Zgorzelec, dn r. SOSW.AG ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zgorzelec, dn. 01.07. 2015r. SOSW.AG.26. 15. 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Zgorzelec, dn r. SOSW.AG ZAPYTANIE OFERTOWE Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu, NIP , w imieniu którego działa: Aneta Szostak-Sulewska Dyrektor, zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej mieszczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z 2014 r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349). I. ZAMAWIAJĄCY Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej ul. Armii Krajowej 10d, Zgorzelec Tel. (fax) lub II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę żywności (wraz z rozładunkiem) na potrzeby stołówki szkolnej mieszczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 10d w Zgorzelcu Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne Owoce warzywa i podobne produkty Różne produkty spożywcze Produkty mleczarskie Pieczywo i wyroby ciastkarskie Jaja Przetworzone owoce i warzywa Ryby przetworzone i konserwowe Nie dopuszcza się dzielenia zamówienia w ramach poszczególnych części. 1

2 Szacunkowa ilość zamówienia z podziałem na zadania: Zadanie 1 - Dostawa mięsa, wędlin i świeżego drobiu (załącznik nr 2a) Zadanie 2 Dostawa warzyw i owoców świeżych (załącznik nr 2b) Zadanie 3 Dostawa różnych produktów spożywczych (załącznik nr 2c) Zadanie 4 Dostawa produktów mleczarskich (załącznik nr 2d) Zadanie 5 Dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich (załącznik nr 2e) Zadanie 6 Dostawa jaj konsumpcyjnych (załącznik nr 2f) Zadanie 7 Dostawa przetworzonych owoców i warzyw oraz dostawa ryb przetworzonych i konserwowych (załącznik nr 2h) 1. Żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GHP/GMP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności zgodnym z ISO 22000: Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach. 3. Cechy dyskwalifikujące zamawiane artykuły: niewłaściwe opakowanie, uszkodzone opakowanie, brak prawidłowego oznaczenia na opakowaniu pozwalającego na rozpoznanie producenta, daty przydatności do spożycia, nietypowe dla produktu barwa, zapach, smak, konsystencja, oznaki zmian dyskwalifikujących produkt pod względem jakości m.in.: oznaki zepsucia, zapleśnienia, obecność zanieczyszczeń fizycznych. 4. Warzywa i owoce świeże muszą być: zdrowe, nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia, czyste praktycznie wolne od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, praktycznie wolne od szkodników, praktycznie wolne od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolne od nadmiernego zawilgocenia zewnętrznego, wolne od jakichkolwiek obcych zapachów lub smaków. Produkty muszą być wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe. 5. Artykuły rolno-spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich właściwej jakości handlowej. Wyroby piekarskie i ciastkarskie luzem typu - bułki, rogale, drożdżówki, pączki muszą być przewożone w odpowiednich opakowaniach koszach płytkich lub kartonach wykonanych z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Opakowania powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, suche, bez obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii przedmiotu umowy lub odrzucenia jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej i organoleptycznej zostanie stwierdzona zła jakość produktów, będą widoczne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. 2

3 7. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi przyjęcia towaru i zgłosi niezwłocznie reklamację telefonicznie w dniu dostawy. Wykonawca zobowiązuje się odebrać i wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na wolną od wad max do 4 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. Wykonawca podpisuje odbiór żywności nie spełniającej wymagań. 8. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczanej żywności będzie potwierdzany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się przyjęcia towaru bez ważnego dowodu dostawy, tj. ilości dostarczonego towaru, cen jednostkowych i wartości. 9. Podane w formularzu ofertowym ilości przedmiotu zamówienia stanowią szacunkowe zapotrzebowanie jakie Zamawiający przewiduje zakupić w danym roku szkolnym. Z tytułu niezrealizowania wskazanych w formularzu ofertowym ilości przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciw Zamawiającemu. Zamawiający może dokonać zmiany asortymentowej określonej w przedmiocie zamówienia w ramach limitu finansowego. Szczegółowa ilość zamawianych artykułów będzie określana każdorazowo zamówieniami jednostkowymi. 10. Dostawa żywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. W szczególnych przypadkach, wynikających z potrzeby Zamawiającego, Wykonawca winien przyjąć zamówienie w trybie pilnej realizacji. 11. Dostawca dostarczać będzie żywność do Zamawiającego własnym środkiem transportu spełniającym warunki zgodne z zasadami GHP/GMP (kserokopię decyzji o dopuszczeniu środka transportu przez PiS do przewozu żywności należy załączyć do oferty) na własny koszt i ryzyko w godzinach: - nabiał codziennie w godzinach ; - art. spożywcze co najmniej 1 raz w tygodniu; - pieczywo codziennie na godzinę 7.00; - mięso, wędliny codziennie w godzinach ; - jaja co najmniej raz w tygodniu; - mrożonki owocowe, warzywne oraz ryby co najmniej 1 raz w tygodniu; III. OKREŚLENIE SPOSOBU KOMUNIKOWANIA SIĘ ZE WSKAZANIEM OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu nr (75) lub drogą elektroniczną na adres: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia jest: Jolanta Klimkiewicz nr telefonu (75) , w kwestiach proceduralnych: Dorota Buczkowska, nr telefonu (75) , IV. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia 1. W celu spełnienia tego warunku Wykonawca przedstawi wykaz dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 3

4 krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca ich wykonania - załącznik nr Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie poprzez wskazanie w wykazie co najmniej trzech dostaw o podobnym zakresie jak w Formularzu ofertowym na kwoty: - mięso, wędliny i świeży drób na kwotę ,00 zł brutto - warzywa i owoce świeże na kwotę 5.000,00 zł brutto - różne produkty spożywcze na kwotę ,00 zł brutto - produkty mleczarskie na kwotę ,00 zł brutto - pieczywo i wyroby ciastkarskie na kwotę 4.000,00 zł brutto - jaja konsumpcyjne na kwotę 2.000,00 zł brutto - przetworzone owoce i warzywa (mrożonki) oraz ryby przetworzone i konserwowe na kwotę 5.500,00 zł brutto Ponadto Wykonawca dołączy do wykazu dostaw referencje, które potwierdzą należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 3. Asortyment musi być dostarczany odpowiednim środkiem transportu, spełniającym obowiązujące wymogi sanitarne i dopuszczonym decyzją właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymania ich właściwej jakości. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię Decyzji Państwowego (Powiatowego) Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu żywności (aktualną, potwierdzoną za zgodność z oryginałem). 4. Osoby wykonujące zamówienie (kierowcy i pomocnicy) winni posiadać aktualne świadectwa zdrowia oraz czystą odzież ochronną (świadectwa zdrowia do wglądu). 5. W celu potwierdzenia uprawnień do wykonywania działalności Wykonawca załączy do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiIDG wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. DOKUMENTY JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY: Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy ofertowy (załącznik nr 2a-2g) 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1) 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z CEiIDG, wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. 4. Aktualną kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem decyzji Państwowego (Powiatowego) Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu żywności. 5. Wykaz trzech dostaw o podobnym zakresie, realizowanych w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 3) wraz z referencjami/poświadczeniem że zostały wykonane należycie. V. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA - termin realizacji zamówienia: od r. do r. - termin realizacji zamówienia na dostawy warzyw i owoców świeżych do r. - płatność: przewidziana jest płatność w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przez wykonawcę do siedziby zamawiającego towaru i poprawnie wystawionej Faktury VAT. - gwarancja: zgodnie z datą przydatności do spożycia na opakowaniu jednostkowym. 4

5 VI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY która zostanie wyliczona w następujący sposób: Cw = (Cmin:Cx) x 100%, gdzie: Kryterium wyboru ofert stanowi cena 100% Cw ilość punktów przyznanych danej ofercie Cmin minimalna cena wykonania zamówienia Cx cena wykonania zamówienia podana przez uczestnika, którego wynik jest obliczany. 1. Za cenę przyjmuje się wartość ogółem brutto, wskazaną przez oferenta w poszczególnych formularzach asortymentowo-cenowych wg pakietów (załączniki od nr 2a do nr 2g). 2. Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzach asortymentowo-cenowych. 3. Wszystkie wartości określone w formularzu asortymentowo-cenowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone do dwóch miejsc po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: - w dół - jeżeli kolejna liczba jest mniejsza od 5, - w górę - jeżeli kolejna liczba jest większa od 5 lub równa Prawidłowego ustalenia podatku VAT należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 4. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza asortymentowo-cenowego. 5. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 7. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 8. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. 9. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część lub wybrane części zamówienia. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę na daną część lub części zamówienia zostanie wyłączony z konkursu ofert z przyczyn formalnych. 10. Złożone oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert. 11. Oferta obowiązkowo winna być sporządzona na drukach załącznikach do niniejszego zapytania. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Miejsce i termin składania ofert Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 10d (sekretariat), od poniedziałku do piątku w godzinach do dnia 10 lipca 2015 r. godz Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania. 3. Dla ofert przesłanych pocztą za termin złożenia oferty uważa się termin otrzymania przesyłki. 4. Miejsce i termin otwarcia ofert Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Armii Krajowej 10d w Zgorzelcu, biuro administracyjno-gospodarcze (internat, parter), dnia 10 lipca 2015 r. o godzinie

6 VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY 1. Umowy zostaną zawarte na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z jednym wykonawcą dla każdej z części zamówienia oddzielnie, przy czym dla kilku części zamówienia może być ten sam Wykonawca, jeżeli złoży na nie najkorzystniejsze oferty. 3. Wykonawcy występujący wspólnie winni, przed zawarciem umowy dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. IX. WYBÓR OFERTY 1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która: - odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym - jest najkorzystniejsza z punktu widzenia przyjętego kryterium cena 100% 2. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w przyjętym kryterium cena. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. X. TRYB POSTĘPOWANIA 1. Postępowanie prowadzone jest z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych zgodnie z obowiązującym u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej euro. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z podpisania umowy na każdym etapie prowadzonego postępowania. O swojej decyzji Zamawiający poinformuje Wykonawców na piśmie. Zatwierdził: Aneta Szostak-Sulewska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015

Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 Znak sprawy: DPS.IV.3710.2.5.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu budynku B Domu Pomocy Społecznej Borówek do przepisów ochrony

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo