Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax. (0-58) /1108/DN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 32/1108/DN"

Transkrypt

1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax. (0-58) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 32/1108/DN PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ < EURO DOSTAWA SERWERA I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH SPIS TREŚCI: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 1A - SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ CZĘŚĆ I 3. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 1B - SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ CZĘŚĆ II 4. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 2A - SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA - CZĘŚĆ I 5. SIWZ - ZAŁĄCZNIK 2B - SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA - CZĘŚĆ II 6. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7. FORMULARZ OFERTY 8. UMOWA WZÓR - CZĘŚĆ I 9. UMOWA WZÓR - CZĘŚĆ II

2 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax. (0-58) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Nr p. 32/1108/DN r. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy Kodeks cywilny. Treść SIWZ 1. Nazwa i adres Zamawiającego; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) , fax. (0-58) Tryb udzielenia zamówienia; Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej, kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP dla dostaw i usług, tj. kwoty ,00 EURO 3. Opis przedmiotu zamówienia; Przedmiotem zamówienia są dwie następujące części: Część I - dostawa serwera sieciowego szt. 1 Część II - dostawa urządzeń sieciowych, jak poniŝej: - przełącznik sieciowy szt mini GBIC szt. 4 - światłowód szt. 6 CPV urządzenia komputerowe, serwery sieciowe, urządzenia sieciowe, światłowodowe kable do przesyłu danych. Miejsce dostawy: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Część I - Załącznik 1A Część II - Załącznik 1B Zamawiający wymaga dostarczenia serwera sieciowego i urządzeń sieciowych fabrycznie nowych. Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Składanie ofert częściowych Dopuszcza się składania ofert częściowych, tzn. kaŝda część zamówienia moŝe być zrealizowana przez innego Wykonawcę;

3 3.2. Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających przewidzianych w art. 67 ust.1 p Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania/realizacji zamówienia; Część I - max 14 dni od dnia podpisania umowy Część II - max 14 dni od dnia podpisania umowy 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków; Warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia są: 5.1. spełnianie przez Wykonawcę wymagań wynikających z art. 22 ust.1 p. 1-4 (p. 4 - w powiązaniu z przesłankami wykluczenia wg art. 24) ustawy, 5.2. zaoferowanie przez Wykonawcę urządzeń komputerowych posiadających odpowiednio: deklarację zgodności CE, certyfikaty jakości ISO 9001 i Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach, złoŝonych przez Wykonawcę, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ Wykonawca spełnił ww. warunki. 6. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu; NiezłoŜenie nw. oświadczeń lub dokumentów, lub złoŝenie dokumentów zawierających błędy (z zastrzeŝeniem art.26 ust. 3) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (art.24) lub odrzuceniem oferty (art. 89) z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego OŚWIADCZENIE, zgodnie z art. 44 ustawy, o spełnianiu wymagań wynikających z art. 22 ust.1, w powiązaniu z przesłankami wykluczenia art. 24 załączone do SIWZ, (niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy ) Dokumenty w celu potwierdzenia ww. OŚWIADCZENIA - jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2

4 6.3. Dokumenty w celu potwierdzenia ww. OŚWIADCZENIA - jeŝeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy): dokument potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument potwierdzający, Ŝe nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dokument potwierdzający, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków składania ofert, Uwaga: Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania razem z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w p zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów Dokumenty w celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem): Nie są wymagane Dokumenty w celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) ( niezłoŝenie skutkuje wykluczeniem): Nie są wymagane. Informacja dotycząca p ( zgodnie z art. 26 ust. 3) Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złoŝą ww. oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złoŝą pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa zostaną wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 3

5 4 ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Uwaga: Dokumenty, które nie potwierdzają ani spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ani spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego (np. Potwierdzenie wniesienia wadium, Kosztorys Ofertowy czy Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia ) nie mogą być uzupełnione zgodnie z art.26 ust Dokumenty inne wymagane przez Zamawiającego. (niezłoŝenie skutkuje odrzuceniem oferty): Załącznik 1A - Część I - Specyfikacja urządzeń z wypełnioną kolumną Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Załącznik 1B - Część II - Specyfikacja urządzeń z wypełnioną kolumną Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Załącznik 2A Część I - Specyfikacja zamówienia ilościowo-wartościowa uzupełniony o wymagane dane, zgodnie z kolumnami, Załącznik 2B - Część II - Specyfikacja zamówienia ilościowo-wartościowa uzupełniony o wymagane dane, zgodnie z kolumnami, Dokumenty dotyczące zaoferowanych urządzeń sieciowych: 1. Serwer sieciowy, przełączniki sieciowe (switch): a) Deklaracja zgodności CE b) Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001, Oświadczenie o: - dotyczy Części II - dostawie nowego sprzętu zakupionego w autoryzowanym kanale sprzedaŝy producentów na polski rynek. - dołączeniu przy dostawie oświadczenia producenta sprzętu (lub jego polskiego przedstawiciela) o spełnieniu wymogu pochodzenia sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaŝy producentów na rynek polski UMOWA WZÓR (uzupełniona o dane Wykonawcy, zaparafowana na kaŝdej stronie i zaakceptowana na ostatniej podpisem z pieczęcią) dla Części I i/lub Części II Oświadczenie o powierzeniu wykonania pozycji/części zamówienia podwykonawcom, zawierające informacje o nazwie podwykonawcy oraz powierzanej mu części zamówienia/ zakresu prac. Brak złoŝenia oświadczenia o podwykonawcach zostanie przyjęte jako informacja, Ŝe całe zamówienie będzie realizowane wyłącznie przez Wykonawcę 6a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia W takim przypadku ich oferta musi dodatkowo spełniać następujące wymagania: 6a.1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

6 5 6a.2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, 6a.3. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, Ŝe nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p. 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. zgodnie z p SIWZ odpowiednio), 6a.4. jeŝeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający będzie Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami; 7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uzna się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu, a kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania - w godzinach pracy AWFiS, tzn. 7:00-15:00, 7.3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeŝeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia na mniej niŝ 4 dni przed terminem składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieści tę informację na tej stronie Zamawiający moŝe zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści ją takŝe na tej stronie JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej, jeŝeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona na tej stronie Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr ElŜbieta Iwańska inŝ. Wojciech Oziemczuk 8. Wymagania dotyczące wadium; Wadium nie jest wymagane. Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. (0-58) , Budynek Administracji., p18 Dział Administracyjny, Sekcja IT, tel. (0-58)

7 9. Termin związania ofertą; 9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 10. Opis sposobu przygotowania oferty; Składaną ofertę Wykonawca powinien przygotować w następujący sposób: sporządzić ofertę na FORMULARZU OFERTY Nr p. 32/1108/DN, załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć podpisane OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dołączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego, dołączyć załączniki oraz oświadczenia, jeŝeli są wymagane przez Zamawiającego, przygotowane przez Zamawiającego do wypełnienia i/lub podpisania przez Wykonawcę, dołączyć dodatkowe załączniki oraz oświadczenia, jeŝeli są wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę, dołączyć UMOWĘ - WZÓR uzupełnioną o dane Wykonawcy, zaparafowaną przez Wykonawcę na kaŝdej stronie i zaakceptowaną na ostatniej podpisem z pieczęcią W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty, jako załączniki kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym jak i w innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich pełnomocnika Oferta musi być czytelna i napisana w języku polskim Dopuszcza się składanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1) w języku powszechnie uŝywanym w handlu międzynarodowym Wszystkie dokumenty wystawione w języku obcym muszą posiadać poświadczone przez Wykonawcę tłumaczenie na język polski Wszystkie strony! (nie kartki) oferty (zawierające treść oferty, tj. nie puste), w tym strony wszystkich załączników powinny być ułoŝone w kolejności przedstawionej w FORMULARZU OFERTY, kolejno ponumerowane, i zaparafowane lub podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta. 6

8 Ofertę naleŝy złoŝyć w dwóch (jedna w drugiej) nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach zaadresowanych do Zamawiającego z opisem: na zewnętrznej kopercie: Nr p. 32/1108/DN Serwer i urządzenia sieciowe wewnętrzna koperta winna być opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. Koperty oznakowane tym dopiskiem zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności złoŝenia zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy Pzp.: Stosowne zastrzeŝenie Wykonawca winien złoŝyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na Ŝyczenie kaŝdego uczestnika postępowania, Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w osobnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica Przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, Wykonawca w szczególności nie moŝe zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 7

9 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; miejsce złoŝenia oferty: AWFiS, ul. Kazimierza Górskiego 1, Gdańsk, Budynek. Administracji, Biuro Kanclerza, I piętro, pok. 29, termin złoŝenia oferty: do dnia r., godz. 11:00; data otwarcia ofert: r., godz. 11:05 Budynek Administracji, jw., I piętro, pok. 21. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na jego wniosek. Forma przekazania wniosku: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p SIWZ. 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty; Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy wchodzące w jej skład. W ofercie, na dołączonym do SIWZ formularzu oferty nr 32/1108/DN, prosimy o podanie cen w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jak następuje: Dla Części I: cena netto = wartość netto z Załącznika 2A, podatek VAT = kwota podatku VAT z Załącznika 2A, cena brutto = wartość brutto z Załącznika 2A. Dla Części II: cena netto = Σ wartości netto z Załącznika 2B, podatek VAT = Σ kwoty podatku VAT z Załącznika 2B, cena brutto = Σ wartości brutto z Załącznika 2B. Kwoty łączne naleŝy obliczyć poprzez zsumowanie kwot wyliczonych i wpisanych do odpowiednich kolumn Załącznika 2B do SIWZ dla poszczególnych pozycji. Stawka 0% podatku VAT, zaznaczona w Załączniku 2A i w Załączniku 2B, wpisana została zgodnie z Ustawą z dnia r. (Dz. U z 2004r. nr 54 poz.535) o podatku od towarów i usług, rozdział 4 Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% Do porównywania ofert brana będzie pod uwagę łączna cena brutto dla kaŝdej części zamówienia osobno. Podana cena brutto musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego Uwaga: Wykonawcy zagraniczni obowiązani są do doliczenia do ceny netto kosztów ewentualnej obsługi celnej, obsługi podatkowej oraz innych kosztów. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Waluta prowadzenia rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: PLN. 8

10 13. Kryteria oceny oferty cena pkt za najniŝszą cenę... waga 100 %, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie ww. kryterium oceny ofert Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: wg kryterium cena na podstawie wzoru: P = Cn Cb 100 pkt Wg gdzie: P - otrzymane punkty za kryterium cena, Cn - cena najniŝsza wśród złoŝonych ofert, Cb - cena oferty badanej, Wg - waga kryterium ceny (w %). Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej ofert. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoŝył waŝną ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. W powiadomieniu Zamawiający określi najwcześniejszy termin podpisania umowy. 14. Formalności w celu zawarcia Umowy. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 1a. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy nie jest wymagane. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Ceny: cena zaproponowana w ofercie jest ceną ostateczną i nie moŝe ulec zmianie. Obowiązuje w całym okresie waŝności umowy, poza wypadkiem zmian przepisów prawa lub ich urzędowej interpretacji, a w szczególności wzrostu stawek podatkowych lub celnych, mających wpływ na cenę Warunki płatności: Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej nie wcześniej niŝ po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru Kary umowne: W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty brutto określonej w umowie, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka ta trwała nie dłuŝej niŝ 20 dni oraz 0,2% za kaŝdy dzień następny - w sumie nie więcej jednak niŝ 10 % wartości przedmiotu zamówienia. 9

11 10 W przypadku opóźnienia przez Zamawiającego zapłaty za przedmiot Umowy, Zamawiający na Ŝądanie Wykonawcy zapłaci odsetki ustawowe. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia, b) zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części Umowy, c) likwidacja Wykonawcy, zajęcia majątku Wykonawcy w postępowaniu zabezpieczającym bądź egzekucyjnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 2% niewykonanej wartości Umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 2% niewykonanej wartości Umowy. Nie dotyczy to odstąpienia określonego w pkt b) Inne postanowienia: Dla Części I: Okres gwarancji: liczony od dnia dostarczenia urządzenia - serwer sieciowy min. 36 m-cy, - moŝliwość rozbudowy serwera przez wykwalifikowanych pracowników Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji Serwis gwarancyjny: - w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, - gwarantowany czas naprawy 48 godzin - moŝliwość zgłaszania usterek całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. Pozostałe postanowienia UMOWA WZÓR - dla Części I Dla Części II: Okres gwarancji: liczony od dnia dostarczenia urządzeń - Przełącznik sieciowy (switch) przez cały okres trwania Ŝycia produktu oraz dodatkowo przez 5 lat po zakończeniu produkcji, - mini GBIC/SFP - min. 5 lat, przy czym urządzenie musi pochodzić od producenta przełączników sieciowych (switch) i być z nimi kompatybilne Serwis gwarancyjny: - w siedzibie Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, - usługa serwisowa NDR, tj. zapewniająca wymianę uszkodzonego urządzenia Następnego Dnia Roboczego Pozostałe postanowienia UMOWA WZÓR - dla Części II

12 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy; Protesty, odwołania i skargi określone w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Art. 180 ust. 1 Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego Forma przekazania protestu: pisemnie lub faksem, zgodnie z zapisem p SIWZ Art. 180 ust. 2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Art. 180 ust. 3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 1) 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 2) 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu art. 180 ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się JeŜeli postępowanie jest prowadzone w trybie innym niŝ przetarg nieograniczony, protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 1) 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niŝ 3 dni przed upływem terminu składania ofert - jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, 2) 10 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jeŝeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - przepisu ust. 2 zdanie pierwsze nie stosuje się Art. 180 ust. 6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Art. 180 ust. 7 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust Art. 180 ust. 8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 11

13 Art. 181 ust. 6. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Art. 181 ust. 7. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 3 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności Art. 182 ust 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy Art. 182 ust 2. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty: 1) jeŝeli nie przysługuje odwołanie -wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie 2) jeŝeli nie wniesiono odwołania - z upływem terminu do wniesienia odwołania; 3) w przypadku wniesienia odwołania z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Art.183 ust. 1. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 1) treści ogłoszenia; 2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia i zapytania o cenę, 4) wykluczeniu Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu Art. 183 ust. 2 Protest inny, niŝ wymieniony w art. 183 ust.1, Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia Art. 183 ust. 3 Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w art. 183 ust. 1 i 2 uznaje się za jego oddalenie Art. 184 ust. 1. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem ust. 1a Art. 184 ust. 1a W postępowaniu o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, 2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty Pozostałe zapisy zgodnie z Działem VI Prawa Zamówień Publicznych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD REJONOWY W TORUNIU UL. FOSA STAROMIEJSKA 12/14 87-100 TORUŃ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę aparatów telefonicznych IP typu A i typu B oraz bram SIP. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo