UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura Warszawa SIWZ opublikowano na stronie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 CPV Rozdział I - Instrukcja 2. Rozdział II - Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami 3. Rozdział III - Wzór umowy 4. Załącznik Nr 1: Specyfikacja Techniczna opis przedmiotu zamówienia Tryb: przetarg nieograniczony Nr 120/3/2009 1

2 Rozdział I INSTRUKCJA art. 1. ZAMAWIAJĄCY 1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Warszawa, ul. Pasteura 1 NIP: , REGON: , reprezentowany przez: Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Pawła Kuleszę działającego na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora UW, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na: Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz z późniejszymi zmianami). art. 2. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 223, poz z 2007 r. oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), zwana dalej Ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej Ustawy. 2. Tryb zamówienia publicznego p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y. 2. Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust W przypadku, gdy wykonawca składa więcej niŝ jedną ofertę samodzielnie, lub wspólnie z innymi wykonawcami, oferty takiego wykonawcy zostaną odrzucone. 4. Dopuszcza się moŝliwość wykonania prac objętych przetargiem z udziałem podwykonawców, przy czym wykonawca określi jaki zakres robót wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców. 2

3 art. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia CPV: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki komputerowe, zasilacze, twarde dyski, płyty główne, procesory itp.) zwane dalej sprzętem. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna przedstawiona w Załączniku Nr 1 do niniejszej Specyfikacji. Wszystkie podane parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca moŝe zaproponować sprzęt o parametrach technicznych równowaŝnych lub wyŝszych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania akcesoriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub równowaŝnych o parametrach tego typu, kompatybilnych ze sprzętem komputerowym będącym juŝ w posiadaniu Zamawiającego, lecz nie gorszych. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry techniczne danego sprzętu. 2. Wszystkie akcesoria komputerowe (klawiatury, myszki komputerowe, zasilacze, twarde dyski, płyty główne, procesory itp.) muszą być fabrycznie nowe (nie uŝywane), wyprodukowane nie wcześniej niŝ w 2008 r. 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 2. Wymagany okres i warunki gwarancji na przedmiot zamówienia 1. Wykonawca udziela gwarancji na następujących zasadach: Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na oferowany sprzęt na okres minimum 12 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu zamówienia do eksploatacji t. j. od daty wystawienia oryginału faktury. 2. W przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji niŝ 12 miesięcy oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 3. W przypadku przestoju związanego z naprawą gwarancyjną dłuŝszego niŝ dwa tygodnie, Wykonawca zobowiązuje się do przedłuŝenia okresu gwarancyjnego o czas przestoju. 4. Wykonawca moŝe zaoferować gwarancje na okres dłuŝszy niŝ 12 miesięcy. 3. Termin wykonania zamówienia 1. Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. W przypadku zamówienia ekspresowego związanego z awarią: dostawa sprzętu zamówionego w dniu roboczym do godziny rano - tego samego dnia do godz W ofercie wykonawca moŝe zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia. Oferty proponujące dłuŝszy termin wykonania umowy zostaną odrzucone. 3

4 art. 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE TYCH WARUNKÓW 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (Formularz nr 1) 2. Ocena spełnienia warunków określonych w art. 22 Ustawy oraz warunków szczegółowych określonych w niniejszym paragrafie ust. 3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 2 niniejszego artykułu. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności/czynności będącej przedmiotem zamówienia i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 4. WykaŜą się wykonaniem (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej 15 dostaw (wartość jednej dostawy nie mniejsza niŝ zł brutto) sprzętu komputerowego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wraz z numerem telefonu kontaktowego), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie. Formularz nr Przedstawią zakres zamówienia, który wykonawcy wykonają własnymi siłami, a który zamierzają powierzyć podwykonawcom. 6. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złoŝonych przez wykonawców i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia / nie spełnia). 7. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków wymaganych określonych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu oświadczeniami i dokumentami określonymi w Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni Wykonawcy wymienieni w art. 24 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4

5 2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i innych dokumentach składanych wraz z ofertą. 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, kaŝdy z Wykonawców powinien przedłoŝyć wraz z ofertą (zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem oferty opracowany przez Zamawiającego) następujące oświadczenia i dokumenty (wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) zgodnie z odpowiednimi zapisami niniejszej SIWZ: 1) Formularz nr 1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do formularza Nr 1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych); pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne), lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii, posiadać termin waŝności, z którego wynika, Ŝe jest obowiązujące dla niniejszego postępowania i obejmować niniejsze postępowanie 2) Formularz nr 2 - wykaz wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej 15 dostaw (wartość jednej dostawy nie mniejsza niŝ zł brutto) sprzętu komputerowego z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wraz z numerem telefonu kontaktowego), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie. 2. Ponadto Wykonawca złoŝy: 1) Formularz nr 3 szczegółowy formularz cenowy dostawy i usług oraz innych kosztów zawierający ceny poszczególnych elementów komputerów. 2) Szczegółowy opis oferowanych warunków gwarancji i serwisu gwarancyjnego. (Formularz nr 4). 3) Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium w postaci papierów wartościowych: poręczenia, gwarancji bankowej oraz gwarancji ubezpieczeniowej, naleŝy składać w formie oryginału wraz z zaopiniowanym wzorem zgodnie z art. 6 Specyfikacji). Oryginały (wraz z zaopiniowanym wzorem) moŝna dołączyć do oferty lub złoŝyć przed upływem terminu składania ofert w Dziale Administracji i Inwestycji pok.140 (patrz adres - art. 5 3), lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. Wysokość wadium została określona w art. 6 1 SIWZ. 4) Zaleca się załączenie, zaakceptowanego wstępnie (podpisanego) przez osoby/osobę uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, wzoru umowy. 5) Formularz Nr 5 informacja o zatrudnieniu podwykonawców (naleŝy dołączyć w przypadku zatrudnienia podwykonawców) lub oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia własnymi siłami. 5

6 6) Zaleca się aby Wykonawca sporządził szczegółowe zestawienie (spis) wszystkich dostarczanych oświadczeń i dokumentów i dołączył ten spis do oferty, jako Formularz nr Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty lub ich kserokopie sporządzane w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski. Wykonawca musi złoŝyć dokument (kserokopię) w języku, w jakim został on sporządzony wraz z tłumaczeniem i poświadczony przez Wykonawcę. 4. Dokumenty, których aktualność (dzień wystawienia) nie została określona szczegółowo w niniejszym paragrafie muszą być waŝne (aktualne) na dzień składania ofert. 3. Informacje dotyczące konsorcjum W przypadku gdy ofertę składa konsorcjum ( w tym spółka cywilna): 1) Do oferty naleŝy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii. Spółka cywilna dołącza w/w pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika w/w pełnomocnictwo: np. poświadczoną za zgodność z oryginałem uchwałę. 2) Formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty naleŝy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum. 3) Formularz Nr 1 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum, Załączniki do formularza Nr 1 obowiązują kaŝdego z członków konsorcjum oddzielnie. KaŜdy z członków konsorcjum musi złoŝyć komplet załączników do formularza nr 1, podpisanych przez pełnomocnika konsorcjum lub wszystkich członków konsorcjum. 4) Formularz Nr 3 podpisuje pełnomocnik konsorcjum lub wszyscy członkowie konsorcjum. Ilość dostaw wykazana we wspólnym formularzu dla całego konsorcjum sumuje się dla całego konsorcjum. Załączniki w tym referencje poświadcza/podpisuje za zgodność z oryginałem pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. 5) Formularze Nr 2, Nr 4, Nr 5 i Nr 6(jeŜeli dotyczy), wzór umowy oraz inne nie wymienione dokumenty, oświadczenia i formularze podpisuje/poświadcza za zgodność z oryginałem (lub parafuje zgodnie z SIWZ) pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum i dotyczą one całego konsorcjum. 4. Ogólne warunki składania ofert przez konsorcja 1. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia. 2. Oferta złoŝona przez konsorcjum musi spełniać następujące dodatkowe wymogi: 1) naleŝy załączyć pełnomocnictwa dla reprezentowania konsorcjum, zgodnie z 3 pkt 1 niniejszego artykułu; pełnomocnictwo musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania, 6

7 2) oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiąŝąca, łącznie i z osobna dla wszystkich pomiotów składających ofertę, 3) pełnomocnik będzie upowaŝniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz kaŝdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę, 4) realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie, 5) wszystkie podmioty składającą wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 6) spełniać wszystkie wymagania odnośnie uprawnień do uczestnictwa w przetargu, 7) oferta musi zawierać wszystkie informacje dla kaŝdego z podmiotów oraz dla konsorcjum, zgodnie ze Specyfikacją. 5. Wykonawcy zagraniczni. 1. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w art. 4 2 ust. 1.pkt 1 lit a, d, e, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert. 3. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. Forma dokumentów 1. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeŝeniem pełnomocnictw określonych w niniejszej SIWZ, których treść i forma muszą być zgodne z odpowiednimi zapisami niniejszego artykułu. 2. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 7

8 art. 5. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wyjaśnienie dotyczące dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia 1. Zawartość Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Rozdział I Instrukcja 2) Rozdział II Formularz oferty wraz z załączonymi formularzami 3) Rozdział III Wzór umowy 4) Załącznik Nr 1: Specyfikacja Techniczna opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy otrzymują po jednym egzemplarzu Specyfikacji. Treść wszystkich dokumentów naleŝy odczytywać wraz ze wszystkimi uzupełnieniami i zmianami wprowadzonymi na podstawie ustaleń niniejszego paragrafu. 2. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji. Wykonawcom zaleca się dokładne przestudiowanie treści Specyfikacji. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania powinny być przekazane pisemnie lub faksem na adres Zamawiającego podany w paragrafie 3 ust. 3 niniejszego artykułu. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie przekazana (wysłana faksem/pocztą) Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał Specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja. Zamawiający udzieli wyjaśnień na pytania Wykonawców, które otrzyma faksem lub w formie pisemnej chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. 3. Modyfikacja treści Specyfikacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. KaŜda taka zmiana będzie stanowić treść Specyfikacji zgodnie z niniejszym paragrafem. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŝeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 8

9 4. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której jest udostępniona Specyfikacja. 5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 2. Forma porozumiewania się 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie, z zastrzeŝeniem protestów i odpowiedzi na protest, które naleŝy przekazywać pisemnie. 2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt) od poniedziałku do piątku w godzinach Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Jacek Wosiński tel.: (0-22) ; faks: (0-22) Adres, na który naleŝy przesyłać korespondencję: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII Dział Administracji i Inwestycji ul. Pasteura Warszawa faks.: art. 6. Wymagania dotyczące wadium 1. KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), na cały okres związania ofertą. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony Wykonawca, który nie wniesie wadium. 9

10 3. Wadium moŝe być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się w y łącznie p r z e l e w e m na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie Zamawiającego lub banku. Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium w pieniądzu naleŝy wpłacić na konto Zamawiającego: Nr z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku naleŝy pisać w sposób ciągły - bez spacji) 4. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeŝeli przed terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium. W przypadku zamiaru złoŝenia wadium w postaci poręczenia oraz gwarancji bankowej i gwarancji ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Kwestorowi Uniwersytetu Warszawskiego odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów na cztery dni robocze przed terminem składania ofert, celem zweryfikowania i wydania pisemnej opinii. Wykonawca dołączy do oferty zaopiniowany przez Kwestora UW wzór papieru wartościowego: poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej wraz z oryginałem dokumentu. 5. Dokumenty lub ich wzory moŝna przesłać do Kwestora UW faksem na nr lub złoŝyć w Sekretariacie Kwestora UW na ul. Karowej 20, V piętro, pok. 502,tel Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej moŝe być wystawione przez bank krajowy lub zagraniczny. Zaleca się, aby gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny była potwierdzona przez bank krajowy. 2. Utrata, zwrot i ponowne wniesienie wadium. 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŝeli: 1) upłynął termin związania ofertą, 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie naleŝytego wykonania tej umowy, 3) zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10

11 2. Z zastrzeŝeniem ust. 4 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 3. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu uniewaŝniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń określonych w art. 4 2 ust.1 pkt.1,2, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie (art. 46 ust. 4a Ustawy). 5. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy): 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. art. 7. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. art. 8. CENA OFERTY 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy, niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z formularza cenowego, zawierającego wszystkie elementy zamówienia. Po stronie Wykonawcy leŝą wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy i instalacji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 2. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciąŝają Wykonawcę zamówienia musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie ceny brutto z formularza oferty. 4. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyraŝone w złotych polskich. 5. Wszelkie rozliczenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 11

12 6. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z formularza cenowego, zawierającego wszystkie elementy zamówienia. 7. NaleŜności Wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania oryginału faktury. 8. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyraŝone w złotych polskich. 9. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. 10. Cena oferty musi być podana w PLN, wpisana czytelnie liczbowo oraz słownie w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym. Podana cena musi uwzględniać podatek VAT w wysokości 22%. Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy, niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia wynikające wprost z formularza cenowego. Po stronie Wykonawcy leŝą wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy i instalacji do siedziby Zamawiającego. 11. Cena z formularza oferty będzie obowiązywać przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. art. 9 OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wagi tych kryteriów 1. Cena /C/ 90%(waga 0,90) 2. Warunki gwarancji /W/ 10%(waga 0,10) Ocena punktowa oferty = Ci x 0,90 + Wi x 0,10 i numer badanej oferty Maksymalna ocena oferty moŝe wynieść 100 punktów. We wszystkich obliczeniach wyniki zaokrągla się do pierwszego miejsca po przecinku. Ad. 1 Cena /C/ maksymalnie moŝna uzyskać 100 pkt. Oferta o najniŝszej cenie otrzyma automatycznie 100 pkt. Pozostałe oferty liczba punktów obliczona ze wzoru: C i = najniŝsza cena brutto z ofert x 100 pkt. cena brutto oferty badanej Cena oferty cena brutto z formularza oferty Ad. 2 Warunki gwarancji /W/ maksymalnie moŝna uzyskać 100 pkt. Oferta o najdłuŝszym okresie gwarancji otrzyma automatycznie 100 pkt. Pozostałe oferty liczba punktów obliczona ze wzoru: Wi = okres gwarancji z badanej oferty (w miesiącach) x 100 pkt. NajdłuŜszy okres gwarancji z ofert (w miesiącach) 12

13 Maksymalny oceniany okres gwarancji to 120 miesięcy od dnia odbioru zamówienia. W przypadku, gdy w ofertach zaproponowany zostanie okres gwarancji dłuŝszy niŝ 120 miesięcy, do oceny ofert zostanie przyjęte 120 miesięcy. Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. art. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Przygotowanie ofert 1. Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim z zastrzeŝeniem ust. 2, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość uŝycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami własnymi lub nie posiadają powszechnie uŝywanego odpowiednika w języku polskim. 3. JeŜeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania Wykonawcy wynika, Ŝe do reprezentowania Wykonawcy konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty. 4. JeŜeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złoŝenia podpisu (parafy) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, naleŝy składać podpisy zgodnie z zapisem ust. 3, łącznie z pieczęciami imiennymi i firmowymi. 5. Ofertę naleŝy sporządzić zgodnie z załączonym do Specyfikacji formularzem oferty, opracowanym przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Do formularza oferty naleŝy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji. 7. W przypadku, gdy Wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy w sposób umoŝliwiający identyfikację podpisującego, np. pieczęć imienna. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna. Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeŝeniem ust. 13 niniejszego paragrafu parafa obligatoryjna. 9. Zaleca się dołączenie do oferty wzoru umowy. Zaleca się, aby wzór umowy był podpisany na ostatniej zapisanej stronie przez wszystkie osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, naleŝy równieŝ umieścić pieczęć firmową. 10. Wszystkie strony/kartki formularza oferty wraz z załącznikami podpisane/parafowane w inny sposób spowodują odrzucenie oferty. 11. Zaleca się, aby kaŝda strona lub kartka oferty była ponumerowana z zachowaniem ciągłości numeracji. W formularzu oferty naleŝy podać informację dotyczącą łącznej liczby stron lub kartek całej oferty. 13

14 12. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez co najmniej jedną osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. NaleŜy umieścić równieŝ pieczęć/cie imienną/e osób parafujących, nie trzeba stawiać pieczęci firmowej. 13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem ofert niezaleŝnie od wyniku postępowania. 14. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana). 15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzeŝe, Ŝe nie mogą one być udostępniane - art. 8 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. 2. Zmiana lub wycofanie ofert W kaŝdym momencie przed upływem terminu składania ofert kaŝdy Wykonawca moŝe złoŝyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złoŝone na piśmie w sposób określony w art Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złoŝone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ". Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE OFERTY będą otwierane w pierwszej kolejności. śadna oferta nie moŝe być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert. 1. Składanie ofert: art. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Opakowanie ofert. 1. Informacje o sposobie składania ofert Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu. NaleŜy stosować jedną kopertę lub opakowanie. Na kopercie lub opakowaniu naleŝy umieścić adres (oznakowanie) według poniŝszego wzoru: Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii ul. Pasteura 1 ; Warszawa OFERTA w przetargu nieograniczonym Nr 120/3/2009 Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1. CPV:

15 2. Miejsce i termin składania ofert pisemnych. 1) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, naleŝy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie - w Dziale Administracji i Inwestycji, ul. Pasteura 1, Warszawa, pok. 140, nie później niŝ do dnia r.do godziny ) W przypadku gdy Wykonawca złoŝy ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złoŝenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do Działu Administracji i Inwestycji. UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 3) Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złoŝenia oferty wraz z numerem, jakim została ona oznakowana. 3. Oferty złoŝone po terminie. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg w siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego - w Dziale Administracji i Inwestycji, ul. Pasteura 1, Warszawa, pok. 140 nie później niŝ do dnia r.do godziny Do wiadomości obecnych zostaną podane: 1) bezpośrednio przed otwarciem ofert - kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) podczas otwarcia ofert - nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty oraz protokół wraz z załącznikami są jawne zgodnie z odpowiednimi zapisami art. 96 Ustawy. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 5. Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert ZP-12) przekazuje się Wykonawcom, na ich pisemny wniosek. 6. Do chwili ogłoszenia wyników przetargu nieograniczonego Zamawiający nie będzie podawał do wiadomości Wykonawców oraz osób niezwiązanych z procedurą przetargową Ŝadnych informacji wynikających z analizy ofert. 15

16 Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, art. 12. SPOSÓB OCENY OFERT 1. Zasady korekty omyłek 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Wyjaśnienia dotyczące treści złoŝonych ofert W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem 1, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 3. Odrzucenie oferty 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy. 2. O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. UniewaŜnienie postępowania 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy: 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 5. Wybór oferty najkorzystniejszej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru wskaźnik oceny oferty będzie najwyŝszy, z zastrzeŝeniem okoliczności określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy. 16

17 art. 13. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie będzie Ŝądał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. art. 14. ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA I ZAWARCIE UMOWY 1. Powiadomienie o wynikach postępowania 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie - na tablicy ogłoszeń. 3. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający przekaŝe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 2. Zawarcie umowy 1. Z Wykonawcą, który wygra przetarg, Zamawiający zawrze umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeŝeli w postępowaniu została złoŝona tylko jedna oferta. 3. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy. 4. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 Ustawy. 5. Wszystkie zmiany umowy zostania dokonane w postaci Aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 6. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy moŝe wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 17

18 3. Istotne warunki umowy Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy, która stanowi rozdział III niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. art. 15. PROTESTY I ODWOŁANIA 1. Środki ochrony prawnej określone zostały szczegółowo w dziale VI Ustawy. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego. Zapisy art. 5 2 SIWZ stosuje się odpowiednio. Protest moŝna wnieść wyłącznie w formie pisemnej. 3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Protest moŝna wnieść wyłącznie na adres: z dopiskiem Przetarg Nr 120/3/2009 UNIWERSYTET WARSZAWSKI - WYDZIAŁ CHEMII Dział Administracji i Inwestycji ul. Pasteura 1, Warszawa Protest składany osobiście naleŝy złoŝyć tylko i wyłącznie w siedzibie Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ul. Pasteura 1- Dział Administracji i Inwestycji, parter, pokój 140 w godzinach pracy Zamawiającego. 4. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego 5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŝeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza równieŝ na stronie internetowej, na której jest udostępniana: 18

19 9. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: 1) jeŝeli nie przysługuje odwołanie wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie, 2) jeŝeli nie wniesiono odwołania z upływem terminu do wniesienia odwołania, 3) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. 10. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty. 11. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. Warszawa, dnia r. ZATWIERDZAM 19

20 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY- Wraz z załączonymi formularzami dnia (pieczęć firmowa oferenta) O F E R T A Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Chemii ul. Pasteura Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr 120/3/2009 na: Sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura posiadając/ego/a siedzibę pełna nazwa firmy oferenta... ulica nr domu kod pocztowy miejscowość województwo powiat... telefon telefax... nr identyfikacyjny NIP internet: reprezentowana przez:... imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy będącym płatnikiem podatku VAT, po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia o f e r u j e m y : 20

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo