konieczny Ocena dopuszczająca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "konieczny Ocena dopuszczająca"

Transkrypt

1 AUSTRALIA ROZDZIAŁ Lp. TEMAT 1. Organizacja pracy na lekcjach geografii w kl. 3 GŁÓWNE CELE LEKCJI (w języku ucznia) konieczny Ocena dopuszczająca podstawowy Ocena dostateczna POZIOM WYMAGAŃ rozszerzający Ocena dobra - poznam zasady pracy na lekcjach, PSO i Kartę Oceniania Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: dopełniający Ocena bardzo dobra 2. Charakterystyka Australii i Oceanii - wskażę na mapie świata i opiszę położenie Australii i Oceanii - wymienię i wskażę na mapie wybrane elementy linii brzegowej, krainy geograficzne, rzeki, jeziora - opiszę główne cechy środowiska przyrodniczego: ukształtowanie terenu, klimat, roślinność, sieć rzeczną, jeziora, wody artezyjskie, itp. - omówię zróżnicowanie i rozmieszczenie ludności - przedstawię, na podstawie map tematycznych, główne cechy gospodarki na tle warunków środowiska przyrodniczego wskazuje na mapie świata Australię i Oceanię osobliwości przyrodniczych Australii terminu endemity wskazuje na mapie i wymienia nazwy wybranych krain geograficznych, rzek i jezior Australii wskazuje na mapie obszary o największej gęstości zaludnienia oraz obszary niezamieszkane w Australii charakteryzuje zróżnicowanie ludności Australii wymienia główne cechy gospodarki Australii określa położenie geograficzne Australii i Oceanii na kuli ziemskiej opisuje, korzystając z mapy, linię brzegową i ukształtowanie pionowe Australii wymienia regiony geograficzne Oceanii charakteryzuje cechy środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii ze uwzględnieniem cech klimatu oraz specyfiki świata roślin i zwierząt analizuje strukturę użytkowania gruntów w Australii ocenia znaczenie wód artezyjskich dla gospodarki Australii analizuje uwarunkowania rozmieszczenia ludności Australii i Oceanii opisuje przyczyny małej gęstości zaludnienia oraz niskiego poziomu urbanizacji Oceanii wykazuje wpływ migracji na zróżnicowanie australijskiego społeczeństwa omawia wybrane zagadnienia gospodarcze Australii ze uwzględnieniem roli górnictwa, rolnictwa i turystyki przedstawia na podstawie map tematycznych główne cechy gospodarki na tle warunków naturalnych oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Australii analizuje zależności między warunkami klimatycznymi a występowaniem wód powierzchniowych ocenia warunki środowiska przyrodniczego Australii i Oceanii pod kątem warunków życia ludzi i rozwoju gospodarki wyjaśnia zależności między warunkami środowiska przyrodniczego a sposobami gospodarowania w rolnictwie Australii wskazuje regiony geograficzne Oceanii na mapie ogólnogeograficznej oraz opisuje rolę turystyki w tych regionach

2 AZJA 3/4. Azja-kontynent wielkich kontrastów przyrodniczych 5/6. Jak zróżnicowana jest ludność Azji? 7. Azja-kontynentem wielkich kontrastów gospodarczych - wskażę na mapie i określę położenie Azji - wymienię i wskażę na mapie wybrane elementy linii brzegowej, krainy geograficzne, rzeki, jeziora - opiszę główne cechy środowiska przyrodniczego: ukształtowanie terenu, klimat, roślinność, sieć rzeczną, jeziora itp. - wykażę, że kontynent Azji jest obszarem wielkich kontrastów przyrodniczych - opiszę zmiany liczby ludności - przedstawię zróżnicowanie ludności (rasowe, wyznaniowe) - przedstawię, na podstawie map, warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje - opiszę rozmieszczenie ludności i wskażę na mapie miasta-giganty - wymienię i wskażę na mapie kraje wysoko i słabo rozwinięte gospodarczo - wymienię, wskażę na mapie i opiszę cechy azjatyckich tygrysów - wskażę główne regiony terminu Eurazja wskazuje na mapie świata Azję wskazuje na mapie elementy linii brzegowej Azji wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Azji i wskazuje na mapie najważniejsze krainy geograficzne, rzeki oraz jeziora Azji podaje liczbę ludności zamieszkującej Azję wskazuje na mapie i wymienia nazwy azjatyckich miast-gigantów państw o wysokim i niskim wskaźniku urbanizacji wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów o dużej i małej gęstości zaludnienia terminu azjatyckie tygrysy i podaje przykłady wymienia cechy gospodarki azjatyckich tygrysów określa położenie geograficzne Azji na kuli ziemskiej charakteryzuje wybrane strefy roślinne Azji opisuje cechy klimatu Azji na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej wymienia cechy ukształtowania powierzchni Azji opisuje rozmieszczenie wód powierzchniowych na podstawie mapy opisuje zróżnicowanie ludności Azji omawia czynniki warunkujące rozmieszczenie ludności w Azji omawia uwarunkowania eksplozji demograficznej wskazuje na mapie główne rejony rolnicze w Azji i nazywa je wskazuje na mapie główne regiony przemysłowe Azji omawia przyczyny zróżnicowania y granicę między Europą a Azją charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Azji opisuje cyrkulację monsunową wykazuje wpływ klimatu na rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych wyjaśnia, na czym polega kontrastowość klimatyczna Azji opisuje czynniki warunkujące układ promienisty wielkich systemów rzecznych w Azji analizuje zmiany liczby ludności Azji wyjaśnia uwarunkowania powstania miast-gigantów przedstawia na podstawie map tematycznych warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się najstarsze cywilizacje ocenia warunki rozwoju rolnictwa w Azji omawia przyczyny zróżnicowania poziomu rozwoju rolnictwa w Azji wykazuje związek pomiędzy rytmem upraw i oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Azji porównuje rozwinięcie linii brzegowej i ukształtowanie powierzchni Azji na tle innych kontynentów wykazuje na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów analizuje przyrost naturalny w wybranych państwach Azji charakteryzuje przyczyny i skutki wybranych problemów demograficznych Azji analizuje strukturę i wartość PKB na jednego mieszkańca w wybranych państwach nierównomiernego rozwoju gospodarczego wybranych

3 8. Chiny najludniejsze państwo świata rolnicze (co się uprawia) oraz przemysłowe - wykażę związek pomiędzy rytmem upraw i kulturą ryżu a cechami klimatu monsunowego w Azji Południowo-Wschodniej - wskażę Chiny na mapie, podam nazwę i wskażę stolicę oraz ważniejsze obiekty geograficzne - scharakteryzuję zmiany liczby ludności Chin oraz opiszę program kontroli urodzeń - porównam na podstawie map tematycznych rozmieszczenie ludności w Chinach Wschodnich i Zachodnich oraz podam jego przyczyny - podam kierunki rozwoju gospodarczego oraz zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej głównych roślin żywieniowych uprawianych w Azji surowców mineralnych wydobywanych w Azji państw wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo wskazuje Chiny na mapie, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy państw z nim sąsiadujących wskazuje na mapie i wymienia nazwy krain geograficznych oraz najważniejszych rzek w Chinach wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Chin podaje liczbę ludności Chin analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludności Chin głównych roślin uprawnych wymienia najważniejsze cechy gospodarki Chin uprzemysłowienia państw w Azji charakteryzuje azjatyckie tygrysy określa położenie geograficzne Chin omawia cechy ukształtowania powierzchni Chin charakteryzuje klimat Chin opisuje przyczyny katastrofalnych powodzi w Chinach oraz sposoby zapobiegania im wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności Chin wskazuje na mapie obszary o dużej koncentracji przemysłu i nazywa je opisuje poziom urbanizacji w Chinach kulturą ryżu a cechami klimatu monsunowego w Azji Południowo- Wschodniej opisuje znaczenie OPEC dla gospodarki światowej analizuje dane liczbowe dotyczące urbanizacji w Chinach wyjaśnia na podstawie map tematycznych rozmieszczenie ludności wyjaśnia, na czym polega chiński program kontroli urodzeń opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa na Nizinie Chińskiej wymienia kierunki rozwoju gospodarczego Chin wykazuje zmiany znaczenia Chin w gospodarce światowej państw Azji analizuje poziom rozwoju gospodarczego państw eksportujących ropę naftową wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a rozwojem gospodarczym Chin analizuje przyczyny szybkiego rozwoju gospodarczego Chin w ostatnich latach 9. Opisujemy Indie kraj kontrastów - wskażę Indie na mapie, podam nazwę i wskażę stolicę oraz ważniejsze obiekty geograficzne - opiszę, na czym polegają kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach - wyjaśnię przyczyny wskazuje Indie na mapie, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy państw sąsiadujących wskazuje na mapie wybrane krainy geograficzne oraz rzek Indii i nazywa je wymienia najważniejsze określa położenie geograficzne Indii omawia cechy ukształtowania powierzchni Indii charakteryzuje klimat Indii opisuje kontrasty społeczne w Indiach opisuje system kastowy społeczeństwa analizuje przyrost naturalny charakteryzuje indyjskie rolnictwo gwałtownego rozwoju przemysłu nowoczesnych analizuje poziom rozwoju gospodarczego Indii dynamicznego rozwoju nowoczesnych usług

4 10. Japonia cud gospodarczy w kraju klęsk żywiołowych 11. Bliski Wschód region islamu, ropy naftowej i konfliktów zbrojnych szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii - wskażę Japonię na mapie i opiszę jej położenie, nazwę i wskażę stolicę i wielkie miasta - opiszę główne cechy środowiska i klęski żywiołowe - omówię przyczyny wielkiego rozwoju gospodarczego Japonii -wyjaśnię, co nazywamy Bliskim Wschodem, wskażę na mapie i wymienię ważniejsze państwa - podam główne cechy środowiska, ludności i gospodarki Bliskiego Wschodu - wskażę miejsca konfliktów zbrojnych cechy środowiska przyrodniczego Indii podaje liczbę ludności Indii głównych indyjskich roślin uprawnych wymienia najważniejsze cechy gospodarki Indii wskazuje na mapie świata Japonię i podaje nazwę stolicy tego kraju wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Japonii podaje liczbę ludności Japonii wskazuje na mapie i wymienia nazwy wielkich miast Japonii głównych roślin uprawnych wymienia najważniejsze cechy japońskiej gospodarki terminu Bliski Wschód wskazuje Bliski Wschód na mapie ogólnogeograficznej wymienia cechy środowiska i gospodarki Bliskiego Wschodu opisuje cechy kultury islamskiej państw o największych zasobach ropy naftowej wskazuje na mapie obszary uprzemysłowione i rolnicze Indii oraz nazywa je wyjaśnia, dlaczego w Indiach występuje duże pogłowie bydła określa położenie geograficzne Japonii omawia cechy ukształtowania powierzchni Japonii charakteryzuje klimat Japonii opisuje poziom urbanizacji Japonii wyjaśnia uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego opisuje cechy rolnictwa Japonii opisuje położenie geograficzne Bliskiego Wschodu ocenia poziom urbanizacji w państwach Bliskiego Wschodu omawia zasoby ropy naftowej na Bliskim Wschodzie i na świecie opisuje rozmieszczenie zasobów ropy naftowej na Bliskim Wschodzie wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów technologii charakteryzuje warunki naturalne Japonii omawia rozmieszczenie ludności Japonii wykazuje wpływ czynników społecznokulturowych na tworzenie nowoczesnej gospodarki Japonii (na tle niekorzystnych warunków środowiska) wykazuje znaczenie transportu w gospodarce Japonii opisuje warunki naturalne Bliskiego Wschodu analizuje zasoby ropy naftowej na świecie i formułuje wnioski charakteryzuje Bliski Wschód pod kątem cech kulturowych, zasobów ropy naftowej i poziomu rozwoju gospodarczego opisuje skutki położenia Japonii w strefie aktywności wulkanicznej i sejsmicznej opisuje uwarunkowania rozwoju gospodarczego Japonii udowadnia, że Japonia jest potęgą gospodarczą analizuje wysokość plonów podstawowych zbóż w Japonii na tle innych krajów Azji opisuje wpływ religii na życie muzułmanów porównuje poziom życia mieszkańców Bliskiego Wschodu porównuje wielkość wydobycia ropy naftowej w poszczególnych krajach Bliskiego Wschodu

5 EUROPA 12. Podsumowanie i test sprawdzający z działu Azja objętych konfliktami zbrojnymi 13/ 14 Charakterystyka warunków naturalnych Europy - określę położenie Europy i główne cechy środowiska przyrodniczego na podstawie mapy ogólno geograficznej i map tematycznych - wskażę na mapie i podam nazwy własne obiektów związanych z linią brzegową, ukształtowaniem terenu i siecią wodną wskazuje na mapie świata Europę wskazuje na mapie element linii brzegowej Europy i wymienia ich nazwy wskazuje na mapie wybrane niziny, wyżyny oraz góry Europy i nazywa je wymienia cechy ukształtowania powierzchni Europy na podstawie mapy wskazuje na mapie wybrane europejskie rzeki oraz jeziora i nazywa je określa położenie geograficzne Europy na kuli ziemskiej charakteryzuje linię brzegową Europy na podstawie mapy wykazuje, na podstawie mapy, że Europa jest kontynentem nizinnym opisuje cechy klimatu Europy na podstawie mapy i klimatogramów charakteryzuje wybrane strefy roślinne Europy y rozmieszczenie wód powierzchniowych Europy określa cechy środowiska przyrodniczego Europy na podstawie mapy ogólnogeograficznej oraz map tematycznych wyjaśnia wpływ zlodowaceń na rzeźbę powierzchni Europy wyjaśnia zależności między typem klimatu a występowaniem formacji roślinnych wyjaśnia genezę wybranych europejskich jezior oblicza rozciągłość południkową i równoleżnikową Europy opisuje czynniki geograficzne warunkujące klimat Europy analizuje czynniki warunkujące rozmieszczenie wielkich systemów rzecznych i zbiorników wodnych w Europie 15. Europejczycymieszkańcy zurbanizowanego kontynentu - scharakteryzuję sytuację demograficzną współczesnej Europy: liczbę ludności, przyrost naturalny, gęstość zaludnienia, rozmieszczenie ludności, języki, problemy demograficzne, największe miasta - nauczę się rozmieszczenia na mapie wszystkich państw europejskich wraz ze stolicami podaje liczbę ludności Europy wskazuje na mapie obszary o największej oraz najmniejszej gęstości zaludnienia i nazywa je podaje przykłady krajów o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym opisuje rozmieszczenie ludności w Europie na podstawie mapy tematycznych zróżnicowanie regionalne, kulturowe, narodowościowe oraz etniczne współczesnej Europy omawia przyczyny wysokiego wskaźnika urbanizacji w Europie wykazuje się znajomością podziału politycznego Europy oraz skutki ujemnego przyrostu naturalnego w Europie warunkujące rozmieszczenie ludności w Europie opisuje przyczyny i konsekwencje zróżnicowania ludności Europy analizuje zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji w krajach Europy przewiduje zmiany demograficzne w Europie uzasadnia twierdzenie, że Europa się starzeje oblicza średnią gęstość zaludnienia Europy

6 16. Poznajemy cechy gospodarek państw europejskich - porówna cechy gospodarki krajów Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej - podam przykłady państw wysoko i średnio rozwiniętych gospodarczo - odczytam informacje z mapy gospodarczej: wydobycie surowców mineralnych, okręgi przemysłowe, ośrodki high-tech - opiszę strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach - wymienię nazwy głównych roślin uprawianych w Europie państw wysoko rozwiniętych gospodarczo oraz krajów o średnim poziomie rozwoju gospodarczego w Europie głównych roślin uprawnych wskazuje na mapie i podaje nazwy głównych obszarów wydobycia surowców energetycznych w Europie wskazuje na mapie i wymienia nazwy najważniejszych europejskich okręgów przemysłowych oraz ośrodków high-tech zróżnicowania gospodarczego krajów Europy opisuje uwarunkowania rozwoju rolnictwa europejskiego opisuje strukturę produkcji energii elektrycznej w wybranych krajach Europy opisuje poziom rozwoju usług w Europie analizuje strukturę PKB w wybranych krajach Europy porównuje strukturę użytkowania ziemi w wybranych państwach Europy, korzystając z diagramów opisuje czynniki rozwoju przemysłu ze uwzględnieniem przemysłu high-tech wyjaśnia proces restrukturyzacji przemysłu w Europie Zachodniej porównuje poziom rozwoju rolnictwa w Europie Zachodniej i Środkowo- Wschodniej omawia na wybranych przykładach czynniki lokalizacji przemysłu high-tech 17. Kraje Europy Północnejcechy krajów skandynawskich 18. Poznajemy kraje alpejskie - wyjaśnię znaczenie terminu kraje skandynawskie i wskażę je na mapie wraz ze stolicami - zdefiniuję pojęcia: fiordy, szkiery, gejzery - wyróżnię cechy wspólne i typowe dla każdego z krajów - wykażę na podstawie map tematycznych związki między środowiskiem a rozwojem gospodarczym - wymienię i wskażę na mapie kraje alpejskie wraz ze stolicami i wielkimi miastami terminu kraje skandynawskie wskazuje na mapie kraje Europy Północnej i wymienia ich nazwy y rozmieszczenie głównych ośrodków miejskich w Europie Północnej wymienia cechy społeczeństwa Europy Północnej głównych bogactw naturalnych krajów skandynawskich terminu kraje alpejskie państw alpejskich, wskazuje je na opisuje położenie geograficzne państw Europy Północnej wyjaśnia rozmieszczenie ośrodków miejskich charakteryzuje strukturę produkcji energii elektrycznej w krajach Europy Północnej charakteryzuje gospodarkę krajów skandynawskich opisuje położenie krajów alpejskich opisuje rzeźbę Alp opisuje rozmieszczenie charakteryzuje środowisko przyrodnicze krajów Europy Północnej wykazuje na podstawie map tematycznych związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego Europy Północnej a głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego charakteryzuje środowisko przyrodnicze krajów alpejskich wykazuje wpływ gór na wykazuje cechy społeczeństwa Europy Północnej analizuje wartość PKB na jednego mieszkańca i formułuje wnioski wykazuje piętrowość klimatyczno-roślinną w Alpach porównuje wskaźnik

7 19. Dlaczego kraje Europy Południowej są atrakcyjne turystycznie? - opiszę krajobraz wysokogórski Alp, wymienię i wskażę najwyższy szczyt - wykażę wpływ gór na kraje alpejskie - wymienię produkty, z których słyną kraje alpejskie - wskażę na mapie kraje Europy Południowej i podam nazwy ich stolic - wymienię cechy środowiska przyrodniczego - określę przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki wpływające na rozwój turystyki - opisze zalety i wady dużego ruchu turystycznego - opracuję prezentację multimedialną (lub folder reklamowy) na podstawie map, przewodników i Internetu opisującą trasę wycieczki po regionie śródziemnomorskim mapie ogólnogeograficznej i podaje nazwy ich stolic wymienia cechy środowiska przyrodniczego Alp największych miast i wskazuje je na mapie opisuje specyfikę rozmieszczenia ludności w Alpach wskazuje na mapie kraje Europy Południowej, podaje nazwy ich stolic wymienia cechy środowiska przyrodniczego krajów Europy Południowej największych miast Europy Południowej i wskazuje je na mapie wymienia przykłady atrakcji turystycznych terminu akwakultura miast i gęstość zaludnienia w krajach alpejskich nowoczesnego sektora usług określa położenie geograficzne krajów Europy Południowej opisuje cechy środowiska przyrodniczego tych krajów y tematycznej rozmieszczenie najważniejszych ośrodków turystycznych opisuje cechy gospodarki krajów Europy Południowej terminu infrastruktura turystyczna prezentuje opracowaną na podstawie map, przewodników oraz internetu trasę wycieczki po Europie lub jej części środowisko przyrodnicze i gospodarkę krajów alpejskich wykazuje, że kraje alpejskie należą do państw wysoko rozwiniętych gospodarczo charakteryzuje walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze krajów Europy Południowej opisuje wybrane atrakcje turystyczne wykazuje zależność pomiędzy przyjazdami turystów a wpływami z turystyki na podstawie wykresów wykazuje niekorzystny wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze urbanizacji w krajach alpejskich i formułuje wnioski rozpoznaje typy wybrzeży południowej Europy i wyjaśnia ich genezę wykazuje związki między rozwojem turystyki a warunkami przyrodniczymi i dziedzictwem kulturowym ocenia rolę turystyki w rozwoju gospodarczym tych krajów 20. Francja poznajemy rolnictwo XXI wieku - wskażę na mapie Francję i podam nazwę stolicy - wymienię główne cechy środowiska przyrodniczego - omówię przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Francję i podaje nazwę stolicy tego kraju wymienia cechy środowiska przyrodniczego opisuje położenie geograficzne Francji charakteryzuje środowisko przyrodnicze Francji opisuje czynniki wpływające na wzrost analizuje współczynnik przyrostu naturalnego i współczynnik salda migracji wykazuje znaczenie turystyki w tworzeniu opisuje sytuację społeczną imigrantów charakteryzuje sieć transportową Francji wykazuje aktywną politykę rolną Francji

8 SĄSIEDZI POLSKI wpływające na rozwój nowoczesnego rolnictwa - wymienię główne regiony rolnicze oraz strukturę upraw i hodowli - opiszę cechy rolnictwa towarowego Francji wskazuje najważniejsze miasta Francji na mapie i podaje ich nazwy wymienia cechy gospodarki Francji wskazuje na mapie regiony rolnicze Francji i wymienia ich nazwy liczby mieszkańców Francji opisuje poziom urbanizacji Francji opisuje poziom rozwoju gospodarczego Francji analizuje strukturę użytkowania ziemi wskazuje miejsce Francji w światowej produkcji rolnej identyfikuje cechy rolnictwa wysokotowarowego dochodu narodowego analizuje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa wykazuje na przykładzie rolnictwa Francji związek między warunkami przyrodniczymi a kierunkiem i efektywnością produkcji rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 21. Wielka Brytania Londyn jako światowa metropolia - wskażę na mapie Wielką Brytanię, podam nazwę stolicy, dokonam podziału na krainy historyczne - wymienię główne cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki - opiszę położenie, wielkość i układ przestrzenny Londynu - wyjaśnię znaczenie terminu metropolia i określę znaczenie Londynu jako światowej metropolii wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Wielką Brytanię i podaje nazwę stolicy tego kraju wskazuje na mapie wybrane krainy geograficzne i nazywa je wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego i gospodarki Wielkiej Brytanii określa położenie geograficzne Wielkiej Brytanii opisuje podział Wielkiej Brytanii na krainy historyczne wyjaśnia uwarunkowania dodatniego salda migracji terminu monarchia konstytucyjna przedstawia wielkość i główne cechy położenia Londynu analizuje strukturę narodowościową Wielkiej Brytanii opisuje układ przestrzenny oraz znaczenie Londynu jako światowej metropolii analizuje strukturę użytkowania ziemi w Wielkiej Brytanii wyjaśnia uwarunkowania wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego wykazuje zalety wyspiarskiego położenia Wielkiej Brytanii wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a poziomem rozwoju gospodarczego 22/ 23 Podsumowanie i test sprawdzający z działu Europa 24. Niemcy-europejska potęga gospodarcza - opiszę położenie i środowisko przyrodnicze oraz wskażę najważniejsze obiekty geograficzne na mapie - omówię cechy demograficzne wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Niemcy, podaje nazwę stolicy tego kraju oraz nazwy krajów z nim sąsiadujących wskazuje na mapie określa położenie geograficzne Niemiec omawia cechy środowiska przyrodniczego i skutki dodatniego salda migracji wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Niemiec opisuje skutki ujemnego przyrostu naturalnego udowadnia, że Niemcy są potęgą gospodarczą analizuje uwarunkowania rozwoju przemysłu przetwórczego analizuje wskaźnik bezrobocia i formułuje wnioski wykazuje na przykładzie

9 - podam przyczyny dynamicznego rozwoju gospodarczego - opiszę zróżnicowanie rozwoju wschodniej i zachodniej części Niemiec - przedstawię główne kierunki i przyczyny zmian w przemyśle Zagłębia Ruhry wybrane krainy geograficzne oraz najważniejsze rzeki w Niemczech i nazywa je wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego oraz gospodarki Niemiec opisuje strukturę narodowościową Niemiec charakteryzuje strukturę zatrudnienia w niemieckiej gospodarce przedstawia na podstawie wskazanych źródeł główne kierunki i przyczyny zmian w strukturze przemysłu Zagłębia Ruhry wskazuje na mapie i podaje nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu w Niemczech opisuje zróżnicowanie rozwoju społeczno- -gospodarczego wschodniej i zachodniej części Niemiec Niemiec zależność między poziomem rozwoju transportu a funkcjonowaniem pozostałych działów gospodarki 25. Czechy i Słowacjaopisujemy południowych sąsiadów - opiszę położenie i wskażę na mapie Czechy i Słowację wraz ze stolicami i większymi miastami - porównam te państwa pod względem głównych cech środowiska, ludności i gospodarki - przedstawię formy współpracy przygranicznej z Czechami wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Czechy i Słowację, podaje nazwy stolic tych krajów oraz nazwy państw sąsiadujących z nimi wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego i społeczno--gospodarczego omawianych państw określa położenie geograficzne Czech, Słowacji omawia cechy środowiska przyrodniczego Czech i Słowacji analizuje strukturę zatrudnienia w Czechach analizuje strukturę narodowościową Słowacji opisuje czynniki warunkujące rozwój gospodarczy Czech i Słowacji porównuje potencjał gospodarczy omawianych państw ocenia zasoby bogactw mineralnych Czech i Słowacji omawia efekty przemian gospodarczych, które nastąpiły w omawianych krajach 26. Litwa, Białoruś i Ukrainapoznajemy wschodnich sąsiadów - opiszę położenie i wskażę na mapie Litwę, Białoruś i Ukrainę wraz ze stolicami oraz większymi miastami - nauczę się, jakie są główne cechy państw dotyczące środowiska przyrodniczego, ludności i gospodarki - przedstawię współczesne przemiany społeczne i gospodarcze Ukrainy wskazuje na mapie ogólnogeograficznej Litwę, Białoruś i Ukrainę, podaje nazwy stolic tych krajów oraz nazwy państw sąsiadujących z nimi wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego omawianych państw określa położenie geograficzne Litwy, Białorusi i Ukrainy omawia cechy środowiska przyrodniczego Litwy, Białorusi i Ukrainy kryzysów gospodarczych na Litwie, Białorusi i Ukrainie po rozpadzie ZSRR omawia współczesne przemiany społeczne i gospodarcze Ukrainy opisuje czynniki warunkujące rozwój gospodarczy Litwy, Białorusi i Ukrainy opisuje przyczyny i skutki ujemnego przyrostu naturalnego i salda migracji Litwy, Białorusi i Ukrainy porównuje potencjał gospodarczy omawianych państw ocenia zasoby bogactw mineralnych Litwy, Białorusi i Ukrainy omawia efekty przemian gospodarczych, które nastąpiły w omawianych krajach

10 Środowisko przyrodnicze 27. Rosja - państwo na dwóch kontynentach - wskażę na mapie, opiszę położenie Rosji i podam nazwę stolicy - wykażę zróżnicowanie przyrodnicze, narodowościowe, kulturowe i gospodarcze Rosji 28. Podsumowanie i test sprawdzający z działu Sąsiedzi. wskazuje Rosję na mapie ogólnogeograficznej i podaje nazwę jej stolicy wskazuje na mapie i wymienia nazwy głównych krain geograficznych, rzek oraz jezior wymienia najważniejsze cechy środowiska przyrodniczego Rosji wymienia główne cechy rosyjskiej gospodarki wymienia przyczyny ujemnego przyrostu naturalnego ludności Rosji określa położenie geograficzne Rosji omawia cechy środowiska przyrodniczego Rosji opisuje zróżnicowanie narodowościowe i kulturowe ludności wskazuje na mapie i wymienia nazwy obszarów o dużej koncentracji przemysłu wykazuje zróżnicowanie przyrodnicze Rosji wykazuje wpływ czynników geograficznych na klimat Rosji wyjaśnia zależność między warunkami przyrodniczymi a rozmieszczeniem ludności w Rosji wykazuje zróżnicowanie językowe i religijne mieszkańców Rosji omawia uwarunkowania rozwoju przemysłu wydobywczego omawia najważniejsze problemy rosyjskiego rolnictwa analizuje zmiany przyrostu naturalnego w Rosji i formułuje wnioski wykazuje zależności między warunkami przyrodniczymi a poziomem rozwoju gospodarczego Rosji 29. Opisujemy położenie, obszar, granice i podział administracyjny 30. Poznajemy najważniejsze wydarzenia z przeszłości - określę położenie matematyczno-przyrodnicze i polityczne w Europie i na świecie - opiszę podział administracyjny - nauczę się nazw i rozmieszczenia na mapie województw i ich stolic - opiszę najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej : powstanie węgla wymienia cechy położenia wymienia zalety położenia państw sąsiadujących z Polską i wskazuje te państwa na mapie ogólnogeograficznej opisuje podział administracyjny województw oraz ich stolic i wskazuje je na mapie głównych jednostek tektonicznych Europy i oraz wskazuje je charakteryzuje na podstawie mapy położenie na świecie i w Europie skrajnych punktów i wskazuje je na mapie opisuje przebieg granicy lądowej na mapie ogólnogeograficznej opisuje granicę morską na mapie ogólnogeograficznej opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały opisuje położenie fizycznogeograficzne, polityczne i matematyczne, korzystając z mapy oraz Europy określa współrzędne geograficzne skrajnych punktów opisuje zasięg wód terytorialnych na mapie charakteryzuje główne jednostki tektoniczne rozpoznaje rodzaje węgla i oblicza rozciągłość równoleżnikową i południkową oblicza różnice czasu słonecznego między skrajnymi punktami wykazuje korzyści i zagrożenia wynikające z położenia w środkowej Europie wykazuje związki między budową geologiczną a wydarzeniami z przeszłości geologicznej

11 geologicznej 31. Charakterystyka zlodowaceń na obszarze 32. Jakie skały i surowce mineralne występują w i naszym regionie? 33. Poznajemy cechy ukształtowania powierzchni kamiennego, powstawanie gór, zalewy mórz, zlodowacenia - wymienię nazwy zlodowaceń i wskażę ich zasięgi na mapie - wymienię, rozpoznam i opiszę formy polodowcowe - porównam krajobraz młodoglacjalny i staroglacjalny - wymienię, sklasyfikuję i rozpoznam główne rodzaje skał występujące w i naszym regionie oraz podam przykłady wykorzystania - dokonam klasyfikacji surowców mineralnych, opiszę ich rozmieszczenie i znaczenie gospodarcze - opiszę główne cechy ukształtowania powierzchni : wysokości nachylenie, pasowy układ rzeźby terenu - wymienię i wskażę na mapie krainy geograficzne w poszczególnych pasach na mapie er, w których wystąpiły ruchy górotwórcze górotworów kaledońskich, hercyńskich i alpejskich oraz wskazuje te górotwory na mapie zlodowaceń i wskazuje ich zasięg na mapie form polodowcowych skał występujących w klasyfikuje surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie skał i surowców mineralnych występujących w regionie swojego zamieszkania wymienia czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na ukształtowanie powierzchni wymienia cechy rzeźby powierzchni wymienia nazwę i miejsce na terenie opisuje proces powstawania węgla kamiennego rozróżnia cechy krajobrazu młodoglacjalnego i staroglacjalnego rozpoznaje formy polodowcowe na schematach i wskazuje na mapie obszary ich występowania rozpoznaje górskie formy polodowcowe na schematach rozpoznaje na podstawie zdjęć i okazów główne rodzaje skał występujących w jego regionie i w wskazuje na mapie obszary występowania surowców mineralnych wykazuje znaczenie gospodarcze surowców mineralnych opisuje na podstawie krzywej hipsograficznej udział terenów nizinnych, wyżynnych i górskich w wymienia pasy ukształtowania powierzchni i charakteryzuje warunki, w których one powstawały opisuje warunki powstania form polodowcowych wyjaśnia genezę form polodowcowych klasyfikuje skały występujące w ze względu na ich pochodzenie opisuje rozmieszczenie skał powierzchniowych na podstawie mapy y występowanie surowców mineralnych w analizuje krzywą hipsograficzną wykazuje pasowość ukształtowania powierzchni charakteryzuje na podstawie mapy hipsometrycznej cechy analizuje i porównuje cechy krajobrazu staroglacjalnego i młodoglacjalnego opisuje na podstawie danych statystycznych zasoby surowców mineralnych w analizuje wpływ wydobycia surowców mineralnych na środowisko przyrodnicze wyjaśnia wpływ przeszłości geologicznej na ukształtowanie powierzchni porównuje cechy rzeźby terenu poszczególnych pasów ukształtowania powierzchni

12 - wykażę zależność między współczesna rzeźbą a wybranymi wydarzeniami geologicznymi wskazuje na mapie najwyżej i najniżej położony punkt rozróżnia przedstawione na ilustracjach formy ukształtowania powierzchni wskazuje je na mapie krain geograficznych w poszczególnych pasach ukształtowania powierzchni i wskazuje je na mapie odczytuje wysokości bezwzględne na mapie hipsometrycznej rzeźby powierzchni oblicza różnice wysokości bezwzględnej na podstawie mapy hipsometrycznej 34. Czym charakteryzuje się klimat? - wymienię główne cechy klimatu i określę od czego one zależą - odczytam informacje z map klimatycznych i klimatogramu - wyjaśnię, jak powstaje wiatr halny i bryza wymienia czynniki geograficzne wpływające na klimat mas powietrza napływających nad Polskę odczytuje informacje przedstawione na klimatogramach wymienia termiczne pory roku wiatrów lokalnych i podaje miejsca ich występowania odczytuje na mapach klimatycznych rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych kreśli klimatogramy na podstawie danych liczbowych opisuje cechy klimatu przejściowego opisuje cechy klimatu własnego regionu odczytuje długość okresu wegetacyjnego na mapie wyjaśnia wpływ czynników geograficznych na cechy klimatu analizuje przebieg izoterm lipca i stycznia na mapach klimatycznych opisuje pogodę kształtowaną przez poszczególne masy powietrza napływające nad Polskę wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy charakteryzuje klimat wybranych regionów na podstawie map klimatycznych zróżnicowania przestrzennego temperatury powietrza oraz opadów atmosferycznych w wykazuje przejściowość klimatyczną wykazuje wpływ napływających mas powietrza na kształtowanie się pogody w zróżnicowania przestrzennego długości okresu wegetacyjnego 35. Opisujemy wody powierzchniowe i podziemne - opiszę cechy wód powierzchniowych i podziemnych posługując się poprawnym słownictwem - wymienię i wskażę na mapie główne rzeki, ich dopływy, jeziora oraz bagna - określę genezę jezior klasyfikuje wody występujące w głównych rzek oraz ich dopływów i wskazuje te rzeki na mapie wybranych jezior i charakteryzuje Wisłę i Odrę opisuje typ ujścia Wisły głównych kanałów i wskazuje te kanały na mapie porównuje powierzchnie i głębokości wybranych jezior wykreśla działy wodne na mapie konturowej wyjaśnia genezę mis jeziornych występujących w analizuje głębokość i kształt wybranych jezior ocenia stopień i sposoby opisuje reżimy rzek w uzasadnia asymetrię dorzeczy i wyjaśnia przyczyny jej powstania ocenia stopień wykorzystania wód powierzchniowych i

13 36. Cechy środowiska przyrodniczego i znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego 37. Zróżnicowanie gleb 38. Cechy świata roślin i zwierząt oraz ochrona przyrody w. - przedstawię znaczenie wód powierzchniowych i podziemnych - wskażę na mapie Morze Bałtyckie i ważniejsze elementy jego linii brzegowej - przedstawię główne cechy położenia oraz środowiska przyrodniczego - wykażę znaczenie gospodarcze oraz przyczyny degradacji wód - wymienię profile glebowe i czynniki glebotwórcze - opiszę typy gleb występujących w i naszym regionie oraz określę ich wartość użytkową - wymienię rodzaje lasów i określę ich funkcje - wymienię formy ochrony przyrody w - nauczę się nazw i rozmieszczenia parków narodowych wskazuje je na mapie wód występujących w jego regionie klasyfikuje wody podziemne i opisuje ich wykorzystanie wskazuje na mapie największe zatoki, wyspy, cieśniny i głębie Morza Bałtyckiego wymienia na podstawie mapy ogólnogeograficznej cechy geograficzne Morza Bałtyckiego przedstawia właściwości fizyczne wód Bałtyku omawia znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego wymienia czynniki glebotwórcze klasyfikuje gleby w gleb występujących w jego regionie rozróżnia typy gleb ze względu na ich żyzność gospodarcze gleb formacji roślinnych w rozpoznaje typy zbiorowisk roślinnych w na zdjęciach i w terenie parków wskazuje na mapie obszary występowania wód mineralnych opisuje położenie Bałtyku na podstawie mapy ogólnogeograficznej opisuje linię brzegową Bałtyku na podstawie mapy ogólnogeograficznej rodzajów wybrzeży i wskazuje na mapie miejsca ich występowania przedstawia przyczyny zanieczyszczenia Bałtyku opisuje za pomocą mapy gleb rozmieszczenie głównych genetycznych typów gleb w wymienia przyczyny erozji gleb i sposoby jej zapobiegania wyjaśnia zależności między jakością gleby a wielkością zbiorów zbóż i innych roślin opisuje rozmieszczenie kompleksów leśnych na podstawie mapy opisuje funkcje lasów rozpoznaje i wymienia nazwy gatunków roślin i zwierząt prawnie wykorzystania wód podziemnych opisuje rozmieszczenie rejonów eksploatacji oraz wykorzystanie wód mineralnych porównuje wielkość i głębokość Bałtyku z wielkością i głębokością innych mórz porównuje cechy wód Morza Bałtyckiego z cechami wód innych mórz proponuje sposoby ochrony wód Bałtyku charakteryzuje typy genetyczne gleb występujące w wyjaśnia cele zabiegów melioracyjnych w charakteryzuje strukturę powierzchniową lasów państwowych według składu gatunkowego opisuje formy prawnej ochrony przyrody podziemnych w wyjaśnia genezy rodzajów wybrzeży Bałtyku wyjaśnia genezę Mierzei Helskiej wyjaśnia zróżnicowanie zasolenia i temperatury wody w Bałtyku ocenia żyzność gleb w ocenia wartość użytkową gleb w wyjaśnia zależności między klimatem a szatą roślinną ocenia lesistość uzasadnia konieczność ochrony gatunkowej roślin i zwierząt

14 Ludność i urbanizacja - opiszę osobliwości wybranych parków narodowych narodowych w i wskazuje je na mapie rozpoznaje wybrane gatunki roślin i zwierząt przedstawione na zdjęciach rozróżnia formy ochrony przyrody w podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody chronionych w opisuje osobliwości wybranych parków narodowych uzasadnia konieczność ochrony przyrody i krajobrazu w współpracy międzynarodowej na rzecz ochrony przyrody 39/ Zmiany liczby ludności oraz struktura wieku i płci w Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału: Środowisko przyrodnicze - wyjaśnię znaczenie podstawowych pojęć z zakresu demografii - opiszę zmiany liczby ludności i wyjaśnię ich przyczyny - wiem jak obliczać przyrost naturalny i współczynnik przyrostu naturalnego - nauczę się odczytywania informacji z piramidy płci i wieku - opiszę strukturę płci i wieku w i wyjaśnię przyczyny jej zmian wskazuje czynniki wpływające na zmiany liczby ludności w regionów o dodatnim i ujemnym przyroście naturalnym w wymienia czynniki wpływające na niską wartość przyrostu naturalnego w terminu struktura wiekowa społeczeństwa wymienia przyczyny starzenia się społeczeństwa polskiego opisuje grupy ekonomiczne ludności opisuje na podstawie danych statystycznych zmiany liczby ludności po 1946 roku opisuje zmiany przyrostu naturalnego od zakończenia II wojny światowej do 2009 roku wyjaśnia różnicę między społeczeństwem młodym a starym terminów: demografia, przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty opisuje na podstawie danych statystycznych strukturę płci i wieku ludności porównuje na podstawie danych liczbowych długość życia w z długością życia w innych krajach wydłużania się średniej porównuje na podstawie danych statystycznych liczbę ludności w z liczbą ludności w innych krajach Europy omawia przyczyny i skutki spadku przyrostu naturalnego w ostatnich latach porównuje przyrost naturalny swojego województwa i z przyrostem naturalnym innych krajów Europy porównuje piramidy płci i wieku ludności oraz innych krajów oraz formułuje wnioski analizuje strukturę wiekową polskiego społeczeństwa i porównuje ją ze strukturą wiekową innych krajów analizuje przyczyny i skutki starzenia się analizuje skutki ujemnego przyrostu naturalnego w analizuje okresy wyżu i niżu demograficznego w oraz formułuje wnioski oblicza współczynnik przyrostu naturalnego w analizuje piramidę płci i wieku ludności i skutki starzenia się polskiego społeczeństwa

15 42. Rozmieszczenie ludności i migracje Polaków 43. Urbanizacja i duże miasta - wyjaśnię znaczenie terminu gęstość zaludnienia i potrafię ją obliczyć - potrafię scharakteryzować, na podstawie map gęstości zaludnienia, zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w i w naszym regionie - wyjaśnię, jakie czynniki wpłynęły na rozmieszczenie ludności - potrafię odczytać wielkość i główne kierunki migracji z i do oraz wyjaśnię przyczyny tych migracji - wyjaśnię pojęcie urbanizacja i opiszę procesy urbanizacyjne - dokonam analizy danych, porównam i ocenię rozmieszczenie i wielkość miast w i w naszym regionie obszarów o największej i najmniejszej gęstości zaludnienia i wskazuje te obszary na mapie omawia gęstość zaludnienia w swoim regionie wymienia atrakcje i bariery osadnicze w terminu migracja migracji wewnętrznych w wymienia przyczyny rozwoju terenów podmiejskich wymienia przyczyny emigracji zagranicznej Polaków krajów, do których migrują Polacy i wskazuje je na mapie ogólnogeograficznej krajów zamieszkiwanych przez Polonię i wskazuje je na mapie wymienia czynniki, które miały wpływ na intensywność urbanizacji w odczytuje z danych statystycznych wskaźniki urbanizacji dla wybranych województw długości życia polskiego społeczeństwa terminu gęstość zaludnienia porównuje średnią gęstość zaludnienia ze średnią gęstością zaludnienia innych krajów opisuje czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w opisuje wielkość migracji w miastach w latach na podstawie danych statystycznych opisuje kierunki migracji wewnętrznych w dawnej i współcześnie opisuje wielkość migracji zewnętrznych w w latach opisuje przyczyny migracji poszczególnych grup ludności w wzrostu przyrostu rzeczywistego w w ostatnich latach opisuje przejawy procesu urbanizacji w porównuje rozmieszczenie i wielkość miast w oraz zamieszkiwanym regionie opisuje aglomeracje policentryczne i polskiego społeczeństwa charakteryzuje rozmieszczenie ludności w porównuje gęstość zaludnienia z gęstością zaludnienia w innych krajach Europy nierównomiernego rozmieszczenia ludności w porównuje czynniki decydujące o rozwoju osadnictwa dawniej i obecnie omawia przyczyny ujemnego salda migracji ze wsi do miast w omawia przyczyny ujemnego salda migracji zewnętrznych w głównych kierunków współczesnych migracji zewnętrznych Polaków charakteryzuje wybrane skupiska Polonii na świecie oblicza przyrost rzeczywisty ludności porównuje proces urbanizacji z lat 70. XX w. z obecnym procesem urbanizacji porównuje wskaźnik urbanizacji swojego województwa z dowolnie wybranym województwem charakteryzuje na podstawie map gęstości zaludnienia zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w i zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnia te różnice, uwzględniając czynniki przyrodnicze, historyczne, społecznoekonomiczne ocenia atrakcje i bariery osadnicze w ocenia wpływ ruchów migracyjnych na rozmieszczenie ludności w opisuje skutki migracji zewnętrznych z punktu widzenia interesów ocenia wpływ migracji ludności ze wsi do miast na proces urbanizacji porównuje wskaźnik urbanizacji w oraz innych krajach i wymienia przyczyny jego zróżnicowania

16 44. Struktura zatrudnienia. Problemy rynku pracy - wyjaśnię przyczyny rozwoju wielkich miast w - opiszę rodzaje aglomeracji i podam przykłady - scharakteryzuję strukturę zatrudnienia ludności w i w naszym regionie - podam główne, aktualne problemy na rynku pracy w i w naszym regionie (stopa bezrobocia) obszarów najbardziej zurbanizowanych w i wskazuje te obszary na mapie rozróżnia typy aglomeracji w aglomeracji miejskich i wskazuje je na mapie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, wieś, miasto, aglomeracja porównuje strukturę zatrudnienia ludności w krajach wysoko i słabo rozwiniętych gospodarczo ze strukturą w województw o najwyższym zatrudnieniu w usługach i wskazuje te województwa na mapie wymienia przyczyny i skutki bezrobocia w wymienia przyczyny emigracji zarobkowej terminu stopa bezrobocia wymienia główne, aktualne problemy rynku pracy w i w regionie, w którym mieszka monocentryczne na podstawie danych statystycznych i map tematycznych opisuje funkcje miast na wybranych przykładach opisuje przemiany współczesnych miast w rozwoju wielkich miast w omawia problemy mieszkańców dużych miast opisuje na podstawie danych statystycznych zmiany struktury zatrudnienia ludności w w latach zmian struktury zatrudnienia ludności w ocenia zmiany w strukturze zatrudnienia w w ostatnich latach ocenia stopę bezrobocia w swoim województwie i formułuje wnioski podaje przyczyny zróżnicowania wskaźnika urbanizacji w wybranych regionach wykazuje różnice między aglomeracją policentryczną a monocentryczną wyjaśnia zmiany w strukturze zatrudnienia w w latach w porównuje strukturę zatrudnienia ludności według sektorów gospodarki w ciągu ostatnich 30 lat porównuje zatrudnienie według sektorów gospodarki w i wybranych krajach analizuje stopę bezrobocia w wybranych województwach i formułuje wnioski opisuje stopę bezrobocia w zamieszkiwanym województwie i porównuje ją ze stopą bezrobocia w innych województwach analizuje i ocenia rozmieszczenie wielkich miast w na podstawie mapy ogólnogeograficznej porównuje strukturę zatrudnienia w swoim województwie oraz innych województwach i formułuje wnioski omawia przyczyny zróżnicowania struktury zatrudnienia w wybranych województwach wykazuje różnice w strukturze zatrudnienia ludności w i zamieszkiwanym regionie omawia przyczyny bezrobocia oraz zmiany stopy bezrobocia w w latach proponuje sposoby przeciwdziałania bezrobociu 45. Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału: Ludność i urbanizacja

17 Rolnictwo i przemysł 46. Opisujemy warunki rozwoju rolnictwa w - przedstawię strukturę użytkowania ziemi w - opiszę przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa - wymienię i wskażę na mapie obszary o najkorzystniejszych warunkach dla rolnictwa - dokonam analizy map, wykresów, danych liczbowych terminów: struktura użytkowania ziemi, użytki rolne, grunty orne obszarów o najkorzystniejszych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa i wskazuje je na mapie wymienia czynniki ograniczające rozwój rolnictwa wyjaśnia funkcje rolnictwa tematycznych warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa w wymienia główne cechy struktury użytkowania ziemi oraz wielkości i własności gospodarstw rolnych w na podstawie danych statystycznych opisuje za pomocą danych statystycznych poziom nawożenia i mechanizacji rolnictwa w wyjaśnia wpływ polityki rolnej państwa na poziom rolnictwa w opisuje poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa w i porównuje go z poziomami mechanizacji i chemizacji w innych krajach przestrzennego zróżnicowania wielkości gospodarstw rolnych analizuje skutki rozdrobnienia gospodarstw rolnych ocenia warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa w ocenia warunki pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa ocenia strukturę użytkowania ziemi w i porównuje ją ze strukturą innych krajów

18 47. Poznajemy produkcję roślinną i zwierzęcą w - wymienię nazwy głównych roślin uprawianych w i hodowanych zwierząt - podam przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw(pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej -wymienię i wskażę na mapie główne rejony upraw i hodowli terminów: struktura upraw, plony, zbiory głównych roślin uprawnych w wymienia czynniki warunkujące rozmieszczenie upraw w terminów: hodowla zwierząt, pogłowie opisuje główne kierunki produkcji zwierzęcej w omawia cele hodowli zwierząt wskazuje przyczyny spadku ilości pogłowia zwierząt hodowlanych w wymienia główne cechy struktury zasiewów w na podstawie analizy map, wykresów i danych liczbowych obszarów upraw wybranych roślin i wskazuje te obszary na mapie wymienia przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych) wyróżnia główne cechy struktury hodowli w na podstawie analizy map, wykresów i danych liczbowych obszarów hodowli wybranych zwierząt i wskazuje je na mapie wymienia przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia hodowli bydła i trzody chlewnej w produkcji roślinnej w wyżywieniu ludności kraju opisuje strukturę powierzchni zasiewów w produkcji zwierzęcej w wyżywieniu ludności kraju wyjaśnia zróżnicowanie natężenia hodowli wybranych zwierząt gospodarskich w wybranych rejonach porównuje na podstawie danych liczbowych wydajność hodowli zwierząt w z wydajnością hodowli w innych krajach wyjaśnia związek między żyznością gleb a rodzajem upraw uzasadnia zróżnicowanie natężenia upraw roślin w wybranych rejonach ocenia strukturę hodowli zwierząt gospodarskich w ocenia towarowość polskiego rolnictwa wysokich kosztów produkcji rolnej

19 48. Jakie zmiany zaszły w polskim przemyśle? 49. Struktura produkcji energii elektrycznej w - wymienię przykłady gałęzi przemysłu - wyjaśnię przyczyny zmian zachodzących w przemyśle w i w naszym regionie - opiszę, na czym polega restrukturyzacja - wskażę najlepiej rozwijające się obecnie gałęzie przemysłu - wymienię nazwy źródeł energii i dokonam klasyfikacji elektrowni - opiszę strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni - opiszę wady i zalety poszczególnych rodzajów elektrowni (m.in. wpływ na stan środowiska przyrodniczego) klasyfikuje przemysł na sekcje i działy opisuje na wybranych przykładach czynniki lokalizacji przemysłu wymienia najlepiej rozwijające się obecnie w działy produkcji przemysłowej wymienia przyczyny przemian gospodarczych, które zaszły w po 1989 roku klasyfikuje elektrownie źródeł energii opisuje czynniki lokalizacji wybranych elektrowni opisuje wady i zalety poszczególnych rodzajów elektrowni przemysłu w tworzeniu dóbr materialnych charakteryzuje czynniki lokalizacji przemysłu zmian zachodzących w przemyśle w i regionie zamieszkania opisuje proces restrukturyzacji i prywatyzacji przemysłu okręgów przemysłowych i wskazuje te okręgi na mapie opisuje czynniki lokalizacji wybranych okręgów przemysłowych w opisuje strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni wybranych elektrowni cieplnych i wodnych oraz wskazuje te elektrownie na mapie odczytuje z danych statystycznych i diagramów wielkość produkcji energii elektrycznej ocenia znaczenie przemysłu dawniej i obecnie omawia cele tworzenia specjalnych stref ekonomicznych przestrzennego zróżnicowania lokalizacji okręgów przemysłowych ocenia korzyści i negatywne skutki koncentracji przemysłu zmian zachodzących w przemyśle w regionie swojego zamieszkania i skutki dominacji energetyki cieplnej przedstawia i ocenia wpływ energetyki na stan środowiska przyrodniczego wyjaśnia związki między lokalizacją przemysłu a warunkami naturalnymi, rynkiem zbytu, szlakami komunikacyjnymi i potencjałem ludzkim ocenia społeczne i gospodarcze korzyści utworzenia specjalnych stref ekonomicznych uzasadnia potrzebę rozwijania nowoczesnych działów produkcji przemysłowej ocenia strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni przedstawia na podstawie różnych danych strukturę wykorzystania źródeł energii w i formułuje wnioski 50. Podsumowanie i sprawdzenie wiadomości z rozdziału: Rolnictwo i przemysł

20 Usługi 51. Opisujemy różne rodzaje usług 52. Charakterystyka transportu lądowego - rozróżnię rodzaje usług - wyjaśnię szybki rozwój wybranych usług w i w naszym regionie - wyjaśnię pojęcia: usługi, komunikacja, transport - rozróżnię rodzaje transportu - dokonam charakterystyki transportu kolejowego, samochodowego i przesyłowego pod względem: gęstości i jakości sieci, przewozu ładunków, wad i zalet - wykażę wpływ transportu lądowego na rozwój innych dziedzin gospodarki klasyfikuje usługi terminów: usługi, transport, komunikacja wymienia przykłady działów usług rozwijających się i zanikających usług rozwijających się w jego regionie wymienia rodzaje usług świadczonych przez komunikację wymienia czynniki wpływające na rozwój telefonii komórkowej rozróżnia rodzaje transportu opisuje strukturę przewozów ładunków transportem kolejowym w wymienia przyczyny wzrostu znaczenia transportu samochodowego i przesyłowego w opisuje znaczenie usług we współczesnej gospodarce wyjaśnia szybki rozwój wybranych usług w i regionie zamieszkania łączności opisuje znaczenie telekomunikacji porównuje liczbę abonentów telefonicznych w z liczbą abonentów w innych krajach Europy porównuje liczbę użytkowników internetu w z liczbą użytkowników Internetu w innych krajach Europy opisuje znaczenie poszczególnych działów transportu lądowego w gospodarce kraju i życiu codziennym analizuje przewóz ładunków i pasażerów w według rodzajów transportu omawia przestrzenne zróżnicowanie gęstości sieci kolejowej i dróg kołowych w uzasadnia konieczność modernizacji transportu lądowego w wskazuje na mapie główne szlaki transportu lądowego i skutki rozwoju usług w ocenia dostępność do usług telekomunikacyjnych w na tle innych krajów analizuje przyczyny rozwoju telefonii komórkowej w wykazuje wady i zalety poszczególnych rodzajów transportu lądowego zróżnicowania gęstości sieci dróg kołowych oraz linii kolejowych w porównuje gęstość sieci dróg kołowych oraz linii kolejowych w z gęstością tych sieci w innych krajach wyjaśnia potrzebę budowy nowoczesnych autostrad wykazuje znaczenie usług w tworzeniu PKB ocenia dostęp do internetu w swoim województwie i wybranych województwach ocenia przyczyny i skutki rozwoju technologii informacyjnej analizuje jakość sieci transportowej w przewiduje skutki gwałtownego rozwoju motoryzacji wykazuje wpływ transportu na rozwój innych dziedzin gospodarki

Uczeń: omawia zróżnicowanie ludności Afryki omawia przyczyny eksplozji demograficznej w Afryce

Uczeń: omawia zróżnicowanie ludności Afryki omawia przyczyny eksplozji demograficznej w Afryce 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata 2. Ludność i urbanizacja Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Dział program u Położen ie oraz środowi sko przyrod nicze Lp. Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 Temat lekcji 1. Położenie i granice Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy III gimnazjum Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie III wg programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 3 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie III wg programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 3 wyd. Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie III wg programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 3 wyd. Nowa Era Dział programu I. Środowisko przyrodnicze Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII W KLASIE III GIMNAZJUM. OCENA ŚRÓDROCZNA: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KL. II. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski

GEOGRAFIA KL. II. Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski GEOGRAFIA KL. II Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Położenie i środowisko przyrodnicze Polski 1.Wskazać na mapie województwa Polski i nazwać ich stolice.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 3

Plan wynikowy Planeta Nowa 3 Plan wynikowy Planeta Nowa 3 ział programu I. Środowisko przyrodnicze L.g. Materiał nauczania 13 Położenie w Europie i na świecie Granice i obszar Sąsiedzi Granica morska Podział administracyjny Jednostki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii kl. II

Przedmiotowy system oceniania z geografii kl. II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM Europa kontynent, na którym mieszkasz dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Europę, wybrane elementy linii brzegowej Europy oraz

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

Współczesne problemy demograficzne i społeczne Współczesne problemy demograficzne i społeczne Grupa A Wykres przedstawia rzeczywistą i prognozowaną liczbę ludności w latach 2000 2050 w czterech regionach o największej liczbie ludności. Wykonaj polecenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII II KLASA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń Położenie i środowisko przyrodnicze Polski podaje wielkość powierzchni Polski, granice Polski z jej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne z geografii do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Azja 1. Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa DRUGA (opracowanie na podstawie programu nauczania Świat bez tajemnic Wydawnictwa Szkolnego PWN) Ocena: dopuszczający. UCZEŃ: Wskazuje

Bardziej szczegółowo

KLASA III Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony

KLASA III Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony KLASA III Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Nr Temat lekcji Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Planeta Nowa 2 i 3 Wymagania na poszczególne oceny

Planeta Nowa 2 i 3 Wymagania na poszczególne oceny Rozdział Australia Azja Ocena 2 3 4 5 Australii i Oceanii na kuli ziemskiej opisuje, korzystając z mapy, linię brzegową i ukształtowanie pionowe Australii wymienia regiony geograficzne Oceanii charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik:

Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik: 1 Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik: Człowiek gospodarzem Ziemi P.Wład; wyd. ORTUS [Opracowała mgr Anna Karolak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe osiągnięcia uczniów zgrupowane zostały w trzech poziomach:

Szczegółowe osiągnięcia uczniów zgrupowane zostały w trzech poziomach: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych GEOGRAFIA realizowanych w zakresie podstawowym Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. z geografii w gimnazjum. klasa 1-3

Wymagania edukacyjne. z geografii w gimnazjum. klasa 1-3 Wymagania edukacyjne z geografii w gimnazjum klasa 1-3 1. Skala oceniania - stopniowa.. w WO obowiązuje skala stopniowa od 1-6. skala procentowa przy ocenianiu prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek

Bardziej szczegółowo

opisuje zróżnicowanie ludności Azji omawia czynniki warunkujące rozmieszczenie ludności w Azji omawia uwarunkowania eksplozji demograficznej

opisuje zróżnicowanie ludności Azji omawia czynniki warunkujące rozmieszczenie ludności w Azji omawia uwarunkowania eksplozji demograficznej 1 Wymagania edukacyjne z geografii : klasa 2 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Azja 1. Warunki naturalne terminu Eurazja świata Azję elementy

Bardziej szczegółowo

Uczeń potrafi. Rozkład materiału klasa III gimnazjum ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3. 1. Polskie naj... Gdzie leży Polska?

Uczeń potrafi. Rozkład materiału klasa III gimnazjum ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3. 1. Polskie naj... Gdzie leży Polska? Rozkład materiału klasa III gimnazjum ODKRYWAMY ŚWIAT, CZĘŚĆ 3 Temat Uczeń potrafi 1. Polskie naj... Gdzie leży Polska? 2. Jak zbudowana jest Polska? - przeszłość geologiczna. 3. Polska z lotu ptaka -

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

3 Wymagania edukacyjne

3 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne 21 3 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne przygotowano w formie zestawienia wiadomoêci i umiej tnoêci, które uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu poszczególnych tematów podr cznika.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie czwartej Technikum Nr 4: Oblicza geografii 2; Oblicza geografii 3 zakres rozszerzony; mgr Renata Michalska

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie czwartej Technikum Nr 4: Oblicza geografii 2; Oblicza geografii 3 zakres rozszerzony; mgr Renata Michalska Wymagania edukacyjne z geografii w klasie czwartej Technikum Nr 4: Oblicza geografii 2; Oblicza geografii 3 zakres rozszerzony; mgr Renata Michalska Nr lekcji Temat lekcji 1. Lekcja organizacyjna 2. Bilans

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2017 / 2018 Lp. Temat lekcji Wymagania podstawowe ucznia : Wymagania ponadpodstawowe ucznia : 1. Zapoznanie z programem nauczania geografii

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie matematyczno--geograficzne Afryki obliczam rozciągłość

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Rozdział Europa Temat Warunki naturalne Poziom wymagań Konieczny (na 2) Podstawowy (na 3) Rozszerzający (na 4) Dopełniający (na 5) Wykraczający

Bardziej szczegółowo

Demografia i osadnictwo

Demografia i osadnictwo WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA KLASY: 1A, 1B,, 1C, 1E, 1F, 1G, 1H POZIOM PODSTAWOWY Demografia i osadnictwo zna i rozumie pojęcia: eksplozja (bomba) demograficzna,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski 1.1.Klimat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW KLAS II PODRĘCZNIK PLANETA NOWA 2 I PLANETA NOWA 3 1 SEMESTR I NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ UCZEŃ: Część 2 Dział I Europa wskazuje na mapie świata Europę, elementy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II. Poziom wymagań PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY II Rozdz iał Ame ryka Półno cna i Połu dni owa Lp. Temat 1. Program nauczania, wymagania edukacyjne. 2. Warunki naturalnepołożenie, krainy geograficzne. Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH nr 1 Kraków, ul. Kapucyńska 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: GEOGRAFIA Klasa: pierwsza Technik Ekonomista Technik Hotelarstwa Technik Obsługi Turystycznej Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum

Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne do serii Planeta Nowa 2 dla klasy 2 gimnazjum Rozdział Lp. Temat Ameryka Północna i Południowa 1. Warunki naturalne wskazuje Amerykę na mapie świata terminów: Ameryka Łacińska, Ameryka

Bardziej szczegółowo

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Zakład Geografii Regionalnej http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Kierownik Dr hab. Stefan Kałuski, prof.uw Prof.dr hab. Ewelina Kantowicz Dr hab.andrzej Gocłowski Dr Maciej Lechowicz Dr Małgorzata Roge- Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny dla klas I, II, III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny dla klas I, II, III gimnazjum. Wymagania edukacyjne z geografii na poszczególne oceny dla klas I, II, III gimnazjum. Rozdział Obraz Ziemi Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje rośliny zwierzęta Ŝyjące takich środowiskach przyrod-niczych, jak park, las, pole upraw ne, sad i ogród (dzia i ł a ka) a,

rozpoznaje rośliny zwierzęta Ŝyjące takich środowiskach przyrod-niczych, jak park, las, pole upraw ne, sad i ogród (dzia i ł a ka) a, Podstawa programowa jest w polskim systemie oświaty kluczowym dokumentem określającym cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II Afryka Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych Afryki ogólnogeograficznej wybrane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Zagadnienia Europa Warunki naturalne świata Europę element linii brzegowej Europy i wymienia ich nazwy wybrane niziny, wyżyny oraz góry Europy i nazywa je

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej. wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: wskazuje

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZU geografia klasa trzecia

NaCoBeZU geografia klasa trzecia NaCoBeZU geografia klasa trzecia Zagadnienie Europa warunki naturalne Europy Sąsiedzi Polski Wskażesz na mapie świata Europę. Określisz położenie Europy na kuli ziemskiej. Obliczysz rozciągłość południkową

Bardziej szczegółowo

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego

I. Zró nicowanie Êrodowiska przyrodniczego 16 Wymagania edukacyjne konieczny podstawowy rozszerzajàcy dope niajàcy 1. Poło enie, granice i obszar Uczeƒ: wyjaênia terminy: terytorium làdowe, powietrzne, wody terytorialne porównuje wielkoêç terytorium

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Rozdzi ał Afryka Lp. Temat 47,48. Warunki naturalne Wymagania edukacyjne do geografii dla klasy I i II gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU NR PROGRAMU: 321(07)/T, TU, SP/MEN/2007.02.08 MODUŁ, DZIAŁ, TEMAT ZAKRES TREŚCI Podstawowe wiadomości o krajobrazie (20 godz.)

Bardziej szczegółowo

opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej

opisuje cechy klimatu Ameryki Północnej i Południowej na podstawie klimatogramów i mapy klimatycznej Dział Konieczny ocena dopuszczająca I. Afryka Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata wskazuje na mapie ogólnogeograficznej wybrane elementy linii brzegowej, krainy geograficzne, rzeki i jeziora Afryki

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -2/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA pieczątka Komitetu Okręgowego Zawody II stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 6. Poniżej przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez konwencjonalne złoże gazu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Rozdział Środowisko przyrodnicze Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru 3. Zlodowacenia na obszarze Dopuszczający

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

2 Wymagania edukacyjne

2 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne 11 2 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne przygotowano w formie zestawienia wiadomoêci i umiej tnoêci, które uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu poszczególnych tematów podr cznika.

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Problematyka zrównowa onego rozwoju, ze szczególnym uwzgl dnieniem zmian klimatu w projekcie nowej podstawie programowej kszta cenia ogólnego.

Problematyka zrównowa onego rozwoju, ze szczególnym uwzgl dnieniem zmian klimatu w projekcie nowej podstawie programowej kszta cenia ogólnego. Problematyka zrównowa onego rozwoju, ze szczególnym uwzgl dnieniem zmian klimatu w projekcie nowej podstawie programowej kszta cenia ogólnego. Podstawa programowa jest w polskim systemie wiaty kluczowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie II wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 2 wyd. Dział programu Afryka Materiał nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-roślinno- -glebowa Afryki wody powierzchniowe

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka

Rozkład materiału z planem dydaktycznym Planeta Nowa 2 rok szkolny 2017/18. I. Afryka 1 Lp. Temat lekcji 1. Warunki naturalne 2. Ludność i urbanizacja Treści nauczania położenie i ukształtowanie powierzchni Afryki budowa geologiczna Afryki (w tym Wielkie Rowy Afrykańskie) strefowość klimatyczno-

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na rolnictwo. Warunki rozwoju rolnictwa. Warunki klimatyczne. Warunki klimatyczne. Ukształtowanie powierzchni. Warunki klimatyczne

Czynniki wpływające na rolnictwo. Warunki rozwoju rolnictwa. Warunki klimatyczne. Warunki klimatyczne. Ukształtowanie powierzchni. Warunki klimatyczne Czynniki wpływające na rolnictwo Warunki rozwoju rolnictwa Poziom rozszerzony PRZYRODNICZE WARUNKI KLIMATYCZNE UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI GLEBY STOSUNKI WODNE POZAPRZYRODNICZE WŁASNOŚĆ ZIEMI WIELKOŚĆ GOSPODARSTW

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: - określa położenie geograficzne Afryki na kuli

Uczeń: Uczeń: - określa położenie geograficzne Afryki na kuli GEOGRAFIA - KLASA II I półrocze Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: - wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania na poszczególne oceny 1 Rozdział Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Afryka Warunki naturalne Afryki. Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata Afryki na kuli ziemskiej wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji:rynek pracy w Polsce

Temat lekcji:rynek pracy w Polsce Scenariusz opracowała: Violetta Nawrot Scenariusz lekcji z geografii opracowany na podstawie podręcznika dla zasadniczych szkół zawodowych Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska Głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA II Poziom wymagań Rozdział Lp. Temat konieczny (ocena: dopuszczający) podstawowy (ocena: dostateczny) rozszerzający (ocena: dobry) dopełniający (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2014/2015 2 Rozdział Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Afryka Warunki naturalne

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - GEOGRAFIA. Klasa I-III gimnazjum. Jacek Pawłowski

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - GEOGRAFIA. Klasa I-III gimnazjum. Jacek Pawłowski PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - GEOGRAFIA Klasa I-III gimnazjum Jacek Pawłowski Nr programu nauczania DKOS-5002-1/05 I. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY. PRIORYTETY OCENIANIA W GEOGRAFII.

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY GEOGRAFIA (ŚWIAT) Gimnazjum klasa III - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Rozdział OCENA DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Sąsiedzi Polski państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje liczbę ludności poszczególnych kontynentów wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II

Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Wymagania edukacyjne z geografii klasa II Dział programu Europa Sąsiedzi Poziom wymagań konieczny Francję i podaje nazwę jej stolicy wymienia czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój

Bardziej szczegółowo

Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum

Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum 1 Wymagania z geografii w klasie drugiej gimnazjum Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z geografii klasa II

Wymagania programowe z geografii klasa II 1 Wymagania programowe z geografii klasa II Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat. Afryki

Uczeń: określa położenie geograficzne Afryki na kuli ziemskiej wymienia czynniki geograficzne kształtujące klimat. Afryki Rozdział Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie klasa II dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Afryka 1.Zapoznanie wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie II. 2. Położenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA

Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA Zagadnienia na egzamin licencjacki studentów kierunku TURYSTYKA l REKREACJA 1. Przedstaw zarys dziejów turystyki oraz podaj klasyfikacj zjawisk turystycznych. Wymie czynniki warunkuj ce rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą Uczeń: Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej

Wymagania edukacyjne na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą Uczeń: Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej 1 Geografia Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno- -glebowych

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Ocena Dopuszczająca (1) Dostateczna (1)+(2) Dobra (1)+(2) +(3) Bardzo dobra (1)+(2) +(3) + (4)

Ocena Dopuszczająca (1) Dostateczna (1)+(2) Dobra (1)+(2) +(3) Bardzo dobra (1)+(2) +(3) + (4) 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDYNI

XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDYNI DEMOGRAFIA Zadanie 1 (2 pkt) Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych rodzin i grup językowych w Europie. a) Napisz, która z grup krajów oznaczonych na mapie sygnaturami: A, B, C nie należy do rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Zagadnienia Europa Warunki naturalne świata Europę element linii brzegowej Europy i wymienia ich nazwy wybrane niziny, wyżyny oraz góry Europy i nazywa je

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 geografia klasa druga Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym

Uczeń: określa położenie. południkową kuli ziemskiej. wykazuje geograficzne. klimatyczno- przyporządkowuje. Afryki. strefom klimatycznym 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: określa położenie. oblicza rozciągłość geograficzne Afryki na 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna stref klimatyczno-roślinno-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne geografia Kl. II Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata terminów: obszar bezodpływowy, rzeka okresowa, rzeka epizodyczna

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo