Wydział Nauk o śywności Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o śywności Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością"

Transkrypt

1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o śywności Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Procesy przemian w przetwórstwie surowców rolnych na Dolnym Śląsku po roku 1989 Wrocław, prof. dr hab. inŝ. Tadeusz Trziszka dr inŝ. Krystyna Szybiga dr hab. inŝ. Andrzej Jarmoluk

2 Transformacja polskiej gospodarki Ŝywnościowej pierwsza faza transformacji prywatyzacja bądź likwidacja duŝych państwowych zakładów powstawanie małych prywatnych zakładów rozluźnienie więzi integracyjnych przemysłu z rolnictwem wzrost przetwórstwa przemysłowego wyodrębnianie się grupy branŝowych liderów stały wzrost produkcji przemysłu spoŝywczego (średnio o 10% rocznie) zmniejszenie pierwotnego przerobu surowców rolnych

3 Transformacja polskiej gospodarki Ŝywnościowej załamanie produkcji roczny wzrost produkcji obniŝył się do poziomu 0,4% początek procesów dostosowywania zakładów do standardów Unii Europejskiej stały rozwój przemysłu Ŝywnościowego poprawa rentowności sprzedaŝy (netto - z 1,56% do 3,86%) wzrost obrotów handlu zagranicznego Ŝywnością (saldo obrotów 2003 r. 930 mln, 2006 r mln ) znaczący dopływ kapitału zagranicznego uruchomienie funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych kontynuacja inwestycji modernizacyjnych i realizacja nowych inwestycji (2003 r. 4,9 mld zł, 2006 r. 6,5 mld zł)

4 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

5 Udział produkcji wybranych wyrobów przemysłu spoŝywczego województwa dolnośląskiego w produkcji krajowej Wyszczególnienie Udział Dolnego w wielkościach krajowych [%] Produktu uboju bydła i cieląt w tys. t 2,4 1,0 0,8 1,2 1,8 Produkty trzody chlewnej w tys. t 2,9 2,5 2,5 1,8 1,4 Mleko płynne przetworzone w mln l 2,3 2,1 1,8 1,6 1,2 Masło oraz inne tłuszcze mleczne w tys. t 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 Cukier (w przeliczeniu na biały) w tys. t 11,8 9,5 8,2 11,5 10,4 Wódka czysta (w przeliczeniu na 100%) w mln l 2,5 2,8 3,5 3,0 2,4 Piwo otrzymywane ze słodu w tys. hl 3,5 2,9 1,5 0,4 0,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

6 Przemysł spoŝywczy województwa dolnośląskiego na tle kraju Wyszczególnienie Dolny Śląsk Produkcja sprzedana mln zł Przeciętne zatrudnienie w tys. 18,2 15,9 15,9 13,9 13,6 Wydajność pracy (produkcja sprzedana/zatr.) 155,2 168,9 169,6 212,9 214,0 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Wyszczególnienie Udział w Polsce [%] Produkcja sprzedana 2,9 2,8 2,7 2,6 2,4 Przeciętne zatrudnienie (pow. 9 os) 4,1 3,7 3,7 3,3 3,3 Przeciętne wynagrodzenie brutto 90,6 92,1 103,5 87,2 85,6 Wydajność pracy 70,9 76,4 71,4 79,4 74,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

7 Bilans Ŝywności Dolnego Śląska (średnia z lat ) 2005) Wyszczególnienie spoŝycie produkcja nadwyŝka/niedobór ilość udział w produkcji [%] Przetwory zboŝowe [t] ,4 Ziemniaki [t] ,3 Warzywa [t] ,7 Owoce [t] ,2 Mięso i podroby [t] ,3 Mięso wieprzowe [t] ,2 Mięso wołowe ,9 Mięso drobiowe ,7 Rzepak w przeliczeniu na olej [t] ,4 Mleko krowie [tys. l] ,3 Jaja kurze [tys. szt.] ,2 Buraki cukrowe jako cukier [t] ,4 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

8 Bilans Ŝywności Dolnego Śląska Niedobory produkcji surowców rolnych w relacji do przeciętnego spoŝycia bilansowego dotyczą: warzyw (39%) owoców (64%) mleka (52%) mięsa (41%)

9 Potencjał produkcyjny przemysłu spoŝywczego w regionie Zmiany ilości zakładów w latach zmniejszenie ilości zakładów przemysłu Ŝywnościowego o ok. 20% o 33% w przetwórstwie pierwotnym o 13% w przetwórstwie wtórnym W przemyśle pierwotnym przewaŝają zakłady: mięsne 50% przemiału zbóŝ 14% owocowo-warzywne warzywne 11% W przemyśle wtórnym przewaŝają: piekarnie 71%

10 ZMIANY W PRZEMYŚLE śywnościowym DOLNEGO ŚLĄSKA W ODNIESIENIU DO ILOŚCI ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA PIERWOTNEGO (dane GUS) Wyszczególnienie Produkcja i przetwórstwo mięsa białego Produkcja i przetwórstwo mięsa czerwonego Przetwórstwo mleka Produkcja olejów i tłuszczów roślinnych Owocowo-warzywny Produkcja win i napojów fermentowanych Produkcja piwa i słodów Wytwarzanie produktów przemiału zbóŝ Przetwórstwo ziemniaków Produkcja alkoholu etylowego i napojów alkoholowych Przetwórstwo ryb Produkcja pasz i karmy dla zwierząt Produkcja cukru Pozostałe Razem przetwórstwo pierwotne

11 ZMIANY W PRZEMYŚLE śywnościowym DOLNEGO ŚLĄSKA W ODNIESIENIU DO ILOŚCI ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA WTÓRNEGO Wyszczególnienie Produkcja lodów Produkcja pieczywa Produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłuŝonej trwałości Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych Produkcja makaronów, klusek i podobnych wyrobów mącznych Przetwórstwo herbaty i kawy Produkcja przypraw Produkcja odŝywek oraz Ŝywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spoŝywczych Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych Razem przetwórstwo wtórne Ogółem przemysł spoŝywczy

12 Przemysł Wykorzystanie potencjału produkcyjnego w przemyśle spoŝywczym regionu Zdolność prod. Przerób rzecz. Wykorzystanie zdolności produkcyjnej (%) SprzedaŜ poza wojewódz. (%) ZboŜowo młynarski [t] Paszowy [t] Ziemniaczany [t] Spirytusowy a.) zboŝowy [t] b.) ziemniaczany [t] 3 786, , Owocowo-warzywny [t] Mięsny [t] Drobiarski [t] Mleczarski [l] Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]

13 Zakres doskonalenia przemysłu Ŝywnościowego w regionie W przemyśle spoŝywczym mają miejsce korzystne zmiany warunków sanitarno-weterynaryjnych. Znaczna część zakładów pracujących w oparciu o surowce rolne przeszła pozytywnie weryfikację w zakresie wymogów unijnych. Dostosowania te wiąŝą się z koniecznością ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych. Wielkie znaczenie w zasilaniu w środki finansowe firm agrobiznesu mają pomocowe fundusze unijne, które są chętnie wykorzystywane przez menedŝerów przedsiębiorstw.

14 WYNIKI ANALIZY Województwo dolnośląskie posiada zdecydowanie lepsze niŝ przeciętnie w kraju warunki naturalne do produkcji rolnej (w skali IUNG o 12,5%). Dolny Śląsk mimo korzystnych warunków do produkcji rolnej nie jest samowystarczalny w zakresie produkcji warzyw, owoców, mięsa, a takŝe mleka. Dolny Śląsk zdominowany jest przez dostawców z innych województw. aŝ 45% dostaw przetworów mięsnych pochodzi z z Wielkopolski rynek mleka w 50% opanowany jest przez dostawców z województwa wielkopolskiego i mazowieckiego.

15 WYNIKI ANALIZY W strukturze firm według skali zatrudnienia dominują przedsiębiorstwa mikro i małe (ok. 95% przedsiębiorstw). Maleje ilość zakładów przemysłu spoŝywczego pracujących w oparciu o własne surowce rolne, głównie dotyczy to branŝy mięsnej i tłuszczowej. Najwięcej nowych zakładów powstało w branŝach wtórnego przetwórstwa, w tym w przedsiębiorstw piekarskich. Małe i średnie zakłady w większości nie są konkurencyjne wobec producentów z sąsiednich województw, co ogranicza sprzedaŝ przez rodzimych producentów Ŝywności oraz powoduje wzrost kosztów przewozu we wszystkich ogniwach agrobiznesu.

16 WYNIKI ANALIZY Słabością wielu małych firm spoŝywczych jest luka organizacyjna z zakresu nowoczesnych systemów: marketingu, dystrybucji, logistyki, zarządzania jakością, zasobami i finansami. Celowym jest włączenie władz wojewódzkich i organizacji pozarządowych w aktywizację i wsparcie regionalnej gospodarki Ŝywnościowej.

17 Identyfikacja potrzeb i priorytetów Małych oraz średnich przedsiębiorstw przemysłu Ŝywnościowego?!

18 Wsparcie dla przemysłu Ŝywnościowego sfera zarządzania: komputerowe wspomaganie zarządzania i produkcji (np. CSB) organizacja i intensyfikacja sprzedaŝy doradztwo, sfera jakości: systemy HACCP i ISO doskonalenie bezpieczeństwa i jakości produktów urządzenia, technologie, dodatki SZKOLENIA - INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI PROJEKTY NA RZECZ ROZWOJU MiŚP

19 ANALIZA JAKO WSKAŹNIK DLA FORESIGHT-U

20 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWO śywnościowe WG PRAWA UE TRANSFER WIEDZY WSPARCIE SIŁ POLITYCZNYCH I BIZNESOWYCH (np. wspólne projekty) BUDOWANIE Z PRZEKONANIEM NOWEJ FORMUŁY AGROBIZNESU I SYSTEMU BIO DLA DOLNEGO ŚLĄSKA BIO-

21 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ CZŁOWIEK KONSUMENT KLIENT ZDROWIE ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWO

22 POWIĄZANIA śywność BIOTECHNOLOGIA ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO MEDYCYNA CZŁOWIEK

23 BUDOWANIE NOWEJ FORMUŁY DLA GOSPODARKI śywnościowej DOLNEGO ŚLĄSKA OPARTEJ NA: INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KONKURENCYJNOŚCI a. WYKORZYSTANIE LOKALNEGO POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO b. WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH FORM WSPÓLPRACY c. ROZWIJANIE WSZELKICH FORM INTEGRACJI, W TYM TWORZENIE KONSORCJÓW KLASTRÓW KLASTRY POWINNY ZDYNAMIZOWAĆ GOSPODARKĘ śywnościową DOLNEGO ŚLĄSKA

24 KLASTER NUTRIBIOMED (NBM) ŁAŃCUCH I SIEĆ JEDNOSTEK ================================================================================================= 1. Surowiec i jego wstępna obróbka 2. Przetwórstwo 3. Wysokie technologie firmy biotechnologiczne 4. Przemysł farmaceutyczny/ Ŝywnościowy 5. Sieć dystrybucyjna 6.CENTRA BIOMEDYCZNE 7.Klient/ Pacjent

25 Procesy wsparcia KLASTER NUTRIBIOMED Procesy wsparcia BAZA SUROWCOWA PARK TECHNOLOGICZNY Firma TECHNOX RYNEK SUPLEMENTÓW DIETY I NUTRACETYKÓW Spółka BTX Inne spółki SPIN OFF Pompa Ssąco - tłocząca CENTRA BIOMEDYCZNE

26 SFERA MONITOROWANEJ PRODUKCJI SUROWCA Producenci surowców( jaja, mleko, siara, zioła, owoce, inne) Przestrzeganie zasad dobrych praktyk GMP/GHP, HACCP, ISO SFERA PODSTAWOWEGO PRZETWÓRSTWA Przedsiębiorstwa produkcyjne; Podstawowe technologie. Technologie specjalistyczne Przestrzeganie zasad GMP/GHP i HACCP. SFERA USZLACHETNIANIA W OPARCIU O WYSOKIE TECHNOLOGIE Parki Technologiczne, firmy Spin off; Wysokie technologie i nanotechnologie w procesie izolacji bioaktywnych substancji, m.in. enzymy, inhibitory, antyoksydanty, peptydy, polifenole, itp. Wytwarzanie produktów o czystości technicznej i farmakologicznej. SFERA WYTWARZANIA PRODUKTU RYNKOWEGO I DYSTRYBUCJI Przemysł Przemysł Ŝywnościowy Przemysł Przemysł Przemysł Rynki substancji odŝywczych, suplementów diety, parafarmaceutyków, innych materiałów,,,,, Materiały

27 ZATEM: WSPÓLNY FRONT KOOPERACYJNY ADMINISTRACJA, BIZNES, NAUKA TRANSFER WIEDZY TWORZENIE SIECI KLASTRÓW AGROBIZNESU INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ

28 Dziękuję za uwagę PATRZMY W PRZYSZŁOŚĆ Z NADZIEJĄ, WIARĄ I OPTYMIZMEM TRZEBA WYSIŁKU A WSZYSTKO SPEŁNI SIĘ!!!

29 Dziękuję za uwagę

30 GŁÓWNE PROBLEMY zmniejszanie nadwyŝki potencjału produkcyjnego obniŝanie kosztów stałych rozwijanie integracji pionowej (produkcja surowców a przetwórstwo) rozwijanie integracji poziomej z otoczeniem rynkowym i instytucjonalnym ustabilizowanie i unormowanie warunków konkurowania (eliminacja nieuczciwej konkurencji)

31 GŁÓWNE PROBLEMY wzrost siły ekonomicznej przedsiębiorstw w tym potencjału marketingowego, logistycznego i zarządczego odzyskanie zdolności ekspansji eksportowej na rynki UE, Europy Wschodniej i innych (zwiększenie udziału eksportu w sprzedaŝy do 15-20%)

32 PRIORYTETY STRATEGICZNE stosowanie regulacji UE w zakresie prawa Ŝywnościowego i ochrony środowiska modernizacja techniczna i technologiczna firm upowszechnianie systemów zarządzania jakością

33 CELE STRATEGICZNE dostosowanie stanu sanitarnego zakładów do standardów UE poprawa konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym (jakość, ceny, koszty wytwarzania)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Ekspertyza Analiza potrzeb i kierunków

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-62916-19-1

ISBN 978-83-62916-19-1 Możliwości wdrożenia nowych technologii w przetwórstwie rolno-spożywczym w świetle foresightu Żywność i żywienie w XXI w. - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. Potencjał absorpcyjny firm i założenia

Bardziej szczegółowo

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego Stan wdrożenia systemów zarządzania jakością oraz wpływ ich na konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. dr Ewa Kochańska

Perspektywy rozwoju branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim. dr Ewa Kochańska Perspektywy rozwoju branży rolno-spożywczej w województwie łódzkim dr Ewa Kochańska AGENDA 1. Sytuacja branży rolno-spożywczej statystyki i prognozy 2. Odpady biodegradowalne i możliwości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego nr 20 Warszawa 2005 Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Grażyna Morkis Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego ocena stanu wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki

Systemy logistyczne. w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego Redakcja naukowa Bogdan Klepacki Ludwik Wicki Wydawnictwo SGGW Warszawa 2014 Monografia powstała w ramach projektu na

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002

Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Programy pomocy dla rolnictwa 1990-2002 Wsparcie Unii Europejskiej dla przemian w sektorze rolno-żywnościowym i w obszarach wiejskich w Polsce w okresie przedakcesyjnym Warszawa 2002 r. Autor: Zespół Fundacji

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek)

Przetwórstwo ryb. (Marita Koszarek) Przetwórstwo ryb (Marita Koszarek) BRANśA PRZETWÓRSTWA RYB W POLSCE Przetwórstwo ryb to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów spoŝywczych. Po okresie przejściowego załamania, wielkość produkcji

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący

Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym KSOW-26-12/ZP-MS/2012 Raport podsumowujący Zamawiający Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Inicjatywa klastra spożywczego KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Inicjatywa klastra spożywczego Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni

Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Uczelnia dla gospodarki - gospodarka dla uczelni Tom II Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu staŝe dla pracowników PWSZ w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce Warszawa 2010 Opracował zespół w składzie: Andrzej Rutkowski przewodniczący Tomasz Sandomierski wiceprzewodniczący Sebastian Kaczmarek sekretarz Marian

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: prof. dr hab. Janusz Kacprzyk Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz prof. dr hab. Andrzej Straszak Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. za 2010r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. za 2010r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za 2010r. Łomża, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 6 1. Podstawowe informacje o Spółce... 6 2. Władze Spółki...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Stan wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dr Grażyna Morkis Wprowadzenie Jakość i bezpieczeństwo żywności są bardzo ważne

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie województwa podkarpackiego

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie województwa podkarpackiego 362 Beata Onak-Szczepanik Mgr inŝ. Beata Onak-Szczepanik Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie

Bardziej szczegółowo

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE

FORESIGHT W DRZEWNICTWIE FORESIGHT W DRZEWNICTWIE - Polska 2020 Mechaniczny przerób drewna FORESIGHT W DRZEWNICTWIE POLSKA 2020 Obszar badawczy: MECHANICZNY PRZERÓB DREWNA Poznań 2011 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów

Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów Ekspertyza została wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlają poglądy autora a nie zamawiającego. Wojciech Dziemianowicz

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo