Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu"

Transkrypt

1 Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest zapewnienie właścicielom zadawalającego zwrotu na zaangażowanym kapitale poprzez świadczenie klientom odpowiednio wysokiej jakości usług po najniższym koszcie. Firma składa się z dwóch działów: Działu Logistyki i Spedycji oraz Działu Magazynów. Aktualnie firma zatrudnia 30 pracowników: 20 pracowników magazynowych, 6 pracowników logistyki, 2 spedytorów i 2 pracowników nadzoru. Firma posiada własne magazyny wysokiego składowania o powierzchni m 2, natomiast nie posiada własnych samochodów dostawczych. Transport zewnętrzny towarów do i z magazynów firmy realizowany jest jako zewnętrzna usługa transportowa świadczona przez wyspecjalizowane firmy transportowe, a transport wewnętrzny, czyli przemieszczanie ich w magazynie wykonywany jest przy wykorzystaniu dziesięciu własnych wózków widłowych, wykorzystywanych także do rozładunku i załadunku samochodów. Zarządzanie działalnością logistyczną firmy wspierane jest przez system informatyczny wykorzystywany do rejestrowania w bazie danych wprowadzanych do magazynu towarów, tworzenia odpowiedniej dokumentacji oraz planowania transportu. Klientami firmy, czyli odbiorcami usług logistycznych oferowanych przez firmę TRAMAG są cztery sieci sklepów K1, K2, K3 i K4. klienci K1 i K2 - rozbudowane sieci placówek handlowych zlokalizowanych na rozległym obszarze kilku województw, klienci K3 i K4 - mniejsze sieci sklepów działające lokalnie. Klienci wykazują zróżnicowane zachowania dotyczące składania zamówień, liczby i wielkości dostaw oraz wymagania związane z czasem przechowywania towarów czy koniecznością rozformowania i przepakowywania towarów Firma TRAMAG przychód ze sprzedaży swoich usług logistycznych określa jako iloczyn liczby wysłanych z magazynu do danego klienta i ceny jednej y. W analizowanym okresie firma kierując się przekonaniem o stosunkowo prostszej obsłudze klientów dużych w stosunku do małych, stosowała zróżnicowane ceny jednej y, dla dużych klientów K1 i K2 wynosiła ona 16 zł/ę, natomiast dla małych klientów K3 i K4 odpowiednio 22 zł/ę. Aktualnie klienci K1 i K4 wystąpili z propozycją obniżenia opłat za usługi logistyczne świadczone przez firmę TRAMAG o odpowiednio 5% i 2%. Dla ustosunkowania się do tej propozycji i ogólnie dla formułowania polityki sprzedaży wobec poszczególnych grup klientów, dla podejmowania decyzji o skoncentrowaniu się na obsłudze poszczególnych grup, zaoferowaniu im dodatkowych usług, udzieleniu rabatów kierownictwo firmy powinno dysponować informacją o rentowności klientów. Celem zadania jest przeprowadzenie analizy rentowności poszczególnych klientów firmy TRAMAG przy wykorzystaniu tradycyjnego systemu rachunku kosztów oraz metody rachunku kosztów działań wykorzystując arkusz kalkulacyjny EXCEL i moduł RKP systemu ADONIS. Dane do budowy modelu rachunku kosztów Dla budowy modelu rachunku kosztów zgodnego z koncepcją rachunku kosztów działań niezbędne jest: zdefiniowanie obiektów kosztowych, wyodrębnienie działań wykonywanych w firmie podczas prowadzenia przez nią działalności i ilości działań realizowanych na rzecz każdego obiektu kosztowego, określenie wielkości zasobów ekonomicznych zużywanych podczas wykonywania tych działań oraz określenie kosztów zużywanych zasobów. Działalność przedsiębiorstwa polega na zapewnienia realizacji usług logistycznych na rzecz poszczególnych klientów, miarą wielkości dostarczonych usług jest ilość magazynowanych i dostarczonych. W analizowanym okresie jednego miesiącu wielkość sprzedaży usług firmy TRAMAG wynosiła dla dużych klientów K1 i K2 odpowiednio i 8 000, natomiast dla małych klientów K3 i K4 odpowiednio 800 i 600, stąd poszczególni klienci zostali przyjęci jako obiekty kosztowe. 1 Zadanie opracowane na podstawie: T. Wnuk-Pel, Zarządzanie rentownością, Difin 2006, s

2 W ramach prowadzonej przez firmę TRAMAG działalności polegającej na świadczeniu usług logistycznych zasoby ekonomiczne zużywane są podczas wykonywania dwunastu zdefiniowanych działań. Tabela 1 Słownik działań zidentyfikowanych w firmie TRAMAG działanie przyjmowanie towarów do magazynu wprowadzanie do systemu towarów opis wyładunek, wydrukowanie zamówienia na dostarczony towar, sprawdzenie zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem co do zawartości, struktury pakowania, ułożenia na palecie wprowadzenie do bazy danych informacji o ilości towarów, terminach ich ważności, przyporządkowanym miejscu magazynowania, wydrukowanie etykiety z oznaczeniem towaru i miejsca składowania naklejenie etykiety, przetransportowanie przy pomocy wózków widłowych do przyporządkowanego miejsca w magazynie nośnik kosztów działań liczba przyjętych liczba przyjęć ustawianie towarów w liczba przyjętych magazynie przechowywanie towarów w magazynach wysokiego składowania odni przetwarzanie zamówień wprowadzanie do systemu informatycznego informacji z zamówień od liczba zamówień klientów dotyczących zamówionych towarów, ich ilości, miejsca i czasu dostawy przepakowywanie towarów z w kartony, zabezpieczanie kartonów przed uszkodzeniami, etykietowanie, przewożenie rozformowanych do miejsca magazynowania przewożenie do miejsca kompletowania zamówionych z miejsc magazynowania i kartonów ze strefy przepakowywania, kompletowanie na oddzielnych ach i przygotowanie do załadunku liczba rozformowanych liczba wysyłanych sprawdzenie zgodności ukompletowanych do załadunku z liczba wysyłanych zamówieniem klienta, załadunek na samochody przygotowanie wydrukowanie dokumentacji przewozowej i dostarczenie jej kierowcom liczba dostaw dokumentacji na zamówiony towar i dostarczenie jej do klientów liczba faktur planowanie przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania liczba dostaw optymalnych tras przejazdu samochodów dostarczających towary do klientów przewożenie towarów do klientów liczba kilometrów Informacje na temat przebiegu działań, ich wykonawcach, jednostkach z nich korzystających i odpowiednich nośnikach kosztów tych działań uzyskano w wyniku wywiadów przeprowadzonych z kierownikami obu działów: Działu Logistyki i Spedycji oraz Działu Magazynów. Działania wykonywane są w celu zapewnienia realizacji usług logistycznych na rzecz poszczególnych klientów. Klienci wykazują zróżnicowane zachowania dotyczące składania zamówień, liczby i wielkości dostaw oraz wymagania związane z czasem przechowywania towarów czy koniecznością rozformowania i przepakowywania towarów. Odzwierciedleniem zachowania i wymagań klientów są różne ilości działań wykonywanych na ich rzecz podczas świadczenia im usług logistycznych. W tabeli 2 zostały zebrane informacje o liczbie jednostek poszczególnych działań wykonywanych na rzecz odpowiednich klientów pochodzące z systemu informatycznego służącego zarządzaniu przyjmowaniem dostaw, stanami magazynowi, kompletacją wysyłek, przygotowaniu dokumentów przewozowych oraz planowaniu transportu do klientów Tabela 2 Dane ilościowe dotyczące działań wykonywanych w firmie TRAMAG na rzecz klientów nośnik kosztów liczba działań według klientów K1 K2 K3 K4 razem liczba przyjętych liczba przyjęć liczba przyjętych odni liczba zamówień liczba wysłanych liczba wysłanych liczba dostaw liczba faktur liczba dostaw liczba kilometrów Podczas świadczenia usług w firmie i wykonywania działań zużywane są zasoby ekonomiczne. Dokładna analiza działalności firmy TRAMAG pozwala na wyodrębnienie następujących zasobów: magazynowi, spedycji, logistyki, nadzoru,, system informatyczny. 2

3 , biurowa, usługi przewozowe,, Miarą danego zasobu jest nośnik zasobu. Dla zasobu jako nośnik zasobu powszechnie przyjmuje się czas pracy mierzony w godzinach. Pracownicy firmy pracują po 8 godzin dziennie przez 20 dni w miesiącu, stąd dostępność jednego pracownika wynosi 160 godzin miesięcznie. Całkowita dostępność w okresie danego zasobu osobowego zależy od ilości pracowników. W firmie TRAMAG pracuje 20 pracowników na stanowisku magazyniera, 2 pracowników spedycji, 6 pracowników logistyki i 2 pracowników nadzoru. Firma TRAMAG pracuje w systemie dwuzmianowym, a, których jest 10 sztuk, wykorzystywane są na obu zmianach. Dla systemu informatycznego jako nośnik kosztów zasobów zdefiniowano dostępny czas pracy systemu mierzony w maszynogodzinach. System informatyczny zainstalowany jest na czterech stacjach roboczych i wykorzystywany przez pracowników na obu zmianach. Dla zasobów związanych z pomieszczeniami przyjęto jako nośnik zasobu wielkość dostępnej powierzchni i wynosi ona dla powierzchni magazynowej m 2, a dla powierzchni biurowej 250m 2. Dla zasobu usługi transportowe jako nośnik kosztów zasobów przyjęto ilość przejechanych w danym okresie kilometrów i wynosi ona km. Zasób dotyczy tektury, folii, taśmy klejącej zużywanych do przepakowywania towarów z rozformowanych i do zabezpieczania rozformowanych jako nośnik kosztów zasobów przyjęto dla tego zasobu ilość przepakowanych, w analizowanym okresie wynosi ona 6000 sztuk. Z systemu informatycznego firmy TRAMAG pochodzą zebrane w tabeli 3 dane o wielkości poszczególnych zasobów zużywanych na wykonanie zidentyfikowanych i realizowanych w firmie TRAMAG działań. Są one niezbędne dla jak najlepszego odwzorowanie faktycznego zużycia danego zasobu przez działanie, czyli zachowania odpowiednich związków przyczynowo - skutkowych. Tabela 3 Wielkość zasobów zużywanych podczas wykonywania działań magazynowi spedycji logistyki nadzoru system informatyczny magazynowa biurowa usługi przewozowe godz. godz. godz. godz. godz. godz. m 2 m 2 km szt przyjmowanie towarów do magazynu wprowadzanie towarów do systemu ustawienie towarów w magazynie razem W analizowanym okresie jednego miesiąca koszty w układzie rodzajowym kształtowały się następująco: Tabela 4 Koszty rodzajowe dla firmy TRAMAG Koszty rodzajowe amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce remontowe usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia koszty pozostałe razem koszty w analizowanym miesiącu zł zł zł zł zł zł zł 3

4 Tabela 5 Koszty rodzajowe odniesione do zasobów amortyzacja zł zł biurowa system informacyjny zł zużycie materiałów i energii zł zł biurowa zł zł system informacyjny zł usługi remontowe zł biurowa usługi obce usługi transportowe zł usługi serwisowe IT zł podatki i opłaty zł biurowa 200 zł wynagrodzenia magazynowi zł spedycji zł logistyki zł nadzoru zł ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia magazynowi zł spedycji 960 zł logistyki zł nadzoru zł odzież ochronna prac. magazynowych koszty pozostałe zł Rozwiązanie problemu Zadanie 1 Analiza rentowności klientów firmy TRAMAG w oparciu o tradycyjny system rachunku kosztów Zgodnie z podejściem tradycyjnych metod rachunku kosztów koszt wytworzenia jednostki produktu (usługi) wyznacza się odnosząc całkowite koszty wytworzenia danego produktu poniesione w danym okresie do ilości jednostek wyrobu gotowego. W oparciu o dostępne informacje oblicz: koszt dostarczenia jednej y koszty dostarczenia usługi świadczonej przez firmę TRAMAG w przekroju klientów, przechody ze sprzedaży w odniesieniu do każdego klienta. marżę brutto jako różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami dostarczenia usługi rentowność klienta jako stosunek marży brutto do osiągniętych dla niego przychodów. Wyniki powyższych kalkulacji kosztów dostarczenia usługi, przychodów ze sprzedaży, marży brutto i rentowności dla poszczególnych klientów i sumaryczne dla wszystkich klientów przedstaw w tabeli 6. Tabela 6 Analiza rentowności klientów firmy TRAMAG według tradycyjnej metody rachunku kosztów Koszt dostarczenia jednej y zł Wielkość sprzedaży cena y zł/szt przychody ze sprzedaży zł koszty wg tradycyjnej kalkulacji zł marża brutto zł rentowność % K1 K2 K3 K4 razem W oparciu uzyskane informacje wynikające z zastosowania do kalkulacji tradycyjnej metody rachunku kosztów zastanów się jakiej odpowiedzi udzieliłoby kierownictwo firmy TRAMAG w odpowiedzi na propozycje klientów K1 i K4 dotyczące obniżenia opłat za usługi logistyczne świadczone przez firmę o odpowiednio 5% i 2%. 4

5 Zadanie 2 Budowa modelu rachunku kosztów działań przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Rachunek zasobowy Na podstawie podanych informacji w części Dane do budowy modelu rachunku kosztów oblicz: całkowite koszty zużywanych zasobów koszty przypadające na jednostkę nośnika kosztów zasobu, Wyniki kalkulacji przedstaw w tabelach wzorowanych na tabelach 7, 8 i 9 odpowiednio. Na podstawie danych zawartych w tabeli 5 przeprowadź kalkulację całkowitych kosztów zasobów. Tabela 7 Kalkulacja kosztów zasobów zasoby amortyzacja zużycie materiałów i energii Usługi obce remontowe usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia koszty pozostałe Całkowity koszt zasobu magazynowi spedycji logistyki nadzoru system informacyjny biurowa usługi przewozowe zł zł zł zł zł zł zł zł zł Na podstawie szczegółowych informacji dotyczących zdefiniowanych w firmie TRAMAG zasobów oraz wolumenu nośnika zasobów w analizowanym okresie jednego miesiąca oblicz całkowitą dostępność zasobów w okresie i wyniki obliczeń przedstaw w tabeli 8. Tabela 8 Zasoby i wolumen nośnika zasobów wyodrębnionych w firmie TRAMAG zasoby ilość dostępność w okresie całkowita dostępność w okresie nośnik zasobu magazynowi spedycji logistyki nadzoru maszyno system informatyczny maszyno m 2 biurowa m 2 usługi przewozowe km ilość Uwzględniając obliczone koszty całkowite koszty zasobów i ich dostępność w okresie oblicz koszt zasobu przypadający na jednostkę przyjętego nośnika, wyniki obliczeń zapisz w tabeli 9. Tabela 9 Kalkulacja stawki zasobu na jednostkę nośnika zasoby całkowita dostępność magazynowi spedycji logistyki nadzoru system informatyczny m 2 biurowa m 2 usługi przewozowe km nośnik zasobu maszyno maszyno ilość całkowity koszt zasobu koszt zasobu na jednostkę nośnika 5

6 Rachunek działań Wykorzystując informacje o wielkości zasobów zużywanych podczas wykonywania każdego z wyodrębnionych działań i obliczone stawki zasobu na jednostkę nośnika oblicz całkowite koszty każdego w analizowanym okresie, wyniki kalkulacji przedstaw w tabeli 10. W oparciu o wyznaczony całkowity koszt i ilości nośników kosztów działań) oblicz jednostkowy koszt każdego, czyli stawkę kosztów na jednostkę nośnika. Tabela 10 Kalkulacja kosztów działań magazynowi spedycji logistyki nadzoru system informatyczny magazynowa biurowa usługi przewozowe koszty koszty zasobu zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Tabela 11 Jednostkowy koszt działań nośnik kosztów działań ilość jednostek nośnika koszt (zł) jednostkowy koszt liczba przyjętych liczba przyjęć liczba przyjętych odni liczba zamówień liczba wysłanych liczba wysłanych liczba dostaw liczba faktur liczba dostaw liczba kilometrów 6

7 Rachunek obiektów kosztowych Na podstawie ilości jednostek każdego przypadającej na dany obiekt kosztowy i jednostkowego kosztu oblicz: całkowity koszt działań wykonywanych w przekroju klientów, czyli koszt świadczenia usługi dla klienta, koszt dostarczenia jednej y w przekroju klientów. Kalkulacje kosztu dostarczenia y dla każdego z klientów firmy przedstaw w tabeli wzorowanej na tabeli 12. Tabela 12 Kalkulacja kosztów dostarczenia jednej y dla każdego z klientów firmy TRAMAG nośnik kosztów działań liczba przyjętych _1 liczba przyjęć liczba przyjętych _2 odni liczba zamówień liczba wysłanych _1 liczba wysłanych _2 liczba dostaw_1 liczba faktur liczba dostaw_2 liczba kilometrów całkowity koszt działań koszty działań na 1 ę K1 K2 K3 K4 razem zł zł zł zł zł Zadanie3 Budowa modelu rachunku kosztów działań przy wykorzystaniu modułu RKP systemu ADONIS Wykorzystanie modułu RKP systemu do zarządzania procesami biznesowymi ADONIS firmy BOC Information Technologies Consulting (BOC ITC) związane jest ze zbudowaniem przy pomocy dostępnych typów modelu odwzorowanie powiązań pomiędzy kosztami, zasobami a mi realizowanymi w analizowanej firmie. Tworzonym modelom nadaj nazwę Tramag typ modelu_nr indeksu Oblicz wartości współczynnika wykorzystania poszczególnych zasobów. Wartości wpisz do tabeli 13. Tabela 13 Współczynniki wykorzystania zasobu w procesie dla działań wyodrębnionych w firmie TRAMAG magazynowi spedycji logistyki nadzoru system informatyczny magazynowa biurowa usługi przewozowe Oblicz na podstawie danych z tabeli 2 współczynniki procentowego udziału poszczególnych działań w dostarczeniu usługi dla danego klienta. Obliczone wartości wpisz do tabeli 14. 7

8 Tabela 14 Procentowy udział działań według klientów nośnik kosztów liczba przyjętych liczba przyjęć liczba przyjętych odni liczba zamówień liczba wysłanych liczba wysłanych liczba dostaw liczba faktur liczba dostaw liczba kilometrów % udział K1 K2 K3 K4 Utwórz model mapy procesów o nazwie TRAMAG, w którym każde ze zdefiniowanych działań: przyjmowanie towarów do magazynu,, ustawianie towarów w magazynie, magazynowanie towarów, przetwarzanie zamówień,,,,,, modelowane jest przez obiekt proces częściowy, nazwany tak samo jak działanie. Dla ukończonego modelu przystąp do kalkulacji kosztów dostarczenia usługi dla klientów firmy TRAMAG. Koszty wyznaczone zgodnie z utworzonym modelem dostępne są w notatniku obiektów odwzorowujących obiekty kosztowe, czyli klientów. Odczytane z notatników klientów obliczone łączne okresowe koszty dostarczenia usługi dla poszczególnych klientów i koszty dostarczenia jednej y przedstaw w tabeli 15. Tabela 15 Koszty łączny i jednostkowy dostarczenia usługi dla poszczególnych klientów. K1 K2 K3 K4 razem całkowity koszt działań koszty działań na 1 ę zł zł zł zł zł Porównaj uzyskane wartości z wartościami uzyskanym w obliczeniach wykonanych przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego. Zadanie 4 Analiza rentowności klientów Tabela 16 Analiza rentowności klientów firmy TRAMAG według tradycyjnej metody rachunku kosztów koszt dostarczenia jednej y zł wielkość sprzedaży cena y zł/szt przychody ze sprzedaży zł koszty wg metody ABC zł marża brutto zł rentowność % K1 K2 K3 K4 razem Przygotuj wykres ilustrujący wielkość przychodów uzyskiwaną ze współpracy z wszystkimi klientami i obliczony skumulowany zysk. W oparciu uzyskane informacje wynikające z zastosowania do kalkulacji metody rachunku kosztów działań zastanów się jakiej odpowiedzi udzieliłoby kierownictwo firmy TRAMAG na propozycje klientów K1 i K4 dotyczące obniżenia opłat za usługi logistyczne świadczone przez firmę o odpowiednio 5% i 2%. Porównaj i przedstaw w formie pisemnej tę odpowiedź z wnioskami wysnutymi po obliczeniach przy wykorzystaniu tradycyjnej metody rozliczania kosztów pośrednich. 8

Centrum Logistyczne LOGOS

Centrum Logistyczne LOGOS Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne LOGOS Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Wersja 1 Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne CENTER

Centrum Logistyczne CENTER Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne CENTER Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja rentowności

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne STORE

Centrum Logistyczne STORE Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne STORE Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja rentowności

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej

Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Komputerowe wspomaganie rachunkowości zarządczej Informacja dla zarządzania. Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań, koncepcja: nośnika kosztów zasobów, nośnika kosztów działań, Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ W ANALIZIE RENTOWNOŚCI KLIENTÓW W FIRMIE LOGISTYCZNEJ Case study MASTER LOGISTICS 1 1. Wstęp Zaprojektowanie systemu rachunku kosztów działań i jego wdroŝenie nie jest łatwe, a

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej C. Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING LOGISTYCZNY

CONTROLLING LOGISTYCZNY CONTROLLING LOGISTYCZNY Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Dawid.Dolinski@edu.wsl.com.pl Tel. 0(61) 850 49 45 lub Dawid.Dolinski@ilim.poznan.pl Koszty logistyczne Zadanie na rozgrzewkę W analizowanym miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC Projektowanie procesów dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC ABC Rachunek kosztów działań Nośniki kosztów Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ W ANALIZIE RENTOWNOŚCI KLIENTÓW W FIRMIE LOGISTYCZNEJ Case study MASTER LOGISTICS 1 1. Wstęp Zaprojektowanie systemu rachunku kosztów działań i jego wdroŝenie nie jest łatwe, a

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Jeżeli koncepcja rachunku kosztów działań

Jeżeli koncepcja rachunku kosztów działań Rachunek kosztów działań Koszty w zarządzaniu Studium przypadku As Easy As ABC Zasobowy rachunek kosztów Tomasz M. Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja (picking) prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Kompletacja def. Operacja w procesie magazynowym polegająca na pobraniu zapasów ze stosów lub urządzeń do składowania

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań

Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Tomasz M. Zieliński Zasobowy rachunek kosztów pierwszy krok do wdrożenia rachunku kosztów działań Niniejsze opracowanie jest trzecią częścią cyklu As Easy As ABC. Jej celem jest logiczne i proste przedstawienie,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło

Rozdział IV. As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 4. Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło Rozdział IV As Easy As ABC rachunek kosztów działań prosty jak abecadło 61 4.1 Procesowy rachunek kosztów Rachunek kosztów działań

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów w rozbudowanej sieci transportowej. Andrzej Sobala QUANTUM SOFTWARE SA

Rozliczanie kosztów w rozbudowanej sieci transportowej. Andrzej Sobala QUANTUM SOFTWARE SA Rozliczanie kosztów w rozbudowanej sieci transportowej Andrzej Sobala QUANTUM SOFTWARE SA Definicja transportu Transport to celowe przemieszczanie: osób, rzeczy i wiadomości(informacji) wzdłuż określonej

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Systemy rachunku kosztów (i wyników) Systemy rachunku kosztów (i wyników) System rachunku kosztów sposób patrzenia na koszty w przedsiębiorstwie i ujmowania i kalkulowania; model kosztów Podział systemów zorientowane na maksymalizowanie zysku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.31 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. Pracownia procesów i środków transportowych w logistyce zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: II i III TL

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) ABC czyli Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) Czym jest ABC? 2 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów ABC - reaktywacja!

Rachunek kosztów ABC - reaktywacja! Rachunek kosztów ABC - reaktywacja! Autor: Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu, ABC Akademia Sp. z o.o. 21.06.2010. Po wielu latach zbierania doświadczeń koncepcja procesowego rachunku kosztów (ABC) przeżywa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY WPROWADZENIE 2 Marcin Foltyński Instytut Logistyki i Magazynowania 6 x 1,5 godziny Zajęcia odbywają się zgodnie z planem Aktywność Kolokwium WPROWADZENIE 3 PYTANIA??? WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami

Zarządzanie procesami Zarządzanie procesami dr Małgorzata Wiśniewska ul. Strzelecka, pok. 303a malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa a. Rodzaj działalności b. Forma organizacyjno prawna c.

Bardziej szczegółowo

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek Logistyka Materiały dydaktyczne do zajęć A. Klimek Logistyka literatura podstawowa H.Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 1998 i następne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów Ćwiczenia 4. Jakub Światłowski

Projektowanie procesów Ćwiczenia 4. Jakub Światłowski Projektowanie procesów Ćwiczenia 4 Jakub Światłowski jakub.swiatlowski@wsl.com.pl Karta procesu Karta procesu Przykładowe elementy karty procesu: 1. Nazwa procesu 2. Numer procesu 3. Cel procesu 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Anna Siemek-Filuś. Konferencja projektu Obywatelski audyt efektywności [ ], Kraków 24 września 2014 r.

Anna Siemek-Filuś. Konferencja projektu Obywatelski audyt efektywności [ ], Kraków 24 września 2014 r. Małopolski pilotaż rachunku kosztów działań, czyli pierwszy krok na drodze do wdrożenia ewidencji kosztów realizacji zadań na podstawie podejścia procesowego Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM MAGAZYN Jednostka funkcjonalno - organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów) czasowo wyłączonych z użycia w wyodrębnionej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 3/24/15

DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 3/24/15 DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 1 Przykładowa instrukcja obiegu dokumentacji magazynowej (bardzo skrócona i bardzo uproszczona) 1. Materiały a. Przyjęcie materiału do magazynu: Materiały/surowce/opakowania

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z dynamicznie zmieniającym się rynkiem dóbr i usług, w którym aby przetrwać,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VIII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 CENA Cena to wyraŝona w pieniądzu wartość towaru lub usługi. cena oparta jest na kosztach produkcji (A. Smith,,

Bardziej szczegółowo

Rola rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej Rola rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa: zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań jest prezentowany

Rachunek kosztów działań jest prezentowany As Easy As ABC prosty jak abecadło Tomasz Zieliński prezes zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Niniejsze opracowanie otwiera cykl czterech artykułów As Easy As ABC,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZARZĄDZANIE PROCESAMI dr Małgorzata Wiśniewska WIZ Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych ul. Strzelecka, pok. 303A malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl Forma zaliczenia przedmiotu Obecność i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie - warsztaty Excel Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności przeprowadzania kalkulacji dotyczących przebiegu

Bardziej szczegółowo

Tabela L. Kalkulacja kosztów kanalizacji i oczyszczalni - istniejące [w zł] Tabela M. Kalkulacja kosztów kanalizacji nowoprojektowanej [w zł]

Tabela L. Kalkulacja kosztów kanalizacji i oczyszczalni - istniejące [w zł] Tabela M. Kalkulacja kosztów kanalizacji nowoprojektowanej [w zł] Tabela L. Kalkulacja kosztów kanalizacji i oczyszczalni - istniejące [w zł] 1. Amortyzacja 3 342 229 3 616 921 3 686 442 3 741 535 3 810 113 3 810 113 3 810 113 3 810 113 3 810 113 3 901 884 3 825 732

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katarzyna Krupa Kierownik Działu Zamówień Magazynowych

LOGISTYKA Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katarzyna Krupa Kierownik Działu Zamówień Magazynowych LOGISTYKA Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw Katarzyna Krupa Kierownik Działu Zamówień Magazynowych Lublin, 29.05.2015 Dział Zarządzania Łańcuchem Dostaw AGENDA: 1) Sieć logistyczna Stokrotki 2) DZŁD -

Bardziej szczegółowo