Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)"

Transkrypt

1 1 Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na: I - Nazwa oraz adres zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza ul. Węgierska Gorlice zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw urządzeń Centralnej Sterylizatornii i Dezynfektornii II - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji, stanowiących wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni w podziale na 2 zadania, obejmujące niżej wymienione urządzenia. Zadanie nr 1 Lp. Nazwa urządzenia, Typ Nr fab. Producent Ilość przeglądów 1 Sterylizator HS 6613 ER Getinge 4 2 Sterylizator HS 4410 ER Getinge 4 3 Myjnia- dezynfektor S-46-5 Myjnia- dezynfektor S-46-5 W W Getinge Getinge Zgrzewarka GS57 1 D Getinge 4 5 Myjnia ultradźwiękowa 8510 E-OTH EPG G Branson 4 Zadanie nr 2 Lp. Nazwa urządzenia, Typ Nr fab. Producent Ilość przeglądów 1. Sterylizator gazowy Steri Vac 5X M 2 2. Utylizator tlenku etylenu Abator M50 S 528 MAC 2 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w zakresie i częstotliwości zgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową oraz wymaganiami producenta, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, wykonywanie napraw urządzeń w przypadku awarii. 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia samodzielnie bez udziału podwykonawców. 5. Pod pojęciem okresowych przeglądów technicznych i konserwacji należy rozumieć: a) przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych wraz z wymianą elementów typowanych przez producenta do wymiany przy przeglądach, b) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów parametrów technicznych i bezpieczeństwa elektrycznego, c) przeprowadzenie niezbędnych regulacji i ustawień parametrów technicznych zgodnych z wytycznymi producenta, d) przygotowanie sprzętu do badań technicznych (rewizji) wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz udział w ich badaniach (jeżeli dotyczy), e) dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń, f) wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności 6. Pod pojęciem naprawy awaryjnej należy rozumieć: a) zlokalizowanie uszkodzenia, b) usunięcie niesprawności urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych części, c) sprawdzenie poprawności działania, d) dokonywanie wpisu do paszportu technicznego z przeprowadzonej naprawy, e) wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności naprawczych 7. Wymagania do realizacji przedmiotu zamówienia. a. Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności związane z usunięciem awarii niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od chwili jej zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Naprawa powinna zostać zakończona w ciągu 3 dni roboczych. b. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta, naprawa powinna zostać wykonana w terminie do 7 dni od momentu przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów części zamiennych.

2 c. Koszt niezbędnych części zamiennych pokrywa Zamawiający po wcześniejszej akceptacji ceny. d. Zaleca się zaoferowanie produktów (części) oryginalnych, posiadających certyfikaty i atesty. e. W razie wymiany istotnych elementów bezpieczeństwa, wymagających badań urządzenia przez UDT, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu. f. W przypadku niedopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji wskutek niewłaściwego przygotowania urządzenia do badania odbiorczego, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym wykonaniem badania odbiorczego. g. Każdorazową interwencję serwisową Wykonawca odnotuje w paszporcie urządzenia. h. Przeglądy okresowe powinny być wykonywane w siedzibie Zamawiającego, w oparciu o harmonogram przedstawiony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. i. W przypadku potrzeby przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzenia lub jego naprawy w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach usługi do zabrania i ponownego dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego w ramach ryczałtu. Zamawiający nie pokrywa kosztów transportu. j. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy. k. Oferowany okres gwarancji należytego wykonania usług dla całego zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia, wynosi 3 miesięcy na wykonaną usługę (na ten sam rodzaj uszkodzenia) oraz 6 miesięcy za dostarczoną część, liczony od dnia wystawienia raportu serwisowego lub karty pracy. l. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi norami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i P-poż. m. Osoba wykonująca przegląd okresowy, konserwację lub naprawę musi posiadać: zezwolenia, kwalifikacje, licencje i inne dokumenty uprawniające do wykonania czynności przeglądu urządzenia objętego przedmiotem zamówienia, n. W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. urządzenie niesprawne lub urządzenie przeznaczone do naprawy. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. o. remonty kapitalne urządzeń, ekspertyzy, będą wykonywane na podstawie indywidualnych zleceń, po uzgodnieniu zakresu prac oraz ceny Projekty umowy, odrębne dla poszczególnych zadań 1 i 2,, stanowią załączniki nr 2 i 2a do niniejszych IWUZ. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 1.5. Wykonawca jest związany z ofertą 20 dni. III - Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: III.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania działalności oraz czynności w zakresie świadczenia usług przeglądów technicznych i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia III.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; - za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie świadczenia usług przeglądów i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wyprodukowanych przez firmy: Getinge, 3M, MAC, jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum dwóch usług, których zakres merytoryczny odpowiada przedmiotowi zamówienia, Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dotyczą one usług i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, zał. Nr 3 III.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna pisemny wykaz pracowników wykonawcy wraz z podaniem podstawowych urządzeń przy pomocy których realizowany będzie przedmiot zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). III.4. W celu potwierdzenia że, oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Zamawiający wymaga: - posiadania uprawnień, wystawionych przez producenta urządzeń tj. firm: Getinge, 3M, MAC do wykonywania działalności oraz czynności w zakresie świadczenia usług przeglądów technicznych i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty. 2

3 3 IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz że oferowane usługi, odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by oferta, zawierała następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej 2. Dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty np. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej notarialnie kserokopii, 3. Podpisany projekt umowy załącznik nr 2, 2 a do IWUZ 4. Wykaz zrealizowanych usług w ciągu ostatnich 3 lat, 5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia z podaniem posiadanych uprawnień zawodowych, 6. Kserokopie uprawnień zawodowych pracowników do wykonywania napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, wydane przez instytucje uprawnione do wydawania tych uprawnień. 7. Dokument wystawiony przez producenta urządzeń tj. firm: Getinge,, 3M,, MAC, uprawniający Wykonawcę do wykonywania przeglądów i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, 8. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (lub wykonywanie) usług poświadczenia, referencje Z treści w/w dokumentów winno jednoznacznie wynikać, iż dotyczą one przedstawionych w wykazie usług przeglądów i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia a realizowanych przez wykonawcę innym podmiotom. 9. Postępowanie prowadzone w języku polskim. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski 10. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dokumentów nieczytelnych lub budzących wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia właściwych dokumentów. V - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pocztą elektroniczną. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek Telefon: Biuro zamówień publicznych tel: /0-18/ Faks : /0-18/ szpital.gorlice.pl Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Jan Niemiec Inspektor ds. zamówień publicznych tel. /0-18/ w/s proceduralnych Renata Białobok-Duda - Kierownik Centralnej Sterylizacji i Dezynfektornii, tel w/s merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert 3. Zamawiający niezwłocznie odpowie na pytania przesyłając odpowiedź Wykonawcy oraz publikując treść odpowiedzi na stroni internetowej VI - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę cenową należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Sekretariat lub Biuro zamówień publicznych (osobiście, przesyłką pocztową, kurierską ). w terminie do dnia r. do godziny W przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową/kurierską należy umieścić ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. 3. Koperta powinna być oznaczona następująco: Oferta na: serwis urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji Nazwa i adres Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty. 4. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki. VII - Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 2. Cena za wykonanie przeglądu technicznego jest ceną ryczałtową i ma zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca określając cenę ofertową musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia takie jak: - koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego, - ewentualny koszt przesłania urządzenia, - koszt użycia narzędzi, aparatury kontrolno pomiarowej, - koszt roboczogodziny. Szczegóły wynagrodzenia Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy. 3. Cenę ofertową za wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM". Należy wpisać całkowitą wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto. 4. Cena ofertowa musi zostać określona jako jednoznaczna i ostateczna po uwzględnieniu wszystkich rabatów i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie. 5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w polskich złotych.

4 4 6. Podana cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji spowodowanej zmianami przepisów dotyczących podatku VAT. VIII - Kryteria oceny ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA 100% Zamawiający przeprowadzi ocenę dokumentów oferty pod względem zgodności z wymaganiami przedmiotu zamówienia określonymi w niniejszych IWUZ. Zamawiający odrzuci ofertę której dokumenty nie potwierdzają wymagań przedmiotu zamówienia. IX - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłoczne wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w projekcie. 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art.4 pkt.8 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Załączniki do IWUZ załącznik nr 1 Formularz cenowo-ofertowy załącznik nr 2 Projekt umowy dla zadania nr 1 załącznik nr 2a Projekt umowy dla zadania nr 2 załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług załącznik nr 4 Wykaz osób wykonujących przedmiot zamówienia Sporządził: Jan Niemiec Zatwierdzam: DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz

5 5 FORMULARZ OFERTOWY Strona (pieczęć Wykonawcy lub wpisana pełna nazwa, Wykonawcy) z ogólnej liczby stron oferty z załącznikami FORMULARZ OFERTOWY (strona pierwsza) W postępowaniu na wykonywanie usług przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Nawiązując do zaproszenia składamy ofertę wykonania zamówienia na następujących warunkach : 1. Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia publicznego, z dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością. Oferujemy realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia dla zadania nr...za następującą cenę: Zad. Nr 1 Lp. Nazwa, rodzaj urządzenia, ilość szt. urządzeń Nr fab. Ilość szt. przeglądów Cena jedn. netto (zł) Wartość pozycji netto (zł) VAT % Wartość pozycji brutto (zł) 1. Sterylizator HS 6613 ER Sterylizator HS 4410 ER Myjnia- dezynfektor S-46-5 W Myjnia- dezynfektor S-46-5 W Zgrzewarka GS57! D Myjnia ultradźwiękowa 8510 E-OTH EPG G 4 Razem Słownie... brutto: Zad. Nr 2 Lp. Nazwa, rodzaj urządzenia, ilość szt. urządzeń Nr fab. Ilość szt. przeglądów Cena jedn. netto (zł) Wartość pozycji netto (zł) VAT % Wartość pozycji brutto (zł) 1. Sterylizator gazowy Steri Vac 5X Utylizator tlenku etylenu Abator M50 S Razem Słownie brutto:... ** Dotyczy zadania nr 2 - Naprawy urządzeń oferuję za cenę : Zryczałtowany koszt 1 (jednej) roboczogodziny w wysokości netto... zł. % VAT... brutto...z Słownie brutto:... Zryczałtowany koszt dojazdu do/od w wysokości netto... zł.% VAT... brutto...zł. Słownie brutto:...

6 6 FORMULARZ OFERTOWY (strona druga) 2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w IWUZ. 3. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 20 dni od dnia składania ofert. 4. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią IWUZ i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że posiadam(y) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczam, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Do oferty załączam: 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 10. załączniki nr. 11. Poświadczenia należytego wykonania usług 12. Dokumenty uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia, 13. inne dokumenty... Wykonawca : 1. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy Nr telefonu :...faxu:... adres 3. Nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu Nazwisko osoby/osób wyznaczonej do podpisania umowy... Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy Data : (podpis, pieczęć)

7 7 zał nr 2 do do iwuz 19/2015 Umowa Nr... (projekt obowiązuje dla zadania nr 1) na zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej euro zawarta w dniu... w Gorlicach pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza ul. Węgierska Gorlice, NIP , Nr KRS zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: mgr inż. Mariana Świerza - Dyrektora Szpitala a zarejestrowana nazwa Wykonawcy... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na wykonywanie okresowych przeglądów i napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji zawarta zostaje umowa. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni tj: sterylizatorów, myjni, zgrzewarki, stanowiących własność Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do odpłatnego wykonania wszelkie czynności związane z przeglądami technicznymi, konserwacją oraz naprawami urządzeń zgodnie z ofertą przetargową z dnia...stanowiącą integralną część umowy. 3. Przedmiot umowy należy wykonać przy zastosowaniu części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych pochodzących od autoryzowanych przez producentów urządzeń, dostawców. 4. Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz przepisami prawa. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym. OKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r. 2. Umowa wygasa z końcem okresu na który została zawarta. 2 3 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 1. Wykonawca oświadcza że, jest podmiotem upoważnionym przez producenta urządzeń do wykonania przedmiotu umowy oraz że posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. a) Wykonawca zobowiązuje sie do: odpłatnego wykonania 4 (czterech) przeglądów technicznych urządzeń, w cyklu 3 miesięcznym. W ramach przeglądu wykonywane będą czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej dla przeglądu kwartalnego /półrocznego. b) bezpłatnego wykonywania napraw awaryjnych urządzeń,. 2. Przeglądy techniczne urządzeń dokonywane będą zgodnie z harmonogramem dostarczonym Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 3. Po dokonaniu przeglądu i konserwacji lub naprawy urządzenia Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę pracy z wykonanych czynności, w której odnotowane będzie że urządzenie jest sprawne, bezpieczne, data, czytelny podpis. Wykonawca dokona również stosownego wpisu do paszportu urządzenia. 4. W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest do fizycznego jego rozłączenia uniemożliwiającego ponowne włączenie oraz umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. urządzenie niesprawne lub urządzenie przeznaczone do naprawy. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. 5. Wykonawca umożliwi utrzymanie stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Osoba wyznaczona do kontaktu...numer telefonu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone na podstawie niniejszej umowy usługi oraz udziela

8 8 3 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. 7. W przypadku wadliwego wykonania usługi przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty wystąpienia wady. 8. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody powstałe w urządzeniach Zamawiającego, wynikłe z realizacji przedmiotu umowy, do wysokości poniesionej szkody. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu własnych narzędzi. 4 NAPRAWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw usterek powstałych w okresie obowiązywania Umowy wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących przestój urządzeń. 2. Wszystkie naprawy wynikłe w okresie ważności niniejszej Umowy w okresach między przeglądami wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących postój urządzeń, zostaną wykonane przez Wykonawcę bezpłatnie, a interwencja Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki. 3. Wykonawca po zdiagnozowaniu awarii, przedstawi Zamawiającemu kalkulację kosztów wykonania naprawy awaryjnej obejmującą koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy. Koszt części zamiennych pokrywa Zamawiający. 4. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta, termin wykonania naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji wstępnej. 5. Zlecenia napraw będą zgłaszane przez pracownika Zamawiającego tj.... pocztą elektroniczną na adres:... lub faxem na nr... 5 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązany jest do wykonywania czynności obsługi codziennej i cotygodniowej przewidzianej w Instrukcji Obsługi Urządzeń. 6 WYNAGRODZENIE 1. Łączna wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia r. wynosi:...zł brutto. (słownie:...złotych brutto 00/100) 2. Strony ustalają odpłatność za wykonanie przedmiotu zamówienia jako ryczałt płatny po wykonaniu każdego przeglądu technicznego. 3. Ryczałt za przegląd techniczny urządzeń obejmuje koszt: - usługi serwisowej, - dojazdu, - użycia narzędzi, urządzeń do kalibracji itp. 4. Ryczałt za przegląd nie obejmuje kosztu materiałów zużywalnych i części zamiennych, zastosowanych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia do wykonania przedmiotu umowy. 5. W skład wynagrodzenia Wykonawcy za naprawy awaryjne wchodzą wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy ponoszone przez Wykonawcę za wyjątkiem kosztów części zamiennych które pokrywa Zamawiający. 6. Strony umowy ustalają niezmienność cen przez cały okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych zmianą obowiązujących stawek podatku VAT przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ceny w tym przypadku nie wymaga formy aneksu i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. 7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 8. Podstawą do wystawienia faktur VAT, za wykonanie przedmiotu umowy będą protokoły odbioru usługi (karty pracy) podpisane przez upoważnionych pracowników stron umowy. 7 WYPOWIEDZENIE UMOWY, 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji, o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 2. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie określonym w 3 ust. 8, Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na załatwienie reklamacji od umowy odstąpić, bez wyznaczania dodatkowego terminu do załatwienia reklamacji. 3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

9 9 a ) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % łącznego kosztu jednorazowego wykonania przeglądu za każdy dzień opóźnienia. b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesione szkody. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy. 9 GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonane czynności serwisowe jak i wymienione w ich trakcie części zamienne są wolne od wad fizycznych. 2. Oferowany okres gwarancji należytego wykonania usług dla całego zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia, wynosi 3 miesiące na wykonaną usługę (na ten sam rodzaj uszkodzenia) oraz 6 miesięcy za dostarczoną część, liczony od dnia wystawienia raportu serwisowego lub karty pracy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wymienionych częściach objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ramach gwarancji. 10 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy za wyjątkiem postanowień zawartych w 6 ust 3, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i zgody obu stron pod rygorem nieważności We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku ewentualnych kontrowersji wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy Strony mogą także odwołać sie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

10 1 Zał nr 2a do iwuz 19 / 2015 Umowa Nr... (projekt obowiązuje dla zadania nr 2) na zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej euro zawarta w dniu... w Gorlicach pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza ul. Węgierska Gorlice, NIP , Nr KRS zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: mgr inż. Mariana Świerza - Dyrektora Szpitala a zarejestrowana nazwa Wykonawcy... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na wykonywanie okresowych przeglądów i napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji zawarta zostaje umowa. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni tj : Sterylizator gazowy Steri Vac 5X oraz Utylizator tlenku etylenu Abator M50 S stanowiących własność Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do odpłatnego wykonania wszelkie czynności związane z przeglądami technicznymi, konserwacją oraz naprawami urządzeń zgodnie z ofertą przetargową z dnia...stanowiącą integralną część umowy. 3. Przedmiot umowy należy wykonać przy zastosowaniu części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych pochodzących od autoryzowanych przez producentów urządzeń, dostawców. 4. Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz przepisami prawa. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym. OKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r. 2. Umowa wygasa z końcem okresu na który została zawarta. 2 3 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 1. Wykonawca oświadcza że, jest podmiotem upoważnionym przez producenta urządzeń do wykonania przedmiotu umowy oraz że posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje sie do: a) odpłatnego wykonania 2 ( dwóch) przeglądów technicznych urządzeń. W ramach przeglądu wykonywane będą czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej dla przeglądu półrocznego. b) odpłatnego wykonywania napraw awaryjnych urządzeń. 3. Przeglądy techniczne urządzeń dokonywane będą zgodnie z harmonogramem dostarczonym Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 4. Po dokonaniu przeglądu i konserwacji lub naprawy urządzenia Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę pracy z wykonanych czynności, w której odnotowane będzie że urządzenie jest sprawne, bezpieczne, data, czytelny podpis. Wykonawca dokona również stosownego wpisu do paszportu urządzenia. 5. W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest do fizycznego jego rozłączenia uniemożliwiającego ponowne włączenie oraz umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. urządzenie niesprawne lub urządzenie przeznaczone do naprawy. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. 6. Wykonawca umożliwi utrzymanie stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Osoba wyznaczona do kontaktu...numer telefonu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone na podstawie niniejszej umowy usługi oraz udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. 8. W przypadku wadliwego wykonania usługi przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty wystąpienia wady.

11 1 9. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody powstałe w urządzeniach Zamawiającego, wynikłe z realizacji przedmiotu umowy, do wysokości poniesionej szkody. 11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu własnych narzędzi. 4 NAPRAWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw usterek powstałych w okresie obowiązywania Umowy wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących przestój urządzeń. 2. Wszystkie naprawy wynikłe w okresie ważności niniejszej Umowy w okresach między przeglądami wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących postój urządzeń, zostaną wykonane przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego, a interwencja Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki. 3. Wykonawca po zdiagnozowaniu awarii, przedstawi Zamawiającemu kalkulację kosztów wykonania naprawy awaryjnej obejmującą koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy, koszt roboczogodzin, koszt dojazdu, koszt narzędzi, urządzeń. 4. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta, termin wykonania naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji wstępnej. 5. Zlecenia napraw będą zgłaszane przez pracownika Zamawiającego tj.... pocztą elektroniczną na adres:... lub faxem na nr... 5 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązany jest do wykonywania czynności obsługi codziennej i cotygodniowej przewidzianej w Instrukcji Obsługi Urządzeń. 6 WYNAGRODZENIE 1. Łączna wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia r. wynosi:...zł brutto. (słownie:...złotych brutto 00/100) 2. Strony ustalają odpłatność za wykonanie przedmiotu zamówienia jako ryczałt płatny po wykonaniu każdego przeglądu technicznego. 3. Ryczałt za przegląd techniczny urządzeń obejmuje koszt: - usługi serwisowej, - dojazdu, - użycia narzędzi, urządzeń do kalibracji itp. 4. Ryczałt za przegląd nie obejmuje kosztu materiałów zużywalnych i części zamiennych, zastosowanych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia do wykonania przedmiotu umowy. 5. W skład wynagrodzenia Wykonawcy za naprawy awaryjne wchodzą wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy ponoszone przez Wykonawcę z tym, że ryczałtowy koszt roboczogodziny oraz koszt dojazdu zgodnie z ofertą cenową pozostaje niezmienny. 6. Strony umowy ustalają niezmienność cen przez cały okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych zmianą obowiązujących stawek podatku VAT przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ceny w tym przypadku nie wymaga formy aneksu i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. 7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 8. Podstawą do wystawienia faktur VAT, za wykonanie przedmiotu umowy będą protokoły odbioru usługi (karty pracy), podpisane przez upoważnionych pracowników stron umowy. 7 WYPOWIEDZENIE UMOWY, 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji, o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 2. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie określonym w 3 ust. 8, Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na załatwienie reklamacji od umowy odstąpić, bez wyznaczania dodatkowego terminu do załatwienia reklamacji. 3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

12 1 a ) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % łącznego kosztu jednorazowego wykonania przeglądu za każdy dzień opóźnienia. b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesione szkody. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy. 9 GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonane czynności serwisowe jak i wymienione w ich trakcie części zamienne są wolne od wad fizycznych. 2. Oferowany okres gwarancji należytego wykonania usług dla całego zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia, wynosi 3 miesiące na wykonaną usługę (na ten sam rodzaj uszkodzenia) oraz 6 miesięcy za dostarczoną część, liczony od dnia wystawienia raportu serwisowego lub karty pracy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wymienionych częściach objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ramach gwarancji. 10 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy za wyjątkiem postanowień zawartych w 6 ust 3, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i zgody obu stron pod rygorem nieważności We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku ewentualnych kontrowersji wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy Strony mogą także odwołać sie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

13 1 Nr sprawy 19 / 2015 Zał nr 3 do iwuz... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Oświadczam/y, że Wykonawca wykonał (wykonuje) następujące usługi: Lp. Przedmiot usługi Data wykonania / wykonywania usługi Wartość usługi ( zł brutto ) Odbiorca (nazwa i adres Zamawiającego) W załączeniu dokument/y potwierdzający/e, że usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie. Uwaga! Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (lub wykonywanie) usług mogą być np. referencje, poświadczenia itp. dokumenty. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dotyczą one przedstawionych w wykazie usług. Data.... podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

14 1 Nr sprawy 19 / 2015 Zał nr 4 do iwuz... pieczęć wykonawcy Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia l.p. Nazwisko i imię Informacja o kwalifikacjach Wykaz urządzeń i sprzętu wykorzystanego do realizacji przedmiotu zamówienia Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy Data (podpis, pieczęć)

Nr sprawy 84 / 2014 Gorlice r.

Nr sprawy 84 / 2014 Gorlice r. Nr sprawy 84 / 2014 Gorlice 20.11.2014 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZP/ 31 /2015 Gorlice r.

ZP/ 31 /2015 Gorlice r. ZP/ 31 /2015 Gorlice 07.05.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 41 / 2016 Gorlice r.

Nr sprawy 41 / 2016 Gorlice r. 1 Nr sprawy 41 / 2016 Gorlice 20.06.2016 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-84/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych DZI-271-84/16 zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 53 / 2015 Gorlice r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 53 / 2015 Gorlice r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1 Nr sprawy 53 / 2015 Gorlice 26.08.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art..4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kostrzyn nad Odrą, 21.04.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r.

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej EaSI-EURES ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Numer sprawy: OSI 622 31 10 / 10 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu..

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy : reprezentowaną przez : JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu.

ZAMAWIAJACY Powiat Lipski Ul Rynek 1, 27-300 Lipsko kieruje zapytanie ofertowe na przygotowanie i wydruk plakatów promocyjnych projektu. EKST.042.28.3.1.2014 Lipsko, dnia 14.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

pn. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce

pn. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury i Turystyki w Widniówce Znak sprawy: GCK.271.1.2015 ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr /2015/ZP

U M O W A Nr /2015/ZP U M O W A Nr /2015/ZP na wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji znajdujących się na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji w Poddębickim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. U m o w a nr...

Załącznik nr 1. U m o w a nr... U m o w a nr... Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Koniecpolu pomiędzy: Zamawiającym: Gmina Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol NIP:, REGON:. reprezentowany przez:... przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Dostawcy

Dane dotyczące Dostawcy 1 2 P.OF/5/09/ON/F-4/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 23.09.2014 Dane dotyczące Dostawcy FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Nazwa :.. Poczta elektroniczna : Strona internetowa : Nr telefonu..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa na serwis nr /11

Umowa na serwis nr /11 Umowa na serwis nr /11 wzór Zawarta w dniu.. 2011r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RGZ UMOWA

Znak sprawy RGZ UMOWA UMOWA Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: p. Leona

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZE IE DO SKLADA la OFERT W POSTĘPOWANIU

ZAPROSZE IE DO SKLADA la OFERT W POSTĘPOWANIU Jelenia Góra, dnia 9.09.2011 rok Sz-S-AG.4.~.}.?!.../2011 ZAPROSZE IE DO SKLADA la OFERT W POSTĘPOWANIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy.. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Egz.. WZÓR UMOWA DOSTAWY NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA Jednostka Wojskowa Nr 4226 z siedzibą: ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Kontrola systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.

Kontrola systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie okresowej, pięcioletniej oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w systemie klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 28 października 2014 r. DTE.7022.19.2014.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek

WZÓR UMOWY. Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. /2014 na świadczenie pogwarancyjnego serwisu kserokopiarek zawarta w dniu... 2014 r. w Łodzi, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU BGN.II.271.2.1.2015 Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32 66-235 Torzym Torzym, 2015-01-14 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż tomografu komputerowego nr procedury 77/2012

OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż tomografu komputerowego nr procedury 77/2012 Gorlice, dnia 08.11.2012 r. XV/227/ 64 /12 OGŁOSZENIE o przetargu na sprzedaż tomografu komputerowego nr procedury 77/2012 Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo