SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Nr sprawy: SP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w 2014r. Wspólny Słownik Zamówień: CPV różne produkty spożywcze, CPV żywność, napoje, CPV pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie., CPV produkty mleczarskie, nabiał i jego przetwory CPV , , , , , mięso i wędliny, CPV , , mrożonki i przetwory mrożone, CPV jaja, CPV warzywa i owoce świeże, CPV ziemniaki 1

2 Rozdział 1 Nazwa oraz adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej ul. Żołnierska Olsztyn NIP Tel. (89) Fax. (89) Strona internetowa: Rozdział 2 Tryb udzielenia zamówienia. 1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania przetargu nieograniczonego. 3. Kierownik zamawiającego powołał komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy P.z.p. Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest: Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w 2014r. 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na pakiety: Pakiet I - mrożonki i przetwory mrożone Pakiet II - rożne produkty spożywcze Pakiet III - nabiał i jego przetwory Pakiet IV - pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie Pakiet V - mięso i wędliny Pakiet VI - jaja Pakiet VII - mięso drobiowe Pakiet VIII - owoce i warzywa świeże Pakiet IX - ziemniaki 3. W zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby dostarczane artykuły wymienione w częściach I-IX spełniały wymogi określone w SIWZ, a mianowicie: 1) Oferowane produkty powinny być dopuszczone do obrotu i spełniać wymagania określone w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (t.j. Dz. U. Nr 31 poz. 265 z 2005 z późn. zm.) 2) Oferowane artykuły żywnościowe powinny charakteryzować się wysoką jakością i powinny posiadać termin przydatności do spożycia maksymalny dla danego produktu. 3) Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach detalicznych, każde opakowanie powinno zawierać nazwę i adres producenta i nazwę surowca, ilość sztuk, klasę jakości, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, warunki przechowywania. 4) Opakowania artykułów spożywczych słoiki szklane, torebki papierowe, kartony, torby foliowe muszą być odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe i szczelne. 5) Smak i zapach oferowanych artykułów spożywczych powinien być charakterystyczny dla danego produktu bez obcych posmaków czy zapachów. 6) Nazwy producentów artykułów spożywczych umieszczone w formularzu cenowym powinny wskazywać na produkty, które odpowiadają specyficznym potrzebom zamawiającego i są wypróbowanej, dobrej jakości. Jeżeli jakość dostarczonego produktu nie odpowiada wymaganiom zawartym w SIWZ, Zamawiający dokona oceny jakościowej poddając go badaniom przez odpowiednie służby sanitarne na koszt Wykonawcy. 7) Mleko i przetwory mleczarskie powinny być wysokiej jakości bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii chorobotwórczych. 8) Mleko i przetwory mleczarskie powinny pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać termin przydatności do spożycia w chwili dostawy nie krótszy niż 5 dni przed jego upływem. 9) Pieczywo i ciasta powinny być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, świeże, powinny pochodzić z bieżącej produkcji. 10) Wędliny powinny mieć zapewnioną identyfikowalność (nazwa, wykaz i ilość składników, zawartość netto w opakowaniu, data przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firma, adres producenta, informacje odnoszące się do źródła pochodzenia). 11) Mięso wieprzowe i wołowe, mięso drobiowe, wędliny powinny być w gatunku I, musza być świeże, dobrej jakości, pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). Nie rozmrażane! 2

3 12) Warunki transportowe świeżego mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego oraz wędlin muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP temperatura surowców w czasie transportu zakresie 0 st. C do 4st.C. Pojemniki do transportu czyste, całe nie uszkodzone, zamknięte, prawidłowo oznakowane. 13) Do każdej dostawy należy dołączyć handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z Ustawą z dnia o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U Nr.17, poz. 127) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UEL 139 z dnia r.). 14) Mrożonki owocowe i warzywne oraz wyroby kulinarne i ryby powinny być jednolite odmianowo, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez uszkodzeń mechanicznych, o równych wymiarach, róże lub owoce nie uszkodzone o barwie typowej dla danego gatunku i odmiany (z wyjątkiem mieszanek). 15) Mrożonki owocowe i warzywne oraz wyroby kulinarne i ryby dostarczane w opakowaniach zewnętrznych karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim, czyste, nieuszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min 18 ºC, brak oznak rozmrożenia, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń. 16) W przypadku ryb mrożonych glazurowanych etykieta musi zawierać informację dotyczącą procentowej zawartości ryby, opakowanie: czyste, nieuszkodzone, szczelne, prawidłowo oznakowane w języku polskim, warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości. 17) Warunki transportowe mrożonek owocowych i warzywnych oraz wyrobów kulinarnych i ryb muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP. Temperatura surowców (mierzona w produkcie) w momencie odbioru dostawy musi mieścić się w zakresie poniżej 18 C, brak oznak rozmrożenia, 18) Jaja powinny być świeże, klasa jakości A o normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona. 19) Jaja kurze dostarczane w opakowaniach jednorazowych (papierowe wytłaczaki), czyste, każde opakowanie zbiorcze w przypadku hurtu powinno zawierać nazwę i adres producenta, nazwa surowca, ilość sztuk, klasa jakości, data zniesienia, data przydatności do spożycia, data wysyłki, warunki przechowywania. 20) Etykieta zbiorcza dostawy jaj kurzych powinna zawierać minimum: opis asortymentu, temperaturę przechowywania, datę przydatności do spożycia (nie może przekroczyć daty 28 dni od daty zniesienia jaj) w przypadku bezpośredniego producenta dopuszczalna faktura zawierająca wymagane dane. 21) Data przydatności jaj kurzych do spożycia minimum 28 dni od dnia dostawy Zamawiającemu. 22) Do wglądu aktualne badania bakteriologiczne jaj i fermy w kierunku salmonelli. 23) Temperatura przewozu jaj w momencie odbioru dostawy C. 24) Zamawiający wymaga, by oferowane warzywa i owoce świeże były dopuszczone do obrotu, muszą być wysokiej jakości, pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach). 25) Warzywa i owoce muszą odpowiadać wymaganym parametrom, funkcjom lub właściwościom określonym przez Zamawiającego? 26) Warunki transportowe artykułów żywnościowych muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP do wglądu książeczka mycia i dezynfekcji pojazdu oraz książeczka zdrowia kierowcy, powinien posiadać na sobie czysty fartuch. 27) Wielkości zamówień artykułów żywnościowych określone w załącznikach do SIWZ. 28) Realizacja zamówienia powinna odbywać się w dniu następującym po dniu złożenia zamówienia bezpośrednio do magazynu żywnościowego zamawiającego, do osoby upoważnionej do odbioru. 29) Ilekroć przedmiot zamówienia zawiera znaki towarowe, nazwy i symbole producentów, przez produkt równoważny należy rozumieć produkt o tej samej jakości lub wyższej, zgodny z normami krajowymi lub zagranicznymi, posiadający maksymalny termin przydatności do spożycia. Oferowane artykuły powinny zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, zawierać ten sam skład i/lub proporcje artykułów wskazanych w formularzu cenowym. Inne wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Termin wykonania umowy: od dnia r. do dnia r. wg indywidualnych zapotrzebowani zgłaszanych telefonicznie przez pracowników Zamawiającego. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. Nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, tzn.: 3

4 a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ, dołączonych do oferty. 4. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. 5. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może wezwać wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień. 7. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia następujących wymogów tj: a) jest niezgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp., b) jej treść nie odpowiada SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2, pkt 3, c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, h) zamawiający nie zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku. 8. W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert (art.87 ust. 1 Pzp). 9. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 9.1. Formularz oferty wypełniony i podpisany przez wykonawcę-zgodnie ze wzorem Załącznik Nr Formularz cenowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę-zgodnie ze wzorem Załącznik Nr Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych (upoważnienie / pełnomocnictwo). Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub poza pełnomocnictwem, w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem na każdej stronie zawierającej tekst. Rozdział 7 Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami: 1. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku od godziny 7 00 do godziny Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 2. Wszelka korespondencja w sprawie prowadzonego postępowania przekazywana będzie w formie pisemnej lub faxem (jeśli pismo wpłynie za pośrednictwem faxu wykonawca winien uzyskać potwierdzenie wpłynięcia dokumentu). Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie numer faxu. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski oraz informacje za pomocą faxu każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faxu. 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nr faxu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWS, zgodnie z zasadami wskazanymi w art.38 PZP. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWS niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 8. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1. Danuta Miecznikowska - tel. (89) Informacje będą udzielane w dniach pn. pt. w godz Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1. Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 2. Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później, jednak niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust 1pkt 3 ustawy p. z. p.) 4

5 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 4. Zainteresowany podmiot może wskazać, w trybie zapytania, te postanowienia w proponowanej umowie (a także we wszystkich dokumentach specyfikacji istotnych warunków zamówienia) co do których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może okazać się, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i jest ono dla nich wiążące zgodnie z art. 38 ust. 4 p.z.p., a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 6. W przypadku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, uwzględniając dodatkowy czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, o czym niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie. Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie będzie żądał wnoszenia wadium. Rozdział 9 Termin związania ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Rozdział 10 Sposób przygotowania oferty 1. 1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez przysięgłego tłumacza Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 3. Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów. 4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Prawa zamówień publicznych. 5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne (w oryginale). 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały i ponumerowane Wszystkie strony oferty zawierające tekst mają być podpisane przez osobę/osoby uprawnione przez wykonawcę, a w przypadku kopii dokumentów, dodatkowo opatrzone dopiskiem za zgodność z oryginałem. 11. Strony oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część ofert lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając : NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r., nr 153,poz.1503). 12. Strony oferty powinny być ponumerowane. 13. Oferta powinna być złożona z zaklejonej nie przejrzystej kopercie, na której będzie znajdował się adres: Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Żołnierska 26, Olsztyn i będzie posiadać oznaczenie: Oferta Dostawa: artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w 2014r. 14. Na kopercie w której Wykonawca składa ofertę musi być podany jego adres w formie pieczęci firmowej, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 15. Wykonawca poniesie wszelkie koszt związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5

6 Rozdział 11 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 1. Nieprzejrzystą, zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 1 Sekretariat - w terminie do dnia r. do godz lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego ) na adres: Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Żołnierska 26, Olsztyn z dopiskiem: Oferta: dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie w 2014r. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty. 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty tylko i wyłącznie w formie nowej kompletnej oferty złożonej, jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej napisem Zmiana oferty Nr Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę tylko i wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę, złożonego jak w zwykłym trybie składania ofert, w kopercie oznaczonej napisem Wycofanie oferty Nr Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 5. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. 6. Oferty złożone po terminie zwraca się wykonawcy bez otwierania 7. Jawne otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żołnierskiej 26 w pok Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte w ofertach. 10. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, zamawiający na jego wniosek przekaże niezwłocznie informacje z otwarcia ofert. Rozdział 12 Opis sposobu obliczania oceny 1. Wykonawca oblicza cenę oferty dodając wartość brutto poszczególnych elementów zamówienia. Wykonawca zamieszcza w ofercie tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT oraz pozostałymi kosztami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Cenę należy wyliczać do dwóch miejsc po przecinku. 3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. 6. Cena Rozdział 13 Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert Lp. Kryterium w % 1 Cena brutto całości zamówienia 100 % RAZEM 100% - w niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru podanego niżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Cena (brutto) oferty najniższej w zł Cena = x 100 Cena (brutto) oferty badanej w zł 2. Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 2 ust. 1 i art. 91 ust. 1 p.z.p.). 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 p.z.p.). 4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 p.z.p.) 6

7 Czynności Zamawiającego w toku badania i oceny ofert: 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 7 rozdział 13, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferta została poprawiona. 3. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 p.z.p. 5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. Rozdział 14 Formalności jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieszcza ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie po jej wyborze w siedzibie przy ul. Żołnierskiej 26 (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej: 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób. 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 4. W przypadku gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem w/w terminów. 5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia. Rozdział 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział 16 Zaliczki Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Rozdział 17 Ograniczenia Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Rozdział 18 Projekt umowy 1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy która stanowi załącznik do SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku ujawnienia nowych, a nieznanych wcześniej okoliczności stwarzających zasadnicze przesłanki nie wykonania zamówienia - umowy przez wygrywającego wykonawcę. 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 5. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem możliwości dokonania takiej zmiany w zakresie warunków określonych w SIWZ. 6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia: dopuszcza się zastosowanie innej stawki i wysokości należnego podatku VAT w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz znaczących zmian cen. 8. Strony ustalają że, cena za towar będzie obowiązywała w okresie ważności umowy i nie będzie możliwa jej zmiana. 9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanych usług. 7

8 10. Z uwagi na specyfikę pracy stołówki w Szkole Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamówionego towaru i wartości umowy, natomiast Dostawca zobowiązuję się nie dochodzić żadnych roszczeń z tego tytułu. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zaplanowanych dostaw do 30% w stosunku do zapotrzebowań określonych w SIWZ w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw, uwzględniających jego bieżące potrzeby. Rozdział 19 Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenie oferty odwołującego. Rozdział 20 Oferta częściowa 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Pakiet I - mrożonki i przetwory mrożone Pakiet II - rożne produkty spożywcze Pakiet III - nabiał i jego przetwory Pakiet IV - pieczywo świeże, wyroby piekarskie i ciastkarskie Pakiet V - mięso i wędliny Pakiet VI - jaja Pakiet VII - mięso drobiowe Pakiet VIII - owoce i warzywa świeże Pakiet IX - ziemniaki 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 4. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Rozdział 21 Zwrot kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszy postępowaniu o zamówienie publiczne. Rozdział 22 Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. Rozdział 23 Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art.36 ust 4) Rozdział 24 Postanowienia końcowe Zasady udostępniania dokumentów 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili otwarcia. 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Prawa Zamówień Publicznych. 3. Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów. c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. d) Udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie jego godzin urzędowania. e) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów w Szkole Podstawowej Nr 22 w Olsztynie. 8

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo