SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Nr sprawy: SP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 w 2015r. Wspólny Słownik Zamówień: CPV różne produkty spożywcze, CPV żywność, napoje, CPV pieczywo świeże i wyroby piekarskie., CPV mleko, CPV produkty mleczarskie CPV , , , , mięso i wędliny, CPV , , ryby mrożone, warzywa mrożone i wyroby kulinarne, wyroby kulinarne gotowe, CPV jaja konsumpcyjne, CPV warzywa i owoce świeże, CPV ziemniaki konsumpcyjne. Rozdział 1 Nazwa oraz adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego ul. Iwaszkiewicza Olsztyn NIP Tel. (89) Fax. (89) Strona internetowa: Rozdział 2 Tryb udzielenia zamówienia 1.Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn.zm. ) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego. Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiotem zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest: Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 w 2015r. 2.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części. Część I warzywa, owoce, nasiona strączkowe suche. Część II artykuły ogólnospożywcze. Cześć III mięso i wędliny. Cześć IV ryby mrożone. Cześć V pieczywo świeże i wyroby piekarskie. Cześć VI wyroby garmażeryjne gotowe mączne, schłodzone do podgrzania. Cześć VII mrożone warzywa i owoce. Cześć VIII nabiał, mleko i produkty mleczarskie. Cześć IX drób świeży i mrożony. Cześć X jaja kurze konsumenckie. Część XI ziemniaki konsumpcyjne. 1

2 3.W zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby dostarczane artykuły wymienione w częściach I-XI spełniały wymogi określone w załączniku nr 8 do SIWZ, a ponadto: 1) Oferowane produkty powinny być dopuszczone do obrotu i spełniać wymagania określone w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia ( t.j. Dz. U. Nr 31 poz. 265 z 2005 z późn. zm.) 2) Oferowane artykuły żywnościowe powinny charakteryzować się wysoką jakością i powinny posiadać termin przydatności do spożycia maksymalny dla danego produktu. 3) Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach detalicznych, każde opakowanie powinno zawierać nazwę i adres producenta i nazwę surowca, ilość sztuk, klasę jakości, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, warunki przechowywania. 4) Opakowania artykułów spożywczych słoiki szklane, torebki papierowe, kartony, torby foliowe muszą być odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe i szczelne. 5) Smak i zapach oferowanych artykułów spożywczych powinien być charakterystyczny dla danego produktu bez obcych posmaków czy zapachów. 6) Nazwy producentów artykułów spożywczych umieszczone w formularzu cenowym powinny wskazywać na produkty, które odpowiadają specyficznym potrzebom zamawiającego i są wypróbowanej, dobrej jakości. 7) Mleko i przetwory mleczarskie powinny być wysokiej jakości bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych. 8) Mleko i przetwory mleczarskie, artykuły ogólnospożywcze, ryby mrożone i wyroby rybne mrożone, wyroby garmażeryjne gotowe mączne, schłodzone do podgrzania, mrożone warzywa i owoce, drób mrożony powinny pochodzić z bieżącej produkcji, w pierwszej połowie terminu przydatności do spożycia w chwili dostawy artykułów do stołówki. 9) Artykuły mleczarskie powinny być dostarczane w opakowaniach detalicznych o gramaturze nie niższej niż przewidziana w załączniku Nr 2h do SIWZ. 10) Zamawiający wymaga dostaw pieczywa świeżego i wyrobów piekarskich o gramaturze nie mniejszej niż podana w załączniku Nr 2e do SIWZ. 11) Pieczywo i ciasta powinny być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, świeże, powinny pochodzić z bieżącej produkcji. 12) Wędliny powinny mieć zapewnioną identyfikowalność (nazwa, wykaz i ilość składników, zawartość netto w opakowaniu, data przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firma, adres producenta, informacje odnoszące się do źródła pochodzenia). 13) Mięso wieprzowe, mięso wołowe, mięso drobiowe, podroby,wędliny powinny być w gatunku I, muszą być świeże, dobrej jakości, pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). Nie rozmrażane! 14) Warunki transportowe świeżego mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego i podrobów oraz wędlin muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP temperatura surowców w czasie transportu zakresie 0 o C do 4 o.c. Pojemniki do transportu czyste, całe nie uszkodzone, zamknięte, prawidłowo oznakowane. 15) Do każdej dostawy należy dołączyć handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z Ustawą z dnia o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U Nr.17, poz. 127) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UEL 139 z dnia r.). 16) Mrożonki owocowe i warzywne oraz wyroby kulinarne i ryby powinny być jednolite odmianowo, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez uszkodzeń mechanicznych, o równych wymiarach, róże lub owoce nie uszkodzone o barwie typowej dla danego gatunku i odmiany (z wyjątkiem mieszanek). 17) Mrożonki owocowe i warzywne oraz wyroby kulinarne i ryby dostarczane w opakowaniach zewnętrznych karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim, czyste, nieuszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min 18 ºC, brak oznak rozmrożenia, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń. 18) W przypadku ryb mrożonych glazurowanych etykieta musi zawierać informację dotyczącą procentowej zawartości ryby, opakowanie: czyste, nieuszkodzone, szczelne, prawidłowo oznakowane w języku polskim, warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości. 19) Warunki transportowe mrożonek owocowych i warzywnych oraz wyrobów kulinarnych i ryb muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP. Temperatura surowców (mierzona w produkcie) w momencie odbioru dostawy musi mieścić się w zakresie poniżej 18 C, brak oznak rozmrożenia, 20) Jaja powinny być świeże, klasa jakości A grupa wagowa L. Skorupa jaja: o normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona. 21) Jaja kurze dostarczane w opakowaniach jednorazowych (papierowe wytłaczaki), czyste, każde opakowanie zbiorcze w przypadku hurtu powinno zawierać nazwę i adres producenta, nazwa surowca, ilość sztuk, klasa jakości, data zniesienia, data przydatności do spożycia, data wysyłki, warunki przechowywania. 2

3 22) Etykieta zbiorcza dostawy jaj kurzych powinna zawierać minimum: opis asortymentu, temperaturę przechowywania, datę przydatności do spożycia (nie może przekroczyć daty 28 dni od daty zniesienia jaj) w przypadku bezpośredniego producenta dopuszczalna faktura zawierająca wymagane dane. 23) Data przydatności jaj kurzych do spożycia minimum 28 dni od dnia dostawy Zamawiającemu. 24) Do wglądu aktualne badania bakteriologiczne jaj i fermy w kierunku salmonelli. 25) Temperatura przewozu jaj w momencie odbioru dostawy 8 o C 13 o C. 26) Zamawiający wymaga, by oferowane warzywa i owoce świeże były dopuszczone do obrotu, muszą być wysokiej jakości, pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). 27) Warzywa i owoce muszą odpowiadać wymaganym parametrom, funkcjom lub właściwościom określonym przez Zamawiającego. 28) Warunki transportowe artykułów żywnościowych muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP do wglądu książeczka mycia i dezynfekcji pojazdu oraz książeczka zdrowia kierowcy, powinien posiadać na sobie czysty fartuch. 29) Wielkości zamówień artykułów żywnościowych określone w załącznikach do SIWZ Nr 2a-2k. 30) Realizacja zamówienia powinna odbywać się w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego zamawiającego, do osoby upoważnionej do odbioru. 31) Ilekroć przedmiot zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów, przez produkt równoważny należy rozumieć produkt o tej samej jakości lub wyższej, zgodny z normami krajowymi lub zagranicznymi, posiadający maksymalny termin przydatności do spożycia. Oferowane artykuły powinny zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, zawierać ten sam skład i/lub proporcje artykułów wskazanych w formularzu cenowym. Inne wymagania stawiane Wykonawcy: 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3.Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Termin wykonania umowy: od dnia r. do dnia r. wg indywidualnych zapotrzebowań zgłaszanych telefonicznie przez pracowników Zamawiającego. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu 1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia, 1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 2.1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 oraz dla części III, IV, IX, X świadectwo kwalifikacyjne lub równoważna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawniająca do zaopatrywania w żywność pochodzenia zwierzęcego będącej przedmiotem postępowania, dotyczy dystrybutorów żywności, bądź w przypadku dostawcy, który jest producentem decyzja wydana przez organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, kwalifikującą go do handlu w zakresie: uboju trzody chlewnej, rozbioru mięsa i przetwórstwa mięsa wieprzowego 2.2.Posiadanie wiedzy i doświadczenia: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1., wykazu samochodów, którymi Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia łącznie z ważnym zezwoleniem Inspektora Sanitarnego na środek transportu, służący przewożeniu artykułów spożywczych dla wszystkich części Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1. 3

4 2.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 3.1Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy. 3.2Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania art.24 ust.1 ustawy p.z.p. 4.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 4.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy p.z.p. 4.2 Wykaz samochodów, którymi Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia, dla wszystkich części. 4.3 Ważne zezwolenie Inspektora Sanitarnego na środek transportu, służący przewożeniu artykułów żywnościowych dla części III, IV, IX, X. 4.4 Dla części III, IV, IX, X, świadectwo kwalifikacyjne lub równoważna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawniająca do zaopatrywania w żywność pochodzenia zwierzęcego będącej przedmiotem postępowania - dotyczy dystrybutorów żywności, bądź w przypadku dostawcy, który jest producentem decyzja wydana przez organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, kwalifikująca go do handlu w zakresie: uboju trzody chlewnej, rozbioru mięsa i przetwórstwa mięsa czerwonego i białego. 5. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 5.1.Formularz oferty wypełniony i podpisany przez wykonawcę. 5.2.Formularz cenowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (upoważnienie / pełnomocnictwo). Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub poza pełnomocnictwem, w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej tekst. 6. Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się poprzez sprawdzenie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów i dokonanie wg zasady : spełnia / nie spełnia. 6.2.Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia. 6.3.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 25 ust.1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli te oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6.4.Oświadczenie lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 6.5.Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p. 6.6.Oferta zostanie odrzucona jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 p.z.p; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 4

5 7) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3 p.z.p. 6.7.W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert (art.87ust.1 p.z.p.). Rozdział 6 1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy, aby wykazać spełnienie wymaganych warunków L.p. Warunki wymagane do spełnienia przez wykonawcę Nazwa dokumentu (jego rodzaj) i jego cechy Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy p.z.p. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust.1 ustawy p.z.p Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy p.z.p. Wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust.1 ustawy p.z.p Wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust.1 ustawy p.z.p Wykazanie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności na podst. art. 22 ust.1 ustawy p.z.p Wykazanie czy powierzone zamówienie wykonawca będzie wykonywać samodzielnie czy z udziałem podwykonawców. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego Formularz ofertowy według wzoru zawartego w zał. nr 1 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy Formularze cenowe sporządzone na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, których wzory zawarte są w załącznikach: nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j,2k do SIWZ Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz samochodów, którymi Wykonawca dysponuje w celu realizacji zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Ważne zezwolenie Inspektora Sanitarnego na środek transportu, służący przewożeniu artykułów żywnościowych. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty do części IV, V, VI, IX, X. 1. Świadectwo kwalifikacyjne lub równoważna decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawniająca do zaopatrywania w żywność pochodzenia zwierzęcego będącej przedmiotem postępowania, dotyczy dystrybutorów żywności, bądź w przypadku dostawcy, który jest producentem decyzja wydana przez organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, kwalifikująca go do handlu w zakresie: uboju trzody chlewnej, rozbioru mięsa i przetwórstwa mięsa czerwonego i białego. 2. Zaświadczenie (lub inny dokument) o stosowaniu lub wdrożeniu zasad systemu kontroli żywności HACCP. Dokument ten będzie stanowić załącznik do oferty do części III, IV, IX, X Oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (upoważnienie / pełnomocnictwo) 2.Zamawiający może wykluczyć z postępowania wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie. Wykonawca może załączyć do oferty inne dokumenty, które jego zdaniem spełniają warunki stawiane przez ustawę o zamówieniach publicznych i zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednak zamawiający może odrzucić każdy z tych dokumentów, co będzie skutkowało odrzuceniem całej oferty. 3.Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę, którego ofertę odrzucił podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferta wykluczona z postępowania nie będzie rozpatrywana. 5

6 4.Złożone oferty oceniane będą przez Komisję powołaną przez zamawiającego wg kryteriów podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Dokument, o którym mowa punkcie 1 podpunkt 1.2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Rozdział 7 Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wszelkie pisma w sprawie przetargu wykonawca przesyła w formie pisemnej lub faxem (jeśli pismo wpłynie za pośrednictwem faxu wykonawca winien uzyskać potwierdzenie wpłynięcia dokumentu). 3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na adres Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego, Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 z dopiskiem oferta na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie w 2015r. 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia określającą przedmiot zamówienia można odebrać osobiście na podstawie pisemnego wniosku w Szkole Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie pok. 32 lub pobrać ze strony internetowej 5. Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień jest: w sprawach przedmiotu zamówienia i w sprawach formalnych SIWZ Irena Biała tel. (89) , Katarzyna Kiełczykowska tel. (89) wew.37 Informacje będą udzielane w dniach poniedziałek, wtorek, środa w godz Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 2. Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później, jednak niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust 1pkt 3 ustawy p. z. p.) 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 4. Zainteresowany podmiot może wskazać, w trybie zapytania, te postanowienia w proponowanej umowie (a także we wszystkich dokumentach specyfikacji istotnych warunków zamówienia) co do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może okazać się, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i jest ono dla nich wiążące zgodnie z art. 38 ust. 4 p.z.p., a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 6. W przypadku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, uwzględniając dodatkowy czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie będzie żądał wnoszenia wadium (art. 45 ust.1 p.z.p.). Rozdział 9 Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert (art.85 ust.1 pkt. 1 p.z.p.). 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Rozdział 10 Sposób przygotowania oferty 1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2.Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 3. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów wymienionych punkcie 1 rozdział 6 6

7 4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Prawa zamówień publicznych. 5.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 6.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (w oryginale). 7.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9.Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały i ponumerowane. 10.Wszystkie strony oferty zawierające tekst mają być podpisane przez osobę/osoby uprawnione przez wykonawcę, a w przypadku kopii dokumentów, dodatkowo opatrzone dopiskiem za zgodność z oryginałem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania: 1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a)łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b)oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / pełnomocnictwa / zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy, 3.W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 4.Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę zawierającą, co najmniej: a)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c)określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi, 5.W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. 6.Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a)dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia, itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, b)dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, zaakceptowany projekt umowy, itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, c)kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą składane dokumenty. 7.Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8.Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt. 4 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 23 ustawy p.z.p. Zakłada on, że członków konsorcjum ubiegających się wspólnie o zamówienie reprezentować może nie każdy z jego uczestników, jak to ma miejsce w przypadku spółki cywilnej, lecz tylko jeden z nich. 9.W przypadku spółki cywilnej art. 23 ust. 2 ustawy p.z.p. nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana przez wszystkich wspólników. 10.Obligatoryjny wymóg zawierania umowy spółki cywilnej nie istnieje, jeżeli Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są małżonkowie, którzy prowadzą przedsiębiorstwo stanowiące ich współwłasność łączną. W takim przypadku Zamawiający nie może także żądać od małżonków zawarcia przez nich umowy regulującej ich współpracę. 7

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo