S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot przetargu: Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i oprogramowania Zamawiający: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Opata Hackiego GDYNIA

2 Spis treści: I. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA...3 II. WARUNKI PODMIOTOWE...3 III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT...3 IV. KRYTERIA OCENY OFERT...5 V. SKŁADANIE OFERT...5 VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI...5 VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ....5 VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT...5 IX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT....5 X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ...6 XI. ZAWARCIE UMOWY...6 XII. ZAŁĄCZNIKI...6 XIII. ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA TECHNICZNE...7 Pakiet 1. Części i akcesoria komputerowe...7 Pakiet 2. Urządzenia drukujące, projektory, aparaty cyfrowe...14 Pakiet 3. Zestawy komputerowe, monitory i notebooki...21 Pakiet 4. Kserokopiarki...25 Pakiet 5. Serwery...25 Pakiet 6. Oprogramowanie...29 XIV. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY...30 XV. ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY...32 Strona 2 z 33

3 1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19 poz. 177; z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. 2. Niniejszą specyfikację w postaci dokumentu tekstowego można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. 4. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych wg pakietów. 5. Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawca. 7. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 9. Porozumiewanie się stron pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ustawy. I. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i powielającego. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pakietów zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Kod wspólnego słownika zamówień: Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy. II. WARUNKI PODMIOTOWE 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty spełniające warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, w tym warunek wykonania co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze, o wartości stanowiącej co najmniej 80 % określonej w ofercie wartości pakietu. 2. Z postępowania przetargowego wyklucza się wykonawców i osoby wymienione w art. 24, ust. 1 i 2 ustawy. 3. Ocena spełnienia warunków podmiotowych nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie III 9. SIWZ. III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych wg pakietów. Wykaz wyrobów z podziałem na poszczególne pakiety zawiera Załącznik nr 1 Wymagania Techniczne. 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego. Na kopercie musi być zamieszczona czytelna nazwa firmy wykonawcy oraz adres jego siedziby. Na kopercie należy umieścić dopisek Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego, drukującego, powielającego i oprogramowania. Nie otwierać przed: godz Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie wydruku komputerowego. Dopuszczalne jest ręczne wypełnianie formularza ofertowego. Szczegóły zawartości oferty przedstawiono w załączniku nr 2 do SIWZ. 4. Kartki oferty, w tym wszystkie załączniki, należy kolejno ponumerować. 5. Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. 7. Oferta musi rozpoczynać się formularzem ofertowym, który zawarty jest w Załącznik nr 2 Formularz ofertowy. Strona 3 z 33

4 8. Składane dokumenty i zaświadczenia muszą posiadać aktualność zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa RM z dnia r. (Dz. U. z r. Nr 87 poz. 605) 9. Do oferty należy dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. b) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wymienionym w Załączniku nr 1 Wymagania techniczne, w szczególności, że oferowane zestawy komputerowe i serwer posiadają certyfikat zgodności z oprogramowaniem Microsoft. e) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat prze dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Wykaz wykonanych zamówień musi zawierać co najmniej jedno zamówienie o podobnym charakterze, które opiewało na co najmniej 80% wartości pakietu. 10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9. muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Uwagi do sposobu opracowania oferty 1. Do oferty należy dołączyć dowód złożenia wadium. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. Wysokość wadium: Pakiet 1: zł Pakiet 2: zł Pakiet 3: zł Pakiet 4: 300 zł Pakiet 5: zł Pakiet 6: zł 3. Numer konta, na które należy przelać kwotę wadium: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia Wadium wnoszone w pozostałych formach musi zostać złożone do dnia określonego w SIWZ na złożenie oferty. Strona 4 z 33

5 4. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. 5. Złożone poręczenia lub gwarancje muszą zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie zamawiającego w jego siedzibie lub przekaże dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. IV. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (pakietu), spośród ofert spełniających warunki tej specyfikacji, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 2. Cena oferty 100 % V. SKŁADANIE OFERT 1. Oferty należy składać w dni powszednie w godz. 8:00 14:00 w siedzibie OPEC (Kancelaria), w terminie do dnia r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI 1. Nie przewiduje się spotkania wykonawców. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą, o udzielenie wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba wpłynie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 4. Zamawiający prześle treść zapytania i wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazywania źródła zapytania oraz zamieści zapytania i wyjaśnienia na własnej stronie internetowej. 5. Przed ostatecznym terminem składania ofert w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wprowadzić zmiany w specyfikacji. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie przesłana do wszystkich wykonawców, którym dostarczono dokumenty przetargowe oraz zamieszczona na własnej stronie internetowej. 6. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Krzysztof Puła tel. (058) , Maciej Kurzydło tel. (058) , VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 1. Oferty zostaną otwarte w dniu r. o godz w siedzibie zamawiającego, w salce konferencyjnej na parterze. IX. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 1. Otwarcie ofert jest jawne. Strona 5 z 33

6 2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 3. Zamawiający dokona sprawdzenia ofert pod względem ich ważności, zgodności z ustawą i spełniania wymagań specyfikacji. 4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 ustawy 5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie miała najniższą cenę. 6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy X. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wobec treści ogłoszenia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego. 2. Postępowanie protestacyjne, odwoławcze oraz skargę określają postanowienia art ustawy. XI. ZAWARCIE UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek podpisać umowę o treści jak w Załączniku do SIWZ, w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego. 2. Miejscem podpisania umowy będzie Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni. XII. ZAŁĄCZNIKI 1. Wymagania techniczne 2. Formularz ofertowy 3. Wzór umowy Strona 6 z 33

7 XIII. ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA TECHNICZNE Pakiet 1. Części i akcesoria komputerowe Wentylator do komputera szt. 20 Wentylator o rozmiarze 120x120x25 Poziom hałasu max 9 dba Prędkość obrotowa: 800 obr./min. Przepływ powietrza min. 30 CFM Żywotność: 150,000 godzin Napięcie zasilające: 12V Złącze zasilania: 3-pin (przejściówka na 4-pin w komplecie) Przełącznik automatyczny szt. 2 Przełącznik umożliwiający podłączenie dwóch komputerów do monitora+klawiatury+myszki (KVM) Automatyczne przełączanie za pomocą klawiatury poprzez dwukrotne naciśnięcie klawisza control Minimalna gwarancja producenta 1 rok Dyski twarde Dysk twardy 400GB szt. 3 Interfejs Serial ATA 300 Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min Szybkość przesyłu danych sformatowanych min. 300 MB/s Pojemność pamięci podręcznej 16 MB Dodatkowe funkcje NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów) Gwarancja/rękojmia Rękojmia 36 miesięcy Dysk twardy 400GB szt. 3 Interfejs Serial ATA 300 Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min Maksymalna wewnętrzna szybkość transmisji min. 760 Mb/s Max szybkość przesyłu danych sformatowanych min. 95 MB/s Pojemność pamięci podręcznej 16 MB Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) h Możliwość pracy dysku przez 24 godziny na dobę NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów) Gwarancja/rękojmia Rękojmia 36 miesięcy Dysk twardy 120GB szt. 10 Interfejs Serial ATA 300 Prędkość obrotowa silnika 7200 obr./min Max szybkość przesyłu danych sformatowanych min. 300 MB/s Pojemność pamięci podręcznej 8 MB NCQ - Native Command Queuing (kolejkowanie rozkazów) Strona 7 z 33

8 Gwarancja/rękojmia Rękojmia 36 miesięcy Dysk twardy 40GB szt. 5 Typ napędu Zewnętrzny Interfejs USB 2.0 Prędkość obrotowa silnika 4200 obr./min Średni czas wyszukiwania 15 ms Pojemność pamięci podręcznej 2 MB Odporność na wstrząsy praca 250G / spoczynek 1000G Format szerokości 1,8 cali Wymiary obudowy dysku 95/71,5/15 mm Masa netto 0,13 kg Zasilanie USB Gwarancja/rękojmia Rękojmia Lifetime Pamięci Flash szt. 22 Karta Secure Digital szt. 1 Typ karty pamięci SecureDigital Card Pojemność pamięci 1024 MB Szybkość zapisu 20 MB/s Szybkość odczytu 23 MB/s Przełącznik ochrony zapisu Tak Gwarancja/rękojmia Rękojmia Lifetime Karta Memory Stick Duo szt. 2 Typ karty pamięci MemoryStick Pro Duo Pojemność pamięci 1024 MB Szybkość zapisu 15 MB/s Szybkość odczytu 15 MB/s PenDrive 512MB szt. 20 Pojemność pamięci 512 MB Interfejs pamięci USB 2.0 Szybkość zapisu 14 MB/s Szybkość odczytu 24 MB/s 128-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES Windows98SE/2000/XP Gwarancja/rękojmia Rękojmia 60 miesięcy PenDrive 1024MB szt. 10 Pojemność pamięci 1024 MB Interfejs pamięci USB 2.0 Szybkość zapisu 14 MB/s Szybkość odczytu 24 MB/s 128-bitowe szyfrowanie danych w standardzie AES Windows98SE/2000/XP Gwarancja/rękojmia Rękojmia 60 miesięcy Napęd FDD szt. 12 Napęd dysków elastycznych 1,44 MB, 3,5 Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 80000h Strona 8 z 33

9 Gwarancja producenta minimum 2 lata Napęd DVD szt. 10 Prędkość odczytu DVD 16X Średni czas dostępu DVD:120msec CD:100ms Pojemność bufora 512KB Interface E-IDE/ATAPI/Ultra DMA33 Obsługiwane formaty DVD-R, DVD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-DUAL, CD-DA, CD- ROM, CD-ROMXA Mixed Mode, CD EXTRA, CD-I, CD-I Ready, CD-brigde, Photo CD, Video CD, CD-Digital Audio Sposób montażu - poziomy i pionowy Kabel do PC Oprogramowanie do dekodowania DVD Gwarancja producenta minimum 2 lata Nagrywarka DVD szt. 5 Czas dostępu 145 ms Pojemność nośnika: 4,7 i 8,5GB Pojemność pamięci podręcznej: 2000 KB Interfejs: ATA (IDE) Klasa szybkości zapisu CD-R: 48 x; Klasa szybkości zapisu DVD+R: 16 x; Klasa szybkości zapisu CD-RW: 32 x; Klasa szybkości zapisu DVD+RW: 8 x; Klasa szybkości zapisu DVD-R: 16 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RW: 6 x; Klasa szybkości zapisu DVD-RAM: 5 x; Klasa szybkości odczytu CD-ROM: 48 x; Klasa szybkości odczytu DVD: 16 x; klasa szybkości zapisu DVD+R dwuwarstwowa: 6x, klasa szybkości zapisu DVD-R dwuwarstwowa: 4x Oprogramowanie do dekodowania DVD Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD Gwarancja producenta minimum 2 lata Płyta DVD+R wysokiej jakości (TDK lub Verbatim lub równoważne) szt. 500 DVD+R 4,7GB x4 SLIM Prędkość zapisu 8x Kabel UTP kat. 5e, szt. 1 (karton) 305 m linka Kabel UTP kat. 5e, szt. 1 (karton) 305 m drut Końcówki RJ szt. 500 Końcówki RJ - 45 szt. 300 Końcówki RJ - 11 szt. 200 Strona 9 z 33

10 Zasilacz ATX szt. 12 Zasilacz 350W szt. 12 Regulowane obroty wentylatora zależne od wydatku cieplnego zasilacza, Typ PFC (Power Factor Correction) Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) h Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin Klasa rozmiaru wentylatora 120 mm Filtry wyjściowe zabezpieczające przed przepięciami i zwarciami, Kabel zasilający w komplecie, Certyfikat 'B', CE. Gwarancja producenta minimum 3 lata Zasilacz 400W szt. 3 Regulowane obroty wentylatora zależne od wydatku cieplnego zasilacza, Typ PFC (Power Factor Correction) Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) h Typ złącza zasilania ATX 20-pin + 4-pin Klasa rozmiaru wentylatora 120 mm Filtry wyjściowe zabezpieczające przed przepięciami i zwarciami, Kabel zasilający w komplecie, Certyfikat 'B', CE. Gwarancja producenta minimum 3 lata Taśma do dysków szt. 20 Przewód do dysków SATA Switch 3 Com szt. 2 Switch 12 port 3Com 3812 szt. 2 MiniGBIC/SFP 1000 Base SX szt. 3 GBIC 1000 Base SX szt. 1 Gwarancja dożywotnia Klawiatura szt. 10 Klawiatura PS/2 Podkładka pod nadgarstki Gwarancja producenta minimum 3 lata Mysz szt. 30 Myszka, 3 przyciski z rolką, Przejściówka USB-PS/2 Optyczna Gwarancja producenta minimum 3 lata Strona 10 z 33

11 Pamięć szt. 30 DDR 2 RAM 512MB szt. 10 Rodzaj pamięci DDR 2 Pojemność pamięci 512 MB Częstotliwość szyny pamięci 667 MHz Typ pamięci Non-ECC CL5 Gwarancja Lifetime DDR RAM 512MB szt.10 Rodzaj pamięci DDR (PC 3200) Pojemność pamięci 512 MB Częstotliwość szyny pamięci 400 MHz Typ pamięci Non-ECC CL3 Gwarancja Lifetime DDR 2 RAM 1024 MB szt.10 Rodzaj pamięci DDR 2 Pojemność pamięci 1024 MB Częstotliwość szyny pamięci 667 MHz Typ pamięci Non-ECC CL5 Gwarancja Lifetime Pamięć do notebooka szt.1 Rodzaj pamięci Pojemność pamięci Pamięć do notebooka HP XE MB Pamięć do drukarki szt.1 Rodzaj pamięci Pamięć do drukarki HP LaserJet 2500 Pojemność pamięci 128 MB (w jednej kości) Głośniki do komputera kpl. 7 Liczba głośników w komplecie Moc głośników Pasmo przenoszenia Ekran antymagnetyczny Wejście na słuchawki Gwarancja minimum 2 lata 2 szt. 5 Wat 90 Hz do 20 khz Odbiornik GPS szt.5 Antena wbudowana niskoprofilowa Wbudowana antena GPS oraz złącze dla anteny zewnętrznej 3,3 V (MCX) zewnętrzna antena GPS Strona 11 z 33

12 Zasilanie: 5V lub 12V poprzez zasilacz samochodowy, zasilacz sieciowy + Przejściówka umożliwiająca podłączenie 2 urządzeń w gniazdku sam. zapalniczki Bateria: litowo-jonowa, wbudowana Pobór mocy: 110mAh Format transmisji danych: NMEA Układ odniesienia: WGS 84 odbiornik: 12 kanałów równoległych, z obsługą WAAS/EGNOS czułość odbiornika GPS: -170 dbw transfer danych: Bluetooth v. 1.1 protokół transferu danych: NMEA 0183 v 2.2 czas pracy: do 12h oprogramowanie do konfiguracji i odczytu danych z rejestratora (wersja dla PPC oraz Windows) Maksymalna waga: 65g Gwarancja producenta minimum 2 lata Karty graficzne szt. 9 Karta graficzna oparta o chipset GeForce 7600GT szt. 6 Typ chipsetu - GeForce 7600GT Szyna pamięci bitowa Rodzaj pamięci - DDR III Zainstalowana pamięć wideo MB Częstotliwość RAMDAC MHz Rozdzielczość obrazu 2048x1536 pikseli Typ złącza magistrali PCI-E x16 Urządzenia wejścia / wyjścia - wyjście TV Złącze zewnętrzne 2 x DVI - I Obsługiwane standardy - DirectX 9.0, OpenGl 2.0 Sterowniki pod system operacyjny - Windows XP NVIDIA CineFX 4.0 engine NVIDIA Intellisample 4.0 technology Adapter HDTV Gwarancja producenta minimum 3 lata Karta graficzna oparta o chipset Radeon x550 szt. 3 Typ chipsetu - Radeon x550 Szyna pamięci bitowa Rodzaj pamięci DDR2 Zainstalowana pamięć wideo MB Częstotliwość RAMDAC MHz Taktowanie rdzenia MHz Taktowanie pamięci MHz Rozdzielczość obrazu x1536 pikseli Typ złącza magistrali PCI E 16x Urządzenia wejścia / wyjścia - wyjście TV Złącze zewnętrzne - 15 pin VGA, 1xDVI out Obsługiwane standardy - DirectX 9.0, OpenGl 1.4 Sterowniki pod systemy operacyjne Windows 98/ME/2000/XP Gwarancja producenta minimum 3 lata Strona 12 z 33

13 Listwy zasilające z filtrem przeciwzakłóceniowym szt gniazd wyjściowych Tłumik warystorowy, Tłumik przeciwzakłóceniowy LC, Dwa bezpieczniki. Prąd maksymalny- 10A (suma 5 gniazd) Długość przewodu 3m Gwarancja minimum 1 rok Faxmodem zewnętrzny szt. 40 U. S. Robotics 56K V.92 External Faxmodem Gwarancja producenta minimum 2 lata Mocowanie podsufitowe do projektora Panasonic szt. 1 Mocowanie pasujące do projektora Panasonic PT-LC80E Oznaczenie producenta ET-PCK80 Myszopilot szt. 5 Bezprzewodowy manipulator z funkcją myszki i wskaźnika Zasięg 15 metrów Częstotliwość pracy 2.4 GHz Przyciski - lewy i prawy przycisk myszki, page up i page down Zintegrowany wskaźnik laserowy System automatycznego uśpienia Rozdzielczość 800 dpi Automatyczna instalacja dla Windows 98SE/ME/2000/XP Ergonomiczna konstrukcja dla prawo i lewo ręcznych Gwarancja producenta minimum 2 lata Karta TV PCMCIA szt. 1 Klasa produktu: Tuner TV Typ złącza magistrali: PCMCIA Tuner FM ( radio ): Tak Urządzenia wejścia / wyjścia: 75 Ohm (UHF/ VHF) TV Antenowe Composite Video S-Video Stereo Audio L/ R Teletext: Tak Pilot: Tak Time Shifting: Tak Format zapisu przechwyconego obrazu: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Digital TV: tylko MPEG-2 Strona 13 z 33

14 System operacyjny : Windows 2000, Windows XP Cechy dodatkowe: Umożliwia oglądanie analogowej TV (PAL/SECAM) albo wysokiej jakości TV cyfrowej (DVB-T) Tryb 4:3/16:9 Podgląd 16 kanałów HDTV*(1080i / 720P) (*tylko DVB-T) Automatyczne włączanie nagrywania - funkcja Wake-up (Stand-by (S3) / Hibernate (S4)) Szybkie przełączanie kanałów i skanowanie Ulubione kanały Pełna rozmiarowalność TV w systemie Windows XP (od 1/ 4 do pełnego ekranu) Gwarancja producenta 24 miesiące Karta VDRS 2 PRO 4 szt. 5 Liczba wejść wideo: 4 Liczba klatek na sekundę dla pojedynczej kamery: 6 Liczba klatek na sekundę dla całego systemu: 25 Tuner TV zewnętrzny szt. 1 Standard dźwięku telegazeta tak stereo Nicam maks. rozdzielczość 1280 x 1024 piksele pilot interfejs VGA Picture in Picture podgląd 16-kanałowy Progressive Scan rodzaje wejść/wyjść : - Coaxial TV Antenna Input - Audio Input (R/L) - VGA Input - Composite (RCA) Video Input - S-video input / Component input (via S-video/Component 2-in-1 Cable) - PC Audio Input Gwarancja min. 24 miesięcy Pakiet 2. Urządzenia drukujące, projektory, aparaty cyfrowe Projektor WXGA + ekran szt. 1 Rozdzielczość 1280x720 pikseli (WXGA) Rozdzielczość maksymalna 1920x1080 (HDTV) kompresja Technologia: 3 x 0.70" LCD Jasność 1100 ANSI lum. Kontrast 5500:1 Odległość wyświetlania 1,2m-12,4m Strona 14 z 33

15 Korekcja cyfrowa w pionie +/- 30 stopni SDTV/EDTV/HDTV: 480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i Możliwość montażu przód/tył/sufit/stolik Waga nie większa niż 3,6 kg Pilot zdalnego sterowania Złącza zewnętrzne 1 x S-Video (4pinowe mini DIN), 1 x Composite Video (RCA Chinch), 2 x Component Video (RCA Chinch x 3), 1 x HDMI, 1 x D-sub 15-pin Współczynnik kształtu obrazu 16:9 Poziom hałasu 25dB Torba do projektora Gwarancja producenta minimum 2 lata Dodatkowo ekran o parametrach: format obrazu: 4:3 rozmiar ekranu: przekątna: 2536 mm szerokość: 2030 mm wysokość: 1520 mm antystatyczny ultra-biały materiał ekranu cienki materiał ekranu nie odkształcający się 1,0 Gain brak efektu "hot-spot" kąt widzenia 150 Do projektorów DLP i LCD Moduł zdalnego sterowania 2 lata gwarancji Drukarka do kart szt. 1 Technologia druku Termosublimacja/Termotransfer - kolor Rozdzielczość 300dpi Wymiary Kart 54 x 86 mm (CR-80) Pojemność podajnika min 100 szt Grubość kart 0,38-1,6 mm Zasilanie ~230VAC/50 Hz Interface USB, LPT, Ethernet Sterowniki Windows 2000/XP Gwarancja producenta min.2 lata Możliwość zadruku całej powierzchni karty od krawędzi do krawędzi Możliwość zabezpieczenia znakiem wodnym Możliwość użycia dowolnej grafiki i tekstu w znaku wodnym Program do projektowania i drukowania identyfikatorów: Współpraca ze skanerem, kamerą cyfrową, aparatem cyfrowym Współpraca z plikami graficznymi *.jpg, *.png, *.gif, *.tif, *.bmp Praca w połączeniu z bazą danych, np. typu *.dbf, *txt, *.xls Import, eksport plików Grupowanie, centrowanie, wyrównywanie obiektów na karcie Osadzanie kodu kreskowego Taśmy do drukowania kolorowe 5 szt. Strona 15 z 33

16 Kamera cyfrowa szt bitowy przetwornik DXP Autofokus w pełnym zakresie Oświetlenie minimalne (lux) 5.0 Minimalne oświetlenie przy użyciu funkcji NightShot (lux) 0.0 Efektywna liczba pikseli w trybie kamery (tys.) Tryb 16:9: 1434 / Tryb 4:3: 1076 Efektywna liczba pikseli w trybie aparatu (tys.) Tryb 16:9: 1493 / Tryb 4:3: 1991 Zaprogramowana automatyka ekspozycji: Portrait, Beach & Ski, Landscape, Spotlight, Sunset & Moon, Low Lux Czas otwarcia migawki 1/2-1/425) Światłomierz punktowy Stabilizator obrazu Balans bieli Automatyczny / Plener / Pomieszczenie / Zapamiętywanie po naciśnięciu przycisku System dźwięku HDV: MPEG1 Audio Layer2 Stereo / DV: PCM Wbudowany mikrofon Stereo W Głębokość (mm) Wysokość (mm) 78.0 Szerokość (mm) 82.0 Lampa błyskowa Wyjście audio, i.link (DV), S-Video, Wejście i.link (DV) Gniazdo USB funkcja aparatu cyfrowego: Kompresja JPEG Rozmiar obrazu: Maks. Tryb 16:9: 2304 x 1296 / Tryb 4:3: 2304 x 1728 Rozmiar obrazu: VGA 640 x 480 Nośniki Memory Stick DUO Tryb panoramiczny 16:9 (pełny) Cyfrowe efekty w obrazie Still, Flash motion, Trail, Old movie, Cinematic effect Efekty w obrazie Soft skin tone, Mosaic, Solarization, Monotone, Sepia, Neg.Art, Pastel Pobór mocy: LCD (W) 4.2 Pobór mocy: celownik (W) 3.9 Waga bez kasety / akumulatora (g) Zasilacz sieciowy Przewód AV Multi (bez kabla S) Akumulator Przewód USB Pilot Hybrydowy wyświetlacz LCD (punkty), 2,7 cala Panel dotykowy Format HDV / DV Nagrywanie w trybie Long Play Powiększanie wyświetlanego obrazu Dodatkowo Torba na kamerę - LCS-VA5 Akumulator o pojemności nie mniejszej niż 1360mAh, producenta kamery Karta Memory Stick Duo High Speed 2 GB, transfer 15MB/s Strona 16 z 33

17 Aparat cyfrowy szt. 1 Ilość efektywnych pixeli 5,0 megapiksela Wbudowana pamięć Typ pamięci karty SD, karty MMC Pojemność pamięci 512 MB (Szybkość zapisu 20 MB/s, Szybkość odczytu 23 MB/s) Ogniskowa obiektywu - 5,2-52 mm Obiektyw - 12 elementów w 10 grupach, (3 asferyczne soczewki/3 asferyczne powierzchnie) Ogniskowa obiektywu (wg filmu 35mm) mm Optyczny stabilizator obrazu - 2 tryby Zoom optyczny nie mniej niż 10 x Szybkość migawki 8-1/2000 s; tryb gwiaździste niebo: 15, 30, 60 s Czułość ISO - auto 80/100/200/400 (tryb zwiększonej czułości: ) Samowyzwalacz 10s/2s Rozmiar zapisywanego obrazu (piksele): (Format 4:3) 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480; (Format 3:2) 2560 x 1712, 2048 x 1360; (Format 16:9) 2560 x 1440, 1920 x 1080; Filmy (4:3): 640 x 480, 320 x 240, (16:9): 848 x 480 Filmy: format 4:3: 640 x 480 pikseli, 320 x 240 pikseli, 30 kl./s, 10 kl./s; format 16:9: 848 x 480 pikseli, 30 kl./s, 10 kl./s Lampa błyskowa : autom., autom./redukcja efektu czerwonych oczu, spowolniona synchronizacja/redukcja efektu czerwonych oczu, zawsze wł./wył.; 0,3-3,7 m (tryb "Wide"/ISO AUTO), 1,0-2,4 m (tryb "Tele"/ISO AUTO); tryb podwyższonej czułości: 0,8-5,7 m ("Wide"), 1,0-3,7 m ("Tele") Wyświetlacz LCD: 2,5" (207 tys. pikseli) polikrystaliczny wyświetlacz TFT LCD, tryb Power LCD, tryb High Angle, pole widzenia około 100% Menu w języku polskim Złącza : zasilanie, wyjście A/V (NTSC/PAL), USB Zasilacz : akumulator Li-Ion 3,7 V, 1000 mah szt. 2 Wyposażenie : zasilacz do ładowania akumulatorów, pokrywa obiektywu, kabel AV, kabel USB, kabel AC, pasek, CD-ROM z oprogramowaniem Gwarancja producenta minimum 2 lata Drukarka atramentowa przenośna szt.1 Obszar zastosowań : przenośna Technologia druku : atramentowa Maks. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 1200 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 1200 dpi Rozdzielczość w pionie (kolor) 4800 dpi Rozdzielczość w poziomie (kolor) 1200 dpi Szybkość druku (mono) min. 17 str./min. Szybkość druku (kolor) min. 6,5 str./min. Wydajność min. 500 str./mies. Obsługiwane języki drukarek zgodne z HP PCL 3 Zainstalowana pamięć 32 MB Obsługiwane systemy operacyjne : Microsoft Windows XP/2000/98/Me Złącze zewnętrzne : czytnik kart pamięci, Port wydruków bezpośrednich PictBridge, USB Ilość pojemników z tuszem 2 szt. Pojemność podajnika papieru 50 szt. Obsługiwane nośniki : etykiety papierowe, Folia, karty, koperty, papier foto, papier foto błyszczący, papier zwykły Strona 17 z 33

18 Gramatura papieru g/m2 Zawartość zestawu : Akumulator litowo-jonowy, czarny wkład atramentowy, użytkownika, trójkolorowy wkład atramentowy, zasilacz i kabel Szerokość 340,1 mm Głębokość 163,8 mm Wysokość 80,5 mm Masa netto 2,22 kg Torba do drukarki mieszcząca również notebooka Gwarancja producenta 36 miesięcy przewodnik Drukarka termotransferowa z etykietami szt. 2 rodzaj druku: termiczny i termotransferowy medium: papier ciągły, etykiety etykiety: szerokość: mm pamięć: 512KB SRAM, 1MB Flash maksymalna szerokość druku: 104mm minimalna prędkość druku: 51mm/s minimalna rozdzielczość: 300 dpi maksymalna długość druku: 279mm czujniki wszystkich typów etykiet, autokalibracja czujnik podniesionej głowicy Sterowniki: Windows, język EPL2 druk kodów 1d i 2d, tekstów, grafik Komunikacja - RS232 (DB9) Kbit, Równoległy Centronics, USB Taśma barwiąca żywiczna 64mmx74mb szt. 3 Specjalistyczny program komputerowy przeznaczony do projektowania i wydruku etykiet na wszystkich drukarkach posiadających sterowniki pod Windows (drukarki biurowe, termiczne oraz termotransferowe). Możliwość automatycznego wypełniania pól na etykiecie danymi pochodzącymi z zewnętrznej bazy danych. Program powinien zawierać moduł generujący Identyfikatory Zastosowań spełniający odpowiednie wymagania w zakresie wydruku symboli kodu UCC/EAN Program powinien zawierać interfejs w języku polskim. Gwarancja producenta minimum 1 rok Drukarka wielofunkcyjna szt.2 Technologia druku laserowa, kolorowa, czteroprzebiegowa Rozmiar nośnika - A4 Minimalna szybkość druku (mono) -19 str./min. Minimalna szybkość druku (kolor) - 4 str./min. Minimalna zainstalowana pamięć z możliwością rozszerzenia - 96 MB Minimalna wydajność stron miesięcznie Obsługiwane języki drukarek - PCL 6 Emulacje - PostScript Level 3 Minimalna rozdzielczość (mono) x 1200 dpi Minimalna rozdzielczość (kolor) x 600 dpi Gramatura papieru g/m2 Minimalna pojemność podajnika papieru szt. Minimalna pojemność podajnika dokumentów do skanera - 50 szt. Strona 18 z 33

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy OKE WOA-221-1/14/MD/2008 Warszawa, 2008-11-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy OKE-WOA-222-1 /13/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.10.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy OKE-WOA-222- /3/ WK / 07 Warszawa, dnia 26.0.2007 r. Zatwierdzam. Data zatwierdzenia 29.0.2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Informacje ogólne Przetarg nieograniczony, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo