UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ"

Transkrypt

1 UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( ), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, pod numerem KRS , NIP , REGON reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym oraz 2/.. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Wykonawcą W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak: SM/ZP/N/27/10-DŻ, strony postanawiają co następuje: 1 Zakres przedmiotu umowy 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie przygotowania całodziennych posiłków dla pacjentów (dorosłych i dzieci) Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1, w systemie cateringowym na bazie kuchni Wykonawcy, a także dowóz posiłków do kuchenek oddziałowych szpitala. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania do kuchenek oddziałowych ok. 300 posiłków trzy razy dziennie w godzinach: 1) śniadanie ok. 300 (słownie: trzysta) porcji w godz ) obiad ok. 300 (słownie: trzysta) porcji w godz ) kolacja ok. 300 (słownie: trzysta) porcji w godz Ogólna ilość porcji w skali 36 miesięcy wynosi (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset), tj (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) zestawów całodziennych posiłków. 4. Ponadto, poza posiłkami wymienionymi w ust. 2, przewiduje się przygotowanie dodatków w postaci podwieczorków dla dzieci, wydawanych od godz do godz , około 30 (słownie: trzydzieści) porcji dziennie (razem z obiadem). 5. Ogólna ilość porcji podwieczorków, o których mowa w ust. 4, w skali 36 miesięcy wynosi (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt). 6. Ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie, w następujący sposób: 1) w ciągu dnia o 15% (słownie: piętnaście procent) więcej, lub o 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) mniej, 2) w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) ilość zamawianych posiłków może ulec zmniejszeniu do 40% (słownie: czterdzieści procent). 7. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do kuchenek oddziałowych około 65 butelek różnego rodzaju mieszanek dziennie, w następujących godzinach: 1) ok. 23 szt. butelek 2) ok. 20 szt. butelek 21

2 3) ok. 22 szt. butelek 8. Ogólna ilość butelek w skali 36 miesięcy wynosi szt. butelek (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć). Ilość zamawianych różnego rodzaju mieszanek w butelkach może ulec zmianie: w ciągu dnia 15% (słownie: piętnaście) więcej lub o 25% (słownie: dwadzieścia pięć) mniej. 9. Posiłki powinny być dostarczane dla potrzeb wiekowych dzieci zgodnie z zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka i ESPGHAN oraz Instytutu Żywienia i Żywności. 10. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera załącznik numer 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 2 Sposób realizacji usługi 1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków z bieżącej produkcji dziennej, z produktów świeżych i nieprzekraczających daty ważności. 2. Posiłki muszą być wykonane z naturalnych produktów, metodą tradycyjną, bez użycia produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.) 3. Wykonawca będzie realizował zakupy surowców we własnym zakresie zapewniając ich wysoką jakość. 4. Transport posiłków, mieszanek, zupek i całego asortymentu kuchni mlecznej dla dzieci, do kuchenek oddziałowych, winien być zgodny z obowiązującymi przepisami - zgodnie z aktami prawnymi, wymaganiami i zaleceniami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy. Pojazdy przeznaczone do transportu posiłków powinny posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do transportu żywności przez SANEPID, oraz powinny być na bieżąco poddane myciu i dezynfekcji, zgodnie z wdrożonym systemem HACCP. 5. Osoby dostarczające posiłki do kuchenek oddziałowych muszą być zaopatrzone w czystą odzież ochronną i posiadać aktualne badania lekarskie oraz identyfikatory (imię, nazwisko i nazwa firmy). 6. Wykonawca zapewnia odbiór i utylizację odpadów, z zachowaniem wymogów Sanepidu. 7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji zamówienia obowiązujących przepisów, m.in. Ustawy z dnia 25sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz ze zm.) oraz aktów wykonawczych. 8. Wykonawca oświadcza, że posiada wdrożone zasady dobrej praktyki higieny GHP i dobrej praktyki produkcji GMP oraz system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. 9. Osoby zatrudnione przy dostarczeniu posiłków do kuchenek oddziałowych Szpitala będą spełniały wymogi określone dla osób pracujących przy żywności, wskazane w załączniku nr 1 do umowy. 10. Wykonawca będzie przedstawiał dziesięciodniowy jadłospis do akceptacji dietetykowi szpitala, lub osobie wyznaczonej przez zamawiającego oraz podawał do wiadomości pielęgniarkom oddziałowym Szpitala. Jadłospis będzie wywieszony w miejscu ogólnie dostępnym, na poszczególnych oddziałach Zamawiającego, najpóźniej przed śniadaniem w pierwszy dzień nowej dekady. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości egzemplarzy jadłospisu. 11. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za: 1) właściwe przechowywanie środków spożywczych (z uwzględnieniem segregacji, utrzymania odpowiedniej temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań, itp.), 2) przestrzeganie terminów ważności artykułów spożywczych, 3) higienę produkcji, 4) sposób wydawania żywności i jej transport, 5) jakościową i ilościową ocenę sposobu żywienia. 12. Wykonawca dysponuje obiektem, w którym przygotowywane będą posiłki dla dorosłych i dzieci, z zezwoleniem/opinią stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzającą, że pomieszczenia spełniają wymogi do świadczenia usług objętych niniejszą umową, z wydzieloną częścią sterylną do produkcji posiłków dla dzieci z oddzielną śluzą, toaletą i szatnią. 13. Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do realizacji zamówienia, spełniające wymogi SANEPID-u, w tym: 1) sterylizację butelek, myjkę do mycia butelek, 2) kotły parowe lub elektryczne, 22

3 3) patelnie elektryczne, 4) kuchenki elektryczne, 5) maszyny wieloczynnościowe, maszynę do mielenia mięsa, 6) lodówki, zamrażarki, szafy chłodnicze, 7) drobny sprzęt kuchenny (garnki, noże, tasaki, itp.), 8) komorę z laminarnym przepływem powietrza. 14. Wykonawca zapewni niezbędną ilość pojemników termoizolacyjnych (np. termosów), dla każdego rodzaju pożywienia (np. zupa, ziemniaki, dieta płynna, itp.), pojemników zamykanych z atestem, wózki do transportu pojemników z posiłkami do oddziałów, tak aby rozwiezienie posiłków do wszystkich kuchenek oddziałowych nastąpiło maksymalnie w ciągu 30 minut licząc od momentu przyjazdu transportu na teren szpitala. 15. Szczegółowy sposób świadczenia usług zawiera załącznik numer 1 do umowy. 3 Dostawy posiłków 1. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania posiłków: śniadań, obiadów, podwieczorków i kolacji oraz mieszanek i zupek oraz całego asortymentu kuchni mlecznej dla dzieci, do wyznaczonych miejsc kuchenek oddziałowych znajdujących się na oddziałach Szpitala Miejskiego, w ilości wg. zamówienia przekazanego w formie faksu, na numer Wykonawcy:., z jednodniowym wyprzedzeniem. Zamówienie będzie określało każdorazowo ilość posiłków oraz rodzaj diet. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w danym dniu ilości posiłków i rodzaju diet oraz rodzaju mieszanek dla dzieci. 2. Posiłki muszą być dostarczone do szpitala na około 30 min przed wydaniem posiłku, z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów. 3. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw i dystrybucji posiłków zawiera załącznik nr 1 do umowy. 4 Personel 1. Wykonawca zapewni wykonywanie zamówienia przy udziale następujących osób: 1) dietetyk, legitymujący się minimum średnim wykształceniem o profilu dietetyka, posiadający minimum 3-letni staż pracy w zawodzie dietetyka, 2) mistrz kucharz, legitymujący się minimum średnim wykształceniem zawodowym o profilu żywienia zbiorowego, posiadający minimum 3-letni staż pracy w zawodzie kucharza oraz przeszkolenie w zakresie GMP, GHP, HACCP, 3) kucharz, legitymujący się minimum średnim wykształceniem zawodowym o profilu żywienia zbiorowego, posiadający minimum 3-letni staż pracy w zawodzie kucharza oraz przeszkolenie w zakresie GMP, GHP, HACCP. 2. Za koordynację realizacji umowy i kontakty z Zamawiającym, ze strony Wykonawcy, odpowiedzialny jest Nr telefonu 3. Za koordynację realizacji umowy i kontakty z Wykonawcą, ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest dietetyk Szpitala (lub w razie jego nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego) Nr telefonu dietetyka Szpitala: 5 Wartość umowy 1. Wartość przedmiotu umowy określonego w 1 Strony ustalają na kwotę. zł (słownie:..). 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera: 1) wartość przedmiotu umowy w odniesieniu do zestawów całodziennych posiłków oraz podwieczorków, a także sztuk butelek mieszanek dla dzieci, 2) podatek VAT. 3. Ceny jednostkowe za poszczególne posiłki są wyszczególnione w załączniku nr 2 do umowy. 4. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 zostały ustalone w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 23

4 przetargu nieograniczonego - znak: SM/ZP/N/27-DŻ, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 5. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy cena określona w ofercie nie może ulec zmianie. 6 Sposób zapłaty wynagrodzenia 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi, odbywać się będzie miesięcznie, z dołu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usługi. Do faktury będzie dołączone zestawienie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych posiłków w danym miesiącu, z wyszczególnieniem ich cen jednostkowych. 2. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, będzie protokół potwierdzający wykonanie usługi w danym miesiącu, sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w 4 ust Zamawiający będzie dokonywać płatności za zrealizowane usługi, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia w terminie wskazanym w ust. 3, Wykonawca może dochodzić odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności, za każdy dzień zwłoki. 7 Termin obowiązywania umowy 1. Realizacja umowy będzie odbywała się sukcesywnie począwszy od daty rozpoczęcia realizacji umowy (zgodnie z zapisami ust. 2), przez okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy, lub do momentu wyczerpania określonej w umowie ilości zestawów całodziennych posiłków, mieszanek zupek i całego asortymentu kuchni mlecznej dla dzieci w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 2. Realizacja niniejszej umowy (świadczenie usług), nastąpi nie wcześniej niż po upływie 4 miesięcy od daty jej podpisania. 3. Wykonawca bezwzględnie musi zapewnić dostawę wyżywienia przez wszystkie dni realizacji umowy, bez względu na okoliczności zależne bądź niezależne od niego. 8 Kontrola realizacji umowy 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarnego wykonywanej usługi oraz jakość oferowanych posiłków tj. odpowiednią gramaturę, wartość energetyczną ich właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość mikrobiologiczną serwowanych potraw, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów technologicznych. 2. W przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych pacjentów Zamawiającego, Zamawiający przeprowadzi natychmiastową kontrolę i dochodzenie epidemiologiczne procesu przygotowania i dostarczenia posiłku. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. SANEPIDu, wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, w szczególności, której następstwem będą m.in. mandaty i kary, odpowiada Wykonawca. 3. Zamawiający będzie kontrolował i egzekwował zasady dobrej praktyki higieny GHP i dobrej praktyki produkcji GMP oraz zasady systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu wyniki badań z przeprowadzonych przez Inspekcję Sanitarną kontroli co najmniej raz na kwartał. 4. Brak pozytywnej opinii w sprawie stosowania zasad, o których mowa w ust. 3, spowoduje sankcje przewidziane w umowie. 5. W przypadku kontroli, przeprowadzonej przez upoważnione do tego celu służby zewnętrzne, Wykonawca zobowiązany jest przekazać jej wyniki Zamawiającemu, w formie kserokopii. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania jakości surowca w pomieszczeniach i magazynach Wykonawcy w każdym przypadku, a w szczególności w przypadku zatruć i biegunek. 7. W sytuacjach określonych w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów wykonania zleconej usługi na każdym etapie i w każdej chwili 24

5 produkcji, w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. Z wykonanych czynności kontrolnych zostanie sporządzony protokół. 8. Co najmniej jeden raz na dziesięć dni, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz poszczególnych produktów, z których został sporządzony posiłek wraz z wykazem gramatury. 9. Wykonawca zobowiązuje się poddać audytowi, pod względem jakości wykonywanej usługi, prowadzonemu przez Dietetyka Szpitalnego i inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego, jeden raz na kwartał. Protokół z audytu przedłożony zostanie Dyrekcji Szpitala. 10. Reklamacje dotyczące składu jakościowego i ilościowego porcji (np. brak masła) będą zgłaszane wykonawcy na bieżąco, telefonicznie oraz w formie pisemnej. 11. W przypadku uzasadnionej reklamacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do jej uwzględnienia. 12. Stwierdzone braki w składzie ilościowym i jakościowym porcji, o których mowa w ust. 10, zostaną uwzględnione przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury za zrealizowane zamówienie. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli bazy lokalowej i warunków, w jakich Wykonawca przygotowuje żywienie. 14. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek podanych posiłków i mieszanek dla dzieci, w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach, oddzielnych dla próbek posiłków dla dzieci i próbek innej żywności, przez okres 72 godz. od upływu dnia ich podania. Pobór próbek i ich przechowywanie następuje zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 kwietnia 2007r w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego /Dz. U. z dn r. nr 80 poz. 545). 15. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku do degustacji w zakresie diety podstawowej w celu dokonania kontroli wagi i estetyki zestawionego posiłku. 16. W sytuacjach awaryjnych, wymagających natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie umożliwić Zamawiającemu zbadanie przechowywanych próbek żywności, pobranie wymazów i udostępnienie wyników badań próbek. 17. Wykonawcę będą obciążać koszty wykonania wszystkich badań, jak próbki żywienia z danego posiłku, oraz pobranych wymazów (np. z naczyń, urządzeń produkcyjnych, rąk, ubrań) poddanych do badania mikrobiologicznego sanepidu, w przypadku poniesienia szkody przez pacjentów Zamawiającego wskutek przygotowania i dostarczania posiłków niezgodnie z przepisami i bez zachowania należytej staranności. 9 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 1) jednorazowej negatywnej oceny wykonania usługi będącej przedmiotem Umowy, stwierdzonej w protokole z kontroli, o której mowa w 8 ust. 2 i 7 Umowy - w wysokości 0,01% wartości umowy brutto, za każdy dzień, w którym wystąpiła stwierdzona nieprawidłowość; 2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli, o której mowa w 8 ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,01 % wartości umowy brutto; 3) za przerwanie ciągłości wykonywanych usług - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,01 % wartości umowy za każdy dzień przerwy; 4) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto Umowy określonej w 5 ust 1 Umowy. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca wystawi fakturę korygującą do złożonej faktury za dany okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła stwierdzona nieprawidłowość, zmniejszającą o wysokość kary umownej wartość kwoty należnej Wykonawcy. 3. Wymieniony w 6 ust. 3, 30 dniowy termin zapłaty, w wypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, liczony będzie od daty złożenia przez Wykonawcę faktury korygującej. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 25

6 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5,0% łącznej kwoty brutto o której mowa w 5 ust. 1, to jest.. zł (słownie: złotych 0/100), które należy wnieść przed zawarciem umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust., 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej kwotę w wysokości, o której mowa w ust. 1 należy wpłacić na konto rachunek bankowy Zamawiającego, w FORTIS BANK POLSKA S.A. PL z podaniem tytułu: Usługi cateringowe, SM/ZP/N/ /10/DŻ. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100% podlega zwrotowi w terminie do 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez strony umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego, ul. Wójta Radtkego 1, Gdynia. 6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki zostało wniesione zabezpieczenie. 7. Zamawiający może wyrazić zgodę na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonaną usługę. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia 9. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. 11 Odstąpienie od umowy 1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 1) jeżeli Wykonawca nie zapewni ciągłości dostaw wyżywienia, 2) jeżeli Wykonawca nie zapewni właściwego poziomu sanitarnego wykonywanej usługi oraz jakość oferowanych posiłków w przypadku wystąpienia zatruć pokarmowych pacjentów Zamawiającego, potwierdzonym wynikami kontroli i dochodzenia epidemiologicznego procesu przygotowania i dostarczenia posiłku, 3) jeżeli Wykonawca nie podda się audytowi pod względem jakości wykonywanej usługi, o którym mowa w 6 ust. 9 umowy, 4) jeżeli wykonawca nie zapewni pomieszczenia, wyposażenia technicznego niezbędnego dla wykonywania usługi określonego w SIWZ i umowie, w szczególności nie będzie posiadał obowiązującej umowy na utylizację odpadów, lub możliwości sterylizacji butelek, 5) jeżeli wykonawca nie zapewni przy realizacji zamówienia udziału personelu, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy. 3. Odstąpienie od umowy staje się skuteczne z chwilą doręczenia wykonawcy pisemnego oświadczenia zamawiającego

7 Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania cesji wierzytelności, jak również zawierania innych umów pod jakimkolwiek tytułem prawnym skutkujących przeniesieniem wierzytelności na inne podmioty bez pisemnej zgody Zamawiającego. 13 W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu. 2. Istotne zmiany zawartej umowy mogą dotyczyć: 1) przedmiotu umowy, w zakresie nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 2) warunków płatności, z wyłączeniem zmian ceny, 3) zmiany harmonogramu lub sposobu realizowania usług, 4) podwykonawstwa: a) powierzenia podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy, b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą być dokonane w następujących przypadkach: 1) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 2) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy 3) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, wymagających dostosowania się zamawiającego lub wykonawcy do wprowadzonych zmian, 4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy 15 Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych ze względu na siedzibę Zamawiającego. 16 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 17 Integralną część umowy stanowią: 1/ załącznik numer 1 szczegółowy zakres przedmiotu umowy, 2/ oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przetarg nieograniczony - znak: SM/ZP/N/27/10-Dż 3/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego- znak: SM/ZP/N/27/10-Dż WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 27

UMOWA NR SW/ZP/251/N/.../2013-DO

UMOWA NR SW/ZP/251/N/.../2013-DO UMOWA NR SW/ZP/251/N/.../2013-DO Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od..

Umowa Nr ZP. 1. Miejsce wydawania posiłków: Wschowa,... 2. Czas wydawania posiłków: każdego dnia tygodnia w godzinach od.. Umowa Nr ZP Zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik Nr 2 do SIWZ Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą we Wschowie przy ulicy Klasztornej 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Dyrektora Ośrodka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014

projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 projekt umowy Umowa nr 4/ZP/2014 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy reprezentowanym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr

Załącznik nr 3 do SIWZ projekt. UMOWA Nr UMOWA Nr Załącznik nr 3 do SIWZ projekt Zawarta w dniu... w Jedwabnie pomiędzy: Gminą Jedwabno z siedzibą ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno NIP: 7451811359 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2...

UMOWA Nr. (Nazwa, adres oraz nr KRS wykonawcy) Numer NIP : Numer Regon : Numer rachunku bankowego : reprezentowanym przez : 1... 2... WZÓR UMOWY Zał. Nr 10 do SIWZ UMOWA Nr. Niniejsza umowa została zawarta w Świebodzicach dnia... pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55

usługa gotowania posiłków obiadowych dla wychowanków Gdańskich Domów Dla Dzieci 80-045 Gdańsk ul. Brzegi 55 ... (pieczęć placówki) Załącznik nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l Zamawiający Gdańskie Domy dla Dzieci w Gdańsku zapraszają do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej -

Umowa Nr - wzór. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - Załącznik nr 5 Umowa Nr - wzór W dniu... w Płońsku, pomiędzy.. z siedzibą w.. zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działają: 1. Dyrektor - przy kontrasygnacie: 1. Głównej Księgowej - a.. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej.

UMOWA NR. przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego Józefy Chaleckiej. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt UMOWA NR zawarta w dniu...2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, będącym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011

Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ. Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011. UMOWA Nr.../2011 Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak Sprawy:SP-12.272.2.2011 UMOWA Nr.../2011 w dniu...w Białymstoku pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy:

znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: znak postępowania: MG4-1/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ P R O J E K T U M O W Y U M O W A N R zawarta w dniu roku w Piekarach Śląskich pomiędzy: Miejskim Gimnazjum Nr 4 z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy:

UMOWA NR SKM - / 15. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: UMOWA NR SKM - / 15 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdyni, pomiędzy: PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350 a, 81-002 Gdynia, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr / /2009. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul.

UMOWA DOSTAWY Nr / /2009. zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Nr sprawy: WIW 24-240-22/2009 Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia UMOWA DOSTAWY Nr / /2009 zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 Projekt Umowy Załącznik nr 2 SIWZ UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr KZP/06/2013 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA DP/2310/../14. mgr Janinę Pierścińską- kanclerza UJK a zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA DP/2310/../14 zawarta w dniu..2014 r w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, z siedzibą przy ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, NIP 657-02-34-850 zwanym dalej w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 P R Z E D M I O T U M O W Y

1 P R Z E D M I O T U M O W Y Projekt Umowy UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH Nr ZO/06/07/2014 zawarta w dniu roku, w Warszawie, pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą przy Al. Jerozolimskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA Nr. ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 3-do zadania I UMOWA Nr zawarta w dniu 2010 r. w wyniku przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 08.06.2010 Dz.U. Nr 113 poz.759

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP.272.47.2011

Umowa nr ZP.272.47.2011 Umowa nr ZP.272.47.2011 W dniu... r. pomiędzy: Przedszkolem Samorządowym Baśniowa Kraina, 05-240 Tłuszcz, ul. Mickiewicza 7, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 125-11-42-896, REGON: 000912988,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p...

U M O W A nr.(wzór) a. z siedzibą.w. reprezentowana przez : p... U M O W A nr.(wzór) Załącznik nr 4 Zawarta w Gorzycach w dniu pomiędzy: Gminą Gorzyce działającą za swoją jednostkę organizacyjną Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Raciborska 27, 44-350 Gorzyce, NIP 647-18-96-424,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1

Umowa. Zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 Umowa ZAŁĄCZNIK NR 3 zawarta w dniu w Złotoryi pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi z siedzibą w Złotoryi pl. Niepodległości 7, reprezentowaną przez: Bożenę Kraskę - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY. UMOWA nr. z dnia.. WZÓR UMOWY UMOWA nr. z dnia.. Załącznik Nr 7 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr... ogłoszonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo zamówień pub licznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ.U.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści

zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy..., reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści S.P.S.G. i CH.P DAG. 2011. 3. 2015. ACH ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA Nr... zawarta w dniu...2015 r. w Poniatowej pomiędzy............, reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej treści a Wykonawca Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

1... 2.,...... reprezentowaną przez :

1... 2.,...... reprezentowaną przez : Załącznik nr 3 UMOWA nr... (projekt) Zawarta w dniu...r. w Gdańsku pomiędzy: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.; 80-308 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 119, wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RAP.272.28.2014

Umowa Nr RAP.272.28.2014 RAP.272.28.2014 załącznik nr 5 do SIWZ Umowa Nr RAP.272.28.2014 Zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : 175/ZP/2013

Numer sprawy : 175/ZP/2013 PROJEKT Umowy Usługi na Zamówienie Publiczne nr.../u/zp/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

U M O W A PROJEKT. a firmą. zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: PROJEKT U M O W A Zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1. dr

Bardziej szczegółowo

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nr /2013 UMOWA NR /2013 zawarta w dniu...... 2013 r. w Oleśnicy pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, NIP.., REGON..,

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu

Wzór umowy nr... zwanym dalej w umowie Zamawiającym, reprezentowanym przez: Józef Twardowski Prezes Zarządu Wzór umowy nr... Zawarta w dniu...2016 r. w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział KRS do rejestru

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo