UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ"

Transkrypt

1 UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( ), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, pod numerem KRS , NIP , REGON reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym oraz 2/.. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Wykonawcą W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: SM/ZP/N/27/10-DŻ, strony postanawiają co następuje: 1 Zakres przedmiotu umowy 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie przygotowania całodziennych posiłków dla pacjentów (dorosłych i dzieci) Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1, w systemie cateringowym na bazie kuchni Wykonawcy, a także dowóz posiłków do kuchenek oddziałowych szpitala. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do kuchenek oddziałowych ok. 300 posiłków trzy razy dziennie w godzinach: 1) śniadanie ok. 300 (słownie: trzysta) porcji w godz ) obiad ok. 300 (słownie: trzysta) porcji w godz ) kolacja ok. 300 (słownie: trzysta) porcji w godz Ogólna ilość porcji w skali 36 miesięcy wynosi (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset), tj (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) zestawów całodziennych posiłków. 4. Ponadto, poza posiłkami wymienionymi w ust. 2, przewiduje się przygotowanie dodatków w postaci podwieczorków dla dzieci, wydawanych od godz do godz , około 30 (słownie: trzydzieści) porcji dziennie (razem z obiadem). 5. Ogólna ilość porcji podwieczorków, o których mowa w ust. 4, w skali 36 miesięcy wynosi (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt). 6. Ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie, w następujący sposób: 1) w ciągu dnia o 15% (słownie: piętnaście procent) więcej, lub o 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) mniej, 2) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) ilość zamawianych posiłków może ulec zmniejszeniu do 40% (słownie: czterdzieści procent). 7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do kuchenek oddziałowych około 65 butelek różnego rodzaju mieszanek dziennie, w następujących godzinach: 1) ok. 23 szt. butelek 2) ok. 20 szt. butelek 21

2 3) ok. 22 szt. butelek 8. Ogólna ilość butelek w skali 36 miesięcy wynosi szt. butelek (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć). Ilość zamawianych różnego rodzaju mieszanek w butelkach może ulec zmianie: w ciągu dnia 15% (słownie: piętnaście) więcej lub o 25% (słownie: dwadzieścia pięć) mniej. 9. Posiłki powinny być dostarczane dla potrzeb wiekowych dzieci zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka i ESPGHAN oraz Instytutu Żywienia i Żywności. 10. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 2 Sposób realizacji usługi 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków z bieżącej produkcji dziennej, z produktów świeżych i nieprzekraczających daty ważności. 2. Posiłki muszą być wykonane z naturalnych produktów, metodą tradycyjną, bez użycia produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.) 3. Wykonawca będzie realizował zakupy surowców we własnym zakresie zapewniając ich wysoką jakość. 4. Transport posiłków, mieszanek, zupek i całego asortymentu kuchni mlecznej dla dzieci, do kuchenek oddziałowych, winien być zgodny z obowiązującymi przepisami - zgodnie z aktami prawnymi, wymaganiami i zaleceniami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy. Pojazdy przeznaczone do transportu posiłków powinny posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do transportu żywności przez SANEPID, oraz powinny być na bieżąco poddane myciu i dezynfekcji, zgodnie z wdrożonym systemem HACCP. 5. Osoby dostarczające posiłki do kuchenek oddziałowych muszą być zaopatrzone w czystą odzież ochronną i posiadać aktualne badania lekarskie oraz identyfikatory (imię, nazwisko i nazwa firmy). 6. Wykonawca zapewnia odbiór i utylizację odpadów, z zachowaniem wymogów Sanepidu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji zamówienia obowiązujących przepisów, m.in. Ustawy z dnia 25sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz ze zm.) oraz aktów wykonawczych. 8. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożone zasady dobrej praktyki higieny GHP i dobrej praktyki produkcji GMP oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. 9. Osoby zatrudnione przy dostarczeniu posiłków do kuchenek oddziałowych Szpitala będą spełniały wymogi określone dla osób pracujących przy żywności, wskazane w załączniku nr 1 do umowy. 10. Wykonawca będzie przedstawiał dziesięciodniowy jadłospis do akceptacji dietetykowi szpitala, lub osobie wyznaczonej przez zamawiającego oraz podawał do wiadomości pielęgniarkom oddziałowym Szpitala. Jadłospis będzie wywieszony w miejscu ogólnie dostępnym, na poszczególnych oddziałach Zamawiającego, najpóźniej przed śniadaniem w pierwszy dzień nowej dekady. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości egzemplarzy jadłospisu. 11. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za: 1) właściwe przechowywanie środków spożywczych (z uwzględnieniem segregacji, utrzymania odpowiedniej temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań, itp.), 2) przestrzeganie terminów ważności artykułów spożywczych, 3) higienę produkcji, 4) sposób wydawania żywności i jej transport, 5) jakościową i ilościową ocenę sposobu żywienia. 12. Wykonawca dysponuje obiektem, w którym przygotowywane będą posiłki dla dorosłych i dzieci, z zezwoleniem/opinią stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzającą, że pomieszczenia spełniają wymogi do świadczenia usług objętych niniejszą umową, z wydzieloną częścią sterylną do produkcji posiłków dla dzieci z oddzielną śluzą, toaletą i szatnią. 13. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do realizacji zamówienia, spełniające wymogi SANEPID-u, w tym: 1) sterylizację butelek, myjkę do mycia butelek, 2) kotły parowe lub elektryczne, 22

3 3) patelnie elektryczne, 4) kuchenki elektryczne, 5) maszyny wieloczynnościowe, maszynę do mielenia mięsa, 6) lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze, 7) drobny sprzęt kuchenny (garnki, noże, tasaki, itp.), 8) komorę z laminarnym przepływem powietrza. 14. Wykonawca zapewni niezbędną ilość pojemników termoizolacyjnych (np. termosów), dla każdego rodzaju pożywienia (np. zupa, ziemniaki, dieta płynna, itp.), pojemników zamykanych z atestem, wózki do transportu pojemników z posiłkami do oddziałów, tak aby rozwiezienie posiłków do wszystkich kuchenek oddziałowych nastąpiło maksymalnie w ciągu 30 minut licząc od momentu przyjazdu transportu na teren szpitala. 15. Szczegółowy sposób świadczenia usług zawiera załącznik numer 1 do umowy. 3 Dostawy posiłków 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania posiłków: śniadań, obiadów, podwieczorków i kolacji oraz mieszanek i zupek oraz całego asortymentu kuchni mlecznej dla dzieci, do wyznaczonych miejsc kuchenek oddziałowych znajdujących się na oddziałach Szpitala Miejskiego, w ilości wg. zamówienia przekazanego w formie faksu, na numer Wykonawcy:., z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamówienie będzie określało każdorazowo ilość posiłków oraz rodzaj diet. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w danym dniu ilości posiłków i rodzaju diet oraz rodzaju mieszanek dla dzieci. 2. Posiłki muszą być dostarczone do szpitala na około 30 min przed wydaniem posiłku, z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów. 3. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw i dystrybucji posiłków zawiera załącznik nr 1 do umowy. 4 Personel 1. Wykonawca zapewni wykonywanie zamówienia przy udziale następujących osób: 1) dietetyk, legitymujący się minimum średnim wykształceniem o profilu dietetyka, posiadający minimum 3-letni staż pracy w zawodzie dietetyka, 2) mistrz kucharz, legitymujący się minimum średnim wykształceniem zawodowym o profilu żywienia zbiorowego, posiadający minimum 3-letni staż pracy w zawodzie kucharza oraz przeszkolenie w zakresie GMP, GHP, HACCP, 3) kucharz, legitymujący się minimum średnim wykształceniem zawodowym o profilu żywienia zbiorowego, posiadający minimum 3-letni staż pracy w zawodzie kucharza oraz przeszkolenie w zakresie GMP, GHP, HACCP. 2. Za koordynację realizacji umowy i kontakty z Zamawiającym, ze strony Wykonawcy, odpowiedzialny jest Nr telefonu 3. Za koordynację realizacji umowy i kontakty z Wykonawcą, ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest dietetyk Szpitala (lub w razie jego nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego) Nr telefonu dietetyka Szpitala: 5 Wartość umowy 1. Wartość przedmiotu umowy określonego w 1 Strony ustalają na kwotę. zł (słownie:..). 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera: 1) wartość przedmiotu umowy w odniesieniu do zestawów całodziennych posiłków oraz podwieczorków, a także sztuk butelek mieszanek dla dzieci, 2) podatek VAT. 3. Ceny jednostkowe za poszczególne posiłki są wyszczególnione w załączniku nr 2 do umowy. 4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 zostały ustalone w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 23

4 przetargu nieograniczonego - znak: SM/ZP/N/27-DŻ, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 5. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy cena określona w ofercie nie może ulec zmianie. 6 Sposób zapłaty wynagrodzenia 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi, odbywać się będzie miesięcznie, z dołu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi. Do faktury będzie dołączone zestawienie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych posiłków w danym miesiącu, z wyszczególnieniem ich cen jednostkowych. 2. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, będzie protokół potwierdzający wykonanie usługi w danym miesiącu, sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w 4 ust Zamawiający będzie dokonywać płatności za zrealizowane usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia w terminie wskazanym w ust. 3, Wykonawca może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności, za każdy dzień zwłoki. 7 Termin obowiązywania umowy 1. Realizacja umowy będzie odbywała się sukcesywnie począwszy od daty rozpoczęcia realizacji umowy (zgodnie z zapisami ust. 2), przez okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy, lub do momentu wyczerpania określonej w umowie ilości zestawów całodziennych posiłków, mieszanek zupek i całego asortymentu kuchni mlecznej dla dzieci w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 2. Realizacja niniejszej umowy (świadczenie usług), nastąpi nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od daty jej podpisania. 3. Wykonawca bezwzględnie musi zapewnić dostawę wyżywienia przez wszystkie dni realizacji umowy, bez względu na okoliczności zależne bądź niezależne od niego. 8 Kontrola realizacji umowy 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarnego wykonywanej usługi oraz jakość oferowanych posiłków tj. odpowiednią gramaturę, wartość energetyczną ich właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość mikrobiologiczną serwowanych potraw, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów technologicznych. 2. W przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych pacjentów Zamawiającego, Zamawiający przeprowadzi natychmiastową kontrolę i dochodzenie epidemiologiczne procesu przygotowania i dostarczenia posiłku. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. SANEPIDu, wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, w szczególności, której następstwem będą m.in. mandaty i kary, odpowiada Wykonawca. 3. Zamawiający będzie kontrolował i egzekwował zasady dobrej praktyki higieny GHP i dobrej praktyki produkcji GMP oraz zasady systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu wyniki badań z przeprowadzonych przez Inspekcję Sanitarną kontroli co najmniej raz na kwartał. 4. Brak pozytywnej opinii w sprawie stosowania zasad, o których mowa w ust. 3, spowoduje sankcje przewidziane w umowie. 5. W przypadku kontroli, przeprowadzonej przez upoważnione do tego celu służby zewnętrzne, Wykonawca zobowiązany jest przekazać jej wyniki Zamawiającemu, w formie kserokopii. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania jakości surowca w pomieszczeniach i magazynach Wykonawcy w każdym przypadku, a w szczególności w przypadku zatruć i biegunek. 7. W sytuacjach określonych w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie i w każdej chwili 24

5 produkcji, w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Z wykonanych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół. 8. Co najmniej jeden raz na dziesięć dni, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz poszczególnych produktów, z których został sporządzony posiłek wraz z wykazem gramatury. 9. Wykonawca zobowiązuje się poddać audytowi, pod względem jakości wykonywanej usługi, prowadzonemu przez Dietetyka Szpitalnego i inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego, jeden raz na kwartał. Protokół z audytu przedłożony zostanie Dyrekcji Szpitala. 10. Reklamacje dotyczące składu jakościowego i ilościowego porcji (np. brak masła) będą zgłaszane wykonawcy na bieżąco, telefonicznie oraz w formie pisemnej. 11. W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do jej uwzględnienia. 12. Stwierdzone braki w składzie ilościowym i jakościowym porcji, o których mowa w ust. 10, zostaną uwzględnione przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury za zrealizowane zamówienie. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bazy lokalowej i warunków, w jakich Wykonawca przygotowuje żywienie. 14. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek podanych posiłków i mieszanek dla dzieci, w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach, oddzielnych dla próbek posiłków dla dzieci i próbek innej żywności, przez okres 72 godz. od upływu dnia ich podania. Pobór próbek i ich przechowywanie następuje zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 kwietnia 2007r w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego /Dz. U. z dn r. nr 80 poz. 545). 15. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku do degustacji w zakresie diety podstawowej w celu dokonania kontroli wagi i estetyki zestawionego posiłku. 16. W sytuacjach awaryjnych, wymagających natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie umożliwić Zamawiającemu zbadanie przechowywanych próbek żywności, pobranie wymazów i udostępnienie wyników badań próbek. 17. Wykonawcę będą obciążać koszty wykonania wszystkich badań, jak próbki żywienia z danego posiłku, oraz pobranych wymazów (np. z naczyń, urządzeń produkcyjnych, rąk, ubrań) poddanych do badania mikrobiologicznego sanepidu, w przypadku poniesienia szkody przez pacjentów Zamawiającego wskutek przygotowania i dostarczania posiłków niezgodnie z przepisami i bez zachowania należytej staranności. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 1) jednorazowej negatywnej oceny wykonania usługi będącej przedmiotem Umowy, stwierdzonej w protokole z kontroli, o której mowa w 8 ust. 2 i 7 Umowy - w wysokości 0,01% wartości umowy brutto, za każdy dzień, w którym wystąpiła stwierdzona nieprawidłowość; 2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, o której mowa w 8 ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,01 % wartości umowy brutto; 3) za przerwanie ciągłości wykonywanych usług - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,01 % wartości umowy za każdy dzień przerwy; 4) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto Umowy określonej w 5 ust 1 Umowy. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystawi fakturę korygującą do złożonej faktury za dany okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła stwierdzona nieprawidłowość, zmniejszającą o wysokość kary umownej wartość kwoty należnej Wykonawcy. 3. Wymieniony w 6 ust. 3, 30 dniowy termin zapłaty, w wypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, liczony będzie od daty złożenia przez Wykonawcę faktury korygującej. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 25

6 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,0% łącznej kwoty brutto o której mowa w 5 ust. 1, to jest.. zł (słownie: złotych 0/100), które należy wnieść przed zawarciem umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust., 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1 należy wpłacić na konto rachunek bankowy Zamawiającego, w FORTIS BANK POLSKA S.A. PL z podaniem tytułu: Usługi cateringowe, SM/ZP/N/ /10/DŻ. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% podlega zwrotowi w terminie do 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego, ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia. 6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki zostało wniesione zabezpieczenie. 7. Zamawiający może wyrazić zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonaną usługę. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia 9. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 11 Odstąpienie od umowy 1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca nie zapewni ciągłości dostaw wyżywienia, 2) jeżeli Wykonawca nie zapewni właściwego poziomu sanitarnego wykonywanej usługi oraz jakość oferowanych posiłków w przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych pacjentów Zamawiającego, potwierdzonym wynikami kontroli i dochodzenia epidemiologicznego procesu przygotowania i dostarczenia posiłku, 3) jeżeli Wykonawca nie podda się audytowi pod względem jakości wykonywanej usługi, o którym mowa w 6 ust. 9 umowy, 4) jeżeli wykonawca nie zapewni pomieszczenia, wyposażenia technicznego niezbędnego dla wykonywania usługi określonego w SIWZ i umowie, w szczególności nie będzie posiadał obowiązującej umowy na utylizację odpadów, lub możliwości sterylizacji butelek, 5) jeżeli wykonawca nie zapewni przy realizacji zamówienia udziału personelu, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. 3. Odstąpienie od umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia wykonawcy pisemnego oświadczenia zamawiającego

7 Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności na inne podmioty bez pisemnej zgody Zamawiającego. 13 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 2. Istotne zmiany zawartej umowy mogą dotyczyć: 1) przedmiotu umowy, w zakresie nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 2) warunków płatności, z wyłączeniem zmian ceny, 3) zmiany harmonogramu lub sposobu realizowania usług, 4) podwykonawstwa: a) powierzenia podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy, b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane w następujących przypadkach: 1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy 3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, wymagających dostosowania się zamawiającego lub wykonawcy do wprowadzonych zmian, 4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy 15 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych ze względu na siedzibę Zamawiającego. 16 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 17 Integralną część umowy stanowią: 1/ załącznik numer 1 szczegółowy zakres przedmiotu umowy, 2/ oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przetarg nieograniczony - znak: SM/ZP/N/27/10-Dż 3/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego- znak: SM/ZP/N/27/10-Dż WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 27

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206

Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki ul. Łąkowa 1-2 80-743 Gdańsk tel.: (58)300-92-12, tel. komórkowy: 888822206 Gdańsk, dnia 06.02.2013r. Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 8 UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH zawarta w Giżycku w dniu...2014 r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015

zwanym w treści umowy Zamawiającym lub Spółką, UMOWA EOG/04/2015 UMOWA EOG/04/2015 zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im.

Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1 Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 271 im. REGULAMIN KONKURSU na: Najem pomieszczeń kuchni w Szkole Podstawowej Nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie przy ul. Niegocińskiej 2. Konkurs ogłoszono na stronie internetowej www.sp271waw.edu.pl w dniu 25

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/18 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51-14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ochrona mienia KM-Płock Sp. z o.o. 1/19 Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. 09-400 Płock ul. Przemysłowa 17, tel. 367-51-10, fax 367-51- 14 ogłasza postępowanie przetargowe na Ochronę mienia KM-Płock Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo