S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i oprogramowania Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Opata Hackiego GDYNIA

2 Spis treści: I. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA...3 II. WARUNKI PODMIOTOWE...3 III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT...3 IV. KRYTERIA OCENY OFERT...5 V. SKŁADANIE OFERT...5 VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI...5 VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ....5 VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT...5 IX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT....5 X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ...6 XI. ZAWARCIE UMOWY...6 XII. ZAŁĄCZNIKI...6 XIII. ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA TECHNICZNE...7 Pakiet 1. Części i akcesoria komputerowe...7 Pakiet 2. Urządzenia drukujące, projektory, aparaty cyfrowe...14 Pakiet 3. Zestawy komputerowe, monitory i notebooki...21 Pakiet 4. Kserokopiarki...25 Pakiet 5. Serwery...25 Pakiet 6. Oprogramowanie...29 XIV. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY...30 XV. ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY...32 Strona 2 z 33

3 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19 poz. 177; z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. 2. Niniejszą specyfikację w postaci dokumentu tekstowego można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. 4. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych wg pakietów. 5. Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawca. 7. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 9. Porozumiewanie się stron pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy. I. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i powielającego. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pakietów zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Kod wspólnego słownika zamówień: Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy. II. WARUNKI PODMIOTOWE 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty spełniające warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, w tym warunek wykonania co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze, o wartości stanowiącej co najmniej 80 % określonej w ofercie wartości pakietu. 2. Z postępowania przetargowego wyklucza się wykonawców i osoby wymienione w art. 24, ust. 1 i 2 ustawy. 3. Ocena spełnienia warunków podmiotowych nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie III 9. SIWZ. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych wg pakietów. Wykaz wyrobów z podziałem na poszczególne pakiety zawiera Załącznik nr 1 Wymagania Techniczne. 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego. Na kopercie musi być zamieszczona czytelna nazwa firmy wykonawcy oraz adres jego siedziby. Na kopercie należy umieścić dopisek Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i oprogramowania. Nie otwierać przed: godz Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie wydruku komputerowego. Dopuszczalne jest ręczne wypełnianie formularza ofertowego. Szczegóły zawartości oferty przedstawiono w załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Kartki oferty, w tym wszystkie załączniki, należy kolejno ponumerować. 5. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 7. Oferta musi rozpoczynać się formularzem ofertowym, który zawarty jest w Załącznik nr 2 Formularz ofertowy. Strona 3 z 33

4 8. Składane dokumenty i zaświadczenia muszą posiadać aktualność zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa RM z dnia r. (Dz. U. z r. Nr 87 poz. 605) 9. Do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. b) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wymienionym w Załączniku nr 1 Wymagania techniczne, w szczególności, że oferowane zestawy komputerowe i serwer posiadają certyfikat zgodności z oprogramowaniem Microsoft. e) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat prze dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykaz wykonanych zamówień musi zawierać co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze, które opiewało na co najmniej 80% wartości pakietu. 10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9. muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Uwagi do sposobu opracowania oferty 1. Do oferty należy dołączyć dowód złożenia wadium. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. Wysokość wadium: Pakiet 1: zł Pakiet 2: zł Pakiet 3: zł Pakiet 4: 300 zł Pakiet 5: zł Pakiet 6: zł 3. Numer konta, na które należy przelać kwotę wadium: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia Wadium wnoszone w pozostałych formach musi zostać złożone do dnia określonego w SIWZ na złożenie oferty. Strona 4 z 33

5 4. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 5. Złożone poręczenia lub gwarancje muszą zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie zamawiającego w jego siedzibie lub przekaże dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. IV. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (pakietu), spośród ofert spełniających warunki tej specyfikacji, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 2. Cena oferty 100 % V. SKŁADANIE OFERT 1. Oferty należy składać w dni powszednie w godz. 8:00 14:00 w siedzibie OPEC (Kancelaria), w terminie do dnia r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 1. Nie przewiduje się spotkania wykonawców. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą, o udzielenie wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba wpłynie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 4. Zamawiający prześle treść zapytania i wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazywania źródła zapytania oraz zamieści zapytania i wyjaśnienia na własnej stronie internetowej. 5. Przed ostatecznym terminem składania ofert w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wprowadzić zmiany w specyfikacji. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie przesłana do wszystkich wykonawców, którym dostarczono dokumenty przetargowe oraz zamieszczona na własnej stronie internetowej. 6. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Krzysztof Puła tel. (058) , Maciej Kurzydło tel. (058) , VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 1. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego, w salce konferencyjnej na parterze. IX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 1. Otwarcie ofert jest jawne. Strona 5 z 33

6 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 3. Zamawiający dokona sprawdzenia ofert pod względem ich ważności, zgodności z ustawą i spełniania wymagań specyfikacji. 4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 ustawy 5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie miała najniższą cenę. 6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wobec treści ogłoszenia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego. 2. Postępowanie protestacyjne, odwoławcze oraz skargę określają postanowienia art ustawy. XI. ZAWARCIE UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek podpisać umowę o treści jak w Załączniku do SIWZ, w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego. 2. Miejscem podpisania umowy będzie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni. XII. ZAŁĄCZNIKI 1. Wymagania techniczne 2. Formularz ofertowy 3. Wzór umowy Strona 6 z 33

7 XIII. ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA TECHNICZNE Pakiet 1. Części i akcesoria komputerowe Wentylator do komputera szt. 20 Wentylator o rozmiarze 120x120x25 Poziom hałasu max 9 dba Prędkość obrotowa: 800 obr./min. Przepływ powietrza min. 30 CFM Żywotność: 150,000 godzin Napięcie zasilające: 12V Złącze zasilania: 3-pin (przejściówka na 4-pin w komplecie) Przełącznik automatyczny szt. 2 Przełącznik umożliwiający podłączenie dwóch komputerów do monitora+klawiatury+myszki (KVM) Automatyczne przełączanie za pomocą klawiatury poprzez dwukrotne naciśnięcie klawisza control Minimalna gwarancja producenta 1 rok Dyski twarde Dysk twardy 400GB szt. 3 Interfejs Serial ATA 300 Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min Szybkość przesyłu danych sformatowanych min. 300 MB/s Pojemność pamięci podręcznej 16 MB Dodatkowe funkcje NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów) Gwarancja/rękojmia Rękojmia 36 miesięcy Dysk twardy 400GB szt. 3 Interfejs Serial ATA 300 Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji min. 760 Mb/s Max szybkość przesyłu danych sformatowanych min. 95 MB/s Pojemność pamięci podręcznej 16 MB Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) h Możliwość pracy dysku przez 24 godziny na dobę NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów) Gwarancja/rękojmia Rękojmia 36 miesięcy Dysk twardy 120GB szt. 10 Interfejs Serial ATA 300 Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min Max szybkość przesyłu danych sformatowanych min. 300 MB/s Pojemność pamięci podręcznej 8 MB NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów) Strona 7 z 33

8 Gwarancja/rękojmia Rękojmia 36 miesięcy Dysk twardy 40GB szt. 5 Typ napędu Zewnętrzny Interfejs USB 2.0 Prędkość obrotowa silnika 4200 obr./min Średni czas wyszukiwania 15 ms Pojemność pamięci podręcznej 2 MB Odporność na wstrząsy praca 250G / spoczynek 1000G Format szerokości 1,8 cali Wymiary obudowy dysku 95/71,5/15 mm Masa netto 0,13 kg Zasilanie USB Gwarancja/rękojmia Rękojmia Lifetime Pamięci Flash szt. 22 Karta Secure Digital szt. 1 Typ karty pamięci SecureDigital Card Pojemność pamięci 1024 MB Szybkość zapisu 20 MB/s Szybkość odczytu 23 MB/s Przełącznik ochrony zapisu Tak Gwarancja/rękojmia Rękojmia Lifetime Karta Memory Stick Duo szt. 2 Typ karty pamięci MemoryStick Pro Duo Pojemność pamięci 1024 MB Szybkość zapisu 15 MB/s Szybkość odczytu 15 MB/s PenDrive 512MB szt. 20 Pojemność pamięci 512 MB Interfejs pamięci USB 2.0 Szybkość zapisu 14 MB/s Szybkość odczytu 24 MB/s 128-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES Windows98SE/2000/XP Gwarancja/rękojmia Rękojmia 60 miesięcy PenDrive 1024MB szt. 10 Pojemność pamięci 1024 MB Interfejs pamięci USB 2.0 Szybkość zapisu 14 MB/s Szybkość odczytu 24 MB/s 128-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES Windows98SE/2000/XP Gwarancja/rękojmia Rękojmia 60 miesięcy Napęd FDD szt. 12 Napęd dysków elastycznych 1,44 MB, 3,5 Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 80000h Strona 8 z 33

9 Gwarancja producenta minimum 2 lata Napęd DVD szt. 10 Prędkość odczytu DVD 16X Średni czas dostępu DVD:120msec CD:100ms Pojemność bufora 512KB Interface E-IDE/ATAPI/Ultra DMA33 Obsługiwane formaty DVD-R, DVD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-DUAL, CD-DA, CD- ROM, CD-ROMXA Mixed Mode, CD EXTRA, CD-I, CD-I Ready, CD-brigde, Photo CD, Video CD, CD-Digital Audio Sposób montażu - poziomy i pionowy Kabel do PC Oprogramowanie do dekodowania DVD Gwarancja producenta minimum 2 lata Nagrywarka DVD szt. 5 Czas dostępu 145 ms Pojemność nośnika: 4,7 i 8,5GB Pojemność pamięci podręcznej: 2000 KB Interfejs: ATA (IDE) Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 16 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 32 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x; Klasa szybkości odczytu DVD: 16 x; klasa szybkości zapisu DVD+R dwuwarstwowa: 6x, klasa szybkości zapisu DVD-R dwuwarstwowa: 4x Oprogramowanie do dekodowania DVD Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD Gwarancja producenta minimum 2 lata Płyta DVD+R wysokiej jakości (TDK lub Verbatim lub równoważne) szt. 500 DVD+R 4,7GB x4 SLIM Prędkość zapisu 8x Kabel UTP kat. 5e, szt. 1 (karton) 305 m linka Kabel UTP kat. 5e, szt. 1 (karton) 305 m drut Końcówki RJ szt. 500 Końcówki RJ - 45 szt. 300 Końcówki RJ - 11 szt. 200 Strona 9 z 33

10 Zasilacz ATX szt. 12 Zasilacz 350W szt. 12 Regulowane obroty wentylatora zależne od wydatku cieplnego zasilacza, Typ PFC (Power Factor Correction) Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) h Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin Klasa rozmiaru wentylatora 120 mm Filtry wyjściowe zabezpieczające przed przepięciami i zwarciami, Kabel zasilający w komplecie, Certyfikat 'B', CE. Gwarancja producenta minimum 3 lata Zasilacz 400W szt. 3 Regulowane obroty wentylatora zależne od wydatku cieplnego zasilacza, Typ PFC (Power Factor Correction) Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) h Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin Klasa rozmiaru wentylatora 120 mm Filtry wyjściowe zabezpieczające przed przepięciami i zwarciami, Kabel zasilający w komplecie, Certyfikat 'B', CE. Gwarancja producenta minimum 3 lata Taśma do dysków szt. 20 Przewód do dysków SATA Switch 3 Com szt. 2 Switch 12 port 3Com 3812 szt. 2 MiniGBIC/SFP 1000 Base SX szt. 3 GBIC 1000 Base SX szt. 1 Gwarancja dożywotnia Klawiatura szt. 10 Klawiatura PS/2 Podkładka pod nadgarstki Gwarancja producenta minimum 3 lata Mysz szt. 30 Myszka, 3 przyciski z rolką, Przejściówka USB-PS/2 Optyczna Gwarancja producenta minimum 3 lata Strona 10 z 33

11 Pamięć szt. 30 DDR 2 RAM 512MB szt. 10 Rodzaj pamięci DDR 2 Pojemność pamięci 512 MB Częstotliwość szyny pamięci 667 MHz Typ pamięci Non-ECC CL5 Gwarancja Lifetime DDR RAM 512MB szt.10 Rodzaj pamięci DDR (PC 3200) Pojemność pamięci 512 MB Częstotliwość szyny pamięci 400 MHz Typ pamięci Non-ECC CL3 Gwarancja Lifetime DDR 2 RAM 1024 MB szt.10 Rodzaj pamięci DDR 2 Pojemność pamięci 1024 MB Częstotliwość szyny pamięci 667 MHz Typ pamięci Non-ECC CL5 Gwarancja Lifetime Pamięć do notebooka szt.1 Rodzaj pamięci Pojemność pamięci Pamięć do notebooka HP XE MB Pamięć do drukarki szt.1 Rodzaj pamięci Pamięć do drukarki HP LaserJet 2500 Pojemność pamięci 128 MB (w jednej kości) Głośniki do komputera kpl. 7 Liczba głośników w komplecie Moc głośników Pasmo przenoszenia Ekran antymagnetyczny Wejście na słuchawki Gwarancja minimum 2 lata 2 szt. 5 Wat 90 Hz do 20 khz Odbiornik GPS szt.5 Antena wbudowana niskoprofilowa Wbudowana antena GPS oraz złącze dla anteny zewnętrznej 3,3 V (MCX) zewnętrzna antena GPS Strona 11 z 33

12 Zasilanie: 5V lub 12V poprzez zasilacz samochodowy, zasilacz sieciowy + Przejściówka umożliwiająca podłączenie 2 urządzeń w gniazdku sam. zapalniczki Bateria: litowo-jonowa, wbudowana Pobór mocy: 110mAh Format transmisji danych: NMEA Układ odniesienia: WGS 84 odbiornik: 12 kanałów równoległych, z obsługą WAAS/EGNOS czułość odbiornika GPS: -170 dbw transfer danych: Bluetooth v. 1.1 protokół transferu danych: NMEA 0183 v 2.2 czas pracy: do 12h oprogramowanie do konfiguracji i odczytu danych z rejestratora (wersja dla PPC oraz Windows) Maksymalna waga: 65g Gwarancja producenta minimum 2 lata Karty graficzne szt. 9 Karta graficzna oparta o chipset GeForce 7600GT szt. 6 Typ chipsetu - GeForce 7600GT Szyna pamięci bitowa Rodzaj pamięci - DDR III Zainstalowana pamięć wideo MB Częstotliwość RAMDAC MHz Rozdzielczość obrazu 2048x1536 pikseli Typ złącza magistrali PCI-E x16 Urządzenia wejścia / wyjścia - wyjście TV Złącze zewnętrzne 2 x DVI - I Obsługiwane standardy - DirectX 9.0, OpenGl 2.0 Sterowniki pod system operacyjny - Windows XP NVIDIA CineFX 4.0 engine NVIDIA Intellisample 4.0 technology Adapter HDTV Gwarancja producenta minimum 3 lata Karta graficzna oparta o chipset Radeon x550 szt. 3 Typ chipsetu - Radeon x550 Szyna pamięci bitowa Rodzaj pamięci DDR2 Zainstalowana pamięć wideo MB Częstotliwość RAMDAC MHz Taktowanie rdzenia MHz Taktowanie pamięci MHz Rozdzielczość obrazu x1536 pikseli Typ złącza magistrali PCI E 16x Urządzenia wejścia / wyjścia - wyjście TV Złącze zewnętrzne - 15 pin VGA, 1xDVI out Obsługiwane standardy - DirectX 9.0, OpenGl 1.4 Sterowniki pod systemy operacyjne Windows 98/ME/2000/XP Gwarancja producenta minimum 3 lata Strona 12 z 33

13 Listwy zasilające z filtrem przeciwzakłóceniowym szt gniazd wyjściowych Tłumik warystorowy, Tłumik przeciwzakłóceniowy LC, Dwa bezpieczniki. Prąd maksymalny- 10A (suma 5 gniazd) Długość przewodu 3m Gwarancja minimum 1 rok Faxmodem zewnętrzny szt. 40 U. S. Robotics 56K V.92 External Faxmodem Gwarancja producenta minimum 2 lata Mocowanie podsufitowe do projektora Panasonic szt. 1 Mocowanie pasujące do projektora Panasonic PT-LC80E Oznaczenie producenta ET-PCK80 Myszopilot szt. 5 Bezprzewodowy manipulator z funkcją myszki i wskaźnika Zasięg 15 metrów Częstotliwość pracy 2.4 GHz Przyciski - lewy i prawy przycisk myszki, page up i page down Zintegrowany wskaźnik laserowy System automatycznego uśpienia Rozdzielczość 800 dpi Automatyczna instalacja dla Windows 98SE/ME/2000/XP Ergonomiczna konstrukcja dla prawo i lewo ręcznych Gwarancja producenta minimum 2 lata Karta TV PCMCIA szt. 1 Klasa produktu: Tuner TV Typ złącza magistrali: PCMCIA Tuner FM ( radio ): Tak Urządzenia wejścia / wyjścia: 75 Ohm (UHF/ VHF) TV Antenowe Composite Video S-Video Stereo Audio L/ R Teletext: Tak Pilot: Tak Time Shifting: Tak Format zapisu przechwyconego obrazu: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Digital TV: tylko MPEG-2 Strona 13 z 33

14 System operacyjny : Windows 2000, Windows XP Cechy dodatkowe: Umożliwia oglądanie analogowej TV (PAL/SECAM) albo wysokiej jakości TV cyfrowej (DVB-T) Tryb 4:3/16:9 Podgląd 16 kanałów HDTV*(1080i / 720P) (*tylko DVB-T) Automatyczne włączanie nagrywania - funkcja Wake-up (Stand-by (S3) / Hibernate (S4)) Szybkie przełączanie kanałów i skanowanie Ulubione kanały Pełna rozmiarowalność TV w systemie Windows XP (od 1/ 4 do pełnego ekranu) Gwarancja producenta 24 miesiące Karta VDRS 2 PRO 4 szt. 5 Liczba wejść wideo: 4 Liczba klatek na sekundę dla pojedynczej kamery: 6 Liczba klatek na sekundę dla całego systemu: 25 Tuner TV zewnętrzny szt. 1 Standard dźwięku telegazeta tak stereo Nicam maks. rozdzielczość 1280 x 1024 piksele pilot interfejs VGA Picture in Picture podgląd 16-kanałowy Progressive Scan rodzaje wejść/wyjść : - Coaxial TV Antenna Input - Audio Input (R/L) - VGA Input - Composite (RCA) Video Input - S-video input / Component input (via S-video/Component 2-in-1 Cable) - PC Audio Input Gwarancja min. 24 miesięcy Pakiet 2. Urządzenia drukujące, projektory, aparaty cyfrowe Projektor WXGA + ekran szt. 1 Rozdzielczość 1280x720 pikseli (WXGA) Rozdzielczość maksymalna 1920x1080 (HDTV) kompresja Technologia: 3 x 0.70" LCD Jasność 1100 ANSI lum. Kontrast 5500:1 Odległość wyświetlania 1,2m-12,4m Strona 14 z 33

15 Korekcja cyfrowa w pionie +/- 30 stopni SDTV/EDTV/HDTV: 480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i Możliwość montażu przód/tył/sufit/stolik Waga nie większa niż 3,6 kg Pilot zdalnego sterowania Złącza zewnętrzne 1 x S-Video (4pinowe mini DIN), 1 x Composite Video (RCA Chinch), 2 x Component Video (RCA Chinch x 3), 1 x HDMI, 1 x D-sub 15-pin Współczynnik kształtu obrazu 16:9 Poziom hałasu 25dB Torba do projektora Gwarancja producenta minimum 2 lata Dodatkowo ekran o parametrach: format obrazu: 4:3 rozmiar ekranu: przekątna: 2536 mm szerokość: 2030 mm wysokość: 1520 mm antystatyczny ultra-biały materiał ekranu cienki materiał ekranu nie odkształcający się 1,0 Gain brak efektu "hot-spot" kąt widzenia 150 Do projektorów DLP i LCD Moduł zdalnego sterowania 2 lata gwarancji Drukarka do kart szt. 1 Technologia druku Termosublimacja/Termotransfer - kolor Rozdzielczość 300dpi Wymiary Kart 54 x 86 mm (CR-80) Pojemność podajnika min 100 szt Grubość kart 0,38-1,6 mm Zasilanie ~230VAC/50 Hz Interface USB, LPT, Ethernet Sterowniki Windows 2000/XP Gwarancja producenta min.2 lata Możliwość zadruku całej powierzchni karty od krawędzi do krawędzi Możliwość zabezpieczenia znakiem wodnym Możliwość użycia dowolnej grafiki i tekstu w znaku wodnym Program do projektowania i drukowania identyfikatorów: Współpraca ze skanerem, kamerą cyfrową, aparatem cyfrowym Współpraca z plikami graficznymi *.jpg, *.png, *.gif, *.tif, *.bmp Praca w połączeniu z bazą danych, np. typu *.dbf, *txt, *.xls Import, eksport plików Grupowanie, centrowanie, wyrównywanie obiektów na karcie Osadzanie kodu kreskowego Taśmy do drukowania kolorowe 5 szt. Strona 15 z 33

16 Kamera cyfrowa szt bitowy przetwornik DXP Autofokus w pełnym zakresie Oświetlenie minimalne (lux) 5.0 Minimalne oświetlenie przy użyciu funkcji NightShot (lux) 0.0 Efektywna liczba pikseli w trybie kamery (tys.) Tryb 16:9: 1434 / Tryb 4:3: 1076 Efektywna liczba pikseli w trybie aparatu (tys.) Tryb 16:9: 1493 / Tryb 4:3: 1991 Zaprogramowana automatyka ekspozycji: Portrait, Beach & Ski, Landscape, Spotlight, Sunset & Moon, Low Lux Czas otwarcia migawki 1/2-1/425) Światłomierz punktowy Stabilizator obrazu Balans bieli Automatyczny / Plener / Pomieszczenie / Zapamiętywanie po naciśnięciu przycisku System dźwięku HDV: MPEG1 Audio Layer2 Stereo / DV: PCM Wbudowany mikrofon Stereo W Głębokość (mm) Wysokość (mm) 78.0 Szerokość (mm) 82.0 Lampa błyskowa Wyjście audio, i.link (DV), S-Video, Wejście i.link (DV) Gniazdo USB funkcja aparatu cyfrowego: Kompresja JPEG Rozmiar obrazu: Maks. Tryb 16:9: 2304 x 1296 / Tryb 4:3: 2304 x 1728 Rozmiar obrazu: VGA 640 x 480 Nośniki Memory Stick DUO Tryb panoramiczny 16:9 (pełny) Cyfrowe efekty w obrazie Still, Flash motion, Trail, Old movie, Cinematic effect Efekty w obrazie Soft skin tone, Mosaic, Solarization, Monotone, Sepia, Neg.Art, Pastel Pobór mocy: LCD (W) 4.2 Pobór mocy: celownik (W) 3.9 Waga bez kasety / akumulatora (g) Zasilacz sieciowy Przewód AV Multi (bez kabla S) Akumulator Przewód USB Pilot Hybrydowy wyświetlacz LCD (punkty), 2,7 cala Panel dotykowy Format HDV / DV Nagrywanie w trybie Long Play Powiększanie wyświetlanego obrazu Dodatkowo Torba na kamerę - LCS-VA5 Akumulator o pojemności nie mniejszej niż 1360mAh, producenta kamery Karta Memory Stick Duo High Speed 2 GB, transfer 15MB/s Strona 16 z 33

17 Aparat cyfrowy szt. 1 Ilość efektywnych pixeli 5,0 megapiksela Wbudowana pamięć Typ pamięci karty SD, karty MMC Pojemność pamięci 512 MB (Szybkość zapisu 20 MB/s, Szybkość odczytu 23 MB/s) Ogniskowa obiektywu - 5,2-52 mm Obiektyw - 12 elementów w 10 grupach, (3 asferyczne soczewki/3 asferyczne powierzchnie) Ogniskowa obiektywu (wg filmu 35mm) mm Optyczny stabilizator obrazu - 2 tryby Zoom optyczny nie mniej niż 10 x Szybkość migawki 8-1/2000 s; tryb gwiaździste niebo: 15, 30, 60 s Czułość ISO - auto 80/100/200/400 (tryb zwiększonej czułości: ) Samowyzwalacz 10s/2s Rozmiar zapisywanego obrazu (piksele): (Format 4:3) 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480; (Format 3:2) 2560 x 1712, 2048 x 1360; (Format 16:9) 2560 x 1440, 1920 x 1080; Filmy (4:3): 640 x 480, 320 x 240, (16:9): 848 x 480 Filmy: format 4:3: 640 x 480 pikseli, 320 x 240 pikseli, 30 kl./s, 10 kl./s; format 16:9: 848 x 480 pikseli, 30 kl./s, 10 kl./s Lampa błyskowa : autom., autom./redukcja efektu czerwonych oczu, spowolniona synchronizacja/redukcja efektu czerwonych oczu, zawsze wł./wył.; 0,3-3,7 m (tryb "Wide"/ISO AUTO), 1,0-2,4 m (tryb "Tele"/ISO AUTO); tryb podwyższonej czułości: 0,8-5,7 m ("Wide"), 1,0-3,7 m ("Tele") Wyświetlacz LCD: 2,5" (207 tys. pikseli) polikrystaliczny wyświetlacz TFT LCD, tryb Power LCD, tryb High Angle, pole widzenia około 100% Menu w języku polskim Złącza : zasilanie, wyjście A/V (NTSC/PAL), USB Zasilacz : akumulator Li-Ion 3,7 V, 1000 mah szt. 2 Wyposażenie : zasilacz do ładowania akumulatorów, pokrywa obiektywu, kabel AV, kabel USB, kabel AC, pasek, CD-ROM z oprogramowaniem Gwarancja producenta minimum 2 lata Drukarka atramentowa przenośna szt.1 Obszar zastosowań : przenośna Technologia druku : atramentowa Maks. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor) 4800 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor) 1200 dpi Szybkość druku (mono) min. 17 str./min. Szybkość druku (kolor) min. 6,5 str./min. Wydajność min. 500 str./mies. Obsługiwane języki drukarek zgodne z HP PCL 3 Zainstalowana pamięć 32 MB Obsługiwane systemy operacyjne : Microsoft Windows XP/2000/98/Me Złącze zewnętrzne : czytnik kart pamięci, Port wydruków bezpośrednich PictBridge, USB Ilość pojemników z tuszem 2 szt. Pojemność podajnika papieru 50 szt. Obsługiwane nośniki : etykiety papierowe, Folia, karty, koperty, papier foto, papier foto błyszczący, papier zwykły Strona 17 z 33

18 Gramatura papieru g/m2 Zawartość zestawu : Akumulator litowo-jonowy, czarny wkład atramentowy, użytkownika, trójkolorowy wkład atramentowy, zasilacz i kabel Szerokość 340,1 mm Głębokość 163,8 mm Wysokość 80,5 mm Masa netto 2,22 kg Torba do drukarki mieszcząca również notebooka Gwarancja producenta 36 miesięcy przewodnik Drukarka termotransferowa z etykietami szt. 2 rodzaj druku: termiczny i termotransferowy medium: papier ciągły, etykiety etykiety: szerokość: mm pamięć: 512KB SRAM, 1MB Flash maksymalna szerokość druku: 104mm minimalna prędkość druku: 51mm/s minimalna rozdzielczość: 300 dpi maksymalna długość druku: 279mm czujniki wszystkich typów etykiet, autokalibracja czujnik podniesionej głowicy Sterowniki: Windows, język EPL2 druk kodów 1d i 2d, tekstów, grafik Komunikacja - RS232 (DB9) Kbit, Równoległy Centronics, USB Taśma barwiąca żywiczna 64mmx74mb szt. 3 Specjalistyczny program komputerowy przeznaczony do projektowania i wydruku etykiet na wszystkich drukarkach posiadających sterowniki pod Windows (drukarki biurowe, termiczne oraz termotransferowe). Możliwość automatycznego wypełniania pól na etykiecie danymi pochodzącymi z zewnętrznej bazy danych. Program powinien zawierać moduł generujący Identyfikatory Zastosowań spełniający odpowiednie wymagania w zakresie wydruku symboli kodu UCC/EAN Program powinien zawierać interfejs w języku polskim. Gwarancja producenta minimum 1 rok Drukarka wielofunkcyjna szt.2 Technologia druku laserowa, kolorowa, czteroprzebiegowa Rozmiar nośnika - A4 Minimalna szybkość druku (mono) -19 str./min. Minimalna szybkość druku (kolor) - 4 str./min. Minimalna zainstalowana pamięć z możliwością rozszerzenia - 96 MB Minimalna wydajność stron miesięcznie Obsługiwane języki drukarek - PCL 6 Emulacje - PostScript Level 3 Minimalna rozdzielczość (mono) x 1200 dpi Minimalna rozdzielczość (kolor) x 600 dpi Gramatura papieru g/m2 Minimalna pojemność podajnika papieru szt. Minimalna pojemność podajnika dokumentów do skanera - 50 szt. Strona 18 z 33

19 Minimalna pojemność tacy odbiorczej szt. Obsługiwane nośniki etykiety papierowe folia kartony koperty papier dziurkowany papier kolorowy papier na transparenty papier szorstki papier typu Bond papier wstępnie zadrukowany papier zwykły Obsługiwane systemy operacyjne Win 9x - WinXP Minimalna optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi Maks. rozdzielczość skanowania interpolowana dpi Format obszaru skanowania A4 Minimalna głębia koloru 24 bit Skalowanie % Złącze zewnętrzne - karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx, USB 2.0 Minimalna szybkość wysyłania danych (Upstream) 33,6 kb/s Minimalna pojemność pamięci faksu 250 stron Oprogramowanie zgodne z - HP All-in-one Setup Assistant, Hp direktor, HP Document Viewer, HP Image Zone, HP LaserJet PC Fax, HP LaserJet Scan, HP ToolBox, Readiris PRO Oprogramowanie i sterowniki do systemów Win 9x - WinXP Minimalna gwarancja producenta 3 lata, serwis na miejscu Skaner szt. 1 Typ skanera : stolikowy Element światłoczuły : CCD Optyczna rozdzielczość skanowania : 2400x2400 dpi Maksymalna rozdzielczość skanowania interpolowana-nieograniczona Głębia koloru 48 bit Przyciski szybkiego dostępu Tak Skan przeglądowy 6 s Pionowy wymiar obszaru skanowania 297 mm Poziomy wymiar obszaru skanowania 216 mm Skalowanie co 1 % Interfejs USB 2.0 Obsługiwane systemy operacyjne : Windows 98/ME/NT/2000/XP Zawartość zestawu :oprogramowanie i sterowniki na CD, przewodnik użytkownika, Uchwyt poziomy, zasilacz Dołączone oprogramowanie zgodne z ArcSoft Panorama Maker, I.R.I.S. OCR Głębokość 413 mm Szerokość 298 mm Wysokość 19 mm Masa netto 1,4 kg Gwarancja producenta 36 msc Ploter szt. 1 Strona 19 z 33

20 Drukarka wielkoformatowa atramentowa Wymiary cm x 67.5 cm x 129 cm Ciężar 81 kg Max rozmiar papieru (Standard) A0, Rolka A0 (91.4 cm x 91.4 m) Max rozmiar papieru (nietypowy) 841 mm (A0) x 1189 mm (A0) Prędkość druku: do 13 m 2 /godzinę w trybie normal 13 m 2 /godzinę w trybie best Max rozdzielczość (mono) 1200 dpi x 600 dpi Max Resolution ( kolor ) 600 dpi x 600 dpi Interfejsy Parallel, Ethernet 10/100Base-TX Pamięć RAM 192 MB Pobór mocy 200W Języki drukarki zgodne z HP GL, HP RTL, CALS G4 Rodzaje nośników zgodne z: Papiery HP Bright White Inkjet, HP Coated i HP Photo, HP Transluscent Bond (tylko do druku w czerni), papier ciągły, płótno, winylowa folia samoprzylepna, folia poliestrowa, kalka techniczna, nośnik HP Vellum Sieć / protokół transportowy: TCP/IP, IPX/SPX, DLC/LLC Sieć: Print server - Ethernet, Fast Ethernet, EtherTalk - plug-in module Zasilanie: AC 110/220 V Poziom hałasu wg ISO 9296 moc dźwięku: 68 db(a), Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows NT 4.0/95/98/Me/2000/XP Gwarancja Producenta 3 lata, serwis na miejscu następnego dnia roboczego Drukarka Laserowa szt. 1 Jednoprzebiegowy druk laserowy monochromatyczny Minimalna szybkość druku (mono) 21 str./min. Rozmiar nośnika A4 Minimalna rozdzielczość 1200 x 1200 dpi Minimalna wydajność str./mies. Gramatura papieru g/m2 Minimalna pojemność podajnika papieru 250 szt. Minimalna pojemność tacy odbiorczej 125 szt. Minimalna zainstalowana pamięć 16 MB Złącza zewnętrzne - IEEE 1284-B, USB 2.0, interfejs sieciowy RJ-45 Ethernet 10/100 Obsługiwane języki drukarek - PCL 5e, PCL 6 Obsługiwane systemy operacyjne: Win 9x - WinXP Dupleks Minimalna gwarancja producenta 3 lata Drukarka atramentowa szt. 1 Technologia druku: atramentowa Maks. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor) 4800 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor) 1200 dpi Szybkość druku (mono - draft) 36 str./min. Szybkość druku (kolor - draft) 27 str./min. Wydajność 5000 str./mies. Strona 20 z 33

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt.

Załącznik nr 1. Przedmiot zamówienia Nazwa i typ urządzenia... 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 1 1. Fulltester kabli sieciowych i telefonicznych (RJ45/RJ11) - LED display 1 szt. Załącznik nr 2 2. Zestaw komputerowy 6 szt. : Procesor - częstotliwość taktowania : co najmniej 3000 Mhz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów Klasa produktu: Komputer; Procesor: klasy x86 Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Ilość rdzeni: 2; Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 16 sztuk komputerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zamawianego sprzętu. Drukarka typ 1. 10szt. Lp. Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania)

Specyfikacja Zamawianego sprzętu. Drukarka typ 1. 10szt. Lp. Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Załącznik 2 do ogłoszenia Specyfikacja Zamawianego sprzętu Drukarka typ 1. szt. Lp. Parametr Charakterystyka (minimalne wymagania) Nominalna prędkość druku 26 str./min. (tryb draft) Rozdzielczość w pionie

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-5/Eko/2009 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu: Menadżer projektów badawczych Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU.

Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO WE WROCŁAWIU. (Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie licytacji

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA określająca minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt będący przedmiotem dostawy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA określająca minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt będący przedmiotem dostawy OA.XIII.3221-1-07 Załącznik nr 1 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA określająca minimalne wymagania jakie musi spełniać sprzęt będący przedmiotem dostawy I. CZŚĆ I ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim

Część I: Windows 7 Home Premium 64 Bit w języku Polskim. Office Home and Business 2010 w języku Polskim Załącznik nr 5. Część I: Wymagania Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - należy załączyć porty i złącza: Urządzenie wielofunkcyjne Podstawowe funkcje Biurowe wielofunkcyjne Kopiarka Drukarka

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ Nr RI. 272.3.2014 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa (imię i nazwisko) Siedziba (adres). Tel.. Faks.. E-mail.... NIP...PESEL *...REGON:...Ser.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zestawów komputerowych

Wykaz zestawów komputerowych Załącznik nr 1 WT 2370/ 3 /07 Opis przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup 14 fabrycznie nowych zestawów komputerowych dla KW PSP w Kielcach Wykaz zestawów komputerowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Część III - Zestawy multimedialne

Część III - Zestawy multimedialne Załącznik nr 3 C Do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część III - Zestawy multimedialne Zadanie nr 1A Małopolskie Centrum Monitoringu i Atestacji Żywności Komputer przenośny KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

(numer sprawy: 16 /07/WŁ)

(numer sprawy: 16 /07/WŁ) ZATWIERDZAM ZASTĘPCA KOMENDANTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI kom. Piotr KUCIA Legionowo, 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA PONIśEJ 60 000 EURO NA: dostawę sprzętu informatycznego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ja (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:...

ja (imię i nazwisko)... w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:... Załącznik nr 1 do s.i.w.z. Zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Ustka ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3 (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:...... Adres:...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo