NIP., Regon zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIP., Regon zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 UMOWA ( WZÓR UMOWY - CZĘŚĆ I KSEROKOPIARKI) Załącznik nr 4A do SIWZ zawarta w dniu 2008 r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 4, Katowice, NIP , Regon , zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa : a, NIP., Regon zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:. na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o symbolu OG-23-P-25/2008, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 7, poz ) o następującej treści:. PRZEDMIOT UMOWY. Przedmiotem umowy jest zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostawa kserokopiarek spełniających określone przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne: Kserokopiarka czarno-biała ( z dupleksem i dwustronnym podajnikiem ) 2 sztuk :.. 2. Wykaz minimalnych parametrów technicznych wraz opisem oferowanego sprzętu zawiera załącznik nr do umowy. 3. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieuŝywany. 4. Przedmiot umowy oprócz dostawy urządzeń obejmuje równieŝ wszelkie czynności związane z konserwacją i serwisem urządzeń w trakcie trwania gwarancji. 2. TERMIN WYKONANIA, OBOWIĄZYWANIA UMOWY. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 4 dni od daty podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko oraz do ich rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3. W zakresie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji umowa obowiązuje do 36 miesięcy od daty uruchomienia sprzętu, lecz nie dalej niŝ do 3 grudnia 203 r. lub do momentu wykonania na danym urządzeniu kopii. 3. REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY. Zamawiający powiadomi telefonicznie lub faksem Wykonawcę o planowanej instalacji urządzenia w danej komórce organizacyjnej. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zgłoszenia jest zobowiązany wykonać instalację i przeszkolić personel. 2. Zamawiający zobowiązuje się do instalacji całości dostawy w swoich komórkach organizacyjnych w terminie 24 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy. 3. Do kaŝdej kserokopiarki Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oprogramowanie dołączone przez producenta sprzętu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

2 4. Dostarczone kserokopiarki muszą być gotowe do pracy zgodnie zapisami załącznika nr do umowy. 5. Wykonawca oświadcza, iŝ zaproponowane urządzenia posiadają oznakowanie efektywności energetycznej Energy Star oraz deklarację zgodności CE producenta. 4. MIEJSCE I WARUNKI DOSTAWY. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kserokopiarki zgodnie z przedstawioną konfiguracją sprzętową stanowiącą załącznik nr do niniejszej umowy, a w szczególności zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego określającymi cechy szczególne kserokopiarek. 2. Miejscem dostawy będą komórki organizacyjne Sądu. Zamawiający przekaŝe Wykonawcy specyfikację dostaw po podpisaniu umowy, z tymŝe, dostawy według decyzji Zamawiającego będą odbywały się do następujących lokalizacji: ul. Lompy 4, Katowice, ul. Warszawska 6, Katowice, Plac Wolności 0, Katowice, ul. Mickiewicza 29, Katowice, ul. Wita Stwosza 3, Katowice, ul. Sokolska 32, Katowice 3. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem) do dostarczenia zamówienia oraz zorganizowania rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego. 4. Dostawa obejmuje równieŝ wszelkie czynności związane z rozładunkiem i wniesieniem przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 5. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 6. Zamawiający informuje, iŝ nie dysponuje odpowiednimi moŝliwościami logistycznymi do przeprowadzenia rozładunku i zastrzega sobie moŝliwość nie przyjęcia dostawy w sytuacji, gdy Wykonawca nie skieruje odpowiednich sił do realizacji dostawy w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem pkt Wykonawca powiadomi Zamawiającego faxem lub telefonicznie o terminie dostawy nie później niŝ 3 dni przed planowaną dostawą. 8. Dostawa kserokopiarek moŝe zostać wykonana w częściach. 9. Potwierdzeniem zrealizowania dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 0. Zamawiający moŝe nie przyjąć dostawy lub jej części niespełniającej minimalne parametry techniczne, o których mowa w pkt 2 i OBOWIĄZKI WYKONAWCY. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, stanowiącą tajemnicę słuŝbową Zamawiającego. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem naleŝytej staranności. 3. Wykonawca zobowiązuje się do delegowania w celu wykonania prac serwisowych, przeglądów i konserwacji przeszkolony personel. 6. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych urządzeń, z zastrzeŝeniem Zamawiający zobowiązuje się do uŝytkowania urządzeń, będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem naleŝytej dbałości. 3. Zamawiający zobowiązuje się kaŝdorazowo zgłaszać Wykonawcy wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń bez zbędnej zwłoki. 2

3 7. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ. Cenę sprzedaŝy wraz z dostawą, zgodnie z przedłoŝoną do przetargu ofertą, strony ustalają na kwotę.. zł brutto( słownie :.. ), tj. zł netto + VAT, co wynika z wypełnionej poniŝej tabeli. Lp. Nazwa artykułu Ilość zam. artykułów Cena netto za sztukę w zł Wartość zamówienia netto w zł Wartość podatku VAT w zł Wartość zamówienia za brutto w zł A B C D E F G Kserokopiarka czarno-biała z dupleksem i dwustronnym podajnikiem oryginałów Nazwa producenta, model, typ 2 sztuk 2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji. 3. Cena podana w pkt zawiera w sobie wszelkie koszty sprzedaŝy i dostawy związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty transportu, ubezpieczenia przesyłki, zapakowania, przesyłki itp. 4. Cena zawiera w sobie równieŝ instalację urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz szkolenie personelu. 5. Koszt przeglądu gwarancyjnego, zgodnie ze złoŝoną w przetargu ofertą wynosi.. zł brutto ( słownie:.. ) tj... zł netto + VAT za.000 wykonanych kopii na danym urządzeniu. 6. Koszt przeglądu gwarancyjnego będzie wynikał z następującego działania arytmetycznego: ilość wykonanych kopii na danym urządzeniu od momentu uruchomienia lub od momentu poprzedniego przeglądu podzielone przez.000 i przemnoŝone przez stawkę, o której mowa w pkt PŁATNOŚCI. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie jest podatnikiem VAT, posiada numer NIP : Wynagrodzenie za przedmiot umowy wskazany w niniejszej umowy w zakresie dostawy, będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, po zrealizowaniu całości zobowiązań, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę z dołączonym i podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem odbioru, w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. 3. Faktura za dostawę zostanie wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niŝ w dniu odbioru przedmiotu umowy, ale nie później niŝ w ciągu 4 dni od terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Za przeglądy gwarancyjne Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT według sposobu obliczenia wskazanego w 7 pkt 6 dla wszystkich urządzeń łącznie dołączając protokoły przeglądów gwarancyjnych podpisane przez Kierownika lub Zastępcę Kierownika komórki organizacyjnej Sądu, w której jest uŝytkowane urządzenie. Brak dołączonych protokołów będzie stanowić podstawę do zwrotu przedłoŝonej faktury. 5. Wynagrodzenie za przeglądy gwarancyjne, będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, na podstawie poprawnie wystawionej faktury z dołączonymi i podpisanymi protokołami przeglądu w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. 9. GWARANCJA, SERWIS, REKLAMACJE. Reklamacje z tytułu niezgodności dostawy ze specyfikacją lub wadliwej stwierdzone w czasie dostawy Zamawiający składa pisemnie w terminie do 4 dni od daty dostarczenia wadliwej dostawy, lub w terminie do 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3

4 2. Wszczęte postępowanie reklamacyjne dotyczące jakości dostarczonego sprzętu zwalnia Zamawiającego od zapłacenia w terminie faktury do czasu dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu bez wad. 3. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od daty uruchomienia sprzętu lub wykonania kopii. 4. NiezaleŜnie od daty uruchomienia sprzętu okres gwarancji kończy się najpóźniej z terminem 3 grudnia 203 r. 5. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego uŝytkowania, które uniemoŝliwiają poprawne funkcjonowanie urządzenia. 6. Gwarancja obejmuje równieŝ ewentualne koszty związane z koniecznością wymiany podzespołów, których uszkodzenie nie jest spowodowane nienaleŝytym uŝytkowaniem urządzenia. 7. Koszty wymiany bębna w przypadku, gdy ilość wykonanych na danym urządzeniu kopii nie przekracza kopii od daty uruchomienia urządzenia lub od momentu poprzedniej wymiany bębna i nie stwierdzono fizycznego uszkodzenia bębna ponosi gwarant. 8. Gwarancja nie moŝe zostać ograniczona poprzez Ŝądanie Wykonawcy dotyczącego uŝywania oryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub materiałów eksploatacyjnych zakupionych u Wykonawcy. 9. Zamawiający w ramach gwarancji moŝe zgłaszać nieprawidłowe działanie sprzętu (awarię) od 07:30-5:30 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą faksu, zgłaszane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 0. Wykonawca w ramach gwarancji jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia awarii nie później niŝ w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o awarii (w sposób podany w pkt 9) i do usunięcia awarii w terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia awarii.. W przypadku awarii sprzętu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 2. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłuŝej niŝ 7 dni roboczych, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego dostarczy w ciągu 7 dni od przekazania Ŝądania, sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności. 3. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonego sprzętu będzie dłuŝszy niŝ 6 tygodni lub jakikolwiek podzespół będzie wymagał naprawy po raz czwarty w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca w terminie 7 dni wymieni na własny koszt naprawiany sprzęt na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności i standardzie. 4. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłuŝony o czas trwania naprawy. 5. W czasie trwania gwarancji, Wykonawca będzie dokonywał przeglądów i konserwacji gwarancyjnych. 6. Zamawiający i Wykonawca kaŝdorazowo, telefonicznie będą ustalali terminy przeglądów. 7. Obowiązek informowania o konieczności dokonywania przeglądów spoczywa zarówno po stronie Zamawiającego, jak i po stronie Wykonawcy. 8. Brak wykonania przeglądu gwarancyjnego nie stanowi podstawy wypowiedzenia gwarancji, chyba, Ŝe konieczność dokonania tego przeglądu została Zamawiającemu zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca posiada dowód doręczenia tego pisma do przedstawiciela Zamawiającego, a mimo tego przegląd nie został zlecony w terminie 30 dni od daty doręczenie pisma. 9. Przegląd gwarancyjny obejmuje wszelkie czynności związane z konserwacją, diagnostyką i utrzymaniem urządzenia w naleŝytej sprawności. 20. W przypadku zgłoszenia konieczności dokonania przeglądu gwarancyjnego przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do wykonania przeglądów gwarancyjnych w terminie do 4 dni od daty zgłoszenia i ich realizacji w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia. 2. Przegląd gwarancyjny musi być udokumentowany protokołem podpisanym przez Kierownika lub Zastępcę Kierownika jednostki organizacyjnej Sądu, w którym jest uŝytkowane urządzenie, który jest podstawą do wystawienia faktury za przegląd. 4

5 0. KARY UMOWNE. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. w wysokości % wartości umowy brutto, o której mowa w 7 pkt, za kaŝdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie tj. do 4 dni od daty podpisania umowy, b. w wysokości 5% wartości umowy brutto, o której mowa w 7 pkt, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy, c. w wysokości 0% wartości umowy brutto, o której mowa w 7 pkt, z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŝących po jego stronie. d. w wysokości 0,5% wartości jednostkowej ceny brutto kserokopiarki, o której mowa w 7 pkt,za kaŝdy dzień zwłoki z tytułu nie przystąpienia w terminie 48 h od otrzymania informacji do naprawy sprzętu w ramach gwarancji, e. w wysokości 0,5% wartości jednostkowej ceny brutto kserokopiarki, o której mowa w 7 pkt,za kaŝdy dzień zwłoki z tytułu nie niewykonywania zapisów umowy 9 pkt i 2, f. w wysokości 0,2% sumy wartości jednostkowej ceny brutto kserokopiarki, o której mowa w 7 pkt, za kaŝdy dzień zwłoki z tytułu nie wykonania przeglądu gwarancyjnego w terminach określonych w 9 pkt Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 4. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku nienaleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę przewyŝsza wartość kar umownych lub kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.. ODSTĄPIENIE OD UMOWY. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. W przypadku raŝącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej umowie, Zamawiającemu słuŝy prawo rozwiązania umowy w kaŝdym czasie. 3. W przypadku odstapienie od umowy w związku z zaistnieniem przesłanki wskazanej w pkt lub 2 Wykonawca moŝe Ŝądać wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 2. NADZÓR. Nadzór nad prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił: Adriana Filek, Kierownik Oddziału Gospodarczego, tel Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił:..., tel POSTANOWIENIA KOŃCOWE. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej waŝności formy pisemnej w postaci aneksu. 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron umowy.. Wykonawca Zamawiający 5

6 Załącznik nr do wzoru umowy załącznik nr 4A do SIWZ OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE A. Kserokopiarka czarno-biała ( z dupleksem i dwustronnym podajnikiem ) 2 sztuk Producent, model, typ Lp. Element Opis wymagań ( minimum ) Potwierdzenie minimalnych parametrów konfiguracji albo wskazanie konkretnego * ( skreślić nieprawdiłową parametru odpowiedź ) INFORMACJE OGÓLNE Budowa ksero Konsolowa 2 3 Szybkość kopiowania/drukowania A4 Szybkość kopiowania/drukowania A3 25 stron na minutę 4 stron na minutę 4 System kopiowania LED, laserowy 5 Skala szarości Pojemność zasobników papieru 7 Podajniki 8 Podajnik boczny, ręczny 9 Pojemność tacy odbiorczej min. 250 arkuszy min. 50 arkuszy z moŝliwością rozbudowy do arkuszy 2 kasety po min. 500 arkuszy papieru kaŝda (A5- A3, g/m 2 ) Tak, min.50 arkuszy papieru (A6-A3, do 20 g/m 2 ) 0 Moduł dupleksu Tak, formaty A5-A3, g/m 2 Czas nagrzewania mniej niŝ 25 sekund 2 Zasilanie V, 50/60 Hz 3 Szacunkowy, maksymalny obszar zadruku 4 Wyświetlacz LCD 289 mm x 42 mm, +/- 5 mm 5 Podstawa pod urządzenie Tak - oryginalna 6

7 6 Obsługiwane formaty papieru A6 do A3 7 Konta, hasła 8 Maksymalne zalecane prze producenta obciąŝenie kopiowania/druku Funkcja zarządzania kodami dostępu Active Directory min stron SPECYFIKACJA KOPIARKI Automatyczny podajnik dokumentów Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów na min. 80 arkuszy papieru, obsługujący formaty A5-A3 2 Kopiowanie wielokrotne Od do 999, tryb przerwania 3 Powiększenie/pomniejszenie 25% - 400% krokowe co 0,% 4 Maksymalna rozdzielczość 600 x 600 dpi 5 Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 6 Pamięć urządzenia PoniŜej 5,5 sekund 92 MB RAM, z moŝlwiością rozbudowy do 320 MB SPECYFIKACJA DRUKARKI Maksymalna rozdzielczość drukowania 600x600 dpi 2 Kontroler PCL6, Emulacja PS 3 3 Protokoły sieciowe 4 Interface 5 Pamięć drukarki 6 Systemy operacyjne TCP/IP,IPX/SPX, Netwarel, EtherTalk, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, IPP, NDSP, Apelle Talk USB./2.0, karta sieciowa Ethernet 0Base/00 BaseTX. 92 MB z moŝliwością rozbduowy do 320 MB współdzielone z kopiarką Windows 98/ME/XP/NT 4.0/2000, 2003 Serwer, Mac OS, Linux, Unix SPECYFIKACJA SKANERA Maksymalna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi 2 Rodzaj skanowania TWAIN, scan to /ftp, scan to SMB 3 Prędkość skanowania 70 stron/min przy 200 dpi 4 Rozmiar oryginałów A5-A3 7

8 5 Format skanowania TIFF, PDF POZOSTAŁE WYMAGANIA Określona przez producenta Ŝywotność urządzenia 2 Toner 3 Toner zapasowy min kopii Kserokopiarka gotowa do pracy wraz z tonerem na min kopii/wydruków przy pokryciu 6% Tak, orgynalny na min kopii/wydruków przy pokryciu 6% 4 Wydajność bębna min kopii/wydruków przy pokryciu 6%. 5 Gotowość urządzenia do pracy Urządzenie ma być gotowe do pracy bez konieczności dokupienia dodatkowych części lub materiałów eksploatacyjnych przez Zamawiającego oraz bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów z zainstalowanym bębnem na min kopii/wydruków i oryginalnym tonerem o wydajnności min kopii przy pokryciu 6% 6 Gwarancja 7 Obsługa serwisowa przez cały okres trwania gwarancji 8 Dostawa, instalacja, szkolenie Tak, bezpłatna 9 Przeglądy, konserwacje 0 Oznaczenie Energy Star Tak 36 miesięcy od daty uruchomienia sprzętu lecz nie dalej niŝ do r. lub kopii Tak, bezpłatna, do 48 h od momentu zgłoszenia awarii Odpłatne - zgodnie ze złoŝoną ofertą, w siedzibie Zamawiającego co 4 miesiące lub co kopii Deklaracja CE Deklaracja zgodności CE producenta 2 Oprogramowanie Oprogramowanie dołączone przez producenta sprzętu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia Wykonawca Zamawiający 8

NIP., Regon zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

NIP., Regon zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4B do SIWZ UMOWA ( WZÓR UMOWY dotyczy CZĘŚCI II DRUKARKI i SKANERY ) zawarta w dniu 2007 r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez :

zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez : Umowa ( projekt) zawarta w dniu 2011r. w Bytowie pomiędzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. 77-131 Rekowo, Sierzno NIP 842-171-72-48, REGON 220597269 wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy:

UMOWA NR... (wzór) w dniu r. w Kłodawie, pomiędzy: UMOWA NR... (wzór) w dniu...2010r. w Kłodawie, pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ Gminą Kłodawa, ul.gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku

1. Na podstawie wybranej w postępowaniu z dnia, w trybie. 2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę, wybranie, uzupełnienie i rozplantowanie piasku UMOWA Nr.. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bema 70, 01-225 Warszawa, będącym płatnikiem VAT

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez:

Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego. W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: Projekt Załącznik nr 2 Umowa dotycząca zakupu sprzętu komputerowego W dniu...2008 roku pomiędzy Gminą Tarnobrzeg, reprezentowaną przez: 1. Prezydenta Miasta - Jana Dziubińskiego zwanym dalej Zamawiającym......

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Część C Uwaga: Poszczególne zapisy umowy zostaną dopasowane do części zamówienia, której dotyczyć będzie przyszła umowa. 1 1. Przedmiotem umowy jest: - Cz. I postępowania świadczenie

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków Sekretariat Dyrektora Szpitala tel.12-614-20-02 faks 12-614-22-66 sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl www.szpitaljp2.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. ul...,, NIP:.., Regon zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA.. ul...,, NIP:.., Regon zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA.. Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu. 2010 r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856, zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY 2013/23/OI

WZÓR UMOWY 2013/23/OI WZÓR UMOWY 2013/23/OI Załącznik nr 1 zawarta w dniu 29.11.2013 w Katowicach pomiędzy : Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. Przedmiotem umowy będą sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych

UMOWA Nr. 1. Przedmiotem umowy będą sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70, będącym płatnikiem VAT NIP 527-245-71-53

Bardziej szczegółowo

UMOWA kupna sprzedaŝy. Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2009r. pomiędzy: firmą... reprezentowaną przez... - zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM

UMOWA kupna sprzedaŝy. Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2009r. pomiędzy: firmą... reprezentowaną przez... - zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA kupna sprzedaŝy Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2009r. pomiędzy: firmą...... reprezentowaną przez... - zwaną dalej SPRZEDAJĄCYM a Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09

Wzór umowy. Umowa nr 2310/9/09 Wzór umowy Umowa nr 2310/9/09 z dnia... pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w imieniu którego zgodnie z upowaŝnieniem

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010

UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 UMOWA DOSTAWY NR... /D/2010 Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ul. MłodzieŜowa 6, 24-320 Poniatowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07

załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07 załącznik nr 3 do siwz Wzór UMOWA NR SRPPd/G/./07 zawarta w dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy : Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do siwz. WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do siwz. Umowa Nr... W dniu... pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Katowicach, z siedzibą przy ul. Granicznej 29, 40-017 Katowice, zwaną dalej "Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr /2007 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy

Załącznik nr.2. UMOWA /projekt/ zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy UMOWA /projekt/ Załącznik nr.2 zawarta w dniu w Łaziskach Górnych, pomiędzy l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków 5.

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. UMOWA Nr... W dniu, w Warszawie, pomiędzy: prof. dr hab. Piotra Życkiego - Dyrektora Centrum. zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Załącznik D. UMOWA Nr... W dniu, w Warszawie, pomiędzy: prof. dr hab. Piotra Życkiego - Dyrektora Centrum. zwanym w treści umowy Zamawiającym, UMOWA Nr... Załącznik D W dniu, w Warszawie, pomiędzy: Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18, wpisanym do rejestru Instytutów prowadzonego przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu w Legnicy pomiędzy:

Umowa nr zawarta w dniu w Legnicy pomiędzy: Rozdział NR 3 Wzór Umowy Umowa nr zawarta w dniu w Legnicy pomiędzy: Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP: 691-00-11-742 zwaną dalej Zleceniodawcą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r.

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA.. NIP:.., Regon zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA.. NIP:.., Regon zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA.. zawarta w dniu 2010 r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie

(PROJEKT) zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAśY NR PT.2370.9.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Krotoszynie pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY 2012/14/OI

WZÓR UMOWY 2012/14/OI WZÓR UMOWY 2012/14/OI Załącznik nr 1 zawarta w dniu 20.09.2012 w Katowicach pomiędzy : Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856, zwanym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie

WZÓR UMOWY. UMOWA nr. zawarta dnia... w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA nr zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn. Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty)

UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 47/DI/PN/2011 UMOWA Nr 47/DI/PN/2011 (wzór umowy nie załączać do oferty) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia roku w Warszawie. 1 Przedmiot Umowy

WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia roku w Warszawie. 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr... pomiędzy: zawarta dnia..2008 roku w Warszawie Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -..

UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. w dniu... 2008 r. 1... -.. 2... -.. UMOWA NR RUII/ /2008 NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/03/2012

UMOWA nr WYD/01/03/2012 UMOWA nr WYD/01/03/2012 W dniu... 2012r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo