Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Zapewnienie trenerów/szkoleniowców. 6) Zapewnienie lokalu. 7) Miejsce szkolenia. 8) program szkolenia 9) Harmonogram. 10) Materiały szkoleniowe. 11) Egzaminy. 12) Catering. 13) Ubezpieczenia. 14) Badania lekarskie 15) Nadzór nad szkoleniami/ kursami. 16) Dokumentacja ze szkolenia/ kursu. 17) Sposób rozliczenia, płatności. 18) Ochrona danych osobowych. 19) Prawa autorskie. 20) Kody CPV. 21) Zakres, który zapewnia Zamawiający. 1) Nazwa zamówienia Szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 30 osób długotrwale bezrobotnych przyszłych pracowników 6 samorządowych spółdzielni socjalnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu i zakresu przedmiotu zamówienia. 2) Źródło finansowania - Projekt pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Informacje o projekcie: Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej. Numer i nazwa Działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Numer i nazwa Poddziałania: Wsparcie ekonomii społecznej. Województwo: podkarpackie. Instytucja, w której został złożony wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Numer konkursu: 21/POKL/7.2.2/2011. Okres realizacji projektu: od do Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie. Nazwa Beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2 Strona 2 - Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /11-00 zawarta w dniu r. pomiędzy Województwem Podkarpackim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin) Przedmiot zamówienia składa się z 7 części obejmujących szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i zawodowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu przedmiotu i zakresu zamówienia. Uczestnikami projektu jest 30 dorosłych osób długotrwale bezrobotnych z terenów województwa podkarpackiego przyszłych pracowników 6 samorządowych spółdzielniach socjalnych utworzonych w ramach projektu. Liczba godzin szkoleniowych: Część 1 powiat przemyski: 310 godzin szkolenia. Część 2 powiat sanocki: 550 godzin Szkolenia. Część 3 powiat lubaczowski: 426 godzin szkolenia. Część 4 powiat jarosławski: 348 godzin szkolenia. Część 5 powiat leżajski: 408 godzin szkolenia. Część 6 powiat mielecki: 390 godzin szkolenia. Część 7 Rzeszów: 128 godzin szkolenia. Liczba godzin szkolenia na rzecz każdej osoby powinna mieścić się w przedziale h. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby godzin szkoleniowych celem dostosowania ich do specyfiki oraz warunków programowych instytucji na terenie danego powiatu. Zmiana nie może być większa niż 10 godzin szkoleniowych na jedną osobę. Indywidualne zmiany czasu trwania szkolenia muszą być zaakceptowane przez zamawiającego. Uwagi ogólne: Godzina szkoleniowa to 45 minut lekcyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Organizację, obsługę techniczną, zapewnienie trenerów/ szkoleniowców, nadzór nad osobami prowadzącymi szkolenia, zapewnienie sali szkoleniowej, cateringu, ubezpieczenie uczestników szkolenia, badania lekarskie, egzaminy. Szkolenia mają na celu nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na danym stanowisku w spółdzielni socjalnej. Wszystkie szkolenia powinny zawierać część teoretyczną i praktyczną w proporcji odpowiadającej specyfice danego tematu szkolenia i potrzebom pełnego przygotowania do wykonywania zawodu. Podczas szkoleń uczestnicy powinni mieć zapewnioną stała opiekę trenera/instruktora. UWAGA: Dopuszcza się możliwość przeszkolenia uczestników w ramach innych grup szkoleniowych. Definicje: Samorządowa spółdzielcza socjalna podmiot ekonomii społecznej utworzony w ramach projektu przez co najmniej 2 lub więcej JST będące uczestnikami projektu i działającymi w partnerstwie na podstawie pisemnego porozumienia.

3 Strona 3 Pracownik spółdzielni - to osoba długotrwale bezrobotna, dorosła, będąca uczestnikiem projektu, która będzie świadczyła pracę w samorządowej spółdzielni socjalnej. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia Wszystkie szkolenia/kursy określone w przedmiocie zamówienia muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę w okresie od r. do r. Daty przeprowadzenia poszczególnych szkoleń/kursów będą indywidualnie uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym tj. mogą rozpocząć się nie wcześniej niż r. i muszą się zakończyć do r. Wszystkie zajęcia muszą odbywać się w godzinach pomiędzy 8:00 a 17:00 w dniach od poniedziałku do soboty. 5) Zapewnienie trenerów/szkoleniowców Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, której powierzy realizację szkoleń/ kursów kwalifikacyjnych i zawodowych według potrzeb i na potwierdzenie tego przedstawić co najmniej po jednej osobie (trenerze/ szkoleniowcu) na jeden moduł szkolenia/kursu, w terminie 3 dni po zawarciu umowy. Wskazane osoby będą w ramach realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialne za przygotowanie szczegółowego programu szkoleń/kursów na podstawie minimalnych zakresów stanowiących załącznik nr 2. Do opisu przedmiotu zamówienia, opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników i przeprowadzenie szkoleń/kursów. Zamawiający wymaga, aby osoby (trenerzy/ szkoleniowcy) prowadziły szkolenia/kursy z danego tematu, do którego zostały wyznaczone przez Wykonawcę. Minimalne wymagania wobec kadry trenerskiej: doświadczenie w prowadzeniu danego szkolenia/kursu kwalifikacyjnego i zawodowego (minimum 60% przeprowadzonych godzin wynikających z danego tematu szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. doświadczenie w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi; wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem, co najmniej na poziomie średnim. posiadane uprawnienia i akredytacje uprawniające do prowadzenia szkoleń zawodowych Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie dla każdego szkoleniowca/ trenera. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności wskazujących na niewywiązywanie się przez konkretnego szkoleniowca/ trenera w należyty sposób z powierzonych mu zadań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany wskazanego przez niego szkoleniowca/ trenera i zastąpienia go przez osobę spełniającą co najmniej w takim samym stopniu wymagania wobec kadry trenerskiej określone w opisie i zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do realizacji szkoleń/ kursów z poszczególnych części zamówienia oraz ich CV wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Wzór CV stanowi załączniki nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji ww. osób poprzez m.in. przeprowadzenie (telefonicznie) rozmów kwalifikacyjnych, ocenę kwalifikacji, rozmowę z kandydatem na szkoleniowca/ trenera.

4 Strona 4 Zamawiający informuje, że CV trenerów/doradców będzie przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (zwanego dalej WUP) celem akceptacji. W przypadku braku akceptacji przez RARR S.A. i/lub przez WUP Wykonawca wskazuje inną osobę o wymaganych kwalifikacjach. 6) Zapewnienie lokalu Wykonawca powinien dysponować lub zapewnić na cele realizacji przedmiotu zamówienia bazę szkoleniową z odpowiednimi pomieszczeniami i sprzętem dydaktycznym wraz z zapleczem do przeprowadzenia szkoleń/kursów dla osób dorosłych. Wymagania dotyczące infrastruktury szkoleniowej: a) sale dostosowane do prowadzenia zajęć dla grup o powierzchni przypadającej na osobę przebywającą w sali szkoleniowej (uczestnicy szkolenia oraz trener) nie mniejszej niż 5 m2 /osobę,. b) w pobliżu sal szkoleniowych (w tym samym budynku) muszą znajdować się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym, wykonawca zapewnia odpowiednią infrastrukturę szkoleniową i miejsce do ćwiczeń praktycznych tj: maszyny, urządzenia, sprzęt, plac manewrowy, itp. dostosowane do specyfiki zajęć. c) pomieszczenia oraz sprzęt powinny spełniać wymogi przepisów w tym m.in. BHP p.poż i innych wymaganych specyfiką szkolenia. Ponadto Wykonawca musi zapewnić oddzielną salę przeznaczoną do spożywania posiłków znajdującą się w tym samym budynku lub w odległości nie większej niż 30 m od sali szkoleniowej. 7) Miejsce szkolenia Miejsce odbywania szkoleń: Część 1: powiat przemyski. Część 2: powiat sanocki. Część 3: powiat lubaczowski. Część 4: powiat jarosławski. Część 5: powiat leżajski. Część 6: powiat mielecki. Część 7: Rzeszów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia szkolenia w innej lokalizacji. W przypadku egzaminów państwowych lub innych Zamawiający dopuszcza możliwość podejścia do egzaminu w innej lokalizacji na terenie woj. podkarpackiego. 8) Program szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do uszczegółowienia programów szkoleń/kursów na podstawie przedstawionego w zał nr. 2 minimalnego zakresu szkoleń z rozpisaniem na dni i godziny (przypadające na dany moduł szkoleniowy) oraz dostarczenia ich w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego w powyższym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5 Strona 5 Programy poszczególnych szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące ich tematyki z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy po ich zakończeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty programów szkoleń/kursów w zakresie nieograniczonym regulacjami prawnymi. 9) Harmonogram a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowych harmonogramów szkoleń/kursów dla danej części, z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć oraz dostarczenia ich do 3 dni przed realizacją zamówienia w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego w powyższym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. b) Harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące godzin, daty i miejsca realizacji poszczególnych szkoleń/kursów (w tym szczegółowy adres przeprowadzania szkoleń/kursów wraz z podaniem numerów sal). Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 17.00; nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). Zajęcia powinny odbywać się najpóźniej do godziny 17:00. c) Harmonogram zajęć w trakcie trwania poszczególnych szkoleń/kursów nie powinien ulegać znaczącym zmianom. Wszystkie ewentualne zmiany w harmonogramie muszą zostać zgłoszone do Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem i mogą zostać wprowadzone dopiero po pisemnej (np. mailowej) akceptacji przez Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania i rozdania harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego uczestnikom poszczególnych szkoleń/kursów na pierwszych zajęciach. W przypadku wprowadzenia zmian w harmonogramie, zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wydrukowania i rozdania harmonogramu uczestnikom poszczególnych szkoleń/kursów. 10) Materiały szkoleniowe a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych (opracowania, wydruku materiałów szkoleniowych, bądź zakupu podręczników) oraz narzędzi pracy dla każdego uczestnika poszczególnych szkoleń/kursów składających się na daną część. Materiały muszą być dostosowane do danego rodzaju szkolenia/kursu i powinny pozwalać na samodzielną edukację z zakresu jego tematyki. b) Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia obejmuje: - papierową wersję materiałów szkoleniowych (format A4, ilość stron dostosowana do rodzaju i tematyki szkolenia jednak nie mniej niż 10 stron w odniesieniu do każdego tematu, trwale spiętych np. zbindowanych, bądź podręcznik spójny z zakresem tematycznym danego szkolenia/kursu); - materiały papiernicze (długopis oraz notatnik formatu A4, w kratkę dwustronnie zadrukowany, 30 kartek) i inne środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. c) Komplet materiałów powinien zostać rozdany uczestnikom poszczególnych szkoleń/kursów w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem odbioru (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego).

6 Strona 6 d) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej jednego kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego rodzaju szkolenia/kursu, który realizuje w ramach przedmiotu zamówienia. e) Koszty opracowania, transportu i powielenia materiałów szkoleniowych oraz pomocy dydaktycznych ponosi Wykonawca. f) Zaświadczenia powinny zawierać oznaczenia unijne i projektowe wymagane przez RARR SA. 11) Egzaminy a) Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom każdego szkolenia/kursu zaświadczenia/certyfikatu o jego ukończeniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, potwierdzającego ich uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu. Zaświadczenia powinny zawierać oznaczenia unijne i projektowe wymagane przez RARR SA. Ostateczny wzór i treść zaświadczeń powinny zostać przesłane Zamawiającemu do zatwierdzenia ich przez Zamawiającego na trzy dni przed rozdaniem ich uczestnikom szkoleń. Zaświadczenia powinny być wydane w formacie A4 na papierze przeznaczonym do wydruku zaświadczeń/certyfikatów (gramatura papieru 250 g/m², kolor biały). W przypadku gdy Wykonawca posiada w ramach danego szkolenia/kursu prawo wydawania zaświadczeń na drukach MEN, jest on zobowiązany do wystawienia uczestnikom tego szkolenia/kursu dwóch zaświadczeń tj. jednego na druku MEN oraz drugiego z oznaczeniami unijnymi i projektowymi. b) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 ankiet ewaluacyjnych weryfikujących wiedzę uczestników każdego szkolenia/kursu: w pierwszy dzień szkolenia/kursu i na ostatnich zajęciach. Ankiety powinny zawierać wszystkie wymagane oznaczenia jak w przypadku zaświadczeń i certyfikatów. Treść ankiet ustala i opracowuje w porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca. c) W przypadku szkoleń wymagających posiadania uprawnień państwowych lub innych akredytacji Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia każdemu uczestnikowi kursu jednego (lub dwóch w przypadku egzaminu kwalifikacyjnego) podejścia do egzaminu zewnętrznego oraz koordynowania etapów w/w egzaminu (poinformowanie uczestnika szkolenia o terminie egzaminu, dopilnowania, aby instytucja egzaminacyjna np. komisja państwowa, instytucja certyfikująca otrzymały wymagane dokumenty uprawniające uczestników szkolenia do wykonywania zawodu. Koszty egzaminów zewnętrznych oraz dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje (np. dokument prawa jazdy) i uprawniających do wykonywania danego zawodu (np. księga operatora maszyn budowlanych) ponosi Wykonawca. 12) Catering Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla każdego uczestnika szkoleń/kursów, we wszystkie dni zajęć, w tym: a) Jeden gorący posiłek (drugie danie) w połowie dnia szkoleniowego dla każdego uczestnika szkoleni/kursu. Zestaw obiadowy musi obejmować: mięso/rybę min 150g, ziemniaki 150g (Zamawiający dopuszcza jedynie makaron, ryż, kaszę lub ziemniaki całe lub pokrojone na części, nie dopuszcza się podania puree ziemniaczanego), surówkę lub sałatkę 100g lub posiłek jarski (min. 400g/porcja) przy czym liczba posiłków jarskich nie może stanowić więcej niż 25% łącznej liczby obiadów dla każdej grupy szkoleniowej.

7 Strona 7 Sposób podania gorącego posiłku (drugiego dania): - W sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej: obiad dla każdego uczestnika powinien być serwowany na gorąco. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania naczyń i sztućców jednorazowego użytku. - W przypadku posiłków podawanych w restauracji, stołówce itp. powinny być zapewnione miejsca siedzące dla wszystkich uczestników szkolenia/kursu, posiłki powinny być serwowane na gorąco, podane na zastawie obiadowej ze sztućcami i serwetkami. Miejsce spożywania posiłków musi znajdować się maksymalnie 30m od miejsca szkolenia. Obiady powinny być zróżnicowane. Dany obiad (drugie danie) nie powinien powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. b) Jeden zimny posiłek: 1 kanapka składająca się z następujących elementów: - bułki dużej, z pieczywa białego pszennego, lub typu graham min 90g - masło lub margaryna do smarowania pieczywa min 5g. - warzywa: pomidor, ogórek, sałata zielona, papryka, cebula, rzodkiewka - przyprawy: pieprz, sól - sosy: ketchup, musztarda, czosnkowy, barbecue, chili, majonez, duński oraz do wyboru: - szynka wieprzowa, pieczeń wieprzowa, drobiowa lub kiełbasa sucha, boczek, salami, min 40g, - ser żółty gouda, ser topiony, lub ser biały (twaróg) min 50g, - jajko na twardo min 40g, - kurczak lub wołowina, min 40g, - pasztet, pasta rybna lub pasta jajeczna min 50g, Kanapki powinny być zróżnicowane. Dana kanapka nie powinna powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. c) Napoje: - woda mineralną gazowaną oraz niegazowaną 0,5 l na 1 osobę, - sok owocowy 100% (np.: jabłkowy, pomarańczowy, porzeczkowy, ananasowy, multiwitamina, winogronowy) - 0,25 l na 1 osobę. Soki powinny być zróżnicowane. Dany sok nie powinien powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. Czas na przerwy obiadowe należy doliczyć do założonej liczby godzin dydaktycznych szkolenia. Koszty posiłków, dowozu cateringu, sprzętu, obsługi kelnerskiej ponosi Wykonawca. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności wskazujących na niewywiązywanie się przez firmę cateringową w należyty sposób z powierzonych jej zadań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany sposobu realizacji tej części przedmiotu zamówienia bądź wymiany wybranej przez Wykonawcę firmy cateringowej. 13) Ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników na czas trwania każdego szkolenia/kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego.

8 Strona 8 Kwota minimalna ubezpieczenia dla jednej osoby zł. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopie potwierdzenia zapłaty ubezpieczenia. 14) Badania lekarskie a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich w ośrodku Medycyny Pracy w celu oceny stanu zdrowia uczestników projektu, zdolności lub niezdolności do podjęcia szkolenia/ kursu, co do którego istnieją takie wymagania. W przypadku szkoleń/kursów wymagających wykonania badań sanepidowskich Wykonawca powinien zlecić wykonanie w/w badań do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Koszty przeprowadzenia badań lekarskich i sanepidowskich ponosi Wykonawca. b) Oryginały zaświadczeń lekarskich uczestnicy szkoleń/ kursów powinni przedłożyć Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w celu weryfikacji braku przeciwwskazań do podjęcia danego szkolenia/kursu. c) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób, które przystąpiły do badań lekarskich oraz potwierdzenie wykonania tej usługi. 15) Nadzór nad szkoleniami/ kursami Nadzór prowadzony przez Wykonawcę. a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad realizacją usługi. b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o nieobecnościach uczestników, wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenia/kursy uczestników rezygnujących. c) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania wzorów kart czasu pracy trenerów/ szkoleniowców, oznaczeń miejsca prowadzenia szkolenia/kursu przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawi wzory do 2 dni od daty zawarcia umowy. d) Wykonawca zobowiązany jest do składania tygodniowych raportów z wykonanych czynności w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania zamawiającemu drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie tygodniowych raportów z wykonanych czynności. Raport musi dotrzeć do zamawiającego w każdy poniedziałek w godzinach 9-12 i obejmować spis, opis czynności, datę ich wykonywania, imię i nazwisko trenerów/ szkoleniowców, którzy wykonywały czynności, problemy z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w tygodniu poprzedzającym przesłanie raportu. e) Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego muszą mieć oznaczenie ze wskazaniem numeru umowy i datą jej zawarcia tj. Dotyczy umowy nr RARR/CES/.../2013 zawartej dnia... Nadzór prowadzony przez Zamawiającego a) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli merytorycznej, w tym przeprowadzenia wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji szkolenia/ kursu w każdej chwili związania umową. b) UWAGA!!!! Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli szkolenia/ kursu, w tym treści szkolenia/ kursu przed ich rozpoczęciem i podczas ich trwania oraz dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia/kursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo by podczas szkolenia/ kursu byli obecni, przysłuchiwali się, kontrolowali treść szkolenia/ kursu pracownicy Zamawiającego i/lub Wojewódzkiego Urzędu

9 Strona 9 Pracy w Rzeszowie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych w treści doradztwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 16) Dokumentacja ze szkolenia/ kursu Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i do prowadzenia dokumentacji ze szkolenia/ kursu, oddzielnie dla każdej grupy uczestników oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym: a) dziennika zajęć prowadzonego oddzielnie dla każdego szkolenia zawierającego wymiar godzin, program oraz podpisy osób prowadzących daną tematykę, list obecności szkolenia/kursu za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez uczestników i trenera/ szkoleniowca prowadzącego szkolenie/kurs (listy obecności będą zawierać zapis Podpis na liście stanowi potwierdzenie obecności na szkoleniu i skorzystania z cateringu ) listy obecności powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani poprawiane (brak możliwości użycia korektora). Listy obecności powinny być prowadzone dla każdej grupy szkoleniowej, oceny i informacje dotyczące postępów w nauce każdego uczestnika oraz dodatkowe informacje, w tym wizyty kontrolne (dziennik powinien być uzupełniany na bieżąco po każdym dniu zajęć i powinien być prowadzony odrębnie dla każdego rodzaju szkolenia/kursu). Dziennik nie powinien być korygowany ani poprawiany (brak możliwości użycia korektora). b) listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych (z wyszczególnieniem, co wchodzi w ich skład) przez każdego uczestnika szkolenia/kursu (brak możliwości użycia korektora i kreślenia), powinny być przygotowane odrębnie dla każdego rodzaju szkolenia/kursu. c) listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń/certyfikatów przez każdego uczestnika szkolenia/kursu, który był obecny na więcej niż 80% zajęć (brak możliwości użycia korektora), powinny być przygotowane odrębnie dla każdego rodzaju szkolenia. Wzory dokumentów określonych w punkcie a, b i c zostaną przekazane Wykonawcy w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku obecności na szkoleniu/ kursie uczestnika Wykonawca zobowiązany jest natychmiast informować o tym Zamawiającego. Zabrania się korektorowania ww. dokumentów, dopuszczalne są jedynie przekreślenia ewentualnych pomyłek pisarskich. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu potwierdzająca wykonanie usługi: a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu całości szkolenia/kursu dokumentacji obejmującej: - dzienniki zajęć - listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych - listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń/certyfikatów - oryginały kart czasu pracy szkoleniowca/ trenera. b) Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający numer umowy, nazwę, datę doradztwa, datę przekazania dokumentów, nazwę/opis dokumentu, wskazanie osób przekazujących i odbierających, podpisy osób. 17) Sposób rozliczenia, płatności a) Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę przeszkolonych osób. W sytuacji rezygnacji osoby przed rozpoczęciem danego szkolenia kwota na tę osobę zostanie odjęta od kwoty zamówienia. W sytuacji rezygnacji uczestnika w trakcie szkolenia

10 Strona 10 Zamawiający zapłaci Wykonawcy pełne wynagrodzenie za liczbę osób, które rozpoczęły udział w szkoleniu. b) Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu potwierdzającego wykonanie szkolenia/ kursu (protokołu odbioru usługi), podpisanego przez pracownika Centrum Ekonomii Społecznej RARR S.A. c) Wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę, z wyszczególnieniem na tym dowodzie księgowym części zamówienia, liczby przeszkolonych uczestników, kwoty jednostkowej kosztu szkolenia na jedną osobę oraz osobno liczby osób korzystających z cateringu przemożonej przez liczbę dni szkoleniowych i kwoty jednostkowej kosztu cateringu na jedną osobę na dzień. d) Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. e) Fakturowanie i płatność po wykonaniu w całości zamówienia. 18) Ochrona danych osobowych. a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. b) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu udzielenia szkolenia/ kursu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. c) Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). d) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. e) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu. 19) Prawa autorskie. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji doradztwa na rzecz Zamawiającego, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiającego na korzystanie z ww. utworów. 20) Kody CPV Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia personelu Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia technicznego Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.

11 Strona Usługi szkolenia komputerowego Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy. 21) Zakres, który zapewnia Zamawiający W terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy Zamawiający przekaże wykonawcy: a) wzory oznakowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi logotypami PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. b) wzór oznaczenia miejsca prowadzenia doradztwa. c) wzór list obecności szkolenia/kursu, d) wzór listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych e) wzór listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń/certyfikatów f) wzór kart czasu pracy szkoleniowca/ trenera Załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu i zakresu zamówienia wzór CV doradcy. 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Wykształcenie: Curriculum vitae Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 5. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) Język Czytanie Mowa Pismo 6. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 7. Inne umiejętności: 8. Doświadczenie zawodowe : Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko

12 Strona 12 Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: 9. Inne informacje: (czytelny podpis)

13 Poszczególne części odpowiadają miejscu szkolenia Lp. Temat Szkolenia Wymagany zakres: Liczba osób Liczba godzin szkolenia Razem Część 1 Powiat Przemyski 1 Szkolenie z zakresu HACCP, GMP,GHP praktyczne zastosowanie aktualnych przepisów prawnych w żywieniu zbiorowym 1. Omówienie pochodzenia systemu HACCP i powody jego wdrażania; 2. Przedstawienie profesjonalnej terminologii i definicji związanych z higieną i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności; 3. Przedstawienie podstawowych wymagań prawa żywnościowego w zakresie GHP, GMP i systemu HACCP (ustawy i rozporządzenia); 4. Prezentacja wytycznych niezbędnych przy projektowaniu systemu HACCP; 5. Prezentacja podstawowej dokumentacji GHP, GMP, HACCP; 6. Prezentacja zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialność dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu HACCP oraz pracowników z zakresu stosowania GMP/GHP 7. Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna: higiena pracowników, mycie i dezynfekcja, wymagania technicznosanitarne, profilaktyka dotycząca szkodników; 8. Omówienie korzyści z wdrożenia systemu HACCP oraz najczęściej napotykane trudności w procesie budowy i wdrażania systemu. Certyfikat ze szkolenia musi zostać wystawiony przez uprawnioną jednostkę zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi Organizacja żywienia zbiorowego oraz zapewnienie jakości i bezpieczeństwa posiłków w żywieniu - normy żywienia w zastosowaniu zbiorowym dzieci 1. Analiza i interpretacja obowiązujących norm żywienia dzieci 2. ostatnie zmiany w zaleceniach dotyczących żywienia dzieci w Polsce 3. korzyści wynikające z racjonalnego planowania jadłospisów 4. użyteczność norm żywienia i modelowych racji pokarmowych 5. najczęstsze trudności w realizacji norm żywienia dzieci 6. metody planowania jadłospisów 7. metody oceny jadłospisów 8. dopuszczalne ułatwienia w stosowaniu norm żywienia dzieci 8. Analiza zalet i możliwości praktycznego wykorzystania nowej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do swojego miejsca pracy Uzyskany certyfikat musi potwierdzać kompetencje wymagane do realizacji zadań zawodowych w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci w zakresie planowania jadłospisów wg obowiązujących norm żywienia i obowiązujących przepisów prawa

14 3 Dekorowanie stołów, dekoracje ciast, organizacja przyjęć okolicznościowych 1. Zasady obsługi przyjęć okolicznościowych, 2. Sposoby przygotowywania potraw i napojów m.in: wiedza kulinarna, właściwy dobór dań, układanie jadłospisu stosownie do imprezy, obsługa baru, alkoholoznawstwo, omówienie napoi alkoholowych i bezalkoholowych, sposoby podawania potraw, 3. Dokładna analiza dań: przekąski, dania główne, desery itp., 4. Psychologia obsługi klienta, 5. Formy obsługi konsumenta, 6. BHP i higiena pracy 7. Dekorowanie i nakrywanie stołów, 8. Obsługa baru: technika wykonywania drinków alkoholowych i bezalkoholowych, 9. Układanie i dobór menu do potrzeb konsumenta, 10. Sporządzanie potraw, 11. Serwowanie potraw Menadżer gastronomi 1. Określenie zapotrzebowań managerskich, właścicieli lub inwestorów. 2. Rodzaj menu kuchnia. 3. Potencjalność rachunkowa (sposób liczenia). Wymogi księgowe i fiskalne, podatki. 4. Management Gastronomiczny: sposób rozliczania gastronomi 5. Niezbędne dokumenty, pozwolenia, koncesje, plany budowlane i technologiczne, ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozporządzenie o żywieniu zbiorowym. Określenie kosztów związanych z tymi formalnościami. 6. Raporty, Poolingi, remanenty. 7. Wzory druków i dokumentów ewidencjonowania obrotów. 8. Wewnętrzne systemy marketingowe, sztuczki i chwyty sprzedażowe. 9. Issues In Gastronomy Work: oszustwa i kradzieże pracowników gastronomii; sposób zwalczania i eliminowania negatywnych zachowań pracowników; omówienie najczęstszych przypadków negatywnego serwisu. 10.Systemy motywacyjne pracowników Opiekunka Środowiskowa - kwalifikacyjny kurs zawodowyuzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu opiekunki zawodowej PROGRAM SZKOLENIA (opracowany na podstawie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej): 1. Zapewnienie jakości opieki oraz przestrzeganie procedur. Przepisy prawa dotyczące działań pomocowych i realizacji opieki nad podopiecznymi. Polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy oraz ochroną zdrowia w Polsce. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas realizacji opieki nad podopiecznymi. Tworzenie pism urzędowych i posługiwanie się w podstawowym zakresie przepisami prawnymi przy załatwianiu spraw podopiecznego. Zasady udzielania pierwszej pomocy 2. Organizowanie opieki i pracy własnej opiekunki środowiskowej. Organizowanie i planowanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizowanie opieki w środowisku domowym. Organizowanie środowiska opieki domowej. Stosowanie procedur zapewnienia jakości opieki środowiskowej. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami społecznymi wspomagającymi działalność zawodową opiekunki środowiskowej 3. Pielęgnowanie podstawowe i opieka nad ludźmi przewlekle chorymi i niesamodzielnymi. Elementy pedagogiki specjalnej. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej. Podstawy psychopatologii. Wybrane zagadnienia z metodyki z ludźmi niepełnosprawnymi. Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska Higiena żywienia. 4. Pomaganie lub zastępowanie podopiecznego w codziennych czynnościach. Pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej. Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań. Przygotowanie przewlekle chorego i niepełnosprawnego oraz jego rodziny do samoopieki. Pomoc przy usprawnianiu ruchowym

15 chorego i niepełnosprawnego. 5. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem podopiecznego, zespołami opiekuńczymi i terapeutycznymi. Kontaktowanie się z instytucjami oraz organizacjami społecznymi i opieki zdrowotnej w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych podopiecznych. Współpraca z rodziną i instytucjami przy rozwiązywaniu problemów dotyczących opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin Szkolenie powinno zakończyć się państwowym egzaminem, po którym uczestnik otrzymuje uprawnienia opiekunki środowiskowej. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień. 6 Profesjonalna obsługa klienta w gastronomii 1. POSTAWA PROKLIENCKA W NOWOCZESNYM DZIALE OBSŁUGI KLIENTA - Zmiana nastawienia do obsługi klienta, korzyści z dobrej obsługi klienta dla klienta, pracownika i firmy - Budowanie długofalowych relacji z klientami, Jakie są oczekiwania klientów? 2. STANDARDY OBSŁUGI W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM - Pracownik - wizytówką firmy - Jak najlepiej powitać klienta? Rola pierwszego wrażenia - Savoir vivre pierwszego kontaktu, kodeks ubraniowy w pracy - żelazne zasady - Komunikacja niewerbalna jako narzędzie budowania relacji z klientem, mowa ciała, Proksemika (strefy dystansu) Suma Część 2 Powiat Sanocki 1 Konserwator powierzchni płaskich i terenów zielonych 1. Zasadzanie, uprawa i pielęgnacja drzew, krzewów, trawników i klombów 2. Stosowanie i konserwacja sprzętu i środków ogrodniczych 3. Wycinka drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne zieleni nisko i wysokopiennej 4. Rodzaje środków czystości i ich dobór do sprzątanej powierzchni, prace porządkowe 5. BHP, prawidłowe stosowanie środków czystości, 6. Rodzaje sprzętu służącego do sprzątania, konserwacja sprzętu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1. Podstawy i zasady BHP przy robotach budowlanych 2. Elementy rysunku zawodowego - zastosowanie i cel rysunku technicznego 3. Roboty wykończeniowe w budownictwie 4. Kosztorysowanie i wycena 5. Wykonywanie gładzi, tynków, ścianek karton-gipsowych 6. Przygotowanie podłoży pod malowanie ścian, wykonywanie powłok z farb emulsyjnych. 7. Przygotowanie powierzchni podłogowej, wykonywanie posadzki, wykonywanie podłóg 8. Wykonywanie okładzin ściennych Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu szkolenia muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnych ze wzorem MEN określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)

16 3 Spawacz 4 Operator koparko ładowarki kl 3 5 Brukarz 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy spawaniu, bezpieczna praca ma hali produkcyjnej. 2. Materiały dodatkowe do spawania. 3. Oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania. 4. Kwalifikowanie spawaczy, normy spawalnicze. 5. złącza spawane blach, spawalność stali, skurcz, naprężenia, odkształcenia. 6. Przegląd procesów spawania, kontrola i badania, niezgodności spawalnicze, 7. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry. 8. Materiały dodatkowe do spawania. 9. Złącza spawane rur. 10. Materiały inne niż stale niestopowe. 11. Przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń. 12. Praktyczna nauka spawania Certyfikat ze szkolenia oraz książeczka spawacza muszą zostać wystawiony przez uprawnioną jednostkę zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 1. Użytkowanie eksploatacyjne 2. Dokumentacja techniczna 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4. Podstawy elektrotechniki 5. Silniki spalinowe 6. Elementy hydrauliki 7. Budowa koparko - ładowarek 8. Technologia robót 9. Zajęcia praktyczne Szkolenie powinno zakończyć się państwowym egzaminem, po którym uczestnik otrzymuje uprawnienia operatora III klasy koparko ładowarek. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień oraz księgi operatora maszyn budowlanych. 1. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, zastosowanie różnych narzędzi i sprzętu do wytyczania zarysu powierzchni pod położenie kostki brukowej. 2. Materiały używane przy pracach brukarskich ich cechy techniczne i plastyczne. 3. Obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń, dobór maszyn i urządzeń dla określonego zakresu robót brukarskich. 4. Przystosowanie powierzchni brukowanej do właściwego spadu wody. 4. Metody i techniki układania bruku wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi 5. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 6. Zajęcia praktyczne 7. Użytkowanie eksploatacyjne zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych III klasy 8. Dokumentacja techniczna 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 10. Podstawy elektrotechniki 11. Technologia robót 12. Zajęcia praktyczne Kurs powinien zakończyć się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) Suma

17 Część 3 Powiat Lubaczowski 1 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1. Podstawy i zasady BHP przy robotach budowlanych 2. Elementy rysunku zawodowego - zastosowanie i cel rysunku technicznego 3. Czytanie dokumentacji budowlanej 4. Roboty wykończeniowe w budownictwie 5. Kosztorysowanie i wycena 6. Wykonywanie gładzi, tynków, ścianek karton-gipsowych 7. Przygotowanie podłoży pod malowanie ścian, wykonywanie powłok z farb emulsyjnych. 8. Nakładanie tynków ozdobnych, obudowy, drobnych elementów prefabrykowanych 9. Przygotowanie powierzchni podłogowej, wykonywanie posadzki, wykonywanie podłóg 10. Wykonywanie okładzin ściennych 11. Metody i techniki układania bruku wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi (podstawy) Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu szkolenia muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnych ze wzorem MEN określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) Szkolenie pilarz - drwal Szkolenie prowadzone powinno być prowadzone w oparciu o program zgodny z zarządzeniem nr41/1998 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 1. Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie. 2. Budowa pilarek wg układów, charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie. 3. Paliwa, oleje i smary. 4. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego. 5. Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna. 6. Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych. 7. Ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów. 8. Technika przerzynki kłód i dłużyc. Technika okrzesywania drzew ściętych. 9. Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy. 10. Wykorzystanie surowca drzewnego manipulacja i sortymentacja. 11. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) budowa i zastosowanie w leśnictwie. 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala-operatora pilarki, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 13. Podstawy z zakresu konserwacji starodrzewia (przycinanie martwych konarów oraz zakładanie wiązań elastycznych). Szkolenie kończy się egzaminem przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi także Przedstawiciel Lasów Państwowych. Każdy z uczestników kursu, który zda pozytywnie egzamin, otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu, zgodne ze wzorem MEN. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień

18 3 Kurs elektrycznoenergetyczny E1 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw 5. Urządzenia elektrotermiczne 6. Urządzenia do elektrolizy 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 8. Elektryczna sieć trakcyjna 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 9 Po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik otrzymuje uprawnienia spawacza. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień Szkolenie związane z serwisem urządzeń nadawczo odbiorczych sieci 1. Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych. 2. Model ISO-OSI, Konwergencja usług, podstawy protokołów TCP/IP, rodzina protokołów sieciowych. 3. Urządzenia lokalnej sieci komputerowej, rodzaje urządzeń stosowanych w sieciach LAN, rola i możliwości wykorzystania. 4. Zarządzanie sieciami LAN, metody zarządzania w sieciach komputerowych, zabezpieczenia sieci lokalnej. 5. Protokoły, bazy informacji o urządzeniach, najczęściej stosowane oprogramowanie. 6. Standardy okablowania strukturalnego, zastosowania różnych technik okablowania. 7. Poczta elektroniczna, Właściwości poczty elektronicznej, funkcjonowanie, konfiguracja. 8. Sieci wirtualne i priorytety w sieciach LAN, Istota sieci wirtualnych. 9. Nowe mechanizmy pozwalające na zwiększenie możliwości współczesnych sieci komputerowych. 10. Budowa sieci szkieletowych, zasady tworzenia sieci szkieletowych. 11. Protokoły: ATM, Gigabit Ethernet. 12. Routing w sieciach IP, routing statyczny, podstawy routingu dynamicznego, protokoły routingu, zastosowania. 13. Transmisja głosu w sieciach komputerowych. 14. Przyłączenie sieci LAN do sieci Internet, sposoby przyłączenia sieci lokalnej do rozległej, protokoły, konfiguracja Suma Część 4 Powiat Jarosławski 1 Zarządzanie i negocjacje w biznesie 1. Kluczowe zagadnienia negocjacji, etapy negocjacji, przygotowanie do negocjacji. 2. Odkrycie interesów klienta, prezentacja warunków oferty. 3. Zamknięcie procesu negocjacji, symulacje działań negocjatorów. 4. Obrona przed manipulacją klienta, perswazja w negocjacjach. 5. Komunikacja w negocjacjach, symulacje działań negocjatorów

19 2 Kurs pracownik biurowy 1. Organizacja pracy pracownika biurowego, korespondencja biurowa, szablonowa korespondencja biurowa. 2. Obsługa urządzeń biurowych, faksu, drukarki, skanera, kopiarki, podajnika papieru. 3. Technika biurowa - Podstawy obsługi komputera - Edytor tekstu Microsoft Word - Arkusz kalkulacyjny Microsoft Exel - Internet - Redagowanie pism - Organizacja pracy biurowej - Organizacja obiegu dokumentów - Estetyka stanowiska pracy i rola wyglądu zewnętrznego 4. Komunikacja biurowa, istota komunikacji interpersonalnej, komunikacja z przełożonym, współpracownikami, klientem, bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,, 1. Podstawy i zasady BHP przy robotach budowlanych 2. Elementy rysunku zawodowego - zastosowanie i cel rysunku technicznego 3. Roboty wykończeniowe w budownictwie 4. Kosztorysowanie i wycena 5. Wykonywanie gładzi, tynków, ścianek karton-gipsowych 6. Przygotowanie podłoży pod malowanie ścian, wykonywanie powłok z farb emulsyjnych. 7. Przygotowanie powierzchni podłogowej, wykonywanie posadzki, wykonywanie podłóg 8. Wykonywanie okładzin ściennych Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu szkolenia muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnych ze wzorem MEN określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) Szkolenie do prac wysokościowych (kurs alpinistyczny) 1.Zajęcia teoretyczne: - wiedza z zakresu BHP pracy na wysokościach (drabiny, rusztowania, odsłonięte podesty, praca na dachach, kratownicach itp.) - teoria dotycząca wiedzy o sprzęcie asekuracyjnym ochrony przed upadkiem z wysokości - przepisy prawne i podstawy udzielania pierwszej pomocy 2.Zajęcia praktyczne: - zasady i możliwości stosowania sprzętu asekuracyjnego w zależności od wykonywanych prac - dobór sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości - praca w podparciu, sposoby ewakuacji z wysokości - pierwsza pomoc

20 5 Kurs elektrycznoenergetyczny E1 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw 5. Urządzenia elektrotermiczne 6. Urządzenia do elektrolizy 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 8. Elektryczna sieć trakcyjna 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 9 Po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik otrzymuje uprawnienia spawacza. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień Monter kolektorów słonecznych hydraulicznych 1. Podstawy prawne polskie i UE, w tym dyrektywa 2009/28/WE, podstawy konstrukcji i przegląd urządzeń energetyki słonecznej 2. Podstawy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania energii promieniowania słonecznego 3. Zasady projektowania układów energetyki słonecznej, montaż kolektorów wraz z układem 4. Rodzaje pomp ciepła, dolne i górne źródła ciepła, dobór pomp ciepła 5. Zasady projektowania pomp ciepła, montaż pomp ciepła wraz z układem Suma Część 5 Powiat Leżajski 1 Szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego celem uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy. Absolwent kursu powinien otrzymać Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób, Architekt zieleni 1. Planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich 2. Wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów 3. Posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni 4. Urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu. Odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie. 5. Przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych 6. Wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń 7. Przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych 8. Rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania itp. 9. Opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, pielęgnowanie parków i starodrzewu. 10. Wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych, nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach środka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:,,świadczenie usług w ramach projektu Pociąg do aktywności - program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim. (zamieszczone w BZP: Numer ogłoszenia: 106373-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo