Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro (art.4 pkt 8 ustawy). Gmina Płoniawy Bramura w związku z realizowanym projektem pt Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych skierowanym do uczniów kl.iv VI 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na organizację kompleksową i przeprowadzenie 2 wycieczek: A) Warszawa Naukowy szlak :Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki (jednodniowa), B) Śladami historii Bitwa nad Bzurą, Sochaczew, Łódź, Żelazowa Wola(2 dniowa) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Płoniawy-Bramura Płoniawy-Bramura 83A Płoniawy-Bramura Nr tel. /fax 29/ CPV Organizacja wycieczek 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dotyczy projektu konkursowego Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 realizowanego w Gminie Płoniawy Bramura poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych,w ramach zadania 2 projektu Rozwój kompetencji kluczowych poprzez wycieczki terenowe i edukacyjne badam, doświadczam, zwiedzam i zorganizowania kompleksowego i zrealizowania 2 wycieczek dla uczniów kl.iv VI 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie.

2 A) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację kompleksową i realizację wycieczki do Warszawy Naukowy szlak :Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki (jednodniowa), Termin wyjazdu: maj/czerwiec 2013r./dokładny termin do uzgodnienia/ Przedmiot zamówienia obejmuje: LP 1. Transport obejmujący: Nazwa towaru/usługi 1.Wyjazd grupy 50 osobowej(45 dzieci 5 opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: - 27 osób, spod Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Węgrzynowo-Warszawa, - 23 osób spod Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. na trasie Chodkowo Wielkie-Warszawa 2. Powrót grupy 50osobowej(45 dzieci+5 opiekunów) z Warszawy: - 27 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Warszawa-Węgrzynowo, - 23 osób do Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. na trasie Warszawa-Chodkowo Wielkie Ilość osób 45ucz. +5opiek 2. Ubezpieczenie NNW (45 dzieci i 5 opiekunów) Wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z: -zupy 50 -II dania(np. ziemniaki, sztuka mięsa, surówka+ kompot+ owoc) 4. Program obejmuje: -zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (bilety wstępu, przewodnik), -zwiedzanie Muzeum Techniki i lekcja :Wynalazki XIX w.(bilety wstępu, przewodnicy)* 50 **termin realizacji wycieczki może być negocjowany B) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację i realizację wycieczki 2dniowej Śladami historii Bitwa nad Bzurą, -Sochaczew, Łódź, Żelazowa Wola Termin wyjazdu: czerwiec 2013r. /dokładny termin do uzgodnienia/ Przedmiot zamówienia obejmuje: LP 1. Transport obejmujący: Nazwa towaru/usługi 1).wyjazd r*.grupy 50 osobowej(45 dzieci 5 opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: Ilość osób 45ucz. +5opiek

3 - 27 osoby spod Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br. na trasie Węgrzynowo-Sochaczew, - 23 osób spod Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. trasie Chodkowo Wielkie-Sochaczew 2. Powrót r.ok.20.00godz.grupy 50osobowej(45 dzieci+5 opiekunów) z Łodzi: - 27 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Łódź - Węgrzynowo, - 23 osób do Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. trasa Łódź- Chodkowo Wielkie 2. Ubezpieczenie NNW (45 dzieci i 5 opiekunów) Wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z: 1 dzień- obiadokolacja 45+5op 2 dzień- śniadanie, obiad /może być posiłek w Mac Donalds/ 4. Program obejmuje: 1 Dzień - zwiedzanie Sochaczewa jednego z najstarszych miast mazowieckich Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolejki Wąskotorowej. - zwiedzanie Żelazowe Woli./bilety wstepu+przewodnik/ -zakwaterowanie, nocleg 2 Dzień zwiedzanie Łodzi- ul.piotrowska- spacer z przewodnikiem. Muzeum miasta Łodzi, Muzeum Włókiennictwa/ bilety wstępu+przewodnik/ - czas wolny centrum handlowe miasta-manufaktura 45+5op 5. 1 Nocleg z 20/21 czerwca 2013*dla 45 osób + 5 opiekunów 45+5 op *termin realizacji wycieczek może być negocjowany 4.Dodatkowe wymagania: Wykonawca jest odpowiedzialna za ubezpieczenie osób od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas organizowanego przejazdu oraz trwania wycieczek : jednodniowej i 2 dniowej wycieczki. pasy na wszystkich siedzeniach klimatyzacja Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności 5. Okres realizacji wycieczek maj/czerwiec 2013r. 6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty: 1) Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedłożenia aktualnego wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych potwierdzających aktualne uprawnień do organizacji wycieczek zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 2233 poz ze zmianami) i rozporządzenie Ministra sportu i Turystyki z dnia r w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystyki. 2) Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że wykonał tj. zorganizował i przeprowadził( w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 4 wycieczki dla uczniów szkół podstawowych lub

4 gimnazjów na terenie Polski wraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (ceny proszę podawać w cenach brutto) z zachowaniem wysokiej jakości świadczonej usługi. 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert: a) Wypełnione Oferty należy złożyć w pok. nr 9 w sekretariacie Urzędu Gminy w Płoniawach Bramurze w terminie do dnia r. do godz. 12:00, fax em lub przesłać pocztą na adres: Urzęd Gminy Płoniawy Bramura, Płoniawy Br. w terminie do r. z dopiskiem na kopercie( decyduje data stempla pocztowego): Projekt Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w Gminie Płoniawy Bramura organizacja wycieczek b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, c)oferta musi obejmować organizacje i realizację całości programu wycieczek 8. Oferta musi zawierać: 1). Pełną nazwę Oferenta. 2). Adres i siedzibę Oferenta, numer telefonu oraz numer NIP i REGON 3). Cenę oferty przedstawioną, jako cena brutto, zawierająca podatek VAT, który Oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. 4). Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątkami imiennymi. 5) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym Załącznik nr 2, 6). W cenę oferty wliczony powinien być udział opiekunów zgodnie z punktem 3A 5 opiekunów, 3B 5 opiekunów. 9. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 1)Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu r. o godz O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową, mailowa lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Płoniawy Bramura bramura i tablicy ogłoszeń. Osobami upoważnionymi do kontaktów jest: P Jolanta Dawid tel

5 2) zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów organizacji wycieczek na skutek okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy( np. zmian w harmonogramie realizacji projektu) o czym poinformuje wykonawcę na 7 dni przed terminem ich orgaznizacji. 11.Warunki realizacji usługi: a) warunki płatności przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur, b) z wybranym wykonawca zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi 12. Informacje dodatkowe Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 14.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwota, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 15. Załączniki a) Formularz ofertowy załącznik nr 1 b) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym załącznik nr 2 c) Organizacja i przeprowadzenie wycieczek. d) wzór umowy Płoniawy Bramura r. Zatwierdził Tomasz Regulski Sporządził koordynator programu Jolanta Dawid

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-.... nazwa i adres Wykonawcy miejscowość, data NIP REGON telefon kontaktowy oraz e mail FORMULARZ OFERTOWY Oferujemy kompleksową organizację i realizację 2 wycieczek w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego,Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w Gminie Płoniawy-Bramura dla uczniów kl.iv-vi 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie za: I. cenę brutto za kompleksową organizację i realizację wycieczki jednodniowej do Warszawy w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w czerwcu 2013r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów. zł (słownie: zł), II. cenę brutto za kompleksową organizację i realizację 2-dniowej wycieczki Śladami historii-bitwa nad Bzurą,Sochaczew, Żelazowa Wola, Łódź w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w dniach20/21 czerwca 2012r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów. zł (słownie: zł), Zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym i zasadami organizacji wycieczek zał nr 3 do zapytania ofertowego.

7 2.Poniżej przedstawiam ceny brutto dla poszczególnych pozycji zamówienia. A)Dotyczy wycieczki jednodniowej do Warszawy Naukowy szlak -CentrumNauki Kopernik, Muzeum Techniki-termin VI 2013r. LP Nazwa towaru/usługi Ilość osób Wartość brutto 1. Transport obejmujący: 1.Wyjazd grupy 50 osobowej(45 dzieci 5 opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: - 27 osób, spod Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Węgrzynowo-Warszawa, - 23 osób spod Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. na trasie Chodkowo Wielkie-Warszawa 2. Powrót grupy 50osobowej(45 dzieci+5 opiekunów) z Warszawy: - 27 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Warszawa-Węgrzynowo, - 23 osób do Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. na trasie Warszawa-Chodkowo Wielkie 45ucz. +5opiek 2. Ubezpieczenie NNW (45 dzieci i 5 opiekunów) Wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z: -zupy 50. -II dania(np. ziemniaki, sztuka mięsa, surówka+ kompot+ owoc) 4. Program obejmuje: -zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (bilety wstępu, przewodnik), -zwiedzanie Muzeum Techniki i lekcja :Wynalazki XIX w.(bilety wstępu, przewodnicy)* 50..

8 B) Dotyczy wycieczki 2dniowej Śladami historii Bitwa nad Bzurą, -Sochaczew, Łódź, Żelazowa Wola termin20/ r. LP Nazwa towaru/usługi Ilość osób Wartość brutto 1. Transport obejmujący: 1).wyjazd r*.grupy 50 osobowej(45 dzieci 5 opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: - 27 osoby spod Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br. na trasie Węgrzynowo-Sochaczew, - 23 osób spod Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. trasie Chodkowo Wielkie-Sochaczew 45ucz. +5opiek.. 2. Powrót r.ok.20.00godz.grupy 50osobowej(45 dzieci+5 opiekunów) z Łodzi: - 27 osoby do Publicznej Szkoły Podstawowej w Węgrzynowie, Płoniawy-Br na trasie Łódź - Węgrzynowo, - 23 osób do Szkoły Podstawowej w Chodkowie Wielkim, Płoniawy-Br. trasa Łódź- Chodkowo Wielkie 2. Ubezpieczenie NNW (45 dzieci i 5 opiekunów) Wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z: 1 dzień- obiadokolacja 45+5op. 2 dzień- śniadanie, obiad /może być posiłek w Mac Donalds/ 4. Program obejmuje: 1 Dzień - zwiedzanie Sochaczewa jednego z najstarszych miast mazowieckich Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolejki Wąskotorowej. - zwiedzanie Żelazowe Woli./bilety wstepu+przewodnik/ 45+5op. -zakwaterowanie, nocleg 2 Dzień zwiedzanie Łodzi- ul.piotrowska- spacer z przewodnikiem. Muzeum miasta Łodzi, Muzeum Włókiennictwa/ bilety wstępu+przewodnik/ - czas wolny centrum handlowe miasta-manufaktura 5. 1 Nocleg z 20/21 czerwca 2013*dla 45 osób + 5 opiekunów 45+5 op

9 Dokładne terminy realizacji wycieczek zostaną ustalone przez Zamawiającego z Wykonawcą w drodze negocjacji. 1. Oświadczamy, iż: a) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia b) oświadczamy, iż przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w Zapytaniu ofertowym, warunki, c) akceptujemy termin i warunki realizacji zamówienia, d) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z udziałem opiekunów, e) oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, f) posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, g)posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, h) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. i) na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu (pieczęć i podpis Wykonawcy)

10 Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo* z Zamawiającym, tj. Gmina Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Bramura 83A, Płoniawy-Bramura Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Data i miejscowość Podpis i pieczęć osoby upoważnionej *Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

11 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Organizacja i przeprowadzenie 2 wycieczek dla (ilość 45) uczniów w ramach projektu,,nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia 2 wycieczek dla uczniów/uczennic kl.iv-vi z Gminy Płoniawy-Bramura dla 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie uczestniczących w projekcie,,nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym wycieczki jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez wycieczki edukacyjne Badam, doświadczam, zwiedzam, rozbudzanie zainteresowań oraz rozwój pasji i aspiracji poznawczych uczniów i uczennic. Zorganizowane wycieczki winny przyczyniać się do poszerzenia wiedzy nabytej przez uczniów/uczennice na zajęciach i wpłynąć na poznanie piękna naszego kraju. 1. Wycieczki należy zorganizować w okresie od dnia umowy do 28 czerwca 2013r. 2. W przypadku, gdy umowa zostanie zawarta w terminie, który uniemożliwi wykonanie przez Wykonawcę obu wycieczek wyszczególnionych w załączniku nr 1 Strony rozliczą się za faktycznie zrealizowaną wycieczkę. Strony dołożą wszelkich starań, aby zrealizować obie wycieczki, wyszczególnione w załączniku nr1. 3. Propozycja wycieczek i oczekiwania Zamawiającego określone są w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca ustala z Zamawiającym dokładny zakres i program wycieczki, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem, przy czym zaproponowany program wycieczki nie powinien być węższy od określonego przez Zamawiającego w załączniku nr Wykonawca ustala z Zamawiającym dokładny termin i liczbę uczestników wycieczki, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wycieczki, przy czym terminy określone w załączniku nr 1 powinny być zachowane.

12 5. Zapewnienie opiekunów dla uczniów/uczennic oraz kierownika wycieczki leży po stronie Zamawiającego (1 opiekun na 10 uczniów). 6. Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach, wynikających z przyczyn losowych dopuszcza możliwość zmiany terminu wycieczki, o czym poinformuje Wykonawcę na 5 dni roboczych przed planowanym terminem wycieczki. 7. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z danej wycieczki. O rezygnacji z danej wycieczki Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wycieczki. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu niezrealizowanej wycieczki. 8. Zgodnie z załącznikiem nr 1 1 wycieczka będzie przeprowadzona jednego dnia, zaś 1 w ciągu dwóch dni. 9. Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki niżej wymienione świadczenia: 1) transport autokarem/autokarami o standardzie autokaru wycieczkowego: a) spełniających wymogi techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. Z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.), dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. Z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.), posiadających aktualny przegląd i ubezpieczenie (wszelkie aktualne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji usługi) oraz spełniających wymagania określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. Z 2003 r., Nr 32, poz. 262) m.in.: nagłośnienie z mikrofonem, sprawny system ogrzewania wnętrza autobusu w okresie zimowo wiosennym i klimatyzację w okresie letnim, wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien być niczym utrudniony, dwie gaśnic, z których jedna powinna być umieszczona możliwie blisko kierowcy, a druga wewnątrz autobusu, w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, apteczkę doraźnej pomocy, oznaczenia z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej, w warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. b) spełniających wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, c) prowadzonych przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe do przewozu osób i kierowania autobusami, spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20

13 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców; posiadające kwalifikacje psychofizyczne do świadczenia tychże usług w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz posiadające wszystkie aktualne dokumenty potrzebne do prawidłowej realizacji usługi, d) posiadającymi wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz zaplanowanej liczby uczestników każdej wycieczki zgodnie z załącznikiem nr 1. Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu w przypadku awarii autokaru/ów, celem uniknięcia opóźnień czasowych i nie zmniejszania (dot. limitu miejsc siedzących) liczby przewożonych uczestników, Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdów przewożących uczestników wycieczki oraz stanu trzeźwości kierowcy/kierowców przez odpowiednie służby policyjne. Sprawdzenie techniczne pojazdu powinno odbyć się na około godzinę przed zaplanowanym wyjazdem każdej wycieczki w miejscu, z którego wycieczka wyrusza. 2) opiekę pilota na całej trasie wycieczkowej w przypadku obu wycieczek oraz lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania; 3) program dla każdej wycieczki i jego realizację z uwzględnieniem oczekiwań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1; 4) obiad (zupa, drugie danie, kompot) dla każdego uczestnika wycieczki (dotyczy wycieczki do Warszawy) oraz obiadokolację (zupa, drugie danie, kompot) pierwszego dnia wycieczki i drugiego dnia wycieczki do Sochaczewa śniadanie i obiad ( zupa, drugie danie, kompot),może być tez posiłek w Mac Donalds (zestaw ). 5) bilety/wejściówki do wszystkich miejsc objętych programem wycieczki, koszty rezerwacji grupowych; 6) Wykonawca pokryje inne koszty niezbędne do prawidłowego przebiegu wycieczki np. opłaty drogowe, parkingowe, itp.; 7) ubezpieczy wszystkich uczestników każdej wycieczki NNW; 8) w razie potrzeby zapewni bezpłatną opiekę medyczną; 10. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 28 czerwca. Opracowała Jolanta Dawid koordynator projektu

14 ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY NR W dniu.. w Płoniawach-Bramurze pomiędzy: Gminą Płoniawy Bramura, Płoniawy-Bramura reprezentowanym przez Włodzimierza Załęskiego Wójta Gminy Płoniawy-Bramura przy kontrasygnacie Teresy Ślaskiej Dyrektora w GZEASz w Płoniawach- Bramurze zwaną dalej w tekście Zamawiającym a.. reprezentowana przez :. NIP: REGON. zwanym dalej w tekście Wykonawca, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty poprzez zapytanie ofertowe przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz.U.Nr 223, poz.1655 z póżn.zm.) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty euro (art.4 pkt 8 ustawy). została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą przetargową z dnia..., zamówienie w związku z realizowanym projektem pt Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 w Gminie Płoniawy-Bramura współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych skierowanym do uczniów kl.iv-vi 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie na organizację kompleksową i przeprowadzenie 2 wycieczek: 2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja 2 wycieczek : A) jednodniowej do Warszawy Naukowy szlak -:Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki (jednodniowa) dla 45 dzieci+ 5 opiekunów

15 B) dwudniowej Śladami historii Bitwa nad Bzurą, Sochaczew, Łódź, Żelazowa Wola dla 45 dzieci+ 5 opiekunów 3. Zamówienie realizowane w ramach projektu: Nasza szansa - uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL /12 w Gminie Płoniawy-Bramura współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych skierowanym do uczniów kl.iv-vi 2 szkół: Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie. 4. Realizacja przedmiotu umowy jest współfinansowana przez Unie Europejskę w ramach Europejskiego. Termin wykonania umowy: od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2013r Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie w wysokości podanej w jego ofercie z dnia wraz z podatkiem VAT. a) za kompleksową organizację i realizację wycieczki jednodniowej do Warszawy w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w czerwcu 2013r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów brutto.. zł (słownie: zł), b) za kompleksową organizację i realizację 2-dniowej wycieczki Śladami historii-bitwa nad Bzurą, Sochaczew, Żelazowa Wola, Łódź w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w dniach20/21 czerwca 2013r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów brutto zł (słownie: zł), 3. W przypadku nie zrealizowania części zamówienia zastrzega się, że za usługę wyceniona lecz nie wykonana nie przysługuje wynagrodzenie 4. Kwoty określone w ust.1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacja zamówienia wynikające ze złożonej oferty oraz wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia a nie wymienione w dokumentach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: - transport uczestników z miejsca wyjazdu o miejsc docelowych wraz z powrotem na miejsce wyjazdu, - zapewnienie miejsc parkingowych z poniesieniem wszystkich opłat parkingowych przez Wykonawcę, - ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem

16 NNW, - wszystkie bilety wstępu dla uczniów i ich opiekunów do poszczególnych muzeum i zwiedzanych miejsc, - koszty wyżywienia i noclegów, - wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym aktualny przegląd i ubezpieczenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania stanu technicznego każdorazowo przed wyruszeniem w trasę 3. Usługi objęte zamówieniem maja być świadczone środkami transportu: a) przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej b) spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego c) prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług d) posiadającymi: - klimatyzację, - nagłośnienie z mikrofonem, - woreczki na nieczystości 4. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa w ust.2 3, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczestników wycieczek. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu. faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 6. Zleceniobiorca ma obowiązek informacji i promocji EFS zgodnie z z zasadami SPO RZL. 7. Zleceniobiorca ma obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania co najmniej do r. 8. Zleceniobiorca ma obowiązek poddania się audytowi i kontroli zgodnie z zasadami przewidzianymi dla SPO RZL. 9. Zleceniobiorca ma obowiązek przekazywania szkole informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań merytorycznych Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.: a) utrzymywać w czystości pojazdy, b) przestrzegać przepisów p. poż. i BHP, c) objąć wszystkich uczestników wycieczek ubezpieczeniem NNW. d) oznaczyć pojazdy, na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu dzieci szkolnych.

17 2. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i opiekunów w czasie trwania wycieczek. 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca zobowiązuje się umożliwić opiekunom wyznaczonym przez Zamawiającego, pełnienie opieki nad uczniami. Szczegółowe programy i harmonogramy, dla każdej z wycieczek oddzielnie, uwzględniające zapisy z zapytania ofertowego dotyczącego programu wycieczek oraz uzależnione miedzy innymi od dostępności i godzin otwarcia poszczególnych obiektów w miejscach docelowych ze wskazaniem przewożonych grup uczniów z poszczególnych szkół zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym (upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego) a Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: a) sprawdził z należyta starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego, b) całość zamówienia wykona siłami własnymi, /następujący zakres zamówienia objęty niniejsza umowa.... powierzy podwykonawcom..... ; pozostała cześć zamówienia wykona siłami własnymi; */ c) jest zobowiązany do bieżącego rozliczania realizacji zamówienia, konsekwencje z tytułu przekroczenia wartości umowy poniesie Wykonawca, d) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, e) dokona zawarcia ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczek ubezpieczeniem NNW,a potwierdzenie zawarcia polisy ubezpieczeniowej wraz ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków przedłoży Zamawiającemu na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem każdej z wycieczek. f) pojazdy samochodowe, które będą wykorzystywane przez niego do realizacji niniejszej umowy spełniają przepisy prawa, g) posiada wymagane uprawnienia do wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności posiada aktualny wpis do ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 2. Wykonawca ponosi całkowita odpowiedzialność cywilna za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę /jak i podwykonawcy/* czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy /jak i podwykonawcę/*, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie spowodowane podczas wycieczek zarówno wśród ich uczestników jak i osób trzecich. 2. Wykonawca zagwarantuje przez cały okres realizacji umowy maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób.

18 3. Wykonawca zapewnie oznakowanie środków transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewni przez cały okres realizacji umowy pojazdy w bardzo dobrym stanie technicznym w tym sprawny system ogrzewania wnętrz. 9 Koordynatorem w zakresie realizacji niniejszej umowy ze strony: 1) Zamawiającego jest : Koordynator projektu Jolanta Dawid 2) Wykonawcy jest. 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie się na podstawie j dwóch faktur: a) za kompleksową organizację i realizację wycieczki jednodniowej do Warszawy w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w czerwcu 2013r. dla uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów, 10 b) za kompleksową organizację i realizację 2-dniowej wycieczki Śladami historii-bitwa nad Bzurą, Sochaczew, Żelazowa Wola, Łódź w ramach projektu Nasza szansa uczymy się, poznajemy, zwiedzamy w dniach20/21 czerwca 2013r. dla 45 uczestników/uczestniczek projektu + 5 opiekunów 2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć faktury, o której mowa w ust.1 w terminie do 14 dni po zrealizowaniu wycieczek, potwierdzone przez opiekuna będącego kierownikiem wycieczki. 3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać dane niezbędne do zidentyfikowania i rozliczenia usługi. 5. Termin płatności faktury wynosi: - do 14 dni roboczych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do. dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur, 2. Termin płatności, o którym mowa w ust.1 ulega odpowiedniej zmianie (przesunięciu) bez konsekwencji naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie, o których mowa w 12 niniejszej umowy, w przypadku nie przekazania Zamawiającemu na czas środków przez instytucje dofinansowująca realizacje projektu, o którym mowa 1 niniejszej umowy. 3. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. 4. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy winna być wystawiona na: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Płoniawach-Bramurze Płoniawy-Bramura 83A, Płoniawy-Bramura NIP W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

19 13 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych z realizowanym projektem, w tym dokumentów finansowych. 2. Zamawiający, Instytucja Wdrażająca projekt, o którym mowa w 1 oraz inne uprawnione podmioty maja prawo kontroli Wykonawcy odnoście należytego wykonywania postanowień umownych Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust Przewiduje się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy, oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeleniem ust Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne: a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% ceny umownej brutto, określonej w 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od następnego dnia po upływie terminu ustalonego w 2 ust.1 niniejszej umowy, - z tytułu podstawienia niesprawnego technicznie lub nie spełniającego wymagań wynikających z umowy środka transportu w wysokości 5% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust. 2 niniejszej umowy, - z tytułu nienależytego wykonania obowiązków niniejszej umowy, w wysokości 5% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust. 2 niniejszej umowy, - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust. 1 niniejszej umowy. b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% ceny umownej brutto, określonej w 3 ust.1 niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku określonego w art.145 Prawa zamówień publicznych. 2. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz odsetkami ustawowymi za zwlokę od tych kar z wynagrodzenia. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

20 a) jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b) jeszcze przed upływem terminu do wykonania niniejszego zamówienia, bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem przedmiotu umowy, c) jeżeli Wykonawca wykonywa przedmiot zamówienia w sposób wadliwy albo sprzeczny z umowa, po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia; w takim przypadku Zamawiający może również powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. d) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, e) zostanie wydany nakaz zajęcie majątku Wykonawcy, f) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie Wykonawca przerwał realizacje zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie, b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonana parcę W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego. 18 Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 1. Oferta 2... ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE......

UMOWA ZLECENIE...... UMOWA ZLECENIE zawarta w Pozezdrzu w dniu 2014 r. pomiędzy:. zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: a...... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ znak ZIB.341-18/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez:.. przy kontrasygnacie.. zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sulejówek, dnia 31.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/POKL.09.01.02/2012 Przewóz dzieci w wieku szkolnym do Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w ramach Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : Os wzór

UMOWA NR : Os wzór Załącznik nr 4 do zaproszenia ofertowego Nr 042.3.40.11.2013 z dnia 10.11.15 UMOWA NR : Os..2015 - wzór Zawarta w dniu...2015 roku w Krapkowicach pomiędzy: 1/ Gminą Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sulejówek, dnia 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/POKL.09.01.02/2012 Przewóz dzieci w wieku szkolnym do Płocka pn. Szlakiem Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego w ramach projektu Równy start

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup upominków z okazji pasowania na przedszkolaka. Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Chojnie ul. Wilsona 4 Dotyczy projektu: Pomóż mi, a będę miał równy start. Projekt realizowany w ramach projektu pt. Pomóż mi, a będę miał równy start" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 19.05.2015 FORMULARZ OFERTY Na usługi transportowe jednodniowa wycieczka-

Bardziej szczegółowo

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Równy start w przyszłość współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sulejówek, dnia 17.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/POKL.09.01.02/2012 Przewóz dzieci w wieku szkolnym do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz do Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w ramach projektu Równy

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr

Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09. WZÓR UMOWY Nr WZÓR UMOWY Nr Załącznik nr 2 do SIWZ znak ZIB.341-3/09 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Zamawiający: Poznań, dnia 25 stycznia 2013 r. Zdzisław Lara prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EUROCONSULT Biuro Handlowe Os. Rusa 134/18 61-245 Poznań Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/2012

Zapytanie ofertowe nr 3/2012 POKL.09.01.02-12-002/11 Buchcice, dnia 27.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 3/2012 na świadczenie usługi transportowej związanej z przewozem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Buchcicach na wycieczkę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy załącznik nr 7 do S.I.W.Z. UMOWA NR UDU/XI/ZFE/.././POKL/2010/B/B/V/2/9/2/WBK-.

Istotne postanowienia umowy załącznik nr 7 do S.I.W.Z. UMOWA NR UDU/XI/ZFE/.././POKL/2010/B/B/V/2/9/2/WBK-. Istotne postanowienia umowy załącznik nr 7 do S.I.W.Z. UMOWA NR UDU/XI/ZFE/.././POKL/2010/B/B/V/2/9/2/WBK-. W dniu..2010 r. zawarta została umowa pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, Dzielnicą Ursus w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym

UMOWA. Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez. zwanego dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu Pomiędzy Gimnazjum nr 11 w Lublinie, 20-530 Lublin ul. Radości 13 reprezentowanym przez.. zwanego dalej Zamawiającym a. reprezentowanym przez zwanego dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 14 listopada 2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny składu i druku ulotki promocyjnej wraz z opracowaniem graficznym, opracowaniem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 5/POKL/2014 Szczuczyn 10.07.2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn... Zapytanie ofertowe nr 5/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 9/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy

Rozeznanie cenowe nr 9/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy Olsztyn, 3 października 2013 r Rozeznanie cenowe nr 9/POKL090102-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej do Warszawy w ramach realizacji projektu pn Po wiedzę i rozwój zdolności - program wyrównywania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Sieradz, dnia 23.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gimnazjum Nr 1 im. 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, kieruje zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wycieczek dla uczestników projektu Teraz myślę o przyszłości

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

UMOWA./2014 O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA./2014 O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA./2014 O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w dniu pomiędzy: GMINĄ SĘPOPOL, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sępopolu, 11-210 Sępopol, ul. 22 Lipca 7, REGON.. NIP..

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015

Wzór umowy. Umowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA /2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa współfinansowana przez Unię Europejską UMOWA /2015 Zawarta dnia.. w Łowiczu. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, Podrzeczna 30, NIP: 834-15-93-519,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

( dotyczy ubezpieczenia grupowego)

( dotyczy ubezpieczenia grupowego) ZS.2600.2.2014 Zapytanie ofertowe nr 1/2014 ( dotyczy ubezpieczenia grupowego) Zespół Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie osób w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, Nowy Sącz, 1 z 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25... Nowy Sącz: PCFE.272.108.2011 Organizacja wycieczek szkolnych dla uczestników projektu pn. Aktywnie w przyszłość. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Tłuszcz, dnia 03.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 907 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

"Człowiek - najlepsza inwestycja", ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013

Człowiek - najlepsza inwestycja, ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2013-11-13 Przeprowadzenie szkolenia Kurs w zakresie badań nieniszczących (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA NR U/ /2016

Załącznik nr 4 UMOWA NR U/ /2016 UMOWA NR U/ /2016 Załącznik nr 4 Zawarta dniu w Węglińcu, pomiędzy: 1.Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Węglińcu, w którego imieniu działa - Dyrektor MGOK Izabela Uśpieńska Domagała, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA PRZEWOZU

PROJEKT UMOWA PRZEWOZU Znak sprawy: PRGR.2710.15.2012 Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWA PRZEWOZU zawarta w dniu pomiędzy Gminą Mircze, ul. Kryłowska 20, 22 530 Mircze, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA UMOWA nr zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Małdytach ul. Szkolna 9, 14-330 Małdyty, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... - projekt -

U M O W A NR... - projekt - Załącznik nr 5 U M O W A NR... z dnia - projekt - zawarta pomiędzy Gminą Śmigiel z siedzibą w Śmiglu, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, REGON 411050557, NIP 698-172-24-62 reprezentowaną przez: Małgorzatę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014

Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 Projekt umowy Umowa nr PCPR.EFS.2203...2014 zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, reprezentowanym przez: Pana Andrzeja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 Mówię, więc jestem Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-04-015/13 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków w formie Cateringu dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapytanie Ofertowe. Część 3: Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 10.04.2014 r. Zapytanie Ofertowe W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Gryfice, dnia 26 czerwca 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/2014/WND-POKL.09.02.00-32-041/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Wiedza i kwalifikacje kluczem do przyszłości. Powiatowy program

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2

Naściszowa Szkoła Podstawowa w Januszowej Naściszowa. Długość trasy ogółem 10 km (dwa kursy dziennie). Około 14 uczniów. 2 Wzór umowy. Umowa nr... zawarta w dniu... 2013 roku w Chełmcu pomiędzy: Gminą Chełmiec z siedzibą w 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt POKL+9.1.2 = Nowoczesna szkoła! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pozezdrze, dnia 26 marca 2013r Znak sprawy : Or.042.4.2013 Gmina Pozezdrze/ Zespół Szkół w Pozezdrzu Zapytanie cenowe Dotyczy : zamówienie w trybie zapytania cenowego o wartości szacunkowej do kwoty 14

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POKL.09.01.02/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POKL.09.01.02/2012 Sprawa Nr IZP.271.19.2013 Sulejówek, dnia 24.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POKL.09.01.02/2012 Pełnieniu funkcji opiekuna grupy podczas przewozu 30-osobowej grupy dzieci w wieku szkolnym na zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12

Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szczecin, dnia 22 marca 2013 roku Zapytanie ofertowe nr 16/2013/WND-POKL.09.02.00-32-044/12 Szanowni Państwo, w związku z realizacją Projektu pt. Mam zawód i kwalifikacje mam pracę w Centrum Edukacji Ogrodniczej

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 10/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację warsztatów językowych (Barcelona - Hiszpania)

Rozeznanie cenowe nr 10/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację warsztatów językowych (Barcelona - Hiszpania) Olsztyn, 4 października 2013 r Rozeznanie cenowe nr 10/POKL090102-28-075/12-00 na organizację warsztatów językowych (Barcelona - Hiszpania) w ramach realizacji projektu pn Po wiedzę i rozwój zdolności

Bardziej szczegółowo

Gmina Płoniawy Bramura Płoniawy-Bramura, dn. 20.03.2013 06 210 Płoniawy - Bramura. Rozpoznanie cenowe

Gmina Płoniawy Bramura Płoniawy-Bramura, dn. 20.03.2013 06 210 Płoniawy - Bramura. Rozpoznanie cenowe Gmina Płoniawy Bramura Płoniawy-Bramura, dn. 20.03.2013 06 210 Płoniawy - Bramura POKL / 8 / 2013 Rozpoznanie cenowe W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe nr 6/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej

Rozeznanie cenowe nr 6/POKL.09.01.02-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej Projekt pn: Po wiedzę i rozwój zdolności program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Olsztyn, 5 kwietnia 2013 r Rozeznanie cenowe nr 6/POKL090102-28-075/12-00 na organizację wycieczki szkolnej w ramach

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności 042.1.14.2012 Sierpc, dnia 27.11.2012 r. Zapytanie ofertowe świadczenie usług wykonania zdjęć w ramach projektu WIEDZA KLUCZEM

Bardziej szczegółowo

Projekt Jedynka gimnazjum równych szans i możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Jedynka gimnazjum równych szans i możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16-09-2011r. Zapytanie ofertowe Zaproszenie do składania oferty cenowej realizowanej w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników

WZÓR UMOWY UMOWA NR. I CZĘŚĆ 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą: Transport uczestników Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni z siedzibą 32-700 Bochnia ul. Parkowa 3, reprezentowaną przez: Dyrektora - Sabinę Bajdę

Bardziej szczegółowo

UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2011 zawarta w dniu.2011r. w ramach projektu Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie POKL.09.01.

UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2011 zawarta w dniu.2011r. w ramach projektu Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie POKL.09.01. Umowa Realizowana w ramach projektu Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Panią/Panem, zam. w.., legitymującą się dowodem

Panią/Panem, zam. w.., legitymującą się dowodem Nasza szansa -uczymy się, poznajemy, zwiedzamy POKL.09.01.02-14-136/12 WZÓR UMOWA ZLECENIE nr / 2013 na usługi psychologiczne zajęcia z psychologiem zawarta dnia...2013r. w Płoniawach-Bramura pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Projekt Razem dla Bytomskich Dzieciaków" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Razem dla Bytomskich Dzieciaków współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Piekary Śląskie, 10.03.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014 z dnia 10.03.2014 r. na usługę o wartości zamówienia przekraczającą w złotych równowartość 14000 EUR w ramach zasady konkurencyjności, na: zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013 Szczecin, dnia 04.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/WYN/POKL-ZK/PJB/2013 1. ZAMAWIAJĄCY EURO - CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE Piotr Sibilski ul. Mazurska 46A/1 70-416 Szczecin NIP: 955-185-49-26

Bardziej szczegółowo

DG.26.8.2014.JM Tułowice, dnia 28 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE

DG.26.8.2014.JM Tułowice, dnia 28 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE DG.26.8.2014.JM Tułowice, dnia 28 marca 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Usługi transportowej związanej wyjazdami uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, realizowanych w ramach projektu pn.: "Wiedza

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia: Łęczyca 10.06.2013r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za organizację wyjazdu integracyjnego dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro w trybie zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /R/2013 na świadczenie usług transportowych Kod CPV: usługi transportowe kod CPV 60100000-9 (przewóz osób)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /R/2013 na świadczenie usług transportowych Kod CPV: usługi transportowe kod CPV 60100000-9 (przewóz osób) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 /R/2013 na świadczenie usług transportowych Kod CPV: usługi transportowe kod CPV 60100000-9 (przewóz osób) Łódź, dnia 02.01.2013 r. Zgodnie z zasadami konkurencyjności i równego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ NA WYJAZD DO HOTELU TANZANIT W JESIONCE K/KOLSKA II część

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ NA WYJAZD DO HOTELU TANZANIT W JESIONCE K/KOLSKA II część Zielona Góra, dnia 25.09.2012r Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Plac Inwalidów 10 01-552 Warszawa Podmiot ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ NA WYJAZD DO HOTELU TANZANIT

Bardziej szczegółowo

Sobienie-Jeziory, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2013/POKL

Sobienie-Jeziory, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2013/POKL Sobienie-Jeziory, dn. 25.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2013/POKL Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Miasto Sochaczew Ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew tel.: (46) 862 22 35, fax.: (46) 862 26 02, e-mail: sekretariat@sochaczew.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Miasto Sochaczew Ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew tel.: (46) 862 22 35, fax.: (46) 862 26 02, e-mail: sekretariat@sochaczew. ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 08 października 2014 Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi cateringowej dwudniowego szkolenia, które ma odbyć się w dniach: 30.10.2014

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr na realizację 3 dniowego wyjazdu w ośrodku rehabilitacyjnym dla uczestników projektu STAŁA PRACA w Górach Opawskich

UMOWA nr na realizację 3 dniowego wyjazdu w ośrodku rehabilitacyjnym dla uczestników projektu STAŁA PRACA w Górach Opawskich Projekt Stała Praca Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez :

Projekt Umowy. UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr. zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : DRUK NR 2 DO SIWZ ZAŁ. NR 1 DO OFERTY Znak sprawy G/1//2010 Projekt Umowy UMOWA O USŁUGI PRZEWOZOWE Nr zawarta w dniu...w Sławkowicach pomiędzy : Gimnazjum w Sławkowicach reprezentowanym przez : Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt

UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Załącznik nr 4 UMOWA - ZLECENIE Nr... - projekt Zawarta w dniu... 2012 roku w Pleszewie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew, NIP..., REGON...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR

WIK-ZP.271.15.2015. Załącznik nr 5 UMOWA NR UMOWA NR Załącznik nr 5 zawarta w dniu... 2015 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, Plac zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, NIP 847-158-70-61 reprezentowaną przez: Jacka Morzego Zastępcę Burmistrza Gołdapi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach NIP: 873-271-85-05 Tel. 14 679-73-99

Zapytanie ofertowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach NIP: 873-271-85-05 Tel. 14 679-73-99 Wierzchosławice, dnia 07.12.2015 r. Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach kieruje zapytanie ofertowe o cenę posiłków dla uczniów w wybranych szkołach na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, Przykona, telefon/fax OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Usługa polegająca na organizacji wycieczek w ramach projektu Program rozwojowy Konopnicka

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/2-2014 Kawęczyn, dnia 25.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/2-2014 Kawęczyn, dnia 25.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/2-2014 Kawęczyn, dnia 25.04.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby realizacji projektu: Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Janikowie Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Janikowie pomiędzy Gminą Janikowo - Miejsko-Gminnym Zespołem Oświaty w Janikowie mającym siedzibę w Janikowie, przy ul. Przemysłowej 6, NIP: 556-274-02-07,

Bardziej szczegółowo