Z A P R A S Z A. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P R A S Z A. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach."

Transkrypt

1 INF (numer sprawy) Piechowice, dnia r. Gmina Miejska Piechowice Piechowice, ul.żymierskiego 49 fax , tel. sekretariat realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej): a) Ma być złożona w formie: pisemnej, b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, d) Ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia pn. Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań Zamawiającego. Oferowane przez Oferenta urządzenia muszą być jego własnością. Oferent musi posiadać prawo swobodnego nimi dysponowania. Urządzenia te muszą być fabrycznie nowe i nie dotknięte żadną wadą fizyczną ani prawną, a w szczególności nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Każde z oferowanych urządzeń musi posiadać trwałe oznaczenie znakiem CE. Przeniesienie prawa własności urządzeń na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta i Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 2 tygodni od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4. Propozycja cenowa (ofertowa) ma być sporządzona na Formularzu propozycji cenowej (ofertowej) wg załączonego wzoru Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej). Na formularzu propozycji cenowej (ofertowej) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do nn. zaproszenia Oferent jest obowiązany dla oferowanych przez siebie urządzeń podać: producenta oraz typ/model urządzenia a także ich ceny. Zaproponowana przez Oferenta cena ma zawierać - wartość netto (bez podatku VAT) dostawy, - obowiązujący podatek od towarów i usług, - cenę (wartość brutto wraz z podatkiem VAT) dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia. Cena oferty (brutto wraz z podatkiem VAT) jest ceną łączną (sumą cen za oferowane urządzenia w ilościach wymaganych przez Zamawiającego) za wykonanie zamówienia zgodnie z załączoną 1

2 Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań zamawiającego stanowiącą załącznik nr 1 do nn. zaproszenia. Cenę brutto należy podać w złotych polskich. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania kompletnego i prawidłowego zamówienia zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności dostarczanie kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Miejskiego w Piechowicach ul. Żymierskiego 49, do pokoju nr 6 sekretariat w godzinach od 13:00 do 15:00 w dniach pracy Urzędu Miasta Piechowice. Odbiór dostarczonego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Faktura za dostarczony sprzęt może być wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapłata za dostarczony i odebrany sprzęt komputerowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 14 dni od jej wpływu do Zamawiającego. 6. Propozycje cenowe (ofertowe) będą oceniane wg. następującego kryterium oceny ofert: 6.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował jednym kryterium: CENA 100%. Cena A(X): α) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w propozycjach cenowych (ofertowych) na wykonanie zamówienia objętego nn. zaproszeniem. β) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: A( x )= C min C ( x ) 100 gdzie: A(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny Cmin cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte nn. zamówieniem, C(x) cena zawarta w ofercie x 6.2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego propozycja cenowa (ofertowa) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w nn. zaproszeniu oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów najniższa cena oferty. 7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 07 czerwca 2013 r. do godziny 9:00, w formie pisemnej zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt 1 lit. a, w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Piechowice Piechowice, ul.żymierskiego 49 w sekretariacie pok. nr 6. Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego, oznaczonej Ofertana dostawę sprzętu komputerowego. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego jest: - Marcin Boratyński informatyk w zakresie przedmiotu zamówienia - tel , fax O wyniku przetargu i wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej (cenowej) oferenci, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę zostaną powiadomieni faksem i pisemnie. 9. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań Zamawiającego. 2) Załącznik nr 2 - Wzór propozycji cenowej (ofertowej). 2

3 Burmistrz Miasta Piechowice /-/ Witold Rudolf Sprawę prowadzi: Marcin Boratyński Informatyk Tel , Fax

4 Załącznik nr 1 Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań Zamawiającego Wymagane parametry sprzętu komputerowego L.p. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym Procesor zgodny z architekturą w architekturze x86-64, 64-bitowy, liczba rdzeni 4, liczba wątków min. 4, o częstotliwości taktowania co najmniej 3200 MHz, częstotliwość szyny FSB 1333/1600, wbudowany układ graficzny o częstotliwości 1,1GHz, maks. TDP 77W, DMI 5GT/s, rozszerzony zestaw instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX (intel i lub odpowiednik) Pojemność pamięci RAM min.: 4GB, pracujące z częstotliwością min MHz 1.3 Dysk twardy o pojemności co najmniej 500GB z interfejsem SATA III 1.4 Karta graficzna zintegrowana z procesorem lub jako dodatkowy element, o parametrach nie gorszych niż zintegrowana z procesorem opisanym w pkt Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer 1.6 Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s 1.7 Wbudowane porty wej/wyj- min. 6 USB oraz min. 2.0, wej/wyj audio liniowe, słuchawkowe i mikrofonowe (opcjonalnie PS2) 2. W zakresie oprogramowania 2.1 System operacyjny Microsoft Windows 7 Pro 64 bit PL lub Microsoft Windows 8 Professional PL 64-bit z możliwością downgrade'u do Windows 7 Pro 64 bit. PL 3. W zakresie zasilania 3.1 Przystosowanie do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz 3.2 W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. 4

5 4. W zakresie usług gwarancyjnych 4.1 Komputery stacjonarne muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 36 miesięcy, naprawa w siedzibie klienta następnego dnia po zgłoszeniu usterki. 5. W zakresie innych cech 5.1 Komputery muszą być fabrycznie nowe Komputery muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu Komputery muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera. Komputery muszą posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę Każdy komputer musi posiadać dodatkowo myszkę komputerową wykonaną w technologii optycznej z 2 przyciskami i rolką do przewijania i interfejsem USB Każdy komputer musi posiadać dodatkowo klawiaturę komputerową QWERTY, przystosowaną do polskich znaków. Komputery muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model Wymagane parametry monitorów LCD 16:9 L.p. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Format panoramiczny (16x9) ekranu monitora 1.2 Przekątna ekranu: 21,5 cali lub 22 cale 1.3 Typ panela- LCD, min. rozdzielczość obrazu fullhd 1920X Czas reakcji matrycy max. 5 ms, 5

6 2. W zakresie wejść/wyjść 2.1 Minimum: 15-stykowe D-Sub złącze wej. 3. W zakresie zasilania Monitor musi być przystosowana do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. 4. W zakresie usług gwarancyjnych 4.1 Monitor musi być objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją poświadczoną kartą gwarancyjną 5. W zakresie innych cech 5.1 Monitory muszą być fabrycznie nowe 5.2 Monitory muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu 5.3 Monitory muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model Wymagane parametry oprogramowania biurowego Microsoft Office 2013 PL DOM i MAŁA FIRMA Wymagane parametry urządzenia drukującego wielofunkcyjnego: Rozdzielczość drukowania Mechanizm drukowania Szybkość drukowania w jakości typowej dla laboratorium fotograficznego Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym Szybkość drukowania w kolorze Rozdzielczość maks. 9600x 2400 dpi Drukarka atramentowa z 5 oddzielnymi zbiornikami z atramentem, system 5 kolorów z minimalną objętością kropli 1 pl, głowica drukująca FINE, system ChromaLife100+ Zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów: około 20 s (standardowo) ESAT: około 12,5 obr./min ESAT: około 9,3 obr./min Konfiguracja kasety z atramentem Technologia oddzielnych zbiorników z atramentem 5 odrębnych 6

7 zbiorników Zwykły papier, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Typ nośnika semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper Everyday Use (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101) Tylna taca: maks. 150 arkuszy Podawanie nośnika Kaseta: maks. 150 arkuszy Taca tylna: A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Rozmiar nośnika Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Kaseta: A4, B5, A5, Letter Taca tylna: zwykły papier o gramaturze od 64 do 105 g/mi obsługa Gramatura nośnika nośników specjalnych Canon do 300 g/m² Kaseta: od 64 do 105 g/m² Automatyczne przełączanie przy użyciu zwykłego papieru dla Drukowanie dwustronne formatu A4, B5, A5 i Letter. Drukowanie bez marginesów Tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) Pamięć USB Flash, CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMedia Card Zgodne karty pamięci (wersja 4.1) i MultiMedia Card Plus (wersja 4.1). xd-picturecard, xd-picturecard Type M, xd-picturecard Type H, Memory Stick Micro, RS-MMC, MMCmobile Card, mini SD Card, micro SD, mini SDHC Card, micro SDHCi MMC mobile. Funkcje drukowania bezpośrednio z Wybór zdjęcia, drukowanie kolejki wydruku zdjęć, drukowanie kart pamięci PDF pamięci flash USB Funkcje poprawy przy drukowaniu Auto Photo Fix II, redukcja efektu czerwonych oczu, bezpośrednio z kart pamięci FUNKCJE FAKSU Faks autonomiczny Faksowanie z komputera Faks kolorowy Szybkość transmisji w trybie monochromatycznym/kolorowym Szybkość modemu Metoda kompresji w trybie monochromatycznym/kolorowym Wysyłanie z pamięci Rozdzielczość faksowania Skala szarości / gradacja koloru Pamięć faksu Podwójny dostęp Tak Windows: za pośrednictwem faksmodemu (w urządzeniu wielofunkcyjnym)*, Mac: niedostępne *1 lokalizacja, tylko transmisja cz-b Tak Monochromatyczne: około 3 s/stronę (33,6 kb/s) (w oparciu o ustawienia domyślne z wykorzystaniem arkusza nr 1 normy ITU-T) Kolorowe: około 1 min/stronę (33,6 kb/s) (w oparciu o ustawienia domyślne z wykorzystaniem arkusza testowego Canon Colour Fax Standard Test Sheet) Maks. 33,6 kb/s (automatyczna negocjacja szybkości) Tryb czarno-biały: MH, MR, MMR Tryb kolorowy: JPEG Tak Tryb monochromatyczny: 8 piks./mm x 3,85 linii/mm (Standard), 8 piks./mm x 7,7 linii/mm (Dokładna), 300 dpi x 300 dpi (Bardzo dokładna) Tryb kolorowy: 200 x 200 dpi (Foto) Tryb czarno-biały: 256 poziomów, Tryb kolorowy: 24 bity (pełen kolor) (8 bitów na każdy kolor RGB) Do 250 stron (licznik stron w oparciu o arkusz nr 1 normy ITU-T lub arkusz testowy nr 1 Canon Fax Standard); dodatkowo zapisywanie plików bezpośrednio na nośniki pamięci USB typu Flash albo na kartę pamięci Tak 7

8 Numery wybierania kodowego maks. 100 lokalizacji Wybieranie grupowe maks. 99 lokalizacji Wybieranie ponowne Tak Automatyczny przełącznik FAKS/TEL Tak (ręcznie) Możliwość podłączenia automatycznej sekretarki Tak Zdalny odbiór Tak Nadawanie sekwencyjne Tak Tryb korekcji błędów (ECM) Tak, zgodność z normą ITU-T T.30 Słuchawka telefoniczna Nie Raport aktywności, lista danych użytkownika, lista numerów Raporty telefonicznych, lista pamięci, lista odrzuconych numerów, lista połączeń FUNKCJE SKANERA Typ skanera Skaner kolorowy CIS z szybą i automatycznym podajnikiem dokumentów ADF Optyczna Do 2400 x 4800 dpi (szyba) rozdzielczość skanera Szybkość skanowania arkuszy A4 Około 18 s (odbijających światło) Głębia koloru 48-bitowe wejście / 24-bitowe wyjście (każdy kolor RGB 16 / 8 bitów) skanowania Półtony/skala szarości16-bitowe wejście / 8-bitowe wyjście Zgodność TWAIN, WIA Efektywna szerokość Płaski: A4/Letter skanowania ADF: A4/Letter/Legal Pakiet OCR Tak (MP Navigator EX) Skanowanie do pliku JPEG, skanowanie do pliku Compact PDF lub PDF, skanowanie do karty pamięci lub pamięci USB, tworzenie załącznika do wiadomości , skanowanie z przesyłaniem danych, tryb automatycznego skanowania, automatyczne naprawianie dokumentu, Sposoby skanowania i tworzenie/edycja/zabezpieczenie hasłem pliku PDF*, prawidłowa orientacja funkcje poprawy dokumentu, zapobieganie przebijaniu kolorów, usuwanie rastra, korekcja cienia szycia grzbietu, rozpoznawanie tekstu (OCR), tworzenie wielostronicowego dokumentu PDF * Funkcja z programem MP Navigator EX FUNKCJE KOPIARKI Kopiowanie kolorowe/zdjęć Automatyczne dwustronne do 35 arkuszy Szybkość kopiowania sfcot: około 14 s dokumentów kolorowych Dokument (ADF) sesat: około 7 obr./min jednostronnie Kopiowanie wielokrotne Od 1 do 99 kopii Od 25 do 400%, wstępnie ustawione współczynniki, dopasowanie do Powiększenie strony Kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 Funkcje kopiowania i poprawy i 4 na 1, kopiowanie łączące, kopiowanie z usuwaniem ramki, Auto Photo Fix II INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE Typ i wymiary wyświetlacza Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 6,2 cm z panelem Dual Function USB Hi-Speed (Port B), Typ interfejsu PC / Mac Bluetooth 2.0, maksymalna szybkość 1,44 Mb/s (opcja, HCRP) (z opcjonalnym modułem Bluetooth BU-30). 8

9 Typ interfejsu inny niż PC Obsługiwane systemy operacyjne Wymagania dot. systemów operacyjnych Dołączone oprogramowanie CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) Wi-Fi: IEEE b/g/n, konfiguracja: WCN, WPS (konfiguracja po naciśnięciu przycisku, metoda kodu PIN), zabezpieczenia: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP64/128 bitów, hasło administratora Wi-Fi: urządzenia Android, iphone², ipod touch², ipad², Sony Playstation 3 Bluetooth 2.0, maksymalna szybkość 1,44 Mb/s (opcja, tylko JPEG, OPP, BIP) (z opcjonalnym modułem Bluetooth BU-30). Drukowanie zdjęć za pośrednictwem PictBridge Obsługa Apple AirPrint Windows 8 (32- i 64-bitowy) Windows RT Windows 7 (32- i 64-bitowy) Windows Vista (32- i 64-bitowy) Windows XP (32-bitowy) Mac OS X Windows 7: procesor 1 GHz lub szybszy, 1 GB RAM (w przypadku 64-bit: wymagane 2 GB RAM) Windows Vista (32-/ 64-bit): procesor 1 GHz lub szybszy, 512 MB RAM Windows XP SP2, 3: procesor 300 MHz lub szybszy, 128 MB RAM Przeglądarka: Internet Explorer 6 lub nowsza Napęd CD-ROM Wyświetlacz: 1024 x 768 lub lepszy Mac OS X Lion 10.7: procesor Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 lub Xeon, 2 GB RAM Mac OS 10.6: procesor firmy Intel, 1 GB RAM Mac OS : procesor firmy Intel lub PowerPC (G4, G5, 867 MHz lub szybszy) Przeglądarka: Safari 3 lub nowsza Napęd CD-ROM Wyświetlacz: 1024 x 768 lub lepszy Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX², Canon Speed Dial Utility, Canon Solution Menu EX Automatyczny podajnik Automatyczne drukowanie dwustronne do 35 arkuszy dokumentów (ADF) Wymiary (szer. x dł. x około 491 x 448 x 218 mm wys.) Możliwość wyboru jednego z 22 języków: japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, norweski, szwedzki, Języki wyświetlacza duński, fiński, rosyjski, czeski, węgierski, polski, słoweński, turecki, chiński uproszczony, grecki, chiński tradycyjny, koreański Zakres temperatur Warunki pracy: 5 35 C Wilgotność Wilgotność podczas pracy: 10 90% RH (bez kondensacji) Około 46 db (A) Poziomy hałasu W przypadku drukowania wzoru ISO/JIS-SCID N2 na papierze Photo Paper Plus Glossy II formatu 10x15 cm z zastosowaniem ustawień domyślnych. Masa Około 11,7 kg Zasilanie Napięcie przemienne V, 50/60 Hz Tryb gotowości: około 2 W (połączenie z komputerem za pomocą USB, wyłączona lampa skanera); Pobór mocy Wyłączone: około 0,4 W (połączenie z komputerem za pomocą USB); kopiowanie: około 22 W Kropelki tuszu mogą być nanoszone w minimalnych odstępach 1/9600 Rozdzielczość drukowania cala 9

10 Szybkość drukowania jest określona w oparciu o domyślne ustawienia Szybkość drukowania w jakości sterownika drukarki z zastosowaniem normy ISO/JIS-SCID N2 na typowej dla laboratorium papierze Canon Photo Paper Plus Glossy II. Nie uwzględnia czasu fotograficznego Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym przetwarzania dokumentu w komputerze. Szybkość drukowania dokumentu na zwykłym papierze jest mierzona w oparciu o średnie wyniki testu kategorii biurowej ESAT zgodnie z normą ISO/IEC Szybkość drukowania dokumentu na zwykłym papierze jest mierzona w Szybkość drukowania w kolorze oparciu o średnie wyniki testu kategorii biurowej ESAT zgodnie z normą ISO/IEC Deklarowana wartość wydajności zgodna ze standardami ISO/IEC i ISO/IEC Wartości osiągnięte przy drukowaniu w trybie ciągłym. Ciągłe drukowanie standardowych zdjęć Canon przy ustawieniach Wydajność zbiornika z czarnym domyślnych 10 x 15 cm na papierze Photo Paper Plus Glossy II przy atramentem użyciu sterownika drukarki dla systemu Windows 7, w trybie drukowania bez marginesów i z wykorzystaniem programu Windows Photo Viewer w systemie operacyjnym Windows 7 Home Premium. Deklarowane wartości wydajności w oparciu o standardowe metody Wydajność zbiornika z kolorowym atramentem Zgodne karty pamięci Szybkość transmisji w trybie monochromatycznym/kolorowy m Optyczna rozdzielczość skanera Szybkość skanowania arkuszy A4 (odbijających światło) Szybkość kopiowania dokumentów kolorowych Typ interfejsu inny niż PC Dołączone oprogramowanie pomiaru firmy Canon, w odniesieniu do normy ISO/IEC Deklarowana wartość wydajności zgodna ze standardami ISO/IEC i ISO/IEC Wartości osiągnięte przy drukowaniu w trybie ciągłym. Ciągłe drukowanie standardowych zdjęć Canon przy ustawieniach domyślnych 10 x 15 cm na papierze Photo Paper Plus Glossy II przy użyciu sterownika drukarki dla systemu Windows 7, w trybie drukowania bez marginesów i z wykorzystaniem programu Windows Photo Viewer w systemie operacyjnym Windows 7 Home Premium. Deklarowane wartości wydajności w oparciu o standardowe metody pomiaru firmy Canon, w odniesieniu do normy ISO/IEC Wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie). Rzeczywista szybkość transmisji może się różnić w zależności od stopnia złożoności dokumentu, ustawień telefaksu po stronie odbiorczej i parametrów linii. Rozdzielczość optyczna jest miarą maksymalnej sprzętowej rozdzielczości próbkowania w oparciu o normę ISO Podczas skanowania w wysokiej rozdzielczości rozmiar skanowanego obrazu jest ograniczony (maksymalna rozdzielczość optyczna dla obrazu A4 wynosi 600 dpi). Szybkość skanowania w kolorze jest mierzona w oparciu o standard testowy normy ISO/IEC Annex C. Szybkość skanowania oznacza czas zmierzony między naciśnięciem przycisku skanowania sterownika skanera a wyłączeniem się okna stanu skanowania na ekranie urządzenia. Szybkość skanowania zależy od konfiguracji systemu, interfejsu, oprogramowania, ustawień trybu skanowania, rozmiaru dokumentu itd. Szybkość drukowania dokumentu w kolorze jest mierzona w oparciu o średnie wyniki testu wydajności sfcot i sesat zgodnie z normą ISO/IEC W przypadku podłączenia do urządzenia z systemem operacyjnym Android 1.6 lub nowszym za pośrednictwem istniejącej sieci Wi-Fi (tryb infrastruktury). W przypadku podłączenia urządzenia za pośrednictwem istniejącej sieci Wi-Fi (tryb infrastruktury). Aplikacja Canon iepp dostępna do pobrania bezpłatnie z witryny sklepu Apple App Store. Zgodność z systemem operacyjnym iphone w wersji lub wyższej HD Movie Print w przypadku systemu Windows wymaga procesora 10

11 Pobór mocy 2,6 GHz lub szybszego, 1 GB RAM i programu Canon ZoomBrowser EX w wersji 6.5 lub nowszej, HD Movie Print w przypadku systemu Mac OS wymaga procesora firmy Intel oraz oprogramowania Canon ImageBrowser w wersji 6.5 lub nowszej. W przypadku programu Easy-WebPrint EX for Windows jest wymagana 32-bitowa wersja przeglądarki Internet Explorer 7 lub 8, program Easy WebPrint EX for Mac wymaga przeglądarki Safari 4 lub 5. W przypadku kopiowania wzorca ISO/JIS-SCID N2 (wydrukowanego na drukarce atramentowej) na zwykłym papierze formatu A4 przy ustawieniach domyślnych. 11

12 Wzór Załącznik nr 2..., dnia (Nazwa i adres oferenta) Urząd Miasta Piechowice Piechowice, ul.żymierskiego 49 PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA) Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach. oferuję wykonanie w/w zamówienia zgodnie z wymogami zaproszenia do złożenia oferty z dnia r., znak INF za cenę: Lp. Przedmiot zamówienia 1. Urządzenie wielofunkcyjne 2. Komputer stacjonarny producent Typ/model ilość Cena netto w zł 1 3 Cena brutto w zł 3. Monitor LCD 3 4. Microsoft Office 2013PL 3 Cena oferty brutto jest sumą cen podanych w pozycjach od 1 do 4 Cena oferty brutto... złotych (słownie złotych:......). Powyższa cena oferty brutto obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: (imię i nazwisko)... Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 12

13 upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przedmiotowe zamówienie wykonamy w ciągu 2 tygodni od przesłania nam informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oświadczamy, że oferowane przez nas wyżej wymienione urządzenia są naszą własnością i posiadamy niczym nie ograniczone prawo swobodnego nimi dysponowania. Urządzenia te są fabrycznie nowe i nie dotknięte żadną wadą fizyczną ani prawną, a w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. Dodatkowe informacje: Załączniki: 1)... 2)... 3) (podpis i pieczątka oferenta) *) niepotrzebne skreślić 13

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE Klasa 17 cali Typ atramentu Reaktywny atrament barwnikowy i pigmentowy: BK, MBK x 2, C, M, Y Maksymalna rozdzielczość druku 2400 x 1200 dpi montaż Montaż przez użytkownika Szybkość

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

PIXMA MP990 -NOWOŚĆ- 1 z :28. Zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowania: ok. 20 sekund (standardowo) ESAT: Około 9,1 obr.

PIXMA MP990 -NOWOŚĆ- 1 z :28. Zdjęcie 10 x 15 cm bez obramowania: ok. 20 sekund (standardowo) ESAT: Około 9,1 obr. PIXMA MP990 -NOWOŚĆ- Specyfikacja produktu Funkcje Najwyższej klasy wielofunkcyjna drukarka fotograficzna z możliwością pracy w sieci WiFi/ Ethernet, funkcją bezpośredniego drukowania z filmu/slajdów 35

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.35.2014 część III Załącznik nr 1F do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz3 DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Znak: RGIUE.271.8.2011 Mniów, dnia 25.08.2011 r. wg rozdzielnika Wójt Gminy Mniów zaprasza do złożenia propozycji oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

PIXMA MX700. 1 z 5 2009-07-26 13:30. Drukowanie odbitek 10 x 15 cm bez marginesów: ok. 46 s (standardowo)

PIXMA MX700. 1 z 5 2009-07-26 13:30. Drukowanie odbitek 10 x 15 cm bez marginesów: ok. 46 s (standardowo) PIXMA MX700 Specyfikacja produktu Funkcje Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, podajnik ADF na 30 arkuszy oraz bezpośrednie drukowanie z aparatu Rozdzielczość druku Rozdzielczość do 4800¹ x

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA 7 sztuk LP. PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE 1 Technologia wydruku laserowa monochromatyczna 2 Wydajność tonera przy 5%

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 1F do SIWZ RAP.272.53.2012 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanego urządzenia:

Parametry oferowanego urządzenia: 1.Drukarka laserowa monochromatyczna Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia druku Laserowa Wymiary max 370 x 365 x 185 mm Czas wydruku 1 strony max. 9 sek. Miesięczne obciążenie

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów Klasa produktu: Komputer; Procesor: klasy x86 Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Ilość rdzeni: 2; Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 16 sztuk komputerów

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4

CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 CZĘŚĆ 4 Załącznik nr 1.4 Komputerowy sprzęt peryferyjny: drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne (łącznie 14 szt.) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4.1. Drukarki laserowe z przewodami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.13.2014 Załącznik nr 1B do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5

A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA URZĄDZENIA KOMPUTEROWE A. Drukarka A4 kolor duplex szt. 5 1) Typ druku: laserowy lub ledowy. 2) Szybkość

Bardziej szczegółowo

ram sp. j. Deskjet IA 3635 AiO F5S44C drukarki, SKANERY > Deskjet IA 3635 AiO F5S44C Utworzono : 01 październik 2016

ram sp. j. Deskjet IA 3635 AiO F5S44C <b>drukarki, SKANERY</b> > Deskjet IA 3635 AiO F5S44C Utworzono : 01 październik 2016 drukarki, SKANERY > Model : 106961 Producent : - Model Deskjet Ink Advantage 3635 Obszar zastosowań Dom Funkcje urządzenia Drukarka Kopiarka Skaner Rodzaj druku Atramentowy Format druku A6 A4 B5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo