Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro (art.4 pkt 8 ustawy). Gmina Płoniawy Bramura w związku z realizowanym projektem pt Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych skierowanym do uczniów kl.iv VI 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację kompleksową i przeprowadzenie 2 wycieczek: A) Warszawa Naukowy szlak :Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki (jednodniowa), B) Śladami historii Bitwa nad Bzurą, Sochaczew, Łódź, Żelazowa Wola(2 dniowa) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83A Płoniawy-Bramura Nr tel. /fax 29/ CPV Organizacja wycieczek 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dotyczy projektu konkursowego Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 realizowanego w Gminie Płoniawy Bramura poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych,w ramach zadania 2 projektu Rozwój kompetencji kluczowych poprzez wycieczki terenowe i edukacyjne badam, doświadczam, zwiedzam i zorganizowania kompleksowego i zrealizowania 2 wycieczek dla uczniów kl.iv VI 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie.

2 A) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację kompleksową i realizację wycieczki do Warszawy Naukowy szlak :Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki (jednodniowa), Termin wyjazdu: maj/czerwiec 2013r./dokładny termin do uzgodnienia/ Przedmiot zamówienia obejmuje: LP 1. Transport obejmujący: Nazwa towaru/usługi 1.Wyjazd grupy 50 osobowej(45 dzieci 5 opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: - 27 osób, spod Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Węgrzynowo-Warszawa, - 23 osób spod Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. na trasie Chodkowo Wielkie-Warszawa 2. Powrót grupy 50osobowej(45 dzieci+5 opiekunów) z Warszawy: - 27 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Warszawa-Węgrzynowo, - 23 osób do Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. na trasie Warszawa-Chodkowo Wielkie Ilość osób 45ucz. +5opiek 2. Ubezpieczenie NNW (45 dzieci i 5 opiekunów) Wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z: -zupy 50 -II dania(np. ziemniaki, sztuka mięsa, surówka+ kompot+ owoc) 4. Program obejmuje: -zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (bilety wstępu, przewodnik), -zwiedzanie Muzeum Techniki i lekcja :Wynalazki XIX w.(bilety wstępu, przewodnicy)* 50 **termin realizacji wycieczki może być negocjowany B) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację i realizację wycieczki 2dniowej Śladami historii Bitwa nad Bzurą, -Sochaczew, Łódź, Żelazowa Wola Termin wyjazdu: czerwiec 2013r. /dokładny termin do uzgodnienia/ Przedmiot zamówienia obejmuje: LP 1. Transport obejmujący: Nazwa towaru/usługi 1).wyjazd r*.grupy 50 osobowej(45 dzieci 5 opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: Ilość osób 45ucz. +5opiek

3 - 27 osoby spod Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br. na trasie Węgrzynowo-Sochaczew, - 23 osób spod Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. trasie Chodkowo Wielkie-Sochaczew 2. Powrót r.ok.20.00godz.grupy 50osobowej(45 dzieci+5 opiekunów) z Łodzi: - 27 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Łódź - Węgrzynowo, - 23 osób do Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. trasa Łódź- Chodkowo Wielkie 2. Ubezpieczenie NNW (45 dzieci i 5 opiekunów) Wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z: 1 dzień- obiadokolacja 45+5op 2 dzień- śniadanie, obiad /może być posiłek w Mac Donalds/ 4. Program obejmuje: 1 Dzień - zwiedzanie Sochaczewa jednego z najstarszych miast mazowieckich Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolejki Wąskotorowej. - zwiedzanie Żelazowe Woli./bilety wstepu+przewodnik/ -zakwaterowanie, nocleg 2 Dzień zwiedzanie Łodzi- ul.piotrowska- spacer z przewodnikiem. Muzeum miasta Łodzi, Muzeum Włókiennictwa/ bilety wstępu+przewodnik/ - czas wolny centrum handlowe miasta-manufaktura 45+5op 5. 1 Nocleg z 20/21 czerwca 2013*dla 45 osób + 5 opiekunów 45+5 op *termin realizacji wycieczek może być negocjowany 4.Dodatkowe wymagania: Wykonawca jest odpowiedzialna za ubezpieczenie osób od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas organizowanego przejazdu oraz trwania wycieczek : jednodniowej i 2 dniowej wycieczki. pasy na wszystkich siedzeniach klimatyzacja Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 5. Okres realizacji wycieczek maj/czerwiec 2013r. 6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty: 1) Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedłożenia aktualnego wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych potwierdzających aktualne uprawnień do organizacji wycieczek zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 2233 poz ze zmianami) i rozporządzenie Ministra sportu i Turystyki z dnia r w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki. 2) Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że wykonał tj. zorganizował i przeprowadził( w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 4 wycieczki dla uczniów szkół podstawowych lub

4 gimnazjów na terenie Polski wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (ceny proszę podawać w cenach brutto) z zachowaniem wysokiej jakości świadczonej usługi. 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert: a) Wypełnione Oferty należy złożyć w pok. nr 9 w sekretariacie Urzędu Gminy w Płoniawach Bramurze w terminie do dnia r. do godz. 12:00, fax em lub przesłać pocztą na adres: Urzęd Gminy Płoniawy Bramura, Płoniawy Br. w terminie do r. z dopiskiem na kopercie( decyduje data stempla pocztowego): Projekt Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w Gminie Płoniawy Bramura organizacja wycieczek b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, c)oferta musi obejmować organizacje i realizację całości programu wycieczek 8. Oferta musi zawierać: 1). Pełną nazwę Oferenta. 2). Adres i siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz numer NIP i REGON 3). Cenę oferty przedstawioną, jako cena brutto, zawierająca podatek VAT, który Oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. 4). Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. 5) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Załącznik nr 2, 6). W cenę oferty wliczony powinien być udział opiekunów zgodnie z punktem 3A 5 opiekunów, 3B 5 opiekunów. 9. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 1)Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu r. o godz O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową, mailowa lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Płoniawy Bramura bramura i tablicy ogłoszeń. Osobami upoważnionymi do kontaktów jest: P Jolanta Dawid tel

5 2) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów organizacji wycieczek na skutek okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy( np. zmian w harmonogramie realizacji projektu) o czym poinformuje wykonawcę na 7 dni przed terminem ich orgaznizacji. 11.Warunki realizacji usługi: a) warunki płatności przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur, b) z wybranym wykonawca zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi 12. Informacje dodatkowe Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 15. Załączniki a) Formularz ofertowy załącznik nr 1 b) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym załącznik nr 2 c) Organizacja i przeprowadzenie wycieczek. d) wzór umowy Płoniawy Bramura r. Zatwierdził Tomasz Regulski Sporządził koordynator programu Jolanta Dawid

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-.... nazwa i adres Wykonawcy miejscowość, data NIP REGON telefon kontaktowy oraz e mail FORMULARZ OFERTOWY Oferujemy kompleksową organizację i realizację 2 wycieczek w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego,Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Gminie Płoniawy-Bramura dla uczniów kl.iv-vi 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie za: I. cenę brutto za kompleksową organizację i realizację wycieczki jednodniowej do Warszawy w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w czerwcu 2013r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów. zł (słownie: zł), II. cenę brutto za kompleksową organizację i realizację 2-dniowej wycieczki Śladami historii-bitwa nad Bzurą,Sochaczew, Żelazowa Wola, Łódź w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w dniach20/21 czerwca 2012r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów. zł (słownie: zł), Zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i zasadami organizacji wycieczek zał nr 3 do zapytania ofertowego.

7 2.Poniżej przedstawiam ceny brutto dla poszczególnych pozycji zamówienia. A)Dotyczy wycieczki jednodniowej do Warszawy Naukowy szlak -CentrumNauki Kopernik, Muzeum Techniki-termin VI 2013r. LP Nazwa towaru/usługi Ilość osób Wartość brutto 1. Transport obejmujący: 1.Wyjazd grupy 50 osobowej(45 dzieci 5 opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: - 27 osób, spod Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Węgrzynowo-Warszawa, - 23 osób spod Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. na trasie Chodkowo Wielkie-Warszawa 2. Powrót grupy 50osobowej(45 dzieci+5 opiekunów) z Warszawy: - 27 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Warszawa-Węgrzynowo, - 23 osób do Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. na trasie Warszawa-Chodkowo Wielkie 45ucz. +5opiek 2. Ubezpieczenie NNW (45 dzieci i 5 opiekunów) Wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z: -zupy 50. -II dania(np. ziemniaki, sztuka mięsa, surówka+ kompot+ owoc) 4. Program obejmuje: -zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (bilety wstępu, przewodnik), -zwiedzanie Muzeum Techniki i lekcja :Wynalazki XIX w.(bilety wstępu, przewodnicy)* 50..

8 B) Dotyczy wycieczki 2dniowej Śladami historii Bitwa nad Bzurą, -Sochaczew, Łódź, Żelazowa Wola termin20/ r. LP Nazwa towaru/usługi Ilość osób Wartość brutto 1. Transport obejmujący: 1).wyjazd r*.grupy 50 osobowej(45 dzieci 5 opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: - 27 osoby spod Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br. na trasie Węgrzynowo-Sochaczew, - 23 osób spod Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. trasie Chodkowo Wielkie-Sochaczew 45ucz. +5opiek.. 2. Powrót r.ok.20.00godz.grupy 50osobowej(45 dzieci+5 opiekunów) z Łodzi: - 27 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Łódź - Węgrzynowo, - 23 osób do Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. trasa Łódź- Chodkowo Wielkie 2. Ubezpieczenie NNW (45 dzieci i 5 opiekunów) Wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z: 1 dzień- obiadokolacja 45+5op. 2 dzień- śniadanie, obiad /może być posiłek w Mac Donalds/ 4. Program obejmuje: 1 Dzień - zwiedzanie Sochaczewa jednego z najstarszych miast mazowieckich Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolejki Wąskotorowej. - zwiedzanie Żelazowe Woli./bilety wstepu+przewodnik/ 45+5op. -zakwaterowanie, nocleg 2 Dzień zwiedzanie Łodzi- ul.piotrowska- spacer z przewodnikiem. Muzeum miasta Łodzi, Muzeum Włókiennictwa/ bilety wstępu+przewodnik/ - czas wolny centrum handlowe miasta-manufaktura 5. 1 Nocleg z 20/21 czerwca 2013*dla 45 osób + 5 opiekunów 45+5 op

9 Dokładne terminy realizacji wycieczek zostaną ustalone przez Zamawiającego z Wykonawcą w drodze negocjacji. 1. Oświadczamy, iż: a) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia b) oświadczamy, iż przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w Zapytaniu ofertowym, warunki, c) akceptujemy termin i warunki realizacji zamówienia, d) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z udziałem opiekunów, e) oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, f) posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, g)posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, h) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. i) na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu (pieczęć i podpis Wykonawcy)

10 Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj. Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, Płoniawy-Bramura Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Data i miejscowość Podpis i pieczęć osoby upoważnionej *Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

11 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Organizacja i przeprowadzenie 2 wycieczek dla (ilość 45) uczniów w ramach projektu,,nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia 2 wycieczek dla uczniów/uczennic kl.iv-vi z Gminy Płoniawy-Bramura dla 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie uczestniczących w projekcie,,nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym wycieczki jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez wycieczki edukacyjne Badam, doświadczam, zwiedzam, rozbudzanie zainteresowań oraz rozwój pasji i aspiracji poznawczych uczniów i uczennic. Zorganizowane wycieczki winny przyczyniać się do poszerzenia wiedzy nabytej przez uczniów/uczennice na zajęciach i wpłynąć na poznanie piękna naszego kraju. 1. Wycieczki należy zorganizować w okresie od dnia umowy do 28 czerwca 2013r. 2. W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta w terminie, który uniemożliwi wykonanie przez Wykonawcę obu wycieczek wyszczególnionych w załączniku nr 1 Strony rozliczą się za faktycznie zrealizowaną wycieczkę. Strony dołożą wszelkich starań, aby zrealizować obie wycieczki, wyszczególnione w załączniku nr1. 3. Propozycja wycieczek i oczekiwania Zamawiającego określone są w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca ustala z Zamawiającym dokładny zakres i program wycieczki, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem, przy czym zaproponowany program wycieczki nie powinien być węższy od określonego przez Zamawiającego w załączniku nr Wykonawca ustala z Zamawiającym dokładny termin i liczbę uczestników wycieczki, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wycieczki, przy czym terminy określone w załączniku nr 1 powinny być zachowane.

12 5. Zapewnienie opiekunów dla uczniów/uczennic oraz kierownika wycieczki leży po stronie Zamawiającego (1 opiekun na 10 uczniów). 6. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z przyczyn losowych dopuszcza możliwość zmiany terminu wycieczki, o czym poinformuje Wykonawcę na 5 dni roboczych przed planowanym terminem wycieczki. 7. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z danej wycieczki. O rezygnacji z danej wycieczki Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wycieczki. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niezrealizowanej wycieczki. 8. Zgodnie z załącznikiem nr 1 1 wycieczka będzie przeprowadzona jednego dnia, zaś 1 w ciągu dwóch dni. 9. Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki niżej wymienione świadczenia: 1) transport autokarem/autokarami o standardzie autokaru wycieczkowego: a) spełniających wymogi techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. Z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.), dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. Z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.), posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie (wszelkie aktualne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji usługi) oraz spełniających wymagania określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. Z 2003 r., Nr 32, poz. 262) m.in.: nagłośnienie z mikrofonem, sprawny system ogrzewania wnętrza autobusu w okresie zimowo wiosennym i klimatyzację w okresie letnim, wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien być niczym utrudniony, dwie gaśnic, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, apteczkę doraźnej pomocy, oznaczenia z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej, w warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. b) spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, c) prowadzonych przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przewozu osób i kierowania autobusami, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20

13 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców; posiadające kwalifikacje psychofizyczne do świadczenia tychże usług w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz posiadające wszystkie aktualne dokumenty potrzebne do prawidłowej realizacji usługi, d) posiadającymi wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz zaplanowanej liczby uczestników każdej wycieczki zgodnie z załącznikiem nr 1. Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu w przypadku awarii autokaru/ów, celem uniknięcia opóźnień czasowych i nie zmniejszania (dot. limitu miejsc siedzących) liczby przewożonych uczestników, Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdów przewożących uczestników wycieczki oraz stanu trzeźwości kierowcy/kierowców przez odpowiednie służby policyjne. Sprawdzenie techniczne pojazdu powinno odbyć się na około godzinę przed zaplanowanym wyjazdem każdej wycieczki w miejscu, z którego wycieczka wyrusza. 2) opiekę pilota na całej trasie wycieczkowej w przypadku obu wycieczek oraz lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania; 3) program dla każdej wycieczki i jego realizację z uwzględnieniem oczekiwań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1; 4) obiad (zupa, drugie danie, kompot) dla każdego uczestnika wycieczki (dotyczy wycieczki do Warszawy) oraz obiadokolację (zupa, drugie danie, kompot) pierwszego dnia wycieczki i drugiego dnia wycieczki do Sochaczewa śniadanie i obiad ( zupa, drugie danie, kompot),może być tez posiłek w Mac Donalds (zestaw ). 5) bilety/wejściówki do wszystkich miejsc objętych programem wycieczki, koszty rezerwacji grupowych; 6) Wykonawca pokryje inne koszty niezbędne do prawidłowego przebiegu wycieczki np. opłaty drogowe, parkingowe, itp.; 7) ubezpieczy wszystkich uczestników każdej wycieczki NNW; 8) w razie potrzeby zapewni bezpłatną opiekę medyczną; 10. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 28 czerwca. Opracowała Jolanta Dawid koordynator projektu

14 ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY NR W dniu.. w Płoniawach-Bramurze pomiędzy: Gminą Płoniawy Bramura, Płoniawy-Bramura reprezentowanym przez Włodzimierza Załęskiego Wójta Gminy Płoniawy-Bramura przy kontrasygnacie Teresy Ślaskiej Dyrektora w GZEASz w Płoniawach- Bramurze zwaną dalej w tekście Zamawiającym a.. reprezentowana przez :. NIP: REGON. zwanym dalej w tekście Wykonawca, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty poprzez zapytanie ofertowe przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U.Nr 223, poz.1655 z póżn.zm.) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro (art.4 pkt 8 ustawy). została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą przetargową z dnia..., zamówienie w związku z realizowanym projektem pt Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 w Gminie Płoniawy-Bramura współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych skierowanym do uczniów kl.iv-vi 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie na organizację kompleksową i przeprowadzenie 2 wycieczek: 2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 wycieczek : A) jednodniowej do Warszawy Naukowy szlak -:Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki (jednodniowa) dla 45 dzieci+ 5 opiekunów

15 B) dwudniowej Śladami historii Bitwa nad Bzurą, Sochaczew, Łódź, Żelazowa Wola dla 45 dzieci+ 5 opiekunów 3. Zamówienie realizowane w ramach projektu: Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 w Gminie Płoniawy-Bramura współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych skierowanym do uczniów kl.iv-vi 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie. 4. Realizacja przedmiotu umowy jest współfinansowana przez Unie Europejskę w ramach Europejskiego. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2013r Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w wysokości podanej w jego ofercie z dnia wraz z podatkiem VAT. a) za kompleksową organizację i realizację wycieczki jednodniowej do Warszawy w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w czerwcu 2013r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów brutto.. zł (słownie: zł), b) za kompleksową organizację i realizację 2-dniowej wycieczki Śladami historii-bitwa nad Bzurą, Sochaczew, Żelazowa Wola, Łódź w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w dniach20/21 czerwca 2013r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów brutto zł (słownie: zł), 3. W przypadku nie zrealizowania części zamówienia zastrzega się, że za usługę wyceniona lecz nie wykonana nie przysługuje wynagrodzenie 4. Kwoty określone w ust.1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacja zamówienia wynikające ze złożonej oferty oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia a nie wymienione w dokumentach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: - transport uczestników z miejsca wyjazdu o miejsc docelowych wraz z powrotem na miejsce wyjazdu, - zapewnienie miejsc parkingowych z poniesieniem wszystkich opłat parkingowych przez Wykonawcę, - ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem

16 NNW, - wszystkie bilety wstępu dla uczniów i ich opiekunów do poszczególnych muzeum i zwiedzanych miejsc, - koszty wyżywienia i noclegów, - wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym aktualny przegląd i ubezpieczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego każdorazowo przed wyruszeniem w trasę 3. Usługi objęte zamówieniem maja być świadczone środkami transportu: a) przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej b) spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego c) prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług d) posiadającymi: - klimatyzację, - nagłośnienie z mikrofonem, - woreczki na nieczystości 4. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa w ust.2 3, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczestników wycieczek. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu. faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 6. Zleceniobiorca ma obowiązek informacji i promocji EFS zgodnie z z zasadami SPO RZL. 7. Zleceniobiorca ma obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania co najmniej do r. 8. Zleceniobiorca ma obowiązek poddania się audytowi i kontroli zgodnie z zasadami przewidzianymi dla SPO RZL. 9. Zleceniobiorca ma obowiązek przekazywania szkole informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań merytorycznych Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: a) utrzymywać w czystości pojazdy, b) przestrzegać przepisów p. poż. i BHP, c) objąć wszystkich uczestników wycieczek ubezpieczeniem NNW. d) oznaczyć pojazdy, na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu dzieci szkolnych.

17 2. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i opiekunów w czasie trwania wycieczek. 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunom wyznaczonym przez Zamawiającego, pełnienie opieki nad uczniami. Szczegółowe programy i harmonogramy, dla każdej z wycieczek oddzielnie, uwzględniające zapisy z zapytania ofertowego dotyczącego programu wycieczek oraz uzależnione miedzy innymi od dostępności i godzin otwarcia poszczególnych obiektów w miejscach docelowych ze wskazaniem przewożonych grup uczniów z poszczególnych szkół zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym (upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego) a Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: a) sprawdził z należyta starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego, b) całość zamówienia wykona siłami własnymi, /następujący zakres zamówienia objęty niniejsza umowa.... powierzy podwykonawcom..... ; pozostała cześć zamówienia wykona siłami własnymi; */ c) jest zobowiązany do bieżącego rozliczania realizacji zamówienia, konsekwencje z tytułu przekroczenia wartości umowy poniesie Wykonawca, d) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, e) dokona zawarcia ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczek ubezpieczeniem NNW,a potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków przedłoży Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem każdej z wycieczek. f) pojazdy samochodowe, które będą wykorzystywane przez niego do realizacji niniejszej umowy spełniają przepisy prawa, g) posiada wymagane uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności posiada aktualny wpis do ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 2. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność cywilna za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę /jak i podwykonawcy/* czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy /jak i podwykonawcę/*, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie spowodowane podczas wycieczek zarówno wśród ich uczestników jak i osób trzecich. 2. Wykonawca zagwarantuje przez cały okres realizacji umowy maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób.

18 3. Wykonawca zapewnie oznakowanie środków transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewni przez cały okres realizacji umowy pojazdy w bardzo dobrym stanie technicznym w tym sprawny system ogrzewania wnętrz. 9 Koordynatorem w zakresie realizacji niniejszej umowy ze strony: 1) Zamawiającego jest : Koordynator projektu Jolanta Dawid 2) Wykonawcy jest. 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie się na podstawie j dwóch faktur: a) za kompleksową organizację i realizację wycieczki jednodniowej do Warszawy w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w czerwcu 2013r. dla uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów, 10 b) za kompleksową organizację i realizację 2-dniowej wycieczki Śladami historii-bitwa nad Bzurą, Sochaczew, Żelazowa Wola, Łódź w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w dniach20/21 czerwca 2013r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów 2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć faktury, o której mowa w ust.1 w terminie do 14 dni po zrealizowaniu wycieczek, potwierdzone przez opiekuna będącego kierownikiem wycieczki. 3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania i rozliczenia usługi. 5. Termin płatności faktury wynosi: - do 14 dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do. dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur, 2. Termin płatności, o którym mowa w ust.1 ulega odpowiedniej zmianie (przesunięciu) bez konsekwencji naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie, o których mowa w 12 niniejszej umowy, w przypadku nie przekazania Zamawiającemu na czas środków przez instytucje dofinansowująca realizacje projektu, o którym mowa 1 niniejszej umowy. 3. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 4. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze Płoniawy-Bramura 83A, Płoniawy-Bramura NIP W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

19 13 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 2. Zamawiający, Instytucja Wdrażająca projekt, o którym mowa w 1 oraz inne uprawnione podmioty maja prawo kontroli Wykonawcy odnoście należytego wykonywania postanowień umownych Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust Przewiduje się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy, oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeleniem ust Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% ceny umownej brutto, określonej w 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w 2 ust.1 niniejszej umowy, - z tytułu podstawienia niesprawnego technicznie lub nie spełniającego wymagań wynikających z umowy środka transportu w wysokości 5% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust. 2 niniejszej umowy, - z tytułu nienależytego wykonania obowiązków niniejszej umowy, w wysokości 5% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust. 2 niniejszej umowy, - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust. 1 niniejszej umowy. b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust.1 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w art.145 Prawa zamówień publicznych. 2. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz odsetkami ustawowymi za zwlokę od tych kar z wynagrodzenia. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

20 a) jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) jeszcze przed upływem terminu do wykonania niniejszego zamówienia, bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem przedmiotu umowy, c) jeżeli Wykonawca wykonywa przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umowa, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia; w takim przypadku Zamawiający może również powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. d) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, e) zostanie wydany nakaz zajęcie majątku Wykonawcy, f) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie Wykonawca przerwał realizacje zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie, b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonana parcę W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 18 Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 1. Oferta 2... ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ TECHNICZNYCH w ramach

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo