SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Nr sprawy: SP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 w 2015r. Wspólny Słownik Zamówień: CPV różne produkty spożywcze, CPV żywność, napoje, CPV pieczywo świeże i wyroby piekarskie., CPV mleko, CPV produkty mleczarskie CPV , , , , mięso i wędliny, CPV , , ryby mrożone, warzywa mrożone i wyroby kulinarne, wyroby kulinarne gotowe, CPV jaja konsumpcyjne, CPV warzywa i owoce świeże, CPV ziemniaki konsumpcyjne. Rozdział 1 Nazwa oraz adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego ul. Iwaszkiewicza Olsztyn NIP Tel. (89) Fax. (89) Strona internetowa: Rozdział 2 Tryb udzielenia zamówienia 1.Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn.zm. ) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego. Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest: Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 w 2015r. 2.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części. Część I warzywa, owoce, nasiona strączkowe suche. Część II artykuły ogólnospożywcze. Cześć III mięso i wędliny. Cześć IV ryby mrożone. Cześć V pieczywo świeże i wyroby piekarskie. Cześć VI wyroby garmażeryjne gotowe mączne, schłodzone do podgrzania. Cześć VII mrożone warzywa i owoce. Cześć VIII nabiał, mleko i produkty mleczarskie. Cześć IX drób świeży i mrożony. Cześć X jaja kurze konsumenckie. Część XI ziemniaki konsumpcyjne. 1

2 3.W zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby dostarczane artykuły wymienione w częściach I-XI spełniały wymogi określone w załączniku nr 8 do SIWZ, a ponadto: 1) Oferowane produkty powinny być dopuszczone do obrotu i spełniać wymagania określone w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. Nr 31 poz. 265 z 2005 z późn. zm.) 2) Oferowane artykuły żywnościowe powinny charakteryzować się wysoką jakością i powinny posiadać termin przydatności do spożycia maksymalny dla danego produktu. 3) Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach detalicznych, każde opakowanie powinno zawierać nazwę i adres producenta i nazwę surowca, ilość sztuk, klasę jakości, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, warunki przechowywania. 4) Opakowania artykułów spożywczych słoiki szklane, torebki papierowe, kartony, torby foliowe muszą być odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe i szczelne. 5) Smak i zapach oferowanych artykułów spożywczych powinien być charakterystyczny dla danego produktu bez obcych posmaków czy zapachów. 6) Nazwy producentów artykułów spożywczych umieszczone w formularzu cenowym powinny wskazywać na produkty, które odpowiadają specyficznym potrzebom zamawiającego i są wypróbowanej, dobrej jakości. 7) Mleko i przetwory mleczarskie powinny być wysokiej jakości bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych. 8) Mleko i przetwory mleczarskie, artykuły ogólnospożywcze, ryby mrożone i wyroby rybne mrożone, wyroby garmażeryjne gotowe mączne, schłodzone do podgrzania, mrożone warzywa i owoce, drób mrożony powinny pochodzić z bieżącej produkcji, w pierwszej połowie terminu przydatności do spożycia w chwili dostawy artykułów do stołówki. 9) Artykuły mleczarskie powinny być dostarczane w opakowaniach detalicznych o gramaturze nie niższej niż przewidziana w załączniku Nr 2h do SIWZ. 10) Zamawiający wymaga dostaw pieczywa świeżego i wyrobów piekarskich o gramaturze nie mniejszej niż podana w załączniku Nr 2e do SIWZ. 11) Pieczywo i ciasta powinny być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, świeże, powinny pochodzić z bieżącej produkcji. 12) Wędliny powinny mieć zapewnioną identyfikowalność (nazwa, wykaz i ilość składników, zawartość netto w opakowaniu, data przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firma, adres producenta, informacje odnoszące się do źródła pochodzenia). 13) Mięso wieprzowe, mięso wołowe, mięso drobiowe, podroby,wędliny powinny być w gatunku I, muszą być świeże, dobrej jakości, pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). Nie rozmrażane! 14) Warunki transportowe świeżego mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego i podrobów oraz wędlin muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP temperatura surowców w czasie transportu zakresie 0 o C do 4 o.c. Pojemniki do transportu czyste, całe nie uszkodzone, zamknięte, prawidłowo oznakowane. 15) Do każdej dostawy należy dołączyć handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z Ustawą z dnia o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U Nr.17, poz. 127) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UEL 139 z dnia r.). 16) Mrożonki owocowe i warzywne oraz wyroby kulinarne i ryby powinny być jednolite odmianowo, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez uszkodzeń mechanicznych, o równych wymiarach, róże lub owoce nie uszkodzone o barwie typowej dla danego gatunku i odmiany (z wyjątkiem mieszanek). 17) Mrożonki owocowe i warzywne oraz wyroby kulinarne i ryby dostarczane w opakowaniach zewnętrznych karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim, czyste, nieuszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min 18 ºC, brak oznak rozmrożenia, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń. 18) W przypadku ryb mrożonych glazurowanych etykieta musi zawierać informację dotyczącą procentowej zawartości ryby, opakowanie: czyste, nieuszkodzone, szczelne, prawidłowo oznakowane w języku polskim, warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości. 19) Warunki transportowe mrożonek owocowych i warzywnych oraz wyrobów kulinarnych i ryb muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP. Temperatura surowców (mierzona w produkcie) w momencie odbioru dostawy musi mieścić się w zakresie poniżej 18 C, brak oznak rozmrożenia, 20) Jaja powinny być świeże, klasa jakości A grupa wagowa L. Skorupa jaja: o normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona. 21) Jaja kurze dostarczane w opakowaniach jednorazowych (papierowe wytłaczaki), czyste, każde opakowanie zbiorcze w przypadku hurtu powinno zawierać nazwę i adres producenta, nazwa surowca, ilość sztuk, klasa jakości, data zniesienia, data przydatności do spożycia, data wysyłki, warunki przechowywania. 2

3 22) Etykieta zbiorcza dostawy jaj kurzych powinna zawierać minimum: opis asortymentu, temperaturę przechowywania, datę przydatności do spożycia (nie może przekroczyć daty 28 dni od daty zniesienia jaj) w przypadku bezpośredniego producenta dopuszczalna faktura zawierająca wymagane dane. 23) Data przydatności jaj kurzych do spożycia minimum 28 dni od dnia dostawy Zamawiającemu. 24) Do wglądu aktualne badania bakteriologiczne jaj i fermy w kierunku salmonelli. 25) Temperatura przewozu jaj w momencie odbioru dostawy 8 o C 13 o C. 26) Zamawiający wymaga, by oferowane warzywa i owoce świeże były dopuszczone do obrotu, muszą być wysokiej jakości, pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). 27) Warzywa i owoce muszą odpowiadać wymaganym parametrom, funkcjom lub właściwościom określonym przez Zamawiającego. 28) Warunki transportowe artykułów żywnościowych muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP do wglądu książeczka mycia i dezynfekcji pojazdu oraz książeczka zdrowia kierowcy, powinien posiadać na sobie czysty fartuch. 29) Wielkości zamówień artykułów żywnościowych określone w załącznikach do SIWZ Nr 2a-2k. 30) Realizacja zamówienia powinna odbywać się w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego zamawiającego, do osoby upoważnionej do odbioru. 31) Ilekroć przedmiot zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów, przez produkt równoważny należy rozumieć produkt o tej samej jakości lub wyższej, zgodny z normami krajowymi lub zagranicznymi, posiadający maksymalny termin przydatności do spożycia. Oferowane artykuły powinny zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, zawierać ten sam skład i/lub proporcje artykułów wskazanych w formularzu cenowym. Inne wymagania stawiane Wykonawcy: 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3.Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Termin wykonania umowy: od dnia r. do dnia r. wg indywidualnych zapotrzebowań zgłaszanych telefonicznie przez pracowników Zamawiającego. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu 1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia, 1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 2.1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 oraz dla części III, IV, IX, X świadectwo kwalifikacyjne lub równoważna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawniająca do zaopatrywania w żywność pochodzenia zwierzęcego będącej przedmiotem postępowania, dotyczy dystrybutorów żywności, bądź w przypadku dostawcy, który jest producentem decyzja wydana przez organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, kwalifikującą go do handlu w zakresie: uboju trzody chlewnej, rozbioru mięsa i przetwórstwa mięsa wieprzowego 2.2.Posiadanie wiedzy i doświadczenia: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1., wykazu samochodów, którymi Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia łącznie z ważnym zezwoleniem Inspektora Sanitarnego na środek transportu, służący przewożeniu artykułów spożywczych dla wszystkich części Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1. 3

4 2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 3.1Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy. 3.2Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania art.24 ust.1 ustawy p.z.p. 4.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 4.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy p.z.p. 4.2 Wykaz samochodów, którymi Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia, dla wszystkich części. 4.3 Ważne zezwolenie Inspektora Sanitarnego na środek transportu, służący przewożeniu artykułów żywnościowych dla części III, IV, IX, X. 4.4 Dla części III, IV, IX, X, świadectwo kwalifikacyjne lub równoważna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawniająca do zaopatrywania w żywność pochodzenia zwierzęcego będącej przedmiotem postępowania - dotyczy dystrybutorów żywności, bądź w przypadku dostawcy, który jest producentem decyzja wydana przez organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, kwalifikująca go do handlu w zakresie: uboju trzody chlewnej, rozbioru mięsa i przetwórstwa mięsa czerwonego i białego. 5. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 5.1.Formularz oferty wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 5.2.Formularz cenowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (upoważnienie / pełnomocnictwo). Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub poza pełnomocnictwem, w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej tekst. 6. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie wg zasady : spełnia / nie spełnia. 6.2.Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia. 6.3.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust.1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli te oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6.4.Oświadczenie lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 6.5.Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. 6.6.Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 p.z.p; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 4

5 7) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 p.z.p. 6.7.W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert (art.87ust.1 p.z.p.). Rozdział 6 1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy, aby wykazać spełnienie wymaganych warunków L.p. Warunki wymagane do spełnienia przez wykonawcę Nazwa dokumentu (jego rodzaj) i jego cechy Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy p.z.p. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust.1 ustawy p.z.p Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy p.z.p. Wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust.1 ustawy p.z.p Wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust.1 ustawy p.z.p Wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust.1 ustawy p.z.p Wykazanie czy powierzone zamówienie wykonawca będzie wykonywać samodzielnie czy z udziałem podwykonawców. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Formularz ofertowy według wzoru zawartego w zał. nr 1 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy Formularze cenowe sporządzone na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, których wzory zawarte są w załącznikach: nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j,2k do SIWZ Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz samochodów, którymi Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ważne zezwolenie Inspektora Sanitarnego na środek transportu, służący przewożeniu artykułów żywnościowych. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty do części IV, V, VI, IX, X. 1. Świadectwo kwalifikacyjne lub równoważna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawniająca do zaopatrywania w żywność pochodzenia zwierzęcego będącej przedmiotem postępowania, dotyczy dystrybutorów żywności, bądź w przypadku dostawcy, który jest producentem decyzja wydana przez organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, kwalifikująca go do handlu w zakresie: uboju trzody chlewnej, rozbioru mięsa i przetwórstwa mięsa czerwonego i białego. 2. Zaświadczenie (lub inny dokument) o stosowaniu lub wdrożeniu zasad systemu kontroli żywności HACCP. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty do części III, IV, IX, X Oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (upoważnienie / pełnomocnictwo) 2.Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie. Wykonawca może załączyć do oferty inne dokumenty, które jego zdaniem spełniają warunki stawiane przez ustawę o zamówieniach publicznych i zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak zamawiający może odrzucić każdy z tych dokumentów, co będzie skutkowało odrzuceniem całej oferty. 3.Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta wykluczona z postępowania nie będzie rozpatrywana. 5

6 4.Złożone oferty oceniane będą przez Komisję powołaną przez zamawiającego wg kryteriów podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Dokument, o którym mowa punkcie 1 podpunkt 1.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Rozdział 7 Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wszelkie pisma w sprawie przetargu wykonawca przesyła w formie pisemnej lub faxem (jeśli pismo wpłynie za pośrednictwem faxu wykonawca winien uzyskać potwierdzenie wpłynięcia dokumentu). 3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na adres Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego, Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 z dopiskiem oferta na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie w 2015r. 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia określającą przedmiot zamówienia można odebrać osobiście na podstawie pisemnego wniosku w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie pok. 32 lub pobrać ze strony internetowej 5. Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień jest: w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach formalnych SIWZ Irena Biała tel. (89) , Katarzyna Kiełczykowska tel. (89) wew.37 Informacje będą udzielane w dniach poniedziałek, wtorek, środa w godz Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 2. Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później, jednak niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust 1pkt 3 ustawy p. z. p.) 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 4. Zainteresowany podmiot może wskazać, w trybie zapytania, te postanowienia w proponowanej umowie (a także we wszystkich dokumentach specyfikacji istotnych warunków zamówienia) co do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może okazać się, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i jest ono dla nich wiążące zgodnie z art. 38 ust. 4 p.z.p., a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 6. W przypadku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, uwzględniając dodatkowy czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie będzie żądał wnoszenia wadium (art. 45 ust.1 p.z.p.). Rozdział 9 Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art.85 ust.1 pkt. 1 p.z.p.). 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Rozdział 10 Sposób przygotowania oferty 1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2.Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 3. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów wymienionych punkcie 1 rozdział 6 6

7 4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Prawa zamówień publicznych. 5.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 6.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (w oryginale). 7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały i ponumerowane. 10.Wszystkie strony oferty zawierające tekst mają być podpisane przez osobę/osoby uprawnione przez wykonawcę, a w przypadku kopii dokumentów, dodatkowo opatrzone dopiskiem za zgodność z oryginałem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania: 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a)łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b)oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / pełnomocnictwa / zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy, 3.W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 4.Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę zawierającą, co najmniej: a)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c)określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi, 5.W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. 6.Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a)dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia, itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, b)dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, zaakceptowany projekt umowy, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, c)kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą składane dokumenty. 7.Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy p.z.p. Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich. 9.W przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy p.z.p. nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników. 10.Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę. 7

8 Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty Ofertę na każdą część należy złożyć w oddzielnym nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie/ oznaczonym: Oferta na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 w 2015r., Część nr nie otwierać przed r. przed godz. 10:15. Kopertę należy opatrzyć pieczątką firmową z adresem oferenta. Rozdział 11 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1.Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 32 Sekretariat - w dniu r. do godz lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego ) na adres: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego, ul. Iwaszkiewicza 44, Olsztyn. Wewnątrz koperty należy umieścić kopertę z ofertą z dopiskiem na kopercie : Oferta na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 w 2015r., Część nr nie otwierać przed r., przed godz. 10:15 Obie koperty należy opatrzyć pieczątką firmową z adresem oferenta. 2.Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty tylko i wyłącznie w formie nowej kompletnej oferty złożonej, jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej napisem Zmiana oferty Nr... 3.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę, złożonego jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej napisem Wycofanie oferty Nr... 4.Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 5.Oferty, które wpłyną do zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora pocztowego, poczty kurierskiej, należy dodatkowo oznakować nie otwierać przed r. przed godz.10:15 6.Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. 7.Oferty złożone po terminie zwraca się wykonawcy bez otwierania 8.Jawne otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy ul Iwaszkiewicza 44 pok Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 10.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte w ofertach. 11.W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. Rozdział 12 Opis sposobu obliczania oceny 1.Wykonawca oblicza cenę oferty dodając wartość brutto poszczególnych elementów zamówienia. Wykonawca zamieszcza w ofercie tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2.Cenę należy wyliczać do dwóch miejsc po przecinku. 3.Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozdział 13 Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 1.Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert Lp. Kryterium w % 1 Cena brutto całości zamówienia 100 % RAZEM 100% - w niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego niżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Cena (brutto) oferty najniższej w zł Cena = x 100 Cena (brutto) oferty badanej w zł 8

9 2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 2 ust. 1 i art. 91 ust. 1 p.z.p.). 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 p.z.p.). 4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 p.z.p.) Czynności Zamawiającego w toku badania i oceny ofert: 1.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 7 rozdział 13, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2.Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferta została poprawiona. 3.Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 4.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 p.z.p. 5.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. Rozdział 14 Formalności jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a)wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art.92 p.z.p.) b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. d)terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2.Zamawiający umieszcza ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie po jej wyborze w siedzibie przy ul. Iwaszkiewicza 44 (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej: oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. 4.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 5.W przypadku gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem w/w terminów. 6.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia. Rozdział 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział 16 Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Rozdział 17 Ograniczenia Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 9

10 Rozdział 18 Projekt umowy 1.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy która stanowi załącznik do SIWZ. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku ujawnienia nowych, a nieznanych wcześniej okoliczności stwarzających zasadnicze przesłanki nie wykonania zamówienia - umowy przez wygrywającego wykonawcę. 3.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 4.Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 5.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem możliwości dokonania takiej zmiany w zakresie warunków określonych w SIWZ. 6.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: dopuszcza się zastosowanie innej stawki i wysokości należnego podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów. 8.Strony ustalają cenę za towar w wysokości określonej w formularzu cenowym. Cena jest stała w okresie trwania umowy i nie podlega zmianom. 9.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych usług. 10.Z uwagi na specyfikę pracy stołówki w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówionego towaru i wartości umowy, natomiast Dostawca zobowiązuję się nie dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu. Rozdział 19 Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: a)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c)odrzucenie oferty odwołującego. Rozdział 20 Oferta częściowa 1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Część I świeże warzywa, owoce, ziemniaki oraz nasiona strączkowe suche. Część II artykuły ogólnospożywcze. Cześć III mięso i wędliny. Cześć IV ryby mrożone. Cześć V pieczywo świeże i wyroby piekarskie. Cześć VI wyroby garmażeryjne gotowe mączne, schłodzone do podgrzania. Cześć VII mrożone warzywa i owoce. Cześć VIII nabiał, mleko i produkty mleczarskie. Cześć IX drób świeży i mrożony. Cześć X jaja kurze konsumpcyjne. Część XI ziemniaki konsumpcyjne. 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 4.Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 5.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 10

11 Rozdział 21 Zwrot kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszy postępowaniu o zamówienie publiczne. Rozdział 22 Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Rozdział 23 Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art.36 ust 4) Rozdział 24 Postanowienia końcowe Zasady udostępniania dokumentów 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili otwarcia. 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Prawa Zamówień Publicznych. 3. Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów. c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. d) Udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie jego godzin urzędowania. e) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego Olsztyn ul. Iwaszkiewicza W sprawach nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz ze zm.) oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. Załączniki do SIWZ. 1. załącznik nr 1 Formularz ofertowy 2. załącznik nr 2 Formularze cenowe Nr: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j,2 k 3. załącznik nr 3 Oświadczenie Nr 1 (art. 22 ust.1 ustawy p.z.p) 4. załącznik nr 4 Oświadczenie Nr 2 (art. 24 ust.1 ustawy p.z.p) 5. załącznik nr 5 Wykaz samochodów 6. załącznik nr 6 Oświadczenia dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia 7. załącznik nr 7 Projekt umowy (dla części I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,XI). 8. załącznik nr 8 Wymagania szczegółowe poszczególnych grup asortymentowych wymagane właściwości żywności ( specyfikacja wewnętrzna) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził : Dyrektor Szkoły mgr Elżbieta Słodkiewicz 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: SP.22.230.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w 2015r. Wspólny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: SP.22.230.2.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w 2014r. Wspólny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: SP.22.230.10.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp127.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp127.edu.pl 1/ 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp127.edu.pl Warszawa: Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia: 20.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P-10-ŻYWNOŚĆ-2015 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: 215436-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: G13.261.2.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Gimnazjum Nr 13 im. Huberta Wagnera w Olsztynie w 2015r. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zso11.interpc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zso11.interpc.pl 1 z 7 2015-12-04 09:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zso11.interpc.pl Bytom: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: P/17/ŻYWNOŚĆ/2013 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: P/17/ŻYWNOŚĆ/2013 na dostawę żywności Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-06-11 15:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P/17/ŻYWNOŚĆ/2013 na dostawę żywności Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (dodatkowe) Radzice Duże, 19 sierpnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dodatkowe) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, Radzice Duże 169, 26-340 Drzewica NIP: 7681833531, w imieniu której działa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA.

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA. OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA. Dostawa produktów żywnościowych w 2015 r. do Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zapytanie o cenę. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia : ; data zamieszczenia: r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Numer ogłoszenia : ; data zamieszczenia: r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Wyszyńskiego 17 65-536 Zielona Góra Zielona Góra, 15 listopada 2012 r Sprawa Nr SP1.241.1.2012 Zielona Góra: dostawa żywności do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Piwniczna-Zdrój: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpssusz.of.pl Susz: Dostawa samochodu osobowego do przewozu 8 osób typu Mikrobus. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsnr1.dbox.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsnr1.dbox.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zsnr1.dbox.pl Oświęcim: Dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki w 2016roku. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: Dostawa artykułów spoŝywczych na potrzeby stołówki szkolnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę produktów spożywczych w 2015r. dla kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu.

Zapytanie ofertowe. na dostawę produktów spożywczych w 2015r. dla kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu. ZSP Nr 5. 26.2.2014 Zamość dnia.28.11.2014r. Zapytanie ofertowe dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę produktów spożywczych w 2015r. dla kuchni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-sobolew.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-sobolew.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkola-sobolew.pl Sobolew: Zakup i dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkół w Sobolewie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa niklu - nikiel katoda 10 ton Numer ogłoszenia: 149462-2015;

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-02-26 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.piekoszow.pl/przetargi zakładka SP Brynica Piekoszów: Dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na przetarg nieograniczony Zespół Szkół Nr 2 im. prof. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia : 246352-2013 ; data zamieszczenia: 26.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Numer ogłoszenia : 246352-2013 ; data zamieszczenia: 26.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 65-392 Zielona Góra ul. Botaniczna 66 Zielona Góra, 26 czerwca 2013r Sprawa ZSiPKZ.D.271.13.2013.DJ Zielona Góra: dostawa żywności do Zespołu Szkół i Placówek

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: 95716-2012;

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówki szkolne w Zespole Szkół w Kochanowicach Kochanowice, dnia 09.12.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJA OGÓLNA Zamawiający: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34 100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8731300, faks 033 8731300.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. gen. K. Pułaskiego 5, 34 100 Wadowice, woj. małopolskie, tel. 033 8731300, faks 033 8731300. Wadowice: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2015 do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach Numer ogłoszenia: 387298 2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA: dostawę

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Lublin: Zakup z dostawą do siedziby Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, z siedzibą ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin, według podziału na pakiety (zadania)

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Wrocław: Dostawy żywności na potrzeby komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Skępe: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Szkół w Skepem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 10 grudnia 2013r

Zielona Góra, 10 grudnia 2013r Gimnazjum nr 7 im. UNICEF ul. Zachodnia 63 65-032 Zielona Góra Zielona Góra, 10 grudnia 2013r Sprawa G7.ZP.2301.2.2013 Zielona Góra: Dostawa żywności do Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze przy

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.internat.com.pl;www.bip.powiat.nowysacz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.internat.com.pl;www.bip.powiat.nowysacz.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.internat.com.pl;www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Stary Sącz: Zamówienie na sukcesywną dostawę artykułów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie ul. Kawęczyńska 2 Numer ogłoszenia: 175535-2015 data zamieszczenia: 30-11-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

Piła: Dostawa artykułów nabiałowych Numer ogłoszenia: 279689-2013; data zamieszczenia: 23.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Piła: Dostawa artykułów nabiałowych Numer ogłoszenia: 279689-2013; data zamieszczenia: 23.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsstaszica.pila.pl Piła: Dostawa artykułów nabiałowych Numer ogłoszenia: 279689-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo