JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: Dowódca Główny Księgowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: 02-097 Warszawa ul. Banacha 2, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333. Dowódca Główny Księgowy"

Transkrypt

1 UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawy pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciast dla Jednostki Wojskowej 2063 oraz instytucji będących na jej zaopatrzeniu zawarta w dniu 2013 r. w Warszawie pomiędzy: reprezentowaną przez: a: reprezentowaną przez: Dowódca Główny Księgowy JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 2063 z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: zwaną dalej: ZAMAWIAJĄCYM,... z siedzibą:.. ul... NIP:.., REGON:.. została zawarta umowa następującej treści:. zwanym dalej: WYKONAWCĄ 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciast Przedmiot umowy jest zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY wymaga realizacji przedmiotu umowy w okresie od daty podpisania umowy do r. i/lub do momentu wyczerpania kwoty brutto określonejw 3 ust. 1 ppkt Strony uznają za datę podpisania umowy datę jej rejestracji przez ZAMAWIAJĄCEGO Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości: 1) netto:... zł, słownie... 00/100 zł. 2) brutto:... zł, słownie:... 00/100 zł. 2. Wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 ppkt 2 niniejszego paragrafu obejmuje całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy wskazanego w 1 wraz z jego dostarczeniem do magazynów ZAMAWIAJĄCEGO stosownie do 5 ust. 5 umowy. 1

2 4 Przedmiot umowy dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ powinien odpowiadać wymaganiom określonym w 1 ust. 2 oraz powinien spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U nr 171 poz. 1225); 2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U nr 187 poz. 1577); 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U nr 17 poz. 127); 3) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, 4) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, 5) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U nr 137 poz. 966), 6) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, 7) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą (Dz.U nr 137 poz. 967), 8) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności Dostarczony asortyment powinien być zgodny z niniejszą umową, artykuły muszą spełniać wymogi jakościowe dla I gatunku danego asortymentu, posiadać optymalny termin przydatności do spożycia deklarowany przez producenta, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr WYKONAWCA gwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU, że przedmiot umowy dostarczany w ramach umowy jest wolny od wad prawnych i fizycznych oraz roszczeń osób trzecich. 3. WYKONAWCA jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy na koszt własny do magazynu Odbiorców ZAMAWIAJĄCEGO. Realizacja dostaw odbywać się będzie transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, jego uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań oraz innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy i jego opakowania. Opakowanie, w które zapakowany będzie dostarczany przedmiot umowy powinno zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinno być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni oraz wolne od szkodników. 4. Wielkość każdorazowych dostaw określana będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem w granicach ilości wymienionej w załączniku nr Ilościowy i jakościowy odbiór dostaw przedmiotu umowy będzie dokonywany przez Odbiorców ZAMAWIAJĄCEGO w magazynie żywnościowym JW 2063 przy ul. Radiowej 2, magazynie żywno- 2

3 ściowym DEW przy ul. Pirenejskiej 5 oraz magazynie żywnościowym JW 2063 przy ul. Żwirki i Wigury 103 w Warszawie. 6. W przypadku gdy WYKONAWCA dostarczy towar niezgodnie ze złożonym zamówieniem ZAMA- WIAJĄCY ma prawo: 1) odmowy przyjęcia całej dostawy; 2) nałożenia na WYKONAWCĘ kary umownej w wysokości 5% wartości złożonego zamówienia. 7. W przypadku dostarczenia towaru środkiem transportu niespełniającym wymagań ustawowych, ZAMAWIAJĄCY może odmówić jego przyjęcia, żądając wymiany towaru i ponownego dostarczenia go środkiem transportu spełniającym wymagania, w czasie do 24 godzin licząc od momentu stwierdzenia dostawy wadliwym środkiem transportu. 8. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru partii przedmiotu umowy po sprawdzeniu: 1) organoleptycznie jakości przedmiotu umowy i opakowań; 2) zgodności asortymentu przedmiotu dostawy z zawartą umową oraz ilości i kompletności dostawy stosownie do danych zawartych w umowie i dokumentach dostawy; 3) dokumentów potwierdzających przeprowadzone zabiegi mycia, dezynfekcji i dezynsekcji środków transportu oraz aktualnej książeczki zdrowia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kierującego pojazdem o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy zgodnie z zasadami GMP/GHP) zgodnie z 8 ust. 2 ppkt Cena jednostkowa towaru będącego przedmiotem niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania będzie stała zgodnie ze złożoną ofertą WYKONAWCY. 2. Należność za dostarczony towar będzie zapłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO przelewem w terminie najmniej 14 dni od dnia spełnienia przez WYKONAWCĘ świadczenia ujętego w fakturze i dostarczenia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oryginału tej faktury (zawierającej numer rachunku bankowego WYKONAWCY). 3. Za zachowanie terminu zapłaty strony uznają obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCE- GO najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu. 4. Zapłata będzie dokonywana odrębnie dla każdej partii skutecznie dostarczonego towaru, na podstawie wystawionych przez WYKONAWCĘ faktur VAT, za każdą partię dostawy przyjętą przez ZAMAWIAJĄCEGO. 5. WYKONAWCA ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru. 6. Przez przyjęcie dostawy stanowiące podstawę do wystawienia faktury i dokonania płatności należy rozumieć dostawę zgodną ze złożonym zamówieniem, w określonym terminie, bez braków ilościowych i wad jakościowych dostarczonego przedmiotu umowy. 7. W przypadku niedopełnienia wymagań zawartych w niniejszym paragrafie, ZAMAWIAJĄCY wstrzyma się od zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów i skorygowania faktury, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia ich uzupełnienia bądź daty dostarczenia skorygowanej faktury. 8. WYKONAWCA zobowiązuje się, pod rygorem nieopłacenia faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO, do dostarczenia wyłącznie produktu będącego przedmiotem umowy oraz w ilości i wartości przewidzianych umową zgodnie z 1 oraz 3 ust. 1 ppkt W przypadku przekroczenia ilości i wartości dostaw oraz zmiany asortymentu wymienionego w 1 niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY odmówi dokonania z tego tytułu zapłaty. 10. ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę na wystawianie faktury VAT bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO. 3

4 11. Wysokość wynagrodzenia należnego WYKONAWCY będzie obliczona każdorazowo jako iloczyn dostarczonych ilości dostarczonego asortymentu i jego cen jednostkowych określonych w umowie. Wystawiona przez WYKONAWCĘ faktura winna zawierać, stosownie do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U nr 68 poz. 360), wyłącznie asortyment wynikający z niniejszej umowy, której dotyczy dostawa. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia oryginału dokumentu sprzedaży (faktury) w dniu dostawy (łącznie z dostawą) zawierającego: specyfikację asortymentu, będącego przedmiotem umowy, posługując się nazewnictwem zawartym w umowie zgodnie z 1 ust. 2; opakowanie jednostkowe środka spożywczego; ilość środków spożywczych zgodną z zamówieniem przedmiotu umowy; jednostkę miary tylko i wyłącznie w jednostkach miary zawartych w specyfikacji przedmiotu umowy zgodnie z 1 ust. 2. cenę jednostkową netto; wartość netto; stawkę podatku VAT; kwotę VAT; wartość brutto; nr umowy; nazwę i adres właściwego magazynu odbiorcy ZAMAWIAJĄCEGO 7 1. Dla określenia jakości odbieranego towaru, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo przeprowadzenia u WYKONAWCY niezapowiedzianej kontroli. Prawo kontroli i nadzoru przysługiwać będzie przedstawicielom wojskowych organów i inspekcji sanitarnej lub/i inspekcji weterynaryjnej. 2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań laboratoryjnych w zakresie zgodności jakości dostarczanego środka spożywczego z opisem przedmiotu zamówienia. Koszty badań laboratoryjnych ponosi strona, której ocena jakości okaże się niezgodna z oceną stacji sanitarno epidemiologicznej. 3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku otrzymania od właściwego inspektora Wojskowej Inspekcji Sanitarnej lub Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej nakazu zaprzestania zaopatrywania, określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji oraz warunków i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną (Dz. U nr 97 poz. 872) oraz rozporządzenie MON z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 89 poz. 857; Dz. U. z 2007 nr 47, poz. 313). 4. W przypadku wypowiedzenia umowy określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJĄ- CY naliczy WYKONAWCY karę umowną w wysokości 25% wartości brutto umowy WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia transportem zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. nr 171 poz. 1225) i rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środ- 4

5 ków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004 r. str. 1, Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 34) oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi wymienionymi w WYKONAWCA zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU do dnia podpisania niniejszej umowy następujących dokumentów: 1) aktualnej decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 nr 17, poz. 127 z późn. zm.) lub 2) aktualnej decyzji administracyjnej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu w przypadku produktów pochodzenia niezwierzęcego lub produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu przez zakład nieobjęty urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, o której mowa w art. 35, art. 27, art. 25 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U nr 212 poz. 1263); 3) protokołu kontroli właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności o prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP lub potwierdzenia posiadania wdrożonego systemu HACCP, a w przypadku Wykonawców oferujących produkty wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej, dokumentu potwierdzającego wytwarzanie zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), (na podst. art. 73 ust. 1 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz. U nr 171 poz.1225 z późn. zm.); 4) wykazu posiadanych sprawnych, specjalistycznych środków transportu (według załącznika) dopuszczonych do transportu artykułów żywnościowych na podstawie decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zgodnie z art. 61, art. 62 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U nr 136 poz. 914); 5) dokumentów potwierdzających przeprowadzone zabiegi mycia, dezynfekcji i dezynsekcji środków transportu zgodnie z ust. 2 ppkt 4 niniejszego paragrafu przewożących żywność zgodne z procedurą utrzymania właściwego stanu sanitarnego środków transportu Wykonawcy (rejestr mycia i dezynfekcji pojazdu lub stosowny protokół powykonawczy oraz aktualna książeczka zdrowia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej kierującego pojazdem o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy zgodnie z zasadami GMP/GHP) ZAMAWIAJĄCY po stwierdzeniu niezgodności ilościowych lub ukrytych wad jakościowych postawi towar do dyspozycji WYKONAWCY powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie lub faksem o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego wraz z kopią złożonego zapotrzebowania, do WYKONAWCY i do ZAMAWIAJĄCEGO. O otrzymaniu protokołu reklamacyjnego WYKONAWCA niezwłocznie powiadomi ZAMAWIAJĄCE- GO. 2. W sytuacji nieprzestrzegania przez WYKONAWCĘ warunków jakościowych lub sanitarnych produkcji i transportu bądź nieposiadania przez niego wymaganych ważnych zezwoleń, ZAMAWIA- JĄCY ma prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. 5

6 10 1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do realizacji mniejszej lub większej ilości towaru (do 45% danego asortymentu) określonego w 1 niniejszej umowy. 2. W celu realizacji bieżącego żywienia stanów osobowych Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju WY- KONAWCA zobowiązany jest dodatkowo zapewnić: 1) gwarancję okresowych zwiększonych ilości dostaw środków spożywczych w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zagrożeń kryzysowych, zabezpieczenie podnoszenia gotowości bojowej, likwidacji klęsk żywiołowych itp.) wskazując dobowe maksymalne ilości potrzeb, 2) gwarancję podjęcia zakupów i dostaw środków spożywczych, niezbędnych do zabezpieczenia żywienia po mobilizacyjnym rozwinięciu na zasadach określonych w aktach normatywnych z zakresu zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych w środki zaopatrzenia. 3. ZAMAWIAJĄCY powiadomi pisemnie WYKONAWCĘ o zmianach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców WYKONAWCY, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony WYKONAWCY Do reprezentowania stron uprawnia się następujące osoby: ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 1) p. Kierownik stołówki wojskowej ul. Radiowa 2 tel.:. 2) p. Kierownik stołówki wojskowej ul. Żwirki i Wigury 103 tel.:.. 3) p. Kierownik stołówki DEW ul. Pirenejska 5 tel.:. 4) Kierownik Zaopatrzenia SM JW 2063 tel.:.. ze strony WYKONAWCY: p.... tel.: ZAMAWIAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za pracowników WYKONAWCY Zarówno ZAMAWIAJĄCY jak i WYKONAWCA zobowiązują się do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych. 2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od ZAMAWIAJĄCEGO kwotę równą 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. WYKONAWCA, z zastrzeżeniem wcześniejszych postanowień umowy, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości: 1) 15% wartości brutto niezrealizowanej umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, lub gdy WYKONAWCA odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów leżących po jego stronie; 6

7 2) 2% wartości brutto dostawy partii towaru z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce towarów wadliwych zgodnie z 9 niniejszej umowy; 3) 5% wartości brutto dostawy partii towaru niezrealizowanej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 4. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody to strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą. 5. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez WYKONAWCĘ jako odpowiedzialnego za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia WYKONAWCY z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 6. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. ZAMAWIAJĄCY ma prawo w trybie natychmiastowym potrącić należność z tytułu zastosowania kary z dowolnej należności WYKONAWCY, o czym powiadomi WYKONAWCĘ na piśmie. 7. WYKONAWCA nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem ZAMAWIAJĄCEGO z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec WYKONAWCY przez jego kooperantów lub podwykonawców. 8. Kary umowne oblicza się od wartości brutto określonej zgodnie z 3 ust. 1 ppkt 2 niniejszej umowy. 9. Naliczone kary umowne wynikające z ust. 3 niniejszego paragrafu ZAMAWIAJĄCY potrąci z faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU służy prawo odstąpienia jednostronnego od umowy, rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kar umownych zgodnie z 12 ust. 3 ppkt 1 umowy w szczególności gdy: 1) nastąpi trzykrotne uchybienie terminów dostaw partii towaru, 2) WYKONAWCA nie przestrzega warunków jakościowych towaru, sanitarnych produkcji, wymagań dotyczących transportu lub opakowań oraz innych postanowień umowy, a także gdy nieprzestrzeganie wymagań weterynaryjnych potwierdzone zostanie nakazem Wojskowego Inspektora Weterynaryjnego zaprzestania zaopatrywania określonego w 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra MON z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 89, poz. 857 ze zm.), 3) w przypadku otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO kopii decyzji wydanej przez właściwy organ urzędowej kontroli jakości o wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu, 4) nastąpi zaniechanie realizacji dostaw, 5) WYKONAWCA dwukrotnie naruszy parametry jakościowe dostarczonych towarów określone w niniejszej umowie, 7

8 6) nastąpią przekroczenia, bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, ilości produktów przeznaczonych dla poszczególnych jego Odbiorców oraz dostarczania asortymentu innego niż przewidzianego w umowie, 7) WYKONAWCA nie przedłuży ważności dokumentów żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO w przypadku upływu okresu, na które zostały wydane lub utraty ich ważności oraz niedostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU kserokopii dokumentu potwierdzającego zachowanie ciągłości powyższych dokumentów, 8) WYKONAWCA dostarczy produkty (przedmiot umowy) w ilości, terminie lub asortymencie niezgodnym z zamówieniem, a także niespełniających wymagań w zakresie terminu przydatności do spożycia, 9) WYKONAWCA zbędzie lub zastawi wierzytelności przysługujące jemu z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMA- WIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. 3. WYKONAWCA może odstąpić od umowy, jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie dokonuje zapłaty faktury WYKONAWCY w okresie 30 dni od upłynięcia terminu ustalonego w 6 ust. 2 umowy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. z podaniem uzasadnienia. Strona, która odstępuje od umowy z przyczyn określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu nie jest zobowiązana do zapłaty kary umownej, ustalonej w WYKONAWCA nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. 2. WYKONAWCA ma obowiązek posiadania przez cały okres obowiązywania umowy, aktualnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z zakupem i dostawą przedmiotu niniejszej umowy. 3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie zmiany numeru konta, adresu firmy w przypadku poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO pisemnie o zaistniałej zmianie. 4. Powyższe zmiany do umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron w formie pisemnej aneksu pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy należy kierować na adres ZAMAWIA- JĄCEGO. 7. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą w sądzie rzeczowo i terytorialnie właściwym dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 8. WYKONAWCA przed rozpoczęciem dostaw ma obowiązek przekazać w formie pisemnej Odbiorcy ZAMAWIAJĄCEGO następujące dane: numer rejestracyjny samochodu (-ów) dostarczających, markę(-i) pojazdów, imię i nazwisko kierowcy(-ów), serię i nr dowodu osobistego tych osób w celu wydania zezwolenia na wjazd do jednostki wojskowej. 9. WYKONAWCA poinformuje wcześniej (pisemnie) ZAMAWIAJĄCEGO o zmianie kierujących pojazdami zgodnie z 8 ust. 2 ppkt 4; z podaniem terminu wprowadzenia zmiany. Zmiana zostanie wprowadzona po wyrażeniu zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO. 8

9 10. WYKONAWCA poinformuje wcześniej (pisemnie) ZAMAWIAJĄCEGO o zmianie środka transportu przekaże ZAMAWIAJĄCEMU niezbędne dokumenty zgodnie z 8 ust. 2 ppkt 4 i WYKONAWCA wyraża zgodę na poddanie się rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U Nr 145, poz z późn. zm.) w zakresie działania Wewnętrznych Służb Dyżurnych oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U Nr 182, poz z późn. zm.), przyjętych w jednostce wojskowej w czasie dostarczania towaru do Odbiorcy WYKONAWCY. 15 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (wraz z załącznikami), dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. Załączniki: Zał. nr 1 Formularz cenowy/oferta Wykonawcy Zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Uzgodniono: pod względem merytorycznym i zgodności z planem rzeczowo - finansowym Szef Logistyki... pod względem prawnym Radca Prawny Osoba odpowiedzialna pod względem nadzoru nad realizacją umowy.. 9

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo