Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Zapewnienie trenerów/szkoleniowców. 6) Zapewnienie lokalu. 7) Miejsce szkolenia. 8) program szkolenia 9) Harmonogram. 10) Materiały szkoleniowe. 11) Egzaminy. 12) Catering. 13) Ubezpieczenia. 14) Badania lekarskie 15) Nadzór nad szkoleniami/ kursami. 16) Dokumentacja ze szkolenia/ kursu. 17) Sposób rozliczenia, płatności. 18) Ochrona danych osobowych. 19) Prawa autorskie. 20) Kody CPV. 21) Zakres, który zapewnia Zamawiający. 1) Nazwa zamówienia Szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 30 osób długotrwale bezrobotnych przyszłych pracowników 6 samorządowych spółdzielni socjalnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu i zakresu przedmiotu zamówienia. 2) Źródło finansowania - Projekt pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata Informacje o projekcie: Numer i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej. Numer i nazwa Działania: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Numer i nazwa Poddziałania: Wsparcie ekonomii społecznej. Województwo: podkarpackie. Instytucja, w której został złożony wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Numer konkursu: 21/POKL/7.2.2/2011. Okres realizacji projektu: od do Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie. Nazwa Beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

2 Strona 2 - Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL /11-00 zawarta w dniu r. pomiędzy Województwem Podkarpackim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin) Przedmiot zamówienia składa się z 7 części obejmujących szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i zawodowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu przedmiotu i zakresu zamówienia. Uczestnikami projektu jest 30 dorosłych osób długotrwale bezrobotnych z terenów województwa podkarpackiego przyszłych pracowników 6 samorządowych spółdzielniach socjalnych utworzonych w ramach projektu. Liczba godzin szkoleniowych: Część 1 powiat przemyski: 310 godzin szkolenia. Część 2 powiat sanocki: 550 godzin Szkolenia. Część 3 powiat lubaczowski: 426 godzin szkolenia. Część 4 powiat jarosławski: 348 godzin szkolenia. Część 5 powiat leżajski: 408 godzin szkolenia. Część 6 powiat mielecki: 390 godzin szkolenia. Część 7 Rzeszów: 128 godzin szkolenia. Liczba godzin szkolenia na rzecz każdej osoby powinna mieścić się w przedziale h. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby godzin szkoleniowych celem dostosowania ich do specyfiki oraz warunków programowych instytucji na terenie danego powiatu. Zmiana nie może być większa niż 10 godzin szkoleniowych na jedną osobę. Indywidualne zmiany czasu trwania szkolenia muszą być zaakceptowane przez zamawiającego. Uwagi ogólne: Godzina szkoleniowa to 45 minut lekcyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Organizację, obsługę techniczną, zapewnienie trenerów/ szkoleniowców, nadzór nad osobami prowadzącymi szkolenia, zapewnienie sali szkoleniowej, cateringu, ubezpieczenie uczestników szkolenia, badania lekarskie, egzaminy. Szkolenia mają na celu nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności umożliwiających podjęcie pracy na danym stanowisku w spółdzielni socjalnej. Wszystkie szkolenia powinny zawierać część teoretyczną i praktyczną w proporcji odpowiadającej specyfice danego tematu szkolenia i potrzebom pełnego przygotowania do wykonywania zawodu. Podczas szkoleń uczestnicy powinni mieć zapewnioną stała opiekę trenera/instruktora. UWAGA: Dopuszcza się możliwość przeszkolenia uczestników w ramach innych grup szkoleniowych. Definicje: Samorządowa spółdzielcza socjalna podmiot ekonomii społecznej utworzony w ramach projektu przez co najmniej 2 lub więcej JST będące uczestnikami projektu i działającymi w partnerstwie na podstawie pisemnego porozumienia.

3 Strona 3 Pracownik spółdzielni - to osoba długotrwale bezrobotna, dorosła, będąca uczestnikiem projektu, która będzie świadczyła pracę w samorządowej spółdzielni socjalnej. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia Wszystkie szkolenia/kursy określone w przedmiocie zamówienia muszą zostać zrealizowane przez Wykonawcę w okresie od r. do r. Daty przeprowadzenia poszczególnych szkoleń/kursów będą indywidualnie uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym tj. mogą rozpocząć się nie wcześniej niż r. i muszą się zakończyć do r. Wszystkie zajęcia muszą odbywać się w godzinach pomiędzy 8:00 a 17:00 w dniach od poniedziałku do soboty. 5) Zapewnienie trenerów/szkoleniowców Wykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, której powierzy realizację szkoleń/ kursów kwalifikacyjnych i zawodowych według potrzeb i na potwierdzenie tego przedstawić co najmniej po jednej osobie (trenerze/ szkoleniowcu) na jeden moduł szkolenia/kursu, w terminie 3 dni po zawarciu umowy. Wskazane osoby będą w ramach realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialne za przygotowanie szczegółowego programu szkoleń/kursów na podstawie minimalnych zakresów stanowiących załącznik nr 2. Do opisu przedmiotu zamówienia, opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników i przeprowadzenie szkoleń/kursów. Zamawiający wymaga, aby osoby (trenerzy/ szkoleniowcy) prowadziły szkolenia/kursy z danego tematu, do którego zostały wyznaczone przez Wykonawcę. Minimalne wymagania wobec kadry trenerskiej: doświadczenie w prowadzeniu danego szkolenia/kursu kwalifikacyjnego i zawodowego (minimum 60% przeprowadzonych godzin wynikających z danego tematu szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. doświadczenie w pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi; wykształcenie i/lub kwalifikacje w kierunku związanym z prowadzonym szkoleniem/kursem, co najmniej na poziomie średnim. posiadane uprawnienia i akredytacje uprawniające do prowadzenia szkoleń zawodowych Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie dla każdego szkoleniowca/ trenera. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności wskazujących na niewywiązywanie się przez konkretnego szkoleniowca/ trenera w należyty sposób z powierzonych mu zadań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany wskazanego przez niego szkoleniowca/ trenera i zastąpienia go przez osobę spełniającą co najmniej w takim samym stopniu wymagania wobec kadry trenerskiej określone w opisie i zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do realizacji szkoleń/ kursów z poszczególnych części zamówienia oraz ich CV wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy. Wzór CV stanowi załączniki nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji ww. osób poprzez m.in. przeprowadzenie (telefonicznie) rozmów kwalifikacyjnych, ocenę kwalifikacji, rozmowę z kandydatem na szkoleniowca/ trenera.

4 Strona 4 Zamawiający informuje, że CV trenerów/doradców będzie przekazane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (zwanego dalej WUP) celem akceptacji. W przypadku braku akceptacji przez RARR S.A. i/lub przez WUP Wykonawca wskazuje inną osobę o wymaganych kwalifikacjach. 6) Zapewnienie lokalu Wykonawca powinien dysponować lub zapewnić na cele realizacji przedmiotu zamówienia bazę szkoleniową z odpowiednimi pomieszczeniami i sprzętem dydaktycznym wraz z zapleczem do przeprowadzenia szkoleń/kursów dla osób dorosłych. Wymagania dotyczące infrastruktury szkoleniowej: a) sale dostosowane do prowadzenia zajęć dla grup o powierzchni przypadającej na osobę przebywającą w sali szkoleniowej (uczestnicy szkolenia oraz trener) nie mniejszej niż 5 m2 /osobę,. b) w pobliżu sal szkoleniowych (w tym samym budynku) muszą znajdować się łazienki z pełnym węzłem sanitarnym, wykonawca zapewnia odpowiednią infrastrukturę szkoleniową i miejsce do ćwiczeń praktycznych tj: maszyny, urządzenia, sprzęt, plac manewrowy, itp. dostosowane do specyfiki zajęć. c) pomieszczenia oraz sprzęt powinny spełniać wymogi przepisów w tym m.in. BHP p.poż i innych wymaganych specyfiką szkolenia. Ponadto Wykonawca musi zapewnić oddzielną salę przeznaczoną do spożywania posiłków znajdującą się w tym samym budynku lub w odległości nie większej niż 30 m od sali szkoleniowej. 7) Miejsce szkolenia Miejsce odbywania szkoleń: Część 1: powiat przemyski. Część 2: powiat sanocki. Część 3: powiat lubaczowski. Część 4: powiat jarosławski. Część 5: powiat leżajski. Część 6: powiat mielecki. Część 7: Rzeszów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przeprowadzenia szkolenia w innej lokalizacji. W przypadku egzaminów państwowych lub innych Zamawiający dopuszcza możliwość podejścia do egzaminu w innej lokalizacji na terenie woj. podkarpackiego. 8) Program szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do uszczegółowienia programów szkoleń/kursów na podstawie przedstawionego w zał nr. 2 minimalnego zakresu szkoleń z rozpisaniem na dni i godziny (przypadające na dany moduł szkoleniowy) oraz dostarczenia ich w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego w powyższym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

5 Strona 5 Programy poszczególnych szkoleń/kursów powinny zawierać informacje dotyczące ich tematyki z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz informacje dotyczące wiedzy i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy po ich zakończeniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty programów szkoleń/kursów w zakresie nieograniczonym regulacjami prawnymi. 9) Harmonogram a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania szczegółowych harmonogramów szkoleń/kursów dla danej części, z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć oraz dostarczenia ich do 3 dni przed realizacją zamówienia w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty przedstawionych dokumentów. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego w powyższym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. b) Harmonogram zajęć powinien zawierać informacje dotyczące godzin, daty i miejsca realizacji poszczególnych szkoleń/kursów (w tym szczegółowy adres przeprowadzania szkoleń/kursów wraz z podaniem numerów sal). Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8:00 do 17.00; nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). Zajęcia powinny odbywać się najpóźniej do godziny 17:00. c) Harmonogram zajęć w trakcie trwania poszczególnych szkoleń/kursów nie powinien ulegać znaczącym zmianom. Wszystkie ewentualne zmiany w harmonogramie muszą zostać zgłoszone do Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem i mogą zostać wprowadzone dopiero po pisemnej (np. mailowej) akceptacji przez Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest do wydrukowania i rozdania harmonogramu zaakceptowanego przez Zamawiającego uczestnikom poszczególnych szkoleń/kursów na pierwszych zajęciach. W przypadku wprowadzenia zmian w harmonogramie, zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wydrukowania i rozdania harmonogramu uczestnikom poszczególnych szkoleń/kursów. 10) Materiały szkoleniowe a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów szkoleniowych (opracowania, wydruku materiałów szkoleniowych, bądź zakupu podręczników) oraz narzędzi pracy dla każdego uczestnika poszczególnych szkoleń/kursów składających się na daną część. Materiały muszą być dostosowane do danego rodzaju szkolenia/kursu i powinny pozwalać na samodzielną edukację z zakresu jego tematyki. b) Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia obejmuje: - papierową wersję materiałów szkoleniowych (format A4, ilość stron dostosowana do rodzaju i tematyki szkolenia jednak nie mniej niż 10 stron w odniesieniu do każdego tematu, trwale spiętych np. zbindowanych, bądź podręcznik spójny z zakresem tematycznym danego szkolenia/kursu); - materiały papiernicze (długopis oraz notatnik formatu A4, w kratkę dwustronnie zadrukowany, 30 kartek) i inne środki dydaktyczne niezbędne do realizacji szkolenia. c) Komplet materiałów powinien zostać rozdany uczestnikom poszczególnych szkoleń/kursów w pierwszym dniu zajęć za potwierdzeniem odbioru (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego).

6 Strona 6 d) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej jednego kompletu materiałów szkoleniowych dla każdego rodzaju szkolenia/kursu, który realizuje w ramach przedmiotu zamówienia. e) Koszty opracowania, transportu i powielenia materiałów szkoleniowych oraz pomocy dydaktycznych ponosi Wykonawca. f) Zaświadczenia powinny zawierać oznaczenia unijne i projektowe wymagane przez RARR SA. 11) Egzaminy a) Wykonawca zobowiązany jest do wydania uczestnikom każdego szkolenia/kursu zaświadczenia/certyfikatu o jego ukończeniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, potwierdzającego ich uczestnictwo w działaniach realizowanych w ramach projektu. Zaświadczenia powinny zawierać oznaczenia unijne i projektowe wymagane przez RARR SA. Ostateczny wzór i treść zaświadczeń powinny zostać przesłane Zamawiającemu do zatwierdzenia ich przez Zamawiającego na trzy dni przed rozdaniem ich uczestnikom szkoleń. Zaświadczenia powinny być wydane w formacie A4 na papierze przeznaczonym do wydruku zaświadczeń/certyfikatów (gramatura papieru 250 g/m², kolor biały). W przypadku gdy Wykonawca posiada w ramach danego szkolenia/kursu prawo wydawania zaświadczeń na drukach MEN, jest on zobowiązany do wystawienia uczestnikom tego szkolenia/kursu dwóch zaświadczeń tj. jednego na druku MEN oraz drugiego z oznaczeniami unijnymi i projektowymi. b) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 ankiet ewaluacyjnych weryfikujących wiedzę uczestników każdego szkolenia/kursu: w pierwszy dzień szkolenia/kursu i na ostatnich zajęciach. Ankiety powinny zawierać wszystkie wymagane oznaczenia jak w przypadku zaświadczeń i certyfikatów. Treść ankiet ustala i opracowuje w porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca. c) W przypadku szkoleń wymagających posiadania uprawnień państwowych lub innych akredytacji Wykonawca zobowiązany jest do opłacenia każdemu uczestnikowi kursu jednego (lub dwóch w przypadku egzaminu kwalifikacyjnego) podejścia do egzaminu zewnętrznego oraz koordynowania etapów w/w egzaminu (poinformowanie uczestnika szkolenia o terminie egzaminu, dopilnowania, aby instytucja egzaminacyjna np. komisja państwowa, instytucja certyfikująca otrzymały wymagane dokumenty uprawniające uczestników szkolenia do wykonywania zawodu. Koszty egzaminów zewnętrznych oraz dokumentów poświadczających zdobyte kwalifikacje (np. dokument prawa jazdy) i uprawniających do wykonywania danego zawodu (np. księga operatora maszyn budowlanych) ponosi Wykonawca. 12) Catering Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu dla każdego uczestnika szkoleń/kursów, we wszystkie dni zajęć, w tym: a) Jeden gorący posiłek (drugie danie) w połowie dnia szkoleniowego dla każdego uczestnika szkoleni/kursu. Zestaw obiadowy musi obejmować: mięso/rybę min 150g, ziemniaki 150g (Zamawiający dopuszcza jedynie makaron, ryż, kaszę lub ziemniaki całe lub pokrojone na części, nie dopuszcza się podania puree ziemniaczanego), surówkę lub sałatkę 100g lub posiłek jarski (min. 400g/porcja) przy czym liczba posiłków jarskich nie może stanowić więcej niż 25% łącznej liczby obiadów dla każdej grupy szkoleniowej.

7 Strona 7 Sposób podania gorącego posiłku (drugiego dania): - W sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej: obiad dla każdego uczestnika powinien być serwowany na gorąco. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania naczyń i sztućców jednorazowego użytku. - W przypadku posiłków podawanych w restauracji, stołówce itp. powinny być zapewnione miejsca siedzące dla wszystkich uczestników szkolenia/kursu, posiłki powinny być serwowane na gorąco, podane na zastawie obiadowej ze sztućcami i serwetkami. Miejsce spożywania posiłków musi znajdować się maksymalnie 30m od miejsca szkolenia. Obiady powinny być zróżnicowane. Dany obiad (drugie danie) nie powinien powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. b) Jeden zimny posiłek: 1 kanapka składająca się z następujących elementów: - bułki dużej, z pieczywa białego pszennego, lub typu graham min 90g - masło lub margaryna do smarowania pieczywa min 5g. - warzywa: pomidor, ogórek, sałata zielona, papryka, cebula, rzodkiewka - przyprawy: pieprz, sól - sosy: ketchup, musztarda, czosnkowy, barbecue, chili, majonez, duński oraz do wyboru: - szynka wieprzowa, pieczeń wieprzowa, drobiowa lub kiełbasa sucha, boczek, salami, min 40g, - ser żółty gouda, ser topiony, lub ser biały (twaróg) min 50g, - jajko na twardo min 40g, - kurczak lub wołowina, min 40g, - pasztet, pasta rybna lub pasta jajeczna min 50g, Kanapki powinny być zróżnicowane. Dana kanapka nie powinna powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. c) Napoje: - woda mineralną gazowaną oraz niegazowaną 0,5 l na 1 osobę, - sok owocowy 100% (np.: jabłkowy, pomarańczowy, porzeczkowy, ananasowy, multiwitamina, winogronowy) - 0,25 l na 1 osobę. Soki powinny być zróżnicowane. Dany sok nie powinien powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. Czas na przerwy obiadowe należy doliczyć do założonej liczby godzin dydaktycznych szkolenia. Koszty posiłków, dowozu cateringu, sprzętu, obsługi kelnerskiej ponosi Wykonawca. W przypadku zaistnienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia okoliczności wskazujących na niewywiązywanie się przez firmę cateringową w należyty sposób z powierzonych jej zadań, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany sposobu realizacji tej części przedmiotu zamówienia bądź wymiany wybranej przez Wykonawcę firmy cateringowej. 13) Ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wszystkich uczestników na czas trwania każdego szkolenia/kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z udziałem w szkoleniu/kursie oraz w drodze do miejsca świadczenia usługi i z powrotem, zgodnie z listą osób do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego.

8 Strona 8 Kwota minimalna ubezpieczenia dla jednej osoby zł. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz kserokopie potwierdzenia zapłaty ubezpieczenia. 14) Badania lekarskie a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich w ośrodku Medycyny Pracy w celu oceny stanu zdrowia uczestników projektu, zdolności lub niezdolności do podjęcia szkolenia/ kursu, co do którego istnieją takie wymagania. W przypadku szkoleń/kursów wymagających wykonania badań sanepidowskich Wykonawca powinien zlecić wykonanie w/w badań do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Koszty przeprowadzenia badań lekarskich i sanepidowskich ponosi Wykonawca. b) Oryginały zaświadczeń lekarskich uczestnicy szkoleń/ kursów powinni przedłożyć Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w celu weryfikacji braku przeciwwskazań do podjęcia danego szkolenia/kursu. c) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę osób, które przystąpiły do badań lekarskich oraz potwierdzenie wykonania tej usługi. 15) Nadzór nad szkoleniami/ kursami Nadzór prowadzony przez Wykonawcę. a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłego nadzoru i kontroli nad realizacją usługi. b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach w realizacji usługi, w tym o nieobecnościach uczestników, wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w trakcie realizacji usługi, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenia/kursy uczestników rezygnujących. c) Wykonawca zobowiązany jest do wydruku i stosowania wzorów kart czasu pracy trenerów/ szkoleniowców, oznaczeń miejsca prowadzenia szkolenia/kursu przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawi wzory do 2 dni od daty zawarcia umowy. d) Wykonawca zobowiązany jest do składania tygodniowych raportów z wykonanych czynności w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania zamawiającemu drogą elektroniczną na adres wskazany w umowie tygodniowych raportów z wykonanych czynności. Raport musi dotrzeć do zamawiającego w każdy poniedziałek w godzinach 9-12 i obejmować spis, opis czynności, datę ich wykonywania, imię i nazwisko trenerów/ szkoleniowców, którzy wykonywały czynności, problemy z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w tygodniu poprzedzającym przesłanie raportu. e) Wszelkie pisma kierowane do Zamawiającego muszą mieć oznaczenie ze wskazaniem numeru umowy i datą jej zawarcia tj. Dotyczy umowy nr RARR/CES/.../2013 zawartej dnia... Nadzór prowadzony przez Zamawiającego a) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli merytorycznej, w tym przeprowadzenia wszelkich ankiet ewaluacyjnych i oceniających oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli realizacji szkolenia/ kursu w każdej chwili związania umową. b) UWAGA!!!! Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli szkolenia/ kursu, w tym treści szkolenia/ kursu przed ich rozpoczęciem i podczas ich trwania oraz dokonania niezapowiedzianej kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia/kursu. Zamawiający zastrzega sobie prawo by podczas szkolenia/ kursu byli obecni, przysłuchiwali się, kontrolowali treść szkolenia/ kursu pracownicy Zamawiającego i/lub Wojewódzkiego Urzędu

9 Strona 9 Pracy w Rzeszowie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości merytorycznych w treści doradztwa Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 16) Dokumentacja ze szkolenia/ kursu Wykonawca jest zobowiązany do wydruku i do prowadzenia dokumentacji ze szkolenia/ kursu, oddzielnie dla każdej grupy uczestników oraz jej oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, w tym: a) dziennika zajęć prowadzonego oddzielnie dla każdego szkolenia zawierającego wymiar godzin, program oraz podpisy osób prowadzących daną tematykę, list obecności szkolenia/kursu za każdy dzień uczestnictwa, podpisanych przez uczestników i trenera/ szkoleniowca prowadzącego szkolenie/kurs (listy obecności będą zawierać zapis Podpis na liście stanowi potwierdzenie obecności na szkoleniu i skorzystania z cateringu ) listy obecności powinny być czytelne, nie powinny być korygowane ani poprawiane (brak możliwości użycia korektora). Listy obecności powinny być prowadzone dla każdej grupy szkoleniowej, oceny i informacje dotyczące postępów w nauce każdego uczestnika oraz dodatkowe informacje, w tym wizyty kontrolne (dziennik powinien być uzupełniany na bieżąco po każdym dniu zajęć i powinien być prowadzony odrębnie dla każdego rodzaju szkolenia/kursu). Dziennik nie powinien być korygowany ani poprawiany (brak możliwości użycia korektora). b) listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych (z wyszczególnieniem, co wchodzi w ich skład) przez każdego uczestnika szkolenia/kursu (brak możliwości użycia korektora i kreślenia), powinny być przygotowane odrębnie dla każdego rodzaju szkolenia/kursu. c) listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń/certyfikatów przez każdego uczestnika szkolenia/kursu, który był obecny na więcej niż 80% zajęć (brak możliwości użycia korektora), powinny być przygotowane odrębnie dla każdego rodzaju szkolenia. Wzory dokumentów określonych w punkcie a, b i c zostaną przekazane Wykonawcy w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku braku obecności na szkoleniu/ kursie uczestnika Wykonawca zobowiązany jest natychmiast informować o tym Zamawiającego. Zabrania się korektorowania ww. dokumentów, dopuszczalne są jedynie przekreślenia ewentualnych pomyłek pisarskich. Dokumentacja przekazywana Zamawiającemu potwierdzająca wykonanie usługi: a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni po zakończeniu całości szkolenia/kursu dokumentacji obejmującej: - dzienniki zajęć - listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych - listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń/certyfikatów - oryginały kart czasu pracy szkoleniowca/ trenera. b) Potwierdzeniem dostarczenia dokumentów jest protokół ich odbioru zawierający numer umowy, nazwę, datę doradztwa, datę przekazania dokumentów, nazwę/opis dokumentu, wskazanie osób przekazujących i odbierających, podpisy osób. 17) Sposób rozliczenia, płatności a) Wynagrodzenie za zrealizowaną usługę będzie płatne za liczbę przeszkolonych osób. W sytuacji rezygnacji osoby przed rozpoczęciem danego szkolenia kwota na tę osobę zostanie odjęta od kwoty zamówienia. W sytuacji rezygnacji uczestnika w trakcie szkolenia

10 Strona 10 Zamawiający zapłaci Wykonawcy pełne wynagrodzenie za liczbę osób, które rozpoczęły udział w szkoleniu. b) Podstawą wystawienia faktury jest przekazanie dokumentów i protokołu potwierdzającego wykonanie szkolenia/ kursu (protokołu odbioru usługi), podpisanego przez pracownika Centrum Ekonomii Społecznej RARR S.A. c) Wykonawca wystawi zamawiającemu fakturę, z wyszczególnieniem na tym dowodzie księgowym części zamówienia, liczby przeszkolonych uczestników, kwoty jednostkowej kosztu szkolenia na jedną osobę oraz osobno liczby osób korzystających z cateringu przemożonej przez liczbę dni szkoleniowych i kwoty jednostkowej kosztu cateringu na jedną osobę na dzień. d) Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. e) Fakturowanie i płatność po wykonaniu w całości zamówienia. 18) Ochrona danych osobowych. a) Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. b) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu udzielenia szkolenia/ kursu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. c) Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). d) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności. e) Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu. 19) Prawa autorskie. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji doradztwa na rzecz Zamawiającego, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Zamawiającego na korzystanie z ww. utworów. 20) Kody CPV Usługi szkoleniowe Usługi szkolenia personelu Usługi szkolenia zawodowego Usługi szkolenia technicznego Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania.

11 Strona Usługi szkolenia komputerowego Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy. 21) Zakres, który zapewnia Zamawiający W terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy Zamawiający przekaże wykonawcy: a) wzory oznakowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi logotypami PO KL i UE oraz logotyp projektu pn.: Samorządowe Spółdzielnie Socjalne miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych. b) wzór oznaczenia miejsca prowadzenia doradztwa. c) wzór list obecności szkolenia/kursu, d) wzór listy potwierdzającej otrzymanie materiałów szkoleniowych e) wzór listy potwierdzającej otrzymanie zaświadczeń/certyfikatów f) wzór kart czasu pracy szkoleniowca/ trenera Załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu i zakresu zamówienia wzór CV doradcy. 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Wykształcenie: Curriculum vitae Nazwa uczelni; ośrodka szkoleniowego oraz data ukończenia Uzyskany stopień lub dyplom 5. Języki obce: (od 1 do 5 (1 = bardzo dobrze; 5 = słabo)) Język Czytanie Mowa Pismo 6. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 7. Inne umiejętności: 8. Doświadczenie zawodowe : Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko

12 Strona 12 Opis obowiązków: Data Miejscowość Firma Stanowisko Opis obowiązków: 9. Inne informacje: (czytelny podpis)

13 Poszczególne części odpowiadają miejscu szkolenia Lp. Temat Szkolenia Wymagany zakres: Liczba osób Liczba godzin szkolenia Razem Część 1 Powiat Przemyski 1 Szkolenie z zakresu HACCP, GMP,GHP praktyczne zastosowanie aktualnych przepisów prawnych w żywieniu zbiorowym 1. Omówienie pochodzenia systemu HACCP i powody jego wdrażania; 2. Przedstawienie profesjonalnej terminologii i definicji związanych z higieną i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności; 3. Przedstawienie podstawowych wymagań prawa żywnościowego w zakresie GHP, GMP i systemu HACCP (ustawy i rozporządzenia); 4. Prezentacja wytycznych niezbędnych przy projektowaniu systemu HACCP; 5. Prezentacja podstawowej dokumentacji GHP, GMP, HACCP; 6. Prezentacja zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialność dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu HACCP oraz pracowników z zakresu stosowania GMP/GHP 7. Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna: higiena pracowników, mycie i dezynfekcja, wymagania technicznosanitarne, profilaktyka dotycząca szkodników; 8. Omówienie korzyści z wdrożenia systemu HACCP oraz najczęściej napotykane trudności w procesie budowy i wdrażania systemu. Certyfikat ze szkolenia musi zostać wystawiony przez uprawnioną jednostkę zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi Organizacja żywienia zbiorowego oraz zapewnienie jakości i bezpieczeństwa posiłków w żywieniu - normy żywienia w zastosowaniu zbiorowym dzieci 1. Analiza i interpretacja obowiązujących norm żywienia dzieci 2. ostatnie zmiany w zaleceniach dotyczących żywienia dzieci w Polsce 3. korzyści wynikające z racjonalnego planowania jadłospisów 4. użyteczność norm żywienia i modelowych racji pokarmowych 5. najczęstsze trudności w realizacji norm żywienia dzieci 6. metody planowania jadłospisów 7. metody oceny jadłospisów 8. dopuszczalne ułatwienia w stosowaniu norm żywienia dzieci 8. Analiza zalet i możliwości praktycznego wykorzystania nowej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do swojego miejsca pracy Uzyskany certyfikat musi potwierdzać kompetencje wymagane do realizacji zadań zawodowych w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci w zakresie planowania jadłospisów wg obowiązujących norm żywienia i obowiązujących przepisów prawa

14 3 Dekorowanie stołów, dekoracje ciast, organizacja przyjęć okolicznościowych 1. Zasady obsługi przyjęć okolicznościowych, 2. Sposoby przygotowywania potraw i napojów m.in: wiedza kulinarna, właściwy dobór dań, układanie jadłospisu stosownie do imprezy, obsługa baru, alkoholoznawstwo, omówienie napoi alkoholowych i bezalkoholowych, sposoby podawania potraw, 3. Dokładna analiza dań: przekąski, dania główne, desery itp., 4. Psychologia obsługi klienta, 5. Formy obsługi konsumenta, 6. BHP i higiena pracy 7. Dekorowanie i nakrywanie stołów, 8. Obsługa baru: technika wykonywania drinków alkoholowych i bezalkoholowych, 9. Układanie i dobór menu do potrzeb konsumenta, 10. Sporządzanie potraw, 11. Serwowanie potraw Menadżer gastronomi 1. Określenie zapotrzebowań managerskich, właścicieli lub inwestorów. 2. Rodzaj menu kuchnia. 3. Potencjalność rachunkowa (sposób liczenia). Wymogi księgowe i fiskalne, podatki. 4. Management Gastronomiczny: sposób rozliczania gastronomi 5. Niezbędne dokumenty, pozwolenia, koncesje, plany budowlane i technologiczne, ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozporządzenie o żywieniu zbiorowym. Określenie kosztów związanych z tymi formalnościami. 6. Raporty, Poolingi, remanenty. 7. Wzory druków i dokumentów ewidencjonowania obrotów. 8. Wewnętrzne systemy marketingowe, sztuczki i chwyty sprzedażowe. 9. Issues In Gastronomy Work: oszustwa i kradzieże pracowników gastronomii; sposób zwalczania i eliminowania negatywnych zachowań pracowników; omówienie najczęstszych przypadków negatywnego serwisu. 10.Systemy motywacyjne pracowników Opiekunka Środowiskowa - kwalifikacyjny kurs zawodowyuzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu opiekunki zawodowej PROGRAM SZKOLENIA (opracowany na podstawie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej): 1. Zapewnienie jakości opieki oraz przestrzeganie procedur. Przepisy prawa dotyczące działań pomocowych i realizacji opieki nad podopiecznymi. Polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy oraz ochroną zdrowia w Polsce. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas realizacji opieki nad podopiecznymi. Tworzenie pism urzędowych i posługiwanie się w podstawowym zakresie przepisami prawnymi przy załatwianiu spraw podopiecznego. Zasady udzielania pierwszej pomocy 2. Organizowanie opieki i pracy własnej opiekunki środowiskowej. Organizowanie i planowanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizowanie opieki w środowisku domowym. Organizowanie środowiska opieki domowej. Stosowanie procedur zapewnienia jakości opieki środowiskowej. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami społecznymi wspomagającymi działalność zawodową opiekunki środowiskowej 3. Pielęgnowanie podstawowe i opieka nad ludźmi przewlekle chorymi i niesamodzielnymi. Elementy pedagogiki specjalnej. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej. Podstawy psychopatologii. Wybrane zagadnienia z metodyki z ludźmi niepełnosprawnymi. Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska Higiena żywienia. 4. Pomaganie lub zastępowanie podopiecznego w codziennych czynnościach. Pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych. Pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej. Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań. Przygotowanie przewlekle chorego i niepełnosprawnego oraz jego rodziny do samoopieki. Pomoc przy usprawnianiu ruchowym

15 chorego i niepełnosprawnego. 5. Podejmowanie współpracy ze środowiskiem podopiecznego, zespołami opiekuńczymi i terapeutycznymi. Kontaktowanie się z instytucjami oraz organizacjami społecznymi i opieki zdrowotnej w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych podopiecznych. Współpraca z rodziną i instytucjami przy rozwiązywaniu problemów dotyczących opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin Szkolenie powinno zakończyć się państwowym egzaminem, po którym uczestnik otrzymuje uprawnienia opiekunki środowiskowej. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień. 6 Profesjonalna obsługa klienta w gastronomii 1. POSTAWA PROKLIENCKA W NOWOCZESNYM DZIALE OBSŁUGI KLIENTA - Zmiana nastawienia do obsługi klienta, korzyści z dobrej obsługi klienta dla klienta, pracownika i firmy - Budowanie długofalowych relacji z klientami, Jakie są oczekiwania klientów? 2. STANDARDY OBSŁUGI W KONTAKCIE BEZPOŚREDNIM - Pracownik - wizytówką firmy - Jak najlepiej powitać klienta? Rola pierwszego wrażenia - Savoir vivre pierwszego kontaktu, kodeks ubraniowy w pracy - żelazne zasady - Komunikacja niewerbalna jako narzędzie budowania relacji z klientem, mowa ciała, Proksemika (strefy dystansu) Suma Część 2 Powiat Sanocki 1 Konserwator powierzchni płaskich i terenów zielonych 1. Zasadzanie, uprawa i pielęgnacja drzew, krzewów, trawników i klombów 2. Stosowanie i konserwacja sprzętu i środków ogrodniczych 3. Wycinka drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne zieleni nisko i wysokopiennej 4. Rodzaje środków czystości i ich dobór do sprzątanej powierzchni, prace porządkowe 5. BHP, prawidłowe stosowanie środków czystości, 6. Rodzaje sprzętu służącego do sprzątania, konserwacja sprzętu Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1. Podstawy i zasady BHP przy robotach budowlanych 2. Elementy rysunku zawodowego - zastosowanie i cel rysunku technicznego 3. Roboty wykończeniowe w budownictwie 4. Kosztorysowanie i wycena 5. Wykonywanie gładzi, tynków, ścianek karton-gipsowych 6. Przygotowanie podłoży pod malowanie ścian, wykonywanie powłok z farb emulsyjnych. 7. Przygotowanie powierzchni podłogowej, wykonywanie posadzki, wykonywanie podłóg 8. Wykonywanie okładzin ściennych Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu szkolenia muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnych ze wzorem MEN określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)

16 3 Spawacz 4 Operator koparko ładowarki kl 3 5 Brukarz 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy spawaniu, bezpieczna praca ma hali produkcyjnej. 2. Materiały dodatkowe do spawania. 3. Oznaczenie i wymiarowanie spoin, metody przygotowania złączy do spawania. 4. Kwalifikowanie spawaczy, normy spawalnicze. 5. złącza spawane blach, spawalność stali, skurcz, naprężenia, odkształcenia. 6. Przegląd procesów spawania, kontrola i badania, niezgodności spawalnicze, 7. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego, typowe parametry. 8. Materiały dodatkowe do spawania. 9. Złącza spawane rur. 10. Materiały inne niż stale niestopowe. 11. Przegląd i konsekwencje związane z awarią spawanych urządzeń. 12. Praktyczna nauka spawania Certyfikat ze szkolenia oraz książeczka spawacza muszą zostać wystawiony przez uprawnioną jednostkę zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi. 1. Użytkowanie eksploatacyjne 2. Dokumentacja techniczna 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 4. Podstawy elektrotechniki 5. Silniki spalinowe 6. Elementy hydrauliki 7. Budowa koparko - ładowarek 8. Technologia robót 9. Zajęcia praktyczne Szkolenie powinno zakończyć się państwowym egzaminem, po którym uczestnik otrzymuje uprawnienia operatora III klasy koparko ładowarek. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień oraz księgi operatora maszyn budowlanych. 1. Posługiwanie się dokumentacją techniczną, zastosowanie różnych narzędzi i sprzętu do wytyczania zarysu powierzchni pod położenie kostki brukowej. 2. Materiały używane przy pracach brukarskich ich cechy techniczne i plastyczne. 3. Obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń, dobór maszyn i urządzeń dla określonego zakresu robót brukarskich. 4. Przystosowanie powierzchni brukowanej do właściwego spadu wody. 4. Metody i techniki układania bruku wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi 5. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska 6. Zajęcia praktyczne 7. Użytkowanie eksploatacyjne zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych III klasy 8. Dokumentacja techniczna 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 10. Podstawy elektrotechniki 11. Technologia robót 12. Zajęcia praktyczne Kurs powinien zakończyć się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216) Suma

17 Część 3 Powiat Lubaczowski 1 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1. Podstawy i zasady BHP przy robotach budowlanych 2. Elementy rysunku zawodowego - zastosowanie i cel rysunku technicznego 3. Czytanie dokumentacji budowlanej 4. Roboty wykończeniowe w budownictwie 5. Kosztorysowanie i wycena 6. Wykonywanie gładzi, tynków, ścianek karton-gipsowych 7. Przygotowanie podłoży pod malowanie ścian, wykonywanie powłok z farb emulsyjnych. 8. Nakładanie tynków ozdobnych, obudowy, drobnych elementów prefabrykowanych 9. Przygotowanie powierzchni podłogowej, wykonywanie posadzki, wykonywanie podłóg 10. Wykonywanie okładzin ściennych 11. Metody i techniki układania bruku wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi (podstawy) Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu szkolenia muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnych ze wzorem MEN określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) Szkolenie pilarz - drwal Szkolenie prowadzone powinno być prowadzone w oparciu o program zgodny z zarządzeniem nr41/1998 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 1. Budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie. 2. Budowa pilarek wg układów, charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie. 3. Paliwa, oleje i smary. 4. Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego. 5. Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna. 6. Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych. 7. Ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów. 8. Technika przerzynki kłód i dłużyc. Technika okrzesywania drzew ściętych. 9. Zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna w aspekcie wydajności i ochrony pracy. 10. Wykorzystanie surowca drzewnego manipulacja i sortymentacja. 11. Wykaszarki i wycinarki (kosy mechaniczne) budowa i zastosowanie w leśnictwie. 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku drwala-operatora pilarki, udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 13. Podstawy z zakresu konserwacji starodrzewia (przycinanie martwych konarów oraz zakładanie wiązań elastycznych). Szkolenie kończy się egzaminem przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi także Przedstawiciel Lasów Państwowych. Każdy z uczestników kursu, który zda pozytywnie egzamin, otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu, zgodne ze wzorem MEN. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień

18 3 Kurs elektrycznoenergetyczny E1 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw 5. Urządzenia elektrotermiczne 6. Urządzenia do elektrolizy 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 8. Elektryczna sieć trakcyjna 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 9 Po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik otrzymuje uprawnienia spawacza. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień Szkolenie związane z serwisem urządzeń nadawczo odbiorczych sieci 1. Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych. 2. Model ISO-OSI, Konwergencja usług, podstawy protokołów TCP/IP, rodzina protokołów sieciowych. 3. Urządzenia lokalnej sieci komputerowej, rodzaje urządzeń stosowanych w sieciach LAN, rola i możliwości wykorzystania. 4. Zarządzanie sieciami LAN, metody zarządzania w sieciach komputerowych, zabezpieczenia sieci lokalnej. 5. Protokoły, bazy informacji o urządzeniach, najczęściej stosowane oprogramowanie. 6. Standardy okablowania strukturalnego, zastosowania różnych technik okablowania. 7. Poczta elektroniczna, Właściwości poczty elektronicznej, funkcjonowanie, konfiguracja. 8. Sieci wirtualne i priorytety w sieciach LAN, Istota sieci wirtualnych. 9. Nowe mechanizmy pozwalające na zwiększenie możliwości współczesnych sieci komputerowych. 10. Budowa sieci szkieletowych, zasady tworzenia sieci szkieletowych. 11. Protokoły: ATM, Gigabit Ethernet. 12. Routing w sieciach IP, routing statyczny, podstawy routingu dynamicznego, protokoły routingu, zastosowania. 13. Transmisja głosu w sieciach komputerowych. 14. Przyłączenie sieci LAN do sieci Internet, sposoby przyłączenia sieci lokalnej do rozległej, protokoły, konfiguracja Suma Część 4 Powiat Jarosławski 1 Zarządzanie i negocjacje w biznesie 1. Kluczowe zagadnienia negocjacji, etapy negocjacji, przygotowanie do negocjacji. 2. Odkrycie interesów klienta, prezentacja warunków oferty. 3. Zamknięcie procesu negocjacji, symulacje działań negocjatorów. 4. Obrona przed manipulacją klienta, perswazja w negocjacjach. 5. Komunikacja w negocjacjach, symulacje działań negocjatorów

19 2 Kurs pracownik biurowy 1. Organizacja pracy pracownika biurowego, korespondencja biurowa, szablonowa korespondencja biurowa. 2. Obsługa urządzeń biurowych, faksu, drukarki, skanera, kopiarki, podajnika papieru. 3. Technika biurowa - Podstawy obsługi komputera - Edytor tekstu Microsoft Word - Arkusz kalkulacyjny Microsoft Exel - Internet - Redagowanie pism - Organizacja pracy biurowej - Organizacja obiegu dokumentów - Estetyka stanowiska pracy i rola wyglądu zewnętrznego 4. Komunikacja biurowa, istota komunikacji interpersonalnej, komunikacja z przełożonym, współpracownikami, klientem, bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,, 1. Podstawy i zasady BHP przy robotach budowlanych 2. Elementy rysunku zawodowego - zastosowanie i cel rysunku technicznego 3. Roboty wykończeniowe w budownictwie 4. Kosztorysowanie i wycena 5. Wykonywanie gładzi, tynków, ścianek karton-gipsowych 6. Przygotowanie podłoży pod malowanie ścian, wykonywanie powłok z farb emulsyjnych. 7. Przygotowanie powierzchni podłogowej, wykonywanie posadzki, wykonywanie podłóg 8. Wykonywanie okładzin ściennych Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu szkolenia muszą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnych ze wzorem MEN określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) Szkolenie do prac wysokościowych (kurs alpinistyczny) 1.Zajęcia teoretyczne: - wiedza z zakresu BHP pracy na wysokościach (drabiny, rusztowania, odsłonięte podesty, praca na dachach, kratownicach itp.) - teoria dotycząca wiedzy o sprzęcie asekuracyjnym ochrony przed upadkiem z wysokości - przepisy prawne i podstawy udzielania pierwszej pomocy 2.Zajęcia praktyczne: - zasady i możliwości stosowania sprzętu asekuracyjnego w zależności od wykonywanych prac - dobór sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości - praca w podparciu, sposoby ewakuacji z wysokości - pierwsza pomoc

20 5 Kurs elektrycznoenergetyczny E1 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kv 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kv 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kw 5. Urządzenia elektrotermiczne 6. Urządzenia do elektrolizy 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego 8. Elektryczna sieć trakcyjna 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 9 Po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego uczestnik otrzymuje uprawnienia spawacza. Wykonawca zapewnia jednorazowe opłacenie całości kosztów uzyskania uprawnień Monter kolektorów słonecznych hydraulicznych 1. Podstawy prawne polskie i UE, w tym dyrektywa 2009/28/WE, podstawy konstrukcji i przegląd urządzeń energetyki słonecznej 2. Podstawy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania energii promieniowania słonecznego 3. Zasady projektowania układów energetyki słonecznej, montaż kolektorów wraz z układem 4. Rodzaje pomp ciepła, dolne i górne źródła ciepła, dobór pomp ciepła 5. Zasady projektowania pomp ciepła, montaż pomp ciepła wraz z układem Suma Część 5 Powiat Leżajski 1 Szkolenie na certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego celem uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy. Absolwent kursu powinien otrzymać Certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób, Architekt zieleni 1. Planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich 2. Wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów 3. Posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni 4. Urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu. Odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie. 5. Przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych 6. Wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń 7. Przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych 8. Rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania itp. 9. Opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej, pielęgnowanie parków i starodrzewu. 10. Wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych, nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 3/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 46/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Strona 1 Załącznik nr 6 do SIWZ nr ZP 2/2014/CSW/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia dla części nr 3 1) Nazwa zamówienia, liczba osób, dni, godzin 2) Źródło finansowania 3) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 49/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do siwz ZP 2/2014/CSW/CES opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba

Bardziej szczegółowo

1) Nazwa zamówienia, Doradztwo eksperckie w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni socjalnej

1) Nazwa zamówienia, Doradztwo eksperckie w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni socjalnej Strona 1 Załącznik nr 1b do SIWZ nr ZP 21/2013/CES Doradztwo dla min. 6 max. 8 inicjatyw spółdzielczych: Część nr 2: Doradztwo eksperckie w zakresie udoskonalenia biznesplanu i dopracowania profilu spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 79/2013/BTP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Zapewnienie trenerów/szkoleniowców.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 80/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Kurs Znajomość rysunku technicznego AUTOCAD dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku

Zadanie 1: Kurs Znajomość rysunku technicznego AUTOCAD dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku O P O L S K I E S Z K O L N I C T W O Z A W O D O W E B L I Ż E J R Y N K U P R A C Y 2 Symbol sprawy DOA/323/23/2016 Załącznik nr 2A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1: Kurs Znajomość rysunku

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku.

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. O P O L S K I E S Z K O L N I C T W O Z A W O D O W E B L I Ż E J R Y N K U P R A C Y 2 Symbol sprawy DOA/323/23/2016 Załącznik nr 2B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 2: Kurs obsługi tokarki

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

Opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz Opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób, godzin 2) Zapewnienie trenerów /szkoleniowców 3) Zapewnienie lokalu 4) Program szkolenia

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 32/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego dla 60 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 18/2012/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1. Kody CPV Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego Kod

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 12/2014/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) NAZWA ZAMÓWIENIA 2) ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 3) OGÓLNY ZAKRES (LICZBA OSÓB, GODZIN) DLA KAŻDEJ Z EDYCJI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 15/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1) Nazwa szkolenia, źródło finansowania, liczba osób 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3) Zapewnienie kadry, której Wykonawca powierzy

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. ul. Ładna 4-6 31-444 Kraków Numer postępowania: 16/ ZO/SZKOLENIE/KŁ/WRZ/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 44/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ Zamawiający : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie. Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej związanej z realizacją

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części

Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części Strona1 Załącznik nr 5 do siwz ZP 29/2014/CES/CSW Opis i zakres przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części 1) Nazwa kursu, źródło finansowania, liczba osób 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 Oszacowanie kosztów kursu Prawo jazdy kat. B Przedmiotem zapytania jest oszacowanie kosztów organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym. Kierowca wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych

Fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i minimum sanitarnym. Kierowca wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA ROK 2014 W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CZŁUCHOWIE 1 Brukarz 2 Cieśla Nazwa Zakres BHP i ppoż.; Dokumentacja; Tyczenie; Materiały do robót brukarskich;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK URZĄD PRACY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2012 ROK PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOZIENICACH W RAMACH PROJEKTÓW - PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Projekty

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO PCPR.EFS.IV.541.23.2013 Kępno, 23.10.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GOPS.271.2.2015 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K O W Z A M Ó W I E N I A Nazwa zamówienia : Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne

I. WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne Załącznik nr 1 do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: I. WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

DYNÓW: 09.03.2015R ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2015 I. ZAMAWIAJĄCY NIP: 795-18-28-564 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DYNÓW: 09.03.2015R ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2015 I. ZAMAWIAJĄCY NIP: 795-18-28-564 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 09.03.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 B Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z zakresu małej gastronomii oraz organizacji pracy w gospodarstwie agroturystycznym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 Kurs operatorów wózków widłowych z egzaminem państwowym I. Wymagania niezbędne cześć 1: posiadanie przygotowania pedagogicznego, posiadanie

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona1 Załącznik nr 1 do siwz ZP 6/2013/CSW Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tuchola, dnia 19.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi, Plac Wolności 23, 89 500 Tuchola kieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy na realizację szkolenia pn. Operator

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 42/2012/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin, części). 4) Termin

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE. Zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Zał. nr 2 do SIWZ Projekt umowy UMOWA O USŁUGI SZKOLENIOWE Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Kozienicach, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... nr procedury: DKw-220/6/POKL/2011 załącznik nr 4 UMOWA SZKOLENIOWA nr... / POKL /... zawarta w dniu......... r. w Trzebini pomiędzy Zakładem Karnym w Trzebini, z siedzibą przy ul. Słowackiego 70, 32-540

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 1. Kursy i zajęcia wyrównawcze dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 1. Kursy i zajęcia wyrównawcze dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Zał. nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 1 Kursy i zajęcia wyrównawcze dla beneficjentów projektu Podkarpacie stawia na zawodowców Liczba osób do przeszkolenia Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2015 Chorzów dnia: 2015/03/02 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

CAZ-UR.5510.10.2014.DS Starogard Gdański, 27.03.2014 r.

CAZ-UR.5510.10.2014.DS Starogard Gdański, 27.03.2014 r. CAZ-UR.5510.10.2014.DS Starogard Gdański, 27.03.2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM O WARTOŚCI POWYŻEJ 4 000,00 ZŁOTYCH REALIZOWANYCH POZA USTAWĄ

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie szkolenia Kurs małej przedsiębiorczości w ramach projektu Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Bezrobotnych w Gminie Wolbrom Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia w BZP: 135489-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106686-2011 data 10.05.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 10-09-2013 22:40 Temat: Nadawca: Data: 10-09-2013 11:22 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356994-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ZADANIE nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 9 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZADANIE nr 2 Kursy / Szkolenia informatyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.nowaruda.bip.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.nowaruda.bip.info. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.nowaruda.bip.info.pl/ Nowa Ruda: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń zawodowych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV 80 50 00 00 9 usługi szkoleniowe CPV 80 53 00 00 8 usługi szkolenia zawodowego 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA Szkolenia zawodowe wraz z częścią praktyczną 2.KOD ZAMÓWIENIA: 80.53.00.00-8 usługi szkolenia zawodowego 3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość

Zamówienia publiczne. 1. Zakres przedmiotu umowy - przewidywana maksymalna ilość Kartuzy, dnia 18.07.2013 r. Notatka służbowa: Dotycząca opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem są usługi szkoleniowe 1. Opis przedmiotu zamówienia: l.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Oleśnica, 16.10.2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne Ustrzyki Dolne: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. I. SZKOLENIA GRUPOWE Nazwa i zakres szkolenia Przewidywana liczba miejsc dla uczestników szkoleń Czas trwania szkolenia Przewidywany termin realizacji szkoleń Charakterystyka, osób dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Głowa do góry" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Głowa do góry współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kodrąb, dnia 28.04.2015 r. W związku z realizacją projektu systemowego Głowa do góry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie informuje, iż poszukuje usługodawcy w zakresie realizacji niżej opisanej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi szkoleniowe, usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 2 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestników projektu Centrum Aktywności Rodziny III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.tarnow.pl Tarnów: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Część F - Uprawnienia Elektryka do 1 kv - Koszalin. 1) Organizacja szkolenia:

Część F - Uprawnienia Elektryka do 1 kv - Koszalin. 1) Organizacja szkolenia: Część F - Uprawnienia Elektryka do 1 kv - Koszalin 1) Organizacja szkolenia: a) Szkolenie odbędzie się dla 6 osób, szkolenie powinno być zrealizowane w terminie 31.05.2016 07.06.2016. b) Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: 222680-2012; data zamieszczenia: 27.06.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w

usługa szkoleniowa: Operator wózka jezdniowego dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Page 1 of 5 Kazimierza Wielka: Szkolenie dla 15osób bezrobotnych Operator wózka jezdniowego. Numer ogłoszenia: 95635-2010; data zamieszczenia: 23.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo