Część I - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych Część II - usługa serwisowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych Część II - usługa serwisowa"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa Mikołów 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o ustawę Kodeks cywilny Dz.U nr 16 poz. 93 z dnia 23 kwietnia 1964 r. 3. Przedmiot zamówienia: CPV Kody CPV: Części maszyn rolniczych Usługi w zakresie napraw i konserwacji poszczególnych części pojazdów Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz usługa serwisowa dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Część I - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych Część II - usługa serwisowa Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik A do SIWZ Obowiązki Wykonawcy: 1. Zapoznanie się z dokumentacją niezbędną przy realizacji projektu (projektową, organizacyjną, itp.). 2. Współpraca z koordynatorem projektu pn. SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oraz z innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do: Zrealizowania zamówień i dostarczenia ich przedmiotu na adres wskazany przez Zamawiającego znajdujący się na terenie gminy Mikołów; Realizowania usług zgodnie z życzeniem Zamawiającego i na jego wskazanie w zakresie części 1, 2 Stworzenia protokołów zdawczo-odbiorczych zrealizowanych dostaw. 4. Wykonawca jest zobowiązany do starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, wszystkimi czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie się ceny oferty oraz z warunkami wykonania zamówienia. 5. Wszystkie obowiązki i czynności wynikające z zakresu zamówienia Wykonawca zapewni na swój koszt i w swoim zakresie. 1

2 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców na równi z pracami wykonanymi samodzielnie. 7. Dostarczone komplety materiałów muszą być spakowane w kartony oraz opisane wg miejsca dostawy. 8. Osobą uprawnioną do odbioru kompletu materiałów jest Mariusz Jadamus. 9. Strony uznają wykonanie zamówienia w dniu obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego bez zastrzeżeń w siedzibie Zamawiającego. Osobą uprawnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ze strony Zamawiającego będzie Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie lub osoby przez niego pisemnie wyznaczone. 10. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących ilości lub jakości przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, do czasu usunięcia uwag i prawidłowego dostarczenia przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy, wolnego od wszelkich wad. 11. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących ilości lub jakości przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy wolny od wad, zgodny co do ilości i jakości z zamówieniem. 12. Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 13. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 4. Oferty częściowe i podwykonawcy: Dopuszcza się częściowe składanie ofert. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców. (W przypadku zatrudnienia podwykonawców należy wypełnić zał. nr 3 do SIWZ) 5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające o wartości 10 % zamówienia pierwotnego 6. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia: Do 30 czerwca 2015 roku 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców: 8.1. Warunki podmiotowe: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku posiadanie wiedzy i doświadczenia zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku 8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy. Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 2

3 Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt 8.1 siwz wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla każdej części zamówienia, na którą składają ofertę w postepowaniu 9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt siwz wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania (wg Załącznika nr 2 do siwz) 9.3. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie. Na żądanie wykonawców i zamawiającego potwierdzają fakt otrzymania faksu. Nr faksu zamawiającego został podany w pkt. 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres sprawy merytoryczne: Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres , pod rygorem uznania jej za niedoręczoną. Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją żądaj potwierdzania przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości. 3

4 Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. 32/ , 11. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium 12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert 13. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna składać się z : 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z oświadczeniami - zał. nr 1 do SIWZ. 2. Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania (Zał. Nr 2 i 3 do siwz) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz: 3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców należy wypełnić zał. nr 3 do SIWZ Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik, o ile z umowy spółki nie wynika prawo jednoosobowej reprezentacji spółki. W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do 1 grosza. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz usługa serwisowa dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert a na kopercie należy zamieścić dane adresowe wykonawcy oraz adres Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać na adres Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa Mikołów nie później niż do dnia r., godz w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., godz w siedzibie Zamawiającego Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 4

5 Mikołów 15. Opis sposobu obliczenia ceny: - dane wyjściowe do sporządzenia oferty = proponowana cena jednostkowa brutto dodatkowe koszty do uwzględnienia - Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem usługi. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto podana w ofercie. Punktacja wg wzoru: CN x 100 =...punktów CO * wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa. Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. Wykonawca po wyborze oferty a przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wykazu osób bezpośrednio prowadzących zajęcia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje. Wykonawca przedstawi przed podpisaniem umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogram, który będzie stanowił integralny załącznik do umowy. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Wzór umowy: Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji. 20. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 5

6 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Wykonawca (*) Adres... Adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) telefon..., Adres . Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz usługa serwisowa dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń Ilość Cena Cena za całość jednostek jednostkowa zamówienia wskazanych w zal. A Olej do mieszanki paliwowej l 2. Olej do smarowania łańcucha pilarki spalinowej 16 l 3. Olej silnikowy 15 l 4. Smar 6 tubek 5. Prowadnica do pilarki spalinowej 2 szt. 6. Łańcuch do pilarki spalinowej 2 szt. 7. Głowica do wykaszarki 8 szt. 8. Żyłka tnąca do wykaszarki 500 mb 9. Paski klinowe kompatybilne do STIGA PARK PRESTIGE 4WD pasek napędu agregatu wysoka trawa 10. Paski klinowe kompatybilne do STIGA PARK PRESTIGE 4WD pasek napędu agregatu Combi 11. Paski klinowe kompatybilne do STIGA PARK PRESTIGE 4WD pasek napędu odśnieżarki rotacyjnej 12. STIGA GRAND OVERLAND pasek napędu noży tnących 13. WERTYKULATOR SVP 40 B, KOSIARKA OLEO-MAC LUX 55 TBD 4 szt. 4 szt. 2 szt. 4 szt. 2 szt. 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 - paski napędu elementów roboczych 14. Świece zapłonowe STIGA PARK PRESIGE 4WD - 2 szt 15. Świece zapłonowe STIGA GRAND 2 szt. OVERLAND Świece zapłonowe WERTYKULATOR SVP 2 szt. 40 B- 17. Świece zapłonowe KOSIARKA OLEO-MAC 2 szt. LUX Świece zapłonowe PILARKA SOLO typ szt. 19 Świece zapłonowe KOSA SPALINOWA 4 szt. STIGA SBC Świece zapłonowe DMUCHAWA DO LIŚCI 4 szt. SOLO 46 RAZEM 21 Usługa serwisowa STIGA PARK PRESIGE 4WD 22. Usługa serwisowa STIGA GRAND OVERLAND 1 szt. 1 szt. RAZEM 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 Wykonawca (*) Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz usługa serwisowa dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie 1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 2. Nie istnieją przesłanki do wykluczenia mnie z postępowania, oświadczam dodatkowo, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy *) W przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców tworzących konsorcjum, oświadczenie podpisuje pełnomocnik wykonawców.

9 Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom Załącznik nr 3 Lp. Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom OŚWIADCZENIE 1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

10 WZÓR UMOWY UMOWA nr... Zawarta w dniu w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie z siedzibą w: Mikołów, ul. Kolejowa 2 NIP: REGON: reprezentowanym przez: mgr Annę Kozińską -Targiel zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a... z siedzibą w:... NIP:... REGON:... reprezentowaną przez:... zwanym w treści WYKONAWCĄ 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz usługa serwisowa dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA - Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, część nr. opisu przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiotowy projekt SZANSA-Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 3. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz stanowiące integralną jej część: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku Nr A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 4. Poszczególne części zamówienia należy dostarczyć na adres wskazany przez Zamawiającego znajdujący się na terenie Gminy Mikołów. 1

11 2 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2015 roku. 2. Za termin realizacji zamówienia Zamawiający uznaje dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, o którym mowa w 3 ust Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy w wysokości: brutto:..pln słownie:. 00/100 w tym wartość podatku VAT - 2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie niezmienne do końca umowy. 3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczane po wykonaniu całości zamówienia, na podstawie pisemnego protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, podpisanego przez strony umowy bez zastrzeżeń. Osoba upoważniona do podpisania ze strony Zamawiającego jest wskazana w 7 ust. 1 umowy. 6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany protokół, o którym mowa w ust.5. Brak protokołu nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury, a jeżeli nawet taką fakturę wystawi, to czynność taka nie rodzi żadnych skutków faktycznych ani prawnych, a w szczególności nie zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. 7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 zostanie sporządzony w oparciu o protokoły dostaw, potwierdzające zgodność ilościową i asortymentową dostaw objętych poszczególnymi częściami zamówienia, opisanymi w siwz. Protokoły dostaw zostaną sporządzone i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron w momencie fizycznego przekazania Zamawiającemu artykułów będących przedmiotem dostawy. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do podpisania protokołów dostaw będzie Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie lub osoby przez niego pisemnie wyznaczone. Brak obustronnie podpisanych protokołów dostaw uniemożliwia sporządzenie protokołu odbioru całości przedmiotu umowy 8. Termin płatności faktury - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego 9. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób: Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób: a) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie, b) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności, c) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach. Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt a., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt b. a po niej płatność, o której mowa w pkt c. 2

12 10. Przeniesienie wierzytelności w trybie art. 509 K.C. wymaga pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 2. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z opisem zakresu prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W szczególności Zamawiający odmówi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w przypadku: a) posiadania przez Zamawiającego wiedzy, że Podwykonawca nie udźwignie ciężaru wykonania powierzonego mu zakresu zamówienia, b) sprzeczności pomiędzy zapisami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą a zapisami umowy lub projektu umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą. 3. Umowa o której mowa w pkt. 2 powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Roszczenia Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia mogą być kierowane wyłącznie do Wykonawcy. 5. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego bądź niezrealizowanego przez Podwykonawcę, bez solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy. 6. W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca winien załączyć do faktury za wykonane prace cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcę prac, niezapłaconych przez Wykonawcę. 7. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawców, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w 3 ust. 5 umowy, w przypadku braku dokumentów potwierdzających dokonanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia- w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu ustalonego w 3 umowy, b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy ze swojej winy- w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 1 umowy. 3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 3

13 4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 6 Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wezwania i wyznaczania dodatkowego terminu wykonania przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego określonego w 1, w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub nienależytego jej wykonania przez Wykonawcę, a także w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się: a) ze strony Zamawiającego: b) ze strony Wykonawcy: 2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem ich nieważności. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca 4

14 Załącznik nr A Opis Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu pn. SZANSA - Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz usługa serwisowa dla Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie w ramach projektu SZANSA - Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie. Zakres zamówienia obejmuje dostawy w okresie od zawarcia umowy do dnia r. paliwa, materiałów eksploatacyjnych ( części zamienne, oleje, smary ) wykorzystywanych do maszyn i urządzeń ogrodniczych oraz usługę serwisową dwóch sztuk traktorów ogrodowych STIGA. Dostawy materiałów eksploatacyjnych następować będą na podstawie telefonicznych zgłoszeń Zamawiającego na teren Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Mikołów, ul. Sosnowa 5. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Wykonawca. Część I. Sukcesywna dostawa paliwa, materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych 1. Olej do mieszanki paliwowej. Wykonawca dostarczy olej do smarowania wysoko wydajnych silników dwusuwowych, sukcesywnie według potrzeb w ilości nie mniejszej niż 32 litry. 2. Olej do smarowania łańcucha pilarki spalinowej. Wykonawca dostarczy olej przeznaczony do smarowania układu tnącego pilarki sukcesywnie, według potrzeb w ilości nie mniejszej niż 16 litrów. 3. Olej silnikowy. Wykonawca dostarczy sukcesywnie olej do silników czterosuwowych, przeznaczony do silników chłodzonych powietrzem i wodą stosowanych w ogrodnictwie do stosowania w silnikach kosiarek, traktorków oraz innych silników czterosuwowych. Olej powinien charakteryzować się klasą serwisową SJ lub wyższą. Olej należy dostarczyć według potrzeb w ilości nie mniejszej niż 15 litrów. 4. Smar. Wykonawca dostarczy sukcesywnie, według potrzeb smar do smarowania przekładni kątowych w kosach spalinowych. Produkt powinien charakteryzować się doskonałą przyczepnością i być przeznaczony do działania w wysokich temperaturach. Ilość minimum 6 tubek. 5. Prowadnica do pilarki spalinowej. Wykonawca dostarczy prowadnicę do pilarki spalinowej o następujących parametrach : długość prowadnicy nie mniejsza niż 38/15 cm/cale. Prowadnica powinna być kompatybilna z pilarką SOLO typ 646 Ilość nie mniej niż 2 sztuki. 6. Łańcuch do pilarki spalinowej. Wykonawca dostarczy łańcuch tnący do pilarki spalinowej o ilości ogniw nie mniejszej niż 52. Produkt powinien być kompatybilny z pilarką SOLO typ 646. Ilość według potrzeb nie mniej niż 2 sztuki. 7. Głowica do wykaszarki. Wykonawca dostarczy głowicę dwu-żyłkową o szerokości roboczej nie mniejszej niż 43 centymetry pracującą w technologii Tap & Go. Ilość według potrzeb nie mniej niż 8 sztuk. 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 8. Żyłka tnąca do wykaszarki. Wykonawca dostarczy żyłkę tnącą do wykaszarki o średnicy nie mniejszej niż 2,4 mm. Żyłka powinna spełniać parametry zgodne z głowicą półautomatyczną w kosach spalinowych STIGA SBC 653 KD. Ilość według potrzeb nie mniej niż 500 metrów bieżących. 9. Paski klinowe. Wykonawca dostarczy sukcesywnie, według potrzeb paski klinowe kompatybilne do następujących maszyn : STIGA PARK PRESIGE 4WD - pasek napędu agregatu wysoka trawa typ PA 409 ilość min 4 sztuki - pasek napędu agregatu Combi PRO 110 ilość min 4 sztuki - pasek napędu odśnieżarki rotacyjnej Park 2 WD/ 4 WD ilość min 2 sztuki STIGA GRAND OVERLAND - pasek napędu noży tnących ilość min 4 sztuki WERTYKULATOR SVP 40 B, KOSIARKA OLEO-MAC LUX 55 TBD - paski napędu elementów roboczych ilość min po 2 sztuki. 10. Świece zapłonowe. Wykonawca dostarczy według potrzeb kompatybilne świece zapłonowe zgodne z instrukcją użytkowania dla następujących maszyn i urządzeń : STIGA PARK PRESIGE 4WD - ilość min 2 szt STIGA GRAND OVERLAND - ilość min. 2 szt WERTYKULATOR SVP 40 B- ilość min. 2 szt. KOSIARKA OLEO-MAC LUX 55 TBD- ilość min. 2 szt PILARKA SOLO typ ilość min. 2 szt. KOSA SPALINOWA STIGA SBC 653 KD- ilość min. 4 szt. DMUCHAWA DO LIŚCI SOLO 46- ilość min. 4 szt. Część II zamówienia - Usługa serwisowa. Wykonawca wykona usługę serwisową następujących maszyn : STIGA PARK PRESIGE 4WD 1 szt., STIGA GRAND OVERLAND 1 szt. Usługa serwisowa powinna zostać wykonana w autoryzowanym serwisie firmy STIGA, zgodnie z wymaganiami określonymi w instrukcjach obsługi ww maszyn. Koszty ewentualnego transportu maszyn do i z serwisu ponosi Wykonawca. Informacje dodatkowe: 1. Dostarczany asortyment musi być nowy, oryginalnie zapakowany. 2. Wszelkie tytuły i nazwy własne pojawiające się w opisie przedmiotu zamówienia wskazują ce na rozwiązania o charakterze autorskim - Zamawiający przyjmie rozwiązania równoważne jeżeli będą spełniały wszystkie warunki opisane i wymagane przez Zamawiającego. 3. Dla części Zamawiający wymaga gwarancji producenta nie krótszej niż 24 miesiące od momentu dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego. 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA PN-5/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-13/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo