. reprezentowanym przez:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ". reprezentowanym przez:"

Transkrypt

1 Projekt UMOWA na wykonywanie usług zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej zawarta w dniu.. w Łańcucie pomiędzy Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut, zwanym dalej Zamawiającym a:. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej - prowadzenie Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o., zawarto umowę o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej - prowadzenie Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej u Zamawiającego i zobowiązuje się w szczególności do: 1) wykonywania zdjęć radiologicznych (dotyczy rtg zębów), 2) wykonywania i opisywania zdjęć radiologicznych, 3) wykonywania i opisywania zdjęć mammograficznych. 2. Badania, o których mowa w ust. 1 wykonywane będą na rzecz pacjentów Zamawiającego oraz pacjentów zgłaszających się celem wykonania badań rtg i mammograficznych na podstawie odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jak równieŝ odpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego, w tym lekarza radiologa. 3. Szczegółowy zakres usług zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy zamieszczony jest w załączniku Nr 1 do umowy. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe minimalna roczna ilość badań RTG wynosić będzie , a badań mammograficznych Wykonawca oświadcza, iŝ posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszą umową. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług z zakresu radiologii i mammografii w oparciu o swój personel uprawniony do wykonywania świadczeń objętych umową. 3. Strony ustalają, iŝ umowa będzie realizowana minimum przez następującą liczbę osób: nie mniej niŝ 5 techników rtg oraz 4 lekarzy radiologów. 4. Przyjmujący zamówienie oświadcza, iŝ Pracowniami kierować będzie osobiście Zakres świadczeń będących przedmiotem umowy wykonywany będzie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 2. Szczegółową organizację pracy określa Regulamin Organizacji Pracy stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 3. Podstawę do wykonania świadczenia przez Wykonawcę stanowi indywidualne skierowanie wystawione przez lekarza Zamawiającego lub lekarza świadczącego usługi na rzecz podmiotu, z którym Zamawiający ma zawartą umowę, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza radiologa. 1

2 4. Uprawnionymi do wystawiania skierowań są lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych na rzecz Zamawiającego, bez względu na formę prawną zatrudnienia. 5. Aktualny wykaz osób uprawnionych do wystawiania skierowań oraz wykaz podmiotów, z którymi Zamawiający ma spisane umowy na wykonywanie rtg oraz mammografii zostanie przedłoŝony w dniu podpisania umowy. Wykaz stanowi załącznik nr 3 do umowy i będzie aktualizowany na bieŝąco. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości realizacji umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemoŝliwiających wykonywanie przez Wykonawcę badań stanowiących przedmiot umowy Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, podając przyczynę oraz przewidywany czas braku moŝliwości wykonywania badań. 7. W przypadkach braku moŝliwości zachowania ciągłości wykonania świadczeń objętych umową z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych umową w innych jednostkach na warunkach (wg cen) określonych w niniejszej umowie oraz zapewni i pokryje koszty ewentualnego transportu, gdy przyczyny o których mowa w ust. 7 wystąpiły z winy Wykonawcy Świadczenia, o których mowa w 1, wykonywane będą w pomieszczeniach i przy uŝyciu sprzętu, aparatury i wyposaŝenia Zamawiającego oraz przy uŝyciu sprzętu i aparatury Wykonawcy oraz przy uŝyciu odczynników i materiałów nabywanych przez Wykonawcę na swój koszt. 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji świadczeń medycznych objętych umową, na własny koszt, a Zamawiający wyraŝa zgodę na ewentualne dostosowanie pomieszczeń, w których realizowana jest umowa oraz umieszczenie w nich sprzętu i aparatury Wykonawcy. 3. Wykonawca wyraŝa zgodę i upowaŝnia Zamawiającego do dysponowania sprzętem i aparaturą medyczną Wykonawcy, a w szczególności do wykazywania ich jako wyposaŝenia pracowni rtg i mammograficznej w umowie na świadczenia zdrowotne zawartej z POW NFZ. 4. Udostępnienie pomieszczeń wraz z wyposaŝeniem, dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami oraz kasy fiskalnej nastąpi w dniu podpisania umowy. Wykaz pomieszczeń stanowi załącznik nr Wykaz wyposaŝenia znajdującego się w pomieszczeniach Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej stanowi odpowiednio załącznik nr 5 i nr Sprzęt medyczny wniesiony przez Wykonawcę do pomieszczeń pracowni w celu realizacji umowy pozostaje własnością Wykonawcy, który - w przypadku rozwiązania umowy wskutek jej wypowiedzenia lub upływu czasu na jaki została zawarta - jest upowaŝniony do zabrania sprzętu bez Ŝadnych roszczeń ze strony Zamawiającego. 5 W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1. uŝytkowania pomieszczeń i urządzeń stanowiących własność Zamawiającego zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymogami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących przy stosowaniu promieniowania jonizującego; 2. do dokonywania wszelkich napraw uŝytkowanego sprzętu i aparatury na swój koszt; 3. prowadzenia bieŝącej i okresowej kontroli jakości oraz wymaganych prawem pomiarów i testów wewnętrznych w pracowniach, 4. utrzymania, na własny koszt i we własnym zakresie, bieŝącej czystości w pomieszczeniach pracowni; 2

3 5. wyposaŝenie pracowni w środki ochrony indywidualnej oraz innego wyposaŝenia słuŝącego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym; 6. w przypadku wzrostu dawki indywidualnej ponad jej dotychczasowy poziom, wyjaśnienia przyczyn przekroczenia tych dawek, podejmowanie środków zaradczych oraz przekazywanie tych informacji Zamawiającemu; 7. wykonywanie podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej 8. utylizacji, na własny koszt i we własnym zakresie, odpadów chemicznych powstających w pracowniach; 9. prowadzenie rejestracji pacjentów zgłaszających się do Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej; 10. umieszczania opisów badań bezpośrednio w systemie informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego oraz wydawania opisów badań w postaci wydruku papierowego autoryzowanego przez lekarza opisującego badanie, z tym zastrzeŝeniem, Ŝe konfiguracja systemu HIS naleŝy do Zamawiającego; 11. zsynchronizowania oprogramowania sprzętu i aparatury z funkcjonującym u Zamawiającego oprogramowaniem celem umoŝliwienia przesyłania danych (z udostępnionego archiwum oraz wykonanych zdjęć wraz z opisami) do poszczególnych komórek organizacyjnych Zamawiającego, z których zlecono badania, z tym zastrzeŝeniem, Ŝe konfiguracja systemu HIS naleŝy do Zamawiającego; 12. uruchomienie moŝliwości oglądania zdjęć poprzez przeglądarkę on-line dla zdefiniowanych UŜytkowników wewnątrz lokalnej sieci szpitalnej; 13. zapewnienia jednoczesnej pracy minimum 25 uŝytkowników poprzez przeglądarkę on-line; 14. zaopatrywania się w nośniki informatyczne i niezbędne artykuły biurowe we własnym zakresie i na własny koszt; 15. prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji dotyczącej kontroli jakości i szczególnej dokumentacji przewidzianej Prawem Atomowym w zakresie objętym niniejszą umową zgodnie z przepisami obowiązującymi w podmiotach leczniczych; 16. współpracy z lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zamawiającego; 17. reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z organami kontrolnymi i z właściwą rejonowo Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie działalności Pracowni Rentgenowskiej oraz Mammograficznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa; 18. prowadzenia w postaci papierowej i elektronicznej bieŝącej ewidencji wykonanych badań; 19. nieodpłatnego dostarczenia i zainstalowania serwera o pojemności, która umoŝliwi przechowywanie i dostęp do istniejącego archiwum przez okres 10 lat oraz archiwizowania wyników badań (zdjęć wraz z opisami) przez okres co najmniej 10 lat od daty wykonania badania; 20. zapewnienia dostępu do badań archiwalnych poprzez przeglądarkę on-line przez okres 5 lat od daty wykonania zdjęcia; 21. zapewnienia dostępu do obecnie posiadanych badań archiwalnych poprzez przeglądarkę on-line przez okres 5 lat od daty ich wykonania, 22. zapewnienia dostępu do badań (zdjęcie + opis) obecnie zarchiwizowanych na płytach DVD; 23. integracji własnego systemu informatycznego z systemem InfoMedica Zamawiającego (opis badania jest dostępny od strony aplikacji systemu InfoMedica), z tym zastrzeŝeniem, Ŝe konfiguracja systemu HIS naleŝy do Zamawiającego; 3

4 24. wydawania na Ŝądanie Pacjenta archiwalnego badania (zdjęcie + opis) na płycie CD z moŝliwością otworzenie płyty CD bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej z systemem Windows XP, Vista 7; 25. przejęcia, do nieodpłatnego uŝytkowania dokumentacji archiwalnej Zamawiającego zgromadzonej w formie papierowej i radiogramów, zaś dokumentacji w wersji elektronicznej na podstawie sporządzonego wydruku po przeniesieniu danych na serwer; 26. zwrotu udostępnionego archiwum oraz przekazania Zamawiającemu oraz wytworzonej przez Wykonawcę w trakcie umowy dokumentacji medycznej po zakończeniu niniejszej umowy; 6 1. Strony ustalają, iŝ na mocy niniejszej umowy Wykonawca w stosunku do wszystkich aparatów rtg i mammograficznego, znajdujących się w Pracowniach Rentgenowskiej i Mammograficznej oraz do aparatu Rtg - ramię C, znajdującego się na bloku operacyjnym, stanowiących własność Zamawiającego zobowiązuje się do nieodpłatnego: 1) nadzoru technicznego, 2) nadzoru inspektora ochrony radiologicznej, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa określonego Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. 2006, nr 239, poz. 1737). 2. Zamawiający oświadcza, iŝ jest w posiadaniu dokumentacji technicznej urządzeń wskazanych w ust. 1, która zostanie przekazana Wykonawcy z chwilą podpisania umowy. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, Ŝe stan techniczny urządzeń wskazanych w ust.1 jest im znany. Do czasu zawarcia niniejszej umowy sprzęt był prawidłowo obsługiwany zgodnie z instrukcjami obsługi i uŝytkowany zgodnie z rekomendacjami zamieszczonymi w dokumentacji danego urządzenia przez Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, Ŝe urządzenia opisane w ust. 1 posiadają wymagane certyfikaty i zgodne z wymogami odrębnych przepisów przeglądy atestacyjne. 3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego: 1) prowadzenia wstępnych i okresowych - nie rzadziej niŝ co 5 lat, szkoleń osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy, w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochronny radiologicznej wg programów zatwierdzonych przez organ, który wydał zezwolenie. Wykaz osób przeszkolonych do dnia r. stanowi załącznik nr 7; 2) prowadzenie oceny naraŝenia osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy na podstawie kontrolnych dawek indywidualnych oraz kwartalne sprawozdawanie w formie pisemnej Zamawiającemu. Wykaz osób, objętych kontrolą dozymetryczną (dozymetria na całe ciało) stanowi załącznik 8.1 oraz objętych kontrolą dozymetryczną (dozymetria indywidualna pierścionkowa) stanowi załącznik ) współpracy ze słuŝbami BHP Zamawiającego w zakresie ochrony radiologicznej; 4) informowania Zamawiającego o stanie ochrony radiologicznej oraz przedstawiania w formie pisemnej informacji w tym zakresie. 7 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia: 1. środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ i obuwie robocze; 2. wymagane prawem szkolenia z zakresu BHP dla osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy; 4

5 3. wymagane prawem badania profilaktyczne dla osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy; 4. wszelkie wymagane prawem szkolenia związane z naraŝeniem na promieniowanie jonizujące dla osób świadczących usługi w ramach niniejszej umowy; 5. wszelkie wymagane prawem szkolenia związane z ochroną radiologiczną pacjenta. 8 Wykonawca zobowiązuje się do właściwego wykonywania przedmiotu umowy, w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, a takŝe wymaganiom przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności z zachowaniem warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego określonych w ustawach: 1) z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (DZ. U. z 2007r., Nr 42, poz. 276 z późn. zm.) 2) z dnia 18 lutego 2001 r. Rozporządzenia MZ w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 265, poz. 265), oraz standardom udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez Zamawiającego, obowiązującego u Zamawiającego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 i Akredytacji. 9 Wykonawca zobowiązany jest do: 1. prowadzenia sprawozdawczości i dokumentacji obowiązującej w podmiotach leczniczych oraz wymaganej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie odrębnych przepisów; 2. ewidencji sprzedanych usług świadczonych na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz rozliczaniu przyjętej gotówki w Kasie Głównej Zamawiającego, wg wytycznych zawartych w załączniku nr 9; 3. poddania się kontroli uprawnionych słuŝb, inspekcji i straŝy a takŝe Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz ze zm.), w zakresie wynikającym z umowy; 4. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług zdrowotnych, w zakresie dostępu do tych danych, zachowania ich w tajemnicy oraz nie wykorzystywania w innym celu. 10 Wykonawca oświadcza, Ŝe: a) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywane usługi medyczne w ramach niniejszej umowy; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielaniem świadczeń medycznych i zobowiązuje się do systematycznego przedłuŝania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w czasie trwania umowy i przedkładania uwierzytelnionej kopii polisy Zamawiającemu; c) Usługi medyczne będą udzielane przez osoby legitymujące się wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami, określonymi w odrębnych przepisach, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej przy poszanowaniu praw pacjenta. 5

6 11 Zamawiający, w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do jakości opisu badania, zastrzega sobie prawo powtórnego opisu wykonanego badania bez dodatkowego obciąŝania kosztem Zamawiającego W zamian za realizację przedmiotu umowy Zamawiający wypłacał będzie Wykonawcy na podstawie faktury miesięczną kwotę wynikającą z iloczynu wykonanych procedur i jej wartości jednostkowej określonej w ofercie Wykonawcy. 2. Wykazy cenowe procedur z oferty Wykonawcy stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 3. Strony Zgodnie oświadczają, Ŝe ceny badań określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy nie ulegną zmianie przez okres 12 miesięcy. 4. Po 12 miesiącach od daty wskazanej w ust. 3 ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, jeden raz w roku, nie więcej jednak niŝ o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres poprzedniego roku, ogłoszony w Biuletynie Statystycznym GUS. 5. Zmiana cen jednostkowych następuje na wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy Zamawiający zobowiązany jest wypłacić Wykonawcy kwoty, o których mowa w 12 w terminie 30 dni od dnia złoŝenia faktury, na konto w niej wskazane. 2. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciąŝenia konta bankowego Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z fakturą sprawozdania z liczby i rodzaju wykonanych i opisanych badań za miesiąc poprzedni. Sprawozdanie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko pacjenta, 2) nr PESEL pacjenta, 3) datę wykonania świadczenia, 4) rodzaj procedury, 5) nazwę komórki Zamawiającego zlecającej badania lub podmiotu zewnętrznego, z którym Zamawiający ma zawartą umowę, 6) lekarza zlecającego Strony uzgadniają następujące kary umowne: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za kaŝdy dzień zwłoki w wykonaniu na rzecz Zamawiającego badań będących przedmiotem umowy, z zastrzeŝeniem Ŝe zwłoka ta wyniknęła za przyczyną leŝącą po stronie Wykonawcy, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za jedno badanie; 2) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność; 3) Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości ,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) w sytuacji o której mowa w 15 ust ZastrzeŜenie kar umownych nie pozbawia Stron moŝliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość naliczonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody. 3. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z Ŝądaniem jej zapłaty. 6

7 4. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę będzie mógł potrącić naleŝną mu kwotę z dowolnej naleŝności Wykonawcy Umowa zostaje zawarta czas określony od r. do r. 2. Umowa wygasa po upływie terminu na jaki została zawarta. 3. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku nie udokumentowania przedłuŝenia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia Wykonawcy dodatkowego 7 dniowego terminu na przedłoŝenie Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia. 4. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, moŝe nastąpić w przypadku raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, a w szczególności: 1) Wykonawca nie będzie wykonywał bądź będzie niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności, gdy Wykonawca ograniczy dostępność do świadczeń zdrowotnych, ograniczy ich zakres lub będzie udzielał świadczeń zdrowotnych nienaleŝytej jakości i nie zaprzestania naruszeń umowy w tym zakresie, mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego ze wskazaniem rodzaju naruszeń umowy, w terminie nie krótszym niŝ 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę; 2) osoby, którymi się posługuje przy realizacji umowy utraciły prawo wykonywania zawodu lub zostały w tym prawie zawieszone; 3) realizacji świadczeń medycznych w sposób istotny naruszających obowiązujące standardy; 4) wobec Wykonawcy prowadzone jest postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe. 5. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, moŝe nastąpić równieŝ w przypadku całkowitej utraty przez Zamawiającego kontraktu z NFZ. 6. Wykonawca moŝe rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia wyłącznie w przypadku raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Zamawiającego a w szczególności: 1) gdy wobec Zamawiającego prowadzone jest postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 2) Zamawiający dopuszcza się naruszenia postanowień umowy, poprzez takie działanie, które powoduje utrudnienie w wykonywaniu przez Wykonawcę działalności określonej niniejszą umową, i nie zaprzestania naruszeń umowy w tym zakresie, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę ze wskazaniem rodzaju naruszeń umowy, w terminie nie krótszym niŝ 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zamawiającego; 3) Zamawiający zalega z zapłatą za dwa pełne okresy płatności i nie reguluje płatności mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i udzielenia dodatkowego 14dniowego terminu na dokonanie zaległej płatności; 16 Wykonawca nie moŝe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić swych roszczeń na rzecz osób trzecich W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy w tym w szczególności przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy 7

8 o działalności leczniczej oraz ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej waŝności zachowania formy pisemnej. 18 Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla Zamawiającego. 19 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron.. WYKONAWCA. ZAMAWIAJĄCY 8

9 Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń obejmujący wykonywanie i opisywanie badań radiologicznych i mammograficznych zakres usług - zapotrzebowanie na 12 miesięcy procedura nazwa badanie: zdjęcia rtg z opisem cena ilość jednostkowa wartość Rentgenogram okolicy czołowej 400 0,00 zł Zdjęcie rentgenowskie czaszki 500 0,00 zł Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego ,00 zł Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego 700 0,00 zł Rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyŝowego - a-p i boczne ,00 zł Zdjęcie rtg kręgosłupa 20 0,00 zł Zdjęcie rtg Ŝeber/mostka/obojczyków 600 0,00 zł Zdjęcie rtg płuc ,00 zł Zdjęcie rtg płuc - p-a ,00 zł Przezskórna cholangiografia 5 0,00 zł Cholangiografia 5 0,00 zł Badanie rtg dróg Ŝółciowych 5 0,00 zł Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego 25 0,00 zł Seriogram jelita cienkiego 10 0,00 zł Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego 10 0,00 zł Urografia 15 0,00 zł Cystoureterografia wsteczna 5 0,00 zł Cystografia 5 0,00 zł Fistulografia ścian jamy brzusznej 5 0,00 zł RTG przeglądowe jamy brzusznej a-p w pozycji leŝącej 320 0,00 zł Zdjęcie rtg kości barku i ramienia 800 0,00 zł Zdjęcie rtg kości łokcia/przedramienia 800 0,00 zł Zdjęcie rtg nadgarstka/dłoni ,00 zł Zdjęcie rtg kości kończyny górnej 20 0,00 zł Zdjęcie rtg kości miednicy/biodra ,00 zł Zdjęcie rtg uda/kolana/podudzia ,00 zł Zdjęcie rtg kostki/stopy ,00 zł Mammografia ,00 zł zakres usług - zapotrzebowanie na 12 miesięcy procedura nazwa badanie: zdjęcia rtg bez opisu ilość cena wartość Zdjęcie rtg zębów ,00 zł Razem 0,00 zł 9

10 Załącznik nr 2 Regulamin Organizacji Pracy Pracownia Rentgenowska czynna przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu I. Rejestracja 1. Za profesjonalną obsługę poszczególnych pacjentów odpowiada pracownik wykonujący ekspozycję rentgenowską na swoim stanowisku pracy przy zastosowaniu odpowiednich i dostępnych narzędzi, do zadań którego naleŝy w szczególności: 1) Przyjęcie skierowania w formie pisemnej od pacjenta, przez technika elektroradiologii w rejestracji Działu Diagnostyki Obrazowej (DDO). Skierowanie, o którym mowa powyŝej, zawiera: imię, nazwisko i PESEL pacjenta, cel i uzasadnienie badania, wstępne rozpoznanie kliniczne, informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej, podpis i pieczęć osoby kierującej na badanie. 2) Wyznaczenie terminu badania, w przypadku konieczności przygotowania pacjenta do badania: kręgosłup lędźwiowo-krzyŝowy, pasaŝ jelita cienkiego, badanie Ŝołądka i dwunastnicy, badanie dróg Ŝółciowych, urografia. 3) Wpisanie danych ze skierowania do Księgi Pracowni Rentgenowskiej (imię i nazwisko pacjenta, jego rok urodzenia, jednostka kierująca na badanie, dane lekarza wystawiającego skierowanie, numer procedury zgodny z ICD, godzina przyjęcia skierowania). 4) Wpisanie danych do programu komputerowego: wybór z bazy pacjentów lub uzupełnienie nowych danych pacjenta: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, wypełnienie danych dotyczących lekarza kierującego na badanie, jednostki kierującej, numer procedury rentgenowskiej zleconej pacjentowi, przesłanie badania do realizacji do programu, umówienie badania do wykonania. II. Wykonanie badania. 1. Pracownia rtg wykonuje badania pacjentom skierowanym: z oddziałów szpitalnych i izb przyjęć, z gabinetów POZ, z poradni specjalistycznych, z jednostek posiadających umowy ze Zlecającym, odpłatnie - innym pacjentom oraz z jednostek nieposiadających umowy ze Zlecającym. 2. Pacjenci hospitalizowanie w oddziałach Szpitala skierowani na badania przyjmowani są pierwszej kolejności, przez całą dobę, 1) Opis zdjęć: wykonanych w godz. od 7.00 do w dni powszednie dokonywany jest do godz tego samego dnia, wykonanych po godz dokonany będzie do godz następnego dnia roboczego, wykonanych w soboty, niedziele i święta będzie przekazywany w następnym dniu roboczym do godz ) Skierowania opatrzone zaleceniem pilne lub CITO wykonywane i opisywane są w pierwszej kolejności. 4) Do badania pacjenci zgłaszają się i pozostają pod opieką personelu medycznego Zamawiającego. 10

11 3. Pacjenci skierowani z gabinetów POZ, poradni specjalistycznych i medycyny pracy, oraz skierowani z jednostek posiadających umów ze Zlecającym i pacjenci indywidualni przyjmowani są codziennie w godz. od 7.00 do ) Opis zdjęć: wykonanych w godz. od 7.00 do w dni powszednie dokonywany jest do godz tego samego dnia, wykonanych po godz dokonany będzie do godz następnego dnia roboczego, wykonanych w soboty, niedziele i święta będzie przekazywany w następnym dniu roboczym do godz III. Wydawanie wyników. 1. Dla jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego w Łańcucie: opisy badań są dostarczane w formie wydruku z pieczęcią i podpisem lekarza radiologa, obrazy rtg i opisy badań są udostępniane oddziałom poprzez program WEB 1000 (z wyjątkiem placówek nie posiadających komputerów). 1) płytę CD z zapisanym obrazem rtg (z moŝliwością otworzenie płyty CD bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej z systemem Windows XP, Vista 7) wraz z opisem są udostępniane oddziałom na ich wyraźne Ŝyczenie; 2) płytę CD z zapisanym obrazem rtg (z moŝliwością otworzenie płyty CD bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej z systemem Windows XP, Vista 7) wraz z opisem lub wydruk badania na folii termoczułej otrzymują pacjenci odpłatnie na wyraźne Ŝyczenie. 2. Pozostałe jednostki zewnętrzne posiadające umowę na wykonywanie badań rentgenowskich z Centrum Medycznym w Łańcucie lub osoby indywidualne zawierają: opisy badań są dostarczane w formie wydruku z pieczęcią i podpisem lekarza radiologa, płytę CD z zapisanym obrazem rtg (z moŝliwością otworzenie płyty CD bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej z systemem Windows XP, Vista 7) wraz z opisem są udostępniane pacjentom obligatoryjnie, które pacjent odbiera osobiście, wydruk badania na folii termoczułej odpłatnie, na wyraźne Ŝyczenie pacjenta, 3. W pracowni przechowuje się skierowanie na badania rtg oraz oryginały opisów, a nieodebrane wyniki badań kieruje się do archiwum centralnego po upływie trzech miesięcy. 4. Pracownia przechowuje dokumentację medyczną przez okres 10 lat, sposób przechowywania dokumentacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. 5. Pacjent ma prawo złoŝyć pisemnie swoje uwagi w Rejestrze skarg i wniosków, dostępnym w rejestracji. Pracownia Mammograficzna Badania wykonywane są w dni robocze od godz do I. Rejestracja 1. Za profesjonalną obsługę poszczególnych pacjentów odpowiada pracownik wykonujący ekspozycję na swoim stanowisku pracy przy zastosowaniu odpowiednich i dostępnych narzędzi, do zadań którego naleŝy w szczególności: 1) Przyjęcie skierowania w formie pisemnej od pacjenta, przez technika elektroradiologii w rejestracji mieszczącej się w Pracowni Rentgenowskiej: skierowanie upowaŝnia do nieodpłatnego wykonania badania (oprócz skierowań wystawionych przez prywatne gabinety, które nie posiadają umowy z CM w Łańcucie), bez skierowania wykonuje się badania w ramach programów profilaktycznych ogłaszanych przez NFZ i skierowanych do konkretnych grup wiekowych. 11

12 2) Wyznaczenie terminu badania (osobiście lub telefonicznie): ustala się najbliŝszy wolny termin badania w terminarzu, 3) Wpisanie danych ze skierowania do Księgi Pracowni Mammograficznej (imię i nazwisko pacjenta, jego rok urodzenia, jednostka kierująca na badanie, dane lekarza wystawiającego skierowanie, numer procedury zgodny z ICD, godzina przyjęcia skierowania). 4) Wypełnienie przez pacjenta odpowiedniej ankiety. 5) Wpisanie danych do programu komputerowego: wybór z bazy pacjentów lub uzupełnienie nowych danych pacjenta: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, wypełnienie danych dotyczących lekarza kierującego na badanie, jednostki kierującej, numer zleconej procedury. 6) Wpisanie w Księdze Pracowni Mammograficznej danych dotyczących osoby wykonującej badanie. II. Wykonywanie badań 1. Pracownia mammograficzna wykonuje badania pacjentom: ze skierowaniem z jednostek Centrum Medycznego w Łańcucie, w ramach programów profilaktycznych ogłaszanych przez NFZ, ze skierowaniem z jednostek posiadających umowy ze Zlecającym, odpłatnie - innym pacjentom oraz z jednostek nieposiadających umowy ze Zlecającym. 2. Pacjenci hospitalizowanie w oddziałach Szpitala skierowani na badania przyjmowani są pierwszej kolejności, przez całą dobę. 3. Do badania ze szpital i izb pacjenci zgłaszają się i pozostają pod opieką personelu medycznego Zamawiającego. 4. Skierowania opatrzone zaleceniem pilne lub CITO wykonywane i opisywane są w pierwszej kolejności. 5. Opis zdjęć mammograficznych: wykonanych w ramach programu profilaktycznego NFZ dokonywany jest przez dwóch lekarzy radiologów posiadających stosowne uprawnienia w dziedzinie mammografii, do 7 dni, pozostałych dokonywany jest przez jednego lekarza radiologa posiadającego stosowne uprawnienia w dziedzinie mammografii, do 7 dni. 6. Wykonanie opisu badania przez lekarza radiologa: w przypadku badań w ramach programu NFZ, opisu dokonuje się w programie SIMP, który generuje stosowne wydruki, w pozostałych przypadkach wyniki generuje program komputerowy. III. Wydawanie wyników. 1. Badania kierowane w ramach programu profilaktycznego NFZ: po dokonaniu opisu pacjent otrzymuje kopię opisu, a pozostałe dokumenty (dokumentacja obrazowa, ankiety) są archiwizowane na terenie Pracowni Rentgenowskiej, jeŝeli wynik badania wymaga dalszej diagnostyki, pacjent otrzymuje kopię opisu wraz z dokumentacją obrazową. 2. Badania kierowane przez poradnie Centrum Medycznego w Łańcucie: po dokonaniu opisu przekazywane są bezpośrednio do kierującego lekarza/poradni, pacjent otrzymuje kopię opisu, a pozostałe dokumenty (dokumentacja obrazowa, ankiety) są archiwizowane na terenie Pracowni Rentgenowskiej, jeŝeli wynik badania wymaga dalszej diagnostyki, pacjent otrzymuje kopię opisu wraz z dokumentacją zdjęciową. 12

13 3. Badania kierowane przez jednostki posiadające umowy na wykonywanie badań rentgenowskich z Centrum Medycznym w Łańcucie: po dokonaniu opisu przez jednego lekarza radiologa posiadającego stosowne uprawnienia w dziedzinie mammografii, pacjent otrzymuje kopię opisu, a pozostałe dokumenty (dokumentacja obrazowa, ankiety) są archiwizowane na terenie Pracowni Rentgenowskiej, jeŝeli wynik badania wymaga dalszej diagnostyki, pacjent otrzymuje kopię opisu wraz z dokumentacją zdjęciową. 4. Badania odpłatne kierowane przez jednostki nie posiadające umów na wykonywanie badań rentgenowskich z Centrum Medycznym w Łańcucie: po dokonaniu opisu przez jednego lekarza radiologa posiadającego stosowne uprawnienia w dziedzinie mammografii, pacjent otrzymuje kopię opisu, a pozostałe dokumenty (dokumentacja obrazowa, ankiety) są archiwizowane na terenie Pracowni Rentgenowskiej, jeŝeli wynik badania wymaga dalszej diagnostyki, pacjent otrzymuje kopię opisu wraz z dokumentacją zdjęciową. 5. Pracownia przechowuje dokumentację medyczną przez okres 10 lat, a sposób przechowywania dokumentacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. 6. Pacjent ma prawo złoŝyć pisemnie swoje uwagi w Rejestrze skarg i wniosków, dostępnym w rejestracji. Opracowano na podstawie: Księgi Jakości, Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia jakości w radiologii, mgr Krzysztof Kulik załącznik nr 4 PRACOWNIA RTG Lp. Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia m² 1 Gabinet Lekarski 11,43 m² 2 Pracownia diagnostyki 31,65 m² 3 Korytarz 6,69 m² 4 Magazyn Gospodarczy + WC 4,17 m² 5 Korytarz + wnęka 41,06 m² 6 Serwerownia 3,86 m² 7 Ciemnia 8,26 m² 8 Ciemnia 8,55 m² 9 Pokój Techników 8,80 m² 10 Pracownia Diagnostyki 32,15 m² 11 Archiwum 8,54 m² 12 Korytarz 10,36 m² 13 WC 10,13 m² 14 Poczekalnia 15,41 m² 15 Rejestracja Pracowni RTG 20,00 m² POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE 221,06 m² PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA Lp. Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia m² 1 Pracownia diagnostyki 13,47 m² 13

14 2 Ciemnia 13,7 m² 3 Gabinet lekarski 12,77 m² POWIERZCHNIA ŁĄCZNIE 39,94 m² załącznik nr 5 Pracownia RTG Wykaz posiadanego wyposaŝenia l.p. nazwa składnika majątku ilość szt 1 Aparat RTG diagnostyczny Siemens Sirescop CX 1 Aparat RTG ogólno-diagnostyczny Clissis Access z torem wizyjnym oraz systemem radiologii pośrednej Aparat RTG stomatologiczny INTRA ztubusem 1 4 Serwer Dystrybucji Obrazów - RTG 1 5 Fartuch ołowiowy 4 6 Kaseta ABS- ekran Kaseta ABS -ekran Kaseta ABS- ekran Kaseta ABS - ekran Kaseta metalowa 1 11 Kozetka do badań 1 12 Krzesła szpitalne Negatoskop 1 14 NegatoskopL Negatoskop NGP-30-3 klatkowy 1 16 Niszczarka 1 17 Ochrona tarczycy 1 18 Regał na klisze 1 19 Regał stojący z półkami 1 20 Regały - zestaw 270x320x40 + drzwi 2 21 Rękawica ochronna rtg AD 50/M 1 22 Stojak do kroplówki 1 23 Stolik przyłóŝkowy 1 24 Wywoływarka automatyczna COMPACT Wywoływarka do zdjęć PERIOMAT PLUS 1 26 Wywoływarka do zdjęć zębowych 1 27 Pojemnik do mycia raków 1 28 Ogrzewacz wody Typ ÓW 420 TB Licencja - InfoMedica - Prac. RTG 2 30 Czytnik kodów kreskowych 7 31 Drukarka etykiet - zebra LP Drukarka etykiet -Zebra TLP Kasa fiskalna Nano 1 34 Drukarka HP P Drukarka Lexmark E Aparat telefoniczny 4 37 Biurko 3 38 Biurko naroŝne 1 39 Biurko pod komp Fotel obrotowy 8 41 Fotel wypoczynkowy 1 42 Taboret na śrubie 6 14

15 43 Taboret obrotowy 1 44 Krzesło plastikowe 6 45 Lodówka DEWOO 1 46 Schodek metalowy - trzystopniowy 1 47 Szafa BHP - 2 drzwiowa 3 48 Szafa BHP - 3 drzwiowa 2 49 Szafa stojąca 1 drzwiowa z szufladami 1 50 Szafa stojąca 3 drzwiowa 1 51 Szafka pod komputer 1 52 Szafka stojąca 1 53 Szafka wisząca 3 54 Meble (komplet) 3 55 Stolik świetlicowy 6 56 Stół 1 57 Wersalka 1 58 Wieszak stojący met Drabina aluminiowa 1 60 Grzejnik olejowy 1 Pracownia Mammograficzna Wykaz posiadanego wyposaŝenia załącznik nr 6 l.p. nazwa składnika majątku ilość szt 1 Aparat R TG- Marhmograf ALPHA RT 1 2 Aparat telefoniczny 1 3 Ciemnia do mammografu z wywolywarką typ SRX-101A 1 4 Licencja RTG 1 5 Kamera DIG1D znacznik 1 6 Kaseta ABS - ekran 18x Kaseta ABS - ekran 24x NegatoskopL Komputer IBM 1 10 Komputer Tracer 1 11 Monitor LCD BENQ 1 12 Monitor LCD Philips 1 13 Termohlgrometr 1 14 Tester DENSONORM 21 ECO 1 15 Termometr cyfrowy 1 16 Ochrona tarczycy 1 17 Pótfarluch miedziany 1 18 Rama parawanu 1 19 Stolik świetlicowy 3 20 Stół półokrągły 1 21 Krzesła 2 22 Meble (komplet) 1 23 Wieszak stojący drewniany 1 24 Fotel obrotowy 1 15

16 Załącznik nr 7 Wykaz osób, którzy ukończyli szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta. L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Data szkolenia Przewidywany termin szkolenia 1 Sekunda Cezary Lekarz Kluz Wojciech Lekarz Bednarczyk Grzegorz Lekarz Przepióra Kulig Ewa Lekarz Michalski Paweł Lekarz Chechliński Wiesław Lekarz Rejman Rafał Lekarz Dziuba Wojciech Lekarz Szydłowski Zbigniew Lekarz Mac Tomasz Lekarz Panek Aleksander Lekarz Wykaz osób, którzy są objęci kontrolą dozymetryczną Dozymetria na całe ciało L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Uwagi 1 Sekunda Cezary Lekarz 2 Kluz Wojciech Lekarz 3 Bednarczyk Grzegorz Lekarz 4 Piotr Marek Lekarz 5 Michalski Paweł Lekarz 6 Chechliński Wiesław Lekarz 7 Rejman Rafał Lekarz 8 Sekunda Cezary Lekarz 9 Szydłowski Zbigniew Lekarz 10 Mac Tomasz Lekarz 11 Panek Aleksander Lekarz 12 Dziuba Wojciech Lekarz 13 Rachwał Stefan Lekarz 14 PieniąŜek Barbara Lekarz 15 Przepióra Kulig Ewa Lekarz 16 Bagienko Iwona Pielęgniarka 17 Bembenik ElŜbieta Pielęgniarka 18 BróŜ Barbara Pielęgniarka 19 Decowska Fałda Justyna Pielęgniarka 20 Dyrda ElŜbieta Pielęgniarka 21 Fołta Beata Pielęgniarka Załącznik

17 22 Homa Maria Pielęgniarka 23 Janas Weremińska Agnieszka Pielęgniarka 24 Jurek Agata Pielęgniarka 25 Kuter Anna Pielęgniarka 26 Kłak Bernadetta Pielęgniarka 28 Magryś BoŜena Pielęgniarka 29 Morawska Alicja Pielęgniarka 31 Pszona Janina Pielęgniarka 32 Płonka Maria Pielęgniarka 33 Romanowska Dziura Anna Pielęgniarka 34 Rozmus Renata Pielęgniarka 35 Ulman Małgorzata Pielęgniarka Załącznik 8.2 Wykaz osób, którzy są objęci kontrolą dozymetryczna Dozymetria indywidualna pierścionkowa L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Uwagi 1 Michalski Paweł lekarz 2 Chechliński Wiesław lekarz 3 Rejman Rafał lekarz 4 Kluz Wojciech 5 Szydłowski Zbigniew lekarz 6 Mac Tomasz lekarz 7 Panek Aleksander lekarz 8 Dziuba Wojciech lekarz 9 Przepióra Kulig Ewa lekarz 10 Sekunda Cezary lekarz 11 Bednarczyk Grzegorz lekarz PODSTAWOWE OBOWIAZKI UśYTKOWNIKA KASY FISKALNEJ ZASADY STOSOWANIA KAS REJESTRUJĄCYCH Załącznik nr 9 1. Przekazana kasa fiskalna jest urządzeniem unikatowym posiadającym swój numer własny, fabryczny a takŝe nadany przez Urząd Skarbowy numer ewidencyjny (wyposaŝona jest dodatkowo w zasilacz i instrukcję obsługi). 2. Lokalizacja kasy fiskalnej naniesiona na paragonie jest lokalizacją stałą i nie pozwala na korzystanie z urządzenia w innym miejscu. Udostępnianie kasy innym uŝytkownikom jest zabronione. 3. Zabrania się uŝywania telefonów komórkowych w bezpośrednim sąsiedztwie kasy. 4. Kasa słuŝy do dokonywania ewidencji kaŝdej sprzedaŝy na rzecz osób fizycznych. 17

18 OBOWIĄZKI UśYTKOWNIKÓW ( Osób obsługujących kasę) 1. Dokonywać wydruku i bezwzględnego wydania paragonu fiskalnego z kaŝdej sprzedaŝy. 2. Dokonywać niezwłocznie zgłoszenia nieprawidłowości w pracy kasy, w przypadku niemoŝności ewidencjonowania sprzedaŝy (awaria itp.) naleŝy zgłosić się po kasę rezerwowa w kasie głównej Centrum Medycznego w Łańcucie. 3. Dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii na nośniku papierowym. Obowiązkowo naleŝy sporządzić raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaŝy za dany dzień, nie później jednak niŝ przed dokonaniem pierwszej sprzedaŝy w dniu następnym oraz raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaŝy w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niŝ przed rozpoczęciem sprzedaŝy w następnym miesiącu oraz przedłoŝenie go w kasie głównej. 4. Korekty niewłaściwie wprowadzonych do kasy danych muszą być ewidencjonowane w zeszycie korekt, który kaŝdorazowo naleŝy złoŝyć w kasie głównej wraz z raportem dziennym oraz niewłaściwym paragonem. 5. W przypadku zwrotu środków pienięŝnych związanych z korektą istnieje konieczność poświadczenia otrzymania gotówki przez osobę której dotyczy korekta. (Wzór ewidencji korekt w załączeniu) ODPOWIEDZIALNOŚĆ UśYTKOWNIKA 1. UŜytkownik odpowiada za przekazana kasę oraz jej przechowywanie w miejscu bezpiecznym uniemoŝliwiającym kradzieŝ, zalanie, zniszczenie, uszkodzenie sprzętu, 2. UŜytkownik odpowiada za środki pienięŝne uzyskane ze sprzedaŝy usług na rzecz osób fizycznych, aŝ do momentu ich rozliczenia w kasie głównej. 3. Za brak ewidencjonowania sprzedaŝy przy pomocy kasy fiskalnej, niewłaściwe stosowanie kasy, niewydanie paragonu, nieterminowe sporządzanie i przedkładanie raportów uŝytkownik ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe (Kodeks karny- skarbowy (Dz. U Nr 111 poz. 765 z późn. zm.) oraz Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz. U nr 54 poz. 535 z późn. zm.). 18

19 EWIDENCJA KOREKT Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Paderewskiego Łańcut NIP Lokalizacja: Pracownia RTG NR UNIKATOWY:.. NR FABRYCZNY: Numer paragonu, Lp. który podlega korekcie Nazwa towaru Data dokonania korekty Przyczyna dokonania korekty Poprzednia wartość sprzedaŝy, stawki i kwoty podatku Aktualna ( po korekcie) wartość sprzedaŝy, stawki i kwoty podatku Zwrot naleŝności wynikającej z korekty Potwierdzenie otrzymania kwoty wynikającej z korekty Podpis kasjera 19

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61

DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 02-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 61 DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY URSYNÓW m.st. Warszawy 0-777 Warszawa ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 DBFO/DA/K/04/03 Warszawa 8.0.03 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Specyfikacji zamówienia z dnia 22.02. 2011 r. UMOWA (PROJEKT dla osób fizycznych)

Załącznik nr 3 do Specyfikacji zamówienia z dnia 22.02. 2011 r. UMOWA (PROJEKT dla osób fizycznych) UMOWA (PROJEKT dla osób fizycznych) Załącznik nr 3 do Specyfikacji zamówienia z dnia 22.02. 2011 r. zawarta w dniu...2011 r. w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana śeromskiego Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu..

wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. wzór Umowa Nr... o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym rozstrzygniętym w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /...

UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /... zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

UMOWA nr na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii UMOWA nr...2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii zawarta w dniu... roku w Szczecinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013 r. Nr sprawy DZP/38/241-31/2013 Na wykonanie dostaw poniŝej 14 000 euro. Formularz oferty Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7 44 330

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym Zamówienie reprezentowanym przez UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE (projekt) NR WSzS/DLL/ /2014 zawarta dnia.. w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy:

UMOWA NR. W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: UMOWA NR W dniu. 2012 r. w Piastowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PIASTUN w Piastowie, reprezentowanym przez dr n. med. Mateusza Kuczabskiego Dyrektora SP ZOZ, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania.

*Wzór skierowania zostanie ustalony z Przyjmującym Zamówienie, po roztrzygnięciu postępowania. Załącznik nr 2 UMOWA (WZÓR) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu... w Częstochowie, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE, UL. RYBICKIEGO 1 Załącznik 5 - umowa. UMOWA na udzielenie świadczeń medycznych zawarta w dniu... w Skierniewicach pomiędzy... wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dn. nr.., do rejestru indywidualnych praktyk

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Katowicach, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19, NIP: 954-22-39-831, REGON:

Bardziej szczegółowo

1. Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy zapewnia Przyjmującemu

1. Udzielający zamówienia dla celów realizacji niniejszej umowy zapewnia Przyjmującemu Załącznik nr 3E do Specyfikacji zamówienia z dnia 10.06.2011 r. UMOWA (PROJEKT dla osób fizycznych) zawarta w dniu... 2011 roku, w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana śeromskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla realizacji zadania..

UMOWA wzór O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla realizacji zadania.. Zał. Nr 2 do Materiałów Informacyjnych UMOWA wzór O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dla realizacji zadania.. zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... pomiędzy: Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Przedmiot zamówienia

Rozdział II: Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1 96-100 Skierniewice działając na podstawie art 26 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej ( Dziennik Ustaw nr

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego UMOWA NR.. na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego Załącznik Nr 4 zawarta w dniu.. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu ul. G. Zapolskiej 3, wpisanym do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt)

Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) Załącznik Nr 2 Umowa nr WSzS/DLL/./2014 (projekt) na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie transportu sanitarnego wraz z opieką medyczną (usług transportu sanitarnego) dla potrzeb Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../11

UMOWA ZLECENIE.../11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... r. pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert. UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Ofert UMOWA Nr./ 2014 (projekt) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Sokołowie Podlaskim pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szozmd.pl Umowa Nr... o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.11. 112. 654 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... / /2009 (WZÓR)

UMOWA nr... / /2009 (WZÓR) UMOWA nr... / /2009 (WZÓR) Załącznik nr 5 do Specyfikacji zamówienia z dnia 07.12.2009 r. zawarta w dniu roku w Rabce - Zdrój pomiędzy Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. Dr A. Szebesty w Rabce

Bardziej szczegółowo

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy

BDG/15/2011/PN zał. nr 8. Wzór umowy BDG/15/2011/PN zał. nr 8 Wzór umowy zawarta w Katowicach w dniu pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055), przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, NIP:634-10-87-040, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 24.07.2015 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 24.07.2015 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 109/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 24.07.2015 r. Projekt umowy Umowa nr.../.../.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez:

NIP..., KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Zawarta w dniu..2014 roku w Warszawie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym z siedzibą w Warszawie ul. Banacha 1a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P

UMOWA NR CP/DS/ /2015/P Załącznik Nr 4 wzór Umowy UMOWA NR CP/DS/ /2015/P zawarta w dniu. w Sosnowcu pomiędzy: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... / /2009 (WZÓR)

UMOWA nr... / /2009 (WZÓR) UMOWA nr... / /2009 (WZÓR) Załącznik nr 4 do Specyfikacji zamówienia z dnia 07.12.2009 r. zawarta w dniu... roku w Rabce - Zdrój, pomiędzy Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. Dr A. Szebesty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW KONKURSOWYCH Przedmiotem konkursu jest zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy:

Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Załącznik do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku ze zmianami - ogłoszenie za dnia 21.09.2010r Umowa Kontrakt /nr.../2011 zawarta w dniu... 2010 roku w Oleśnicy pomiędzy: Samodzielnym Zespołem Publicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK.NR 5 Projekt umowy Umowa o wykonywanie świadczeń usług pielęgniarskich

ZAŁĄCZNIK.NR 5 Projekt umowy Umowa o wykonywanie świadczeń usług pielęgniarskich ZAŁĄCZNIK.NR 5 Projekt umowy Umowa o wykonywanie świadczeń usług pielęgniarskich zawarta w dniu... r. w Przatówku, pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek 1, 98-240 Szadek, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn, 10.02.2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33 Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... / /2014-16 (WZÓR)

UMOWA nr... / /2014-16 (WZÓR) UMOWA nr... / /2014-16 (WZÓR) zawarta w dniu.03.2014 roku w Rabce - Zdrój, pomiędzy: Znak sprawy: DyŜury medyczne 2014-16 Załącznik nr 4 Śląskim Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowym im. dr. A. Szebesty

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... / /2009 (PROJEKT)

UMOWA nr... / /2009 (PROJEKT) Załącznik nr 4 do Specyfikacji zamówienia z dnia 03.03.2009 r. UMOWA nr... / /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu... marca 2009 roku w Rabce - Zdrój pomiędzy Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. Dr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ

WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ WZÓR UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE SPRAWOWANIA SAMODZIELNEJ OPIEKI LEKARSKIEJ Zawarta w dniu..w Radziszowie pomiędzy: Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność" w Radziszowie,

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych

o udzielanie świadczeń zdrowotnych Oprac.: Aleksandra Filip Umowa Zlecenie Nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron.

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron. UMOWA Nr... zawarta w dniu., w Olsztynie pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013

WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Załącznik nr 4 do SWK WZÓR UMOWA NR.../ŚZ/2/2013 Zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 nr KRS:0000203274 nr RPWDL: 000000014475

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie

(WZÓR) a...zwanym dalej,, Przyjmującym zamówienie (WZÓR) Załącznik nr 2 do formularza oferty Umowa na świadczenie specjalistycznych usług lekarskich w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci UMOWA nr.../... o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki

Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Załącznik nr 2.5 Umowa kontraktowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Gabinetu Radiodiagnostyki Zawarta w dniu 02.01.2014 w Braniewie pomiędzy WSPL SP ZOZ w Braniewie reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT (dotycz Pakietu 1)

U M O W A PROJEKT (dotycz Pakietu 1) U M O W A PROJEKT (dotycz Pakietu 1) zawarta w dniu w dniu... pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36 A, 47-100 Strzelce Opolskie, Nr. KRS- 0000005166, Nr.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zleceniobiorcą

zwanym dalej Zleceniobiorcą Załącznik nr 4 do konkursu A.I.271-6/11 UMOWA ZLECENIE.../11 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... z dnia... na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych elektroradiologa

Umowa Nr... z dnia... na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych elektroradiologa Umowa Nr... z dnia... na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych elektroradiologa Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17/2010 Dyrektora Szpitala w Śremie Zawarta pomiędzy: Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Umowa-zlecenie Nr /2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa-zlecenie Nr /2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa-zlecenie Nr /2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.. w Rzeszowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr.., zawarta w dniu...

WZÓR UMOWY Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr.., zawarta w dniu... WZÓR UMOWY Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr.., zawarta w dniu... Pomiędzy: Szpitalem Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Szpitalna 5, wpisanym do Rejestru Zakładów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (PROJEKT dla nzoz-u)

UMOWA (PROJEKT dla nzoz-u) Załącznik nr 3B do Specyfikacji z dnia 10.06.2011 r. UMOWA (PROJEKT dla nzoz-u) zawarta w dniu... r. w Krakowie, pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana śeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. PESEL.. zamieszkałym/ zamieszkałą.

U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. PESEL.. zamieszkałym/ zamieszkałą. 1 U M O W A ZLECENIE o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne nr.. zawarta w dniu roku pomiędzy: Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza 26/28 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiadającym NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie. pomiędzy

-PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie. pomiędzy -PROJEKT- UMOWA Nr. Zawarta w dniu 2013 w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39A, 02-672

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa-Zlecenie Nr./2012 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)

Bardziej szczegółowo