PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel NIP: REGON: Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA, Filia w Lesznie, rachunek nr TOM Xb PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM Adres inwestycji: GMINA DOBROŃ, OBRĘB CHECHŁO PIERWSZE, UL. TOROWA 13 DZIAŁKA NR EWID. 141/1; 141/5; 145/1 Inwestor zamawiający: KILARGO SP. Z O.O. Adres zamawiającego: CHECHŁO PIERWSZE, UL. TOROWA DOBROŃ Branża: WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE Projektant - inst. elektryczne: mgr inż. Wojciech Poprawa upr nr WKP/0363/POOE/10 Leszno, styczeń 2014 rok

2 II. SPIS TREŚCI I. STRONA TYTUŁOWA...1 II. SPIS TREŚCI...2 III. OPIS TECHNICZNY część ogólna Podstawa opracowania Zakres opracowania...3 OPIS TECHNICZNY część szczegółowa System sygnalizacji pożarowej SAP Instalacja sieci LAN Instalacja monitoringu CCTV System kontroli dostępu Uwagi końcowe IV. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

3 III. OPIS TECHNICZNY część ogólna 1. Podstawa opracowania wytyczne Inwestora dotyczące standardów wyposażenia obiektu, podkłady architektoniczne, uzgodnienia z innymi branżami, informacje producentów urządzeń systemów teletechnicznych. 2. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji teletechnicznych dla BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO TECHNICZNYM, GMINA DOBROŃ, OBRĘB CHECHŁO PIERWSZE, działka nr ewid. 141/1; 141/5; 145/1. W szczególności zostanie opisany następujący zakres prac: system sygnalizacji pożarowej SAP, instalacja sieci LAN, instalacja monitoringu CCTV, system kontroli dostępu. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji, ani zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora. Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 3

4 OPIS TECHNICZNY część szczegółowa 1. System sygnalizacji pożarowej SAP W obiekcie przewidziano instalację SSP wykonaną na adresowalnym systemie z wykorzystaniem centrali modułowej, której budowa umożliwia dowolną konfigurację systemu. Zaprojektowano centralę SAP (SSP) np. firmy Schrack zlokalizowaną w pomieszczeniu biurowym. Centrala alarmowa powinna być wyposażona w niezbędne kontrolery oraz moduły umożliwiające pracę systemu. UWAGA: Scenariusz pożarowy wraz z wytycznymi ochrony obiektu oraz podziałem na strefy pożarowe wg opracowania wykonanego przez rzeczoznawcę ppoż. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz ze szczegółowym algorytmem sterowań oraz podziałem na strefy alarmowania wykona Użytkownik w oparciu o dane związane z funkcjonalnością obiektu. Zaprojektowany system opiera się na następujących elementach: optyczne czujki dymu; ROP-y, zlokalizowane przy wszystkich wyjściach i przejściach budynku; moduły monitorujące oraz monitorująco-sterujące umożliwiające wykonywanie sterowań oraz monitorowanie stanu urządzeń bezpieczeństwa pożarowego budynku. Wszystkie urządzenia będą podłączone w pętle dozorowe. Pętlowe połączenie urządzeń umożliwia dwustronne zasilanie urządzeń oraz transmisję informacji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej nie eliminuje żadnego z urządzeń. Zastosowanie izolatorów zwarć w każdym elemencie, w sytuacji pojawienia się zwarcia na pętli pozwala na odcięcie tylko tej części pętli w której to zwarcie nastąpiło. Kontrola ciągłości linii jest realizowana przez cykliczne odpytywanie przez centralę każdego elementu adresowanego. Zastosowane urządzenia sygnalizacji pożaru muszą posiadać certyfikaty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy. Instalacja obwodów czujek dozorowych Wszystkie elementy systemu należy łączyć w liniach równolegle z zachowaniem właściwej polaryzacji żył, zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczoną przez producenta. Pętle (linie dozorowe) projektuje się kablem uniepalnionym ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z żadną konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych przez producenta punktach montażowych elementów pętlowych. Optyczne czujki dymu należy montować na podstawach o podwyższonym stopniu szczelności. W pomieszczeniach o niskich temperaturach czujki instalować w gniazdach z ogrzewaczem, natomiast w halach o minusowych temperaturach zastosować system zasysający z orurowaniem próbkującym. Wszystkie elementy w liniach dozorowych powinny być wyposażone w izolatory zwarć, w przeciwnym przypadku należy zastosować niezależne izolatory celem zapewnienia dodatkowej ochrony linii dozorowych. 4

5 Centrala SAP (SSP) Centrala SSP jest wyposażona w odpowiedni zasilacz sieciowy wraz z podtrzymaniem akumulatorowym przez czas 72h w stanie czuwania oraz 30 minut w stanie alarmu. W ciągach komunikacyjnych należy zainstalować ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne. W liniach dozorowych, w których koniecznym będzie sterowanie uprzędzeniami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo osób należy zastosować kable niepalne, w pozostałych liniach dozorowych należy zastosować kable ekranowane. Wszystkie elementy systemu SSP będą w pełni adresowalne, co ułatwia montaż, serwis oraz wykrycie zagrożeń. Linie dozorowe projektuje się, jako pętle. Przewody należy układać w rurkach winidurowych RB 16 prowadzonych po konstrukcji budynku. Podłączenia urządzeń sterowanych z elementami kontrolno-sterującymi należy wykonać kabelkiem bezhalogenowym X-FLAME typu HDGs 2x1. 2. Instalacja sieci LAN Projektuje się okablowanie strukturalne w oparciu o rozwiązanie firmy CobiNet GmbH tj. system CobiLan. Wymagania szczegółowe w zakresie procedur instalacyjnych znajdują się w specyfikacji wykonania i odbioru robót. Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego: Projektuje się rozwiązanie, które ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne. Wymaga się, aby 25-letnia gwarancja była standardowym elementem w ofercie producenta, nie może być oferowana specjalnie dla tej inwestycji przez wykonawcę, dostawcę, dystrybutora, a nawet przez producenta. Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable krosowe, prowadnice kablowe, szafy i inne) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszą być opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrożone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiązania, celem uzyskania maksymalnych zapasów transmisyjnych (marginesów pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań składanych od różnych dostawców komponentów (różne źródła dostaw kabli, modułów gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spełniać najwyższe wymagania w zakresie zarządzania potwierdzone następującym certyfikatem: ISO Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2, EN : 2011, IEC : 2002, ANSI/TIA/EIA 568- B.2-1. Producent systemu musi przedstawić odpowiednie certyfikaty niezależnego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL potwierdzające zgodność wszystkich elementów systemu z wymienionymi w tym punkcie normami. W celu zagwarantowania użytkownikowi końcowemu najwyższej, jakości parametrów technicznych i użytkowych cała instalacja musi być (bezpłatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inżynierów ze strony producenta przed odbiorem technicznym. System ma się składać w pełni z ekranowanych elementów, to wymaganie dotyczy zarówno gniazd w zestawach naściennych, jak i w panelach krosowych. 5

6 Opis struktury systemu okablowania Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody. Projektuje się szafę GPD oraz szafę PPD. Szafa PPD 12U 390mm została wyposażona w panel światłowodowy do połączenia z główną szafą GPD oraz w patchpanel kat. 6A oraz panel telefoniczny 25 portowy. Jako GPD projektuje się szafę 42U 800x800, sieć okablowania strukturalnego zakończona zostanie w niej na 3 patchpanelach 1U. Dodatkowo projektuje się w niej jeden patchpanel kat.3. Minimalne wymagania dla systemu okablowania strukturalnego to kategoria 6A (komponenty) i wydajność całego systemu klasa EA. Do każdego gniazda należy doprowadzić kabel skrętkowy 4-parowy, który należy rozprowadzić zgodnie z trasami kablowymi pokazanymi na podkładach budowlanych. Projektuje się patchpanele oparte o system płytek PCB. Panel musi posiadać zintegrowaną prowadnicę kabli przychodzących. Ponad to panel musi być oznaczony logo wybranego producenta. Gniazda abonenckie powinny umożliwiać montaż 2 modułów w jednym gnieździe 45x45mm. Ze względu na warunki instalacyjne i promienie gięcia kabli instalacyjnych moduł RJ45 ma mieć wymiary nie większe niż: 14.5mm szerokość x 38.0mm głębokość x 21,8mm wysokość. W celu uzyskania odpowiednich promieni gięcia moduł nie może być dłuższy niż 38,0mm, jednocześnie adapter, w którym umieszczony jest moduł nie może wystawać z ramki dalej niż 12mm aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu gniazda z modułem. Dodatkowo moduł ma posiadać szczelną elektromagnetycznie ekranowaną obudowę tzw. klatkę Faraday a oraz budowę pozwalającą na bez narzędziowe zarabianie w celu ułatwienia i przyspieszenia instalacji. Wymaga się kontaktu ekranu kabla, oraz obudowy złącza na całym obwodzie kabla Jakość zastosowanych modułów musi być potwierdzona przez certyfikaty niezależnych laboratoriów np.: GHMT, ETL lub ośrodka akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Każdy zastosowany moduł musi mieć fabrycznie umieszczoną (odlewaną) na obudowie nazwę producenta. Nie dopuszcza się zastosowania nadruku nazwy producenta na module. Dopuszcza się stosowanie tylko modułów ekranowanych, co jest następstwem zastosowania kabla ekranowanego, w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania zewnętrznych pól elektromagnetycznych. Należy użyć modułów bez narzędziowych w celu zapewnienia wielokrotnej powtarzalności jakości parametrów połączeniowych. Moduł musi posiadać możliwość doprowadzenia kabla zarówno pod katem jak i Każdy moduł musi być wyposażony w prowadniczkę umożliwiającą doprowadzenie kabla pod kątem 90⁰ w celu optymalnego doprowadzenia kabla do modułu i nie pogorszenia jego właściwości transmisyjnych. Tylna prowadniczka kierunkowa musi być elementem wyposażenia każdego modułu, nie może być oferowana tylko pod projekt. Takie rozwiązanie daje możliwość uniwersalnego montażu modułu zarówno w puszce, w której kabel jest doprowadzony z tyłu, jak i z boku. 6

7 Moduł CobiDat KS Moduł musi także wspierać funkcję Power over Ethernet, czyli zasilania urządzeń za pośrednictwem kabla skrętkowego, co musi zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami wystawionymi przez producenta, nie dopuszcza się wystawiania takich zaświadczeń przez dystrybutora, czy też instalatora. Musi także być zgodny z Normą PoE IEE Moduł musi być zgodny ze standardem Keystone. Zaczep blokujący moduł po umieszczeniu w gnieździe musi być zaczepem metalowym. Nie dopuszcza się zastosowania zaczepów plastikowych, które niejednokrotnie ulegają deformacji już w czasie montażu, czy też na skutek starzenia się materiału. Następstwem tego może być ruszanie się lub nawet wypadanie modułów z adapterów. Złącza IDC powinny mieć możliwość podłączenia żył o AWG Długość modułu przy doprowadzeniu kabla pod kątem 180⁰ nie może być dłuższa niż 38mm. Niezbędnym elementem każdego modułu jest plastikowa zaślepka montowana bezpośrednio na module (nie w gnieździe) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami, co może powodować pogorszenie parametrów transmisyjnych modułu. Zaślepka musi stanowić integralny element elementów składowych modułu, nie może być tylko dodatkiem pod projekt. Moduł musi zawierać oznaczenia dwóch (A i B) schematów rozszycia. Wymagane parametry gniazda abonenckiego: Opis: Ekranowany moduł kat. 6A Zgodność z normami: ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) IEC :2010 EN :2011 EN : rozszerzenie A1:2010 ANSI/TIA-568-C.2:2009IEC Wymiary modułu RJ45: 14.5mm szerokość x 38.0mm głębokość x 21,8mm wysokość Piny modułu RJ45 Niklowany stop fosforobrązu, pozłacany (50 mikro-cali) Temperatura pracy: -100C do +600C Temperatura magazynowania: -400C do +700C Żywotność: Minimum 1000 włączeń Grubość żyły: 22 26AWG 7

8 Opis wymagań gwarancji producenta Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta. Gwarancja ma być udzielona klientowi końcowemu bezpośrednio przez producenta. Gwarancja systemowa ma obejmować: zagwarantowanie przez producenta, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniej eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione, gwarancję parametrów łącza/kanału (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów prze okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymogi stawiane przez normę ISO/IEC 11801:2002/Am2: 2010 dla okablowania klasy EA), gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że na jego systemie okablowania przez okres 25 lat będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA (w rozumieniu normy ISO/IEC nd edition:2010). Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej jak i telefonicznej. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą odpowiedni status uprawniający do udzielenia gwarancji producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji składany przez firmę instalacyjną do producenta ma zawierać: listę zainstalowanych elementów systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedaży w Polsce, imienną listę instalatorów, wyniki pomiarów dynamicznych torów transmisyjnych (Permanent Link) według norm ISO/IEC 11801: 2002/Am2: 2010 lub PN-EN : W celu zabezpieczenia interesu użytkownika końcowego by dowieść zdolności udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania użytkownikowi końcowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) musi przedstawić: dokument (imienny) poświadczający ukończenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego pracownika wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta), wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu IT Data i Voice tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej. Odbiór i pomiary sieci Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm klasy EA wg obowiązujących norm. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 1. Wykonać komplet pomiarów (pomiary części miedzianej) Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. 8

9 1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności (proponowane urządzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX) i umożliwiać pomiar systemów klasy EA Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej łącza stałego (przy pomocy adapterów typu Permanent Link) Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar Mapa połączeń Impedancja Rezystancja pętli stałoprądowej Prędkość propagacji Opóźnienie propagacji Tłumienie Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego Stratność odbiciowa Zmniejszenie przesłuchu zdalnego Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu Podane wartości graniczne (limit) Podane zapasy (najgorszy przypadek) Informację o końcowym rezultacie pomiaru 1.3 Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wysokość marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczeństwa, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej wielkości mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszą być poddane analizie w całej wymaganej dziedzinie częstotliwości/tłumienia. Zapasy (margines bezpieczeństwa) musi być podany na raporcie pomiarowym dla każdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego. 2. Zastosować się do procedur certyfikacji okablowania producenta. Przykładowa procedura certyfikacyjna wymaga spełnienia następujących warunków: 2.1. Dostawy rozwiązań i elementów zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowiązującą w Polsce oficjalną drogą dystrybucji 2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktów) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce Wykonania okablowania strukturalnego w całkowitej zgodności z obowiązującymi normami ISO/IEC 11801: 2002/Am2: 2010, PN-EN : 2011, PN-EN , PN-EN dotyczącymi parametrów technicznych okablowania, jak również procedur instalacji i administracji Potwierdzenia parametrów transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodność z obowiązującymi normami przez przedstawienie certyfikatów pomiarowych wszystkich torów transmisyjnych miedzianych Wykonawca musi posiadać status Certyfikowanego Instalatora, potwierdzony odpowiednim certyfikatem W celu zagwarantowania Użytkownikom końcowym najwyższej jakości parametrów technicznych i użytkowych, cała instalacja jest weryfikowana przez inżynierów ze strony producenta. 3. Wykonać dokumentację powykonawczą Dokumentacja powykonawcza ma zawierać: Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, 9

10 Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych, Oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych, Lokalizację przebić przez ściany i podłogi Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji. 3. Instalacja monitoringu CCTV System Mirasys to nowoczesny system telewizji przemysłowej CCTV IP, w których transmisja danych oraz sygnałów wizyjnych odbywa się z wykorzystaniem łączy bazujących na protokole sieciowym IP. Zaawansowane systemy CCTV IP dają znaczące korzyści w stosunku do analogowych rozwiązań. Najważniejszą z nich jest budowanie wspólnej infrastruktury LAN dla wymiany danych stacji roboczych, serwerów, telefonii oraz telewizji dozorowej. Takie podejście gwarantuje duże ograniczenie kosztów związanych z implementacją oraz później z eksploatacją i zarządzaniem systemem. Systemy CCTV IP zapewniają większą skalowalność oraz nieograniczone możliwości dostępu z każdego dowolnego punktu sieci Internet (w celu uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa konieczne jest podłączenie rejestratorów sieciowych do routera z Firewall). Kolejnym istotnym elementem monitoringu wizyjnego jest jakość obrazu. Kamery IP, dzięki nowoczesnym technologiom, oferują zdecydowanie szersze możliwości w porównaniu z tradycyjnym, analogowymi rozwiązaniami. Architektura systemu Architektura systemu - klient serwer, umożliwia rozbudowę systemu o nieograniczoną ilość serwerów, kamer i stacji klienckich. Serwery i stacje klienckie mogą być rozproszone. Zaprojektowano system ringu światłowodowego, który generuje wiele korzyści. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest redundancja torów transmisyjnych dzięki czemu awaria jednego z elementów nie powoduje przerwania funkcjonowania całego systemu. Jest istotne szczególnie w systemach monitoringu, gdzie sygnał jest archiwizowany przez 24h na dobę. Dodatkowym atutem tego typu architektury jest możliwość łatwej rozbudowy systemu bez konieczności wymiany okablowania. Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe na liniach transmisyjnych oraz zasilających same urządzenia zabezpieczają dodatkowo urządzenia. Instalacja telewizji dozorowej obejmuje swoim zakresem główne ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku, wg rysunków IT-1, IT-2. Cechy systemu System umożliwia przyszłe rozszerzanie swoich funkcjonalności poprzez dodawanie nowych funkcji analizy obrazu system zatem może być budowany modułowo, przez dodawanie kolejnych elementów w miarę powstawania nowych potrzeb, współpracuje zarówno z kamerami analogowymi jak i kamerami IP różnych producentów. Zasadnicze cechy systemu: wbudowany Watchdog umożliwiający wysyłanie emalii o zdarzeniach w systemie, automatyczny restart aplikacji w przypadku awarii oprogramowania możliwość stworzenia kopi zapasowej systemu. Kopia zapasowa umożliwia odzyskanie takich parametrów jak adresy IP urządzeń, ustawienia profili i użytkowników, parametry kamer. możliwość podłączenia do 64 kamer IP na 1 serwerze 10

11 możliwość wydłużenia linii miedzy kamerą a switchem do 250m nawet przy wykorzystaniu funkcji PoE przedstawiciel producenta Oprogramowanie umożliwia aktualizacje, wgrywanie małych i średnich aktualizacji, możliwość zamiany licencji analogowych na licencje IP. przeszukiwanie bazy zdarzeń na podstawie indywidualnie wybranych parametrów pozwala na dowolną konfigurację wyświetlanego obrazu z kamer, pracę z zestawami wielomonitorowymi, monitorami wielkoformatowymi, ścianami wideo, możliwość nałożenia wielopoziomowych map nadzorowanego obszaru obiektu i umieszczenia na tych mapach punktów kamerowych, ponadto wybranie przez użytkownika ikony danej kamery będzie powodować automatyczne uzyskanie obrazu z danej kamery, funkcjonalność detekcji ruchu przydzielanej wybranym kamerom z możliwością regulacji progu czułości w nielimitowanych obszarach pola widzenia urządzenia, możliwość wyboru zakresu detekcji poprzez funkcje zaznaczenia lasso nieregularnych kształtów. może dostosowywać strumienie wideo pomiędzy serwerem a klientem do istniejącego między nimi dostępnego pasma transmisji, nadawanie nazw wybranych przez użytkownika systemu poszczególnym źródłom sygnału wideo, przeszukiwanie zarejestrowanych materiałów wideo, z podziałem na źródła sygnału i z uwzględnieniem kalendarza w zadanych przez użytkownika przedziałach czasowych, nagrywanie na podstawie detekcji musi być dostępne dla każdej kamery w odpowiedniej czułości i wybranej strefy system jest konfigurowalny dla każdego użytkownika tzn każdy użytkownik po zalogowaniu posiada własny lay-out wielu monitorów sygnały video, myszy i klawiatur powinny być przenoszone w czasie rzeczywistym i w szczególności opóźnienia tych sygnałów nie mogą być zmienne funkcja layoutu umożliwia stworzenie własnego trybu podglądu według dostępnych okien: Możliwość ustawienia ilości jednocześnie wyświetlanych okien oraz określenie rozdzielczości ekranu jednoczesna rejestracja sygnału audio i wideo z 1 urządzenia bez konieczności zakupu osobnej licencji. Zapis sygnału odbywa się na 1 serwerze i jest synchronizowany z obrazem z urządzenia. Możliwość wyświetlenia graficznego wykresu amplitudy rejestrowanego dźwięku. obsługa sygnału audio dwukierunkowo z poziomu 1 pulpitu. System umożliwia nadawanie i odbiór sygnału audio. umożliwia tzw. migrację funkcjonalności wewnątrz systemu oznacza to, iż dana funkcjonalność analityki obrazu nie jest przypisana na stałe do konkretnej kamery i w zależności od potrzeby może być dodawana do wybranej przez użytkownika kamery bądź grupy kamer ta możliwość wynika z bardzo istotnej cechy całego systemu, która nie wymaga posiadania specjalizowanych kamer do dodania do nich funkcji analitycznych. system rejestracji składa się z licencji przeznaczonej do archiwizacji oraz licencji do zarządzania stacjami roboczymi używanymi jako klienci podglądu. Pakiet licencji obejmuje rejestracje i podgląd. wyszukiwanie zdarzeń na podstawie detekcji Audio, Wbudowany zaawansowany moduł przetwarzania sygnału Audio- detekcja przekroczonego poziomu głośności. otwarta platforma analityczna pozwalająca wykorzystywać analizę obrazu (VCA) do zdefiniowanych przez użytkownika reguł. Możliwość tworzenia nowych algorytmów na potrzeby klienta. System analizy obrazu zakłada zastosowanie licencji enterprise i odpowiednich licencji do analizy obiektów. 11

12 możliwość zarządzania platformą z urządzeń przenośnych typu tablet lub smartfon poprzez dedykowaną aplikacje lub przeglądarkę internetową systemy IOS, MS Windows obsługa ponad 1600 kamer różnych producentów używając dedykowanych protokołów producenta nie wykorzystując Onvif. Wykorzystywanie Wszystkich metod kompresji MJPEG,MPEG-4,WM9,H264 dla kamer różnych producentów wbudowana aplikacja Mirasys System Monitor do detekcji krytycznych wyjątków funkcjonowania systemu baza Danych MS SQL Server do obsługi zdarzeń alarmowych zapisywanych w bazie danych. Funkcja buforowania Danych przy braku połączenia z jednostka główną. Po przywróceniu połączenia system automatycznie zsynchronizuje bazy danych możliwość zapisu danych na kartach pamięci w kamerach przy braku połączenia z serwerem. Po przywróceniu połączenia,system automatycznie zgra dane na serwer główny oprogramowanie umożliwia współprace z kasami fiskalnymi lub bankomatami umożliwia wsparcie do 32 kanałów tekstowych zapis wielu strumieni z jednej kamery. System musi umożliwiać podgląd i zapis zdefiniowanych przez użytkownika stref z tej samej kamery. Każdy ze strumieni może być osobno zapisany według zadanych parametrów jak jakość zapisu, rozdzielczość,metoda kompresji. System CCTV będzie wyposażony w mechanizm tworzenia dedykowanych procedur postępowania, które są automatycznie realizowane w przypadku zaistnienia określonego rodzaju zdarzenia. System zapewnia skuteczną detekcję i nadzór obiektu lub obszaru eliminując błędy popełnione przez obsługę, przy zagwarantowaniu osiągnięcia najwyższego stopnia bezpieczeństwa. System reaguje w czasie rzeczywistym m.in. na takie zdarzenia, jak: naruszenie przez obiekt określonego obszaru, nietypowe zachowanie osoby, pozostawienie lub też zabranie przedmiotu. Poprzez zaznaczenie wybranej strefy możemy zdefiniować interesujące użytkownika obszary. Moduł zniknięcia przedmiotu ze strefy/pojawienie się przedmiotu w strefie. Moduł można odpasować do dowolnej kamery w systemie. Algorytm programuje się poprzez zaznaczanie na obrazie wybranej strefy. System zapamiętuje strefe. W momencie kiedy strefa ulegnie zmianie w określonym przedziale czasowym system wygeneruje sygnał alarmowy i zmusi operatora systemu do interwencji.funkcja umożliwia wykrycie obiektów w znajdujących się w strefie powyżej założonego czasu. System też umożliwia wykrycie obiektów,znikających ze strefy. Analiza ruchu drogowego zatrzymanie się obiektu w określonej strefie, w określonym przez użytkownika czasie. Funkcja ta może służyć do alarmowania o blokowaniu głównych tras wjazdowych na teren campusu. System ten może informować o źle zaparkowanych autach na terenie campusu. Informacja o blokowaniu drogi pozwoli na płynna komunikacje na terenie campusu Zliczanie osób, obiektów oraz system raportowania danych. System oparty o zliczanie obiektów Mirasys umożliwia zliczanie osób w ciągach komunikacyjnych obiektu z wykorzystaniem kamer telewizji przemysłowej. Kamery musza być umieszczone nad ciągiem komunikacyjnym i obiektyw powinien być skierowany prostopadle do podłoża. Oświetlenie w obserwowanej strefie nie powinno być gorsze niż 1 Lux. System umożliwia wybór kierunku zliczania osób oraz minimalny i maksymalny rozmiar obiektu zliczanego. Gabaryty obiektu dobiera się indywidualne od usytuowania kamery. Na potrzeby precyzyjnego zliczania obiektów, dopuszcza się zamianę kamery w lokalizacjach,w których kamera nie umożliwia obserwacji właściwej strefy. System umożliwia ustawienie do 40 zliczających stref lub linii. Wymagania dla kamer : rozdzielczość obrazu to minimum D1,kompresja MJPEG, ilość klatek/sekundę to minimum 12kl/s 12

13 Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdu. Tworzenie Czarnej listy aut nieuprawnionych oraz białej listy aut uprawnionych do wjazdu. Parametry zaprojektowanych urządzeń systemu Kamera kopułkowa 1/3 CMOS PS-Panasonic z progresywnym skanowaniem, Rozdzielczość 1,3M 1280x1024, maksymalnie 25 kl/s, Podwójny strumień dla kodeków H.264 i MJPEG w różnych rozdzielczościach, min oświetlenie 0,3 lux/ 0,005 lux kolor/0,01 lux B/W, budowany obiektyw 2,8-12mm, kieszeń kart SD; protokoły HTTP,RTP/RTSP, UDP, RARP, Telnet, MULTICAST, TCP/IP, ARP, ICMP, TELNET, FTP, PPPoE, SMTP, SNMP, PAP, CHAP, DHCP, NTP, UPNP, DDNS, kompatybilność z ONVIF & PSIA, zasilanie: 12VDC/24VAC, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe OVP-100M-HIPOE-BOX, 10/100M Ethernet + PoE A/B lub HIPoE (max.70w), dwustopniowa, galwanicznie izolowana zworka PE, szybki montaż, montaż na równej powierzchni lub DIN35, Serwer CCTV Mirasys IP HP i7, Intel Core i M HT 4C, 500GB 7200 RPM SATA 6G, 4GB DDR necc (2x2GB), 16X DVDRW, Intel HD 4000, Win 7 Pro 64 bit, USB Laser Scroll, zintegrowana karta graficzna Intel HD P4000, 6 x SATA,HP NC360T PCIe Dual Port Gigabit NIC, + Macierz dyskowa umożliwiająca zainstalowanie 4 dysków 3,5" z interfejsem 3Gb SATA; Zewnętrzne porty USB 3.0 / 1394B / esata; Obsługa wolumenów o pojemności powyżej 2TB; możliwość wymiany dysków w trakcie pracy systemu (hot-swap); pojedynczy, dwa wentylatory, zasilacz 220W, Switch Netgear M G-PoE, Architektura sieci LAN GigabitEthernet,SmartSwitch (WEB Managed) Tak,Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 26 szt.,liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt.,24 PoE 802.3af, Monitor SAMSUNG SMT ,5" technologia LED, rozdzielczość 1920x1080, kontrast: 1000:1, czas reakcji: 5ms, jasność 250 cd/m2, wejścia: 1xVGA, 1x HDMI, 2xBNC, kolor grafitowy, wbudowane głośniki Mirasys PC Intel Core i Processor (6M Cache, 3.40 GHz), pamięć operacyjna 8 GB, wbudowany dysk 1 TB Seagate 7200RPM/32MB, złącza karty graficznej 1xDVI-I (Dual link) 1xDP 1xHDMI 1xDVI-D (Dual Link), system operacyjny Windows 7 64BIT. Zasilanie systemu CCTV Serwer CCTV Mirasys IP, macierz dyskowa i switche zostaną umieszczone w szafie strukturalnej, które należy zasilić napięciem 230V. Do połączenia kamer ze switchem wykorzystujemy kable UTP kategorii 5 z funkcją PoE dla kamer zgromadzonych wewnątrz budynku, dzięki czemu transmisja danych i zasilanie urządzenia może być realizowane przy pomocy tego samego przewodu, znacznie upraszcza proces ich montażu. Odległość od kamery do switcha nie może przekroczyć 70m. Rozprowadzenie przewodów systemu CCTV w części biurowej będzie realizowane podtynkowo, natomiast w części produkcyjnej w pomieszczaniu komunikacji przewody należy układać na trasach kablowych przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych montowanych w przestrzeni technicznej. Zapewnienie ochrony odgromowej oraz przepięciowej może zapewnić bezawaryjne działania urządzeń i systemów telewizji dozorowej. W takim przypadku ograniczniki przepięć należy zastosować w liniach sygnałowych, sterujących i zasilających dochodzących do pomieszczenia z urządzeniami systemu. 13

14 Switche posiadają wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla wszystkich linii transmisyjnych, video oraz zasilania. Podgląd zdarzeń będzie realizowany w pomieszczaniu biurowym za pomocą komputera PC, do którego należy doprowadzić sieć TCP/IP w celu komunikacji. 4. System kontroli dostępu Projektuje się system kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń. Przewiduje się sposób identyfikacji poprzez karty zbliżeniowe będące identyfikatorami pracowników z umieszczoną personalizacją pracownika. Zagwarantowane działanie systemu (umożliwienie opuszczenia pomieszczeń, stref) w przypadku zaniku zasilania sieciowego do czasu załączenia źródła rezerwowego lub w przypadku zadziałania wyłącznika p. poż. (czas podtrzymania zgodny z przyjętym czasem ewakuacji z budynku). Projektuje się system firmy ROGER, jako spełniający wymagane założenia lub równoważy. Projektowany system kontroli dostępu będzie można rozbudować o funkcję rejestracji czasu pracy (RCP). Centrala systemu kontroli dostępu typu CPR32-SE Podstawowym zadaniem centrali CPR jest zarządzanie i koordynacja pracy niezależnych urządzeń wchodzących w skład systemu kontroli dostępu typu RACS. W odniesieniu do kontrolerów dostępu serii PRxx1 (starsza rodzina kontrolerów) centrala pełni także dodatkową rolę, mianowicie steruje czasowymi prawami dostępu użytkowników oraz rejestruje zdarzenia pochodzące z kontrolerów tej serii, kontrolery serii PRxx2 (nowsza rodzina kontrolerów) są wyposażone w wewnętrzne bufory pamięci jak również same w sposób autonomiczny bez udziału centrali sterują czasowymi harmonogramami dostępu użytkowników. Centrala wyposażona jest w buforowy zasilacz sieciowy przystosowany do współpracy z akumulatorem 7Ah. Główne funkcje centrali CPR: sterowanie harmonogramami czasowymi, zbieranie i magazynowanie zdarzeń, które wystąpiły w systemie, synchronizacja zegarów urządzeń funkcjonujących w systemie. Charakterystyka centrali możliwość podłączenia 32 kontrolerów serii PR, nielotna pamięć ostatnich 250 tyś. zdarzeń, zegar czasu rzeczywistego i kalendarz, zasilacz buforowy o wydajności 1A, kontrola prądu ładowania akumulatora, zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora, wyjście przekaźnikowe dla celów sygnalizacji stanów alarmowych, linia antysabotażowa, możliwość aktualizacji oprogramowania firmowego. Dane techniczne: Zasilanie panelu 230V AC Zasilanie modułu 18-22V AC, 30VA Akumulator Suchy akumulator żelowy 12V/7Ah lub większy Prąd ładowania ~300mA Napięcie końcowe ładowania 13.8V 14

15 Ochrona przez głębokim rozładowaniem Automatyczne odłączenie akumulatora poniżej progu ~10V Wyjście zasilające AUX Vdc, zależnie od fazy ładowania akumulatora maksymalny prąd wyjściowy 1.0A, zabezpieczenie przeciążeniowe, zwarciowe i nadnapięciowe. Wejście IN1 (TAMPER) Linia typu NC (normalnie zwarta z minusem zasilania). Wyjście REL1 (zaciski NO1/NC1/COM1) Styk przełączalny NO/NC/COM 1.5A/24V AC lub DC Linia IO1 Wyjście typu otwarty kolektor o maksymalnym prądzie przełączanym 1A DC. Linia IO2 Wejście typu NO (wyzwolenie przez zwarcie z minusem zasilania). Zakres temp. otoczenia 0-55 C Wilgotność względna 10-95% bez kondensacji Wymiary 280 x 290 x 80 Masa (bez akumulatora) ~3.5kg Interfejs komunikacyjny UT-2USB Adapter UT-2USB działa jako konwerter komunikacyjny pomiędzy interfejsami transmisji szeregowej standardu USB i RS485. Układ może być wykorzystany do transmisji dwukierunkowej (half duplex) z prędkością od 0 do kbit/s. Od strony komputera interfejs posiada gniazdo typu USB-B, natomiast od strony interfejsu RS485, zaciski śrubowe do podłączenia linii komunikacyjnych A i B, linii kontrolnych RTS i CTS oraz masy odniesienia (GND) i ekranu kabla (SHLD). Zasadniczo interfejs został zaprojektowany do komunikacji z urządzeniami systemu kontroli dostępu typu RACS (Roger). 15

16 Interfejs UT-2USB może być wykorzystywany do programowania pojedynczego kontrolera dostępu serii PR lub do obsługi sieciowego systemu kontroli dostępu składającego się z wielu kontrolerów podłączonych do magistrali komunikacyjnej RS485. Interfejs UT-2USB zapewnia dwustronny przepływ danych pomiędzy urządzeniami kontroli dostępu, a programem zarządzającym rezydującym na komputerze PC. UT-2USB jest umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do instalacji na ścianie i posiada trzy wskaźniki LED których celem jest sygnalizacja obecności napięcia zasilającego oraz wizualizacja pakietów danych odbieranych i nadawanych z/do komputera. Instalacja interfejsu polega na wykonaniu odpowiednich połączeń elektrycznych oraz na zainstalowaniu odpowiedniego sterownika na komputerze do którego będzie dołączany interfejs UT-2USB. Po poprawnym zainstalowaniu interfejsu, w komputerze pojawia się nowy port szeregowy (tzw. Wirtualny Port Szeregowy lub ang. VSP-Virtual Serial Port albo VCP-Virtual Com Port), który może być wykorzystywany na identycznych zasadach co zwykłe porty szeregowe COM. Interfejs jest zasilany bezpośrednio z gniazda USB komputera PC. Zewnętrzne źródło zasilania nie jest wymagane. Linie A i B w interfejsie UT-2USB są normalnie ustawione w trybie odbioru co powoduje że pakiety danych z magistrali RS485 są przesyłane do komputera. Z chwilą gdy komputer rozpoczyna transmisję, linie RS485 są natychmiast przełączane w tryb nadawania i pozostają w tym stanie tak długo jak komputer kontynuuje przesyłanie danych przez UT-2USB. Po nadaniu ostatniego przekazu danych linie A i B natychmiast powracają do trybu odbioru. Czytnik zbliżeniowy PRT62LT-G Czytnik PRT62 jest przeznaczony do pracy w instalacjach kontroli dostępu, umożliwia identyfikację osób za pomocą kart zbliżeniowych standardu EM 125 khz UNIQUE. Czytnik może być skonfigurowany do pracy samodzielnej (tryb Autonomiczny) lub współpracować z kontrolerem dostępu wyposażonym w odpowiedni interfejs komunikacyjny (tryb Terminalowy). 16

17 W trybie Terminalowym czytnik pełni rolę urządzenia podrzędnego, którego celem jest dokonanie odczytu karty, a następnie przesłanie danych do urządzenia nadrzędnego (kontroler dostępu) celem ich dalszego przetwarzania. W trybie Terminalowym czytnik oferuje kilka standardów komunikacyjnych a wśród nich popularne formaty Wiegand oraz Magstripe (emulacja czytników kart magnetycznych). Na obiekcie zaprojektowano system kontroli dostępu w trybie Terminalowym. Uwaga: Zanim czytnik rozpocznie pracę musi on zostać poprawnie skonfigurowany, konfigurowanie czytnika polega na zaprogramowaniu właściwego trybu pracy oraz kart: MASTER i INSTALLER. W przypadku gdy czytnik będzie funkcjonował w trybie Terminalowym (jako czytnik podległy kontrolerowi) to jedną czynności programująca czytnik będzie zaprogramowanie właściwego trybu pracy. Fabrycznie nowy czytnik jest skonfigurowany do trybu Terminalowego format RACS z adresem ID=0. Opis trybów pracy oraz kart zawiera instrukcja urządzenia, z którą należy się odpowiednio zapoznać w celu konfiguracji urządzenia. Zalecenia instalacyjne: zaleca się aby przed zainstalowaniem czytnika dokonać jego konfiguracji i ewentualnie zaprogramować w przypadku utraty karty MASTER i INSTALLER należy przeprowadzić Reset Ustawień i ponownie zaprogramować nową kartę MASTER oraz INSTALLER. Do tego celu można użyć dowolnych kart zbliżeniowych. kontroler powinien być zamontowany na pionowym fragmencie konstrukcji w pobliżu kontrolowanego przejścia. Należy zadbać aby powierzchnia pod urządzeniem była równa, w szczególności w miejscu gdzie umiejscowiony jest sensor antysabotażowy. wszystkie połączenia elektryczne należy wykonać przy wyłączonym napięciu zasilania. w przypadku instalacji kontrolera na podłożu metalowym należy pod urządzeniem umieścić niemetaliczną przekładkę (płytkę) o grubości min. 10mm (płyta gipsowa, PlexiGlass itp.). zaleca się aby czytniki były oddalone od siebie o co najmniej 0.5m. zaleca się uziemienie minusa zasilania systemu, połączenie z ziemią powinno być wykonane tylko w jednym punkcie. czytnik zbliżeniowy jest źródłem relatywnie słabego pola magnetycznego i z tego powodu nie powinien zakłócać innych urządzeń. Z drugiej strony obecność obcych (zakłócających) pól magnetycznych może wpływać na pogorszenie zasięgu czytania a w skrajnym przypadku doprowadzić do braku możliwości odczytu kart zbliżeniowych. W szczególności należy zwrócić uwagę aby kontroler/czytnik zbliżeniowy był zainstalowany z dala od monitorów lampowych CRT. w przypadku gdy obserwowany jest zredukowany zasięg odczytu kart należy wziąć pod uwagę zmianę lokalizacji czytnika. maksymalna odległość liczona po kablu pomiędzy czytnikiem i modułem XM-2 lub dodatkowym czytnikiem PRT nie powinna przekroczyć wartości 150m. element wykonawczy zwalniający drzwi należy zasilić używając osobnej pary przewodów podłączonych bezpośrednio do źródła zasilania lub z osobnego zasilacza. W żadnym przypadku nie można elementu wykonawczego zasilać pobierają napięcie bezpośrednio z zacisków zasilania czytnika. w celu ograniczenia przepięć generowanych w trakcie sterowania obciążeniem indukcyjnym (np. elektrozaczep lub zwora magnetyczna) należy obowiązkowo stosować diodę półprzewodnikową ogólnego przeznaczenia (Np. serii 1N400x). Diodę tę należy podłączyć możliwie blisko elementu wykonawczego po to aby do maksimum ograniczyć możliwość propagacji zakłóceń elektrycznych i przepięć. Dane techniczne: Napięcie zasilające VDC 17

18 Pobór prądu Średni 40 ma Ochrona antysabotażowa Kontakt NC, 50mA/24V, IP67 Zasięg odczytu Do 12 cm dla kart ISO (zależy od typu karty) Karty zbliżeniowe EM UNIQUE 125 khz, modulacja ASK, 64 bity kompatybilne z EM4100/4102 Odległości Pomiędzy czytnikiem podstawowym oraz dodatkowym: maks. 150 m Pomiędzy czytnikiem a ekspanderem XM-2: maks. 150 m Klasa Środowiskowa (wg EN ) Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, zakres temperatur od -25 C do +60 C, wilgotność względna od 10 do 95% (bez kondensacji) Stopień ochrony (kod IP) IP 65 Wymiary 100 X 40 X 25 mm Waga ~100 g Certyfikaty CE Zasilacz buforowy PS20 Zasilacz PS20 jest przeznaczony do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających znamionowego napięcia zasilającego 12VDC z funkcją akumulatorowego zasilania rezerwowego. Zasilacz PS20 należy do grupy zasilaczy impulsowych, charakteryzuje się podwyższoną sprawnością energetyczną, która jest pochodną obniżonego nagrzewanie elementów elektronicznych funkcjonujących w układzie stabilizacji napięcia wyjściowego zasilacza. Układ elektroniczny zasilacza jest zabezpieczony przed przeciążeniem oraz przed zwarciem. PS20 posiada dwa wskaźniki LED, wskaźnik czerwony sygnalizuje obecność napięcia sieci AC, natomiast wskaźnik zielony sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego 12VDC. Napięcie 18

19 wyjściowe zasilacza jest wyprowadzone na dwa zrównoleglone złącza zaciskowe (terminale zaciskowe Z1 i Z2). PS20 jest wyposażony w złącze (CON4) umożliwiające współpracę z zewnętrznym modułem sygnalizacji stanów awaryjnych zasilacza typu PSAM-1. Moduł ten jest opcjonalnym wyposażeniem zasilacza i może być dołączony samodzielnie przez instalatora. Obudowa urządzenia jest wykonana z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Zasilacz należy zamontować na pionowym fragmencie konstrukcji (ściany) w pozycji pionowej lub poziomej z dala od źródeł ciepła i wilgoci, należy zwrócić uwagę aby przedmioty znajdujące się w otoczeniu zasilacza nie zasłaniały otworów wentylacyjnych znajdujących się w jego obudowie. Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonać przy wyłączonym zasilaniu sieciowym, napięcie sieci AC należy doprowadzić kablem w podwójnej izolacji i wprowadzić do obudowy urządzenia poprzez otwór wyposażony w ochronną tulejkę izolacyjną średnicy wewnętrznej 10mm. Przewody sieci AC należy odizolować na odcinku nie większym niż 5mm i zacisnąć w złączu śrubowym od strony opisu 230VAC. Zasilacz zaczyna pracę po załączeniu napięcia sieci, nie jest możliwe rozpoczęcie funkcjonowania zasilacza jedynie po podłączeniu akumulatora. Ze względu na to że proces ładowania akumulatora wymaga prądu do 300mA należy założyć że średni pobór prądu z zasilacza przez urządzenia do niego połączone nie powinien być większy niż 1700mA. Uwaga : Wszystkie potencjometry na płytce zasilacza zostały zestrojone w procesie produkcji i nie należy ich regulować. Zmiana ustawień potencjometrów może spowodować wadliwe działanie zasilacza a także powoduje utratę gwarancji na urządzenie. Dane techniczne: Znamionowe napięcie zasilania VAC Znamionowy prąd zasilania 180 ma Znamionowa częstotliwość zasilania Hz Temperatura otoczenia 0-55 C Wilgotność otoczenia 0-95% Nominalne napięcie wyjściowe: 13.8 VDC Maksymalny prąd wyjściowy części sieciowej zasilacza: 2A Maksymalny (krótkotrwały) prąd wyjściowy z dołączonym akumulatorem: 6.0A Początkowy prąd ładowania: 0.3A Próg odłączenia akumulatora: ~10.0V Typ akumulatora: 6.5Ah/12V lub 7Ah/12V Wymiary: 234x165x80 Waga: 2,2 kg, bez akumulatora 19

20 20

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy TYPU PS20

Zasilacz Buforowy TYPU PS20 Instrukcja obsługi PS20 RevD.doc 2016-10-20 PRZEZNACZENIE Zasilacz Buforowy TYPU PS20 V3.2 REV. D Zasilacz PS20 jest przeznaczony do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających znamionowego napięcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0

Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Roger Access Control System Interfejs komunikacyjny RCI-2 v1.0 Oprogramowanie wbudowane: 1.0.2 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RCI-2 umożliwia za pośrednictwem portu USB PC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0

Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Roger Access Control System Instrukcja instalacji wyświetlacza ASCD-1 v.1.0 Wersja dokumentu: Rev. A 1. OPIS I DANE TECHNICZNE ASCD-1 to wyświetlacz matrycowy LED z zegarem. ASCD-1 stanowi uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2

Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 Instrukcja montażu systemu RUBIC UNA. ver. 16.2 str. 1 1. Instalacja linii komunikacyjnej. 1.1 Komunikacja pomiędzy oprawami a modułami podrzędnymi realizowana jest poprzez dodatkowy przewód komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1

Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Roger Access Control System Instrukcja instalacji interfejsu komunikacyjnego RUD-1 Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. OPIS I DANE TECHNICZNE Interfejs RUD-1 jest opcjonalnym, uniwersalnym,

Bardziej szczegółowo

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA

RACS. Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA RACS R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m Terminale dostępu typu PRT31, PRT21, PRT22, PRT23 i PRT11 Wer. 1.1 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA BUDOWA I PRZEZNACZENIE Terminale serii PRT

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Interfejs Komunikacyjny UT-2USB v1.0

Interfejs Komunikacyjny UT-2USB v1.0 Interfejs Komunikacyjny UT-2USB v1.0 Instrukcja Instalacji i Uż ytkowania UT-2USB v1.0 PL Rev.D.doc 2009-02-19 Budowa i Przeznaczenie Adapter UT-2USB działa jako konwerter komunikacyjny pomiędzy interfejsami

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8

STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 STEROWNIK MODUŁÓW PRZEKAŹNIKOWYCH SMP-8 Przeznaczenie i ogólna charakterystyka Sterownik modułów przekaźnikowych SMP-8 jest urządzeniem mogącym pracować w dwóch niezależnych trybach pracy: Master lub Slave.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD

Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD Roger Access Control System Instrukcja instalacji Ekspandera Wejść/Wyjść XM-8-BRD Oprogramowanie wbudowane: n.d. Wersja dokumentu: Rev. B 1. WSTĘP 1.1 O tej instrukcji Niniejsza instrukcja ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home.

mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. KARTA KATALOGOWA mh-s4 Czterokanałowy moduł czujników temperatury systemu F&Home. Moduł mh-s4 jest czterokanałowym wejściem sensorów (czujników) temperatury rozlokowanych w budynku. Czujnikami są elementy

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON012. Wersja biurkowa. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON012 Wersja biurkowa RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na płycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

SZAFY RACK 19" I AKCESORIA

SZAFY RACK 19 I AKCESORIA SZAFY RACK 19" I AKCESORIA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA KATALOG PRODUKTÓW WWW.RACKSYSTEMS.PL SZAFY RACK 19" WISZĄCE Wymiar y opakowania szaf y złożonej Wymiar y opakowania szaf y rozłożonej Objętość [m³]

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne

SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne SYSTEM ES-CTI2 Jednostka Sterująca 2.4GHz Wytyczne Instalacyjne Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Połączenia w systemie centralnego nadzoru ES-CTI2 2.4Ghz... 3 3. Oprzewodowanie... 4 4. Połączenie bezprzewodowe...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji KONTROLERY STANDARDOWE KS-1012-RS, KS-1024-RS KS-1012-IP, KS-1024-IP WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne.......... 3 2. Dane techniczne kontrolerów KS-1012-RS/IP...... 4

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH

INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH INSTRUKCJA OBSŁUGI Konwerter USB-RS485 TH Nr katalogowy CNVU-485-TH data publikacji styczeń 2014 Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Schemat podłączenia i konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 CarSpy Sterownik L.240 Compact Instrukcja instalacji Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 1. Wstęp Sterownik L.240 Compact jest urządzeniem umożliwiającym odczyt pozycji na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) 1. Przeznaczenie Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie rozwiązujące

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy TYPU PS15V24

Zasilacz Buforowy TYPU PS15V24 PS15v24 v3.2 PL Rev.C.doc 2007-10-23 PRZEZNACZENIE Zasilacz Buforowy TYPU PS15V24 V3.2 Zasilacz PS15v24 jest przeznaczony do zasilania urządzeń elektronicznych wymagających znamionowego napięcia zasilającego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS)

Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Koncentrator USB-4xRS (HUB USB-4xRS) Redakcja 1.2 1. Przeznaczenie Komputery coraz częściej nie posiadają portów szeregowych, natomiast wyposażone są w porty USB. HUB USB-4xRS (koncentrator) to urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo