w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: /827[01]/ZSZ, SP/MEN/ / ZSiPKZ/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012"

Transkrypt

1 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: /827[01]/ZSZ, S/MEN/ / ZSiKZ/2012 opracowany przez pracowników Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ OZYTYWNEGO WYBORU Autorzy: mgr inż. Joanna Kośka, mgr inż. Jadwiga Sowińska Recenzenci:mgr Barbara Sołtysiak, mgr inż. Elżbieta Szudrowicz Konsultanci: mgr inż. Danuta Bajor zmodyfikowany przez nauczycieli Zespołu Szkół i lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodzie operator przemysłu spożywczego. Autor: mgr inż. Artur Szcześniak Recenzenci: mgr inż. Mariola Kostrzewska, mgr inż. Leszek Jastrubczak Typ programu przedmiotowy Rodzaj programy liniowy Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2012r. 1

2 1. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃRZEMYSŁU SOŻYWZEGO opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia17 listopada 2010r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. z późn, zmianami Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o aństwowej Inspekcji Sanitarnej. 2. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego: elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 2

3 W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 3. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. Z przedmiotu matematyka podbudową do kształcenia w zawodzie istotne są umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych, stosowania obliczeń procentowych i rachunku prawdopodobieństwa oraz rozwiązywania równań, przedstawienia liczb rzeczywistych w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg). 3

4 Z przedmiotu chemia podbudowę do kształcenia w zawodzie stanowią treści nauczania dotyczące substancji i ich właściwości, powietrza i innych gazów, wody i roztworów wodnych, kwasów, zasad i soli, pochodnych węglowodorów, substancji chemicznych o znaczeniu biologicznym, chemii środków czystości, chemii wspomagającej nasze zdrowie oraz chemii opakowań i odzieży. Z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości podbudową do kształcenia w zawodzie są zagadnienia dotyczące komunikacji i podejmowania decyzji, zasad funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstwa, planowania własnej kariery zawodowej oraz stosowania zasad etycznych w biznesie. Z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa istotne dla kształcenia jest przygotowanie do działania ratowniczego i nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 4. INFORMAJA O ZAWODZIE OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje maszyny i urządzenia na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych. Dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych i przygotowuje do produkcji, dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrobów spożywczych. Użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz do produkcji wyrobów spożywczych, ich konfekcjonowania, pakowania i magazynowania, a także środki transportu wewnętrznego. Wykonuje czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych. Ocenia organoleptycznie surowce, półprodukty, wyroby gotowe i dodatki do żywności. Dokumentuje przebieg pracy maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami HA, przestrzega zasad GM i GH w procesie produkcji, magazynowania i przygotowania do wysyłki wyrobów spożywczych. Ze względu na różnorodność produkcji w przemyśle spożywczym, na początku okresu kształcenia ukierunkowuje się na obsługę maszyn i urządzeń związanych wybranym działem produkcji artykułów spożywczych. Ukierunkowanie to jest związane z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz zainteresowaniami uczniów, np. obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców i warzyw, obsługa maszyn i urządzeń do produkcji cukierniczej, obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa mleczarskiego. 5. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE rzetwórstwo spożywcze jest jedną z gałęzi gospodarki w naszym kraju, w której coraz większą rolę odgrywa mechanizacja i automatyzacja produkcji. Nowe techniki i technologie produkcji wkraczają nie tylko do dużych zakładów przetwórczych typu cukrownie, mleczarnie, przetwórnie owocowo-warzywne itp., ale także do niewielkich zakładów typu rzemieślniczego, np. piekarnie, cukiernie. racodawcy poszukują pracowników, którzy będą potrafili obsługiwać nowoczesne maszyny i urządzenia. 4

5 6. OWIĄZANIA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego wyodrębniona została kwalifikacja T.2., która stanowi podbudowę kształcenia w zawodach technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego. Zarówno technik technologii żywności jak i technik przetwórstwa mleczarskiego mają kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej T.2. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem KZ(T.b). Kwalifikacja T.2. rodukcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń T.3. rodukcja wyrobów piekarskich T.4. rodukcja wyrobów cukierniczych T.5. rodukcja przetworów mięsnych i tłuszczowych T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych T.17 rowadzenie działalności handlowej Symbol Zawód zawodu Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego iekarz ukiernik Wędliniarz Technik technologii żywności Technik przetwórstwa mleczarskiego Elementy wspólne BH DG JOZ KS KZ(T.b) BH DG JOZ KS OMZ KZ(T.b) KZ(T.i) KZ(T.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego. 5

6 7. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowanie surowców do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; 2) wytwarzanie półproduktów i wyrobów gotowych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; 3) obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych; 4) magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, JOZ, KS); efekty kształcenia wspólne dla zawodów: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(T.b.); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie T.2.rodukcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń. Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia. EFEKTY KSZTAŁENIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO ZAISANE W ROZORZĄDZENIU W SRAWIE ODSTAWY ROGRAMOWEJ KSZTAŁENIA W ZAWODAH Efekty kształcenia dla zawodu OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BH(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; BH(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; BH(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; BH(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; BH(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; BH(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; BH(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 6

7 BH(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; BH(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BH(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; DG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; DG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; DG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; DG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; DG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; DG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; DG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; DG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; DG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; DG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; DG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KS(4) jest otwarty na zmiany; KS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; KS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; 7

8 KS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; KS(10) współpracuje w zespole. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów KZ(T.b)(1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych; KZ(T.b)(2).określa wartość odżywczą produktów spożywczych; KZ(T.b)(3 wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych; KZ(T.b)(4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych; KZ(T.b)(5) rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych; KZ(T.b)(6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych; KZ(T.b)(7) rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń; KZ(T.b)(8) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; KZ(T.b)(9) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną; KZ(T.b)(10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego; KZ(T.b)(11) rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne; KZ(T.b)(12) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym; KZ(T.b)(13) określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom; KZ(T.b)(14) identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GH (ang. Good Hygiene ractice), zasadami GM (ang. Good Manufacturing ractice) i systemem HA (ang. Hazard Analysis and ritical ontrol oint); KZ(T.b)(15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie T.2.1(1) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych; T.2.1(2) przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; T.2.1(3) wykonuje czynności związane z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; T.2.1(4) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; T.2.1(5) dokumentuje przebieg pracy maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami systemu HA (ang. Hazard Analysis and ritical ontrol oint) w przemyśle spożywczym; T.2.2(1) rozróżnia technologie produkcji wyrobów spożywczych; T.2.(2) dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrobów spożywczych; 8

9 T.2.2(3) posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych; T.2.2(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów produkcji wyrobów spożywczych; T.2.2(5) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; T.2.2(6) przeprowadza ocenę organoleptyczną półproduktów i wyrobów gotowych w poszczególnych fazach procesu technologicznego; T.2.2(7) prowadzi procesy technologiczne z zachowaniem Zasad Dobrej raktyki rodukcyjnej GM (ang. Good Manufacturing ractice), Dobrej raktyki Higienicznej GH (ang. Good Hygiene ractice) oraz systemem HA (ang. Hazard Analysis and ritical ontrol oint); T.2.3(1) określa warunki magazynowania wyrobów gotowych; T.2.3(2) wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych; T.2.3(3) wykonuje czynności związane z ekspedycją wyrobów gotowych; T.2.3(4) użytkuje środki transportu wewnętrznego; T.2.3(5) przestrzega Zasad Dobrej raktyki rodukcyjnej GM (ang. Good Manufacturing ractice), Dobrej raktyki Higienicznej GH (ang. Good Hygiene ractice) oraz systemu HA (ang. Hazard Analysis and ritical ontrol oint) podczas magazynowania wyrobów gotowych i przygotowania ich do wysyłki 9

10 OGRUOWANE EFEKTY KSZTAŁENIA Nazwa przedmiotu Tabela 2. ogrupowane efekty kształcenia Efekty kształcenia Uczeń: I semestr klasa I II III II semestr I semestr II semestr I semestr liczba godzin przeznaczona na realizację efektów kształcenia II semestr odstawy techniki w przemyśle spożywczym Kształcenie zawodowe teoretyczne KZ(T.b)(1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych; X X X X KZ(T.b)(6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych; X X X X KZ(T.b)(7) rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń; X X X X KZ(T.b)(8) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; X X X X KZ(T.b)(9) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną; X X X X KZ(T.b)(10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego; X X X X KZ(T.b)(11) rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne; X X X X KZ(T.b) (12) posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym; X X X X BH(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; X X X X BH(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; X X X X BH(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; X X X X BH(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z X X X X

11 rzetwórstwo spożywcze wykonywaniem zadań zawodowych; BH(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; X X X X BH(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; X X X X BH(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; X X X X BH(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; X X X X BH(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. X X X X T.2.1(4) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; X X T.2.2(5) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; X X T.2.3(1) określa warunki magazynowania wyrobów gotowych; X X T.2.3(2) wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych; X X T.2.3(3) wykonuje czynności związane z ekspedycją wyrobów gotowych; X X 56 T.2.3(4) użytkuje środki transportu wewnętrznego. X X KS(4) jest otwarty na zmiany; X X X X KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X X X KS(10) współpracuje w zespole. X X X X łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 160 KZ(T.b)(1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X X KZ(T.b) (2) określa wartość odżywczą produktów spożywczych; X X X X X X KZ(T.b)(3) wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X X KZ(T.b)(4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych; X X X X X X KZ(T.b)(5) rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów 216 X X X X X X spożywczych; KZ(T.b)(13) określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom; X X X X X X KZ(T.b)(14) identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GH (ang. Good Hygiene X X X X X X 11

12 odstawy działalności zawodowej ractice), zasadami GM (ang. Good Manufacturing ractice) I systemem HA (ang.hazard Analysis and ritical ontrol oint); KZ(T.b)(15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. X X X X X X T.2.1(1) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X X T.2.1(2) przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; X X X X X X T.2.1(3) wykonuje czynności związane z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; X X X X X X T.2.2(1) rozróżnia technologie produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X X T.2.2(2) dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X X 136 T.2.2(3) posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X X T.2.2(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X X T.2.2(6) przeprowadza ocenę organoleptyczną półproduktów i wyrobów gotowych w poszczególnych fazach procesu technologicznego. X X X X X X KS(4) jest otwarty na zmiany; X X X X X X KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X X X X X KS(10) współpracuje w zespole. X X X X X X łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 352 DG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; X X DG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; X X DG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; X X DG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; X X DG(5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży; X X DG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; X X 96 DG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; X X DG(8) prowadzi korespondencję niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; X X DG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; X X DG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; X X 12

13 Język obcy w zawodowy DG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. X X KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X X KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X KS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; X X KS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; X X KS(10) współpracuje w zespole. X X łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 96 JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; X X JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; X X JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 32 X X zawodowych; JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; X X JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. X X łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot 32 Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe teoretyczne

14 Gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa spożywczego zajęcia praktyczne rocesy produkcji wyrobów spożywczych Kształcenie zawodowe praktyczne BH(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; BH(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BH(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań; BH(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; T.2.3(1) określa warunki magazynowania wyrobów gotowych; T.2.3(2) wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych; T.2.3(3) wykonuje czynności związane z ekspedycją wyrobów gotowych; T.2.3(4) użytkuje środki transportu wewnętrznego; T.2.3(5) przestrzega Zasad Dobrej raktyki rodukcyjnej GM (ang. Good Manufacturing ractice), Dobrej raktyki Higienicznej GH (ang. Good Hygiene ractice) oraz systemu HA (ang. Hazard Analysis and ritical ontrol oint) podczas magazynowania wyrobów gotowych i przygotowania ich do wysyłki. łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię 128 BH(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; X X X X X BH(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami X X X X X bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 12 BH(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań; X X X X X BH(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. X X X X X T.2.1(2) przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; X X X X X T.2.1(3) wykonuje czynności związane z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i X X X X X materiałów pomocniczych; 830 T.2.1(4) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; X X X X X T.2.1(5) dokumentuje przebieg pracy maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami systemu X X X X X X X X X X X X X X

15 HA (ang. Hazard Analysis and ritical ontrol oint) w przemyśle spożywczym; T.2.2(3) posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X T.2.2(4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem procesów produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X T.2.2(5) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; X X X X X T.2.2(6) przeprowadza ocenę organoleptyczną półproduktów i wyrobów gotowych w poszczególnych fazach procesu technologicznego; X X X X X T.2.2(7) prowadzi procesy technologiczne z zachowaniem Zasad Dobrej raktyki rodukcyjnej GM (ang. Good Manufacturing ractice), Dobrej raktyki Higienicznej GH (ang. Good Hygiene ractice) oraz X X X X X systemem HA (ang. Hazard Analysis and ritical ontrol oint). KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; X X X X X KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; X X X X X KS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; X X X X X KS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; X X X X X KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; X X X X X KS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; X X X X X KS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; X X X X X KS (10) współpracuje w zespole. X X X X X - łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot/pracownię 842 Łączna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe praktyczne 970 Łączna liczba godzin przeznaczona na efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznegostanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 466 łączna liczba godzin przeznaczona na kwalifikację K1(T.2.) 1144 razem

16 USZZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁENIA Uszczegółowione efekty kształcenia Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: Uszczegółowione efekty kształcenia A B Naz wa prze dmio tu odstawy techniki w przemyśle spożywczym. Eksploatacja maszyn i urządzeń KZ(T.b)(1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych; KZ(T.b)(6) interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych; KZ(T.b)(7) rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń; KZ(T.b)(8) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; KZ(T.b)(9) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną; KZ(T.b)(10) rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(11) rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne; KZ(T.b)(12) posługuje się aparaturą kontrolnopomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym; KZ(T.b)(1)1. określić rodzaje aktów prawnych obowiązujących w produkcji wyrobów spożywczych KZ(T.b)(1)2. zastosować przepisy prawa w zakładzie przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(6)1. rozróżnić elementy rysunku technicznego KZ(T.b) (6)2. narysować elementy maszyn i urządzeń KZ(T.b) (6)3. narysować schematy linii technologicznych KZ(T.b)(7)1. scharakteryzować części maszyn i urządzeń KZ(T.b)(7)2. rozpoznać części i zespoły w maszynach i urządzeniach stosowanych w zakładach przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(7)3. określić przeznaczenie części maszyn KZ(T.b )(8)1. sklasyfikować maszyny i urządzenia do produkcji spożywczej KZ(T.b )(8)2. rozpoznać elementy budowy maszyn i urządzeń przetwórstwa spożywczego KZ(T.b )(8)3. określić zastosowanie maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(9)1. wyjaśnić znaczenie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń KZ(T.b)(9)2. wyjaśnić zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej KZ(T.b)(9)3. zaplanować czynności związane z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(10)1. sklasyfikować instalacje niezbędne w zakładach przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(10)2. dokonać analizy zastosowania poszczególnych instalacji technicznych KZ(T.b)(10)3. scharakteryzować instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(11)1. rozróżnić urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne KZ(T.b)(11)2. scharakteryzować urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne KZ(T.b)(12)1. sklasyfikować aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w zakładach przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(12)2. scharakteryzować metody pomiarów wykonane za pomocą aparatury kontrolnopomiarowej 16

17 T.2.1(4) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane do przygotowywania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; T.2.2(5) użytkuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych; T.2.3(1) określa warunki magazynowania wyrobów gotowych; T.2.3(2) wykonuje czynności związane z magazynowaniem wyrobów gotowych; T.2.3(3) wykonuje czynności związane z ekspedycją wyrobów gotowych; T.2.3(4) użytkuje środki transportu wewnętrznego. BH(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną KZ(T.b)(12)3. dobrać aparaturę kontrolno-pomiarową do mierzonego parametru KZ(T.b)(12)4. odczytać parametry na aparaturze kontrolno-pomiarowej T.2.1(4)1. scharakteryzować budowę maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców oraz przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji T.2.1(4)2. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców oraz przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji T.2.1(4)3. dobrać maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców oraz przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji wyrobów mleczarskich T.2.1(4)4. zaplanować czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń do obróbki wstępnej surowców oraz przygotowania surowców i dodatków do żywności do produkcji T.2.1(4)5. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do mycia i czyszczenia opakowań, maszyn, urządzeń, narzędzi i pomieszczeń produkcyjnych T.2.1(4)6. dobrać maszyny i urządzenia do mycia i czyszczenia opakowań, maszyn, urządzeń, narzędzi i pomieszczeń produkcyjnych T.2.1(4)7. zaplanować czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń do mycia i czyszczenia opakowań, maszyn, urządzeń, narzędzi i pomieszczeń produkcyjnych T.2.2(5)1. pogrupować maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów spożywczych T.2.2(5)2. scharakteryzować budowę maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych T.2.2(5)3. wyjaśnić zasadę działania maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych T.2.2(5)4. zaplanować czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych T.2.3(1)1. sklasyfikować wyroby spożywcze ze względu na warunki przechowywania T.2.3(2)1. rozróżnić urządzenia używane w magazynie wyrobów gotowych T.2.3(2)2. wyjaśnić zasadę działania urządzeń chłodniczych T.2.3(2)3. wskazać aparaturę kontrolno pomiarową stosowaną w magazynach wyrobów gotowych T.2.3(2)4. zaplanować rozmieszczenie wyrobów gotowych w magazynie T.2.3(2)5. zaplanować czynności związane z obsługą urządzeń magazynowych T.2.3(3)1. wskazać urządzenia używane do ekspedycji wyrobów gotowych T.2.3(3)2. zaplanować czynności związane z obsługą urządzeń do ekspedycji T.2.3(4)1. sklasyfikować środki transportu wewnętrznego używane w zakładach przetwórstwa spożywczego T.2.3(4)2. scharakteryzować zasadę działania poszczególnych rodzajów środków transportu T.2.3(4)3. zaplanować czynności związane z obsługą środków transportu wewnętrznego BH(1)1. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej, higieny pracy i ochrony środowiska obowiązujące w zakładach przetwórstwa spożywczego 17

18 środowiska i ergonomią; BH(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; BH(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; BH(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; BH(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; BH(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; BH(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BH(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BH(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. KS(4) jest otwarty na zmiany; BH(1) 2. wyjaśnić zasady ergonomii BH(1) 3. rozróżnić środki gaśnicze BH(2)1. wskazać instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce BH(2)2. scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce BH(2)3. zidentyfikować podstawowe przepisy prawne dotyczące prawnej ochrony pracy BH(3)1. rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(3)2. rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(4)1. rozpoznać zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(4)2. ustalić sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(5)1. zidentyfikować zagrożenia występujące przy obsłudze maszyn i urządzeń w zakładach przetwórstwa spożywczego BH(5)2. rozróżnić typowe choroby zawodowe związane z wykonywaniem zadań zawodowych BH(5)3. określić metody zapobiegania zagrożeniom występującym przy obsłudze maszyn i urządzeń zakładach przetwórstwa spożywczego BH(6)1. zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy produkcji przetworów spożywczych; BH(6)2. dokonać analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego BH(7)1. dokonać analizy wymagań z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacja stanowisk pracy. BH(7)2. zastosować zasady ergonomii, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas planowania stanowisk pracy BH(9)1. dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w zakładzie przetwórstwa spożywczego BH(9) 2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas prac w zakładzie przetwórstwa spożywczego BH(10)1. zidentyfikować stan zagrożenia zdrowia i życia pracownika zakładu przetwórstwa spożywczego BH(10)2. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia KS(4)1. analizować zmiany zachodzące w branży 18

19 KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; ; KS(10) współpracuje w zespole. KS(4)2. wykazać się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych KS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne KS(10)2. uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu Nazwa przedmiot u Efekty kształcenia z podstawy programowej Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Uczeń: A B KZ(T.b)(1) stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych KZ(T.b)(2) określa wartość odżywczą produktów spożywczych KZ(T.b)(3) wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych KZ(T.b)(4) charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych KZ(T.b)(1)1. określić rodzaje aktów prawnych obowiązujących w produkcji wyrobów spożywczych KZ(T.b)(1)2. zastosować przepisy prawa w zakładach przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(2).1. sklasyfikować składniki żywności KZ(T.b)(2)2. scharakteryzować składniki żywności KZ(T.b)(3)1. określić szkodliwe działanie drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym KZ(T.b)(3)2. określić pożyteczne działanie drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym KZ(T.b)(4)1. określić zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania żywności KZ(T.b)(4)2. wskazać sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym, zachodzącym podczas produkcji i przechowywania żywności rzetwórstwo spożywcze KZ(T.b)(5) rozróżnia metody utrwalania żywności i okresla ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych KZ(T.b)(13) określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom KZ(T.b)(14) identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania KZ(T.b)(5)1. sklasyfikować metody utrwalania żywności KZ(T.b)(5)2. wskazać zastosowanie metod utrwalania w przetwórstwie spożywczym KZ(T.b)(5)3. określić wpływ zastosowanej metody utrwalania na jakość i trwałość żywności KZ(T.b)(13)1. zidentyfikować zagrożenia dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spożywczego KZ(T.b)(13)2. wskazać sposoby zapobiegania zagrożeniom dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa spozywczego KZ(T.b)(14)1. rozróznić zagrożenia w procesie produkcji żywności KZ(T.b)(14)2. wskazać krytyczne punkty kontroli w procesie produkcji 19

20 korygujące zgodnie z zasadami GH (ang. Good Hygiene ractice), zasadami GM (ang. Good Manufacturing ractice) i systemem HA (ang. Hazard Analysis and ritical ontrol oint); KZ(T.b)(15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. T.2.1(1) dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych; T.2.1(2) przeprowadza ocenę organoleptyczną surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; T.2.1(3) wykonuje czynności związane z przygotowywaniem surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych; T.2.2(1) rozróżnia technologie produkcji wyrobów spożywczych; T.2.2(2) dobiera parametry technologiczne do produkcji wyrobów spożywczych; T.2.2(3) posługuje się dokumentacją technologiczną dotyczącą produkcji wyrobów spożywczych; żywności KZ(T.b)(14)3. wskazać sposoby korygowania nieprawidłowego przebiegu procesu produkcji żywności zgodnie z zasadami GM, GH i HA KZ(T.b)(14)4. określić znaczenie przestrzegania zasad HA, GM i GH podczas utrwalania żywności KZ(T.b)(15)1. zastosować programy komputerowe wspomagające gospodarowanie surowcami, dodatkami do żywności i materiałami pomocniczymi KZ(T.b)(15)2. zastosować programy komputerowe wspomagające produkcję wyrobów spożywczych T.2.1(1)1. sklasyfikować surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych według różnych kryteriów T.2.1(1)2. rozróżnić surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych TT. 2.1(1)3. określić czynniki wpływające na jakość surowców żywnościowych T T.2.1(1)4. określić kierunki wykorzystania surowców żywnościowych w przetwórstwie spożywczym T.2.1(2)1. wskazać metody pobierania ddo oceny jakości prób surowców,dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych T.2.1(2)2. stosować ocenę organoleptyczną surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych TT. 2.1(2)3. ocenić surowce na podstawie norm TT. 2.1(2)4. określić przydatność surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych na podstawie analizy organoleptycznej TT.2.1(3)1. zaplanować obróbkę wstępną surowców. TT.2.1(3)2. przygotować surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych T T.2.2(1)1. sklasyfikować technologie produkcji wyrobów spożywczych T.2.2(1)2. rozróżnić kierunki produkcji w przetwórstwie spożywczym TT.2.2(1)3. dokonać analizy linii produkcyjnych i schematów technologicznych wybranych wyrobów spożywczych TT.2.2(2)1. ustalić parametry technologiczne do produkcji wyrobów spożywczych TT.2.2(2)2. skorygować parametry technologiczne do produkcji wyrobów spożywczych TT.2.2(3)1. obliczyć zapotrzebowanie na surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją 20

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie przetwórca ryb powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Przetwórca ryb 751103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik 751201. Nr programu: 751201/ZSZ / Mo/ 2012

Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik 751201. Nr programu: 751201/ZSZ / Mo/ 2012 Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w zawodzie Cukiernik 75101 Nr programu: 75101/ZSZ / Mo/ 01 opracowany przez nauczycieli Zespołu Szkół w Mosinie Typ programu:

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik ekonomista 331403 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kucharz 512001 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r.

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo