WZÓR U M O W Y DG /2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR U M O W Y DG 212-09/2015"

Transkrypt

1 Znak sprawy : WZÓR U M O W Y pomiędzy: zawarta w dniu roku, Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, Opole zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowany przez: Halinę Antczak.. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu a firmą :... mającą siedzibę w... działającą na podstawie wpisu do... pod numerem... REGON... reprezentowana przez :... zwaną dalej Wykonawcą W wyniku przeprowadzonego postępowania pt.: Sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego i wyrobów wędliniarskich, oraz podrobów do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, Opole. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przeprowadzonego w myśl art została zawarta umowa następującej treści: 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna sukcesywna dostawa mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego i wyrobów wędliniarskich, oraz podrobów do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, Opole w ilościach i asortymencie zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ formularzu rzeczowo cenowym, który stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaj oraz ilość zamawianego asortymentu 2. Podana ilość towaru jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w mniejszej ilości towaru niż podane ilości w formularzu rzeczowo-cenowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy. 3. Korygowanie dostaw przez Zamawiającego może nastąpić w przeddzień dostawy do godz Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień pilnych, których Wykonawca zobowiązuje się zrealizować najpóźniej na następny dzień roboczy. 5. Dostawa towaru następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem. W zamówieniu zamawiający wskaże rodzaj i ilość zamawianego towaru.. 6. Wykonawca dostarcza towar o jakości zgodnej z obowiązującymi polskimi normami, zgodnie z złożoną ofertą, a zamawiający przyjmuje towary wg opisu zamówienia określonego w Załącznik nr 1 do umowy formularz ofertowy (rzeczowo cenowy ) 7. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia r. str.1/6

2 2 WARUNKI DOSTAWY Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towary będące przedmiotem Umowy, które spełniają wymogi jakościowe i higieniczno - sanitarne określone obowiązującymi normami oraz wolne od wad, posiadające określony termin przydatności do spożycia i właściwie etykietowany. Przedmiot zamówienia będzie zamawiany partiami, określane są jako jednorazowe zamówienie, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego.zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na dostawy artykułów spożywczych na potrzeby zbiorowego żywienia osób chorych z indywidualnymi zaleceniami lekarskimi może dokonać drobnych przesunięć asortymentu zawartego w formularzu rzeczowo cenowym, według bieżących potrzeb i celowości zakupu, przy czym ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował dostawy (zamówienie) po stałych cenach jednostkowych zawartych w ofercie. Zamawiający dopuszcza w sytuacji zmiany wielkości opakowania przez producenta możliwość przeliczenia ceny jednostkowej na jednostkę miary. 1. Zamawiający wymaga aby dostawy mięsa wołowego i wieprzowego, przetworów mięsnych, oraz mięsa drobiowego następowała do jego siedziby trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, piątek) w godzinach od 7 ;00 do 10: Zamawiający wymaga, aby cały dostarczany asortyment przedmiotu zamówienia obowiązkowo posiadał Handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2006 r nr 17, poz. 127), oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r, ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz.UE.L139 z 30 kwietnia 2004 r) ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP. 3. Czas dostawy zlecenia w przypadku zgłoszenia nieplanowanego zamówienia nie może przekroczyć 6 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Przez zgłoszenie nieplanowane należy rozumieć pilną dostawę i wykorzystanie wybranego asortymentu artykułów żywieniowych, podyktowaną szczególnymi okolicznościami. 4.Dostarczany towar pochodził będzie od producenta objętego stałym nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego. 5 Przedmiot zamówienia będzie odpowiedniej jakości handlowej i zdrowotnej, dostarczony transportem wykonawcy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa żywnościowego. GMP oraz systemu HACCP. Warunki transportu ( zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U z późn. zm. oraz rozporządzeniem w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności Dz. U. z 2003 r nr 21, poz.179). 6.Wykonawca oświadcza, ze dostarczy zamawiającemu, na każde jego żądanie, dokumenty potwierdzające, że producent w procesie produkcji i obrocie, a sprzedawca w obrocie, w zakresie przedmiotu zamówienia ma wdrożony i stosuje system HACCP. Dokumentem tym będzie kserokopia zaświadczenia wydanego przez właściwego terytorialnie stacji Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej o spełnianiu wymogów wynikających z art. 61 i 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r, o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z dnia 27 września 2006 r., Nr 171, poz. 1225) lub świadectwo weterynaryjne. 7.Jakość przyjmowanego artykułu spożywczego musi odpowiadać wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. 8.Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie świeży i pierwszego gatunku, zgodnie z kalkulacją cenową stanowiącą formularz rzeczowo cenowy. 9 Przedmiot dostawy będzie dostarczany Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających jakość handlową i zdrowotną dostarczanych towarów i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i str.2/6

3 przechowywania. 10. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami GMP/GHP oraz systemem HACCP na jego koszt i przekazywany osobom upoważnionym w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka Osoby wykonujące zamówienia ( kierowcy, pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie: sanitarno-epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów. 12. Zamawiający wymaga, aby opakowania zabezpieczające jakość dostarczanych towarów nie były brudne, uszkodzone mechanicznie, materiał opakowaniowy był dopuszczony do kontaktu z żywnością 13. Towar dostarczony w oryginalnych opakowaniach, powinien mieć na opakowaniu czytelne oznaczenie fabryczne tzn,. Rodzaj, nazwę wyrobu, ilość datę termin przydatności do spożycia lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego Użyty do transportu środek transportu będzie uwzględniać właściwość towaru i zabezpieczać jego jakość przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami. 15. Koszty transportu i ubezpieczenia towaru w transporcie poniesie Wykonawca. 16. Dostawa towaru do DPS dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6 do magazynu żywności odbędzie się transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko bez względu na wartość złożonego zamówienia. 17. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia towaru w opakowaniach zastępczych 18.Odbiór jakościowy i ilościowy dostarczonego towaru odbywać się będzie w magazynie żywności Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 19.Przyjęcie towaru odbywać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z aktualną ceną zgodną z umową. 20. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania towaru bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z wykazem pracowników zał. do niniejszej umowy. Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym. 21.Jako przedstawiciela, wykonawcy w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy,. Wyznacza:..., tel./fax Jako osobę odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Zamawiającego wyznacza się Panią Martę Tokarczyk kierownika sekcji żywienia w DPS dla Kombatantów tel wew. 32, faks wen RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I GWARANCJĘ JAKOŚCI 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilość oraz jakość towarów 2. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia, który musi posiadać aktualny termin przydatności do spożycia, tj co najmniej połowa okresu ważności przewidzianego dla danego produktu. 3. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z umową lub gwarancją Zamawiający niezwłocznie najpóźniej w dniu dostawy Wykonawcy drogą faksową lub telefonicznie powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych wadach. Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż 6 godz od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego 4. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania na własny koszt w terminie 2 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego, zwrotów artykułów wycofanych z obrotu i wystawienia faktury korygującej. 5. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający dokona zgłoszenia tego faktu bezpośrednio przy dostawie poprzez złożenie stosownego oświadczenia na dokumencie dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczenia brakującej ilości towaru najpóźniej do godz 10 :00 w dniu dostawy. 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszelkie wymagania określone przez str.3/6

4 Zamawiającego w kalkulacji cenowej, wypełnionej i zatwierdzonej przez Wykonawcę. 7. Wyroby nieoznakowane, tzn. nie posiadające rodzaju, nazwy wyrobu, daty produkcji, ilości, terminu przydatności do spożycia lub terminu minimalnej trwałości, nazwy i adresu producenta oraz wymaganych dokumentów, oznakowań i właściwej temperatury nie zostaną odebrane przez Zamawiającego. 8. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 9. Do odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 10. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy lub jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową i warunkiem prawem określonym. 11. Podstawą reklamacji jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego. 12. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku pojawienia się dwóch reklamacji w ciągu jednego miesiąca, skutkującej zwrotem lub wymianą towaru wynikającym z niewłaściwej jakości handlowej i zdrowotnej towaru. 13. Dopuszcza się zmiany towaru w okresie trwania umowy za zgodą Zamawiającego na towar o podobnych parametrach, klasie i jakości po cenie towaru zamawianego. 14. W przypadku braku realizacji dostaw towaru lub jego części przez wykonawcę lub dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub gwarancją i w razie nie wywiązania się z obowiązków wynikających z zapisów 2 umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu interwencyjnego. Pełną kwotą zakupu interwencyjnego Zamawiający obciąży Wykonawcę. 15. W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego przez Zamawiającego, nie wyklucza się zastosowania zapisów 6 Kary umowne 16. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 4 WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZANIA 1. Wartość umowy określa się kwotą netto...zł słownie... powiększoną o podatek VAT...zł, słownie... tj brutto kwota umowy... zł słownie... uwzględniając jednak faktycznie zrealizowaną sprzedaż, zgodnie z 1 pkt 2 niniejszej umowy. 2. Ceny jednostkowe towarów podano w załączniku do umowy 3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych w całym okresie obowiązywania umowy, zgodnie ze szczegółową kalkulacją sporządzoną w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie a będące załącznikiem do niniejszej umowy. 5 WARUNKI PŁATNOŚCI ROZLICZENIE 1. Należność za każdorazowo dostarczony towar będzie przekazywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków określonych w umowie, przelewem na konto Wykonawcy wskazanym na fakturze. str.4/6

5 2. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostarczonym towarem, przekazać poprawnie wystawioną fakturę VAT i zgodnie ze stanem faktycznym, jednak nie później niż 5 dni roboczych po terminie dostawy pod rygorem pominięcia jej przez Zamawiającego w rozliczeniu z Wykonawcą. 3. Płatności będą dokonywane z konta Zamawiającego. 6 KARY UMOWNE 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne niezależnie od rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów i strat: 1) w wysokości 10 % wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2) w wysokości 10 % wartości umowy, w przypadku wystąpienia znacznej wadliwości dostarczonych towarów, przy czym za znaczną wadliwość uważa się 5 % towaru dotkniętego wadami, np. posiadają nieodpowiedni zapach, wygląd wskazuje na nieświeży produkt, opakowanie brudne, kleiste, niezależnie od odmowy przyjęcia wadliwego towaru. 3) w wysokości 10 % dostawy nie dostarczonej w terminie lub z wadami, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub ujawnionych wad. W przypadku dostarczenia towaru po terminie i jednocześnie z wadami Zamawiający może zastosować kumulację kar. Wyżej wymienione kary nie zwalniają Wykonawcy od dostarczenia towaru. 2. Kary o których mowa w ust.1 mogą być nakładane wielokrotnie i niezależnie od siebie, tj. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek uprawniających Zamawiającego do jej naliczania. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyłączeniem przypadków przewidzianych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 4. W przypadku przekroczenia ustalonego w 5 ust. 1 terminu zapłaty, Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia należności wraz z odsetkami ustawowymi. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 7 ZMIANY UMOWY 1. Zamawiający, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy PZP, przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: - zmiany podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego, - w przypadku braku środków na realizację zadania lub wystąpienia innych nie przewidzianych przyczyn, uniemożliwiających terminowe wykonanie zobowiązania przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia w formie aneksu do umowy ostatecznego terminu realizacji przedmiotu umowy lub rezygnacji z części dostaw. 2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zastosowania prawa opcji tj. niewykorzystania całego asortymentu w ilości do 20 % wartości przedmiotu umowy i w str.5/6

6 sytuacjach podyktowanych stanem zdrowia podopiecznych dokonywania przesunięć ilościowych asortymentu towarów między pozycjami w kalkulacji cenowej w formularzu rzeczowo cenowym, w przypadku zaistnienia takich potrzeb ze względów medycznych zaleceń lekarskich tzw. specjalnych diet zdrowotnych, pod warunkiem iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie. 3. Umowa wygasa z dniem przekroczenia jej wartości, o której mowa w 4 ust POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W przypadku rażących naruszeń, powodujących zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany treści umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 3. Cesja praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Ewentualne spory, powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym w Opolu. 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: SIWZ oraz 1. oferta formularz ofertowy Wykonawcy z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami postępowania przetargu nieograniczonego 2. kalkulacja cenowa wypełniony formularz rzeczowo cenowy załącznik do oferty Wykonawcy 3. Formularz zamówienia wzór 4. Protokół reklamacji towaru -wzór 5. Wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Dzialalności Gospodarczej dotyczacy Wykonawcy str.6/6

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH

UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 8 UMOWA nr /2014 wzór NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH zawarta w Giżycku w dniu...2014 r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo