Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS SPA922 http://pl.yourpdfguides.com/dref/602140"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: i/lub jej oddzialów w USA oraz kilku innych krajach. Prawa autorskie 2006 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. (Przycisk Ustawienia, 1) Szybkie wybieranie (Przycisk Ustawienia, 2) 15 Telefony IP 3. Historia polcze (Przycisk Ustawienia, 3) 4. Dwik dzwonka (Przycisk Ustawienia, 4) 5. Preferencje (Przycisk Ustawienia, 5) 6. Przekierowanie polcze (Przycisk Ustawienia, 6) 7. Czas/Data (Przycisk Ustawienia, 7) 8. Poczta glosowa (Przycisk Ustawienia, 8) 9. Sie 10. Informacja o produkcie 11. Status 12. Reboot 13. Restart - ponowne uruchomienie 14. Przywrócenie do ustawie fabrycznych 15. Hasla zabezpieczajce telefon (Przycisk Ustawienia, 15) 16. Kontrast wywietlacza LCD (Przycisk Ustawienia, 16) 17. Status parkowanych polcze (Przycisk Ustawienia, 17) 18. Logowanie (Przycisk Ustawienia, 18) Zalcznik A: Regulacje prawne Zalcznik B: Dane kontaktowe Telefony IP Rozdzial 1: Wprowadzenie Wstp Telefony SPA921, SPA922, SPA 941 i SPA942 to telefony w pelni przygotowane do uslug VoIP (Voice over Internet Protocol), pozwalajce komunikowa si przez sie IP. Telefony te posiadaj tradycyjn funkcjonalno, takie jak przekierowywanie polcze, oddzwanianie, szybkie wybieranie, transferowanie polcze, polczenia konferencyjne i dostp do poczty glosowej. Polczenia mog by wybierane lub odbierane za pomoc sluchawki, glonika lub zestawu sluchawkowego. Rónice pomidzy modelami przedstawia tabela poniej. Tabela 1: Porównanie modeli telefonów IP Linksys IP Model SPA Ilo linii VoIP Ilo portów Ethernet Wsparcie dla Power over Ethernet SPA921 SPA922 SPA941* SPA942* Nie Tak Nie Tak * Telefony SPA941 i SPA942 fabrycznie obsluguj 2 linie VoIP. Istnieje moliwo aktualizacji telefonu do oblsugi 4 linii VoIP poprzez instalacj specjalnego oprogramowania przy uyciu interfejsu www lub zdalnie via bezpieczny update pro lu. Rozdzial 1: Wprowadzenie Wstp 1 Telefony IP Przegld systemu telefonii IP Mimo, e Twój telefon posiada tradycyjne funkcje, wykorzystuje do komunikacji technologi Voice over Internet Protocol (VoIP). Telefon bazuje na powszechnie wykorzystywanym protokole Session Initiation Protocol (SIP) w zwizku z czym jest kompatybilny z sieciami VoIP opartymi na tym protokole. Poniszym diagram przedstawia typowy system telefonii IP dla 16 uytkowników. Operator telefonii tradycyjnej PSTN Operator VoIP 2 urzdzenia analogowe Router / modem szerokopasmowy SPA9000 System telefonii IP Rodzial 1: Wprowadzenie Przegld systemu telefonii IP 2 Telefony IP Rodzial 2: Instalacja Notka: Zanim rozpoczniesz instalacj telefonu, Administrator Systemu musi przygotowa sie. Jeli technik nie instalowal Twojego telefonu, sprawd u Administratora Systemu czy wykorzystywana sie jest gotowa do obslugi telefonu i zainstaluj telefon. Skladanie telefonu i podlczanie do sieci 1. Znajd kocówk przewodu sluchawkowego i znajd cz o dluszym kocu. Wepnij j w gniazdo z tylu stacji bazowej (symbol telefonu). 2. Podlcz krótsz cz przewododu sluchawkowego do gniazdka umieszczonego u dolu sluchawki (nie pokazane). 3. Jeli korzystasz z zewntrznego ródla zasilania, wepnij kabel zasilajcy do zasilania, a dug kocówk podlcz do stacji bazowej. Uywaj tylko zasilacza przeznaczonego do tego telefonu. SPA922 i SPA942 mog dziala bez zewntrznego ródla zasilania, jeli s podlczone do przelcznika obslugujcego standard IEEE af (PoE). 4. Wepnij kabel sieciowy do gniazda umieszczonego z tylu stacji bazowej. Drugi koniec kabla podlcz do przygotowanego wczeniej gniazdka sieciowego. Jeli telefon jest skon gurowany do uywania adaptera PoE, sprawd instrukcj dolczon do tego urzdzenia w celu poprawnego podlczenia Rysunek 2-1: Podlczanie kabla sieciowego i przewodu telefonicznego (krok od 1 do 4) 2: Instalacja Skladanie telefonu i podlczanie do sieci 3 Telefony IP Skladanie telefonu 1. Podlcz telefon zgodnie z instrukcj (strona 2). 2. Dopasuj elementy podstawki do stacji bazowej. 3. Zamontuj podstawk w stacji. 4. Lekko docinij górn cz podstawki, powinna latwo dopasowa si do otworów podstawki. Nie uywaj sily. Rysunek 2-2: Podstawka biurkowa dolczona do telefonu (krok 5) Monta telefonu na cianie Notka: Aby zamontowa telefon na cianie, nie instaluj podstawki biurkowej do stacji bazowej. 1. Podlcz telefon zgodnie z instrukcj (strona 2). 2. Zamontuj dwie ruby w cianie, pamitaj, aby zostawi odleglo od ciany do koca ruby wyniosla nie mniej ni 1,4" (ponad 0,5cm). Nastpnie dopasuj uchwyt mocujcy do rub. Przesu telefon lekko w dól i sprawd mocowanie. Moesz równie zakupi zestaw montaowy do telefonów IP u swojego dostawcy. Rysunek 2-3: Monta telefonu na cianie 4 2: Instalacja Skladanie telefonu Wlczanie telefonu Ten rozdzial zaklada, e poprawnie zmontowano i podlczono telefon do sieci. Podlcz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego. Uywaj wylcznie zasilacza dolczonego do telefonu. Kiedy ródlo zasilania zostanie podlczone, telefon rozpocznie sekwencje startow. Podczas tej sekwencji, na wywietlaczu LCD pojawi si logo LINKSYS oraz informacja,,inicjalizacja Sieci". Wszystkie diody LED na telefonie zaczn miga. Data, nazwa i numer telefonu pojawi si w górnej czci wywietlacza LCD. IP Phone SPA942 W dolnej czci wywietlacza LCD zostan wywietlone nazwy przycisków: Redial, Katalog, Przekieruj i DND. Po wskazaniu odpowiedniej funkcji, pojawi si mala strzalka, która pozwoli przej do kolejnych przycisków funkcyjnych poprzez nacinicie prawej strony klawisza nawigacyjnego. Rysunek 2-4: Wywietlacz LCD telefonów SPA941/942 Jeeli na telefonie nie pojawil si powyszy ekran, sprawd poprawno instalacji i podlczenia. Jeli wszystko podlczone jest naleycie, spóbuj odlczy i podlczy ponownie urzdzenie. Jeeli nadal nie widzisz ustawie na wywietlaczu LCD, skontaktuj si z Administratorem telefonu lub dostawc uslugi. 2: Instalacja Wlczanie telefonu 5 Telefony IP Rozdzial 3: Uytkowanie telefonu Telefon moe by uywany natychmiast po jego instalacji (patrz Rozdzial 2: Instalacja). Aby dostosowa opcje telefonu do swoich potrzeb, przeczytaj poniszy rozdzial. Korzystanie ze sluchawki, glonika i zestawu sluchawkowego Rozmowy mog by wykonywane lub odbierane za pomoc sluchawki, glonika lub zestawu sluchawkowego, które to opcje moesz przelcza podczas trwania rozmowy. Ustaw glono urzdzenia za pomoc regulatora glonoci. Korzystanie ze sluchawki Aby wykonywa i odbiera polczenia za pomoc sluchawki wystarczy j podnie ze stacji bazowej. Korzystanie z glonika Aby wykonywa i odbiera polczenia za pomoc glonika naley wcisn klawisz,,glonika". Klawisz podwietli si na zielono. Rysunek 3-1: Regulator glonoci Korzystanie z zestawu sluchawkowego Podlcz zestaw sluchawkowy z kocówk 2.5mm do portu zestawu sluchawkowego z prawej strony telefonu.

3 Wcinij przycisk zestawu sluchawkowego, klawisz podwietli si na zielono. Informacje na temat wspieranych modeli i zestawów sluchawkowych dostpne s na stronie producenta Rysunek 3-2: Klawisz glonika Przelczanie pomidzy sluchawk, zestawem sluchawkowym lub glonikiem w trakcie rozmowy Kade z wymienionych urzdze moe zosta uyte podczas rozmowy, jednak tylko jedno moe by aktywne w danym momencie. Sluchawka moe by odwieszona w trakcie uywania glonika lub zestawu sluchawkowego. Jeeli przelczasz si pomidzy sluchawk, a glonikiem lub zestawem sluchawkowym, upewnij si czy odpowienia dioda jest zapalona, zanim odloysz sluchawk. W ten sposób unikniesz przypadkowego rozlczenia rozmowy. Rozdzial 3: Uytkowanie telefonu Korzystanie ze sluchawki, glonika i zestawu sluchawkowego 6 Telefony IP Przyciski podstawowe w telefonach Linksys SPA921/922/941/942 Tabela 1: Specy kacja przycisków bazowych Cechy Klawisz nawigacji Klawiatura Wywietlacz LCD Opis Pozwala porusza si po menu ekranowym za pomoc strzalek góra - dól, lewa - prawa Sluy do wprowadzania numerów oraz innych znaków alfanumerycznych (rysunek nie pokazuje) Telefon posiada ekran LCD. Pokazuje dat, numer telefonu, id rozmowy przychodzcej (jeli dostpny), status linii/polczenia, numery wewntrzne i funkcje klawiszy ekranowych: ponów, spis, przek. i dnd Pokazuj numery wewntrzne i ich status Klawisze nawigacyjne (góra-dól, prawy-lewy) Linie Funkcje klawiszy ekranowych Klawisze ekranowe Wywietlacz LCD IP Phone SPA942 Linie (tylko modele SPA941/942) Klawisz ekranowy Funkcje klawiszy ekranowych Wcinij, aby wybra funkcj przypisan do klawisza ekranowego Pokazuje funkcj dostpn po wybraniu okrelonego klawisza. Wywietlany jest w dolnej czci ekranu Rysunek 3-3: Lokalizacja przycisków Rozdzial 3: Uytkowanie telefonu Przyciski podstawowe w telefonach Linksys SPA921/922/941/942 7 Telefony IP Podstawowe przyciski na wywietlaczu Przyciski na wywietlaczu LCD pozwalaj na szybkie korzystanie z funkcji telefonu. Zapoznaj si z tabel poniej, która przedstawia funkcj klawiszy ekranowych. Pozostale klawisze zostan objanione w czeci,,ustawienia" tego rozdzialu. Tabela 2: Funkcje klawiszy ekranowych (alfabetycznie, nie jak na telefonie) Nazwa Opis Przekierowywanie polcze, 4 opcje do wyboru: wszystkich, kiedy linia jest zajta, kiedy nie ma odpowiedzi lub kiedy nie ma odpowiedzi po okrelonym czasie. Dostp do katalogu telefonu (zobacz cz 2 w dziale,,ustawienia"). Nie przeszkadza. Wysyla przychodz polczenia na poczt glosow lub daje sygnal zajtoci. Pozwala odebra polczenie z numeru wewntrznego spoza wlasnej grupy. Oddzwanianie, wybiera numer z którego ostatnio bylo polczenie. Parkuje polczenie na wyznaczonym miejscu (numer). Polczenie jest aktywne dopóki go nie odparkujesz lub rozmówca rozlczy si. Kon guracja przed administratora telefonu. Odbiera polczenie z innego telefonu z wlasnej grupy. Wywietla list ostatnio wybieranych numerów. Wykorzystywane do przywracania polcze zaparkowanych. przek. (cfwd) spis (dir) dnd odbierzgr (grpick) oddzwo (lcr) parkuj (park) odbierz (pickup) ponów (redial) -parkuj (unpark) Rozdzial 3: Uytkowanie telefonu Podstawowe przyciski na wywietlaczu 8 Telefony IP Wykonywanie polcze Notka: Aby dzwoni, moesz potrzebowa numer dostpu do linii zewntrznej. Zapytaj swojego Administratora telefonu jakie w twojej rmie s zasady wykonywania polcze i jaki jest plan numeracji. Wybiejcego polczenia. Pierwsze polczenie zostanie wstrzymane, uslyszysz sygnal wybierania. W tym momencie wprowad numer drugiego rozmówcy. Kiedy druga osoba odpowie, moesz prowadzi prywatn rozmow z drugim rozmówc, a pierwszy rozmówca nie bdzie tego slyszal. Aby zestawi polczenie pomidzy dzwonicym, a osob trzeci, wcinij klawisz ekranowy,,xfer", aby zrealizowa tranfer. Zostaniesz rozlczony. Jeli odloysz sluchawk podczas polczenia z drug osob przed wciniciem klawisza ekranowego,,xfer", transfer nie zostanie zrealizowany, a rozmowa rozlczona. Transfer niezamierzony Aby zainicjowa transfer niezamierzony (lepy) wcinij klawisz ekranowy,,xfer" podczas trwajcego polczenia. Pierwsze polczenie zostanie wstrzymane, uslyszysz sygnal wybierania. W tym momencie wprowad numer drugiego rozmówcy. Kiedy telefon bdzie zestawial polczenie z drugim numerem, ponownie wcinij klawisz,,xfer", aby zakoczy tranfer polczenia. Rozdzial 3: Uytkowanie telefonu Polczenia konferencyjne pomidzy 3 numerami 11 Telefony IP Twoje polczenie zostanie rozlczone. Jeeli rozlczysz si zanim drugi telefon zadzwoni, lepy transfer zostanie przerwany i pierwsza osoba zostanie rozlczona. NOTKA: Dla telefonów SPA941 i SPA942, jeli popelnisz bld przy wybieraniu drugiego numeru, wcinij ponownie przycisk linii, uslyszysz sygnal wybierania. Teraz moesz wybra numer ponownie. Zakoczenie polczenia Aby zakoczy rozmow, odló sluchawk telefonu. Aby zakoczy rozmow przez glonik, wcinij klawisz,,glonik". Aby zakoczy rozmow przy uyciu zestawu sluchawkowego, wcinij klawisz zestawu sluchawkowego. Rozdzial 3: Uytkowanie telefonu Zakoczenie polczenia 12 Telefony IP Ustawienia Spersonalizuj swój telefon za pomoc opcji Ustawienia. Dostp do menu uzyskasz po naciniciu opcji,,ustawienia". Tabela poniej zawiera opis funkcji dostpnych po wybraniu odpowiedniego klawisza ekranowego. Tabela3: Klawisze ekranowe w zakladce Ustawienia Nazwa << lub >> dodaj alfa, IP, num anuluj zmie czy kopiuj usu usu wybnr edytuj ok wklej odtwórz zapisz wybierz t/n Rodzial 3: Uytkowanie telefonu Ustawienia Rysunek 3-7: Przycisk Ustawienia Opis poruszanie si po wpisach bez usuwania znaków pozwala na dodanie wpisu uywaj wraz z katalogiem i szybkim wybieraniem, w celu wpisania adresu URL, IP lub numeru telefonu. Wcinij klawisz kilka razy, aby zmieni wybór opcji rezygnacja z wprowadzonych zmian, jeli wcinite przed OK lub zapisz zmie cechy dzwonka wyczy caly wpis w katalogu, uyj klawisza nawigacyjnego, aby podwietli wpis, nastpnie wcinij aby skopiowa usuwa ostatni wpisany znak (w zaleznosci od zastosowania) usuwa caly wpis (w zaleznosci od zastosowania) dzwoni pod numer podwietlony na wywietlaczu LCD edytuje cz wpisu potwierdza wybór uywajc klawisza nawigacyjnego, podwietl wpis w osobistym katalogu, wcinij wklej, aby skopiowa wpis pozwala na odsluchiwanie dzwonków przed zapisaniem zmian zapisuje wprowadzone zmiany wybiera opcje, któr chcesz wywietli lub zmieni wybierz tak lub nie Wskazówki do Ustawie: zamiast uywa przycisku nawigacyjnego do podwietlenia wyboru, mona równie wpisa numer znajdujcy si przy wpisie, który chcesz zmieni. wikszoci opcji musisz wcisn,,zapisz" lub,,ok", aby potwierdzi swój wybór. 13 Telefony IP 1. Spis numerów (Przycisk Ustawienia, 1) Aby wywietli opcj zwizane z katalogiem w telefonie, wcinij przycisk Ustawienia, nastpnie 1, zatwierd wybór klawiszem ekranowym,,wybierz" Uywajc przycisku nawigacyjnego, przesu si w gór lub w dól,,nowy wpis", Katalog Glówny, lub Katalog Osobisty Dodawanie nowego wpisu do Katalogu Osobistego (Przycisk Ustawienia, 1,1) Dla najczciej wybieranych numerów, mona stworzy katalog osobisty.

4 Wybierz klawisz ekranowy,,dodaj". Ostatnia funkcja klawiszy ekranowych pozwoli na wybór num, IP lub URL. Uyj klawiatury, aby wpisa numer telefonu, adres IP lub URL, nastpnie zatwierd klawiszem ekranowym ok. Uywaj przycisku nawigacyjnego, aby porusza si góra/dól pomidzy wpisami. Jeli wprowadzisz bldn informacj, wciij,,usu", aby usun bldnie wpisany znak lub,,czy", aby usun caly wpis. Aby skopiowa istniejcy wpis, uyj przycisku nawigacyjnego, aby podwietli ten wpis w katalogu glównym lub osobistym i wcinij,,kopiuj". Przejd do katalogu osobistego, wcinij,,wklej", informacja zostanie skopiowana. Aby dostosowa do swoich potrzeb dwik dzwonka, podwietl za pomoca klawiszy nawigacyjnych, dwik ustawiony domylnie, nastpnie wybierz cech i dzwonek. Wcinij klawisz,,zapisz", wpis zostanie dodany do katalogu osobistego. Przycisk Ustawienia Wskazówki do Ustawie: zamiast uywa przycisku nawigacyjnego do podwietlenia wyboru, mona równie wpisa numer znajdujcy si przy wpisie, który chcesz zmieni. wikszoci opcji musisz wcisn,,zapisz" lub,,ok", aby potwierdzi swój wybór. Uywanie Katalogu Glównego (Przycisk Ustawienia, 1,2) Katalog glówny jest dostpny wylcznie wtedy, gdy telefon jest podlczony do centralki telefonicznej Linksys. Aby wywietli katalog glówny, wcinij przycisk Ustawienia, nastpnie 1,2 oraz klawisz ekranowy,,wybierz". Uyj przycisku nawigacyjnego, aby podwietli nazw, w tym momencie na ekranie pojawi si lista opcji. Dostpne opcje: wybnr, anuluj, kopiuj, wklej po naciniciu odpowiedniego klawisza ekranowego. Rodzial 3: Uytkowanie telefonu 1. Katalog (Przycisk Ustawienia, 1) 14 Telefony IP Uytkowanie Katalogu Osobistego (Przycisk Ustawienia, 1,3) Jeli wpisale przynajmniej jedn nazw przy uyciu opcji Nowy wpis, posiadasz Katalog Osobisty. Aby wywietli katalog osobisty, wcinij przycisk Ustawienia, a nastpnie 1. Lista wpisów pojawi si po wpisaniu liczby 3. Uyj przycisku nawigacyjnego, aby podwietli wybór. Dostpne opcje: wybnr, usu, edytuj, anuluj, kopiuj, wklej po wybraniu odpowiedniego klawisza ekranowego. Przycisk Ustawienia 2. Szybkie wybieranie (Przycisk Ustawienia, 2) Dla 8 wpisów moesz przydzieli liczby szybkiego wybierania. Kady z nich moe by numerem telefonu, adresem IP lub URL. Aby ustawi szybkie wybieranie, wcinij przycisk Ustawienia, a nastpnie 2. Przypisz numer szybkiego wybierania, podwietl opcj (<Nie Przypisany>). Edytuj wczeniej przypisany wpis podwietlajc go za pomoc przycisku nawigacyjnego. Wcinij przycisk ekranowy,,edytuj". Ostatni przycisk ekranowy pozwala na wybór opcji num, IP lub URL. Uyj klawiatury telefonu, aby wpisa numer, adres IP lub URL. Nastpnie wcinij przycisk ekranowy,,ok" lub wpisz nazw z katalogu. Kiedy zaczniesz wpisywa nazw, pojawi si lista wyboru. Podwietl numer i nacinij,,zapisz", aby zachowa zmiany. Jeli podasz bldn informacj, zanim naciniesz,,ok", wcinij,,usuznak", aby usun jeden znak, lub,,wyczy", aby usun caly wpis. Wskazówki do Ustawie: zamiast uywa przycisku nawigacyjnego do podwietlenia wyboru, mona równie wpisa numer znajdujcy si przy wpisie, który chcesz zmieni. wikszoci opcji musisz wcisn,,zapisz" lub,,ok", aby potwierdzi swój wybór. Rodzial 3: Uytkowanie telefonu 2. Szybkie wybieranie (Przycisk Ustawienia, 2) 15 Telefony IP 3. Historia polcze (Przycisk Ustawienia, 3) Wywietl list ostatnio odebranych polcze (do 60 wpisów) w historii polcze. Masz moliwo wyboru z 3 list: lista Redial, lista polcze nieodebranych, lista polcze odebranych. Aby wywietli histori polcze, wcinij przycisk Ustawienia, a potem 3. Aby przejrze list, uyj przycisku nawigacyjnego, a nastpnie,,wybierz". eby oddzwoni na numer z listy, wcinij,,wybnr". Moesz równie wybra opcj: usu, edytuj lub anuluj. Przycisk Ustawienia 4. Dwik dzwonka (Przycisk Ustawienia, 4) Kady z numerów wewntrznych telefonu, moe mie przypisany inny dwik dzwonka. Moesz pobra do 10 dzwonków z witryny Linksys (www.linksys.com). Aby zmieni ton dzwonka, wcinij przycisk Ustawienia, a potem 4. Uyj przycisku nawigacyjnego, aby podwietli numer wewntrzny, dla którego chcesz przypisa ton dzwonka, a nastpnie wcinij,,zmie". Pojawi si kilka opcji. Wybierz,,odtwórz" jeli chcesz uslysze brzmienie dzwonka, wciij,,wybierz", aby wybra dzwonek. 5. wybra preferencje wcinij przycisk Ustawienia, a potem 5. tak lub nie (t/n), po dokonaniu wyboru wcinij,,ok": 2. tak lub nie (t/n), po dokonaniu wyboru wcinij,,ok". 3. dokonaniu wyboru wcinij,,ok". 4. tak lub nie (t/n). Po dokonaniu wyboru wcinij,,ok". tak lub nie (t/n). Po dokonaniu wyboru wcinij,,ok". Aby wylczy t funkcj, wybierz,,nie" i wcinij,,ok". dokonaniu wyboru wcinij,,ok". Przycisk Ustawienia 6. aby potwierdzi. Aby wylczy przekierowanie wszystkich polcze, wcinij przycisk Ustawienia, potem 6. Uyj przycisku nawigacyjnego, aby podwietli 1 Przekieruj Wszystkie na Nr. Wybierz,,edytuj", a nastpnie,,czy". 2. Przykieruj Gdy Zajte na Nr - Przekierowuje wszystkie polczenia na inny numer, gdy telefon jest zajty. Wskazówki do Ustawie: zamiast uywa przycisku nawigacyjnego do podwietlenia wyboru, mona równie wpisa numer znajdujcy si przy wpisie, który chcesz zmieni. wikszoci opcji musisz wcisn,,zapisz" lub,,ok", aby potwierdzi swój wybór. Rodzial 3: Uytkowanie telefonu 6. Przekierowanie polcze (Przycisk Ustawienia, 6) 17 Telefony IP Wybierz,,Edytuj" nastpnie wpisz numer aby przekierowa polczenie, gdy telefon jest zajty. Wybierz poczt glosow, inny numer wewntrzny lub zewntrzny numer. Jeli wybierasz zewntrzny numer, upewnij si, e wpisale 10 cyfr. Wcinij,,OK", aby zatwierdzi operacj. Aby wylczy przekierowanie polcze, wcinij przycisk,,ustawienia", potem 6. Uyj klawisza nawigacyjnego, aby podwietli,,przekieruj gdy zajte na numer". Wybierz,,Edytuj", a nastpnie,,czy". Przycisk Ustawienia 3 Przekieruj gdy brak odpowiedzi na Nr - przekierowuje polczenie na inny numer gdy telefon nie zostal odebrany. Wybierz,,Edytuj" nastpnie wpisz numer aby przekierowa polczenie, gdy telefon nie zostal odebrany. Wybierz poczt glosow, inny numer wewntrzny lub zewntrzny numer. Jeli wybierasz zewntrzny numer, upewnij si, e wpisale 10 cyfr. Wcinij,,OK", aby zatwierdzi operacj. Aby wylczy przekierowanie polcze gdy telefon nie zostal odebrany, wybierz przekierowanie polcze z menu,,ustawienia", nastpnie podwietl 3,,Przekieruj gdy brak odpowiedzi na Nr". Wybierz,,Edytuj", a nastpnie,,czy". 4 Opónienie przekierowania gdy brak odpowiedzi - przekierowuje polczenia na numer który wybrale w pkt3 (Przekieruj gdy brak odpowiedzi na Nr), po okrelonym czasie, jeeli telefon nie zostal odebrany.

5 Aby wlczy t opcj wpisz liczb sekund, które maj uplyn od czasu rozpoczcia dzwonienia telefonu do chwili przekierowania. Wybierz,,Edytuj", wpisz liczb sekund dla opónienia (max 999s) nastpnie wcinij OK. Wcinij,,OK" aby zatwierd. Aby wylczy przekierowanie polcze, wybierz,,przekierowanie polcze" z menu,,ustawienia", nastpnie podwietl 4 i,,opónienie przekierowania gdy brak odpowiedzi". Wybierz,,Edytuj", a nastpnie,,czy". 7. Czas/Data (Przycisk Ustawienia, 7) Uyj tej funkcji, aby ustawi wlaciwy czas, dat oraz format godziny. Aby zmieni czas lub dat wcinij przycisk,,ustawienia", potem 7. Wpisz dat w nastpujcy sposób: MM*DD*RR (miesic-dzie-rok). Wpisz godzin w nastpujcy sposób: HH*MM*SS (godzina-minuta-sekunda). Godziny wywietlane s w 12-godzinnym formacie: am (a) lub pm (p). Jeli godzina nie jest wywietlana poprawnie, mona dopasowa jej ustawienia uywajc parametru O set. Aby zmieni format z a.m. na p.m. wpisz *12*00*00, aby zmieni ustawienie z p.m. na a. m. wpisz #12*00*00. Wskazówki do Ustawie: zamiast uywa przycisku nawigacyjnego do podwietlenia wyboru, mona równie wpisa numer znajdujcy si przy wpisie, który chcesz zmieni. wikszoci opcji musisz wcisn,,zapisz" lub,,ok", aby potwierdzi swój wybór. Rodzial 3: Uytkowanie telefonu 7. Czas/Data (Przycisk Ustawienia, 7) 18 Telefony IP Wcinij klawisz ekranowy,,zapisz", aby potwierdzi wybór. Moesz wybra tylko jeden z parametrów jeli istnieje taka konieczno. 8. Poczta glosowa (Przycisk Ustawienia, 8) Aby uy tej funkcji musi by ona dostpna w sieci, z której korzystasz. Aby uzyska dostp do skrzynki pocztowej, wcinij przycisk,,ustawienia", potem 8. Wpisz numer wewntrzny poczty glosowej, a nastpnie wybierz,,zapisz". Administrator sieci powinien dostarczy Ci ten numer. 9. Sie (Przycisk Ustawienia, 9) Ustawienia w tej czci pozwalaj kon gurowa i rozwizywa problemy zwizane z sieci. Nie naley zmienia tych ustawie o ile nie zleci tego administrator sieci, poniewa moe to le wplyn na funkcjonowanie telefonu. 10. Informacja o produkcie (Przycisk Ustawienia, 10) W tej czci wywietlana jest nazwa produktu, numer seryjny, wersja oprogramowania, wersja sprztowa, adres MAC, a take certy kat klienta. 11. Status (Przycisk Ustawienia,11) Pozwala wywietli status telefonu, numerów wewntrznych oraz przycisków dedykowanych do poszczególnych linii. 12. Reboot (Przycisk Ustawienia,12) Ustawienia w tej czci pozwalaj kon gurowa i rozwizywa problemy zwizane z sieci. Nie naley zmienia tych ustawie o ile nie zleci tego administrator sieci, poniewa moe to le wplyn na funkcjonowanie telefonu. 13. Restart - ponowne uruchomienie (Przycisk Ustawienia, 13) Ustawienia w tej czci pozwalaj kon gurowa i rozwizywa problemy zwizane z sieci. Nie naley zmienia tych ustawie o ile nie zleci tego administrator sieci, poniewa moe to le wplyn na funkcjonowanie telefonu. Rozdzial 3: Uytkowanie telefonu 8. Poczta glosowa (Przycisk Ustawienia, 8) 19 Telefony IP 14. Ustawienia fabryczne (Przycisk Ustawienia, 14) Ustawienia w tej czci pozwalaj kon gurowa i rozwizywa problemy zwizane z sieci. Nie naley zmienia tych ustawie o ile nie zleci tego administrator sieci, poniewa moe to le wplyn na funkcjonowanie telefonu. UWAGA! Jeli wybierzesz przywrócenie telefonu do ustawie fabrycznych, zostan przywrócone ustawienia oryginalne, spowoduje to równie wymazanie aktualnych ustwie, wlczajc w to katalogi i histori polcze. Istnieje prawdopodobiestwo, e numer wewntrzny równie ulegnie zmianie. 15. Hasla zabezpieczajce telefon (Przycisk Ustawienia, 15) Ustawienia w tej czci pozwal na zmian hasla telefonu, aby zabezpieczy go przed nieautoryzowanym uyciem. Dostp do tej opcji uzyskasz wciskajc przycisk,,ustawienia", potem 15. Wcinij,,Wybierz", aby ustawi lub zmieni haslo, nastpnie wcinij,,zapisz". Moesz wpisa haslo (maksymalnie 12 znaków). Wymagane jest aby wpisa to samo haslo dwukrotnie. Przycisk Ustawienia 16. Kontrast wywietlacza LD (Przycisk Ustawienia, 16) Ponisze ustawienia pozwalaj na zmian kontrastu wywietlacza LCD. Dostp do tej opcji uzyskasz wciskajc przycisk,,ustawienia", potem 16. Wcinij,,Wybierz", uyj przycisku nawigacyjnego aby zmniejszy lub zwikszy kontrast. Wybierz,,Zapisz", aby zatwierdzi wybór. Przesu suwak w lewo, eby zmniejszy kontrast lub w prawo, aby zwikszy. Wskazówki do Ustawie: zamiast uywa przycisku nawigacyjnego do podwietlenia wyboru, mona równie wpisa numer znajdujcy si przy wpisie, który chcesz zmieni. wikszoci opcji musisz wcisn,,zapisz" lub,,ok", aby potwierdzi swój wybór. 17. Status parkowanych polcze (Przycisk Ustawienia, 17) Sprawd status polcze, które zostaly zaparkowane. 18.Logowanie (Przycisk Ustawienia, 18) Jeli ustawisz haslo do telefonu, wykorzystaj t funkcj, aby si zalogowa. Rozdzial 3: Uytkowanie telefonu 14. Przywrócenie do ustawie fabrycznych 20 Telefony IP Zalcznik A: Regulacje prawne Przepisy FCC Ten produkt zostal przetestowany i spelnia normy zgodne ze specy kacj przeznaczon dla urzdze cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdzialem 15 regulaminu FCC. Ponisze obostrzenia s przewidziane, aby dostarczy wlaciwego bezpieczestwa, zapewni ochron przed szkodliwymi interferencjami w instalacji mieszkaniowej. To urzdzenie generuje, wytwarza i moe promieniowa polem elektromagnetycznym, jeeli nie zostanie zainstalowane zgodnie z instrukcj moe spowodowa zaklócenia w komunikacji radiowej. Jednake nie ma gwarancji, e zaklócenia nie wystpi w pojednyczych instalacjach. Jeeli to urzdzenie powoduje szkodliwe zaklócenia w odbiorze sygnalu radiowego lub telewizyjnego, rozpoznane przez wlczanie i wylczanie urzdzenia, zastosuj si do poniszych kroków: Spróbuj przesun lub zmieni orientacj anteny. Zwikszy odleglo pomidzy urzdzeniami. Podlczy urzdzenie do innego gniazdka ni odbiornik. Skontaktuj si z dostawc lub dowiadczonym technikiem radio/tv Zgodno z przepisami FCC To urzdzenie spelnia normy promieniowania opisane przez FCC dla rodowisk niekontrolowanych. Urzdzenie powinno by instalowane i uywane w odlegloci nie mniejszej ni 20cm od czlowieka. 21 Zalcznik A: Regulacje prawne Telefony IP Uytkowanie w Kanadzie Uywanie tego urzdzenia w systemie dzialajcym czciowo lub zupelnie na zewntrz, moe wymaga uyskania przez uytkownika licencji zgodnej z kanadyjskimi normami prawnymi. To urzdzenie jest zgodne z Industry Canada ICES-003 i zasadami RSS210. Przepisy IC Dzialalno urzdzenia musi spelnia ponisze warunki: 1. Urzdzenie nie moe powodowa interferencji. 2. Urzdzenie musi akceptowa wszelkie interferencje wlczajc w to zaklócenia,. które mog powodowa niewlaciw prac urzdzenia. Potwierdzenie zgodnoci EC (Europa) Linksys deklaruje, e ten produkt spelnia normy wymienione poniej, zgodne z dyrektyw Unii Europejskiej R&TTE 1999/5/EC: EN , Glówne zaloenia EMC dla sprztu radiowego.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) EN Bezpieczestwo EN , EN Techniczne wymagania dla sprztu radiowego 22 Zalcznik A: Regulacje prawne Telefony IP UWAGA!: To urzdzenie jest przeznaczone do wykorzystania we wszystkich krajach EU oraz EFTA. Zewntrzne uycie moe by ograniczone do okrelonych czstotliwoci i/lub moe wymaga uyskania licencji. Skontaktuj si z lokalnymi wladzami, aby sprawdzi procedur. Notka: Kombinacje poziomów mocy i anten objawiajce si wypromieniowaniem o mocy powyej 100mW (EIRP) s uwaane jako niezgodne z wyej wymienion dyrektyw i nie mog by wykorzystane w krajach europejskich, które przyjly dyrektyw R&TTE 1999/5/EC. Aby dowiedzie si wicej o dozwolonej kombinacji poziomów mocy i anten skontaktuj si z Linksys Corporate Compliance. NOTKA BEZPIECZESTWA UWAGA! Aby ograniczy ryzyko poaru, uywaj tylko kabli telekomunikacyjnych zgodnych z norm numer 26 AWG lub wyej. Nie uywaj tego produktu blisko wody np. w wilgotnej piwnicy lub w okolicach basenu. Unikaj uywania produktu w trakcie burzy. Istnieje ryzyko poraenia prdem wywolanego uderzeniem pioruna. 23 Zalcznik A: Regulacje prawne Telefony IP FCC PART 68 STATEMENT To urzdzenie jest zgodne z 68 czci przepisów FCC. Do urzdzenia dolczona jest etykieta, która oprócz innych informacji zawiera numer rejestracyjny FCC oraz identy kator dzwonienia. urzdzenie wykorzystuje zlcze USOC RJ-11. okrela ilo urzdze, które mog by podlczone do linii telefonicznej zachowujc przy tym moliwo dzwonienia kadego z urzdze w przypadku wybrania twojego numeru. W wikszoci, lecz nie wszystkich obszarach suma RENs nie powinna przekroczy 5. Aby upewni si o liczbie urzdze, która moe by podlczona do linii okrelonej przez RENs, skontaktuj si z operatorem w celu uzyskania maksymalnej wartoci REN dla danego obszaru. Jeeli to urzdzenie wywoluje zaklócenia w sieci telefonicznej, twój operator moe tymczasowo odmówi Tobie wiadczenia uslugi. Jeeli takie zaklócenia wystpuj, operator powinien powiadomi klienta natychmiast o tym fakcie. Zostaniesz równie poinformowany o prawie do przedstawienia dokumentów informujcych, e sprzt jest zgodny z normami FCC. Operator telefoniczny moe dokona zmian w swojej strukturze, wlczajc w to urzdzenia, dzialania lub procedury, które mog wplyn na dzialanie twojego urzdzenia. Jeeli ma to miejsce, operator poinformuje cie o tym, aby mógl wprowadzi konieczne mody kacje w celu utrzymania niezaklóconego dzialania. W przypadku gdyby urzdzenie nie dzialalo wlaciwie, odlcz telefon od linii telefonicznej. Spróbuj wykorzysta inne urzdzenie zgodne z FCC podlczajc je do tego samego gniazdka. Jeeli problem nadal wystpuje, skontaktuj si z biurem napraw operatora telefonicznego. Jeeli problem nie wystpuje przy innym urzdzeniu, odlcz uszkodzony produkt do linii telefonicznej i nie uywaj go do czasu, a nie zostanie naprawione. Zauwa, e operator telefoniczny moe zwróci si z prob o odlczenie urzdzenia dopóki problem nie zostanie rozwizany lub dopóki nie jeste pewny, e urzdzenie jest sprawne. Uytkownik musi wykorzystywa akcesoria i kable dostarczone przez producenta w celu uzyskania optymalnej wydajnoci urzdzenia. Uytkownik nie ma prawa dokonywa napraw samodzielnie. Jeeli wystpuje problem z urzdzeniem, skontaktuj si z autoryzowanym dostawc w celu naprawy i uzyskania informacji gwarancyjnych. To urzdzenie nie moe by uywane w sieciach telefonicznych bazujcych na aparatach,,wrzutowych". Zalcznik A: Regulacje prawne 24 Telefony IP Zalcznik B: Informacje kontaktowe Potrzebny kontakt z rm Linksys? W celu uzyskania najnowszych informacji oraz aktualizacji dla posiadanego produktu, prosimy odwiedzi nasz stron internetow, dostpn pod adresem: lub ftp.linksys.com Nie moesz znale informacji o produkcie, który chcesz kupi w sieci? Chcesz dowiedzie si o produktach sieciowych Linksys? Zapytaj na naszej infolinii: (LINKSYS) lub przefaksuj swoje zapytanie na W przypadku napotkania problemów z eksploatacj dowolnego produktu rmy Linksys, prosimy skontaktowa si z nasz rm przy uyciu nastpujcych adresów poczty elektronicznej: lub zadzwo pod numer Jeeli jakikolwiek produkt Linksys wykazuje wadliwe dzialanie w trakcie okresu gwarancyjnego, moesz zadzwoni do dzialu Linksys Return Merchandise Authorization aby uzyska numer RMA: Informacje na temat produktów Linksys w Polsce moesz uzyska: Linksys Help Desk PL: Polczenie bezplatne: Czynne: Pn - Pt, Godz: 9:00-18:00 Pomoc techniczna: support. 25 Zalcznik A: Regulacje prawne.

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo