Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax. (0-58) /1108/DN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax. (0-58) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 32/1108/DN PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < EURO DOSTAWA SERWERA I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH SPIS TREŚCI: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 1A - SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ CZĘŚĆ I 3. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 1B - SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ CZĘŚĆ II 4. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 2A - SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA - CZĘŚĆ I 5. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 2B - SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA - CZĘŚĆ II 6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7. FORMULARZ OFERTY 8. UMOWA WZÓR - CZĘŚĆ I 9. UMOWA WZÓR - CZĘŚĆ II

2 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax. (0-58) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Nr p. 32/1108/DN r. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy Kodeks cywilny. Treść SIWZ 1. Nazwa i adres Zamawiającego; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax. (0-58) Tryb udzielenia zamówienia; Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej, kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw i usług, tj. kwoty ,00 EURO 3. Opis przedmiotu zamówienia; Przedmiotem zamówienia są dwie następujące części: Część I - dostawa serwera sieciowego szt. 1 Część II - dostawa urządzeń sieciowych, jak poniŝej: - przełącznik sieciowy szt mini GBIC szt. 4 - światłowód szt. 6 CPV urządzenia komputerowe, serwery sieciowe, urządzenia sieciowe, światłowodowe kable do przesyłu danych. Miejsce dostawy: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Część I - Załącznik 1A Część II - Załącznik 1B Zamawiający wymaga dostarczenia serwera sieciowego i urządzeń sieciowych fabrycznie nowych. Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Składanie ofert częściowych Dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. kaŝda część zamówienia moŝe być zrealizowana przez innego Wykonawcę;

3 3.2. Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przewidzianych w art. 67 ust.1 p Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania/realizacji zamówienia; Część I - max 14 dni od dnia podpisania umowy Część II - max 14 dni od dnia podpisania umowy 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia są: 5.1. spełnianie przez Wykonawcę wymagań wynikających z art. 22 ust.1 p. 1-4 (p. 4 - w powiązaniu z przesłankami wykluczenia wg art. 24) ustawy, 5.2. zaoferowanie przez Wykonawcę urządzeń komputerowych posiadających odpowiednio: deklarację zgodności CE, certyfikaty jakości ISO 9001 i Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach, złoŝonych przez Wykonawcę, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ Wykonawca spełnił ww. warunki. 6. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; NiezłoŜenie nw. oświadczeń lub dokumentów, lub złoŝenie dokumentów zawierających błędy (z zastrzeŝeniem art.26 ust. 3) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (art.24) lub odrzuceniem oferty (art. 89) z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego OŚWIADCZENIE, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 ust.1, w powiązaniu z przesłankami wykluczenia art. 24 załączone do SIWZ, (niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy ) Dokumenty w celu potwierdzenia ww. OŚWIADCZENIA - jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2

4 6.3. Dokumenty w celu potwierdzenia ww. OŚWIADCZENIA - jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): dokument potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dokument potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków składania ofert, Uwaga: Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania razem z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów Dokumenty w celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem): Nie są wymagane Dokumenty w celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem): Nie są wymagane. Informacja dotycząca p ( zgodnie z art. 26 ust. 3) Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złoŝą ww. oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złoŝą pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa zostaną wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 3

5 4 ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga: Dokumenty, które nie potwierdzają ani spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego (np. Potwierdzenie wniesienia wadium, Kosztorys Ofertowy czy Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia ) nie mogą być uzupełnione zgodnie z art.26 ust Dokumenty inne wymagane przez Zamawiającego. (niezłoŝenie skutkuje odrzuceniem oferty): Załącznik 1A - Część I - Specyfikacja urządzeń z wypełnioną kolumną Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Załącznik 1B - Część II - Specyfikacja urządzeń z wypełnioną kolumną Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Załącznik 2A Część I - Specyfikacja zamówienia ilościowo-wartościowa uzupełniony o wymagane dane, zgodnie z kolumnami, Załącznik 2B - Część II - Specyfikacja zamówienia ilościowo-wartościowa uzupełniony o wymagane dane, zgodnie z kolumnami, Dokumenty dotyczące zaoferowanych urządzeń sieciowych: 1. Serwer sieciowy, przełączniki sieciowe (switch): a) Deklaracja zgodności CE b) Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001, Oświadczenie o: - dotyczy Części II - dostawie nowego sprzętu zakupionego w autoryzowanym kanale sprzedaŝy producentów na polski rynek. - dołączeniu przy dostawie oświadczenia producenta sprzętu (lub jego polskiego przedstawiciela) o spełnieniu wymogu pochodzenia sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaŝy producentów na rynek polski UMOWA WZÓR (uzupełniona o dane Wykonawcy, zaparafowana na kaŝdej stronie i zaakceptowana na ostatniej podpisem z pieczęcią) dla Części I i/lub Części II Oświadczenie o powierzeniu wykonania pozycji/części zamówienia podwykonawcom, zawierające informacje o nazwie podwykonawcy oraz powierzanej mu części zamówienia/ zakresu prac. Brak złoŝenia oświadczenia o podwykonawcach zostanie przyjęte jako informacja, Ŝe całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę 6a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia W takim przypadku ich oferta musi dodatkowo spełniać następujące wymagania: 6a.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

6 5 6a.2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 6a.3. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. zgodnie z p SIWZ odpowiednio), 6a.4. jeŝeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający będzie Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami; 7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uzna się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu, a kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania - w godzinach pracy AWFiS, tzn. 7:00-15:00, 7.3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeŝeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia na mniej niŝ 4 dni przed terminem składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieści tę informację na tej stronie Zamawiający moŝe zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją takŝe na tej stronie JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeŝeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na tej stronie Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr ElŜbieta Iwańska inŝ. Wojciech Oziemczuk 8. Wymagania dotyczące wadium; Wadium nie jest wymagane. Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. (0-58) , Budynek Administracji., p18 Dział Administracyjny, Sekcja IT, tel. (0-58)

7 9. Termin związania ofertą; 9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowania oferty; Składaną ofertę Wykonawca powinien przygotować w następujący sposób: sporządzić ofertę na FORMULARZU OFERTY Nr p. 32/1108/DN, załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć podpisane OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego, dołączyć załączniki oraz oświadczenia, jeŝeli są wymagane przez Zamawiającego, przygotowane przez Zamawiającego do wypełnienia i/lub podpisania przez Wykonawcę, dołączyć dodatkowe załączniki oraz oświadczenia, jeŝeli są wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę, dołączyć UMOWĘ - WZÓR uzupełnioną o dane Wykonawcy, zaparafowaną przez Wykonawcę na kaŝdej stronie i zaakceptowaną na ostatniej podpisem z pieczęcią W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty, jako załączniki kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym jak i w innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika Oferta musi być czytelna i napisana w języku polskim Dopuszcza się składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1) w języku powszechnie uŝywanym w handlu międzynarodowym Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym muszą posiadać poświadczone przez Wykonawcę tłumaczenie na język polski Wszystkie strony! (nie kartki) oferty (zawierające treść oferty, tj. nie puste), w tym strony wszystkich załączników powinny być ułoŝone w kolejności przedstawionej w FORMULARZU OFERTY, kolejno ponumerowane, i zaparafowane lub podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta. 6

8 Ofertę naleŝy złoŝyć w dwóch (jedna w drugiej) nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych do Zamawiającego z opisem: na zewnętrznej kopercie: Nr p. 32/1108/DN Serwer i urządzenia sieciowe wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. Koperty oznakowane tym dopiskiem zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności złoŝenia zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Pzp.: Stosowne zastrzeŝenie Wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w osobnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica Przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, Wykonawca w szczególności nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 7

9 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; miejsce złoŝenia oferty: AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk, Budynek. Administracji, Biuro Kanclerza, I piętro, pok. 29, termin złoŝenia oferty: do dnia r., godz. 11:00; data otwarcia ofert: r., godz. 11:05 Budynek Administracji, jw., I piętro, pok. 21. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. Forma przekazania wniosku: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p SIWZ. 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty; Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy wchodzące w jej skład. W ofercie, na dołączonym do SIWZ formularzu oferty nr 32/1108/DN, prosimy o podanie cen w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jak następuje: Dla Części I: cena netto = wartość netto z Załącznika 2A, podatek VAT = kwota podatku VAT z Załącznika 2A, cena brutto = wartość brutto z Załącznika 2A. Dla Części II: cena netto = Σ wartości netto z Załącznika 2B, podatek VAT = Σ kwoty podatku VAT z Załącznika 2B, cena brutto = Σ wartości brutto z Załącznika 2B. Kwoty łączne naleŝy obliczyć poprzez zsumowanie kwot wyliczonych i wpisanych do odpowiednich kolumn Załącznika 2B do SIWZ dla poszczególnych pozycji. Stawka 0% podatku VAT, zaznaczona w Załączniku 2A i w Załączniku 2B, wpisana została zgodnie z Ustawą z dnia r. (Dz. U z 2004r. nr 54 poz.535) o podatku od towarów i usług, rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% Do porównywania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena brutto dla kaŝdej części zamówienia osobno. Podana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Uwaga: Wykonawcy zagraniczni obowiązani są do doliczenia do ceny netto kosztów ewentualnej obsługi celnej, obsługi podatkowej oraz innych kosztów. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Waluta prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: PLN. 8

10 13. Kryteria oceny oferty cena pkt za najniŝszą cenę... waga 100 %, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ww. kryterium oceny ofert Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: wg kryterium cena na podstawie wzoru: P = Cn Cb 100 pkt Wg gdzie: P - otrzymane punkty za kryterium cena, Cn - cena najniŝsza wśród złoŝonych ofert, Cb - cena oferty badanej, Wg - waga kryterium ceny (w %). Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoŝył waŝną ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. W powiadomieniu Zamawiający określi najwcześniejszy termin podpisania umowy. 14. Formalności w celu zawarcia Umowy. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 1a. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie jest wymagane. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Ceny: cena zaproponowana w ofercie jest ceną ostateczną i nie moŝe ulec zmianie. Obowiązuje w całym okresie waŝności umowy, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej nie wcześniej niŝ po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru Kary umowne: W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w umowie, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka ta trwała nie dłuŝej niŝ 20 dni oraz 0,2% za kaŝdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niŝ 10 % wartości przedmiotu zamówienia. 9

11 10 W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty za przedmiot Umowy, Zamawiający na Ŝądanie Wykonawcy zapłaci odsetki ustawowe. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, b) zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części Umowy, c) likwidacja Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu zabezpieczającym bądź egzekucyjnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 2% niewykonanej wartości Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 2% niewykonanej wartości Umowy. Nie dotyczy to odstąpienia określonego w pkt b) Inne postanowienia: Dla Części I: Okres gwarancji: liczony od dnia dostarczenia urządzenia - serwer sieciowy min. 36 m-cy, - moŝliwość rozbudowy serwera przez wykwalifikowanych pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji Serwis gwarancyjny: - w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, - gwarantowany czas naprawy 48 godzin - moŝliwość zgłaszania usterek całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. Pozostałe postanowienia UMOWA WZÓR - dla Części I Dla Części II: Okres gwarancji: liczony od dnia dostarczenia urządzeń - Przełącznik sieciowy (switch) przez cały okres trwania Ŝycia produktu oraz dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu produkcji, - mini GBIC/SFP - min. 5 lat, przy czym urządzenie musi pochodzić od producenta przełączników sieciowych (switch) i być z nimi kompatybilne Serwis gwarancyjny: - w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, - usługa serwisowa NDR, tj. zapewniająca wymianę uszkodzonego urządzenia Następnego Dnia Roboczego Pozostałe postanowienia UMOWA WZÓR - dla Części II

12 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy; Protesty, odwołania i skargi określone w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Art. 180 ust. 1 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego Forma przekazania protestu: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p SIWZ Art. 180 ust. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Art. 180 ust. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu art. 180 ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się JeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niŝ przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 1) 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niŝ 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, 2) 10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się Art. 180 ust. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Art. 180 ust. 7 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust Art. 180 ust. 8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 11

13 Art. 181 ust. 6. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Art. 181 ust. 7. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności Art. 182 ust 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy Art. 182 ust 2. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: 1) jeŝeli nie przysługuje odwołanie -wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie 2) jeŝeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania; 3) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Art.183 ust. 1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1) treści ogłoszenia; 2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, 4) wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu Art. 183 ust. 2 Protest inny, niŝ wymieniony w art. 183 ust.1, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia Art. 183 ust. 3 Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w art. 183 ust. 1 i 2 uznaje się za jego oddalenie Art. 184 ust. 1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem ust. 1a Art. 184 ust. 1a W postępowaniu o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, 2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty Pozostałe zapisy zgodnie z Działem VI Prawa Zamówień Publicznych.

14 Załącznik 1A CPV serwer sieciowy szt. 1 Specyfikacja urządzeń Nazwa producenta, model urządzenia, oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Obudowa typu Rack 19, wysokość max. 2U, półka do 1. Obudowa montaŝu w szafie o głębokości 800 mm, min 6 zatok dla dysków hot-plug dostępnych z zewnątrz dwa procesory uzyskujące następujące wyniki w teście: 2. Procesor SPECint_rate_2006 min 103 pkt. Wymagana jest obecność na stronie: informacji potwierdzających uzyskanie powyŝszego wyniku, 3. Płyta główna dwuprocesorowa, zaprojektowana przez producenta serwera, oznaczona trwale logiem producenta serwera 5 x PCIe x8 (konstrukcyjnie x4) typu low profile (z 4 gniazd PCIe kaŝde dwa gniazda x4 moŝna połączyć w jedno gniazdo 4. Złącza PCI x8) 1 x PCI-X 64-bitowe gniazdo PCI-X 133 MHz typu low profile, 3,3 V - 2 x RS232 (port szeregowy), - 6 x USB (w tym min. 2 na panelu frontowym i 2 z tyłu 5. Porty obudowy) - klawiatura, - mysz, - VGA, 6. Karta graficzna VGA, 32GB RAM FBD667 PC2-5300F ECC W pełni buforowana pamięć ECC FBD667 DDR DIMM z poczwórnym przeplotem; 2 płyty (standardowo 1x), 12 gniazd podzielonych na 2 banki po 2 kanały (3 gniazda na kanał) na moduły PC2-7. Pamięć RAM 5300F o pojemności 512 MB, 1 GB, 2 GB lub 4 GB; technologia SDDC (Chipkill), opcja aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci, rozszerzenie pamięci moŝliwe tylko przez instalowanie par modułów w kaŝdym banku osobno. MoŜliwość rozbudowy pamięci do 48 GB Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Spełnia/Nie Spełnia

15 8. Dysk twardy 4 dyski 73GB 15k hot plug, SAS, 3Gb/s 9. 8-portowy kontroler SAS/SATA 512 MB cache z Kontroler SAS podtrzymywaniem bateryjnym z modułem baterii RAID kontroler RAID 0, 1, 5, 10, 50, 6, Napęd optyczny DVD-RW slimline 11. Napęd FDD Floppy Disk Drive 1.44MB 12. Karty sieciowe zintegrowane 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 13. Wentylatory Hot-plug, redundantne, nadmiarowe min 4 szt 14. Zasilanie Hot-plug, redundantne, min. 2 szt o mocy max. 700W kaŝdy 15. Wsparcie dla systemów operacyjnych Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise IA32 Edition; Microsoft: Windows 2003 Standard, Enterprise x64 Edition; Microsoft Windows 2003 Web Edition Microsoft: Windows 2000 Advanced Server; Linux 16. Oprogramowanie Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umoŝliwiające konfigurację kontrolera macierzy, instalację systemów 17. Certyfikaty i dokumentacja 18. Inne wymagania 19. Gwarancja Min. 36 m-cy. 19. Serwis gwarancyjny operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę, - Deklaracja zgodności CE. - Certyfikaty jakości ISO 9001 i Uwaga: Dokumenty naleŝy dołączyć do oferty. Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami MoŜliwość zdalnego upgrade u BIOS u przez LAN lub modem Gwarancja producenta serwera, 36 miesięcy, naprawa w miejscu instalacji, gwarantowany czas naprawy - 48 godzin, zgłaszanie usterek całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. MoŜliwość rozbudowy serwera przez wykwalifikowany personel Zamawiającego, 2

16 Załącznik 1B CPV urządzenia sieciowe - switche - szt. 10 Specyfikacja urządzeń Nazwa producenta, model urządzenia, oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego 1. Obudowa musi posiadać moŝliwość montaŝu w szafie 19 ; musi posiadać wysokość nie większą niŝ 1U; musi posiadać 48 portów 10/100Base-TX musi posiadać 2 porty 1000Base-T z tyłu obudowy, musi posiadać 2 porty combo 10/100/1000 Base-T/SFP, 2. Porty musi posiadać port konsoli RS-232, porty muszą wspierać standard 802.3x Flow Control dla trybu Full-Duplex oraz Back Pressure dla trybu Half-Duplex, porty muszą wspierać automatyczne krosowanie (Auto MDI/MDI-X), musi posiadać zdolność przełączania: nie mniej niŝ 17,6 Gb/s, musi posiadać wydajność przełączania dla pakietów 64B: nie mniej niŝ 11,7 Mp/s, 3. Wydajność musi posiadać metodę przełączania: Store and Forward, musi posiadać bufor pamięci: nie mniej niŝ 32MB, musi zapewnić średni czas pomiędzy awariami: nie mniej niŝ godzin, Pojemność tablicy MAC: nie mniej niŝ wpisów, Obsługa ramek Jumbo: nie mniejszych niŝ 4. 9KB, Wymagania dla IGMP Snooping: wersja 3, nie mniej niŝ 256 warstwy L2 grup multicast, MLD Snooping, Wsparcie dla protokołu Spanning Tree: 802.1d, 802.1w, 802.1s, Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Spełnia/Nie Spełnia

17 5. 6. Wymagania dla warstwy L3 Wymagania dla Quality Of Service Agregacja połączeń: tryby Static i LACP, nie mniej niŝ 8 portów na grupę, nie mniej niŝ 32 grupy na urządzenie, Funkcja port mirroring: moŝliwość kopiowania ruchu: wiele portów 1 port, Funkcja wykrywania i zapobiegania pętlom STP, VLAN: wsparcie 802.1Q, co najmniej 4000 grup VLAN, moŝliwość konfiguracji VID: , wsparcie GVRP, obsługa 802.1v, Funkcja Traffic Segmentation, Obsługa WRED, Pojemność tablicy IPv4: nie mniej niŝ 4000 wpisów, Routing statyczny: moŝliwość wprowadzenia co najmniej 128 wpisów do tablicy routingu statycznego, RIP: wersja 1 i 2, OSPF, Pojemność tablicy routingu: co najmniej 2000 wpisów, Interfejsy IP: co najmniej 64, Liczba interfejsów IP na VLAN: co najmniej 10, IGMP: wersja 1,2,3; DVMRP: wersja 3, PIM: tryb DM, tryb SM, Funkcja Route Preference, Funkcja Equal Cost, wspierane co najmniej 8 tras routingu, Wsparcie dla VRRP, Funkcja DNS Relay, obsługa Proxy ARP (RFC 1027), Funkcja DHCP server, wsparcie 802.1p: 8 kolejek priorytetów na kaŝdy port, obsługa algorytmami Strict oraz WRR, moŝliwość modyfikacji pola 802.1p, DSCP, limitowanie pasma: z krokiem co najmniej 64kb/s niezaleŝnie dla ruchu TX i RX na kaŝdym porcie, 2

18 7. 8. Wymagania dla listy kontroli dostępu ACL Funkcje bezpieczeństwa 9. Zarządzanie moŝliwość utworzenia co najmniej 800 reguł filtrujących, moŝliwość filtrowania w oparciu o: port przełącznika, adres źródłowy/docelowy MAC, adres źródłowy/docelowy IP, pole DSCP, port TCP/UDP, VLAN, adresu źródłowego/docelowego IPv6, klasy ruchu IPv6, SSH: wersja 1.5, 2, SSL, Funkcja Port Security moŝliwość ograniczenia liczby adresów MAC na pojedynczym porcie przełącznika, co najmniej 16 adresów MAC na port fizyczny, Funkcja IP-MAC-Port binding: co najmniej 500 wpisów na przełącznik. Tryb Auto umoŝliwiający pracę przy wykorzystaniu mechanizmu DHCP Snooping, Funkcja Web-Based Access Control, Funkcja MAC-Based Access Control, Funkcja ręcznego wprowadzania statycznych wpisów MAC, Funkcja umoŝliwiająca wyłączenie automatycznego uczenia się adresów MAC niezaleŝnie dla kaŝdego portu przełącznika, moŝliwość wysyłania powiadomień SNMP, moŝliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza nadmiarowego, moŝliwość zarządzania co najmniej 32 urządzeniami za pośrednictwem pojedynczego adresu IP, moŝliwość zarządzania przez: WebUI, SSH, Telnet, SNMP v1/2c/3, Konsola lokalna (RS- 232, DB-9), zarządzanie przez SSH, Telnet, konsolę lokalną musi umoŝliwiać wprowadzanie poleceń. Niedopuszczalna jest konfiguracja oparta o wybór z menu. Interfejs tekstowy musi zapewniać konfigurację wszystkich funkcjonalności urządzenia, 3

19 10. Zasilanie moŝliwość uwierzytelniania dostępu administracyjnego na serwerze RADIUS i TACACS+, moŝliwość bieŝącego monitorowania obciąŝenia portów i procesora z poziomu interfejsu Web, prezentacja wyników w postaci wykresów oraz numerycznie, moŝliwość przeglądania tablicy MAC za pośrednictwem interfejsu Web, wbudowany klient TFTP, wbudowany klient Telnet, obsługa RMONv1 (co najmniej grup: Statistics, History, Alarms, Events), RMONv2 (co najmniej grupy Probeconfig), wbudowany klient DHCP/BOOTP, funkcja DHCP Auto-configuration moŝliwość automatycznego pobierania konfiguracji przy uruchomieniu przełącznika, Funkcja DHCP Relay Option 82, Funkcja SNTP Client, Funkcja współpracy z serwerem SYSLOG, MoŜliwość utworzenia kopii zapasowej konfiguracji. Plik konfiguracyjny musi być pojedynczym plikiem tekstowym, MoŜliwość przechowywania dwóch kopii plików konfiguracyjnych w przełączniku, MoŜliwość przechowywania dwóch obrazów firmware w przełączniku, Kompatybilność z MIB: RFC1213 MIB II, RFC1493 Bridge, RFC 2819 RMON MIB, RFC 2665 Ether-like MIB, RFC p, RFC 2863 IF MIB, RFC 1907 SNMPv2 MIB, RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB, RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB, RFC 1724 RIPv2 MIB, RFC 1850 OSPFv2 MIB, RFC 2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR), RFC 2787 VRRP MIB, RFC 2932 IPv4 Multicast Routing MIB, RFC 2934 PIM MIB for IPv4, wewnętrzny zasilacz; kabel zasilający z wtyczką sieciową zgodną z polskimi standardami; 4

20 11. Certyfikaty i dokumentacja 12. Inne wymagania 13. Gwarancja 14. Serwis gwarancyjny - Deklaracja zgodności CE. - Certyfikaty jakości ISO 9001 i Uwaga: Dokumenty naleŝy dołączyć do oferty. Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaŝy producentów na rynek polski. Przy dostawie naleŝy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu (lub jego polskiego przedstawicielstwa) o spełnieniu tego wymogu. Przez cały okres trwania Ŝycia produktu oraz dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu produkcji. Usługa serwisowa NDR, zapewniająca wymianę uszkodzonego urządzenia Następnego Dnia Roboczego CPV urządzenia sieciowe - MiniGBIC/SFP - szt. 4 Nazwa producenta, model urządzenia, oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Spełnia/Nie Spełnia 1. Porty 1 port 1000BaseSX (LC) na światłowód wielomodowy 2. Inne wymagania Urządzenie musi pochodzić od producenta powyŝszych switchy i być z nimi kompatybilne, 3. Gwarancja 5 lat CPV światłowodowe kable do przesyłu danych (patch cord)- szt. 6 Nazwa producenta, model urządzenia, oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Spełnia/Nie Spełnia 1. Długość 2 m 2. Złącza LC-LC DUPLEX 2 szt LC-SC DUPLEX 2 szt LC-ST DUPLEX 2szt 3. Typ światłowodu Wielomodowy 5

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 23.12.2008r. zmiana: 07.01.2009r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 211 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 211 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Wiejska 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 13.08.2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 211 000,00 EURO

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax. PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający: Trzebińskie Centrum Administracyjne, ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Baćkowice: Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. Numer ogłoszenia: In-7335/przyd.oczyszcz./2/10 data zamieszczenia: 26.05.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy. Oświadczenie Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy PZD.343-2/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy mineralno- bitumicznej z otaczarki do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-552-17-92 1 U M O W A NR KA /17/0611/ DN_2 zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 31/0813/DN 1 Gdańsk: 31/0813/DN - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 r. dla Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku Numer ogłoszenia: 336014-2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez

Formularz ofertowy. ... ( adres siedziby Wykonawcy ) Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nr 19/II reprezentowana przez *) naleŝy wypełnić strona 1/ 2 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy Ja / My, niŝej podpisany / i... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa Wykonawcy )... ( adres siedziby Wykonawcy ) nr tel. stacjonarnego...

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE PL-Warszawa: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2008/S 239-318154 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest /szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ ZAPYTANIE OFERTOWE L.dz.: LAB/ 03 /09 Nazwa Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk zaprasza do złoŝenia oferty na system

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych:

OFERTA PRZETARGOWA. Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... Bankowa obsługa budżetu Gminy Płoniawy Bramura i gminnych jednostek budżetowych: OFERTA PRZETARGOWA Do ZAMAWIAJĄCEGO : GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 Płoniawy Bramura powiat makowski woj. mazowieckie Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks... NIP... 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo