Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV Protokół

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV.431-2-2-11 Protokół"

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka Św. Ludwiki, ul. Piekarska 4/6 w Krakowie, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) w Krakowie inspektora wojewódzkiego Krystynę Raczkowską oraz inspektora Monikę Sachę, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) i upoważnienia do kontroli z dnia 8 lutego 2011 r. (znak: WP.IV ), wydanego przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1) DD należy przez to rozumieć Dom Dziecka Św. Ludwiki, ul. Piekarska 4/6 w Krakowie; 2) ustawie o pomocy należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), 3) KN należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Czynności kontrolne w Jednostce przeprowadzono w dniach lutego 2011 r. Funkcję Dyrektora Jednostki w dniu kontroli pełniła s. Bożena GAURA. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wylegitymował się oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o analizę zastanej dokumentacji oraz wyjaśnienia Dyrektora Placówki s. Bożeny GAURA. W pierwszym dniu kontroli obecna była s. Barbara Gołąb przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, była Dyrektorka DD. W okresie w którym pełniła funkcje Dyrektora Palcówki przeprowadzała postępowanie kwalifikacyjne pracowników pedagogicznych dotyczące awansu zawodowego z KN. Zakres kontroli obejmował: Ocenę realizacji uprawnień kadry pedagogicznej placówki zatrudnionej w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. Ustalenia z kontroli: Dom Dziecka Św. Ludwiki w Krakowie, ul. Piekarska 4/6 jest całodobową niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wpisaną do Rejestru placówek opiekuńczowychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod nr 0029.

2 Podczas kontroli problemowej w DD w Krakowie poddano szczegółowej analizie akta osobowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ww. jednostce po 1 stycznia 2004 r., tj. po dniu wejścia w życie przepisów zawartych w KN wprowadzających zmiany w statusie osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304). Skontrolowano również dokumentację dot. uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez osoby zatrudnione w ww. Placówce. Przedmiotem kontroli było uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczycieli przez osoby zatrudnione w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powyższą kwestię regulują zapisy art. 1 ust. 1a KN i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne (Dz. U. Nr 204, poz z późn. zm.). Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację 88 pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ww. jednostce, t.j.: 1. s. E.Ch. wychowawca, pedagog, Dyrektor posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, Umowa o pracę od r r., r r. Nauczyciel kontraktowy data uzyskania: r., nauczyciel mianowany data uzyskania: r. 2. s. I.K wychowawca posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące, w momencie zatrudnienia w placówce uzupełniała studia w Wyższej Szkole Filozoficzno- Pedagogicznej Ignatianum na instytucie pedagogiki. Umowa o pracę: r r. 3. s. K.K. - wychowawca- posiada wykształcenie wyższe na kierunku prawa kanonicznego. Umowa o pracę od r. do r. 4. s. M. Ś. - kierownik/pedagog - posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, specjalizacja pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Umowa o pracę: r r., r r., od r.- nadal (Kodeks Pracy), nauczyciel kontraktowy - data uzyskania: r.; 5. s. K.K. wychowawca - w momencie zatrudnienia w placówce posiadała wykształcenie średnie ogólnokształcące, uzupełniała studia teologiczne na kierunku teologia. Umowa o pracę: r r. 6. p. K.K. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika specjalna. Umowa o pracę: r r. (Kodeks Pracy), nauczyciel kontraktowy data uzyskania: r.; 7. p. K.K. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku filozofii, specjalność pedagogika społeczno-opiekuńcza. Umowa o pracę: r r. - śmierć pracownika, (Kodeks Pracy), nauczyciel kontraktowy: data uzyskania r., nauczyciel mianowany r.; 8. p. G.B.- wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki rodziny, umowa o pracę r. - nadal (Kodeks Pracy), nauczyciel kontraktowy: data uzyskania r.; 9. p. R.(W)D. wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika rodziny. Umowa o pracę: r r., r r., (Kodeks Pracy), nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r., nauczyciel mianowany: data uzyskania: r.; 2

3 10. p. M.S. - wychowawca, pedagog-pracownik socjalny, pedagog posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku filozofia, specjalność pedagogika społeczno-opiekuńcza, umowa o pracę: r r., r r., r.- nadal, (Kodeks Pracy), nauczycie kontraktowy data uzyskania: r., nauczyciel mianowany data uzyskania: r.; 11. p. K.D. - wychowawca posiada wykształcenie ogólnokształcące, Umowa o pracę: r r., 12. p. A.W. - wychowawca- posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku teologicznym. Umowa o pracę: r r.,(kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy: data uzyskania r.; 13. p. S.W. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji, religijnej i katechetycznej, umowa o pracę: r r. 14. p. J.B. - wychowawca- posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku wychowanie fizyczne, umowa o pracę: r r. 15. p. J.N. wychowawca -posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna, Umowa o pracę: r r., 16. s. B.M. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku nauki o rodzinie w zakresie teologii rodziny, Umowa o pracę: r r. 17. s. M.B. - wychowawca- posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej, Umowa o pracę: r r. (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 18. p. B.B. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r., 19. p. M.M. wychowawca -posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r., 20. p. W.K wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku filozofia, Umowa o pracę: r r. 21. p. A.W. - wychowawca- posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r r., (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 22. p. M.S. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, Umowa o pracę r r., 23. p. S.P. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r r., 24. s. M.S. - wychowawca-posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r r., 25. p. K.L wychowawca-posiada wykształcenie średnie ekonomiczne, Umowa o pracę: r r., 26. p. M.K. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogiki rodziny i pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r. (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 3

4 27. p. E.B.-Ż terapeuta - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku psychologia, Umowa o pracę: r r., r r., r. 28. p. A.K. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku matematyka, umowa o pracę: r r. 29. p. M.D. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr z pedagogiki opiekuńczowychowawczej, Umowa o pracę: r r., r r., 30. p. J.J. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną, Umowa o pracę: r r. 31. p. M.Z. - wychowawca posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące, Umowa o pracę: r r., r r., r r. 32. p. J.G. - wychowawca- posiada wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalno-opiekuńczej i wychowawczej, Umowa o pracę: r r., r r., 33. p. M.W. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe licencjackie z pedagogiki społeczno-opiekuńczej, Umowa o pracę: r r., 34. p. A.R. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r., 35. p. T.W. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r., 36. p. M.K. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika specjalizacja: resocjalizacja i profilaktyka społeczna, Umowa o pracę: r r., 37. p. M.L. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r., 38. p. G.Ch. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku teologia pastoralna, w 2007 r. był studentem 3 roku pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r., 39. s. M.C.- wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, Umowa o pracę: r r. 40. p. B.W. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej, Umowa o pracę: r r., Nauczyciel kontraktowy data uzyskania: r.; 41. p. M.P. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalność: społeczno-opiekuńcza, Umowa o pracę: r r., 42. p. R.P. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja i profilaktyka społeczna, Umowa o pracę: r r., 43. p. M.L. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe lic. na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika resocjalizacyjna i sądowa, Umowa o pracę: r r., 44. p. R.Ł.-Z. - wychowawca posiada wykształcenie średnie, Umowa o pracę: r r., r r., 4

5 45. p. B.J. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Umowa o pracę: r r., (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 46. p. M.P. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r r., 47. p. J.W. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r., 48. p. J.C. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r., 49. p. M.K. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r. 50. p. G.S. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej, Umowa o pracę: r r., 51. p. D.B. wychowawca - posiada wykształcenie wyższe licencjackie kierunek nauki o rodzinie w zakresie poradnictwo i mediacja, Umowa o pracę: r r., 52. p. L.Ł(N). wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika społeczno-opiekuńcza, Umowa o pracę: r r., 53. s. B.G. - dyrektor, pedagog/kierownik posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Umowa o pracę: r r. (dyrektor), r r. (dyrektor), r r. (pedagog/kierownik), r r. (pedagog/kierownik), (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy: data uzyskania: r., Nauczyciel mianowany: data uzyskania r. 54. p. M.D. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r r., 55. s. B.G. wychowawca, pedagog, Dyrektor posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika społeczno-opiekuńcza, studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, Umowa o pracę: r r., r r., od r. - nadal, (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 56. p. B.K.(K). wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja pedagogika społeczno-opiekuńcza, Umowa o pracę: r.-nadal, 57. s. K.P. - wychowawca-posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku teologia, specjalizacja teologia moralna, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r. - nadal, 58. p. D.Sz. - wychowawca, psycholog posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku psychologii, Umowa o pracę: r r., r.-nadal, (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 59. p. B.Dz. - wychowawca posiada wykształcenie średnie, Studium Pedagogiczne w Krakowie, Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie Wydział Pracowników 5

6 Socjalnych (rok ukończenie: 1981); od r. pracuje na stanowisku pracownik socjalny 60. p. M.O. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku biologia, studia podyplomowe na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r.-nadal, Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 61. p. R.G. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, Umowa o pracę: r.-nadal, 62. p. A.K. - wychowawca (aktualnie pracownik administracyjny) posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Umowa o pracę: r.- jako wychowawca, r. - jako pracownik socjalny, r. - nadal - jako pracownik administracyjny, (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 63. p. K.O. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r. - nadal, (Kodeks Pracy); 64. p. R.(M)Z. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika społeczno-opiekuńcza, Umowe o pracę: r.-nadal (obecnie urlop wychowawczy), (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 65. p. A.T. - wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r.- nadal, 66. p. B.Ś. - wychowawca- posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika społeczno-opiekuńcza, Umowa o pracę: r.-nadal, 67. p. Z.B. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, Umowa o pracę: r. - nadal, 68. p. M.G. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku rolnictwo, studia podyplomowe na kierunku: pedagogika, specjalizacja: pedagogika społecznoopiekuńcza, Umowa o pracę: r. - nadal 69. p. M.B.(K) wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku filozofii w zakresie filozofia człowieka, studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r. - nadal, 70. p. D.W. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr z pedagogiki społecznoopiekuńczej, studia podyplomowe z logopedii, Umowa o pracę: r. - nadal, 71. p. L.Z. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku nauki o rodzinie, specjalność: praca socjalna, studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r. - nadal, 72. p. S.B. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Umowa o pracę: r.- nadal, 73. p. B.G. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe lic. na kierunku teologia, specjalizacja: katecheza szkolna, studia podyplomowe na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r. - nadal, 74. p. P.O. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalność: metody komputerowe w edukacji, Umowa o pracę: r. - nadal, 6

7 75. p. D.D. - wychowawca - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r. - nadal, 76. p. K.M. - psycholog - posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku psychologia w zakresie psychologii, czteroletnie szkolenie całościowe w zakresie psychoterapii, Umowa o pracę: r. - nadal, (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 77. p. A.B. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r. - nadal, (Kodeks Pracy); 78. p. E.M. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr z psychologii, Umowa o pracę: r r., 79. s. M.M. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej, Umowa o pracę: r r., (Kodeks Pracy); 80. p. A.R. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna, Umowa o pracę: r. - nadal, 81. p. M.B. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr w zakresie pedagogiki, Umowa o pracę: r. - nadal, 82. p. S.SZ. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe lic. na kierunku pedagogika specjalność resocjalizacja i profilaktyka, Umowa o pracę: r. - nadal, (Kodeks Pracy); 83. p. T.F. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami profilaktyki, Umowa o pracę: r.-nadal, 84. s. A.D. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki religijnej i katechetyki oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej, Umowa o pracę: r r., r. - nadal (Kodeks Pracy), Nauczyciel kontraktowy, data uzyskania: r.; 85. p. M.SZ. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki społeczno-opiekuńczej, Umowa o pracę: r r., r. - nadal (obecnie urlop wychowawczy), 86. s. A.M. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki religijnej i katechetyki oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej, Umowa o pracę: r. - nadal, 87. p. M.D. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika społeczno-opiekuńcza, Umowa o pracę: r. - nadal, 88. p. J.M. - wychowawca posiada wykształcenie wyższe mgr na kierunku pedagogika, studia podyplomowe z terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką, Umowa o pracę: r., (Kodeks Pracy). Podczas kontroli problemowej ustalono, iż w przypadku 10 pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Domu Dziecka Św. Ludwiki w Krakowie po okresie wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne zmierzające do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, wynikające z KN. Ww. postępowanie kwalifikacyjne wszczęto w stosunku do następujących pracowników pedagogicznych: 7

8 1. p. A. W. (nr 21) otrzymał akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r.; 2. p. M.K. (nr 26) - otrzymał akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r.; 3. p. B.W. (nr 40) - otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r.; 4. p. B.J. (nr 45) - otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r.; 5. s. B.G. (nr 55) - otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r.; 6. p. D.Sz. (nr 58) - otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r.; 7. p. M.O. (nr 60) - otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r.; 8. p. A.K. (nr 62) - otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r.; 9. p. R.Z. (nr 64) - otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r.; 10. s. A.D. (nr 84) - otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu r. Podstawą prawną wydanych decyzji jest art. 9b ust. 4 KN. Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Załączniki: Zał. Nr 1 kserokopie dok. p. A.W. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, świadectwo pracy z dnia r., Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 2 kserokopie dok. p.m.k. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, Dyplom ukończenia studiów licencjackich, świadectwo pracy z dnia r., Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 3 kserokopie dok. p.b.w. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, świadectwo pracy z dnia r., Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 4 kserokopie dok. p.b.j. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, świadectwo pracy z dnia r., Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 5 kserokopie dok. s.b.g. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, Dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich, Umowa o pracę z dnia r., Informacja o zmianie warunków zatrudnienia z dnia r., dok. powołujący s. na stanowisko dyr. z dnia r., Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 6 kserokopie dok. p.d.sz. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z dnia r., Umowa o pracę z dnia r., informacja o zmianie warunków zatrudnienia z dnia r., r., Umowa o pracę z dnia r., Umowa o pracę r., Umowa o pracę r., Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 7 kserokopie dok. p. M.O. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z dnia r., Umowa o pracę z 8

9 dnia r., Umowa o pracę z dnia r., Umowa o pracę z dnia r., Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 8 kserokopie dok. p. A.K. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, Umowy o pracę z dnia r., r., r., Informacja o zmianie warunków zatrudnienia z dnia r., r., r., Aneks z dnia r., Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 9 kserokopie dok. p. R.M. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, Umowy o pracę z dnia r., r., r., Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 10 kserokopie dok. s. A.D. (Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, świadectwo pracy z dnia r., Umowa o pracę z dnia r., Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela z dnia r.); Zał. Nr 11 Szczegółowe zestawienie pracowników pedagogicznych zatrudnionych od r. do r. w Domu Dziecka Św. Ludwiki w Krakowie; Zał. Nr 12 Wyjaśnienia Dyrektora Placówki dot. podstawy prawnej uzyskiwania stopni awansu zawodowego w Domu Dziecka Św. Ludwiki w Krakowie, ul. Piekarska 4/6 prowadzonym przez kościelną osobę prawną, jaką jest Krakowska Prowincja Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo z siedzibą w Krakowie, przy ul. Warszawskiej 8. Na tym protokół zakończono. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu:... Inspektor Wojewódzki (-) mgr Krystyna Raczkowska Inspektor /podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej/ (-) mgr Monika Sacha /podpisy osób kontrolujących/ 9

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2005 r., Nr 61, poz. 543) Na podstawie art. 134 ustawy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP.IV.431-2-1-11 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, ul. Lenartowicza

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r.

Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r. Protokół z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie w dniu 24 listopada 2010 r. I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Iwona Matysiak od 1990 r. PS.II-2.12.0934-2-3/10 PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 22 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pobiedziskach ul. Kaczyńska 26, mającej na celu zbadanie sprawy wynikającej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli wewnętrznej doraźnej: art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuŝbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 8 marca 2013r. 1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu: Przychodnia Lekarska MEDYK Zofia Robak. Jerzy Robak s.c. (...), 66-530 Drezdenko.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 27 września 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 27 września 2012 r. PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w Ośrodku Szkolenia Nr 1/2010 (numer w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego) Ośrodek Szkolenia Kierowców FILIP ul. 1-go Maja 1, 18-210 Szepietowo prowadzonym

Bardziej szczegółowo

I. Kwalifikacje nauczycieli

I. Kwalifikacje nauczycieli wzór nr 1 I. Kwalifikacje nauczycieli Lp. Nauczany przedmiot wraz z tygodniowym wymiarem godzin * Poziom wykształcenia podstawowego (np. mgr matematyki z p.p.) Posiadane kwalifikacje ** Studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1. PEDAGOGIKA Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydaci wstępnie deklarują wybór specjalności

Bardziej szczegółowo

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy.

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy. Rozporz dzenie Ministra Kultury w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli szkó artystycznych i placówek kszta cenia artystycznego z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 135) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie Dz.U.2013.393 wersja: 2013-03-27

Uzyskiwanie Dz.U.2013.393 wersja: 2013-03-27 Dz.U.2013.393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.) Na podstawie art. 9g ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r.

Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. Zarządzenie Nr 267/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, w których upływa okres powierzenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik.

Protokół kontroli. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 23 października 2014 r. płatnikowi składek: Mieczysław Walasik. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Radomiu Czachowskiego 21 A 26-600 Radom Znak pisma: 312014100012PR0001 Znak sprawy: 312014100012 Dane identyfikacyjne NIP: 7981013335

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIA DO TRZYLETNIEGO (Z MOŻLIWOŚCIĄ ROCZNEGO WYDŁUŻENIA) XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO SPECJALNEGO PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r. Regulamin dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli. 1. O dopłaty do czesnego mogą ubiegać się nauczyciele

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/349/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r.

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ul.gen.nm.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. w sprawie planu dofinansowania form

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

118 wzorcowych dokumentów

118 wzorcowych dokumentów 118 wzorcowych dokumentów Dział I AKTA OSOBOWE I.1. Zasady prowadzenia I.2. Obligatoryjna dokumentacja w sprawach pracowniczych Dział II DANE OSOBOWE II.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.)

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.) AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.) Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia nr 33/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum z dnia 1 kwietnia 2016 roku WARUNKI i TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. ZARZĄDZENIE NR 278/2006 WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 5 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyŝsze i zakłady kształcenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

System awansu zawodowego nauczycieli

System awansu zawodowego nauczycieli System awansu zawodowego nauczycieli Realizowany jest od dnia 6 kwietnia 2000 r tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 lutego 2015 r. Poz. 175 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o wolnych

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 czerwca 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Halina Malinowska-Rewers ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0931-3-08 Sucha Beskidzka, 20.08.2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipno. 4 listopada 2010 r.

KONFERENCJA. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipno. 4 listopada 2010 r. KONFERENCJA Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipno 4 listopada 2010 r. Zmiany w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie po 1 sierpnia 2010 r. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji Przystanek Dziecko w Kielcach w dniu 25 marca 2011r.

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji Przystanek Dziecko w Kielcach w dniu 25 marca 2011r. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji Przystanek Dziecko w Kielcach w dniu 25 marca 2011r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Bardziej szczegółowo

PS.IV.0931-1 -16-09. Protokół

PS.IV.0931-1 -16-09. Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV.0931-1 -16-09 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka, ul. Deszczowa 5, 31-985 Kraków, przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w dniach 27-29 czerwca 2012 r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku

Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany wzoru wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 sierpnia 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Krystyna Janik adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Gimnazjum Nr 4 w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Gimnazjum Nr 4 w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Gimnazjum Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 21.01.2010r.

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 21.01.2010r. Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 21.01.2010r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedziba, adres oraz imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin.

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 27 29 sierpnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin. Kontrola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono:

W zakresie czynności tłumacza przysięgłego dla zleceniodawców wymienionych w art. 15 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego stwierdzono: PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w dniu 6 maja 2009 r. Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego, TP/505/06, Pani Maria Niwicka, REGON 750725811. Adres do korespondencji: 96-100 Skierniewice, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/12 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/12 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIV/81/12 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/213/10 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXII/213/10 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XXXII/213/10 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe

Bardziej szczegółowo

Plan podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok

Plan podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok I. Podstawa prawna Plan podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok Podstawę prawną tworzenia i podziału środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) Stan prawny na 1.12.2007 r ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 czerwca 2014 r. KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2010 Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2010 r.

Zarządzenie nr 22/2010 Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2010 r. WSZECHNCA ŚWĘTOKRZYSKA 25-435 Kielce, ul. E. Orzeszkowej 15 tel./fax (41) 331 12 44 http://www.ws.edu.pl e-mail: ws@ws.edu.pl Zarządzenie nr 22/2010 Prezydenta Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Szczecinku w dniach 17-18 września 2015 r.

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Szczecinku w dniach 17-18 września 2015 r. K-S-2.431.1.9.2015.DK Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Szczecinku w dniach 17-18 września 2015 r. Adres kontrolowanej jednostki: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kaliszu Pomorskim w sprawie regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach urzędowych

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.26.2012 A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli

MZO.DBA.1715.26.2012 A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli MZO.DBA.1715.26.2012 Protokół nr 11/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk

PS.VI/9013/20/10. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Fundacja Rodzina Nadziei ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk PS.VI/9013/20/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej Jednostka wizytowana: Placówka

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTRO LI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ KONTRO LI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r. Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI problemowej przeprowadzonej w Spółdzielni PRALEX w Gorzowie Wlkp. przy ul. Owczej 10 w terminie od 26 do 27 kwietnia 2012 r. Działając na podstawie art. 30 ust. 3 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PS.1.JM.0932/12/09 Data sporządzenia: Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. P R O T O K Ó Ł

PS.1.JM.0932/12/09 Data sporządzenia: Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. P R O T O K Ó Ł PS.1.JM.0932/12/09 Data sporządzenia: Szczecin, dnia 27 maja 2009 r. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w dniu 5 maja 2009 r. Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Specjalność: EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ SYLWETKA ABSOLWENTA potrafi podejmować

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 261XllI12008

Uchwała Nr 261XllI12008 Ąy '\DFMIA POMO~lSi~ N Słupsku 6-200 SŁUPSK ~... rciszewskiego 22 a.el. 0598405327 Uchwała Nr 261XllI12008 wprowadzająca ANEKS nr 1 do Uchwały nr 10/081XI1 z dnia 28.05.2008 w sprawie zasad i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo