MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, Warszawa tel.: , faks: działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) zapraszają do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: ZAKUP NOWYCH PRZEŁĄCZNIKÓW BRZEGOWYCH I DYSTRYBUCYJNYCH WRAZ Z SERWISEM WSPIERAJĄCYM OBSŁUGĘ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ CPV Informacje ogólne 1. Adres strony internetowej zamawiającego 2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z prawem polskim. Zastosowanie w szczególności mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Pzp (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieznajomość wyżej wymienionych aktów prawnych przez wykonawców. 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp prowadzone jest w języku polskim. 4. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 5. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki zawarte w SIWZ zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. 6. Niniejszą specyfikację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 7. Każdy wykonawca ma prawo do złożenia tylko jednej oferty zawierającej jednoznaczną cenę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywy spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 8. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców. 9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 15. W związku z jawnością postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Pzp) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione przez zamawiającego, muszą być nie później niż w terminie składania ofert zastrzeżone przez wykonawcę, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 16. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Umocowanie może wynikać z listu intencyjnego lub umowy regulującej współpracę wykonawców (umowa konsorcjum). 17. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 18. Ministerstwo Środowiska wdrożyło System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z Rozporządzeniem EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową, zatwierdzoną przez Ministra Środowiska. W związku z tym zaleca się aby Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zapoznali się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie EMAS w MŚ. I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych przełączników brzegowych i dystrybucyjnych wraz z serwisem wspierającym obsługę.

2 Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 24 tygodni, w tym: 1 etap dostarczenie przełączników nastąpi w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, 2 etap dostarczenie opcji serwisowych w terminie do dnia 10 grudnia 2013 r., 3 etap przeszkolenie nastąpi w terminie 24 tygodni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. II. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: wykonawca zrealizuje umowę w nieprzekraczalnym terminie 24 tygodni od daty podpisania umowy w trzech, wymienionych w pkt. I niniejszego SIWZ, etapach. III. Warunki udziału w postępowaniu Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące.: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ramach głównych dostaw wykonanych należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie przełączników sieciowych, o wartości nie mniejszej niż zł brutto każde i załączy dowody, że zamówienia te zostały wykonane należycie. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy; Ocena czy wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, według formuły spełnia nie spełnia. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będzie wykluczeniu z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawcy dołączą do oferty następujące dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca załączy: 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, Wykonawca załączy: 4) Wykaz wykonanych należycie głównych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami, że minimum jedno zamówienie wskazane w wykazie, którego przedmiotem była dostawa przełączników sieciowych, o wartości co najmniej zł brutto każda, zostało wykonane należycie.

3 IV. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie 1. Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 2 do niniejszego SIWZ. 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 4. Oświadczenie o przynależności Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej lub o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że minimum jedno zamówienie wskazane w wykazie, którego przedmiotem była dostawa przełączników sieciowych, o wartości nie mniejszej niż zł brutto każda, zostało wykonane należycie, z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 6 do SIWZ. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tego dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. V. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość przesyłania powyższych dokumentów drogą elektroniczną lub faksem, przy czym każdorazowo, niezwłocznie faks lub musi zostać potwierdzony pismem oraz każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania, przy czym wnioski o udostępnienie informacji z otwarcia ofert i protokołu postępowania oraz odpowiedzi na te wnioski mogą być przesyłane tylko drogą elektroniczną lub faksem. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1. Pan Andrzej Putz Naczelnik Wydziału Informatyki Biura Dyrektora Generalnego, faks , . w sprawie opisu przedmiotu zamówienia 2. Pani Agnieszka Uścimiuk Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego, faks , - w sprawach formalnych VI. Wymagania dotyczące wadium. Dla oferty nie jest wymagane wadium. VII. Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Formularz oferty powinien być sporządzony zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Oferta powinna być zgodna z postanowieniami niniejszego postępowania.

4 3. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane w pkt. IV SIWZ. 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, pismem maszynowym lub ręcznie nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy kserokopię dokumentu, kserokopia ta musi być poświadczona zapisem o treści za zgodność z oryginałem na każdej stronie kserokopii oraz podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną, z wyłączeniem ppkt Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone skuteczne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Zaleca się parafowanie wszystkich stron oferty oraz załączników do niej. 9. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego Ministerstwo Środowiska z napisem: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, Warszawa, ul. Wawelska 52/54, pokój nr 32 Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup nowych przełączników brzegowych i dystrybucyjnych wraz z serwisem wspierającym obsługę Nie otwierać przed dniem roku do godz. 12:15 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer faksu 11. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe zaadresowanie koperty lub dostarczenie jej na adres inny niż wskazany powyżej. 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem złożenia Zamawiającemu koperty opisanej jak w punkcie 10 dodatkowo oznaczonej symbolem ZMIANA lub WYCOFANIE. 13. Wykonawca nie może wycofać ani zmienić oferty po upływie terminu składania ofert. 14. Wykonawca wskaże w ofercie te części, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w Ministerstwie Środowiska w Sekretariacie Biura Dyrektora Generalnego, Warszawa, ul. Wawelska 52/54, w pokoju nr 32 (parter). 2. Termin składania ofert upływa dnia roku, o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 31, w dniu r., o godz. 12:15. X. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny oferty brutto, która ma stanowić sumę cen za poszczególne etapy. XI. Poprawianie omyłek rachunkowych W przypadku, gdy w formularzu oferty wystąpią omyłki rachunkowe, Zamawiający dokona ich poprawienia zgodnie z poniższymi zasadami: 1. W przypadku gdy cena zamówienia nie odpowiada sumie cen za poszczególne etapy, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne etapy. 2. W przypadku gdy cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną liczbą. XII. Kryteria wyboru oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą: - cena oferty brutto: 100%.

5 Oferty, które nie zostaną odrzucone poddane zostaną procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert, według następującego wzoru.: Ilość punktów badanej oferty = Cena brutto oferty najtańszej (PLN) / Cena brutto oferty badanej (PLN) * 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. XIII. Formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania banku i numeru rachunku, na który będą przekazywane świadczenia pieniężne. XIV. Istotne postanowienia dotyczące zawarcia umowy 1. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. XV. Środki ochrony prawnej Do niniejszego postępowania maja zastosowanie środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakie mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w PLN. Warszawa, dnia r. Zatwierdzam Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Renata Bieńko Załączniki do specyfikacji: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 2. Formularz oferty Załącznik nr 2 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 do ustawy Pzp Załącznik nr 3 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Załącznik nr 4 5. Oświadczenie o przynależności Wykonawców do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 5 6. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat Załącznik nr 6 7. Wzór umowy Załącznik nr 7

6 Specyfikacja techniczna OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 I. Przełączniki dostępowe x 10 szt. Typ obudowy: rack 19" Maksymalny pobór mocy: 50 W, Rozmiar tablicy adresów MAC: min Algorytm przełączania: store-and-forward, Zdolność przełączania.: min. 210 Gb/s, Przepustowość (przy pakiecie 64 bajtowym): min. 105 mpps, Pamięć: 512 MB DRAM, 128 MB flash, Warstwa przełączania: 2, Możliwość łączenia w stos: tak (opcjonalnie wraz z możliwością konfiguracji grupy portów LACP złożeonej z portów fizycznych z różnych członków stosu), Liczba portów 1000BaseT (RJ45): min. 48 szt Liczba portów SFP Gbit MiniGBIC: min. 4 szt. Zarządzanie: CLI - Command Line Interface, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control), IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System, ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, Obsługiwane protokoły i standardy: IP v6, Dynamic Trunking Protocol, Jumbo frame support, IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab BaseT, CDP - Cisco Discovery Protocol, NTP - Network Time Protocol, IGMP - Internet Group Management Protocol, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, QoS - Quality of Service IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x, Unidirectional Link Detection (UDLD), Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP Snooping. Wyposażenie standardowe: klamry do montażu w szafach przemysłowych rack, Opcja serwisowa i gwarancja: min.12 miesięcy. II. Przełączniki dostępowe x 9 szt. Typ obudowy: rack 19" Maksymalny pobór mocy: 38 W, Rozmiar tablicy adresów MAC: min Algorytm przełączania: store-and-forward, Zdolność przełączania.: min. 210 Gb/s, Przepustowość (przy pakiecie 64 bajtowym): min. 71 mpps, Pamięć: 512 MB DRAM, 128 MB flash, Warstwa przełączania: 2, Możliwość łączenia w stos: tak (opcjonalnie wraz z możliwością konfiguracji grupy portów LACP złożeonej z portów fizycznych z różnych członków stosu), Liczba portów 1000BaseT (RJ45): min. 24 szt. Liczba portów SFP Gbit MiniGBIC: min. 4 szt. Zarządzanie: CLI - Command Line Interface, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network

7 III. Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control), IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System, ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, Obsługiwane protokoły i standardy: IP v6, Dynamic Trunking Protocol, Jumbo frame support, IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab BaseT, CDP - Cisco Discovery Protocol, NTP - Network Time Protocol, IGMP - Internet Group Management Protocol, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, QoS - Quality of Service IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x, Unidirectional Link Detection (UDLD), Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP Snooping. Wyposażenie standardowe: klamry do montażu w szafach przemysłowych rack, Opcja serwisowa i gwarancja: min.12 miesięcy 1. W ramach wykonania zamówienia Sprzedawca zapewni 2 szkolenia, których program obejmować będzie następujące zagadnienia: Szkolenie nr 1: Analiza projektu sieci. Implementacja sieci VLAN. Implementacja spanning tree. Implementacja routingu pomiędzy sieciami VLAN. Implementacja sieci redundantnej. Implementacja redundancji na switchach wielowarstwowych. Implementacja cech bezpieczeństwa na przełącznikach. Integracja sieci WLAN. Implementacja transmisji głosu i obrazu w sieciach zbudowanych na przełącznikach Szkolenie nr 2: Planowanie utrzymania w ruchu dużej sieci. Wybór narzędzi i aplikacji wspomagających utrzymanie sieci. Planowanie procesów rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów i utrzymanie w ruchu sieci opartej o przełączniki. Rozwiązywanie problemów i utrzymanie w ruchu sieci opartej o routery. Rozwiązywanie problemów i utrzymanie w ruchu dużych zintegrowanych sieci. Problemy wydajnościowe na switchach. Problemy w sieciach bezprzewodowych. Problemy w transmisjach VOIP. Problemy w transmisjach video. Problemy z transmisjami strumieniowymi (multicast). Problemy z translacją adresów (NAT). Problemy z DHCP. Problemy z IPV6 procesy ospfv3, RIPng. Szkolenia muszą być zrealizowane w certyfikowanym centrum szkoleniowym producenta dostarczonych przełączników. Program szkoleń musi być autoryzowany przez producenta dostarczonych przełączników. W ramach szkolenia Sprzedawca zapewni możliwość podejścia do egzaminu certyfikującego producenta obejmującego program poszczególnych szkoleń

8 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Zakup nowych przełączników brzegowych i dystrybucyjnych wraz z serwisem wspierającym obsługę My, niżej podpisani: w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na zaproszenie Ministerstwa Środowiska... działając w imieniu i na rzecz:... Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na poniższych warunkach: 1. CENA: ŁĄCZNA CENA BRUTTO OFERTY:...PLN (suma cen wszystkich 3 etapów) Słownie PLN:... CENA ZA POSZCZEGÓLNE ETAPY ETAP I cena brutto.. ETAP II cena brutto. EATP III cena brutto Gwarancja: ( min.12 miesięcy) 2. Zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: a) b) c). (* niepotrzebne skreślić) Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnioną przez zamawiającego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9 Do oferty załączamy następujące dokumenty: Dane Wykonawcy: Nazwa:... Adres... Tel./fax.... Adres ..., dnia (podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy)

10 Załącznik nr 3... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Zakup nowych przełączników brzegowych i dystrybucyjnych wraz z serwisem wspierającym obsługę (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) MY, NIŻEJ PODPISANI.. działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres firmy):.... oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.., dnia... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wraz z pieczęcią imienną)

11 Załącznik nr 4.. (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Zakup nowych przełączników brzegowych i dystrybucyjnych wraz z serwisem wspierającym obsługę w trybie przetargu nieograniczonego odpowiadając na ogłoszenie Ministerstwa Środowiska MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy): Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dnia (podpis Wykonawcy)

12 pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 Ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego pn.: Zakup nowych przełączników brzegowych i dystrybucyjnych wraz z serwisem wspierającym obsługę prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/ Warszawa JA/MY, NIŻEJ PODPISANY/I.. działając w imieniu i na rzecz firmy (nazwa i adres firmy):..... Składam/y: OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), o tym, że firma (*niepotrzebne skreślić): 1) nie należy do grupy kapitałowej * 2) należy do grupy kapitałowej * W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5., dnia podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Uwaga: Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający wniosek. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie podpisuje każdy członek konsorcjum w imieniu swojej firmy.

13 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. ( w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Składając ofertę, w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup nowych przełączników brzegowych i dystrybucyjnych wraz z serwisem wspierającym obsługę reprezentowana przez nas firma wykonała następujące zamówienia: L.p. Nazwa zamówienia Data wykonania zamówienia Wartość zamówienia brutto (PLN) Odbiorca zamówienia, dn..... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

14 Załącznik nr 7 UMOWA BDGi /2013 zawarta w Warszawie w dniu r. między: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie (00-922), przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie pełnomocnictwa Pani Magdaleny Tarczewskiej-Szymańskiej - Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska Nr z dnia r.,... Biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, zwanym dalej Kupującym, a., z siedzibą w.,, zwanym dalej Sprzedawcą Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa: 1) przełączników dostępowych.., o parametrach zawartych w załączniku nr 1 do umowy wraz z opcją serwisową na.. miesięcy, 2) przełączników dostępowych.., o parametrach zawartych w załączniku nr 1 do umowy wraz z opcją serwisową na.. miesięcy, zwanych dalej sprzętem. 2. Sprzedawca dostarczy sprzęt do siedziby Kupującego własnym transportem. 3. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa nowe opcje serwisowe lub przedłużenie aktualnie ważnych opcji serwisowych dla zakupionych wcześniej przez Kupującego przełączników, z terminem ważności do dnia r., zwanych dalej opcjami serwisowymi, wymienionych w załączniku nr 2 do umowy. 4. Sprzedawca zapewni przeszkolenie z technologii sieciowych dla dwóch administratorów wskazanych przez Kupującego lub będących pracownikami Kupującego, zwane dalej przeszkoleniem. Przeszkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do umowy. 2. Sprzedawca oświadcza, że ma prawo do sprzedaży sprzętu, opcji serwisowych oraz do przeprowadzania przeszkoleń, o których mowa w 1 ust Umowa będzie wykonana w terminie 24 tygodni od dnia zawarcia umowy, w 3 etapach: 1) dostarczenie sprzętu nastąpi w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego; 2) dostarczenie opcji serwisowych nastąpi w terminie do dnia10 grudnia 2013 r., co zostanie potwierdzone poprzez dostarczenie dokumentu poświadczającego posiadanie tych opcji przez Kupującego; 3) przeszkolenie nastąpi w terminie 24 tygodni od dnia zawarcia umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu Sprzęt zostanie dostarczony Kupującemu w opakowaniu firmowym. 2. Koszt opakowania zawiera się w cenie określonej w 5 ust Za uszkodzenie sprzętu w trakcie załadunku, transportu i rozładunku odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.

15 5. 1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za sprzęt cenę brutto... zł. (słownie złotych:.). 2. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Kupującego faktury wystawionej przez Sprzedawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w 3 ust. 1, potwierdzający dostarczenie sprzętu w terminie i bez wad. 3. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za przedłużenie opcji serwisowych cenę brutto... zł. (słownie złotych:.). 4. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 3, nastąpi po potwierdzeniu poprzez dostarczenie dokumentu udowadniającego otrzymanie opcji serwisowych przez Kupującego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania i zaakceptowania przez Kupującego faktury wystawionej przez Sprzedawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 5. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za przeszkolenie cenę brutto... zł. (słownie złotych:.). 6. Zapłata ceny, o której mowa w ust. 5, nastąpi po podpisaniu protokołu, o którym mowa w 3 ust. 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania i zaakceptowania przez Kupującego faktury wystawionej przez Sprzedawcę na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień złożenia przez Kupującego dyspozycji przelewu tego wynagrodzenia na rachunek bankowy Sprzedawcy Sprzedawca udziela gwarancji na sprzęt na okres... miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 2. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady i uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie jego poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania. 3. Sprzedawca na własny koszt odbierze sprzęt od Kupującego w celu usunięcia usterek, wad i uszkodzeń, o których mowa w ust W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w całości Kupujący może: 1) odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości cen, o których mowa w 5 ust. 1, 3 i 5 albo 2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % łącznej wartości cen, o których mowa w 5 ust. 1, 3 i 5 za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku niewykonania umowy w dodatkowym terminie, skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt W razie niewykonania lub nienależytego wykonania etapu umowy, z wyłączeniem etapu I, w przypadku którego niewykonania lub nienależytego wykonania zastosowanie znajdzie ust. 1, Kupujący może: 1) odstąpić od umowy w niewykonanej lub nienależycie wykonanej części i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ceny za dany etap albo 2) udzielić dodatkowego terminu na wykonanie etapu umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % ceny za dany etap za każdy dzień opóźnienia, a po bezskutecznym upływie terminu skorzystać z uprawnienia przewidzianego w pkt Kupujący zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Sprzedawcy. 4. W przypadku, gdyby powstała szkoda nie została zrekompensowana zapłaconą karą umowną, Kupujący może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

16 8. Strony zgodnie oświadczają, że przy zawieraniu niniejszej umowy został zachowany tryb przetargu nieograniczonego określony przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). 9. Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie (zakładka: Ministerstwo/ EMAS w MŚ) oraz że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. 10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie, we właściwym terminie, drugą Stronę. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 12. Spory mogące wyniknąć na tle lub w związku z realizacją umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Kupującego. 13. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Sprzedawcy i dwóch dla Kupującego. Kupujący Sprzedawca

17 Załącznik nr 1 do umowy. z dnia.. PARAMETRY DOSTARCZONEGO SPRZETU I WYMAGANE PRZESZKOLENIA PRACOWNIKÓW KUPUJĄCEGO Specyfikacja techniczna IV. Przełączniki dostępowe x 10 szt. Typ obudowy: rack 19" Maksymalny pobór mocy: 50 W, Rozmiar tablicy adresów MAC: min Algorytm przełączania: store-and-forward, Zdolność przełączania.: min. 210 Gb/s, Przepustowość (przy pakiecie 64 bajtowym): min. 105 mpps, Pamięć: 512 MB DRAM, 128 MB flash, Warstwa przełączania: 2, Możliwość łączenia w stos: tak (opcjonalnie wraz z możliwością konfiguracji grupy portów LACP złożeonej z portów fizycznych z różnych członków stosu), Liczba portów 1000BaseT (RJ45): min. 48 szt Liczba portów SFP Gbit MiniGBIC: min. 4 szt. Zarządzanie: CLI - Command Line Interface, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control), IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System, ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, Obsługiwane protokoły i standardy: IP v6, Dynamic Trunking Protocol, Jumbo frame support, IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab BaseT, CDP - Cisco Discovery Protocol, NTP - Network Time Protocol, IGMP - Internet Group Management Protocol, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, QoS - Quality of Service IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x, Unidirectional Link Detection (UDLD), Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP Snooping. Wyposażenie standardowe: klamry do montażu w szafach przemysłowych rack, Opcja serwisowa i gwarancja:. miesięcy. V. Przełączniki dostępowe x 9 szt. Typ obudowy: rack 19" Maksymalny pobór mocy: 38 W, Rozmiar tablicy adresów MAC: min Algorytm przełączania: store-and-forward, Zdolność przełączania.: min. 210 Gb/s, Przepustowość (przy pakiecie 64 bajtowym): min. 71 mpps, Pamięć: 512 MB DRAM, 128 MB flash, Warstwa przełączania: 2,

18 VI. Możliwość łączenia w stos: tak (opcjonalnie wraz z możliwością konfiguracji grupy portów LACP złożeonej z portów fizycznych z różnych członków stosu), Liczba portów 1000BaseT (RJ45): min. 24 szt. Liczba portów SFP Gbit MiniGBIC: min. 4 szt. Zarządzanie: CLI - Command Line Interface, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control), IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System, ACL bazujący na adresach MAC, ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu, Obsługiwane protokoły i standardy: IP v6, Dynamic Trunking Protocol, Jumbo frame support, IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab BaseT, CDP - Cisco Discovery Protocol, NTP - Network Time Protocol, IGMP - Internet Group Management Protocol, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, QoS - Quality of Service IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x, Unidirectional Link Detection (UDLD), Dynamic ARP Inspection (DAI), DHCP Snooping. Wyposażenie standardowe: klamry do montażu w szafach przemysłowych rack, Opcja serwisowa i gwarancja:. miesięcy 2. W ramach wykonania zamówienia Sprzedawca zapewni 2 szkolenia, których program obejmować będzie następujące zagadnienia: Szkolenie nr 1: Analiza projektu sieci. Implementacja sieci VLAN. Implementacja spanning tree. Implementacja routingu pomiędzy sieciami VLAN. Implementacja sieci redundantnej. Implementacja redundancji na switchach wielowarstwowych. Implementacja cech bezpieczeństwa na przełącznikach. Integracja sieci WLAN. Implementacja transmisji głosu i obrazu w sieciach zbudowanych na przełącznikach Szkolenie nr 2: Planowanie utrzymania w ruchu dużej sieci. Wybór narzędzi i aplikacji wspomagających utrzymanie sieci. Planowanie procesów rozwiązywania problemów. Rozwiązywanie problemów i utrzymanie w ruchu sieci opartej o przełączniki. Rozwiązywanie problemów i utrzymanie w ruchu sieci opartej o routery. Rozwiązywanie problemów i utrzymanie w ruchu dużych zintegrowanych sieci. Problemy wydajnościowe na switchach. Problemy w sieciach bezprzewodowych. Problemy w transmisjach VOIP. Problemy w transmisjach video. Problemy z transmisjami strumieniowymi (multicast). Problemy z translacją adresów (NAT). Problemy z DHCP. Problemy z IPV6 procesy ospfv3, RIPng.

19 Szkolenia muszą być zrealizowane w certyfikowanym centrum szkoleniowym producenta dostarczonych przełączników. Program szkoleń musi być autoryzowany przez producenta dostarczonych przełączników. W ramach szkolenia Sprzedawca zapewni możliwość podejścia do egzaminu certyfikującego producenta obejmującego program poszczególnych szkoleń

20 Załącznik nr 2 do umowy. z dnia.. OPCJE SERWISOWE DLA ZAKUPIONYCH WCZEŚNIEJ PRZEZ KUPUJĄCEGO PRZEŁĄCZNIKÓW Contract Number: Contract Number: Contract Number: Lp. Typ przełącznika Nr seryjny Typ opcji Czas trwania 1 WS-C4507R-E FOX1410H316 2 WS-C2960G-24TC-L FOC1427V4JB 3 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39S 4 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39Z 5 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V3A9 6 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39V 7 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V392 8 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V393 9 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V WS-C2960G-24TC-L FOC1435V38N 11 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39B 12 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39G 14 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39E 15 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V3A7 16 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39T 17 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39N 18 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39W 19 WS-C2960G-24TC-L FOC1435Y4MZ 20 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39P 21 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V38E 22 WS-C2960G-24TC-L FOC1435V39Y SMARTnet Premium 24x7x2 (S2P)

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 100 Toruń

Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika, ul. Batorego 17/19, 87 100 Toruń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 Euro na: DOSTAWĘ PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH dla SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo