. reprezentowanym przez:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ". reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 Projekt UMOWA na wykonywanie usług zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej zawarta w dniu.. w Łańcucie pomiędzy Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut, zwanym dalej Zamawiającym a:. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej - prowadzenie Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o., zawarto umowę o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej - prowadzenie Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej u Zamawiającego i zobowiązuje się w szczególności do: 1) wykonywania zdjęć radiologicznych (dotyczy rtg zębów), 2) wykonywania i opisywania zdjęć radiologicznych, 3) wykonywania i opisywania zdjęć mammograficznych. 2. Badania, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą na rzecz pacjentów Zamawiającego oraz pacjentów zgłaszających się celem wykonania badań rtg i mammograficznych na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jak równieŝ odpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego, w tym lekarza radiologa. 3. Szczegółowy zakres usług zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy zamieszczony jest w załączniku Nr 1 do umowy. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe minimalna roczna ilość badań RTG wynosić będzie , a badań mammograficznych Wykonawca oświadcza, iŝ posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszą umową. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług z zakresu radiologii i mammografii w oparciu o swój personel uprawniony do wykonywania świadczeń objętych umową. 3. Strony ustalają, iŝ umowa będzie realizowana minimum przez następującą liczbę osób: nie mniej niŝ 5 techników rtg oraz 4 lekarzy radiologów. 4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iŝ Pracowniami kierować będzie osobiście Zakres świadczeń będących przedmiotem umowy wykonywany będzie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 2. Szczegółową organizację pracy określa Regulamin Organizacji Pracy stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 3. Podstawę do wykonania świadczenia przez Wykonawcę stanowi indywidualne skierowanie wystawione przez lekarza Zamawiającego lub lekarza świadczącego usługi na rzecz podmiotu, z którym Zamawiający ma zawartą umowę, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza radiologa. 1

2 4. Uprawnionymi do wystawiania skierowań są lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych na rzecz Zamawiającego, bez względu na formę prawną zatrudnienia. 5. Aktualny wykaz osób uprawnionych do wystawiania skierowań oraz wykaz podmiotów, z którymi Zamawiający ma spisane umowy na wykonywanie rtg oraz mammografii zostanie przedłoŝony w dniu podpisania umowy. Wykaz stanowi załącznik nr 3 do umowy i będzie aktualizowany na bieŝąco. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości realizacji umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemoŝliwiających wykonywanie przez Wykonawcę badań stanowiących przedmiot umowy Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, podając przyczynę oraz przewidywany czas braku moŝliwości wykonywania badań. 7. W przypadkach braku moŝliwości zachowania ciągłości wykonania świadczeń objętych umową z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych umową w innych jednostkach na warunkach (wg cen) określonych w niniejszej umowie oraz zapewni i pokryje koszty ewentualnego transportu, gdy przyczyny o których mowa w ust. 7 wystąpiły z winy Wykonawcy Świadczenia, o których mowa w 1, wykonywane będą w pomieszczeniach i przy uŝyciu sprzętu, aparatury i wyposaŝenia Zamawiającego oraz przy uŝyciu sprzętu i aparatury Wykonawcy oraz przy uŝyciu odczynników i materiałów nabywanych przez Wykonawcę na swój koszt. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń medycznych objętych umową, na własny koszt, a Zamawiający wyraŝa zgodę na ewentualne dostosowanie pomieszczeń, w których realizowana jest umowa oraz umieszczenie w nich sprzętu i aparatury Wykonawcy. 3. Wykonawca wyraŝa zgodę i upowaŝnia Zamawiającego do dysponowania sprzętem i aparaturą medyczną Wykonawcy, a w szczególności do wykazywania ich jako wyposaŝenia pracowni rtg i mammograficznej w umowie na świadczenia zdrowotne zawartej z POW NFZ. 4. Udostępnienie pomieszczeń wraz z wyposaŝeniem, dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami oraz kasy fiskalnej nastąpi w dniu podpisania umowy. Wykaz pomieszczeń stanowi załącznik nr Wykaz wyposaŝenia znajdującego się w pomieszczeniach Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej stanowi odpowiednio załącznik nr 5 i nr Sprzęt medyczny wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczeń pracowni w celu realizacji umowy pozostaje własnością Wykonawcy, który - w przypadku rozwiązania umowy wskutek jej wypowiedzenia lub upływu czasu na jaki została zawarta - jest upowaŝniony do zabrania sprzętu bez Ŝadnych roszczeń ze strony Zamawiającego. 5 W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1. uŝytkowania pomieszczeń i urządzeń stanowiących własność Zamawiającego zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymogami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących przy stosowaniu promieniowania jonizującego; 2. do dokonywania wszelkich napraw uŝytkowanego sprzętu i aparatury na swój koszt; 3. prowadzenia bieŝącej i okresowej kontroli jakości oraz wymaganych prawem pomiarów i testów wewnętrznych w pracowniach, 4. utrzymania, na własny koszt i we własnym zakresie, bieŝącej czystości w pomieszczeniach pracowni; 2

3 5. wyposaŝenie pracowni w środki ochrony indywidualnej oraz innego wyposaŝenia słuŝącego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym; 6. w przypadku wzrostu dawki indywidualnej ponad jej dotychczasowy poziom, wyjaśnienia przyczyn przekroczenia tych dawek, podejmowanie środków zaradczych oraz przekazywanie tych informacji Zamawiającemu; 7. wykonywanie podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej 8. utylizacji, na własny koszt i we własnym zakresie, odpadów chemicznych powstających w pracowniach; 9. prowadzenie rejestracji pacjentów zgłaszających się do Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej; 10. umieszczania opisów badań bezpośrednio w systemie informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego oraz wydawania opisów badań w postaci wydruku papierowego autoryzowanego przez lekarza opisującego badanie, z tym zastrzeŝeniem, Ŝe konfiguracja systemu HIS naleŝy do Zamawiającego; 11. zsynchronizowania oprogramowania sprzętu i aparatury z funkcjonującym u Zamawiającego oprogramowaniem celem umoŝliwienia przesyłania danych (z udostępnionego archiwum oraz wykonanych zdjęć wraz z opisami) do poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, z których zlecono badania, z tym zastrzeŝeniem, Ŝe konfiguracja systemu HIS naleŝy do Zamawiającego; 12. uruchomienie moŝliwości oglądania zdjęć poprzez przeglądarkę on-line dla zdefiniowanych UŜytkowników wewnątrz lokalnej sieci szpitalnej; 13. zapewnienia jednoczesnej pracy minimum 25 uŝytkowników poprzez przeglądarkę on-line; 14. zaopatrywania się w nośniki informatyczne i niezbędne artykuły biurowe we własnym zakresie i na własny koszt; 15. prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji dotyczącej kontroli jakości i szczególnej dokumentacji przewidzianej Prawem Atomowym w zakresie objętym niniejszą umową zgodnie z przepisami obowiązującymi w podmiotach leczniczych; 16. współpracy z lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zamawiającego; 17. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z organami kontrolnymi i z właściwą rejonowo Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie działalności Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; 18. prowadzenia w postaci papierowej i elektronicznej bieŝącej ewidencji wykonanych badań; 19. nieodpłatnego dostarczenia i zainstalowania serwera o pojemności, która umoŝliwi przechowywanie i dostęp do istniejącego archiwum przez okres 10 lat oraz archiwizowania wyników badań (zdjęć wraz z opisami) przez okres co najmniej 10 lat od daty wykonania badania; 20. zapewnienia dostępu do badań archiwalnych poprzez przeglądarkę on-line przez okres 5 lat od daty wykonania zdjęcia; 21. zapewnienia dostępu do obecnie posiadanych badań archiwalnych poprzez przeglądarkę on-line przez okres 5 lat od daty ich wykonania, 22. zapewnienia dostępu do badań (zdjęcie + opis) obecnie zarchiwizowanych na płytach DVD; 23. integracji własnego systemu informatycznego z systemem InfoMedica Zamawiającego (opis badania jest dostępny od strony aplikacji systemu InfoMedica), z tym zastrzeŝeniem, Ŝe konfiguracja systemu HIS naleŝy do Zamawiającego; 3

4 24. wydawania na Ŝądanie Pacjenta archiwalnego badania (zdjęcie + opis) na płycie CD z moŝliwością otworzenie płyty CD bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej z systemem Windows XP, Vista 7; 25. przejęcia, do nieodpłatnego uŝytkowania dokumentacji archiwalnej Zamawiającego zgromadzonej w formie papierowej i radiogramów, zaś dokumentacji w wersji elektronicznej na podstawie sporządzonego wydruku po przeniesieniu danych na serwer; 26. zwrotu udostępnionego archiwum oraz przekazania Zamawiającemu oraz wytworzonej przez Wykonawcę w trakcie umowy dokumentacji medycznej po zakończeniu niniejszej umowy; 6 1. Strony ustalają, iŝ na mocy niniejszej umowy Wykonawca w stosunku do wszystkich aparatów rtg i mammograficznego, znajdujących się w Pracowniach Rentgenowskiej i Mammograficznej oraz do aparatu Rtg - ramię C, znajdującego się na bloku operacyjnym, stanowiących własność Zamawiającego zobowiązuje się do nieodpłatnego: 1) nadzoru technicznego, 2) nadzoru inspektora ochrony radiologicznej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa określonego Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. 2006, nr 239, poz. 1737). 2. Zamawiający oświadcza, iŝ jest w posiadaniu dokumentacji technicznej urządzeń wskazanych w ust. 1, która zostanie przekazana Wykonawcy z chwilą podpisania umowy. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, Ŝe stan techniczny urządzeń wskazanych w ust.1 jest im znany. Do czasu zawarcia niniejszej umowy sprzęt był prawidłowo obsługiwany zgodnie z instrukcjami obsługi i uŝytkowany zgodnie z rekomendacjami zamieszczonymi w dokumentacji danego urządzenia przez Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, Ŝe urządzenia opisane w ust. 1 posiadają wymagane certyfikaty i zgodne z wymogami odrębnych przepisów przeglądy atestacyjne. 3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego: 1) prowadzenia wstępnych i okresowych - nie rzadziej niŝ co 5 lat, szkoleń osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy, w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochronny radiologicznej wg programów zatwierdzonych przez organ, który wydał zezwolenie. Wykaz osób przeszkolonych do dnia r. stanowi załącznik nr 7; 2) prowadzenie oceny naraŝenia osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy na podstawie kontrolnych dawek indywidualnych oraz kwartalne sprawozdawanie w formie pisemnej Zamawiającemu. Wykaz osób, objętych kontrolą dozymetryczną (dozymetria na całe ciało) stanowi załącznik 8.1 oraz objętych kontrolą dozymetryczną (dozymetria indywidualna pierścionkowa) stanowi załącznik ) współpracy ze słuŝbami BHP Zamawiającego w zakresie ochrony radiologicznej; 4) informowania Zamawiającego o stanie ochrony radiologicznej oraz przedstawiania w formie pisemnej informacji w tym zakresie. 7 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia: 1. środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ i obuwie robocze; 2. wymagane prawem szkolenia z zakresu BHP dla osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy; 4

5 3. wymagane prawem badania profilaktyczne dla osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy; 4. wszelkie wymagane prawem szkolenia związane z naraŝeniem na promieniowanie jonizujące dla osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy; 5. wszelkie wymagane prawem szkolenia związane z ochroną radiologiczną pacjenta. 8 Wykonawca zobowiązuje się do właściwego wykonywania przedmiotu umowy, w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a takŝe wymaganiom przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z zachowaniem warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego określonych w ustawach: 1) z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (DZ. U. z 2007r., Nr 42, poz. 276 z późn. zm.) 2) z dnia 18 lutego 2001 r. Rozporządzenia MZ w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 265, poz. 265), oraz standardom udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Zamawiającego, obowiązującego u Zamawiającego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 i Akredytacji. 9 Wykonawca zobowiązany jest do: 1. prowadzenia sprawozdawczości i dokumentacji obowiązującej w podmiotach leczniczych oraz wymaganej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odrębnych przepisów; 2. ewidencji sprzedanych usług świadczonych na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz rozliczaniu przyjętej gotówki w Kasie Głównej Zamawiającego, wg wytycznych zawartych w załączniku nr 9; 3. poddania się kontroli uprawnionych słuŝb, inspekcji i straŝy a takŝe Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz ze zm.), w zakresie wynikającym z umowy; 4. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług zdrowotnych, w zakresie dostępu do tych danych, zachowania ich w tajemnicy oraz nie wykorzystywania w innym celu. 10 Wykonawca oświadcza, Ŝe: a) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi medyczne w ramach niniejszej umowy; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielaniem świadczeń medycznych i zobowiązuje się do systematycznego przedłuŝania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania umowy i przedkładania uwierzytelnionej kopii polisy Zamawiającemu; c) Usługi medyczne będą udzielane przez osoby legitymujące się wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami, określonymi w odrębnych przepisach, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej przy poszanowaniu praw pacjenta. 5

6 11 Zamawiający, w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do jakości opisu badania, zastrzega sobie prawo powtórnego opisu wykonanego badania bez dodatkowego obciąŝania kosztem Zamawiającego W zamian za realizację przedmiotu umowy Zamawiający wypłacał będzie Wykonawcy na podstawie faktury miesięczną kwotę wynikającą z iloczynu wykonanych procedur i jej wartości jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy. 2. Wykazy cenowe procedur z oferty Wykonawcy stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 3. Strony Zgodnie oświadczają, Ŝe ceny badań określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy nie ulegną zmianie przez okres 12 miesięcy. 4. Po 12 miesiącach od daty wskazanej w ust. 3 ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, jeden raz w roku, nie więcej jednak niŝ o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres poprzedniego roku, ogłoszony w Biuletynie Statystycznym GUS. 5. Zmiana cen jednostkowych następuje na wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy Zamawiający zobowiązany jest wypłacić Wykonawcy kwoty, o których mowa w 12 w terminie 30 dni od dnia złoŝenia faktury, na konto w niej wskazane. 2. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciąŝenia konta bankowego Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z fakturą sprawozdania z liczby i rodzaju wykonanych i opisanych badań za miesiąc poprzedni. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko pacjenta, 2) nr PESEL pacjenta, 3) datę wykonania świadczenia, 4) rodzaj procedury, 5) nazwę komórki Zamawiającego zlecającej badania lub podmiotu zewnętrznego, z którym Zamawiający ma zawartą umowę, 6) lekarza zlecającego Strony uzgadniają następujące kary umowne: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu na rzecz Zamawiającego badań będących przedmiotem umowy, z zastrzeŝeniem Ŝe zwłoka ta wyniknęła za przyczyną leŝącą po stronie Wykonawcy, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jedno badanie; 2) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność; 3) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w sytuacji o której mowa w 15 ust ZastrzeŜenie kar umownych nie pozbawia Stron moŝliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody. 3. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z Ŝądaniem jej zapłaty. 6

7 4. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę będzie mógł potrącić naleŝną mu kwotę z dowolnej naleŝności Wykonawcy Umowa zostaje zawarta czas określony od r. do r. 2. Umowa wygasa po upływie terminu na jaki została zawarta. 3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku nie udokumentowania przedłuŝenia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia Wykonawcy dodatkowego 7 dniowego terminu na przedłoŝenie Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia. 4. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, moŝe nastąpić w przypadku raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: 1) Wykonawca nie będzie wykonywał bądź będzie niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności, gdy Wykonawca ograniczy dostępność do świadczeń zdrowotnych, ograniczy ich zakres lub będzie udzielał świadczeń zdrowotnych nienaleŝytej jakości i nie zaprzestania naruszeń umowy w tym zakresie, mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego ze wskazaniem rodzaju naruszeń umowy, w terminie nie krótszym niŝ 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę; 2) osoby, którymi się posługuje przy realizacji umowy utraciły prawo wykonywania zawodu lub zostały w tym prawie zawieszone; 3) realizacji świadczeń medycznych w sposób istotny naruszających obowiązujące standardy; 4) wobec Wykonawcy prowadzone jest postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe. 5. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, moŝe nastąpić równieŝ w przypadku całkowitej utraty przez Zamawiającego kontraktu z NFZ. 6. Wykonawca moŝe rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia wyłącznie w przypadku raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Zamawiającego a w szczególności: 1) gdy wobec Zamawiającego prowadzone jest postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 2) Zamawiający dopuszcza się naruszenia postanowień umowy, poprzez takie działanie, które powoduje utrudnienie w wykonywaniu przez Wykonawcę działalności określonej niniejszą umową, i nie zaprzestania naruszeń umowy w tym zakresie, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę ze wskazaniem rodzaju naruszeń umowy, w terminie nie krótszym niŝ 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zamawiającego; 3) Zamawiający zalega z zapłatą za dwa pełne okresy płatności i nie reguluje płatności mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i udzielenia dodatkowego 14dniowego terminu na dokonanie zaległej płatności; 16 Wykonawca nie moŝe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić swych roszczeń na rzecz osób trzecich W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy w tym w szczególności przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy 7

8 o działalności leczniczej oraz ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej waŝności zachowania formy pisemnej. 18 Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla Zamawiającego. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron.. WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY 8

9 Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń obejmujący wykonywanie i opisywanie badań radiologicznych i mammograficznych zakres usług - zapotrzebowanie na 12 miesięcy procedura nazwa badanie: zdjęcia rtg z opisem cena ilość jednostkowa wartość Rentgenogram okolicy czołowej 400 0,00 zł Zdjęcie rentgenowskie czaszki 500 0,00 zł Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego ,00 zł Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego 700 0,00 zł Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyŝowego - a-p i boczne ,00 zł Zdjęcie rtg kręgosłupa 20 0,00 zł Zdjęcie rtg Ŝeber/mostka/obojczyków 600 0,00 zł Zdjęcie rtg płuc ,00 zł Zdjęcie rtg płuc - p-a ,00 zł Przezskórna cholangiografia 5 0,00 zł Cholangiografia 5 0,00 zł Badanie rtg dróg Ŝółciowych 5 0,00 zł Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego 25 0,00 zł Seriogram jelita cienkiego 10 0,00 zł Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego 10 0,00 zł Urografia 15 0,00 zł Cystoureterografia wsteczna 5 0,00 zł Cystografia 5 0,00 zł Fistulografia ścian jamy brzusznej 5 0,00 zł RTG przeglądowe jamy brzusznej a-p w pozycji leŝącej 320 0,00 zł Zdjęcie rtg kości barku i ramienia 800 0,00 zł Zdjęcie rtg kości łokcia/przedramienia 800 0,00 zł Zdjęcie rtg nadgarstka/dłoni ,00 zł Zdjęcie rtg kości kończyny górnej 20 0,00 zł Zdjęcie rtg kości miednicy/biodra ,00 zł Zdjęcie rtg uda/kolana/podudzia ,00 zł Zdjęcie rtg kostki/stopy ,00 zł Mammografia ,00 zł zakres usług - zapotrzebowanie na 12 miesięcy procedura nazwa badanie: zdjęcia rtg bez opisu ilość cena wartość Zdjęcie rtg zębów ,00 zł Razem 0,00 zł 9

10 Załącznik nr 2 Regulamin Organizacji Pracy Pracownia Rentgenowska czynna przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu I. Rejestracja 1. Za profesjonalną obsługę poszczególnych pacjentów odpowiada pracownik wykonujący ekspozycję rentgenowską na swoim stanowisku pracy przy zastosowaniu odpowiednich i dostępnych narzędzi, do zadań którego naleŝy w szczególności: 1) Przyjęcie skierowania w formie pisemnej od pacjenta, przez technika elektroradiologii w rejestracji Działu Diagnostyki Obrazowej (DDO). Skierowanie, o którym mowa powyŝej, zawiera: imię, nazwisko i PESEL pacjenta, cel i uzasadnienie badania, wstępne rozpoznanie kliniczne, informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej, podpis i pieczęć osoby kierującej na badanie. 2) Wyznaczenie terminu badania, w przypadku konieczności przygotowania pacjenta do badania: kręgosłup lędźwiowo-krzyŝowy, pasaŝ jelita cienkiego, badanie Ŝołądka i dwunastnicy, badanie dróg Ŝółciowych, urografia. 3) Wpisanie danych ze skierowania do Księgi Pracowni Rentgenowskiej (imię i nazwisko pacjenta, jego rok urodzenia, jednostka kierująca na badanie, dane lekarza wystawiającego skierowanie, numer procedury zgodny z ICD, godzina przyjęcia skierowania). 4) Wpisanie danych do programu komputerowego: wybór z bazy pacjentów lub uzupełnienie nowych danych pacjenta: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, wypełnienie danych dotyczących lekarza kierującego na badanie, jednostki kierującej, numer procedury rentgenowskiej zleconej pacjentowi, przesłanie badania do realizacji do programu, umówienie badania do wykonania. II. Wykonanie badania. 1. Pracownia rtg wykonuje badania pacjentom skierowanym: z oddziałów szpitalnych i izb przyjęć, z gabinetów POZ, z poradni specjalistycznych, z jednostek posiadających umowy ze Zlecającym, odpłatnie - innym pacjentom oraz z jednostek nieposiadających umowy ze Zlecającym. 2. Pacjenci hospitalizowanie w oddziałach Szpitala skierowani na badania przyjmowani są pierwszej kolejności, przez całą dobę, 1) Opis zdjęć: wykonanych w godz. od 7.00 do w dni powszednie dokonywany jest do godz tego samego dnia, wykonanych po godz dokonany będzie do godz następnego dnia roboczego, wykonanych w soboty, niedziele i święta będzie przekazywany w następnym dniu roboczym do godz ) Skierowania opatrzone zaleceniem pilne lub CITO wykonywane i opisywane są w pierwszej kolejności. 4) Do badania pacjenci zgłaszają się i pozostają pod opieką personelu medycznego Zamawiającego. 10

11 3. Pacjenci skierowani z gabinetów POZ, poradni specjalistycznych i medycyny pracy, oraz skierowani z jednostek posiadających umów ze Zlecającym i pacjenci indywidualni przyjmowani są codziennie w godz. od 7.00 do ) Opis zdjęć: wykonanych w godz. od 7.00 do w dni powszednie dokonywany jest do godz tego samego dnia, wykonanych po godz dokonany będzie do godz następnego dnia roboczego, wykonanych w soboty, niedziele i święta będzie przekazywany w następnym dniu roboczym do godz III. Wydawanie wyników. 1. Dla jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego w Łańcucie: opisy badań są dostarczane w formie wydruku z pieczęcią i podpisem lekarza radiologa, obrazy rtg i opisy badań są udostępniane oddziałom poprzez program WEB 1000 (z wyjątkiem placówek nie posiadających komputerów). 1) płytę CD z zapisanym obrazem rtg (z moŝliwością otworzenie płyty CD bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej z systemem Windows XP, Vista 7) wraz z opisem są udostępniane oddziałom na ich wyraźne Ŝyczenie; 2) płytę CD z zapisanym obrazem rtg (z moŝliwością otworzenie płyty CD bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej z systemem Windows XP, Vista 7) wraz z opisem lub wydruk badania na folii termoczułej otrzymują pacjenci odpłatnie na wyraźne Ŝyczenie. 2. Pozostałe jednostki zewnętrzne posiadające umowę na wykonywanie badań rentgenowskich z Centrum Medycznym w Łańcucie lub osoby indywidualne zawierają: opisy badań są dostarczane w formie wydruku z pieczęcią i podpisem lekarza radiologa, płytę CD z zapisanym obrazem rtg (z moŝliwością otworzenie płyty CD bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej z systemem Windows XP, Vista 7) wraz z opisem są udostępniane pacjentom obligatoryjnie, które pacjent odbiera osobiście, wydruk badania na folii termoczułej odpłatnie, na wyraźne Ŝyczenie pacjenta, 3. W pracowni przechowuje się skierowanie na badania rtg oraz oryginały opisów, a nieodebrane wyniki badań kieruje się do archiwum centralnego po upływie trzech miesięcy. 4. Pracownia przechowuje dokumentację medyczną przez okres 10 lat, sposób przechowywania dokumentacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. 5. Pacjent ma prawo złoŝyć pisemnie swoje uwagi w Rejestrze skarg i wniosków, dostępnym w rejestracji. Pracownia Mammograficzna Badania wykonywane są w dni robocze od godz do I. Rejestracja 1. Za profesjonalną obsługę poszczególnych pacjentów odpowiada pracownik wykonujący ekspozycję na swoim stanowisku pracy przy zastosowaniu odpowiednich i dostępnych narzędzi, do zadań którego naleŝy w szczególności: 1) Przyjęcie skierowania w formie pisemnej od pacjenta, przez technika elektroradiologii w rejestracji mieszczącej się w Pracowni Rentgenowskiej: skierowanie upowaŝnia do nieodpłatnego wykonania badania (oprócz skierowań wystawionych przez prywatne gabinety, które nie posiadają umowy z CM w Łańcucie), bez skierowania wykonuje się badania w ramach programów profilaktycznych ogłaszanych przez NFZ i skierowanych do konkretnych grup wiekowych. 11

12 2) Wyznaczenie terminu badania (osobiście lub telefonicznie): ustala się najbliŝszy wolny termin badania w terminarzu, 3) Wpisanie danych ze skierowania do Księgi Pracowni Mammograficznej (imię i nazwisko pacjenta, jego rok urodzenia, jednostka kierująca na badanie, dane lekarza wystawiającego skierowanie, numer procedury zgodny z ICD, godzina przyjęcia skierowania). 4) Wypełnienie przez pacjenta odpowiedniej ankiety. 5) Wpisanie danych do programu komputerowego: wybór z bazy pacjentów lub uzupełnienie nowych danych pacjenta: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, wypełnienie danych dotyczących lekarza kierującego na badanie, jednostki kierującej, numer zleconej procedury. 6) Wpisanie w Księdze Pracowni Mammograficznej danych dotyczących osoby wykonującej badanie. II. Wykonywanie badań 1. Pracownia mammograficzna wykonuje badania pacjentom: ze skierowaniem z jednostek Centrum Medycznego w Łańcucie, w ramach programów profilaktycznych ogłaszanych przez NFZ, ze skierowaniem z jednostek posiadających umowy ze Zlecającym, odpłatnie - innym pacjentom oraz z jednostek nieposiadających umowy ze Zlecającym. 2. Pacjenci hospitalizowanie w oddziałach Szpitala skierowani na badania przyjmowani są pierwszej kolejności, przez całą dobę. 3. Do badania ze szpital i izb pacjenci zgłaszają się i pozostają pod opieką personelu medycznego Zamawiającego. 4. Skierowania opatrzone zaleceniem pilne lub CITO wykonywane i opisywane są w pierwszej kolejności. 5. Opis zdjęć mammograficznych: wykonanych w ramach programu profilaktycznego NFZ dokonywany jest przez dwóch lekarzy radiologów posiadających stosowne uprawnienia w dziedzinie mammografii, do 7 dni, pozostałych dokonywany jest przez jednego lekarza radiologa posiadającego stosowne uprawnienia w dziedzinie mammografii, do 7 dni. 6. Wykonanie opisu badania przez lekarza radiologa: w przypadku badań w ramach programu NFZ, opisu dokonuje się w programie SIMP, który generuje stosowne wydruki, w pozostałych przypadkach wyniki generuje program komputerowy. III. Wydawanie wyników. 1. Badania kierowane w ramach programu profilaktycznego NFZ: po dokonaniu opisu pacjent otrzymuje kopię opisu, a pozostałe dokumenty (dokumentacja obrazowa, ankiety) są archiwizowane na terenie Pracowni Rentgenowskiej, jeŝeli wynik badania wymaga dalszej diagnostyki, pacjent otrzymuje kopię opisu wraz z dokumentacją obrazową. 2. Badania kierowane przez poradnie Centrum Medycznego w Łańcucie: po dokonaniu opisu przekazywane są bezpośrednio do kierującego lekarza/poradni, pacjent otrzymuje kopię opisu, a pozostałe dokumenty (dokumentacja obrazowa, ankiety) są archiwizowane na terenie Pracowni Rentgenowskiej, jeŝeli wynik badania wymaga dalszej diagnostyki, pacjent otrzymuje kopię opisu wraz z dokumentacją zdjęciową. 12

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k

OGŁOSZENIE. Dyrektor. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. w Płocku, ul. Medyczna 19. OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k Płock, dnia 3 marca 2014 r. OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, ul. Medyczna 19 OGŁASZA KONKURS OFERT Nr DON-0705-17/14.k NA OPIS BADAŃ REZONANSU MAGNETYCZNEGO, TOMOGRAFII

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz: D/4604/2014 Spr.10/2014/KO Zagórze, dnia 12.11.2014r. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

Nr KRS: 0000352784 ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie I. Przedmiotem usług objętych niniejszym konkursem jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, dnia 02.05.2011r. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE BADAŃ NMR i CT KO/NMR/04/2011 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zakaźny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo