Z A P R A S Z A. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P R A S Z A. do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach."

Transkrypt

1 INF (numer sprawy) Piechowice, dnia r. Gmina Miejska Piechowice Piechowice, ul.żymierskiego 49 fax , tel. sekretariat realizując zamówienie na podstawie Art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach. 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej (ofertowej): a) Ma być złożona w formie: pisemnej, b) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, c) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, d) Ma obejmować całość zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia pn. Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań Zamawiającego. Oferowane przez Oferenta urządzenia muszą być jego własnością. Oferent musi posiadać prawo swobodnego nimi dysponowania. Urządzenia te muszą być fabrycznie nowe i nie dotknięte żadną wadą fizyczną ani prawną, a w szczególności nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Każde z oferowanych urządzeń musi posiadać trwałe oznaczenie znakiem CE. Przeniesienie prawa własności urządzeń na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta i Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. 3. Wymagany termin realizacji zamówienia: w ciągu 2 tygodni od przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. 4. Propozycja cenowa (ofertowa) ma być sporządzona na Formularzu propozycji cenowej (ofertowej) wg załączonego wzoru Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej). Na formularzu propozycji cenowej (ofertowej) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do nn. zaproszenia Oferent jest obowiązany dla oferowanych przez siebie urządzeń podać: producenta oraz typ/model urządzenia a także ich ceny. Zaproponowana przez Oferenta cena ma zawierać - wartość netto (bez podatku VAT) dostawy, - obowiązujący podatek od towarów i usług, - cenę (wartość brutto wraz z podatkiem VAT) dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia. Cena oferty (brutto wraz z podatkiem VAT) jest ceną łączną (sumą cen za oferowane urządzenia w ilościach wymaganych przez Zamawiającego) za wykonanie zamówienia zgodnie z załączoną 1

2 Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań zamawiającego stanowiącą załącznik nr 1 do nn. zaproszenia. Cenę brutto należy podać w złotych polskich. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w celu wykonania kompletnego i prawidłowego zamówienia zgodnie z powyższym opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności dostarczanie kompletnego przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Miejskiego w Piechowicach ul. Żymierskiego 49, do pokoju nr 6 sekretariat w godzinach od 13:00 do 15:00 w dniach pracy Urzędu Miasta Piechowice. Odbiór dostarczonego sprzętu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron. Faktura za dostarczony sprzęt może być wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapłata za dostarczony i odebrany sprzęt komputerowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 14 dni od jej wpływu do Zamawiającego. 6. Propozycje cenowe (ofertowe) będą oceniane wg. następującego kryterium oceny ofert: 6.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował jednym kryterium: CENA 100%. Cena A(X): α) Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w propozycjach cenowych (ofertowych) na wykonanie zamówienia objętego nn. zaproszeniem. β) Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: A( x )= C min C ( x ) 100 gdzie: A(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny Cmin cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte nn. zamówieniem, C(x) cena zawarta w ofercie x 6.2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego propozycja cenowa (ofertowa) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w nn. zaproszeniu oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów najniższa cena oferty. 7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej): Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 07 czerwca 2013 r. do godziny 9:00, w formie pisemnej zgodnej ze wskazaniem zamawiającego w pkt 1 lit. a, w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta Piechowice Piechowice, ul.żymierskiego 49 w sekretariacie pok. nr 6. Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego, oznaczonej Ofertana dostawę sprzętu komputerowego. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego jest: - Marcin Boratyński informatyk w zakresie przedmiotu zamówienia - tel , fax O wyniku przetargu i wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej (cenowej) oferenci, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę zostaną powiadomieni faksem i pisemnie. 9. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań Zamawiającego. 2) Załącznik nr 2 - Wzór propozycji cenowej (ofertowej). 2

3 Burmistrz Miasta Piechowice /-/ Witold Rudolf Sprawę prowadzi: Marcin Boratyński Informatyk Tel , Fax

4 Załącznik nr 1 Specyfikacja zamawianych urządzeń i sprzętu oraz wymagań Zamawiającego Wymagane parametry sprzętu komputerowego L.p. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym Procesor zgodny z architekturą w architekturze x86-64, 64-bitowy, liczba rdzeni 4, liczba wątków min. 4, o częstotliwości taktowania co najmniej 3200 MHz, częstotliwość szyny FSB 1333/1600, wbudowany układ graficzny o częstotliwości 1,1GHz, maks. TDP 77W, DMI 5GT/s, rozszerzony zestaw instrukcji: SSE4.1/4.2, AVX (intel i lub odpowiednik) Pojemność pamięci RAM min.: 4GB, pracujące z częstotliwością min MHz 1.3 Dysk twardy o pojemności co najmniej 500GB z interfejsem SATA III 1.4 Karta graficzna zintegrowana z procesorem lub jako dodatkowy element, o parametrach nie gorszych niż zintegrowana z procesorem opisanym w pkt Wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW Dual Layer 1.6 Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s 1.7 Wbudowane porty wej/wyj- min. 6 USB oraz min. 2.0, wej/wyj audio liniowe, słuchawkowe i mikrofonowe (opcjonalnie PS2) 2. W zakresie oprogramowania 2.1 System operacyjny Microsoft Windows 7 Pro 64 bit PL lub Microsoft Windows 8 Professional PL 64-bit z możliwością downgrade'u do Windows 7 Pro 64 bit. PL 3. W zakresie zasilania 3.1 Przystosowanie do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz 3.2 W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. 4

5 4. W zakresie usług gwarancyjnych 4.1 Komputery stacjonarne muszą być objęte gwarancją na okres co najmniej 36 miesięcy, naprawa w siedzibie klienta następnego dnia po zgłoszeniu usterki. 5. W zakresie innych cech 5.1 Komputery muszą być fabrycznie nowe Komputery muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu Komputery muszą posiadać certyfikat zgodności systemu operacyjnego z oferowanym modelem komputera. Komputery muszą posiadać komplet przewodów zapewniających prawidłową jego pracę Każdy komputer musi posiadać dodatkowo myszkę komputerową wykonaną w technologii optycznej z 2 przyciskami i rolką do przewijania i interfejsem USB Każdy komputer musi posiadać dodatkowo klawiaturę komputerową QWERTY, przystosowaną do polskich znaków. Komputery muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model Wymagane parametry monitorów LCD 16:9 L.p. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Format panoramiczny (16x9) ekranu monitora 1.2 Przekątna ekranu: 21,5 cali lub 22 cale 1.3 Typ panela- LCD, min. rozdzielczość obrazu fullhd 1920X Czas reakcji matrycy max. 5 ms, 5

6 2. W zakresie wejść/wyjść 2.1 Minimum: 15-stykowe D-Sub złącze wej. 3. W zakresie zasilania Monitor musi być przystosowana do pracy w sieci elektrycznej 230V/50Hz W zakresie poboru energii muszą być spełnione wymagania Energy Star oraz posiadać stosowne oznaczenia lub certyfikaty. Dopuszczone są standardy równoważne, potwierdzone stosownym świadectwem. 4. W zakresie usług gwarancyjnych 4.1 Monitor musi być objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją poświadczoną kartą gwarancyjną 5. W zakresie innych cech 5.1 Monitory muszą być fabrycznie nowe 5.2 Monitory muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu 5.3 Monitory muszą posiadać deklarację zgodności CE na oferowany model Wymagane parametry oprogramowania biurowego Microsoft Office 2013 PL DOM i MAŁA FIRMA Wymagane parametry urządzenia drukującego wielofunkcyjnego: Rozdzielczość drukowania Mechanizm drukowania Szybkość drukowania w jakości typowej dla laboratorium fotograficznego Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym Szybkość drukowania w kolorze Rozdzielczość maks. 9600x 2400 dpi Drukarka atramentowa z 5 oddzielnymi zbiornikami z atramentem, system 5 kolorów z minimalną objętością kropli 1 pl, głowica drukująca FINE, system ChromaLife100+ Zdjęcie 10 x 15 cm bez marginesów: około 20 s (standardowo) ESAT: około 12,5 obr./min ESAT: około 9,3 obr./min Konfiguracja kasety z atramentem Technologia oddzielnych zbiorników z atramentem 5 odrębnych 6

7 zbiorników Zwykły papier, papier Photo Paper Pro Platinum (PT-101), papier Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Plus Typ nośnika semi-gloss (SG-201), papier Glossy Photo Paper Everyday Use (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101) Tylna taca: maks. 150 arkuszy Podawanie nośnika Kaseta: maks. 150 arkuszy Taca tylna: A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub Rozmiar nośnika Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Kaseta: A4, B5, A5, Letter Taca tylna: zwykły papier o gramaturze od 64 do 105 g/mi obsługa Gramatura nośnika nośników specjalnych Canon do 300 g/m² Kaseta: od 64 do 105 g/m² Automatyczne przełączanie przy użyciu zwykłego papieru dla Drukowanie dwustronne formatu A4, B5, A5 i Letter. Drukowanie bez marginesów Tak (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) Pamięć USB Flash, CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMedia Card Zgodne karty pamięci (wersja 4.1) i MultiMedia Card Plus (wersja 4.1). xd-picturecard, xd-picturecard Type M, xd-picturecard Type H, Memory Stick Micro, RS-MMC, MMCmobile Card, mini SD Card, micro SD, mini SDHC Card, micro SDHCi MMC mobile. Funkcje drukowania bezpośrednio z Wybór zdjęcia, drukowanie kolejki wydruku zdjęć, drukowanie kart pamięci PDF pamięci flash USB Funkcje poprawy przy drukowaniu Auto Photo Fix II, redukcja efektu czerwonych oczu, bezpośrednio z kart pamięci FUNKCJE FAKSU Faks autonomiczny Faksowanie z komputera Faks kolorowy Szybkość transmisji w trybie monochromatycznym/kolorowym Szybkość modemu Metoda kompresji w trybie monochromatycznym/kolorowym Wysyłanie z pamięci Rozdzielczość faksowania Skala szarości / gradacja koloru Pamięć faksu Podwójny dostęp Tak Windows: za pośrednictwem faksmodemu (w urządzeniu wielofunkcyjnym)*, Mac: niedostępne *1 lokalizacja, tylko transmisja cz-b Tak Monochromatyczne: około 3 s/stronę (33,6 kb/s) (w oparciu o ustawienia domyślne z wykorzystaniem arkusza nr 1 normy ITU-T) Kolorowe: około 1 min/stronę (33,6 kb/s) (w oparciu o ustawienia domyślne z wykorzystaniem arkusza testowego Canon Colour Fax Standard Test Sheet) Maks. 33,6 kb/s (automatyczna negocjacja szybkości) Tryb czarno-biały: MH, MR, MMR Tryb kolorowy: JPEG Tak Tryb monochromatyczny: 8 piks./mm x 3,85 linii/mm (Standard), 8 piks./mm x 7,7 linii/mm (Dokładna), 300 dpi x 300 dpi (Bardzo dokładna) Tryb kolorowy: 200 x 200 dpi (Foto) Tryb czarno-biały: 256 poziomów, Tryb kolorowy: 24 bity (pełen kolor) (8 bitów na każdy kolor RGB) Do 250 stron (licznik stron w oparciu o arkusz nr 1 normy ITU-T lub arkusz testowy nr 1 Canon Fax Standard); dodatkowo zapisywanie plików bezpośrednio na nośniki pamięci USB typu Flash albo na kartę pamięci Tak 7

8 Numery wybierania kodowego maks. 100 lokalizacji Wybieranie grupowe maks. 99 lokalizacji Wybieranie ponowne Tak Automatyczny przełącznik FAKS/TEL Tak (ręcznie) Możliwość podłączenia automatycznej sekretarki Tak Zdalny odbiór Tak Nadawanie sekwencyjne Tak Tryb korekcji błędów (ECM) Tak, zgodność z normą ITU-T T.30 Słuchawka telefoniczna Nie Raport aktywności, lista danych użytkownika, lista numerów Raporty telefonicznych, lista pamięci, lista odrzuconych numerów, lista połączeń FUNKCJE SKANERA Typ skanera Skaner kolorowy CIS z szybą i automatycznym podajnikiem dokumentów ADF Optyczna Do 2400 x 4800 dpi (szyba) rozdzielczość skanera Szybkość skanowania arkuszy A4 Około 18 s (odbijających światło) Głębia koloru 48-bitowe wejście / 24-bitowe wyjście (każdy kolor RGB 16 / 8 bitów) skanowania Półtony/skala szarości16-bitowe wejście / 8-bitowe wyjście Zgodność TWAIN, WIA Efektywna szerokość Płaski: A4/Letter skanowania ADF: A4/Letter/Legal Pakiet OCR Tak (MP Navigator EX) Skanowanie do pliku JPEG, skanowanie do pliku Compact PDF lub PDF, skanowanie do karty pamięci lub pamięci USB, tworzenie załącznika do wiadomości , skanowanie z przesyłaniem danych, tryb automatycznego skanowania, automatyczne naprawianie dokumentu, Sposoby skanowania i tworzenie/edycja/zabezpieczenie hasłem pliku PDF*, prawidłowa orientacja funkcje poprawy dokumentu, zapobieganie przebijaniu kolorów, usuwanie rastra, korekcja cienia szycia grzbietu, rozpoznawanie tekstu (OCR), tworzenie wielostronicowego dokumentu PDF * Funkcja z programem MP Navigator EX FUNKCJE KOPIARKI Kopiowanie kolorowe/zdjęć Automatyczne dwustronne do 35 arkuszy Szybkość kopiowania sfcot: około 14 s dokumentów kolorowych Dokument (ADF) sesat: około 7 obr./min jednostronnie Kopiowanie wielokrotne Od 1 do 99 kopii Od 25 do 400%, wstępnie ustawione współczynniki, dopasowanie do Powiększenie strony Kopiowanie bez marginesów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 Funkcje kopiowania i poprawy i 4 na 1, kopiowanie łączące, kopiowanie z usuwaniem ramki, Auto Photo Fix II INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE Typ i wymiary wyświetlacza Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 6,2 cm z panelem Dual Function USB Hi-Speed (Port B), Typ interfejsu PC / Mac Bluetooth 2.0, maksymalna szybkość 1,44 Mb/s (opcja, HCRP) (z opcjonalnym modułem Bluetooth BU-30). 8

9 Typ interfejsu inny niż PC Obsługiwane systemy operacyjne Wymagania dot. systemów operacyjnych Dołączone oprogramowanie CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mb/s (automatyczne przełączanie) Wi-Fi: IEEE b/g/n, konfiguracja: WCN, WPS (konfiguracja po naciśnięciu przycisku, metoda kodu PIN), zabezpieczenia: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP64/128 bitów, hasło administratora Wi-Fi: urządzenia Android, iphone², ipod touch², ipad², Sony Playstation 3 Bluetooth 2.0, maksymalna szybkość 1,44 Mb/s (opcja, tylko JPEG, OPP, BIP) (z opcjonalnym modułem Bluetooth BU-30). Drukowanie zdjęć za pośrednictwem PictBridge Obsługa Apple AirPrint Windows 8 (32- i 64-bitowy) Windows RT Windows 7 (32- i 64-bitowy) Windows Vista (32- i 64-bitowy) Windows XP (32-bitowy) Mac OS X Windows 7: procesor 1 GHz lub szybszy, 1 GB RAM (w przypadku 64-bit: wymagane 2 GB RAM) Windows Vista (32-/ 64-bit): procesor 1 GHz lub szybszy, 512 MB RAM Windows XP SP2, 3: procesor 300 MHz lub szybszy, 128 MB RAM Przeglądarka: Internet Explorer 6 lub nowsza Napęd CD-ROM Wyświetlacz: 1024 x 768 lub lepszy Mac OS X Lion 10.7: procesor Intel Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 lub Xeon, 2 GB RAM Mac OS 10.6: procesor firmy Intel, 1 GB RAM Mac OS : procesor firmy Intel lub PowerPC (G4, G5, 867 MHz lub szybszy) Przeglądarka: Safari 3 lub nowsza Napęd CD-ROM Wyświetlacz: 1024 x 768 lub lepszy Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX², Canon Speed Dial Utility, Canon Solution Menu EX Automatyczny podajnik Automatyczne drukowanie dwustronne do 35 arkuszy dokumentów (ADF) Wymiary (szer. x dł. x około 491 x 448 x 218 mm wys.) Możliwość wyboru jednego z 22 języków: japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, portugalski, norweski, szwedzki, Języki wyświetlacza duński, fiński, rosyjski, czeski, węgierski, polski, słoweński, turecki, chiński uproszczony, grecki, chiński tradycyjny, koreański Zakres temperatur Warunki pracy: 5 35 C Wilgotność Wilgotność podczas pracy: 10 90% RH (bez kondensacji) Około 46 db (A) Poziomy hałasu W przypadku drukowania wzoru ISO/JIS-SCID N2 na papierze Photo Paper Plus Glossy II formatu 10x15 cm z zastosowaniem ustawień domyślnych. Masa Około 11,7 kg Zasilanie Napięcie przemienne V, 50/60 Hz Tryb gotowości: około 2 W (połączenie z komputerem za pomocą USB, wyłączona lampa skanera); Pobór mocy Wyłączone: około 0,4 W (połączenie z komputerem za pomocą USB); kopiowanie: około 22 W Kropelki tuszu mogą być nanoszone w minimalnych odstępach 1/9600 Rozdzielczość drukowania cala 9

10 Szybkość drukowania jest określona w oparciu o domyślne ustawienia Szybkość drukowania w jakości sterownika drukarki z zastosowaniem normy ISO/JIS-SCID N2 na typowej dla laboratorium papierze Canon Photo Paper Plus Glossy II. Nie uwzględnia czasu fotograficznego Szybkość drukowania w trybie monochromatycznym przetwarzania dokumentu w komputerze. Szybkość drukowania dokumentu na zwykłym papierze jest mierzona w oparciu o średnie wyniki testu kategorii biurowej ESAT zgodnie z normą ISO/IEC Szybkość drukowania dokumentu na zwykłym papierze jest mierzona w Szybkość drukowania w kolorze oparciu o średnie wyniki testu kategorii biurowej ESAT zgodnie z normą ISO/IEC Deklarowana wartość wydajności zgodna ze standardami ISO/IEC i ISO/IEC Wartości osiągnięte przy drukowaniu w trybie ciągłym. Ciągłe drukowanie standardowych zdjęć Canon przy ustawieniach Wydajność zbiornika z czarnym domyślnych 10 x 15 cm na papierze Photo Paper Plus Glossy II przy atramentem użyciu sterownika drukarki dla systemu Windows 7, w trybie drukowania bez marginesów i z wykorzystaniem programu Windows Photo Viewer w systemie operacyjnym Windows 7 Home Premium. Deklarowane wartości wydajności w oparciu o standardowe metody Wydajność zbiornika z kolorowym atramentem Zgodne karty pamięci Szybkość transmisji w trybie monochromatycznym/kolorowy m Optyczna rozdzielczość skanera Szybkość skanowania arkuszy A4 (odbijających światło) Szybkość kopiowania dokumentów kolorowych Typ interfejsu inny niż PC Dołączone oprogramowanie pomiaru firmy Canon, w odniesieniu do normy ISO/IEC Deklarowana wartość wydajności zgodna ze standardami ISO/IEC i ISO/IEC Wartości osiągnięte przy drukowaniu w trybie ciągłym. Ciągłe drukowanie standardowych zdjęć Canon przy ustawieniach domyślnych 10 x 15 cm na papierze Photo Paper Plus Glossy II przy użyciu sterownika drukarki dla systemu Windows 7, w trybie drukowania bez marginesów i z wykorzystaniem programu Windows Photo Viewer w systemie operacyjnym Windows 7 Home Premium. Deklarowane wartości wydajności w oparciu o standardowe metody pomiaru firmy Canon, w odniesieniu do normy ISO/IEC Wymagany adapter (sprzedawany oddzielnie). Rzeczywista szybkość transmisji może się różnić w zależności od stopnia złożoności dokumentu, ustawień telefaksu po stronie odbiorczej i parametrów linii. Rozdzielczość optyczna jest miarą maksymalnej sprzętowej rozdzielczości próbkowania w oparciu o normę ISO Podczas skanowania w wysokiej rozdzielczości rozmiar skanowanego obrazu jest ograniczony (maksymalna rozdzielczość optyczna dla obrazu A4 wynosi 600 dpi). Szybkość skanowania w kolorze jest mierzona w oparciu o standard testowy normy ISO/IEC Annex C. Szybkość skanowania oznacza czas zmierzony między naciśnięciem przycisku skanowania sterownika skanera a wyłączeniem się okna stanu skanowania na ekranie urządzenia. Szybkość skanowania zależy od konfiguracji systemu, interfejsu, oprogramowania, ustawień trybu skanowania, rozmiaru dokumentu itd. Szybkość drukowania dokumentu w kolorze jest mierzona w oparciu o średnie wyniki testu wydajności sfcot i sesat zgodnie z normą ISO/IEC W przypadku podłączenia do urządzenia z systemem operacyjnym Android 1.6 lub nowszym za pośrednictwem istniejącej sieci Wi-Fi (tryb infrastruktury). W przypadku podłączenia urządzenia za pośrednictwem istniejącej sieci Wi-Fi (tryb infrastruktury). Aplikacja Canon iepp dostępna do pobrania bezpłatnie z witryny sklepu Apple App Store. Zgodność z systemem operacyjnym iphone w wersji lub wyższej HD Movie Print w przypadku systemu Windows wymaga procesora 10

11 Pobór mocy 2,6 GHz lub szybszego, 1 GB RAM i programu Canon ZoomBrowser EX w wersji 6.5 lub nowszej, HD Movie Print w przypadku systemu Mac OS wymaga procesora firmy Intel oraz oprogramowania Canon ImageBrowser w wersji 6.5 lub nowszej. W przypadku programu Easy-WebPrint EX for Windows jest wymagana 32-bitowa wersja przeglądarki Internet Explorer 7 lub 8, program Easy WebPrint EX for Mac wymaga przeglądarki Safari 4 lub 5. W przypadku kopiowania wzorca ISO/JIS-SCID N2 (wydrukowanego na drukarce atramentowej) na zwykłym papierze formatu A4 przy ustawieniach domyślnych. 11

12 Wzór Załącznik nr 2..., dnia (Nazwa i adres oferenta) Urząd Miasta Piechowice Piechowice, ul.żymierskiego 49 PROPOZYCJA CENOWA (OFERTOWA) Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Piechowicach. oferuję wykonanie w/w zamówienia zgodnie z wymogami zaproszenia do złożenia oferty z dnia r., znak INF za cenę: Lp. Przedmiot zamówienia 1. Urządzenie wielofunkcyjne 2. Komputer stacjonarny producent Typ/model ilość Cena netto w zł 1 3 Cena brutto w zł 3. Monitor LCD 3 4. Microsoft Office 2013PL 3 Cena oferty brutto jest sumą cen podanych w pozycjach od 1 do 4 Cena oferty brutto... złotych (słownie złotych:......). Powyższa cena oferty brutto obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: (imię i nazwisko)... Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 12

13 upływem terminu składania ofert. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, przedmiotowe zamówienie wykonamy w ciągu 2 tygodni od przesłania nam informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oświadczamy, że oferowane przez nas wyżej wymienione urządzenia są naszą własnością i posiadamy niczym nie ograniczone prawo swobodnego nimi dysponowania. Urządzenia te są fabrycznie nowe i nie dotknięte żadną wadą fizyczną ani prawną, a w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich. Dodatkowe informacje: Załączniki: 1)... 2)... 3) (podpis i pieczątka oferenta) *) niepotrzebne skreślić 13

PIXMA MX700. 1 z 5 2009-07-26 13:30. Drukowanie odbitek 10 x 15 cm bez marginesów: ok. 46 s (standardowo)

PIXMA MX700. 1 z 5 2009-07-26 13:30. Drukowanie odbitek 10 x 15 cm bez marginesów: ok. 46 s (standardowo) PIXMA MX700 Specyfikacja produktu Funkcje Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, podajnik ADF na 30 arkuszy oraz bezpośrednie drukowanie z aparatu Rozdzielczość druku Rozdzielczość do 4800¹ x

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz,

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Procesor min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Płyta główna Pamięć RAM HDD Napędy optyczne Obudowa Stacja dyskietek Bezpieczeństwo Inne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model.

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 20 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy OKE WOA-221-1/14/MD/2008 Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/5na5/2012 Kraków, 20 listopada 202 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr /5na5/202 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I MASZYN BIUROWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I MASZYN BIUROWYCH ... załącznik nr 7 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy) SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH, OPROGRAMOWANIA I MASZYN BIUROWYCH 1.1 Zestaw komputerowy nr 1(2 sztuki) p Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. świetlica w miejscowości Steklinek

Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. świetlica w miejscowości Steklinek Załącznik Nr 1.1 do SIWZ Założenia techniczne Specyfikacja Techniczna Sprzętu Komputerowego. 1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem 180 szt. w tym: uczestnicy projektu (gospodarstwa domowe) Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: IF/ZP-06/2014 SIWZ INSTYTUT FARMAKOLOGII Polskiej Akademii Nauk 31-343 Kraków, ul. Smętna 12 tel.: (12) 66-23-220, fax: (12) 637-45-00 Regon: 000325943, NIP: 675-000-18-28 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK

Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo