Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust."

Transkrypt

1 Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie Poznań NIP Godziny urzędowania tel fax Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń sieciowych oraz multimedialnych dla Politechniki Poznańskiej. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zmianami) zwaną w dalszej części specyfikacji ustawą PZP. Ogłoszenie o postępowaniu ukazało się w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Zatwierdzam...

2 Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych oraz multimedialnych dla Politechniki Poznańskiej. 1. Sposób przygotowania oferty. 1.1 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 1.2 Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. 1.3 Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 1.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 1.5 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.6 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 1.7 Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik A. W przypadku nie sporządzenia zgodnie z załącznikiem powinna zawierać co najmniej następujące informacje: a) dane o Wykonawcy, b) przedmiot oferty, c) cenę netto oraz brutto przedmiotu oferty podaną w złotych polskich z wszelkimi świadczeniami pochodnymi; cena brutto wraz z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości, powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik A), a więc dostawę, transport do miejsca dostawy (Dział Obsługi i Eksploatacji PP, ul. Piotrowo 3a, Poznań) wyładunek Cena powinna być określona cyfrowo i słownie. d) cenę netto oraz brutto sprzętu na załącznikach specyfikacji technicznej. e) termin płatności. W Przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu płatności, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP. Wykonawca w ramach oferty może wypełnić Formularz Ofertowy, stanowiący Załącznik A do SIWZ, lub sporządzić własny, z zastrzeżeniem zakazu zmian merytorycznych zapisów znajdujących się we wzorze stanowiącym załącznik A do SIWZ. 1.8 Formularz ofertowy oraz wszystkie wymagane dokumenty, w tym załączniki, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawowymi. Jeżeli formularz ofertowy lub dokumenty będą podpisywane przez pełnomocnika firmy, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo. 1.9 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. Brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem oferty Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 2

3 1.12 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją zmiana lub wycofanie oferty Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie (art. 84 Ustawy PZP) W toku badania i oceny ofert, na podstawie art. 87 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie, z opisem: Przetarg urządzenia sieciowe i multimedialne 1.16 W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, zawierających alternatywne rozwiązania Załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli nie będzie zawierać załącznika specyfikacji technicznej zgodnej ze wzorem podanym przez Zamawiającego Politechnika Poznańska mając na względzie art. 29 Ustawy PZP mówiący o określeniu przedmiotu zamówienia w sposób nie utrudniający zasad uczciwej konkurencji dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. W specyfikacji technicznej Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe dopuszczając równocześnie sprzęt równoważny. Takie określenie przedmiotu zamówienia ma charakter pomocniczy w przygotowaniu oferty. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt może pochodzić od innego producenta, jednak nie może posiadać parametrów gorszych niż podane przez Zamawiającego. Wskazane znakami towarowymi konfiguracje sprzętu należy traktować wyłącznie jako oczekiwanie Zamawiającego co do parametrów technicznych a nie odnosić do oczekiwanych producentów sprzętu Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych nie gorszych niż zamawiane W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru gospodarczego jako osoba upoważniona do reprezentowania firmy musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii dokumentów potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem osoby podpisującej ofertę z adnotacją potwierdzam zgodność z oryginałem W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 3

4 1.28 Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków ustalonych w niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 2.1 Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2.2 Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. 2.3Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia. 2.4Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.5Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 2.6Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przepisy pkt 2.7 i 2.8 SIWZ stosuje się. 2.7Na podstawie art. 26 Ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 4

5 złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 2.8Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków określonych w punkcie Oświadczenie z art. 22 Ustawy PZP sporządzone wg wzoru określonego w załączniku A do SIWZ. 3.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 PZP załącznik A do SIWZ. 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 SIWZ: 1) pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 3.4 Dokument, o którym mowa w pkt 3.3 ppkt. 1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.5 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.3 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 3.4 SIWZ stosuje się odpowiednio. 3.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3.7 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 1. Wykazu oferowanego sprzętu sporządzonego w formie tabelarycznej z podaniem nazwy, modelu, symbolu producenta (załącznik G do SIWZ). 5

6 (W sytuacji, gdy jednostka centralna zestawu komputerowego jest tzw. składakiem Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał nazwę oraz model komponentów wchodzących w skład takiej jednostki centralnej) W przypadku zaproponowania sprzętu innego niż wymieniony przez Zamawiającego jako przykładowy, Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć do oferty opis techniczny oferowanego sprzętu. 3.8 Inne dokumenty: a. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik A SIWZ) wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia określonymi w niniejszej specyfikacji i załącznikach oraz umowie, i że akceptuje je bez zastrzeżeń. b. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom zgodnie z załącznikiem D do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje do realizacji zamówienia podwykonawców na załączniku umieszcza stosowną adnotację. c. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr E do SIWZ). d. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik F do SIWZ). e. Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, (jeżeli nie wynika wprost z treści dokumentów), obejmujące uprawnienia do składania oświadczeń wynikających z toku niniejszego postępowania. f. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 23 i 141 ustawy PZP). Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. g. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. h. Wykonawca może złożyć inne dokumenty, niż wymagane przez Zamawiającego, nie stanowiące części oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne itp. Dokumenty takie muszą stanowić odrębną część, nie złączone z ofertą w sposób trwały. i. W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji złożonych w ofercie (pkt. 3.9 SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 6

7 3.9 Informacje składane w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca nie może zastrzec informacji (zawartych w formularzu ofertowym), o których mowa w art. 86, ust. 4. PZP ( Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach ). 4. Określenie przedmiotu zamówienia. 4.1 Przedmiot zamówienia mieści się w następujących kategoriach CPV: Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych oraz multimedialnych dla Politechniki Poznańskiej. Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B do SIWZ. 4.2 Proponowany sprzęt komputerowy musi posiadać deklaracje zgodności w postaci certyfikatu CE potwierdzające spełnienie wymagań Unii Europejskiej mających zastosowanie w dyrektywach 73/23/EEC (LVD) i 89/336/EEC (EMC) lub dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych 99/5/EC (RTTE). W przypadku wygrania przetargu Wykonawca dostarczy sprzęt wraz z certyfikatami CE. 4.3 Wszelkie certyfikaty, normy i dokumentacje określone indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej należy dostarczyć wraz ze sprzętem. 4.4 Komputery wyposażone w sterowniki sieci komputerowej muszą posiadać unikalne adresy fizyczne warstwy sterowania metoda dostępu do medium transmisyjnego (ang. Media Access Control MAC). 4.5 Adresy fizyczne MAC sterownika(-ów) sieci dostarczanego komputera należy umieścić w widoczny i czytelny sposób na jego tylniej ściance obudowy (komputery stacjonarne) bądź spodniej (notebooki i komputery naręczne) w formie etykiety (pismo kroju Arial o wielkości min. 14 pt.). 5. Zamówienia uzupełniające. 5.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6. Wymogi dotyczące gwarancji i serwisu. 7

8 6.1 Warunki gwarancyjne i serwisowe zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w Specyfikacji Technicznej (Opis Przedmiotu Zamówienia) stanowiącej Załącznik B do SIWZ. 1. Warunki gwarancyjne: Dla Załącznika nr 1 poz. 1.1 przedmiotu dostawy Wykonawca zapewni dożywotnią gwarancję realizowaną bezpośrednio przez producenta lub autoryzowany serwis znajdujący się na terenie Polski. Dla Załącznika nr 1 pozycji 1.1 w ramach umowy gwarancyjnej Wykonawca zapewni przez 60 miesięcy dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania firmowego (ang. firmware) urządzeń aktywnych będących przedmiotem przetargu oraz możliwość pomocy technicznej w języku polskim. Warunki na pozostałe elementy dostawy zostały opisane indywidualnie w załącznikach nr 2-6 przedmiotu dostawy, ale nie mniej niż to określa producent. 2. Warunki serwisu: Dla Załącznika nr 1 poz. 1.1 przedmiotu dostawy sprzęt będzie objęty 60 miesięcznym serwisem świadczonym przez autoryzowany kanał serwisowy producenta. Serwis obejmuje bezpłatną podmianę sprzętu (wraz z obsługą logistyczną), wsparcie techniczne oraz możliwość pobierania aktualizacji oprogramowania. Podmiana sprzętu następuje po uprzedniej weryfikacji i akceptacji konieczności wymiany sprzętu przez inżyniera wsparcia technicznego. Jeżeli zgłoszenie takie zostanie zaakceptowane do godz. 15:00 dnia roboczego, sprzęt na podmianę zostanie wysłany tego samego dnia z magazynu producenta. Zgłoszenia problemów będą przyjmowane w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą pisemną lub telefoniczną na wskazany nr telefonu, lub stronę internetową. Minimalny czas reakcji pomocy technicznej: 1 dzień roboczy. Dla Załącznika nr 1 poz 1.2. przedmiotu dostawy Wykonawca zapewni następujące czasy reakcji i naprawy: - czas reakcji na usterkę: następny dzień roboczy; - czas naprawy/podmiany na urządzenie zastępcze: 4dni robocze. 3. Wymogi dotyczące autoryzacji kanału dystrybucji (na etapie dostawy). Dla Załącznika nr 1 poz. 1.1,1.3 przedmiotu dostawy Wykonawca musi dostarczyć: potwierdzenie wykupienia od producenta urządzeń wymaganych kontraktów serwisowych. wykaz osób będących w jego dyspozycji, które będą realizowały zadania wsparcia serwisowego i technicznego, posiadających kwalifikacje certyfikowane przez producenta na poziomie minimum specjalisty wraz z kopiami tychże certyfikatów. 6.2 W przypadku nie dokonania naprawy w terminach określonych powyżej Wykonawca wymieni wadliwy sprzęt lub podzespół na nowy o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, bez dodatkowych opłat. 6.3 W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapewnienia 8

9 oryginalnego opakowania producenta sprzętu. 7. Termin dostawy. 7.1 Termin dostawy najpóźniej do dnia r. 7.2 Dostawę sprzętu komputerowego, do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 8. Warunki odbioru oraz warunki płatności. 8.1 Warunkiem odbioru będzie potwierdzenie kompletności dostawy. Powyższe potwierdzone zostanie na odwrotach faktur przez Kierownika Jednostki Organizacyjnej Zamawiającego. 8.2 Data potwierdzenia odbioru na fakturze rozpoczyna bieg gwarancji. 8.3 Na każdy załącznik Specyfikacji Technicznej musi być wystawiona oddzielna faktura. 8.4 Warunki płatności przelewem minimalnie 21 dni kalendarzowych, maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury z potwierdzeniem odbioru sprzętu. 8.5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia przedstawicielowi Zamawiającego w tym zakresie, którym jest Dział Obsługi i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej ( Poznań, ul. Piotrowo 3a). 8.6 Zamawiający po uzyskaniu z Ministerstwa zaświadczenia upoważniającego do zastosowania 0% stawki podatku VAT do wskazanego poniżej sprzętu zapłaci Wykonawcy za ten sprzęt naliczoną cenę netto (cena netto + 0% VAT). Pozostałą część dostawy zapłacona zostanie zgodnie z naliczoną na załącznikach ceną brutto. - Zapis dotyczy sprzętu określonego w Specyfikacji Technicznej Załącznik B do SIWZ (Załącznik nr 1, poz ). 9. Tryb otwarcia i oceny ofert. 9.1 Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w terminie podanym w pkt. 14 specyfikacji. 9.2 Oceny ofert dokona komisja przetargowa. Ocenie podlegać będzie spełnienie warunków formalnych określonych w niniejszej specyfikacji. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne lub uzupełnili w wyznaczonym przez zamawiającego terminie dokumenty i oświadczenia komisja dokona oceny ich ofert stosownie do kryterium podanego w pkt. 15 specyfikacji. 9.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9.4 Zamawiający, po otwarciu ofert, w obecności przybyłych przedstawicieli Wykonawców przekaże informację dotyczącą: a) nazwy Wykonawców, b) adresu Wykonawców, c) ceny oferty, d) terminu wykonania, e) okresu gwarancji i warunków płatności. 9.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 9.6 Oferty równoważne oceniane będą na podstawie dołączonego przez Wykonawcę do oferty załącznika ze specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu. 9

10 10. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych P.P., pok.102 pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań do dnia: r. do godz. 10: Pytania i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji Zapytania dotyczące specyfikacji muszą być kierowane z adnotacją: Zapytania - urządzenia sieciowe i multimedialne 11.2 Wszystkich wyjaśnień dotyczących specyfikacji, Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.3 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11.3 SIWZ Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej Wyjaśnień w sprawach formalnych dotyczących przetargu udziela: p. mgr Jakub Ławniczak Dział Zamówień Publicznych PP, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 fax. (061) Informacje o sposobie porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów: 12.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 1.2 SIWZ Kontakt z Zamawiającym jest możliwy pod numerem: fax: (061) , adres 10

11 w godzinach: (od poniedziałku do piątku) 13. Termin związania złożoną ofertą Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 14. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu: r. o godz. 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych P.P., pok. 103 pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, Poznań. 15. Kryteria oceny przy wyborze oferty Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów i ich wagi: Przyjęto następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenia: 15.1 a) Cena... 98% = 98 pkt 15.1 b) Termin płatności % = 2 pkt Przy ocenie proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę łączną brutto wykonania przedmiotu zamówienia: Kryterium to będzie oceniane wg wzoru: Cena = [cena najniższa (łączna zamówienia brutto) : cena badana (łączna zamówienia brutto)] Kryterium Termin płatności: - 21 dni kalendarzowych... 1 pkt., - 30 dni kalendarzowych... 2 pkt Zamawiający zaokrągli wyniki obliczeń do dwóch miejsc po przecinku Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę, wybierze ofertę która uzyska najwyższą sumę punktów za kryteria opisane powyżej Maksymalny termin płatności, za który Wykonawca otrzyma 2 punkty to 30 dni kalendarzowych, w przypadku zaoferowania dłuższego terminu płatności niż 30 dni kalendarzowych Wykonawca nie otrzyma odpowiednio większej ilości punktów. Minimalny termin płatności to 21 dni kalendarzowych. 16. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty musi być podana w złotych polskich W cenę wykonawcy powinni wliczyć wszystkie świadczenia, o których mowa w niniejszej specyfikacji. 11

12 16.3 Cena winna być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się możliwości zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku Ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Ustawy PZP) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy PZP) Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 Ustawy PZP) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty (art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP) Cena oferty składanej przez wykonawców zagranicznych powinna być podana jako cena netto. Wykonawcy zagraniczni w Formularzu ofertowym skreślają pole Całkowita cena PLN brutto. Dla porównania ofert Zamawiający doliczy do ceny ofertowej wykonawców zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział wykonawcy mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzane przez takich wykonawców nie zawierają stawki VAT (zwanych wykonawcami zagranicznymi ). Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od wykonawców zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa na nabywcy towarów lub usługobiorcy, którym w przypadku postępowania o zamówienie publiczne jest zamawiający. W przypadku, gdy zamawiający jest zobowiązany do zapłaty cła od dostarczonych towarów, cło to, mimo że nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych. Tym samym dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny zamawiający dla celów porównania 12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo