Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej Nysa tel fax.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej Nysa tel fax Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej dla PWSZ w Nysie wraz z dostawą urządzeń na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 1

2 Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Nazwa i adres zamawiającego dane zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego w wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 8. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 9. Wymagania dotyczące wadium. 10. Termin związania ofertą. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 13. Opis sposobu obliczenia ceny. 14. Opis kryteriów oceny ofert. 15. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 19. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 20. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 22. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 23. Dodatkowe postanowienia specyfikacji. 24. Załączniki do specyfikacji: Załącznik nr 1 Formularz cenowy oferty. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych. Załącznik nr 4a Wykaz wykonanych dostaw. Załącznik nr 5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień. Załącznik nr 7 Wzór Umowy. Załącznik nr 8 Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy. Załącznik nr 9 Wymagane parametry techniczne urządzeń. Załącznik nr 10 Metryka Projektu. 2

3 Informacje wprowadzające UŜyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie lub Zamawiający. b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. c) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. e) Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 3 SIWZ. f) Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 1. Nazwa i adres zamawiającego. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie; ul. Armii Krajowej 7; Nysa. Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (0-77) Godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00 Znak Postępowania: ZP 10/2010. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniŝej kwot unijnych określonych w art. 11 ust. 8 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej sieci światłowodowej dla potrzeb Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nysie oraz dostawa, montaŝ i konfiguracja urządzeń. Budowa sieci będzie realizowana na terenie miasta Nysa. Sieć ma połączyć budynek główny PWSZ w Nysie połoŝony przy ulicy Chodowieckiego 4 z sześcioma budynkami naleŝącymi do uczelni połoŝonymi w róŝnych rejonach Nysy. Sieć ma słuŝyć jako medium transmisyjne dla aktualnie działających na uczelni systemów teleinformatycznych, wizyjnych i sygnalizacyjno-sterujących. Przedmiot zamówienia obejmuje: - budowę kanalizacji wtórnej, - układanie kabli w kanalizacji kablowej, - wprowadzenie kabli do budynków, - montaŝ kabli, - zabezpieczenie kabli, - znakowanie kabli, - badania i pomiary kabli, - dostawę, montaŝ i konfigurację urządzeń. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych Sieć internetowa. 3

4 Urządzenia sieciowe. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w Metryce Projektu (stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ). Metryka Projektu obejmuje następujące opracowania: a) projekt budowlano-wykonawczy, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), c) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, d) przedmiar robót. Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zostały określone w załączniku nr 9 do SIWZ. Roboty związane z budową sieci naleŝy wykonać zgodnie z Metryką Projektu, obowiązującymi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, warunkami i normami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP. Prowadzenie robót nie moŝe naruszać interesu osób trzecich. Roboty naleŝy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. UŜyte materiały muszą posiadać udokumentowane, stosowne świadectwa i aprobaty techniczne dopuszczające ich uŝycie zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Polski naleŝy stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie (ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 92). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań i pomiarów kabli światłowodowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Metryce Projektu i przedstawieniu ich wyników oraz dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach do akceptacji Zamawiającemu. Wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 36 miesięcy. Natomiast wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla poszczególnych urządzeń został określony w Załączniku nr 9 do SIWZ. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru. 4. Termin wykonania zamówienia. Przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, je- Ŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień 2) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie podziemnej kablowej sieci światłowodowej o wartości kaŝdej z robót minimum zł (brutto) oraz udokumentuje, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, 4

5 b) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenie działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie dostawy sprzętu sieciowego o wartości kaŝdej z dostaw minimum zł (brutto) oraz udokumentuje, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowiska, jakie zostanie jej powierzone, tj. osoba (kierownik budowy) pod nadzorem, której prowadzone będą roboty budowlane posiada uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do kierowania robotami budowlanymi oraz posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada waŝne na dzień otwarcia ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum ,00 zł Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia JeŜeli Wykonawca (zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy) z uzasadnionej przyczyny nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia nie spełnia na podstawie dostarczonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu lub, którzy nie złoŝyli pełnomocnictw albo, którzy złoŝyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub, którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 5

6 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy w załączeniu wzór oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŝycie wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4a do SIWZ. 4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 5) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 6) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7) Pisemne zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 6

7 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (treść oświadczenia zawarta w pkt. 2 załącznika nr 3 do SIWZ). JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (wymienionych w ustępie 5.1 SIWZ) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, z podmioty te będą brać udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ustępie 6.2 pkt 1 i 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawca składa Ŝądane dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub przez pełnomocnika upowaŝnionego do złoŝenia oferty w jego imieniu). Sposób reprezentacji musi być zgodny z właściwym wypisem z rejestru. W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez pełnomocnika, wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ustępie 6.2 pkt 2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem w godzinach urzędowania określonych w punkcie 1 SIWZ. Korespondencja, która wpłynie po godzinach urzędowania, będzie traktowana jako otrzymana w następnym dniu roboczym 7

8 JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu Zamawiającego: (0-77) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 8. Wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: W zakresie procedury przetargowej: - Lesław Wierdak, numer telefonu (77) , - Ireneusz Miszczak, numer telefonu (77) W zakresie przedmiotu zamówienia: - Michał Malski, numer telefonu Wymagania dotyczące wadium Przystępując do przetargu kaŝdy wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 12.1 SIWZ. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą Wadium moŝe być wniesione w jednej z kilku następujących form a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym. c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ustęp 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z później- 8

9 szymi zmianami) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK PEKAO B.P.S.A. O/Nysa - nr rachunku: Z dopiskiem: Wadium do przetargu na budowę kablowej sieci światłowodowej dla PWSZ w Nysie wraz z dostawą urządzeń znak postępowania ZP 10/2010. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. Kserokopię bankowego dowodu wpłaty wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) Wykonawca dołącza do oferty Pozostałe niepienięŝne formy wadium w oryginale, winny być złoŝone w Sekretariacie (pokój nr 20) przy ul. Armii Krajowej 7 w Nysie do godziny 10:00 w dniu r. Kserokopię niepienięŝnej formy wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) Wykonawca dołącza do oferty. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny być wystawione na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 zostanie uznana za odrzuconą Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem, o którym mowa w ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zaŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9.7, jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca nie złoŝy na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, iŝ wynika to z przyczyn niele- Ŝących po jego stronie 9

10 10. Termin związania ofertą. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12 SIWZ. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 Ustawy Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej Osoby Uprawnione ). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo moŝe takŝe obejmować uprawnienie do zawarcia umowy) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz Ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w Postępowaniu: 2) Oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ), podpisane przez Osoby Uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, Ŝe wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w ustępie 5.1 SIWZ. 3) Wykaz robót budowlanych wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Wykaz dostaw wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4a do SIWZ. 5) Wykaz osób wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 7) Opłacona polisa (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 8) Pisemne zobowiązanie podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 10

11 technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z Postępowania. 8) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - podpisane przez Osoby Uprawnione (wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ). 9) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Dokumenty Wymagane przez Zamawiającego: 10) Podpisane Oświadczenie (załącznik nr 8 do SIWZ) o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Wzoru Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 11) Wymagane parametry techniczne urządzeń Wykonawca uzupełni zgodnie z instrukcją załącznik nr 9 do SIWZ. 12) Dowód wniesienia wadium potwierdzona za zgodność z oryginałem: kopia dokonania przelewu lub kopia dokumentu wniesienia wadium w innej formie niŝ pienięŝna KaŜdy Wykonawca moŝe przedstawić tylko jedną ofertę Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w Postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy (w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503), powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeŝenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnice przedsiębiorstwa były przez Wykonawców złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych dokumentów oferty Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, Nysa, Sekretariat pokój 20, oraz opisane: Oferta do przetargu nieograniczonego ZP 10/2010 Budowa kablowej sieci światłowodowej dla PWSZ w Nysie wraz z dostawą urządzeń nie otwierać przed dniem r., godzina 11: Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 11

12 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio ustęp 11.8 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej naleŝy dodatkowo umieścić zastrzeŝenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Termin składania ofert upływa r. o godz. 10:00. Oferty złoŝone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Ofertę naleŝy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pokój 20, w kopercie opisanej zgodnie z punktem 11.8 SIWZ Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny kaŝdej oferty, terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 13. Opis sposobu obliczenia ceny KaŜdy z Wykonawców moŝe zaproponować tylko jedną cenę, która będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą i nie moŝe jej zmienić. Cena nie będzie podlegać negocjacjom i będzie wiąŝąca dla Stron umowy Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową brutto (razem z podatkiem VAT). Ceną oferty jest kwota wpisana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Podana w ofercie cena musi być wyraŝona w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu nale- Ŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu Zamówienia. W cenie naleŝy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające zarówno z dokumentacji projektowej, STWiORB, warunków i obowiązków określonych w SIWZ i we wzorze umowy, jak i własnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy oraz inne nie ujęte w dokumentacji projektowej a konieczne z punktu widzenia Wykonawcy dla kompletności wyceny, w tym koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, opracowanie dokumentacji powykonawczej, roboty przygotowawcze, porządkowe, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz utrzymaniem zaplecza budowy. Cena wynikająca z przemnoŝenia wartości netto przez stawkę podatku VAT powinna być zaokrąglona w dół lub w górę w następujący sposób: - w dół jeŝeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, - w górę jeŝeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa 5 12

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo