Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice 09.03.2015 r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ)"

Transkrypt

1 1 Nr sprawy 19 / 2015 Gorlice r. ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (zwane dalej IWUZ) W postępowaniu prowadzonym w oparciu o art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na: I - Nazwa oraz adres zamawiającego Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza ul. Węgierska Gorlice zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i napraw urządzeń Centralnej Sterylizatornii i Dezynfektornii II - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji, stanowiących wyposażenie Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni w podziale na 2 zadania, obejmujące niżej wymienione urządzenia. Zadanie nr 1 Lp. Nazwa urządzenia, Typ Nr fab. Producent Ilość przeglądów 1 Sterylizator HS 6613 ER Getinge 4 2 Sterylizator HS 4410 ER Getinge 4 3 Myjnia- dezynfektor S-46-5 Myjnia- dezynfektor S-46-5 W W Getinge Getinge Zgrzewarka GS57 1 D Getinge 4 5 Myjnia ultradźwiękowa 8510 E-OTH EPG G Branson 4 Zadanie nr 2 Lp. Nazwa urządzenia, Typ Nr fab. Producent Ilość przeglądów 1. Sterylizator gazowy Steri Vac 5X M 2 2. Utylizator tlenku etylenu Abator M50 S 528 MAC 2 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń w zakresie i częstotliwości zgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową oraz wymaganiami producenta, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, wykonywanie napraw urządzeń w przypadku awarii. 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował przedmiot zamówienia samodzielnie bez udziału podwykonawców. 5. Pod pojęciem okresowych przeglądów technicznych i konserwacji należy rozumieć: a) przeprowadzenie wszelkich czynności technicznych w tym procedur konserwacyjnych wraz z wymianą elementów typowanych przez producenta do wymiany przy przeglądach, b) przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i testów parametrów technicznych i bezpieczeństwa elektrycznego, c) przeprowadzenie niezbędnych regulacji i ustawień parametrów technicznych zgodnych z wytycznymi producenta, d) przygotowanie sprzętu do badań technicznych (rewizji) wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz udział w ich badaniach (jeżeli dotyczy), e) dokonywanie wpisów do paszportów technicznych urządzeń, f) wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności 6. Pod pojęciem naprawy awaryjnej należy rozumieć: a) zlokalizowanie uszkodzenia, b) usunięcie niesprawności urządzenia poprzez wymianę uszkodzonych części, c) sprawdzenie poprawności działania, d) dokonywanie wpisu do paszportu technicznego z przeprowadzonej naprawy, e) wystawianie każdorazowo raportu serwisowego z wykonanych czynności naprawczych 7. Wymagania do realizacji przedmiotu zamówienia. a. Wykonawca zobowiązuje się podjąć czynności związane z usunięciem awarii niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od chwili jej zgłoszenia w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Naprawa powinna zostać zakończona w ciągu 3 dni roboczych. b. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta, naprawa powinna zostać wykonana w terminie do 7 dni od momentu przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji kosztów części zamiennych.

2 c. Koszt niezbędnych części zamiennych pokrywa Zamawiający po wcześniejszej akceptacji ceny. d. Zaleca się zaoferowanie produktów (części) oryginalnych, posiadających certyfikaty i atesty. e. W razie wymiany istotnych elementów bezpieczeństwa, wymagających badań urządzenia przez UDT, Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu. f. W przypadku niedopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji wskutek niewłaściwego przygotowania urządzenia do badania odbiorczego, Wykonawca pokrywa koszty związane z ponownym wykonaniem badania odbiorczego. g. Każdorazową interwencję serwisową Wykonawca odnotuje w paszporcie urządzenia. h. Przeglądy okresowe powinny być wykonywane w siedzibie Zamawiającego, w oparciu o harmonogram przedstawiony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. i. W przypadku potrzeby przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzenia lub jego naprawy w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest w ramach usługi do zabrania i ponownego dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego w ramach ryczałtu. Zamawiający nie pokrywa kosztów transportu. j. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy. k. Oferowany okres gwarancji należytego wykonania usług dla całego zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia, wynosi 3 miesięcy na wykonaną usługę (na ten sam rodzaj uszkodzenia) oraz 6 miesięcy za dostarczoną część, liczony od dnia wystawienia raportu serwisowego lub karty pracy. l. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta, obowiązującymi norami, instrukcjami oraz odpowiednimi przepisami z zachowaniem przepisów BHP i P-poż. m. Osoba wykonująca przegląd okresowy, konserwację lub naprawę musi posiadać: zezwolenia, kwalifikacje, licencje i inne dokumenty uprawniające do wykonania czynności przeglądu urządzenia objętego przedmiotem zamówienia, n. W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. urządzenie niesprawne lub urządzenie przeznaczone do naprawy. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. o. remonty kapitalne urządzeń, ekspertyzy, będą wykonywane na podstawie indywidualnych zleceń, po uzgodnieniu zakresu prac oraz ceny Projekty umowy, odrębne dla poszczególnych zadań 1 i 2,, stanowią załączniki nr 2 i 2a do niniejszych IWUZ. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 1.5. Wykonawca jest związany z ofertą 20 dni. III - Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: III.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania działalności oraz czynności w zakresie świadczenia usług przeglądów technicznych i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia III.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; - za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie świadczenia usług przeglądów i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia wyprodukowanych przez firmy: Getinge, 3M, MAC, jeżeli wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum dwóch usług, których zakres merytoryczny odpowiada przedmiotowi zamówienia, Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dotyczą one usług i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, zał. Nr 3 III.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - za spełnienie powyższego warunku zamawiający uzna pisemny wykaz pracowników wykonawcy wraz z podaniem podstawowych urządzeń przy pomocy których realizowany będzie przedmiot zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). III.4. W celu potwierdzenia że, oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Zamawiający wymaga: - posiadania uprawnień, wystawionych przez producenta urządzeń tj. firm: Getinge, 3M, MAC do wykonywania działalności oraz czynności w zakresie świadczenia usług przeglądów technicznych i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty. 2

3 3 IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz że oferowane usługi, odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by oferta, zawierała następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej 2. Dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty np. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej notarialnie kserokopii, 3. Podpisany projekt umowy załącznik nr 2, 2 a do IWUZ 4. Wykaz zrealizowanych usług w ciągu ostatnich 3 lat, 5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia z podaniem posiadanych uprawnień zawodowych, 6. Kserokopie uprawnień zawodowych pracowników do wykonywania napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, wydane przez instytucje uprawnione do wydawania tych uprawnień. 7. Dokument wystawiony przez producenta urządzeń tj. firm: Getinge,, 3M,, MAC, uprawniający Wykonawcę do wykonywania przeglądów i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, 8. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (lub wykonywanie) usług poświadczenia, referencje Z treści w/w dokumentów winno jednoznacznie wynikać, iż dotyczą one przedstawionych w wykazie usług przeglądów i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia a realizowanych przez wykonawcę innym podmiotom. 9. Postępowanie prowadzone w języku polskim. Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski 10. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dokumentów nieczytelnych lub budzących wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia właściwych dokumentów. V - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zapytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pocztą elektroniczną. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek Telefon: Biuro zamówień publicznych tel: /0-18/ Faks : /0-18/ szpital.gorlice.pl Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Jan Niemiec Inspektor ds. zamówień publicznych tel. /0-18/ w/s proceduralnych Renata Białobok-Duda - Kierownik Centralnej Sterylizacji i Dezynfektornii, tel w/s merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert 3. Zamawiający niezwłocznie odpowie na pytania przesyłając odpowiedź Wykonawcy oraz publikując treść odpowiedzi na stroni internetowej VI - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę cenową należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego Sekretariat lub Biuro zamówień publicznych (osobiście, przesyłką pocztową, kurierską ). w terminie do dnia r. do godziny W przypadku przesyłania oferty przesyłką pocztową/kurierską należy umieścić ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. 3. Koperta powinna być oznaczona następująco: Oferta na: serwis urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji Nazwa i adres Wykonawcy w lewym górnym rogu koperty. 4. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki. VII - Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 2. Cena za wykonanie przeglądu technicznego jest ceną ryczałtową i ma zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca określając cenę ofertową musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia takie jak: - koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego, - ewentualny koszt przesłania urządzenia, - koszt użycia narzędzi, aparatury kontrolno pomiarowej, - koszt roboczogodziny. Szczegóły wynagrodzenia Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy. 3. Cenę ofertową za wykonywanie przeglądów i napraw urządzeń objętych przedmiotem zamówienia należy podać w "FORMULARZU OFERTOWYM". Należy wpisać całkowitą wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto. 4. Cena ofertowa musi zostać określona jako jednoznaczna i ostateczna po uwzględnieniu wszystkich rabatów i zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony wynagrodzenie. 5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w polskich złotych.

4 4 6. Podana cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia z wyjątkiem sytuacji spowodowanej zmianami przepisów dotyczących podatku VAT. VIII - Kryteria oceny ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA 100% Zamawiający przeprowadzi ocenę dokumentów oferty pod względem zgodności z wymaganiami przedmiotu zamówienia określonymi w niniejszych IWUZ. Zamawiający odrzuci ofertę której dokumenty nie potwierdzają wymagań przedmiotu zamówienia. IX - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłoczne wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w projekcie. 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art.4 pkt.8 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Załączniki do IWUZ załącznik nr 1 Formularz cenowo-ofertowy załącznik nr 2 Projekt umowy dla zadania nr 1 załącznik nr 2a Projekt umowy dla zadania nr 2 załącznik nr 3 Wykaz wykonanych usług załącznik nr 4 Wykaz osób wykonujących przedmiot zamówienia Sporządził: Jan Niemiec Zatwierdzam: DYREKTOR Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach mgr inż. Marian Świerz

5 5 FORMULARZ OFERTOWY Strona (pieczęć Wykonawcy lub wpisana pełna nazwa, Wykonawcy) z ogólnej liczby stron oferty z załącznikami FORMULARZ OFERTOWY (strona pierwsza) W postępowaniu na wykonywanie usług przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni Nawiązując do zaproszenia składamy ofertę wykonania zamówienia na następujących warunkach : 1. Na podstawie warunków zamówienia podejmujemy się wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia publicznego, z dobrą praktyką, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością. Oferujemy realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia dla zadania nr...za następującą cenę: Zad. Nr 1 Lp. Nazwa, rodzaj urządzenia, ilość szt. urządzeń Nr fab. Ilość szt. przeglądów Cena jedn. netto (zł) Wartość pozycji netto (zł) VAT % Wartość pozycji brutto (zł) 1. Sterylizator HS 6613 ER Sterylizator HS 4410 ER Myjnia- dezynfektor S-46-5 W Myjnia- dezynfektor S-46-5 W Zgrzewarka GS57! D Myjnia ultradźwiękowa 8510 E-OTH EPG G 4 Razem Słownie... brutto: Zad. Nr 2 Lp. Nazwa, rodzaj urządzenia, ilość szt. urządzeń Nr fab. Ilość szt. przeglądów Cena jedn. netto (zł) Wartość pozycji netto (zł) VAT % Wartość pozycji brutto (zł) 1. Sterylizator gazowy Steri Vac 5X Utylizator tlenku etylenu Abator M50 S Razem Słownie brutto:... ** Dotyczy zadania nr 2 - Naprawy urządzeń oferuję za cenę : Zryczałtowany koszt 1 (jednej) roboczogodziny w wysokości netto... zł. % VAT... brutto...z Słownie brutto:... Zryczałtowany koszt dojazdu do/od w wysokości netto... zł.% VAT... brutto...zł. Słownie brutto:...

6 6 FORMULARZ OFERTOWY (strona druga) 2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w IWUZ. 3. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 20 dni od dnia składania ofert. 4. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią IWUZ i nie wnoszę/wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że posiadam(y) konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 5. Oświadczam, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Do oferty załączam: 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 10. załączniki nr. 11. Poświadczenia należytego wykonania usług 12. Dokumenty uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia, 13. inne dokumenty... Wykonawca : 1. Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy Nr telefonu :...faxu:... adres 3. Nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu Nazwisko osoby/osób wyznaczonej do podpisania umowy... Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy Data : (podpis, pieczęć)

7 7 zał nr 2 do do iwuz 19/2015 Umowa Nr... (projekt obowiązuje dla zadania nr 1) na zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej euro zawarta w dniu... w Gorlicach pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza ul. Węgierska Gorlice, NIP , Nr KRS zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: mgr inż. Mariana Świerza - Dyrektora Szpitala a zarejestrowana nazwa Wykonawcy... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na wykonywanie okresowych przeglądów i napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji zawarta zostaje umowa. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni tj: sterylizatorów, myjni, zgrzewarki, stanowiących własność Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do odpłatnego wykonania wszelkie czynności związane z przeglądami technicznymi, konserwacją oraz naprawami urządzeń zgodnie z ofertą przetargową z dnia...stanowiącą integralną część umowy. 3. Przedmiot umowy należy wykonać przy zastosowaniu części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych pochodzących od autoryzowanych przez producentów urządzeń, dostawców. 4. Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz przepisami prawa. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym. OKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r. 2. Umowa wygasa z końcem okresu na który została zawarta. 2 3 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 1. Wykonawca oświadcza że, jest podmiotem upoważnionym przez producenta urządzeń do wykonania przedmiotu umowy oraz że posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. a) Wykonawca zobowiązuje sie do: odpłatnego wykonania 4 (czterech) przeglądów technicznych urządzeń, w cyklu 3 miesięcznym. W ramach przeglądu wykonywane będą czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej dla przeglądu kwartalnego /półrocznego. b) bezpłatnego wykonywania napraw awaryjnych urządzeń,. 2. Przeglądy techniczne urządzeń dokonywane będą zgodnie z harmonogramem dostarczonym Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 3. Po dokonaniu przeglądu i konserwacji lub naprawy urządzenia Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę pracy z wykonanych czynności, w której odnotowane będzie że urządzenie jest sprawne, bezpieczne, data, czytelny podpis. Wykonawca dokona również stosownego wpisu do paszportu urządzenia. 4. W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest do fizycznego jego rozłączenia uniemożliwiającego ponowne włączenie oraz umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. urządzenie niesprawne lub urządzenie przeznaczone do naprawy. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. 5. Wykonawca umożliwi utrzymanie stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Osoba wyznaczona do kontaktu...numer telefonu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone na podstawie niniejszej umowy usługi oraz udziela

8 8 3 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. 7. W przypadku wadliwego wykonania usługi przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty wystąpienia wady. 8. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody powstałe w urządzeniach Zamawiającego, wynikłe z realizacji przedmiotu umowy, do wysokości poniesionej szkody. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu własnych narzędzi. 4 NAPRAWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw usterek powstałych w okresie obowiązywania Umowy wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących przestój urządzeń. 2. Wszystkie naprawy wynikłe w okresie ważności niniejszej Umowy w okresach między przeglądami wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących postój urządzeń, zostaną wykonane przez Wykonawcę bezpłatnie, a interwencja Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki. 3. Wykonawca po zdiagnozowaniu awarii, przedstawi Zamawiającemu kalkulację kosztów wykonania naprawy awaryjnej obejmującą koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy. Koszt części zamiennych pokrywa Zamawiający. 4. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta, termin wykonania naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji wstępnej. 5. Zlecenia napraw będą zgłaszane przez pracownika Zamawiającego tj.... pocztą elektroniczną na adres:... lub faxem na nr... 5 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązany jest do wykonywania czynności obsługi codziennej i cotygodniowej przewidzianej w Instrukcji Obsługi Urządzeń. 6 WYNAGRODZENIE 1. Łączna wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia r. wynosi:...zł brutto. (słownie:...złotych brutto 00/100) 2. Strony ustalają odpłatność za wykonanie przedmiotu zamówienia jako ryczałt płatny po wykonaniu każdego przeglądu technicznego. 3. Ryczałt za przegląd techniczny urządzeń obejmuje koszt: - usługi serwisowej, - dojazdu, - użycia narzędzi, urządzeń do kalibracji itp. 4. Ryczałt za przegląd nie obejmuje kosztu materiałów zużywalnych i części zamiennych, zastosowanych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia do wykonania przedmiotu umowy. 5. W skład wynagrodzenia Wykonawcy za naprawy awaryjne wchodzą wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy ponoszone przez Wykonawcę za wyjątkiem kosztów części zamiennych które pokrywa Zamawiający. 6. Strony umowy ustalają niezmienność cen przez cały okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych zmianą obowiązujących stawek podatku VAT przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ceny w tym przypadku nie wymaga formy aneksu i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. 7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 8. Podstawą do wystawienia faktur VAT, za wykonanie przedmiotu umowy będą protokoły odbioru usługi (karty pracy) podpisane przez upoważnionych pracowników stron umowy. 7 WYPOWIEDZENIE UMOWY, 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji, o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 2. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie określonym w 3 ust. 8, Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na załatwienie reklamacji od umowy odstąpić, bez wyznaczania dodatkowego terminu do załatwienia reklamacji. 3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

9 9 a ) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % łącznego kosztu jednorazowego wykonania przeglądu za każdy dzień opóźnienia. b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesione szkody. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy. 9 GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonane czynności serwisowe jak i wymienione w ich trakcie części zamienne są wolne od wad fizycznych. 2. Oferowany okres gwarancji należytego wykonania usług dla całego zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia, wynosi 3 miesiące na wykonaną usługę (na ten sam rodzaj uszkodzenia) oraz 6 miesięcy za dostarczoną część, liczony od dnia wystawienia raportu serwisowego lub karty pracy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wymienionych częściach objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ramach gwarancji. 10 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy za wyjątkiem postanowień zawartych w 6 ust 3, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i zgody obu stron pod rygorem nieważności We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku ewentualnych kontrowersji wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy Strony mogą także odwołać sie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

10 1 Zał nr 2a do iwuz 19 / 2015 Umowa Nr... (projekt obowiązuje dla zadania nr 2) na zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej euro zawarta w dniu... w Gorlicach pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza ul. Węgierska Gorlice, NIP , Nr KRS zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: mgr inż. Mariana Świerza - Dyrektora Szpitala a zarejestrowana nazwa Wykonawcy... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:... W wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego na wykonywanie okresowych przeglądów i napraw urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji zawarta zostaje umowa. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni tj : Sterylizator gazowy Steri Vac 5X oraz Utylizator tlenku etylenu Abator M50 S stanowiących własność Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. 2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do odpłatnego wykonania wszelkie czynności związane z przeglądami technicznymi, konserwacją oraz naprawami urządzeń zgodnie z ofertą przetargową z dnia...stanowiącą integralną część umowy. 3. Przedmiot umowy należy wykonać przy zastosowaniu części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych pochodzących od autoryzowanych przez producentów urządzeń, dostawców. 4. Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz przepisami prawa. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym. OKRES OBOWIĄZYWANIA 1. Umowa obowiązuje od dnia r. do dnia r. 2. Umowa wygasa z końcem okresu na który została zawarta. 2 3 WARUNKI REALIZACJI UMOWY 1. Wykonawca oświadcza że, jest podmiotem upoważnionym przez producenta urządzeń do wykonania przedmiotu umowy oraz że posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje sie do: a) odpłatnego wykonania 2 ( dwóch) przeglądów technicznych urządzeń. W ramach przeglądu wykonywane będą czynności obsługowe i kontrolne przewidziane w instrukcji serwisowej dla przeglądu półrocznego. b) odpłatnego wykonywania napraw awaryjnych urządzeń. 3. Przeglądy techniczne urządzeń dokonywane będą zgodnie z harmonogramem dostarczonym Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 4. Po dokonaniu przeglądu i konserwacji lub naprawy urządzenia Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę pracy z wykonanych czynności, w której odnotowane będzie że urządzenie jest sprawne, bezpieczne, data, czytelny podpis. Wykonawca dokona również stosownego wpisu do paszportu urządzenia. 5. W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, wykonawca zobowiązany jest do fizycznego jego rozłączenia uniemożliwiającego ponowne włączenie oraz umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. urządzenie niesprawne lub urządzenie przeznaczone do naprawy. Jeżeli urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę kasacji środka trwałego. 6. Wykonawca umożliwi utrzymanie stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Osoba wyznaczona do kontaktu...numer telefonu Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone na podstawie niniejszej umowy usługi oraz udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. 8. W przypadku wadliwego wykonania usługi przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty wystąpienia wady.

11 1 9. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za szkody powstałe w urządzeniach Zamawiającego, wynikłe z realizacji przedmiotu umowy, do wysokości poniesionej szkody. 11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu własnych narzędzi. 4 NAPRAWY 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania napraw usterek powstałych w okresie obowiązywania Umowy wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących przestój urządzeń. 2. Wszystkie naprawy wynikłe w okresie ważności niniejszej Umowy w okresach między przeglądami wskutek nieprzewidzianych awarii, powodujących postój urządzeń, zostaną wykonane przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego, a interwencja Wykonawcy nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od zgłoszenia usterki. 3. Wykonawca po zdiagnozowaniu awarii, przedstawi Zamawiającemu kalkulację kosztów wykonania naprawy awaryjnej obejmującą koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy, koszt roboczogodzin, koszt dojazdu, koszt narzędzi, urządzeń. 4. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych od producenta, termin wykonania naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji wstępnej. 5. Zlecenia napraw będą zgłaszane przez pracownika Zamawiającego tj.... pocztą elektroniczną na adres:... lub faxem na nr... 5 ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający zobowiązany jest do wykonywania czynności obsługi codziennej i cotygodniowej przewidzianej w Instrukcji Obsługi Urządzeń. 6 WYNAGRODZENIE 1. Łączna wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia r. wynosi:...zł brutto. (słownie:...złotych brutto 00/100) 2. Strony ustalają odpłatność za wykonanie przedmiotu zamówienia jako ryczałt płatny po wykonaniu każdego przeglądu technicznego. 3. Ryczałt za przegląd techniczny urządzeń obejmuje koszt: - usługi serwisowej, - dojazdu, - użycia narzędzi, urządzeń do kalibracji itp. 4. Ryczałt za przegląd nie obejmuje kosztu materiałów zużywalnych i części zamiennych, zastosowanych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia do wykonania przedmiotu umowy. 5. W skład wynagrodzenia Wykonawcy za naprawy awaryjne wchodzą wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy ponoszone przez Wykonawcę z tym, że ryczałtowy koszt roboczogodziny oraz koszt dojazdu zgodnie z ofertą cenową pozostaje niezmienny. 6. Strony umowy ustalają niezmienność cen przez cały okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych zmianą obowiązujących stawek podatku VAT przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana ceny w tym przypadku nie wymaga formy aneksu i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. 7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przelewem na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 8. Podstawą do wystawienia faktur VAT, za wykonanie przedmiotu umowy będą protokoły odbioru usługi (karty pracy), podpisane przez upoważnionych pracowników stron umowy. 7 WYPOWIEDZENIE UMOWY, 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia informacji, o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 2. W przypadku nie załatwienia reklamacji w terminie określonym w 3 ust. 8, Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na załatwienie reklamacji od umowy odstąpić, bez wyznaczania dodatkowego terminu do załatwienia reklamacji. 3. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 8 KARY UMOWNE 1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

12 1 a ) za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0.5 % łącznego kosztu jednorazowego wykonania przeglądu za każdy dzień opóźnienia. b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesione szkody. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy. 9 GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wykonane czynności serwisowe jak i wymienione w ich trakcie części zamienne są wolne od wad fizycznych. 2. Oferowany okres gwarancji należytego wykonania usług dla całego zakresu prac stanowiących przedmiot zamówienia, wynosi 3 miesiące na wykonaną usługę (na ten sam rodzaj uszkodzenia) oraz 6 miesięcy za dostarczoną część, liczony od dnia wystawienia raportu serwisowego lub karty pracy. 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w wymienionych częściach objętych gwarancją, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ramach gwarancji. 10 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy za wyjątkiem postanowień zawartych w 6 ust 3, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu i zgody obu stron pod rygorem nieważności We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku ewentualnych kontrowersji wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy Strony mogą także odwołać sie do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 12 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

13 1 Nr sprawy 19 / 2015 Zał nr 3 do iwuz... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Oświadczam/y, że Wykonawca wykonał (wykonuje) następujące usługi: Lp. Przedmiot usługi Data wykonania / wykonywania usługi Wartość usługi ( zł brutto ) Odbiorca (nazwa i adres Zamawiającego) W załączeniu dokument/y potwierdzający/e, że usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie. Uwaga! Dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie (lub wykonywanie) usług mogą być np. referencje, poświadczenia itp. dokumenty. Z treści w/w dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż dotyczą one przedstawionych w wykazie usług. Data.... podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

14 1 Nr sprawy 19 / 2015 Zał nr 4 do iwuz... pieczęć wykonawcy Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia l.p. Nazwisko i imię Informacja o kwalifikacjach Wykaz urządzeń i sprzętu wykorzystanego do realizacji przedmiotu zamówienia Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy Data (podpis, pieczęć)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 50700000-2 Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo