝszych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania akcesoriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równowaŝnych o parametrach tego typu, kompatybilnych ze sprzętem komputerowym będącym juŝ w posiadaniu Zamawiającego, lecz nie gorszych. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. 2. Wszystkie akcesoria komputerowe (klawiatury, myszki komputerowe, zasilacze, twarde dyski, płyty główne, procesory itp.) muszą być fabrycznie nowe (nie uŝywane), wyprodukowane nie wcześniej niŝ w 2008 r. 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 2. Wymagany okres i warunki gwarancji na przedmiot zamówienia 1. Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach: Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowany sprzęt na okres minimum 12 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji t. j. od daty wystawienia oryginału faktury. 2. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji niŝ 12 miesięcy oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 3. W przypadku przestoju związanego z naprawą gwarancyjną dłuŝszego niŝ dwa tygodnie, Wykonawca zobowiązuje się do przedłuŝenia okresu gwarancyjnego o czas przestoju. 4. Wykonawca moŝe zaoferować gwarancje na okres dłuŝszy niŝ 12 miesięcy. 3. Termin wykonania zamówienia 1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. W przypadku zamówienia ekspresowego związanego z awarią: dostawa sprzętu zamówionego w dniu roboczym do godziny rano - tego samego dnia do godz W ofercie wykonawca moŝe zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia. Oferty proponujące dłuŝszy termin wykonania umowy zostaną odrzucone. 3

4 art. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (Formularz nr 1) 2. Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych w niniejszym paragrafie ust. 3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 2 niniejszego artykułu. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/czynności będącej przedmiotem zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 4. WykaŜą się wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej 15 dostaw (wartość jednej dostawy nie mniejsza niŝ zł brutto) sprzętu komputerowego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wraz z numerem telefonu kontaktowego), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie. Formularz nr Przedstawią zakres zamówienia, który wykonawcy wykonają własnymi siłami, a który zamierzają powierzyć podwykonawcom. 6. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia / nie spełnia). 7. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków wymaganych określonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu oświadczeniami i dokumentami określonymi w Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni Wykonawcy wymienieni w art. 24 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4

5 2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i innych dokumentach składanych wraz z ofertą. 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, kaŝdy z Wykonawców powinien przedłoŝyć wraz z ofertą (zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem oferty opracowany przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty (wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 1) Formularz nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do formularza Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne), lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii, posiadać termin waŝności, z którego wynika, Ŝe jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i obejmować niniejsze postępowanie 2) Formularz nr 2 - wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej 15 dostaw (wartość jednej dostawy nie mniejsza niŝ zł brutto) sprzętu komputerowego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wraz z numerem telefonu kontaktowego), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie. 2. Ponadto Wykonawca złoŝy: 1) Formularz nr 3 szczegółowy formularz cenowy dostawy i usług oraz innych kosztów zawierający ceny poszczególnych elementów komputerów. 2) Szczegółowy opis oferowanych warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego. (Formularz nr 4). 3) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium w postaci papierów wartościowych: poręczenia, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej, naleŝy składać w formie oryginału wraz z zaopiniowanym wzorem zgodnie z art. 6 Specyfikacji). Oryginały (wraz z zaopiniowanym wzorem) moŝna dołączyć do oferty lub złoŝyć przed upływem terminu składania ofert w Dziale Administracji i Inwestycji pok.140 (patrz adres - art. 5 3), lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. Wysokość wadium została określona w art. 6 1 SIWZ. 4) Zaleca się załączenie, zaakceptowanego wstępnie (podpisanego) przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wzoru umowy. 5) Formularz Nr 5 informacja o zatrudnieniu podwykonawców (naleŝy dołączyć w przypadku zatrudnienia podwykonawców) lub oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia własnymi siłami. 5

6 6) Zaleca się aby Wykonawca sporządził szczegółowe zestawienie (spis) wszystkich dostarczanych oświadczeń i dokumentów i dołączył ten spis do oferty, jako Formularz nr Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty lub ich kserokopie sporządzane w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski. Wykonawca musi złoŝyć dokument (kserokopię) w języku, w jakim został on sporządzony wraz z tłumaczeniem i poświadczony przez Wykonawcę. 4. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być waŝne (aktualne) na dzień składania ofert. 3. Informacje dotyczące konsorcjum W przypadku gdy ofertę składa konsorcjum ( w tym spółka cywilna): 1) Do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Spółka cywilna dołącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w pełnomocnictwo: np. poświadczoną za zgodność z oryginałem uchwałę. 2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty naleŝy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 3) Formularz Nr 1 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum, Załączniki do formularza Nr 1 obowiązują kaŝdego z członków konsorcjum oddzielnie. KaŜdy z członków konsorcjum musi złoŝyć komplet załączników do formularza nr 1, podpisanych przez pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 4) Formularz Nr 3 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. Ilość dostaw wykazana we wspólnym formularzu dla całego konsorcjum sumuje się dla całego konsorcjum. Załączniki w tym referencje poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. 5) Formularze Nr 2, Nr 4, Nr 5 i Nr 6(jeŜeli dotyczy), wzór umowy oraz inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje/poświadcza za zgodność z oryginałem (lub parafuje zgodnie z SIWZ) pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum. 4. Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja 1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 2. Oferta złoŝona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 1) naleŝy załączyć pełnomocnictwa dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z 3 pkt 1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania, 6

7 2) oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiąŝąca, łącznie i z osobna dla wszystkich pomiotów składających ofertę, 3) pełnomocnik będzie upowaŝniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz kaŝdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, 4) realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie, 5) wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 6) spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu, 7) oferta musi zawierać wszystkie informacje dla kaŝdego z podmiotów oraz dla konsorcjum, zgodnie ze Specyfikacją. 5. Wykonawcy zagraniczni. 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w art. 4 2 ust. 1.pkt 1 lit a, d, e, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. Forma dokumentów 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeŝeniem pełnomocnictw określonych w niniejszej SIWZ, których treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszego artykułu. 2. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 7

8 art. 5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wyjaśnienie dotyczące dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia 1. Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Rozdział I Instrukcja 2) Rozdział II Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami 3) Rozdział III Wzór umowy 4) Załącznik Nr 1: Specyfikacja Techniczna opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy otrzymują po jednym egzemplarzu Specyfikacji. Treść wszystkich dokumentów naleŝy odczytywać wraz ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami wprowadzonymi na podstawie ustaleń niniejszego paragrafu. 2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. Wykonawcom zaleca się dokładne przestudiowanie treści Specyfikacji. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania powinny być przekazane pisemnie lub faksem na adres Zamawiającego podany w paragrafie 3 ust. 3 niniejszego artykułu. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie przekazana (wysłana faksem/pocztą) Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja. Zamawiający udzieli wyjaśnień na pytania Wykonawców, które otrzyma faksem lub w formie pisemnej chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. 3. Modyfikacja treści Specyfikacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. KaŜda taka zmiana będzie stanowić treść Specyfikacji zgodnie z niniejszym paragrafem. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŝeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 8

9 4. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja. 5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 2. Forma porozumiewania się 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie, z zastrzeŝeniem protestów i odpowiedzi na protest, które naleŝy przekazywać pisemnie. 2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt) od poniedziałku do piątku w godzinach Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Jacek Wosiński tel.: (0-22) ; faks: (0-22) Adres, na który naleŝy przesyłać korespondencję: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII Dział Administracji i Inwestycji ul. Pasteura Warszawa faks.: art. 6. Wymagania dotyczące wadium 1. KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), na cały okres związania ofertą. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wniesie wadium. 9

10 3. Wadium moŝe być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się w y łącznie p r z e l e w e m na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium w pieniądzu naleŝy wpłacić na konto Zamawiającego: Nr z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku naleŝy pisać w sposób ciągły - bez spacji) 4. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeŝeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. W przypadku zamiaru złoŝenia wadium w postaci poręczenia oraz gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kwestorowi Uniwersytetu Warszawskiego odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów na cztery dni robocze przed terminem składania ofert, celem zweryfikowania i wydania pisemnej opinii. Wykonawca dołączy do oferty zaopiniowany przez Kwestora UW wzór papieru wartościowego: poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej wraz z oryginałem dokumentu. 5. Dokumenty lub ich wzory moŝna przesłać do Kwestora UW faksem na nr lub złoŝyć w Sekretariacie Kwestora UW na ul. Karowej 20, V piętro, pok. 502,tel Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej moŝe być wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny. Zaleca się, aby gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny była potwierdzona przez bank krajowy. 2. Utrata, zwrot i ponowne wniesienie wadium. 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŝeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania tej umowy, 3) zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10

11 2. Z zastrzeŝeniem ust. 4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 3. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŝniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń określonych w art. 4 2 ust.1 pkt.1,2, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Ustawy). 5. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. art. 7. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. art. 8. CENA OFERTY 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy, niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z formularza cenowego, zawierającego wszystkie elementy zamówienia. Po stronie Wykonawcy leŝą wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy i instalacji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 2. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciąŝają Wykonawcę zamówienia musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie ceny brutto z formularza oferty. 4. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyraŝone w złotych polskich. 5. Wszelkie rozliczenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 11

12 6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z formularza cenowego, zawierającego wszystkie elementy zamówienia. 7. NaleŜności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania oryginału faktury. 8. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyraŝone w złotych polskich. 9. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 10. Cena oferty musi być podana w PLN, wpisana czytelnie liczbowo oraz słownie w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym. Podana cena musi uwzględniać podatek VAT w wysokości 22%. Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy, niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z formularza cenowego. Po stronie Wykonawcy leŝą wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy i instalacji do siedziby Zamawiającego. 11. Cena z formularza oferty będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. art. 9 OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wagi tych kryteriów 1. Cena /C/ 90%(waga 0,90) 2. Warunki gwarancji /W/ 10%(waga 0,10) Ocena punktowa oferty = Ci x 0,90 + Wi x 0,10 i numer badanej oferty Maksymalna ocena oferty moŝe wynieść 100 punktów. We wszystkich obliczeniach wyniki zaokrągla się do pierwszego miejsca po przecinku. Ad. 1 Cena /C/ maksymalnie moŝna uzyskać 100 pkt. Oferta o najniŝszej cenie otrzyma automatycznie 100 pkt. Pozostałe oferty liczba punktów obliczona ze wzoru: C i = najniŝsza cena brutto z ofert x 100 pkt. cena brutto oferty badanej Cena oferty cena brutto z formularza oferty Ad. 2 Warunki gwarancji /W/ maksymalnie moŝna uzyskać 100 pkt. Oferta o najdłuŝszym okresie gwarancji otrzyma automatycznie 100 pkt. Pozostałe oferty liczba punktów obliczona ze wzoru: Wi = okres gwarancji z badanej oferty (w miesiącach) x 100 pkt. NajdłuŜszy okres gwarancji z ofert (w miesiącach) 12

13 Maksymalny oceniany okres gwarancji to 120 miesięcy od dnia odbioru zamówienia. W przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie okres gwarancji dłuŝszy niŝ 120 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 120 miesięcy. Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. art. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Przygotowanie ofert 1. Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim z zastrzeŝeniem ust. 2, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość uŝycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie uŝywanego odpowiednika w języku polskim. 3. JeŜeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania Wykonawcy wynika, Ŝe do reprezentowania Wykonawcy konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 4. JeŜeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia podpisu (parafy) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, naleŝy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 3, łącznie z pieczęciami imiennymi i firmowymi. 5. Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z załączonym do Specyfikacji formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Do formularza oferty naleŝy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 7. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeŝeniem ust. 13 niniejszego paragrafu parafa obligatoryjna. 9. Zaleca się dołączenie do oferty wzoru umowy. Zaleca się, aby wzór umowy był podpisany na ostatniej zapisanej stronie przez wszystkie osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, naleŝy równieŝ umieścić pieczęć firmową. 10. Wszystkie strony/kartki formularza oferty wraz z załącznikami podpisane/parafowane w inny sposób spowodują odrzucenie oferty. 11. Zaleca się, aby kaŝda strona lub kartka oferty była ponumerowana z zachowaniem ciągłości numeracji. W formularzu oferty naleŝy podać informację dotyczącą łącznej liczby stron lub kartek całej oferty. 13

14 12. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. NaleŜy umieścić równieŝ pieczęć/cie imienną/e osób parafujących, nie trzeba stawiać pieczęci firmowej. 13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert niezaleŝnie od wyniku postępowania. 14. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana). 15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzeŝe, Ŝe nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 2. Zmiana lub wycofanie ofert W kaŝdym momencie przed upływem terminu składania ofert kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złoŝone na piśmie w sposób określony w art Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ". Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE OFERTY będą otwierane w pierwszej kolejności. śadna oferta nie moŝe być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 1. Składanie ofert: art. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Opakowanie ofert. 1. Informacje o sposobie składania ofert Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. NaleŜy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu naleŝy umieścić adres (oznakowanie) według poniŝszego wzoru: Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii ul. Pasteura 1 ; Warszawa OFERTA w przetargu nieograniczonym Nr 120/3/2009 Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1. CPV:

15 2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych. 1) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, naleŝy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w Dziale Administracji i Inwestycji, ul. Pasteura 1, Warszawa, pok. 140, nie później niŝ do dnia r.do godziny ) W przypadku gdy Wykonawca złoŝy ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złoŝenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do Działu Administracji i Inwestycji. UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 3) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została ona oznakowana. 3. Oferty złoŝone po terminie. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego - w Dziale Administracji i Inwestycji, ul. Pasteura 1, Warszawa, pok. 140 nie później niŝ do dnia r.do godziny Do wiadomości obecnych zostaną podane: 1) bezpośrednio przed otwarciem ofert - kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) podczas otwarcia ofert - nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty oraz protokół wraz z załącznikami są jawne zgodnie z odpowiednimi zapisami art. 96 Ustawy. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 5. Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12) przekazuje się Wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 6. Do chwili ogłoszenia wyników przetargu nieograniczonego Zamawiający nie będzie podawał do wiadomości Wykonawców oraz osób niezwiązanych z procedurą przetargową Ŝadnych informacji wynikających z analizy ofert. 15

16 Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, art. 12. SPOSÓB OCENY OFERT 1. Zasady korekty omyłek 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Wyjaśnienia dotyczące treści złoŝonych ofert W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem 1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 3. Odrzucenie oferty 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy. 2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. UniewaŜnienie postępowania 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy: 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Wybór oferty najkorzystniejszej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru wskaźnik oceny oferty będzie najwyŝszy, z zastrzeŝeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy. 16

17 art. 13. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. art. 14. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY 1. Powiadomienie o wynikach postępowania 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie - na tablicy ogłoszeń. 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający przekaŝe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Zawarcie umowy 1. Z Wykonawcą, który wygra przetarg, Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeŝeli w postępowaniu została złoŝona tylko jedna oferta. 3. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy. 5. Wszystkie zmiany umowy zostania dokonane w postaci Aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 6. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy moŝe wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 17

18 3. Istotne warunki umowy Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy, która stanowi rozdział III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. art. 15. PROTESTY I ODWOŁANIA 1. Środki ochrony prawnej określone zostały szczegółowo w dziale VI Ustawy. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego. Zapisy art. 5 2 SIWZ stosuje się odpowiednio. Protest moŝna wnieść wyłącznie w formie pisemnej. 3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Protest moŝna wnieść wyłącznie na adres: z dopiskiem Przetarg Nr 120/3/2009 UNIWERSYTET WARSZAWSKI - WYDZIAŁ CHEMII Dział Administracji i Inwestycji ul. Pasteura 1, Warszawa Protest składany osobiście naleŝy złoŝyć tylko i wyłącznie w siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Pasteura 1- Dział Administracji i Inwestycji, parter, pokój 140 w godzinach pracy Zamawiającego. 4. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego 5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza równieŝ na stronie internetowej, na której jest udostępniana: 18

19 9. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: 1) jeŝeli nie przysługuje odwołanie wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie, 2) jeŝeli nie wniesiono odwołania z upływem terminu do wniesienia odwołania, 3) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. 10. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty. 11. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. Warszawa, dnia r. ZATWIERDZAM 19

20 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY- Wraz z załączonymi formularzami dnia (pieczęć firmowa oferenta) O F E R T A Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Chemii ul. Pasteura Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr 120/3/2009 na: Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura posiadając/ego/a siedzibę pełna nazwa firmy oferenta... ulica nr domu kod pocztowy miejscowość województwo powiat... telefon telefax... nr identyfikacyjny NIP internet: reprezentowana przez:... imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy będącym płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia o f e r u j e m y : 20

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 49 ponumerowanych stron na: Dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Warszawa: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, woj. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż oznakowania z liter przestrzennych podświetlanych na budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3. Warszawa: Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku dydaktycznym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 7 w Warszawie Numer ogłoszenia: 412830-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH UL. TAMKA WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

CENTRUM ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH UL. TAMKA WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budŝetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62177-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Laboratoryjne wyroby szklane 2013/S 039-062177 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo