RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku Elektronicznego

2 Spis treści: 1. RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE Liberalizacja usług telefonii stacjonarnej Prywatyzacja Charakterystyka rynku Operatorzy stacjonarnych usług telekomunikacyjnych Przychody z usług telefonii stacjonarnej

3 1. RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE. Wzrost tempa rozwoju polskiego rynku telekomunikacyjnego w ostatnim dziesięcioleciu uwarunkowany był procesem liberalizacji tego rynku jak i prywatyzacji gospodarki (w tym sektora telekomunikacji). Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych można zobrazować wzrostem liczby abonentów w latach W przypadku telefonii stacjonarnej jest to wzrost od 3,8 mln w roku 1990, do 11,3 mln w roku 2005 (maksymalny wskaźnik: 12,5 mln abonentów osiągnięto w roku 2004), a w przypadku telefonii komórkowej: od zaledwie 75 tysięcy w 1990 r. do 29,2 mln abonentów na koniec 2005 roku. Pomimo tak wysokich wskaźników wzrostu ciągle jeszcze nasycenie usługami telekomunikacyjnymi w Polsce jest niskie na tle innych krajów Europy, zwłaszcza w porównaniu z krajami Unii Europejskiej Liberalizacja usług telefonii stacjonarnej. Do roku 1990 panował w Polsce ścisły państwowy monopol w zakresie telekomunikacji. Procesy liberalizacyjne polskiego rynku telekomunikacyjnego rozpoczęły się dopiero wraz z uchwaloną w listopadzie 1990r. i wprowadzoną w życie w 1991 roku Ustawą o Łączności. Była to w tym czasie dość nowoczesna ustawa, rozdzielająca pocztę od telekomunikacji i znosząca w pewnym zakresie prawny monopol państwa na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Nowelizacja ustawy w 1995 roku stanowiła kolejny krok na drodze liberalizacji rynku. Zaowocowało to wydaniem szeregu uprawnień na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej przez operatorów niezależnych - Minister Łączności udzielił w ciągu następnych 5 lat łącznie ponad 600 zezwoleń i koncesji dla operatorów, service providerów dostępu do sieci Internet (ISP) 1 i innych operatorów na prowadzenie działalności w dziedzinie telekomunikacji. W dniu 21 lipca 2000 roku uchwalono nowe Prawo Telekomunikacyjne, odpowiadające zarówno wymaganiom wynikającym z aktualnego stopnia rozwoju technologicznego sektora jak i też przepisów z zakresu telekomunikacji, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Nowe Prawo Telekomunikacyjne weszło w życie od 1 stycznia 2001 roku zmieniając całkowicie zasady prowadzenia działalności telekomunikacyjnej w Polsce. Jedną z najważniejszych zmian była likwidacja koncesjonowania usług oraz uwolnienie rynku krajowych połączeń telefonicznych (w tym od 1 stycznia 2002 międzystrefowych), a od 1 stycznia 2003 międzynarodowych. W czerwcu 2003 nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego dostosowała przepisy polskiego prawa krajowego do prawa telekomunikacyjnego obowiązującego w Unii Europejskiej (tj. implementacji pakietu Dyrektyw unijnych z 1998 roku). Zmiany dotyczyły w szczególności: definicji usługi powszechnej, warunków świadczenia powyższych usług, przenoszalności numerów, wyboru operatora świadczącego usługi, dostępu do pętli abonenckiej. Ponadto nowelizacja miała za zadanie wyeliminować nieścisłości przepisów, które ujawniły się w wyniku praktycznego stosowania prawa. Ponieważ jednak znowelizowane Prawo Telekomunikacyjne było niezgodne z kolejnymi, najnowszymi unijnymi dyrektywami - Polska musiała wprowadzić kolejną nowelizację. W dniu 3 września 2004 roku weszła w życie nowa (aktualnie obowiązująca plus późniejsze nowelizacje zmieniające Prawo telekomunikacyjne) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800), będąca efektem implementacji do polskiego prawa pakietu Dyrektyw Unii Europejskiej z 2002 roku. 1 ISP Internet Service Provider, firma będąca dostawcą usługi dostępu do Internetu 3

4 Nowa ustawa Prawo telekomunikacyjne m.in.: upraszcza formalności związane z rejestracją działalności operatorskiej, zwiększa role Prezesa URTiP w nakładaniu obowiązków regulacyjnych, reguluje sprawy współpracy międzyoperatorskiej, uwolnienia tzw. lokalnej pętli abonenckiej, zwiększa uprawnienia abonentów w stosunku do operatorów, m.in. umożliwia zachowanie dotychczasowego numeru przy przejściu do innej sieci, brak odpowiedzi operatora na reklamację w ciągu 30 dni oznacza jej automatyczne uznanie, abonent może zlecić bezpłatną blokadę połączeń na wskazane numery itp. Późniejsze ustawy zmieniające ustawę z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 29 grdunia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 12, poz. 66 z dn. 25 stycznia 2006r.); ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 267, poz z dnia 30 grudnia 2005 r.); ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, prezesów agencji państwowych oraz prezesów zarządów państwowych funduszy celowych (Dz.U. Nr 163, poz.1362 z 26 sierpnia 2005 r.); ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz z dnia 27 grudnia 2004 r.). MONOPOL Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon XII.1991 Utworzenie spółki Telekomunikacja Polska S.A Otwarcie rynku telefonii komórkowej 2000 Otwarcie rynku połączeń lokalnych 1.I.2002 Otwarcie rynku połączeń międzystrefowych 1.I.2003 Otwarcie rynku połączeń międzynarodowych PEŁNA LIBERALIZACJA Rys 1. Przebieg liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. 4

5 1.2. Prywatyzacja. W latach dziewięćdziesiątych sprywatyzowano największe polskie przedsiębiorstwa produkcyjne sprzętu telekomunikacyjnego. Wykupiły je firmy zagraniczne: Alcatel, Lucent Technologies i Siemens, monopolizując rynek sprzętu dla telefonii publicznej. Jednakże największym wydarzeniem prywatyzacyjnym na polskim rynku telekomunikacyjnym była sprzedaż akcji operatora narodowego : Telekomunikacji Polskiej S.A. W październiku 1998r. Ministerstwo Skarbu Państwa zaoferowało w publicznej ofercie prywatyzacyjnej łącznie 210 mln akcji, z czego 70 mln akcji dla polskich inwestorów i 140 mln. akcji dla zagranicznych (łącznie dla inwestorów 15%). W grudniu 1998 roku TP S.A. wyemitowała obligacje o wartości 1 miliarda USD (Finance B.V. Holandia). W 2000 roku, po 2 przetargach i długich negocjacjach na inwestora strategicznego wybrano konsorcjum France Telecom Kulczyk Holding, sprzedając mu 35% akcji i następnie w październiku 2001 kolejne 12,5 %. Obecnie, na koniec 1 połowy 2006 r., największym akcjonariuszem Telekomunikacji Polskiej był France Telecom (poprzez firmę: Companie Generale des Communications Cogecom S.A.) posiadający 47,5% udziałów (Kulczyk Holding S.A., odsprzedał swoje udziały France Telecom w 2005 roku). Udział Skarbu Państwa wynosił 3,87%. Posiadacze GDR, reprezentowani przez Bank of New York, dysponowali 9,98% akcji, a pozostali akcjonariusze 38,65%. Tab. 1 Struktura własności kapitału zakładowego TP S.A., stan na dzień r. Akcjonariusz Wartość nominalna posiadanych akcji (w mln PLN) Udział w kapitale zakładowym France Telecom S.A. (Cogecom S.A.) ,5% Skarb Państwa 162,4 3,87% Posiadacze GDR 3 reprezentowani przez 419,1 9,98% Bank of New York Pozostali akcjonariusze 1 623,5 38,65% RAZEM ,00% 1.3. Charakterystyka rynku. Wskutek wieloletniego monopolu w zakresie rynku telekomunikacyjnego rynek telefonii stacjonarnej charakteryzował się ciągłym niedostatkiem podaży w stosunku do istniejącego popytu, zaś szczególnie źle pod tym względem wyglądała sytuacja na terenach wiejskich. Duża dysproporcja pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi wyrażała się długim czasem oczekiwania na założenie telefonu oraz w wartościach wskaźnika gęstości telefonicznej: w miastach wynosił on na koniec 2005 roku 40,8% % (tj. 40,8 telefonu na 100 mieszkańców), podczas gdy na wsi zaledwie 15,1% (ale 19,5% w 2004!). Telefonia komórkowa stała się realną alternatywą dla linii stacjonarnych wobec niedostatku tych ostatnich. Znamienny był rok 2005, w którym nastąpił nawet spadek telefonicznych łączy głównych w telefonii stacjonarnej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Operatorzy komórkowi zyskują natomiast corocznie po kilka milionów nowych abonentów (w 2005 r. padł nowy rekord, przybyło [w odniesieniu do roku 2004] ponad 6 mln nowych użytkowników). 2 Bezpośrednio akcje TP S.A. posiada spółka "Compagnie Generale des Communications Cogecom S.A.", podmiot zależny od France Telecom S.A. 3 Obrót akcjami TP, w formie globalnych kwitów depozytowych (GDR), odbywa się m.in. także na Giełdzie Londyńskiej. Program emisji GDR-ów został zrealizowany przy współpracy z Bank of New York. 5

6 użytkownicy Internetu, pow. 15 roku życia (w tys.) abonenci telefonii ruchomej (w tys.) telef. łącza główne telefonii przewodowej (w tys.) Rys 2. Wzrost liczby abonentów w Polsce w latach Źródło: GUS 2005, IRE (na podst. danych od firm), dane dot. użytkowników Internetu 5 : badanie SMG/KRC. Na koniec 2005 roku średni wskaźnik gęstości stacjonarnych linii telefonicznych w kraju wynosił ok. 30,8% podczas gdy w krajach rozwiniętych przekracza on, często znacznie, wartość 50%. Tab. 2 Wskaźniki penetracji telefonii stacjonarnej w Polsce. 6 Rynek usług Telefonia przewodowa (TPSA i operatorzy niezależni) 16,9% 19,7% 22,8% 26,3% 28,3% 29,9% 31,1% 32,1% 32,9% 30,8% Pomimo wprowadzania kolejnych coraz bardziej liberalnych ustaw, co stanowiło niewątpliwie poważny krok w kierunku odchodzenia od monopolu na rzecz budowania rynku konkurencyjnego i co zaowocowało dużą liczbą udzielonych koncesji i uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej, to jednak nie zmieniło to zasadniczo obrazu tego rynku i układu sił na nim. Wystarczy powiedzieć, że po 15 latach od wprowadzenia pierwszej liberalizującej rynek Ustawy o Łączności, na koniec 2005 roku operatorzy lokalni posiadają zaledwie ok. 1/10 tego rynku, pozostała część zaś dalej jest w posiadaniu byłego monopolisty Telekomunikacji Polskiej S.A. 4 telefoniczne łącza główne (w łączności stacjonarnej) obejmują standardowe łącza główne oraz łącza w dostępach ISDN; dane dotyczące abonentów komórkowych pochodzą z oficjalnej statystyki GUS; opierając się na danych operatorów wielkości te czasami się różnią (np. w roku 2001 suma abonentów wg danych operatorów = tys. osób). 5 Nie ma jednoznacznej definicji; Internauta - to wg międzynarodowej definicji Advertising Bureau osoba korzystająca z sieci przynajmniej raz na miesiąc. 6 Źródło: Główny Urząd Statystyczny 6

7 ,8% TP S.A. operatorzy lokalni Tab. 3 Liczba abonentów w [tys.] i udział operatorów lokalnych w rynku telefonii stacjonarnej w Polsce (pod wzgl. liczby łączy głównych) w latach (stan na dzień 31.XII każdego roku). 7 Obecnie wyraźnie widoczna jest tendencja do koncentrowania działań operatorów na terenach zurbanizowanych oraz do zwiększania uwagi na usługi niegłosowe, jak np. transmisji danych i ISP (Internet Service Provider). W 2005 roku rynek telefonii stacjonarnej w Polsce charakteryzował się stosunkowo intensywnymi działaniami operatorów niezależnych, ale z drugiej strony dalsza obniżka cen za po łączenia przez operatorów telefonii komórkowej w Polsce skutkowała w większym niż dotychczas stopniu procesem wypierania telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową, powodując tym samym spadek liczby łączy stacjonarnych. Transmisja danych i Internet. Usługi transmisji danych i dostępu do Internetu stanowią jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Grupa TP, podobnie jak w innych segmentach, posiada najsilniejszą pozycję na tym rynku. Segment usług przesyłu danych (tj. transmisja danych, dzierżawa łączy, dostęp do Internetu dial-up i szerokopasmowy) w TP S.A. stanowił w 2005 roku 17,4% całkowitych przychodów TPSA. I wynosił łącznie 2099 mln PLN. Największy wzrost w tym segmencie odnotowały usługi internetowe oparte na technologii ADSL, co jest wynikiem bardzo dynamicznego przyrostu bazy klientów (wzrost o 81% z poziomu 631 tys. użytkowników ADSL na koniec grudnia 2004 roku do tys. na koniec 2005 roku). Z kolei przychody z usług komutowanego dostępu do Internetu (dial-up) w 2005 roku wyniosły tys. zł i spadły o 43,3%, Dynamiczny wzrost tego segmentu tynku usług telekomunikacyjnych jest stymulowany wzrastającym popytem na powszechny dostęp do sieci Internet oraz zapotrzebowaniem na wirtualne sieci korporacyjne (VPN). W ostatnim okresie zaznacza się także dynamiczny wzrost transmisji danych w sieciach operatorów komórkowych. Dotychczas firmy korzystały z sieci VPN w celu głównie wymiany danych księgowych, czy magazynowych. Obecnie coraz częściej transmisja danych jest wykorzystywana do przesyłu innych sygnałów do połączeń głosowych, wideo czy do realizacji wideokonferencji. Nastąpiła ewolucja, powstały sieci konwergentne, łączące tradycyjne usługi z multimediami. 7 Źródło: IRE na podst. danych GUS i operatorów. 7

8 Według raportu firmy PMR w latach polski rynek transmisji danych będzie wzrastał w tempie 11% rocznie (od ok. 3 mld PLN w 2004r. do 4,4 mld PLN w 2008). O jego wielkości stanowić będzie głównie szerokopasmowy dostęp do Internetu. Pod względem liczby szerokopasmowych łączy byliśmy pod koniec 2005 roku na dziesiątym miejscu w Europie, posiadając w tym momencie 1 mln 625 tys. szerokopasmowych łączy, z czego ponad 70 proc. z nich działało w sieci Telekomunikacji Polskiej. Nieznacznie wyprzedzaliśmy Rosję (1 mln 589 tys. łączy) i Turcję (1 mln 572 tys.). Liczba łączy DSL wzrosła w 2005r. o 87,7%, a liczba łączy w sieciach telewizji kablowej o 83,1%. VoIP. VoIP (Voice over Internet Protocol), czyli telefonia internetowa systematycznie zyskuje na znaczeniu. Według prognoz International Telecommunication Union (ITU) - VoIP będzie obejmował coraz większą część rynku długodystansowych połączeń telefonicznych, a w szczególności międzynarodowych. W Polsce dzięki technologii VoIP, pomimo formalnego monopolu TP S.A. ma telefonię międzynarodową do końca 2002 r., dużo wcześniej na rynek połączeń międzynarodowych wkroczyło nieoficjalnie wielu operatorów i firm ISP działających w kraju. Przy stosunkowo niewielkim pogorszeniu jakości rozmowy (chociaż najnowsze generacje sprzętu pozwalają na łączność VoIP na porównywalnym poziomie jakościowym) usługi te są znacznie tańsze od rozmów tradycyjnych międzymiastowych czy międzynarodowych, gdyż są one kwalifikowane jako połączenia lokalne transmisji danych. Do innych zalet VoIP zaliczyć należy: utworzenie jednolitej sieci transmisji danych (możliwość rezygnacji z sieci telefonicznej okablowania, aparatów, central PABX), co upraszcza zarządzanie, utrzymanie, zmniejsza koszty, a jednocześnie pozwala na potencjalne wzbogacenie przekazu głosowego o możliwość przesyłania danych, obrazu. Polska jest dostrzegana jako największy rynek VoIP w Europie Środkowej i Wschodniej. Wartość tego rynku w 2007 roku według prognoz powinna osiągnąć 290 mln USD. Polski rynek VoIP jest w tej chwili bardzo rozproszony. Wydaje się, że spodziewane fuzje mniejszych operatorów oferujących usługi VoIP, mogą zaowocować zwiększeniem dynamiki jego rozwoju. Według sondażu firmy ARC Rynek i Opinia na początku 2006r., w Polsce już ponad 60% aktywnych internautów korzysta z połączeń typu VoIP. Najczęściej rozmawiają przez internet do 30 minut tygodniowo. Najczęściej używane komunikatory do internetowych rozmów telefonicznych to Skype z prawie 50-procentowym udziałem w rynku, Gadu-Gadu, którego używa 23 procent Polaków, oraz Tlen, z którego korzysta niecałe 10 procent internautów. Skype, największy na świecie operator VoIP, ujawnił, że ma w Polsce 3,5 mln użytkowników. Są to jednak przeważnie osoby, które korzystają z możliwości darmowych rozmów pomiędzy klientami tego samego operatora. Liczba użytkowników telefonii internetowej, którzy płacą za tę usługę, jest dużo mniejsza (szacuje się, że jest ich w Polsce w sumie kilkaset tysięcy). Ale liczba ta będzie szybko rosnąć - tak jak cały rynek VoIP. Według szacunków firmy analitycznej IDC dla Europy Środkowo-Wschodniej, liczba minut wydzwonionych przez internet wzrośnie w 2006 roku trzykrotnie, a w porównaniu z 2004 rokiem - 15-krotnie. 8

9 1.4. Operatorzy stacjonarnych usług telekomunikacyjnych. Liberalizacja polskiego lokalnego rynku telekomunikacyjnego w latach 90-tych doprowadziła do powstania operatorów alternatywnych, którzy zbudowali swoje sieci lokalne. Liczba zarejestrowanych operatorów alternatywnych w 2005 r. wynosiła 68. Są to przedsiębiorcy, którzy stworzyli własną sieć telekomunikacyjną na wybranych obszarach kraju. Pomimo to TP S.A. jest dalej głównym operatorem stacjonarnym, który uzyskał w 2005 r. 85%8 przychodów całego rynku usług telefonii stacjonarnej. Wśród najważniejszych operatorów powszechnych usług telekomunikacyjnych wymienić należy (poza TP S.A.) następujące firmy: Netia S.A. (w tym: El-Net), Telefonia DIALOG S.A., Exatel S.A. (dawniej Tel-Energo +Telbank) i NOM, Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o., Tele2 Polska Sp. z o.o., Energis Polska Sp. z o.o., TeleNet Polska Sp. z o.o. (od 2005 r. po połączeniu z Multimedia Polska, zmiana nazwy na - Multimedia Polska S.A.), Pilicka Telefonia Sp. z o.o. i inne Tab. 4 Przychody i zatrudnienie największych firm na polskim rynku stacjonarnych usług telekomunikacyjnych w latach (w mln PLN). 9 Przychody (w mln PLN) Zatrudnienie Firma Zmiana w % 2004 / Telekomunikacja Polska S.A , ,65-7,74% Netia S.A. 854,40 898,69 4,93% Telefonia DIALOG S.A. 451,68 499,31 9,54% Exatel S.A. 338,83 496,99 31,82% Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. 277,96 217,87-27,58% Tele2 Polska 248,50 275,00 9,64% b.d. b.d. GTS Energis Polska 243,2 367,18 33,77% Multimedia Polska S.A. 130,12 124,23-4,74% Warto również zaznaczyć, że zezwolenia na powszechne usługi w sieciach stacjonarnych uzyskali także operatorzy komórkowi: Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa (PTC). Połączenia lokalne. Otwarcie rynku połączeń lokalnych nastąpiło w 1992 roku. Konkurencja w tym segmencie rynku jest bardzo rozdrobniona i żaden z operatorów alternatywnych nie zdołał pozyskać większej liczby klientów. Z tego też powodu, szacunkowy udział TP S.A w rynku lokalnych 8 Zródło: raport UKE Źródło: Computerworld TOP oraz Teleinfo rok. 9

10 linii dostępowych na koniec roku 2005 wynosił blisko 90%. Ten stan wynika z trudności operatorów związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę stałych abonenckich linii kablowych na terenie miast, czyli tam gdzie praktycznie TP S.A. (jako były krajowy operator) posiada nadal swoją własną rozbudowaną strukturę dostępową. Telefonia Dialog S.A. 3,2% Netia S.A. 2,9% Inni 4,0% TP S.A. 89,9% Rys 3. Struktura rynku stałych dołączeń lokalnych pod względem liczby abonentów (koniec 2005). 10 Połączenia lokalne i strefowe Telekomunikacja Polska S.A. wciąż zachowuje największy udział w czasie trwania połączeń na rynku połączeń lokalnych i strefowych. Udział ten utrzymuje się na poziomie około 90%. Brak wyraźnych zmian może być spowodowany specyfiką tego rynku. W roku 2004 połączenia lokalne i strefowe oferowały te firmy telekomunikacyjne, które posiadały sieć i zapewniały dostęp bezpośredni dla abonentów. TP S.A. 85,52% inni 14,48% Netia S.A. 3,48% Dialog S.A. 2,90% Tele2 4,09% pozostałe firmy 4,01% Rys 4. Struktura rynku połączeń lokalnych pod względem ruchu (stan na koniec 2005 roku) Źródło: raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej dane z dnia Źródło: raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej dane z dnia

11 Połączenia międzystrefowe. Rozwój sytuacji w segmencie połączeń międzystrefowych przebiegał podobnie: od momentu liberalizacji w 2001 roku na rynku pojawili się nowi operatorzy, ale na koniec 2004 r. TP S.A. utrzymała lwią część rynku, aczkolwiek jej udział w tym rynku spadł do ok. 80%. TP S.A. 76,63% Inni 23,37% Dialog S.A. 3,60% NOM 1,80% Tele2 8,10% Netia S.A. 6,55% pozostałe firmy 3,33% Rys 5. Struktura rynku połączeń międzystrefowych pod względem ruchu (stan na koniec 2005) 12 Połączenia międzynarodowe. Abonenci telefonii stacjonarnej uzyskali możliwość wyboru operatora przy połączeniach międzynarodowych z dniem 1 stycznia 2003 r. Przedtem TP S.A. dysponowała w praktyce monopolem na świadczenie tego typu usług. Na koniec 2004 roku, udział TP S.A. w ruchu międzynarodowym wynosił nieco ponad 73%%. TP S.A. 66,95% Inni 33,05% NOM 3,27% Dialog S.A. 5,66% Tele2 12,78% Netia S.A. 7,04% pozostałe firmy 4,30% Rys 6. Struktura rynku połączeń międzynarodowych pod względem ruchu (stan na koniec 2005). 13 Połączenia do sieci komórkowych. Abonenci telefonii stacjonarnej uzyskali możliwość wyboru operatora przy połączeniach do sieci komórkowych z dniem 1 października 2003 r. I w tym segmencie konkurencja jest bardzo rozdrobniona, ale TP S.A. nadal utrzymuje dominującą pozycję na tym rynku, chociaż z tendencją spadkową (w marcu 2004 roku, udział TP w rynku połączeń do sieci komórkowych wynosił ponad 87%, podczas gdy na koniec 2005 r. już tylko 74,6%). 12 Źródło: raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej dane z dnia Źródło: raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej dane z dnia

12 1.5. Przychody z usług telefonii stacjonarnej. Rok 2005 nie przyniósł znaczących obniżek cen za usługi telefonii stacjonarnej, choć pojawiły się nowe oferty, dostosowane do potrzeb użytkowników. Wartość przychodów z tego segmentu rynku, po niewielkim wzroście w 2004 roku, ma stałą w ostatnim czasie tendencję spadkową (Rys 8). sprzedaż w mln PLN Rys 7. Rynek stacjonarnych usług telekomunikacyjnych w Polsce w latach : sprzedaż w mln PLN. 14 Ważnym parametrem dla operatorów jest tzw. współczynnik ARPU (Average Revenue Per User), czyli średni przychód od jednego użytkownika sieci (tutaj: na 1 linię). Według danych TP S.A. na koniec 2004 roku ARPU wynosiło 66,1 PLN (wobec 70,6 PLN na koniec 2004). Z kolei wg danych opublikowanych przez Netię, w IV kwartale 2005 roku jej klienci generowali średnio-miesięczny przychód w wysokości 91 PLN. Duża różnica w tym zakresie istnieje pomiędzy klientami biznesowymi, a indywidualnymi. W ostatnich latach istotnie zmieniła się struktura przychodów w telefonii stacjonarnej. Obecnie największe przychody w ramach tej telefonii uzyskuje się z instalacji i abonamentów (ok. 49% ogółu przychodów w 2004 roku, wobec 42% w 2004 roku). Na drugim miejscu, pod względem wielkości, znajdują się przychody uzyskiwane z połączeń lokalnych i strefowych, a na trzecim przychody z połączeń do sieci ruchomych. 14 Źródło: GUS. 12

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern

Wykład 2. Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Wykład 2 Problemy występujące na rynku Stacjonarnym Mobilnym (MNO, MVNO) Dostępu ( stacjonarnego i szerokopasmowego) Pojęcia ARPU, Chern Gaj: z mapy znikają białe plamy i poprawia się infrastruktura światłowodowa

Bardziej szczegółowo

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej

Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej GSMONLINE.PL Multimedia - przychody z Internetu równe przychodom z telefonii stacjonarnej 2009-02-25 Multimedia opublikowały swoje wyniki za 2008 r.: Na dzień 31 grudnia 2008 r. Grupa posiadała łącznie

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 10/10 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 2005 ROKU

RAPORT NR 10/10 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 2005 ROKU RAPORT NR 1/1 RYNEK USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE W 25 ROKU Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie pragnę poinformować, że informację referować będzie przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie pragnę poinformować, że informację referować będzie przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej. MINISTER TRANSPORTU Warszawa, dnia maja 2007 r. ŁT3k-0702-1/07 Pan Janusz Kołodziej Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejm Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na pismo INF-0181-139/07 z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012 Warszawa, styczeń 2013 r. 1. Wstęp... 3 2. Telefonia stacjonarna... 4 2.1. Posiadanie telefonu stacjonarnego... 4 2.2. Średnie miesięczne

Bardziej szczegółowo

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012

Usługi. biznesowego. dla segmentu. w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. 2edycja! telekomunikacyjne. Data publikacji: IV kwartał 2012 2edycja! Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: IV kwartał 2012 Język: polski, angielski Słowo od autora Usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce

Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Prognozy rozwoju zintegrowanego rynku komunikacji elektronicznej w Polsce Szanse rozwojowe w latach 2015-2019 Emil Konarzewski, Tomasz Kulisiewicz, Grzegorz Bernatek Audytel SA 23.09.2014 Telecom Briefing:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 15 21 września 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 15 21 września 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 15 21 września 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 16.09 Puls Biznesu: Orange sprzedaje kanał sportowy Orange ogłosiło w poniedziałek, że w najbliższych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Rynek kablowy w Polsce i w Europie

Rynek kablowy w Polsce i w Europie Rynek kablowy w Polsce i w Europie Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej 14 Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2015 2015 wzrost ogólnej liczby klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r.

Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych. 18 kwietnia 2007 r. Strategia Netii zdobycia miliona klientów usług szerokopasmowych 18 kwietnia 2007 r. 1 Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają stwierdzenia dotyczące przyszłości (prognozy). Prognozy te nie

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Wrzesień 2008 Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6. Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 9 15 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 9 15 lutego 2015 9.02 Puls Biznesu: Grube miliardy na częstotliwości Autor: MZAT 10 lutego 2015 roku rozpoczęła się aukcja częstotliwości z pasma 800 MHz i 2600 MHz, które

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r.

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. FREE ARTICLE Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Maj 2011 Bartłomiej Sosna, Starszy analityk rynku budowlanego

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce

Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce + Analiza cen usług dostępu do stacjonarnego Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2012 r. 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metoda kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Mówi się, że telefonia się kończy, więc dlaczego operatorzy telekomunikacyjni nadal chcą ją oferować? Tani i dobry VOIP dla wszystkich

Mówi się, że telefonia się kończy, więc dlaczego operatorzy telekomunikacyjni nadal chcą ją oferować? Tani i dobry VOIP dla wszystkich Mówi się, że telefonia się kończy, więc dlaczego operatorzy telekomunikacyjni nadal chcą ją oferować? Tani i dobry VOIP dla wszystkich Moderator: Krzysztof Kołodziej, Delegata Paneliści: Tomasz Brzozowski

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni

Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2008 roku Klienci instytucjonalni Raport z badania konsumenckiego przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa, grudzień 2008 Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych a preferencje konsumentów

Zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych a preferencje konsumentów KONSUMPCJA I ROZWÓJ 2014;1(6):49-65 49 Sławomir Tajer IBRKK Warszawa Zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych a preferencje konsumentów Wprowadzenie W ramach rynku usług telekomunikacyjnych wyodrębnia

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci

Wykład 1. Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Wykład 1 Cechy inwestycji/biznesu w telekomunikacji Różna systematyka Problem ostatniej mili, dobra rzadkie Efektywność ekonomiczna sieci Cel przedmiotu OST (ORGANIZACJA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO) Przekazanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju

SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju Warszawa, 4 października 2011r. SPRAWOZDANIE z podróży służbowej poza granicami kraju A. Część ogólna 1. Skład delegacji Krzysztof Ołpiński - naczelnik Wydziału Danych Operatorów w Departamencie Analiz

Bardziej szczegółowo

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet

ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON ŁT-6 Zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 1-7 lutego 2010. Prasa o Nas Data Prasa o rynku DTH/MVNO w Polsce

Biuletyn Cyfrowego Polsatu 1-7 lutego 2010. Prasa o Nas Data Prasa o rynku DTH/MVNO w Polsce Telepolis.pl: pl Abonament telefoniczny n za 1 zł ł od Cfro Cyfrowego 01.0202 Polsatu Cyfrowy Polsat przygotował niecodzienną ofertę telefonii komórkowej. Operator proponuje swoim klientom abonament za

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA JAKO CZYNNIK WZROSTU KONKURENCJI NA RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

KONWERGENCJA JAKO CZYNNIK WZROSTU KONKURENCJI NA RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Piotr Szkudlarek Katedra Makroekonomii Uniwersytet Szczeciński tatus@uoo.univ.szczecin.pl KONWERGENCJA JAKO CZYNNIK WZROSTU KONKURENCJI NA RYNKU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Abstrakt Rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011

Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu. Warszawa, 28 października 2011 Efektywna gospodarka częstotliwościowa szansą dla rozwoju mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu Warszawa, 28 października 2011 O czym dziś Ryzyko wyczerpania się zasobów częstotliwości operatorów

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010

Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Spotkanie prasowe Warszawa 16 lutego 2010 Strategia rozwoju usług telekomunikacyjnych dla firm Agenda Skąd przychodzimy? Kim Jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przychodzimy? Trochę historii ASTER 1994 początek

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS)

Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS) Analiza rynku usług telefonicznych świadczonych za pomocą publicznych aparatów samoinkasujących (PAS) URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DEPARTAMENT DETALICZNEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO WYDZIAŁ USŁUG DETALICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński

Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Strategie rozwoju małych firm telekomunikacyjnych na globalnym rynku szanse i zagrożenia dla uczestników klastra e-południe Marcin Jabłoński Connectionpoint.eu Marcin Jabłoński Prezes Zarządu Connectionpoint

Bardziej szczegółowo

Polsat Planowane zmiany. KPI i danych finansowych. Warszawa, 13 sierpnia 2014 r.

Polsat Planowane zmiany. KPI i danych finansowych. Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. Nowa Grupa Polsat Planowane zmiany w sposobie raportowania KPI i danych finansowych Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. Tomasz Szeląg Członek Zarządu, CFO Bartłomiej Drywa Dyrektor Relacji Inwestorskich Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA

Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA + Analiza wykorzystania usług świadczonych w roamingu międzynarodowym na obszarze UE/EEA Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, kwiecień 215 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 30 czerwca 06 lipca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 30 czerwca 06 lipca 2014 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Rośnie wycena Cyfrowego Polsatu Specjaliści Unicredit w najnowszym raporcie podwyższyli

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym

Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym Kamila Kloc-Evison, UOKiK Wojciech Szymczak, UOKiK Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym 1. Znaczenie ICT (ang. information and communication technologies)

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

Wall Street 2007 1-3 czerwca 2007 r.

Wall Street 2007 1-3 czerwca 2007 r. MNI coraz więcej atutów w ręku Wall Street 2007 1-3 czerwca 2007 r. Agenda Rynek na jakim działamy charakteryzuje się znacznym potencjałem wzrostowym Grupa dokonała znaczących inwestycji, co pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

WZROST O 106% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ; WZROST LICZBY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 81% W SKALI ROKU ORAZ WZROST LICZBY DUŻYCH

WZROST O 106% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ; WZROST LICZBY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 81% W SKALI ROKU ORAZ WZROST LICZBY DUŻYCH WZROST O 106% PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ; WZROST LICZBY KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 81% W SKALI ROKU ORAZ WZROST LICZBY DUŻYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH O 89% W PIERWSZYM PÓŁROCZU ;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Bieżąca działalność oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku telekomunikacyjnym. październik 2009

Bieżąca działalność oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku telekomunikacyjnym. październik 2009 Bieżąca działalność oraz perspektywy rozwoju na polskim rynku telekomunikacyjnym październik 2009 Podstawowe informacje o Grupie HAWE Akcje Spółki HAWE S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

OECD Communications Outlook 2009. Przegląd sektora telekomunikacyjnego OECD, 2009 r. Summary in Polish. Podsumowanie w języku polskim

OECD Communications Outlook 2009. Przegląd sektora telekomunikacyjnego OECD, 2009 r. Summary in Polish. Podsumowanie w języku polskim OECD Communications Outlook 2009 Summary in Polish Przegląd sektora telekomunikacyjnego OECD, 2009 r. Podsumowanie w języku polskim W niniejszym, dziesiątym wydaniu ukazującego się co dwa lata Przeglądu

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski

Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce. Arkadiusz Piekarski Społeczne uwarunkowania dostępu do usług i sieci następnych generacji we wschodniej Polsce Arkadiusz Piekarski Warsaw University of Technology Faculty of Electronics and Information Technology Institute

Bardziej szczegółowo

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury

Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK. Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Konferencja jubileuszowa z okazji XX-lecia UOKiK 29 marca 2010 roku Przeobrażenia rynku telekomunikacyjnego a rozwój infrastruktury Regulacje ex ante Dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe I półrocze 2013

Podsumowanie finansowe I półrocze 2013 Podsumowanie finansowe I półrocze 2013 Warszawa, 3 września 2013 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2010-2013 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, marzec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 1. Cel i zakres analizy... 3 2. Internet...

Bardziej szczegółowo

1. METODOLOGIA OPRACOWANIA RAPORTU...5 2. STRATEGIA REGULACYJNA...6

1. METODOLOGIA OPRACOWANIA RAPORTU...5 2. STRATEGIA REGULACYJNA...6 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, kwiecień 2009 WSTĘP...5 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA RAPORTU...5 2. STRATEGIA REGULACYJNA...6 2.1. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

2 edycja! Rynek VoIP. w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015. Data publikacji: styczeń 2011. Język: polski, angielski

2 edycja! Rynek VoIP. w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015. Data publikacji: styczeń 2011. Język: polski, angielski 2 edycja! Rynek VoIP w Polsce 2010 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: styczeń 2011 Język: polski, angielski www.itandtelecompoland.com Słowo od autora Spadające ceny telefonii stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce

Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Analiza cen usług stacjonarnego dostępu do Internetu w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2016 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Wprowadzenie... 2 2.1. Internet

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r.

Renata Kowalska. Warszawa, 9 czerwca 2010 r. 1. Stan obecny USO z punktu widzenia regulatora i konsumentów. 2. Ocena rzeczywistego zapotrzebowania na usługi wchodzące w skład USO. 3. Przyszłość USO w Polsce. Renata Kowalska Warszawa, 9 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Wyspecjalizowana spółka działająca w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także w segmencie usług geoinformatycznych

Wyspecjalizowana spółka działająca w segmencie telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także w segmencie usług geoinformatycznych AGENDA Profil Spółki Historia Spółki Władze Spółki Działalnośd Wyniki finansowe Struktura przychodów Strategia rozwoju NewConnect Akcjonariat Spółki Podsumowanie Kontakt PROFIL SPÓŁKI Wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku. Warszawa, czerwiec 2006 r

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku. Warszawa, czerwiec 2006 r URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku Warszawa, czerwiec 2006 r Spis treści I WSTĘP... 3 II PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE... 4 III GŁÓWNI PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 11 17 czerwca 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 11 17 czerwca 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Parkiet: Spółki odporne na spadki Inwestor, który chce chronić kapitał przed spadkami, może postawić na spółki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja strategii Grupy Kapitałowej HAWE

Prezentacja strategii Grupy Kapitałowej HAWE Prezentacja strategii Grupy Kapitałowej HAWE 24 lipca 2008 Cele strategiczne na lata 2008-2012 Operator dla operatorów ( Carrier s carrier ) Budowa i komercjalizacja infrastruktury światłowodowej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2012-2015 Data publikacji: I kwartał 2012 Język: polski, angielski Zdaniem eksperta Rynek usług

Bardziej szczegółowo

(dane w procentach) 3-5 w tyg. 1-2 w tyg. 1-3 w mies. lokalne 49,7 31,8 12,5 2,3 1,0 0,1 0,6 7,4 16,8 16,3 14,5 5,8 5,0 17,3

(dane w procentach) 3-5 w tyg. 1-2 w tyg. 1-3 w mies. lokalne 49,7 31,8 12,5 2,3 1,0 0,1 0,6 7,4 16,8 16,3 14,5 5,8 5,0 17,3 VoIP wysyła telefony stacjonarne do lamusa Autor: Bartłomiej Dwornik, Money.pl Wrocław, marzec 2008 Wartość rynku telefonii internetowej może w tym roku przekroczyć 1,1 miliarda złotych - szacuje Money.pl.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

21 listopada 2000 r Dane finansowe Dane operacyjne

21 listopada 2000 r Dane finansowe Dane operacyjne Silny wzrost liczby klientów instytucjonalnych wraz z przekroczeniem progu 300.000 abonentów. Akcje Netii włączone do indexu WIG20 na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Warszawa, Polska - 21

Bardziej szczegółowo

10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010

10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu. Edycja 2010 10 lat po internetowej bańce: - Internet wyciąga branŝę z kryzysu Stan i perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce do roku 2015 GRZEGORZ BERNATEK, ŁUKASZ IDRIAN, EMIL KONARZEWSKI, TOMASZ KULISIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa. Zamieszczenie ogłoszeń on-line w BZP. http://www.portal.uzp.gov.pl Rz.341-108/08 Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz usług dostępu do internetu w sieci stacjonarnej dla potrzeb Urzędu Miasta Legionowo, Zadanie I - świadczenie usług telekomunikacyjnych, Zadanie

Bardziej szczegółowo

Idea potrzebuje wsparcia

Idea potrzebuje wsparcia Idea potrzebuje wsparcia prezentacja dla inwestorów Niniejsza prezentacja powstała w wyniku potrzeby sfinansowania dalszego rozwoju spółki i-trends Sp. z o.o. świadczącej innowacyjne usługi telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo